OZV 1/1999 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na

Městské zastupitelstvo v Lysé nad Labem schválilo na základě par.36 odst.1, písm.f) zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů na svém řádném zasedání dne 31.3.1999, obecně závaznou vyhlášku tohoto znění :

Článek I

Základní ustanovení

 1. Město Lysá nad Labem v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo zvláštní účelový fond na podporu bydlení s názvem "FOND ROZVOJE BYDLENÍ"(dále jen Fond), který slouží k poskytování půjček na zvelebení stávajících obytných budov na území města podle dále stanovených pravidel a podmínek.
 2. Fond se zakládá na základě dlouhodobé finanční návratné výpomoci od Ministerstva financí ČR. Právo disponovat s těmito prostředky je trvale podmíněno dodržováním podmínek stanovených MF ČR a dále ustanoveními této vyhlášky, popř. jejích doplňků a novel ze strany města.

Článek II

Příjmy fondu

 1. Příjmy Fondu jsou:

  • dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu

  • prostředky z rozpočtu města

  • příjmy ze splátek půjček a úroků,

  • dotace,příp.výpomoci z rozpočtu OkÚ, popř.jiného územního (regionálního)orgánu státní správy.

2. Případné přírůstky Fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Lysé n.L. a musí být bezezbytku ponechány Fondu k použití podle jeho pravidel.

Článek III

Výdaje fondu

 1.  Prostředky Fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při nejnižším úroku 5 procent. Nejdelší lhůta splatnosti jsou 4 roky, přičemž je možno dohodnout až jednoroční odklad první splátky.
 2. Výdaji Fondu jsou též úhrady poskytované peněžnímu ústavu za vedení a zřizování účtů Podle čl.VI.
 3. Abonenty půjček z Fondu podle odst.1 mohou být pouze subjekty, tj.fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky obytných budov na území města Lysá nad Labem, a které přijmou závazek podle článku V-půjčku poskytnutou podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov. Obytnou budovou se rozumí budova, která splňuje podmínky uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy.
 4. Z Fondu se poskytují tyto druhy půjček.
Z Fondu se poskytují tyto druhy půjček
kód účel lhůta splatnosti úrok horní hranice půjčky v Kč
01 Zřízení plynového, nebo elektrického topení ve stávajícím domě max. 4 roky 5% 30000
02 Zateplení obvodového pláště max. 4 roky 5% 30000
03 Vybudování koupelny max. 4 roky 5% 20000
04 Obnova střechy (krytina i konstrukce) strarší 10 let max. 3 roky 5% 30000
05 Obnova fasády včetně oplechování u domu staršího 10 let max. 3 roky 5% 30000
06 Výměna stávajících oken a dveří max. 3 roky 5% 30000
07 Nástavba a půdní vestavby max. 3 roky 5% 30000

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat kromě bodu 02 a 05. O půjčku na stejný titul lze žádat opakovaně pouze v případě, že bylo, např. z důvodu nedostatku zdrojů, žadateli vyhověno pouze částečně na konkrétní titul. Jinak na stejný titul nelze opakovaně získat půjčku u jednoho domu resp.bytu. Úroky ve výši 5% jsou vypočítány z nesplacené jistiny.Jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami stanovenými ve smlouvě. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší splácení půjčky. Dohoda musí být písemná.

Článek IV

Rozhodnutí o poskytnutí půjčky

 1. Podmínky poskytnutí půjčky jsou vhodným způsobem zveřejněny.

 2. Osoby, které splňují podmínky podle čl.III mohou získat půjčku z Fondu. Podávají žádost na závazném formuláři, který je k dispozici v podatelně MěÚ včetně předepsaných náležitostí.

 3. Žádost musí obsahovat zejména:

  1.  jméno nebo název žadatele (i statutárního zástupce)

  2. adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby

  3. přesné označení předmětné budovy nebo její stavby:

   • adresa,číslo popisné,číslo parcely

   • prohlášení nebo jiný doklad o vlastnictví domu či bytu

   • stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce na niž nebo v jejímž rámci je žádáno o půjčku

  4. předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je žádána půjčka s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů

  5. přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, při kumulaci titulů je třeba popis uvést odděleně

  6. předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce

  7. požadovaná částka půjčky

  8. návrh na stanovení záruky na poskytnutou půjčku

 4. Městský úřad vydá závazný formulář v souladu s čl.III,odst.3

 5. Městské zastupitelstvo jmenuje výběrovou komisi,která vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní doporučení MěR. Tato komise projedná došlé žádosti minimálně 1x za čtvrtroku

 6. MěR na svém nejbližším jednání po zasedání komise rozhodne o přidělení půjček jednotlivým žadatelům

 7. O rozhodnutí MěR budou neprodleně vyrozuměni všichni uchazeči.Vybraní budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce.Právo na uzavření smlouvy zaniká, nedostaví-li se žadatel k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o přidělení půjčky

 8. Žádosti, u nichž MÚ zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené se nemohou vracet žadatelům k přepracování(tzn.že opravení a doplnění podání má postavení nového podání)

Článek V

Smlouva o půjčce

 1. S žadateli, o jejichž žádosti bylo kladně rozhodnuto, uzavře město smlouvu, a to bez zbytečných odkladů
 2. Smlouva musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  • smluvní strany
  • identifikace typu půjčky podle čl.III
  • celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba
  • lhůta splatnosti
  • režim splácení(úroky,jistina) včetně dne v příslušném.měsíci
  • závazek žadatele k užití půjčky k dohodnutému účelu
  • smluvní pokuta za porušení účelovosti (okamžité vrácení + 30%)
  • záruka za půjčku
  • souhlas s otevřením účtu u smluvního peněžního ústavu dle čl.IV
  • souhlas žadatele s kontrolním působením tohoto peněžního ústavu a jeho závazek předkládat peněžnímu ústavu k čerpání z účtu řádné účetní doklady
 3. Městský úřad vydá po dohodě se smluvním peněžním ústavem a v souladu s odst.2 závazný vzor smlouvy o půjčce.

