OZV 12/2005 kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem

č. 12/2005,

kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo Města Lysá nad Labem schválilo a vydává dne 21.12.2005 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a c), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku:
I.

čl. 1

V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochraně veřejného pořádku v Lysé nad Labem se stanovují dále uvedená opatření, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku na veřejně přístupných místech.
čl. 2

Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí.

K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je podle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
Městská zeleň je tvořena ucelenými soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy. keře, cesty apod.), uspořádaných v menších či větších zpravidla vícefunkčních kompozicích, doplňujících dané obytné prostředí. Městskou zelení se rozumí zeleň v zástavbě a ostatní veřejná zeleň sloužící potřebám veřejnosti, která je ve vlastnictví města.
II.

čl. 3

1. Na veřejně přístupných místech, s výjimkou míst uvedených v odst. 2) tohoto článku, lze nechat volně pohybovat psy a jiná zvířata pouze pod neustálým dohledem nebo přímým vlivem osob vlastnících, držících nebo doprovázejících psy či jiná zvířata (dále jen "odpovědná osoba") tak, aby v případě jakéhokoliv nebezpečí ohrožení veřejného pořádku mohl být pes nebo jiné zvíře odpovědnou osobou přivoláno nebo fyzicky ovládáno tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku.
2. V zájmu zajištění veřejného pořádku se stanovují odpovědným osobám tyto další povinnosti:

  1. nevstupovat se psy a jinými zvířaty do následujících veřejně přístupných míst, tj. míst přístupných každému bez omezení: dětská hřiště, hřbitov, zámecký park,

  2. do následujících veřejně přístupných míst vodit psy a jiná zvířata pouze na vodítku: všechny pojmenované ulice a náměstí na území města, parky a veškerá sportoviště.
čl.4
  1. Je zakázáno vjíždět motorovými vozidly (mimo vozidel údržby zeleně) a jízdními koly na městskou zeleň a parkovat motorovými vozidly na městské zeleni.

  2. Je zakázáno používat zábavnou pyrotechniku na následujících veřejně přístupných místech: dětská hřiště, hřbitov, zámecký park, náměstí, parky, veškerá sportoviště, prostory před všemi druhy vzdělávacích a lékařských zařízení a v Masarykově ulici. Používání zábavné pyrotechniky na veřejně přístupných místech uvedených v odd.II čl.4 je povoleno: 5.12., 31.12., 1.1. s výjimkou dětských hřišť, hřbitova a zámeckého parku.
III.

čl. 5

Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o trestný čin či jiný správní delikt. Touto vyhláškou se zrušuje OZV Města Lysá nad Labem č.2/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ze dne 16.2.2005.
čl. 6

Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem vyhlášení............................................ ..............................................

Marcela Chloupková Václav Houštecký

místostarostka starosta


Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vytvořeno 1.5.2014 11:51:05 | přečteno 27x | ernest
load