OZV 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

MĚSTO Lysá nad Labem

Zastupitelstvo město Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 2/2021,

 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 27.10.2021 usnesením č. 145 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Lysá nad Labem.

2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou.

3.
V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu.

4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

a) Biologické odpady,
b) Papír,

c) Plasty včetně PET lahví,

d) Sklo,

e) Kovy,

f) Nebezpečné odpady,

g) Objemný odpad,

h) Jedlé oleje a tuky,

i) Nápojové kartony,
j)
Textil
k) Směsný komunální odpad

2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).

3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.).

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, nápojových kartonů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu

1. Papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou zvláštní sběrné nádoby, velkoobjemové kontejnery na biologický odpad a do přidělených pytlů dle čl. 9 této vyhlášky.

2. Zvláštní sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery na biologický odpad jsou umístěny na stanovištích, která jsou zveřejněna na webových stránkách města pod odkazem: https://mestolysa.cz/cz/zivotni-prostredi/odpady.

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady, barva hnědá,
b)
Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá,

d) Sklo, barva bílá a zelená,

e) Kovy, barva šedá,

f) Textil, barva bílá, modrá a zelená,

g) Nápojové kartony, barva černá s oranžovým víkem
h)
Jedlé oleje a tuky, označeny nápisem „jedlé oleje a tuky“

4. Do zvláštních sběrných nádob a přidělených pytlů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5. Zvláštní sběrné nádoby a přidělené pytle je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby nebo přiděleného pytle minimalizovat.

6. Papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy, biologický odpad, jedlé oleje a tuky, textil lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Ke Vrutici 1738, Lysá nad Labem.

Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1. Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Ke Vrutici 1738, Lysá nad Labem.

2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5 této vyhlášky.


Čl. 5
Svoz objemného odpadu

1. Svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány v místním tisku, městským rozhlasem a na webových stránkách města pod odkazem: https://mestolysa.cz/cz/zivotni-prostredi/odpady.

2.
Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Ke Vrutici 1738, Lysá nad Labem.

3.
Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5 této vyhlášky.

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery) o objemu 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2. Frekvence svozu směsného komunálního odpadu je zveřejněna na webových stránkách města pod odkazem: https://mestolysa.cz/cz/zivotni-prostredi/odpady.

3. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 7
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

2.
Stavební a demoliční odpad lze předávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Ke Vrutici 1738, Lysá nad Labem.


Čl. 8
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

1. Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi:

 a) oděvy a textil

2. Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat do kontejnerů označených nápisem „Sběr oděvů“ nebo „Charitativně ekologický sběr“ na místech uvedených na webových stránkách města pod odkazem: https://mestolysa.cz/cz/zivotni-prostredi/odpady. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.

Čl. 9
Doplňkový pytlový sběr v systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“

1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla, kterými se řídí doplňkový pytlový sběr v systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“ dále jen „systém pytlového sběru“. Účastníkem je fyzická osoba, která je poplatníkem místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a která se osobně nebo prostřednictvím zákonného zástupce nebo opatrovníka spravujícího jmění poplatníka do tohoto systému zaregistruje.

2. Registrace se provádí na Městském úřadě Lysá nad Labem, odbor správy majetku. V rámci registrace zájemce sdělí následující údaje: jméno, příjmení, rok narození a adresu trvalého pobytu. V případě změn těchto údajů je účastník povinen změnu nahlásit do 30 dnů od vzniku změny. Po registraci budou účastníkovi vydány samolepky s QR kódy, průhledné pytle určené pro shromažďování tříděného odpadu a současně vygenerovány přihlašovací údaje do evidenčního systému pytlového sběru.

3.
Evidenční systém poskytuje účastníkovi informace o odevzdaném množství pytlů a výši finanční úlevy.

4.
V rámci systému pytlového sběru lze třídit papír, směsné plasty a PET lahve.

5.
Pytle s vytříděným odpadem opatřené samolepkou s QR kódem odevzdá účastník ve Sběrném dvoře města Lysá nad Labem v jeho provozních hodinách nebo je v den svozu nejpozději do 6:00 hod. ponechá v místě stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad. Svozové dny pro příslušný kalendářní rok jsou zveřejněny v místním tisku nebo na webových stránkách města pod odkazem: https://mestolysa.cz/cz/zivotni-prostredi/odpady.

6.
Pokud bude pytel s příslušnou tříděnou komoditou obsahovat jiné komodity či příměsi, bude bez označení QR kódem nebo bude QR kód nečitelný, nebude započítán k uplatnění finanční úlevy.

7.
Rozhodné období pro sběr v systému pytlového sběru počíná 1.11. předcházejícího kalendářního roku a končí 31.10. aktuálního kalendářního roku. Finanční úleva bude poskytnuta (odečtena) od poplatku v následujícím kalendářním roce, a to až do výše sazby poplatku.

Čl. 10
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)

1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

 a) elektrozařízení

b) baterie a akumulátory

 c) pneumatiky

2. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat:
a) drobné elektrozařízení a baterie (mimo televize, monitory a zářivky) do sběrných kontejnerů červené barvy. Stanoviště kontejnerů jsou umístěna v ulicích Vichrova proti domu č. p. 1907 a Dobrovského sady u č. p. 34. Baterie do domácích spotřebičů lze vhodit do sběrného boxu „Maxi Tube Box“ ve vestibulu městského úřadu v Lysé nad Labem;

b) ostatní elektrozařízení, zářivky a pneumatiky lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Ke Vrutici 1738, Lysá nad Labem.

 Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 4/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem ze dne 24. 6. 2015.

2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

 

………………...………………. …………….………………..

Mgr. Jiří Havelka Ing. Karel Otava

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2. 11. 2021
Sejmuto z úřední desky dne: 18. 11. 2021

Vytvořeno 10.11.2021 14:18:54 | přečteno 496x | ernest
load