OZV 1/2020 Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 4/2006 o závazných část

Město Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 1 /2020,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 4/2006 o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 9.9.2020 usnesením č. 130, usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 4/2006, o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.

Čl. 2

Účinnost

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Karel Otava Mgr. Jiří Havelka

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 11.9.2020 6:18:04 | přečteno 71x | ernest
load