NM 5/2019 - o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Rada města Lysá nad Labem dne 02.12.2019, usnesením č. 683, na základě § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usnesla vydat toto nařízení:

Článek 1.
Vymezení oblastí města

1) Pro účely organizování dopravy na území města Lysá nad Labem v době výstav vymezených v příloze č. 1 tohoto nařízení v čase od 4 do 18 hodin se tímto nařízením vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky nebo plochy užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:

a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou,

b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou anebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce,

c) k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má přihlášení k trvalému pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce.

2) Oblasti města dle čl. 1. odst. 1 jsou vymezeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

Článek 2.
Placení sjednané ceny

1) Za užití oblastí města vymezených v příloze č. 2 tohoto nařízení může osoba uvedená v čl. 1. odst. 1 písm. b) a c) platit zakoupením parkovací známky s platností do 31.12.2020, kterou vydává Městská Policie Lysá nad Labem, za sjednanou cenu podle platného ceníku. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje nalepením platné parkovací známky v pravém horním rohu předního skla vozidla.

2) Ostatní osoby sjednanou cenu platí zakoupením parkovacího lístku od osoby pověřené výběrem parkovného za cenu dle platného ceníku. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla.

3) Žadatel o parkovací známku je povinen prokázat svoji totožnost, předložit technický průkaz k vozidlu a prokázat právní vztah k vozidlu. Fyzická osoba musí dále prokázat přihlášení k trvalému pobytu ve vymezené oblasti. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba musí prokázat sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města.

4) V případě zakoupení parkovací známky v průběhu kalendářního roku se cena nekrátí.

Článek 3.

Výjimky

1) Osvobození od zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů platí pro jednostopá motorová vozidla.

2) Držitelé ZTP a ZTP/P dle čl. 1. odst.1 písm. c) mají nárok na jednu parkovací známku zdarma.

Článek 4.
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2019 ze dne 09.07.2019.

Článek 5.
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.


Ing. Karel Otava - starosta města

Mgr. Jiří Havelka - místostarosta

Příloha č. 1 k Nařízení Města Lysá nad Labem č. 05/2020, ze dne 02.12.2019

o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Kalendář výstav v roce 2020:

Název výstavy

Datum

Náš chovatel 2020,

Mezinárodní výstava strakáčů 2020

10.1. – 11.1.2020

Únorový trh zvířat

1.2.2020

Stavitel 2020, Řemesla 2020, Chalupář 2020

20.2. – 22.2.2020

Krajská výstava psů všech plemen (mimo NO)

29.2.2020

Zemědělec 2020, Koňský trh 2020, Jaro s koňmi 2020,

Festival dechovky 2020

18.3. – 22.3.2020

Retrogaráž

28.3.2020

Elegance 2020, Narcis 2020

Regiony České republiky 2020, Komunál

16.4. – 19.4.2020

Prvomájový trh zvířat

1.5.2020

NATURA VIVA 2020

26.5. – 31.5.2020

Lázeňský veletrh 2020, Senior 2020,

Šikovné ruce našich seniorů 2020, Růžová zahrada 2020

18.6. – 21.6.2020

Květy 2020, Festival umění 2020

16.7. – 19.7.2020

Srpnový trh zvířat

29.8.2020

Domov a teplo 2020, Starožitnosti 2020,

Jiřinkové slavnosti 2020

4.9. – 6.9.2020

Kůň 2020, Večerní koňská galashow

18.9. – 20.9.2020

Zemědělec 2020, Náš chov 2020

8.10 – 11.10.2020

EXOTIKA 2020

28.10. – 1.11.2020

Autosalon kola 2020, Tuning Show a Rychlá kola 2020,

Pivní a vinné slavnosti 2020

6.11 – 8.11.2020

Chovatel 2020

13.11. – 14.11.2020

Polabské vánoční trhy 2020

Mikulášské, Vánoční knižní veletrh

4.12. – 6.12.2020

Stříbrné

11.12. – 13.12.2020

Zlaté

18.12. – 20.12.2020

Příloha č. 2 k Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2019, ze dne 02.12.2019 o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Vymezené oblasti města

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou následující ulice a k nim přilehlá parkoviště:

 • Masarykova
 • Alešova
 • Blahoslavova
 • Čapkova
 • Riegrova
 • Smetanova
 • Šafaříkova
 • Zahradní
 • Legionářská
 • Úsek u Nové hospody přilehlý k nádraží
 • Husovo náměstí
Vytvořeno 8.1.2020 13:19:28 | přečteno 22x | ernest
load