OZV 3/2020 O místních poplatcích

Město Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 3/2020,

o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 16. prosince 2020 usnesením č. 174 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 • Město Lysá nad Labem touto vyhláškou zavádí tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 • Správcem poplatku je městský úřad Lysá nad Labem.

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 • Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla.
 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
 • Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 • V ohlášení poplatník uvede
  • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  • další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za prvního psa:
  - v rodinném domě v Lysé nad Labem a Litoli ............ 240,- Kč
  - v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli ............. 780,- Kč
  - v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích ............... 120,- Kč

 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele:
  - v rodinném domě v Lysé nad Labem a Litoli ............ 600,- Kč
  - v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli............ 1680,- Kč
  - v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích ............... 360,- Kč

 • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let:

- v rodinném domě v Lysé nad Labem a v Litoli ......... 120,- Kč
- v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli.............. 180,- Kč
- v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích ................. 60,- Kč

 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let:

- v rodinném domě v Lysé nad Labem a v Litoli ......... 300,- Kč
- v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli ............. 300,- Kč
- v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích ............... 120,- Kč

Čl. 5

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 • Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Čl. 6

Osvobození

 • Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata, osoba provozující výcvik a atestaci záchranářských psů, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 • Od poplatku se dále osvobozují psi, které držitel převezme z útulku v Lysé nad Labem, a to na dobu 2 let.

 • Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Čl. 7

Navýšení poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 • Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 • V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 • Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

ČÁST III.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 9

Předmět poplatku a poplatník

 • Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 10 

Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 11

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 8 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 6 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 • V ohlášení poplatník uvede
  • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  • další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
 • Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 12

Sazba poplatku

 • Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč
  • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 5,- Kč
  • zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100,- Kč
  • za provádění výkopových prací 10,- Kč
  • za umístění stavebního zařízení 2,- Kč
  • za umístění reklamního zařízení 5,- Kč
  • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč
  • za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč
  • za umístění skládek 10,- Kč
  • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 2,- Kč
  • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,‑ Kč.

 • Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa se stanovuje paušální částkou takto:
  • Husovo náměstí, Náměstí B. Hrozného, Masarykova ulice 6 000,- Kč/rok,
  • ostatní veřejná prostranství 4 000,- Kč/rok.

Čl. 13

Splatnost poplatku

 • Poplatek ve výši stanovené v čl. 12 odst. 1 je splatný:
  • při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 6 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  • při užívání veřejného prostranství po dobu 6 dnů nebo delší nejpozději do 3 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
 • Poplatek stanovený paušální částkou dle čl. 12 odst. 2 je splatný do 31. 1. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 31. 1., je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
 • Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14

Osvobození

 • Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.

 • Od poplatku se dále osvobozuje město Lysá nad Labem.

 • Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 3 dnů.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Čl. 15

Navýšení poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

ČÁST IV.

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Čl. 16

Předmět poplatku a poplatník

 • Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
 • Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 17

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 10 dnů před jejím konáním.
 • V ohlášení poplatník dále uvede
  • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  • další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména druh akce, datum, hodinu
   a místo jejího konání a výši vstupného, počet prodaných vstupenek (pokud se vydávají), včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 • Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 18

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 5 % z vybraného vstupného.

Čl. 19

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 14 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 20

Osvobození

 • Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejné prospěšné účely.
 • Od poplatku se dále osvobozují:
  • sportovní a kulturní akce pořádané tělovýchovnými, sportovními a společenskými neziskovými organizacemi, které mají sídlo ve městě Lysá nad Labem,
  • akce pořádané pro školy a akce výhradně vzdělávacího charakteru,
  • akce pořádané provozovatelem městského kina,
  • akce, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je město Lysá nad Labem,

 • Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 10 dnů před konání akce.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Čl. 21

Navýšení poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

ČÁST V.

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Čl. 22

Poplatník

 • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
  • fyzická osoba přihlášená v obci,
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 • Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba přihlášená, nebo obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.
 • Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 23

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 • Poplatník dle čl. 22 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.
 • Poplatník dle čl. 22 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
 • Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 • Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 24

Sazba poplatku

 • Sazba poplatku činí 780,- Kč a je tvořena:
  • z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  • z částky 530,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 • Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 6 512 204,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 6 512 204,- Kč děleno 10 139 (9 561 počet přihlášených osob na území obce + 578 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 642,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 24 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 530,- Kč.

