OZV 2/2020 Požární řád města

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 2 /2020

kterou se vydává

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání konaném dne 21. 10. 2020 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád Města Lysá nad Labem upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění (dále jen „zákona o PO“).

čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastrálním území města je zajištěna jednotkou požární ochrany sboru dobrovolných hasičů (dále jen JPO SDH) města podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami PO, které jsou předurčeny k zásahu v katastrálním území města Lysá nad Labem v jednotlivých stupních požárního poplachového plánu kraje a jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 je stav a potřeby požární ochrany projednáván v zastupitelstvu města na základě požadavků předložených velitelem JPO SDH a vždy při závažných mimořádných událostech, které mají vztah k požární ochraně ve městě.

čl. 3

Požární bezpečnost při činnostech a v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se se zřetelem na místní podmínky považují veřejnosti přístupné kulturní, společenské, sportovní, zábavní, politické, obchodní, náboženské a jiné obdobné akce místního významu, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

(2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují všechny objekty, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím definované zvláštním právním předpisem[1]. Podmínky k zabezpečení požární ochrany stanovuje dokumentace požární ochrany zpracovaná pro činnosti provozované v těchto objektech.

(3) Podmínky požární bezpečnosti jsou stanoveny v Nařízení Středočeského kraje:

a) č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,

b) č. 6/2010 ze dne 4. 1. 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Nepřetržitá ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2.

čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Město Lysá nad Labem zřídilo JPO SDH s dislokací:

a) požární zbrojnice Pivovarská 1518, Lysá nad Labem: kategorie JPO II/1, 28 členů, počet členů v pohotovosti 4

b) požární zbrojnice Byšičky: kategorie JPO V, 9 členů, počet členů v pohotovosti 4

(2) Početní stav a vybavení jednotek se řídí požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a vyhlášky Ministerstva vnitra č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Zdroje vody pro hašení požárů jsou podzemní a nadzemní hydranty, vodní plochy a vodní toky uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody je povinen v souladu s předpisy požární ochrany umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů a trvalou použitelnost zdroje vody.

čl. 7

Ohlašovny požárů

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno ohlašovnou:

  • Služebnou městské policie Lysá nad Labem – Přemyslova 1745/14, Lysá nad Labem

(2) K ohlášení požáru na tísňové číslo 150 nebo 112 může být bezplatně použit každý veřejný telefonní automat, pevná linka nebo mobilní telefon. Mobilní telefon lze použít pro volání na číslo 112 i bez podpory signálu vlastního operátora.

čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení poplachu se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény (25 sec. tón, 10 sec pauza, 25 sec. tón) po dobu jedné minuty pro svolání jednotky požární ochrany.

b) vyhlášením „VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY“, které se provádí kolísavým toném sirény po dobu 140 sekund.

čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje pro Město Lysá nad Labem je uveden v příloze 1 této vyhlášky.

čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

(1) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, pokud se na tyto povinnosti zvláštní právní předpisy vztahují.

(2) Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 3/2004 ze dne 8.5.2004.

čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021.

…………………………………….

…………………………………….

Mgr. Jiří Havelka

místostarosta

Ing. Karel Otava

starosta

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Příloha č. 1 k Požárnímu řádu města Lysá nad Labem

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Středočeského kraje v případě požáru.

V závislosti na stupni poplachu zasahují ve městě Lysá nad Labem tyto jednotky požární ochrany:

  1. stupeň

JPO SDH Lysá nad Labem

stanice HZS Milovice

JPO SDH Stará Lysá

JPO SDH Milovice

2. stupeň

stanice HZS Benátky nad Jizerou (AED)

JPO SDH Sojovice

JPO SDH Semice

stanice HZS Stará Boleslav (AED)

JPO SDH Přerov nad Labem

stanice HZS Nymburk (AED)

3. stupeň

JPO SDH Bříství (AED)

JPO SDH Hronětice

stanice Český Brod (AED)

JPO SDH Benátky nad Jizerou

JPO SDH Brandýs nad Labem

Zvláštní stupeň

JPO SDH Kounice

JPO SDH Stará Boleslav

JPO SDH Káraný

JPO SDH Všejany

stanice HZS Poděbrady (AED)

Příloha č. 2 k požárnímu řádu města Lysá nad Labem

Zdroje vody pro hašení požárů - podzemní a nadzemní hydranty, vodní plochy a vodní toky:

Lysá nad Labem

podzemní hydrant

U křížku

50.1979928N

14.8273267E

Lysá nad Labem

podzemní hydrant

Lom

50.2063672N

14.8356764E

Lysá nad Labem

podzemní hydrant

Komenského

50.2047656N

14.8391122E

Lysá nad Labem

podzemní hydrant

Náměstí B. Hrozného

50.2020606N

14.8387581E

Lysá nad Labem

podzemní hydrant

Resslova

50.2066642N

14.8432778E

Lysá nad Labem

podzemní hydrant

Na Mlíčníku

50.2004133N

14.8460917E

Lysá nad Labem

nadzemní hydrant

Jedličkova

50.1999358N

14.8457403E

Lysá nad Labem

podzemní hydrant

Hořejší

50.1913661N

14.8485217E

Lysá nad Labem

podzemní hydrant

Na Zemské stezce

50.1919739N

14.8539986E

Lysá nad Labem

podzemní hydrant

Družstevní

50.1900164N

14.8544439E

Lysá nad Labem

nadzemní hydrant

U Okrouhlíku

50.2015928N

14.8534892E

Lysá nad Labem

podzemní hydrant

Ke Střelnici

50.2044133N

14.8246742E

Lysá nad Labem

nadzemní hydrant

V Polích

50.2028122N

14.8253583E

Lysá nad Labem

Vodní tok Labe

Litol, náplavka

50.1804211N

14.8512308E

Lysá n/L - Byšičky

Vodní plocha

Byšická tůň

50.1808883N

14.7905047E

Lysá n/L - Karlov

Vodní plocha

Karlov

50.1861525N

14.8045842E

Lysá nad Labem

Vodní tok Mlynařice

Ke Karlovu

50.1934914N

14.8183678E

Lysá n/L - Dvorce

Vodní plocha

Dvorce

50.2081064N

14.8044047E

Vytvořeno 13.11.2020 8:57:07 | přečteno 217x | ernest
load