NM 3/2021 o placeném stání na místních komunikacích

Město Lysá nad Labem

NAŘÍZENÍ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM č. 03/2021

O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH


Rada města Lysá nad Labem vydala dne 09.12.2021,
usnesením č. 672, podle ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:


Čl. 1
PŘEDMĚT ÚPRAVY


1) Místní komunikace ve městě Lysá nad Labem, na nichž je v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích povoleno stání silničních motorových vozidel fyzických osob s místem trvalého pobytu nebo které jsou vlastníky nemovitosti ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2*, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Lysá nad Labem, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1*. Tyto místní komunikace nebo jejich úseky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.

2) Místní komunikace nebo jejich úseky ve městě Lysá nad Labem, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1*, nejvýše však na dobu 24 hodin. Tyto místní komunikace nebo jejich úseky jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.  

Čl. 2
ZPŮSOB PLACENÍ SJEDNANÉ CENY

Cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy1* se platí při stání silničního motorového vozidla podle čl. 1 tohoto nařízení následujícím způsobem:

a) v parkovacím automatu, po zadání registrační značky vozidla, kdy skutečná doba stání musí odpovídat době zaplacené,

b) zaplacením ceny za parkovací známku.

Čl. 3
ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ ZAPLACENÍ SJEDNANÉ CENY


1) Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy1) při stání silničního motorového vozidla podle čl. 2 tohoto nařízení se prokazuje:

a) prostřednictvím registrace registrační značky daného vozidla provedené na parkovacím

automatu,

b) platnou parkovací známkou vydanou podle čl. 2 písm. b) tohoto nařízení.

2) Držitel parkovací známky je povinen při stání silničním motorovým vozidlem na místních
komunikacích uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení dodržovat tyto podmínky:
a) parkovací známka musí být po celou dobu stání umístěna na předním skle vozidla vlevo nahoře,
b) parkovací známka musí být plně viditelná a nesmí být ani částečně zakrytá tónováním skla,
libovolnými nálepkami nebo jinými předměty

Čl. 4

NAŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE

Dle čl. 1 odst. 1 na jedno dvoustopé vozidlo držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Čl. 5
PROVOZOVATEL

1) Provozovatelem celého systému placeného stání je Město Lysá nad Labem, IČ: 00239402, se sídlem Husovo nám. 23/1, Lysá nad Labem.

2) Parkovací známky podle čl. 2 písm. b) tohoto nařízení vydává Městská police města Lysá nad Labem, na adrese Přemyslova 1745/14, Lysá nad Labem.
3) Prodej známek je uskutečňován v souladu s tímto nařízením, a to na základě předložení:
a) dokladů o místě trvalého pobytu fyzické osoby nebo vlastnictví nemovitosti, sídle nebo
provozovně právnické nebo fyzické osoby ve vymezené oblasti a
b) dokladů o vlastnictví nebo provozování motorového vozidla.

Čl. 6
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1) Tímto nařízením se ruší Nařízení města Lysá nad Labem č. 2/2020 o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav.

2) Toto nařízení nabývá účinnosti od 01.01.2022.

Ing Karel Otava v. r.
starosta města


Mgr. Jiří Havelka v. r.
místostarosta


Vyvěšeno dne: 13.12.2021

Sejmuto dne: 31.12.2021

Příloha č. 1

Nařízení města Lysá nad Labem č. 03/2021 o placeném stání na místních komunikacích


SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ


nebo jejich úseků (podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení), ve městě Lysá nad Labem, na nichž je v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích povoleno stání silničních motorových vozidel fyzických osob s místem trvalého pobytu nebo které jsou vlastníky nemovitosti ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2*, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Lysá nad Labem, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1*.

Seznam místních komunikací

  • Čapkova
  • Husovo nám. – spodní část
  • Československé Armády

Příloha č. 2

Nařízení města Lysá nad Labem č. 03/2021 o placeném stání na místních komunikacích – Husovo náměstí

SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

nebo jejich úseků (podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení), ve městě Lysá nad Labem, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1* k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.

Seznam místních komunikací

  • parkovací místa na ploše Husova náměstí

Provozní doba:
Po – Pá 6:00 – 18:00
So             8:00 – 16:00
Ne – státní svátky 8:00 – 16:00Mimo stanovenou provozní dobu lze užít místní komunikace nebo jejich úseky bezplatně.

1* Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2* Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 13.12.2021 12:21:14 | přečteno 142x | ernest
load