 • V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 26 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 25

Splatnost poplatku

 • Poplatek pro poplatníka dle čl. 22 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 • Poplatek pro poplatníka dle čl. 22 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 a 2, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 26

Osvobození a úlevy

 • Od poplatku je osvobozena fyzická osoba uvedená v čl. 22 odst. 1 písm. a), která
  • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
  • je ve výkonu trestu odnětí svobody, respektive ve výkonu vyšetřovací vazby po dobu delší než 9 po sobě jdoucích měsíců v roce,
  • prokazatelně pobývá v zahraničí déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v roce.
 • Úleva se poskytuje poplatníkovi, který se zapojil do doplňkového pytlového sběru v systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“. Načítání úlevy bude probíhat celoročně. Rozhodné období pro úlevu z poplatku počíná 1. 11. předchozího kalendářního roku a končí 30. 10. aktuálního roku. Načtená úleva bude poskytnuta (odečtena od poplatku) v následujícím kalendářním roce, a to až do celé výše sazby poplatku.

Úleva se stanovuje takto:

a) za každý jeden kg papíru se sazba snižuje o 2,00 Kč,

b) za každý jeden kg PET lahví se sazba snižuje o 2,00 Kč,

c) za každý jeden kg plastů se sazba snižuje o 2,00 Kč.

 • Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

(5) Poplatníkovi uvedenému v čl. 22 odst. 1 písm. a), který v daném kalendářním roce dovrší 65 let a více, a poplatníkovi uvedenému v čl. 22 odst. 1 písm. a), který v daném kalendářním roce dovrší 6 let a méně, se poskytuje úleva ve výši 240 Kč ze sazby poplatku uvedené v čl. 24 odst. 1.

Čl. 27

Navýšení poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 28

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 • Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 • V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 • Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

ČÁST VI.

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. 29

Přechodné a zrušovací ustanovení

 • Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 2/2019, o místních poplatcích, ze dne 10. 12. 2019.
 • Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 30

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

................................... ..........................................

Mgr. Jiří Havelka Ing. Karel Otava

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1 – OZV č. 3/2020 o místních poplatcích

Přehled veřejných prostranství:

28. října

9. května

Alešova

Blahoslavova

Boženy Němcové

Brandlova

Braunova

Brigádnická

Brožíkova

Cihelna

Čapkova

Čechova

Čelakovského

Československé armády

Dobrovského sady

Dohalského

Dolejší

Družstevní

Dukelská

Dvorecká

Dvořákova

Fibichova

Fuksova

Gen. Přikryla

Havlíčkovo náměstí

Havlínova

Hořejší

Hrabanov

Husova

Husovo náměstí

Jahodová

Jaromírovy sady

Járy Cimrmana

Jedličkova

Jiráskova

K Bažantnici

K Borku

K Labi

K Milovicím

K Šibáku

K Závodišti

Kapitána Jaroše

Kaprova

Karolíny Světlé

Kafkova

Ke Karlovu

Ke Kovoně

Ke Skále

Ke Střelnici

Ke Vrutici

Klicperova

Kollárova

Komenského

Králíčkova

Krátká

Křižíkova

Kupkova

Legionářská

Lidická

Lipová

Lom

Luční

Máchova

Mánesova

Masarykova

Mírová

Mladá

Muchova

Na Brůdku

Na Františku

Na Homolce

Na Mlíčníku

Na Písku

Na Rybníčku

Na Staré vsi

Na Vlečce

Na Výsluní

Na Vysoké mezi

Na Zemské stezce

Nám. B. Hrozného

Nerudova

Nová

Okrsek

Okružní

Olbrachtova

Palackého

Pivovarská

Pod Klášterem

Poděbradova

Přemyslova

Příčná

Raisova

Resslova

Riegrova

Růžová

Rybízová

Sadová

Seifertova

Skupova

Sídliště

Slunéčkova

Smetanova

Sojovická

Sokolovská

Sokolská

Spojovací

Stržiště

Šafaříkova

Školní náměstí

Škrétova

Škroupova

Šmeralova

Šporkova

Švermova

Třebízského

Třešňová

Tylova

Tyršova

U Braňky

U Cihelny

U Dráhy

U Křížku

U Labe

U Nadjezdu

U Nové hospody

U Okrouhlíku

U Stadionu

U Vodárny

V Olších

V Polích

V Zátiší

Ve Skále

Ve Vilách

Ve Višňovce

Veleslavínova

Vichrova

Vodákova

Vojanova

Vojáčkova

Vrchlického

Za Koncem

Za Kovonou

Za Kruhovkou

Za Labem

Za Pávem

Za Zámkem

Zahradní

Zámecká

Zámek

Žižkova

Byšičky

Dvorce



Vytvořeno 5.1.2021 12:24:00 | přečteno 73x | ernest
load