OZV 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry

Město Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 3/2017

o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry

ve smyslu ust. § 12 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 21.06.2017 usnesením č.91 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Cíl vyhlášky

Cílem této vyhlášky je regulovat provozování hazardních her na území města Lysá nad Labem ve smyslu ust. § 12 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tak aby byla v maximální možné míře omezena společenská rizika vyplývající z provozování některých hazardních her, a aby jejich provozování bylo zcela v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.

Článek 2

Povolení provozování

a) Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu lze na území obce provozovat pouze na místech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

b) Povolená doba provozu herny je v pracovních dnech a v sobotu v době od 14:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. Herna nesmí být v provozu v době státních svátků, ostatních svátků a o nedělích.

Článek 3

Přechodné ustanovení

Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat na místech neuvedených v příloze č. 1 této vyhlášky nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.

Článek 4

Zrušovací ustanovení

Ke dni 31.12.2017 se zrušují následující obecně závazné vyhlášky:

- OZV č. 6/2011 O určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem, schválená zastupitelstvem města dne 23.11.2011,

- OZV č. 7/2011 O určení míst pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem, schválená zastupitelstvem města dne 21.12.2011,

OZV č. 2/2016 O určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem, schválená zastupitelstvem města dne 09.11.2016.

Článek 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2018

V Lysé nad Labem dne 27.06.2017


Jan Burian v.r.Ing. Karel Otava v.r.

místostarosta starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.06.2017

Sejmuto z úřední desky dne: 17.07.2017

Příloha č.1

Město Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 3/2017

o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry

ve smyslu ust. § 12 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Místa, na nichž je povoleno na území města Lysá nad Labem provozovat hazardní hry dle článku 2 vyhlášky:

1. Nám. Bedřicha Hrozného č.p. 182/8

2. Husovo nám. č.p. 21

3. Sídliště č.p. 1786

4. Smetanova č.p. 789/1

5. Masarykova č.p. 974/22

6. Masarykova č.p. 1926

7. Sojovická st.p.322/35

Vytvořeno 15.8.2017 12:13:19 | přečteno 22x | ernest
load