Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 5/2015 o místních poplatcích

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem
č. 5/2015
o místních poplatcích
Zastupitelstvo
města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 24.06.2015 2015 usnesením II, bod č. 12, usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“),
kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2013 ze dne 16.10.2013 a zrušuje č. 2/2014 ze dne 14.05.2014.

Část V. zní
takto:

ČÁST V.

poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Čl. 20

Poplatník

(1)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[1]:

a)
fyzická osoba,

1. která
má v obci trvalý pobyt,

2. které
byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která
podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které
byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.

(2)
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může
poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více
fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 21

Ohlašovací povinnost

(1)
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 10 dnů[2] ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)
Poplatník dle čl. 20 odst. 1 této vyhlášky je povinen
ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu,
popřípadě další adresy pro doručování.

(3)
Poplatník dle čl. 20 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální
rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační
nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě
popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které
se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4)
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci
povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(6)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

Čl. 22

Sazba poplatku

(1)
Sazba poplatku činí 690,- Kč a je tvořena:

a)
z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)
z částky 440,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)
Rozúčtování
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze
č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3) V případě změny
místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek
platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto měsíce.[5]

Čl. 23

Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro
poplatníka dle čl. 1 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do
30.9. příslušného kalendářního roku.

(2) Poplatek pro
poplatníka dle čl. 1 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově
nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

(3)
Poplatek pro poplatníka dle čl.1 odst. 1 písm. a) bodu
2, 3 a 4 této vyhlášky je splatný jednorázově do 30 dnů od uplynutí lhůty pro
splnění ohlašovací povinnosti.

Čl. 24

Osvobození a úlevy

(1)
Osvobození od poplatku se poskytuje:

a) fyzickým osobám
s trvalým pobytem v Domově na Zámku, Lysá nad Labem,

b) fyzickým osobám, žijícím po dobu delší než 6 měsíců v domovech pro
seniory,

ústavech sociální péče a obdobných zařízeních sociální péče, pokud tuto

skutečnost správci poplatku doloží.

c)
fyzickým osobám, žijícím po dobu delší než 11 měsíců
v zahraničí, pokud tuto

skutečnost správci poplatku doloží.

Osvobození se nevztahuje na
poplatek za odpady v případě, že poplatník je vlastníkem stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.

(2)
Úleva se poskytuje poplatníkům dle čl. 20 odst. 1 písm.
a) :

a)
s trvalým pobytem na území města Lysá nad Labem ve
výši .........170,- Kč.

( Sazba poplatku činí 520,- Kč/rok).

b)
mladším 6 let včetně s trvalým pobytem na území
města Lysá nad Labem ve výši ................................................................260,-
Kč.

(Sazba poplatku činí 430,- Kč/rok).

c)
starším 70 let včetně s trvalým pobytem na území
města Lysá nad Labem ve výši ................................................................260,-
Kč.

(Sazba poplatku činí 430,- Kč/rok).

(3)
Úleva se poskytuje poplatníkovi, který se zapojil do
doplňkového pytlového sběru v systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“.
Načítání úlevy bude probíhat celoročně a načítaná úleva bude poskytnuta
(odečtena od poplatku) v roce následujícím, a to až do celé výše sazby
poplatku. Úleva se stanovuje takto:

a) za každý
jeden kg papíru se sazba snižuje o 2,00 Kč,

b) za každý
jeden kg PET lahví se sazba snižuje o 2,00 Kč,

c) za každý
jeden kg plastů se sazba snižuje o 2,00 Kč.

(4) V případě změny bydliště nebo úmrtí poplatníka lze
dosaženou úlevu převést na jinou osobu nebo dědice, který tuto skutečnost
správci poplatku doloží.

Čl. 25

Navýšení poplatku

(1)
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.[6]

(2)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.[7]

Čl. 26

Odpovědnost za
zaplacení poplatku

(1)
Je-li
poplatník v době vzniku
povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento
poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má
v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)
Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný
zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 29

Přechodná a
zrušovací ustanovení

(1)
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadních obecně závazných vyhlášek.

(2)
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ze dne
14.05.2014.

Čl. 30

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.11.2015.

Ing. Petr Eliška  Mgr.JiříHavelka

Příloha č.1

MĚSTO LYSÁ NAD
LABEM

Obecně závazná
vyhláška Města Lysá nad Labem

č.5/2015

o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

Skutečné
náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

činí 6 952 000 Kč a byly rozúčtovány
takto:

Náklady
6 952 000 děleno 10 022 ( 8 916 + 386 počet poplatníků s pobytem na území obce + 720 počet staveb
určených k individuální rekreaci + bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 694
Kč.

Základní
sazba složky a) poplatku za systém odpadového hospodářství je stanovena ve výši
250 Kč.

Základní
sazba složky b) poplatku za odvoz a likvidaci odpadu je stanovena ve výši 440,-
Kč.

Sazba poplatku celkem činí 690 Kč .

[1] § 10b odst. 1 zákona o
místních poplatcích

[2] Pozn. pro obec: Nelze
stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministersvo
vnitra doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.

[3] § 14a odst. 2 zákona o
místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o
místních poplatcích

[5] § 10b odst. 5 zákona o
místních poplatcích

[6] § 11 odst. 1 zákona o
místních poplatcích

[7] § 11 odst. 3 zákona o
místních poplatcích
Vytvořeno 2.7.2015 6:40:00 | přečteno 19x | ernest
load