NM 2/2020 o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav

Nařízení Města Lysá nad Labem

č. 2/2020

ze dne 01.12.2020

o placeném stání na místních komunikacích

v době konání výstav


Rada města Lysá nad Labem dne 01.12.2020, usnesením č. 654, na základě § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usnesla vydat toto nařízení:

Článek 1.
Vymezení oblastí města

1) Pro účely organizování dopravy na území města Lysá nad Labem v době výstav konaných na Výstavišti Lysá nad Labem v čase od 4 do 18 hodin se tímto nařízením vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky nebo plochy užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:

a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou,

b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou anebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce,

c) k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má přihlášení k trvalému pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce.

2) Oblasti města dle čl. 1. odst. 1 jsou vymezeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Článek 2.
Placení sjednané ceny

1) Za užití oblastí města vymezených v příloze č. 1 tohoto nařízení může osoba uvedená v čl. 1. odst. 1 písm. b) a c) platit zakoupením parkovací známky s platností do 31.12.2021, kterou vydává Městská Policie Lysá nad Labem, za sjednanou cenu podle platného ceníku. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje nalepením platné parkovací známky v pravém horním rohu předního skla vozidla.

2) Ostatní osoby sjednanou cenu platí zakoupením parkovacího lístku od osoby pověřené výběrem parkovného za cenu dle platného ceníku. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla.

3) Žadatel o parkovací známku je povinen prokázat svoji totožnost, předložit technický průkaz k vozidlu a prokázat právní vztah k vozidlu. Fyzická osoba musí dále prokázat přihlášení k trvalému pobytu ve vymezené oblasti. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba musí prokázat sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města.

4) V případě zakoupení parkovací známky v průběhu kalendářního roku se cena nekrátí.

Článek 3.
Výjimky

1) Osvobození od zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů platí pro jednostopá motorová vozidla.

2) Držitelé ZTP a ZTP/P dle čl. 1. odst.1 písm. c) mají nárok na jednu parkovací známku zdarma.

Článek 4.
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2019 ze dne 02.12.2019.

Článek 5.
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Vyvěšeno dne: 07.12.2020


Příloha č. 1 k Nařízení Města Lysá nad Labem

č. 2/2020, ze dne 01.12.2020

o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav Vymezené oblasti města Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou následující ulice a k nim přilehlá parkoviště:

Masarykova
Alešova
Blahoslavova
Čapkova
Riegrova
Smetanova
Šafaříkova
Zahradní
Legionářská
Úsek u Nové hospody přilehlý k nádraží
Husovo náměstí

Vytvořeno 7.12.2020 17:45:00 | přečteno 88x | ernest
load