OZV 3/2015 o vedení technické mapy města

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem
č. 3/2015
o vedení technické mapy města,
kterou se mění OZV č. 5/2014 ze dne 03.09.2015.


Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 24.06.2015, usnesením II, bod č. 10, usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):I.

Čl. 5 Podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v odst. 5 nově zní:

(5) Správce technické mapy města po kontrole písemně potvrdí převzetí změny. Toto potvrzení je součástí podkladů vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě oznámení o užívání stavby.

II.

Ostatní ustanovení OZV č. 5/2014 se nemění.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění.

……………………. ……………………..

Ing. Petr Eliška Mgr. Jiří Havelka

místostarosta starosta města
Vytvořeno 2.7.2015 6:30:58 | přečteno 11x | ernest
load