OZV 2/2012 o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství

Město Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 2/2012,

o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství.


Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 27.06.2012  usneslo vydat v souladu s § 10 písm.a), b), c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochrany dobrých mravů, spočívající v omezujících opatřeních při užívání veřejných prostranství. Dále vyhláška ukládá povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství a k ochraně veřejné zeleně.

Cílem vyhlášky je zlepšení estetického vzhledu veřejných prostranství včetně veřejné zeleně.

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely vyhlášky se rozumí:
(1) Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou  náměstí, ulice, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory na území města Lysá nad Labem přístupné každému bez omezení,  tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

(2) Veřejnou zelení se rozumí plochy parkově upravené veřejné zeleně, zeleň v zástavbě, zeleň podél komunikací a ve středových pásech mezi komunikacemi a aleje.

Článek 3

Omezující opatření k zajištění veřejného pořádku

(1) Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek, jsou uvedeny v tomto článku. Na veřejném prostranství v zastavěné části města vymezené v příloze č.1:

a) se zakazuje stanování a táboření.

b) se zakazuje odhazování nebo pokládání krmení pro ptáky a jiná volně žijící zvířata.

c) se zakazuje jízda motorovými vozidly po plochách veřejné zeleně a odstavování

motorových vozidel na těchto plochách, pokud není místní úpravou dopravního značení

stanoveno jinak.

d) se zakazuje poškozování parkově upravené veřejné zeleně.

e) se zakazuje manipulace s městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola,

označníky apod.) a nebo jeho poškozování. Manipulovat s mobiliářem jsou oprávněni

zaměstnanci města, případně zaměstnanci společnosti, s níž je na uvedenou činnost

uzavřena smlouva.

(2) Vylepování plakátů, inzerátů apod. – tuto činnost nelze provádět na plochách ve vlastnictví města mimo míst k tomu určených (plakátovacích plochách); za vylepování na plakátovacích plochách města odpovídá společnost, s níž je na uvedenou činnost uzavřena smlouva.

(3) Konzumace alkoholu na veřejném prostranství města je zakázána, výjimku tvoří schválené předzahrádky pohostinských zařízení, a to do 22:00 hodin, a území městských částí Byšičky a Dvorce.

(4) Znečišťování veřejného prostranství se zakazuje.

Čl. 4

Regulace provozní doby hostinských a obdobných zařízení

(1) Otevírací dobu pohostinství, restaurací, barů, diskoték a obdobných zařízení si provozovatelé těchto zařízení stanoví v tomto časovém rozmezí:

a) neděle až čtvrtek od 8:00 do 24:00 hodin,

b) pátek a sobota od 8:00 do 01:00 hodin,

c) den před státním svátkem nebo dnem pracovního volna nebo klidu od 8:00 do 01:00 hodin.

(2) Tato omezení neplatí na Silvestra každého roku, tj. od 31.12. do skončení následujícího dne.

(3) Provozovatelé zařízení dle odst. (1) mohou požádat o povolení výjimky ze stanovené

doby. Žádost se podává volnou formou na podatelnu MěÚ Lysá nad Labem, a to nejpozději 15 dnů před požadovaným termínem.
(4) Pořadatel veřejné akce může požádat o výjimku z Čl.3, odst.3, z vymezení místa, dne a

doby, pro které tato výjimka platí. Žádost se podává volnou formou na podatelnu MěÚ Lysá

nad Labem, a to nejpozději 15 dnů před požadovaným termínem.
(5) O udělení výjimky rozhoduje rada města. Výjimka se uděluje na pořádání konkrétní akce

nebo na určité časové období pro opakované akce, nejdéle však na dobu 6 měsíců.

Článek 5
Kontrola a sankce

(1) Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie města Lysá nad Labem a pověření pracovníci MěÚ Lysá nad Labem.
(2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle příslušných právních předpisů.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po zveřejnění.

....................................... ..............................

Marcela Chloupková Mgr.Jiří Havelka

místostarostka starosta
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:


 


Vytvořeno 1.5.2014 12:08:31 | přečteno 26x | ernest
load