OZV 3/2004 o požární ochraně - Požární řád města Lysá nad Labem

Městské zastupitelstvo v Lysé nad Labem se na svém zasedání dne 24.3.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Požární řád města Lysá nad Labem

čl.I

Úvodní ustanovení

Požární řád města Lysá nad Labem upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst.1 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

čl. II

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem (dále jen SDH). V případě potřeby jsou dalšími jednotkami požární ochrany předurčenými pro zásah v katastrálním uzemí obce v 1.stupni požárního poplachového plánu kraje :
  • HZS Středočeského kraje , stanice Nymburk (JPO I)
  • SDH obce Milovice (JPO III)
 2. K zabezpečení úkolů požární ochrany pověřuje město kontrolou dodržování předpisů o požární ochraně ve stanoveném rozsahu osobu s příslušnou odbornou způsobilostí podle požadavků zákona o požární ochraně. Konkrétní určení osoby, její odborné způsobilosti a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce

čl. III

Požární bezpečnost při činnostech a v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se považují :
  • používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek (kromě tepelných spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody). Požární bezpečnost při provozování této činnosti musí být provozovatelem činnosti písemně stanovena požárně bezpečnostním opatřením včetně  určení požární hlídky na dozor při výkonu činnosti a následný dozor minimálně 8 hodin po ukončení činnosti
  • činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a činnosti s vysokým požárním nebezpečím podle § 4 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Požární bezpečnost při těchto činnostech musí být zabezpečena v souladu s požadavky zákona o požární ochraně
 2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje :
  1. Období mimořádných klimatických podmínek - Jedná se o období bez dešťových srážek s mimořádně teplým počasím. Počátek a ukončení protipožárních opatření pro výše uvedené období oznamuje obec na základě rozhodnutí krajského úřadu nebo podle místních podmínek starosty obce zveřejněním na úřední desce. Pro období mimořádných klimatických podmínek se stanovují následující protipožární opatření :
   • zákaz kouření a manipulace s otevřeným plamenem, rozdělávání otevřeného ohně v lesích a do vzdálenosti 50 m od okraje lesa a dále pak v přírodním prostředí a v místech s výskytem hořlavých látek
   • zákaz spalování odpadu a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami
   • zákaz vjezdu a stání motorových vozidel v lesích (netýká se vozidel určených k pracovní činnosti v lesích)
   • zákaz pálení klestu, kůry a odpadu v lesích a ve volné přírodě při pracovní činnosti v lese
   • zákaz používání mechanizace při lesních pracích, která není opatřena lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícímu úletu karbonu z výfuků
   • zákaz zatarasování a znemožnění průjezdnosti příjezdových cest do lesních porostů
   • osoba určená starostou obce provádí kontrolu dodržování výše uvedených opatření po dobu jejich platnosti
  2. Obdobím sklizně pícnin a obilovin se pro účely této vyhlášky považuje časový úsek počínající dnem zahájení seče a sklizně a končící konečným uskladněním s následným měřením teplot skladovaných provzdušněných látek. Pro období sklizně se ukládají občanům, kteří provozují tyto činnosti následující opatření :
   • před zahájením sklizně prověřit vybavenost všech mechanizačních prostředků a skladů hasicími přístroji, funkčnost vodních zdrojů a průjezdnost příjezdových komunikací
   • určit osoby odpovědné za měření teplot skladované píce a slámy
   • provést kontrolu funkčnosti všech mechanizačních prostředků určených a zúčastněných na sklizni
   • provést kontrolu stavu ventilátorů a elektrického zařízení a funkčnosti ovládání ve skladech píce a slámy
   • zákaz kouření a manipulace s otevřeným plamenem na poli při sklizni a na místech s výskytem hořlavých látek
   • motorová vozidla a mechanizační prostředky určené ke sklizni musí být opatřeny lapači jisker nebo jiným stejně účinným zařízením

čl.IV

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno ohlašovnami požárů umístěnými :
  • Služebna městské policie, Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem tel. 325 552 065
  • Dopravní kancelář, železniční stanice ČD Lysá nad Labem tel. 325 551 070
  • Výše uvedené ohlašovny jsou označeny bezpečnostní tabulkou se symbolem ohlašovny požárů
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. II.

čl.V

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Lbem, její početní stav a vybavení

Město Lysá nad Labem zřizuje jednotky požární ochrany s dislokací :

 1. požární zbrojnice Pivovarská 1518, Lysá nad Labem
  • jednotka JPO II/1 s výjezdem do 5 minut, celkem 12 členů, počet členů smluvně pohotovosti - 4
  • jednotka JPO III s výjezdem do 10 minut, celkem 12 členů, počet členů smluvněpohotovosti - 4
 2. požární zbrojnice Byšičky jednotka
  • JPO V/1 s výjezdem do 10 minut, celkem 9 členů
 3. požární zbrojnice Dvorce jednotka
  • JPO V/1 s výjezdem do 10 minut, celkem 9 členů

Členové jednotek se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do objektu požární zbrojnice a po přijetí informace o místě případu vyjíždí k zásahu.Početní stav a vybavení jednotek se řídí požadavky vyhlášky MV č.255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a vyhlášky MV č.247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

čl. VI

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů

 

Lysá nad Labem

 • požární nádrž v areálu VELAS, a.s. , Hrabanov 535, Lysá nad Labem
 • rozvod podzemních hydrantů pitné vody - určené a označené hydranty jejichž seznam je součástí dokumentace požární ochrany města
 • rozvody zemědělských závlah
 • řeka Labe - čerpací stanoviště na náplavce Litol
 • studna v bývalém areálu Fruty

 

Byšičky

 • rybník u Karlova
 • slepé rameno řeky Labe
 • jezero Řehačka

 

Dvorce

 • rozvod podzemních hydrantů pitné vody
 • potok Mlynařice

čl. VII

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí :

signálem „POŽÁRNÍ POPLACH" , který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény (25 sec. tón, 10 sec pauza, 25 sec.tón) po dobu jedné minuty.

čl.VIII

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje :

 • HZS Středočeského kraje-stanice Nymburk-síly- prostředky dle rozhodnutí OPIS HZS
 • SDH Lysá nad Labem (JPO II/1, JPO III) - CAS K 25 L101, CAS K 25 T-815
 • SDH Milovice (JPO III) - CAS 32 T 148, DA 12

čl.IX

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 ze dne 3.7.1997

čl.X

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 8.5.2004

Václav Houštecký

starosta města

Marcela Chloupková

místostarostka

Vytvořeno 9.5.2013 11:04:40 | přečteno 19x | ernest
load