Článek VI

Režim čerpání prostředků Fondu

O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi Fondem a účty dlužníků a o správě všech pohledávek Fondu, jakož i odměně peněžního ústavu, uzavře město zvláštní smlouvu s Českou spořitelnou.

Článek VII

Ustanovení doplňková,závěrečná a přechodná

 1. Zůstatek Fondu po přidělení půjček a převodu příslušné částky na účty žadatelů může město využít ke krátkodobým (překlenovacím) půjčkám pro svůj rozpočet a pro své subjekty zajišťující chod města, a to za těchto podmínek:
 2. Žádný žadatel z řad občanů nebyl při posouzení žádosti města o půjčku odmítnut pro nedostatek prostředků Fondu
 3. úrok z takové půjčky se stanoví ve výši 7%

bude zaručena účelovost půjčky v souladu s vyhláškou

 1. Město je oprávněno použít maximálně 80 % prostředků poskytnutých ve formě

půjčky. Výjimečně lze překročit tento limit v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně

neprojevili o poskytnutí půjčky zájem.

 1. Systém poskytování půjček upravený touto vyhláškou podléhá kontrole města

(Městský úřad,městská rada,městské zastupitelstvo), peněžního ústavu - finanční toky,

Ministerstva pro místní rozvoj - dodržování účelovosti poskytnutí prostředků.

 1. Půjčky dle této vyhlášky mohou být poskytovány tak, aby byla zajištěna návratnost

finanční návratné výpomoci do 31.12.2005.

 1. Ruší se obecně závazná vyhláška města o použití prostředků zvláštního účelového účtu

na podporu rozvoje bydlení na území města ze dne 24.4.1995.

Článek VIII

Účinnost vyhlášky

 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá s ohledem na naléhavý obecný zájem účinnosti dnem vyhlášení tj. 1.4.1999.

V Lysé n.L. dne 31.března 1999

místostarosta starosta


 

Dodatek k vyhlášce města Lysá nad Labem o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města

Článek I

Bez změn.

Článek II

Bbez změn.

Článek III

Výdaje fondu

 1. Prostředky Fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při nejnižším úroku 5 procent. Nejdelší lhůta splatnosti jsou 4 roky, přičemž je možno dohodnout až jednoroční odklad první splátky
 2. Beze zěměn
 3. Beze zeměn
 4. se doplňuje o větu. "O půjčku na stejný titul lze žádat opakovaně pouze v případě, že bylo, např. z důvodu nedostatku zdrojů, žadateli vyhověno pouze částečně na konkrétní titul. Jinak na stejný titul nelze opakovaně získat půjčku u jednoho domu resp. bytu. Úroky ve výši 5 % jsou vypočítány z nesplacené jistiny. Jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami stanovenými ve smlouvě."

Článek IV

Rozhodnutí o poskytnutí půjčky

 1. Podmínky poskytnutí půjčky jsou vhodným způsobem zveřejněny
 2. Osoby, které splňují podmínky podle čl.III mohou získat půjčku z Fondu. Podávají žádost na závazném formuláři, který musí být vždy k dispozici v podatelně MěÚ včetně předepsaných náležitostí
 3. Bez změn
 4. Městské zastupitelstvo jmenuje výběrovou komisi, která vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní doporučení MěR. Tato komise projedná došlé žádosti minimálně 1x za čtvrtroku
 5. MěR na svém nejbližším jednání po zasedání komise rozhodne o přidělení půjček jednotlivým žadatelům
 6. O rozhodnutí MěR budou neprodleně vyrozuměni všichni uchazeči. Vybraní budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, neostaví-li se žadatel k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o přidělení půjčky
 7. Žádosti, u nichž MěÚ zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené se nemohou vracet žadatelům k přepracování (tzn. že opravení a doplnění podání má postavení nového podání)

Článek V

Beze změn.

Článek VI

Beze změn.

Článek VII

Ustanovení doplňková,závěrečná a přechodná

 1. Zůstatek Fondu po přidělení půjček a převodu příslušné částky na účty žadatelů může město využít ke krátkodobým (překlenovacím) půjčkám pro svůj rozpočet a pro své subjekty zajišťující chod města, a to za těchto podmínek:
  • žádný žadatel nebyl při posouzení žádostí odmítnut pro nedostatek prostředků Fondu,

  • úrok z takové půjčky se stanoví ve výši 7%

  • bude zaručena účelovost půjčky v souladu s vyhláškou

 2. Systém poskytování půjček upravený touto vyhláškou podléhá kontrole města(Městský úřad,městská rada,městské zastupitelstvo), peněžního ústavu - finanční toky, MF ČR - dodržování účelovosti poskytnutí prostředků

 3. Půjčky dle této vyhlášky mohou být poskytovány tak, aby byla zajištěna návratnost finanční návratné výpomoci do 31.12.2005

 4. Ruší se obecně závazná vyhláška města o použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města ze dne 24.4.1995

Článek VIII

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá s ohledem na naléhavý obecný zájem účinnosti dnem vyhlášení tj. 1.4.1999.

V Lysé n.L. dne 31.března 1999

místostarosta starosta

Vytvořeno 9.5.2013 6:55:40 | přečteno 54x | ernest
load