NM 3/2013, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej

Rada města se na svém zasedání dne 10.09.2013 usnesením č. 538 usnesla vydat na základě §18 odst.1 a 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §11 odst.1 a §102 odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl.1

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

Na území města se zakazuje mimo provozovnu poskytovat následující druhy služeb:

  •  podomní prodej (při němž prodejce vyhledává potenciálního spotřebitele dům od domu, bez předchozí objednávky) ve všech budovách určených k bydlení a ubytování fyzických osob na celém území města, zejména v bytových domech, rodinných domech, zařízeních sociálních služeb a ubytovacích zařízeních, pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb na veřejném prostranství (při nichž prodejce vyhledává potenciálního spotřebitele z jednoho místa nebo při chůzi), na všech veřejných prostranstvích na celém území města, určeném pro pohyb chodců a cyklistů.

Čl.2

Závěrečná ustanovení

  1. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů, stanovená zvláštními právními předpisy, nejsou tímto nařízením dotčena.
  2. Dodržování tohoto nařízení kontroluje Obecní živnostenský úřad Lysá nad Labem a strážníci Městské policie Lysá nad Labem.
  3. a) Poruší-li fyzická osoba, která je podnikatelem, nebo právnická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením města, dopustí se správního deliktu a může jí být podle zvláštního zákona1 uložena pokuta.
  4. Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením města, dopustí se přestupku a může jí být podle zvláštního předpisu2 uložena pokuta.
  5. O výjimkách z tohoto nařízení rozhoduje rada města zpravidla do 15 dnů od podání žádosti o udělení výjimky.
  6. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Marcela Chloupková místostarostka

Mgr.Jiří Havelka starosta

1 § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2 § 46 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 30.4.2014 5:59:56 | přečteno 10x | ernest
load