NM 1/2020 Tržní řád

Nařízení města Lysá nad Labem

č. 1/2020, tržní řád

Rada města Lysá nad Labem na základě zmocnění uvedeném v ustanovení § 18 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) a § 11 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává usnesením č. 420 ze dne 14.07.2020 nařízení města Lysá nad Labem o tržním řádu.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Účelem tohoto nařízení města Lysá nad Labem je stanovit podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, zejména na tržnicích, tržištích, trzích, tržních místech, předsunutých prodejních místech včetně prodeje z pojízdných zařízení a restauračních zahrádkách, a pro podomní a pochůzkový prodej.

2. Tržní řád je závazný pro celé území města Lysá nad Labem.

Čl. 2

Předmět úpravy

1. Tento tržní řád vymezuje:

a) místa pro prodej a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem,

b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť a trhu,

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích, trhu, tržních místech a předsunutých prodejních místech,

d) pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na tržnicích, tržištích, trhu, tržních místech a předsunutých prodejních místech,

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržnice, tržiště, trhu, tržního místa a předsunutého prodejního místa k zajištění jejich řádného provozu,

f) formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, které jsou na území města Lysá nad Labem zakázány.

2. Tento tržní řád se nevztahuje na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.

Čl. 3

Základní pojmy

1. Tržnice - uzavíratelný objekt, mající charakter stavby podle stavebního zákona a určený pro prodej zboží a poskytování služeb na jednotlivých prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám, nebo provozovaných vlastníkem. Je vybaven prodejními stánky nebo pulty. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v provozní době.

2. Tržiště - vymezený prostor, kde dochází celoročně k prodeji zboží a poskytování služeb na jednotlivých prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám nebo provozovaných vlastníkem. Je vybaven prodejními stánky nebo pulty ze strany provozovatele nebo přenosnými stánky a stolky umístěnými prodejci. Prodej zboží a poskytování služeb lze realizovat i z obdobných prodejních zařízení. Tento prostor je trvale veřejně přístupný.

3. Trh - soubor prodejních míst určených k příležitostnému soustředěnému prodeji zboží nebo poskytování služeb více prodejci většinou v pravidelných pevně stanovených dnech. Trhy se podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby rozdělují na:

a) trhy se sortimentem vztahujícím se k určitému období (vánoční, velikonoční, svatodušní a podobně), dnu či svátku (např. svatého Mikuláše, svatého Valentýna, Den dětí a podobně), popřípadě zaměřeným na zboží jako produkt uměleckých řemesel;

b) farmářské trhy se sortimentem zboží, čerstvého či zpracovaného, pocházejícího od zemědělců, pěstitelů, zahrádkářů, sběračů lesních plodů a hub a dále přímo od malých tuzemských producentů nebo jejich prodejců, měnícím se podle ročního období, kterým je ovoce, zelenina, květiny, vejce, mléčné a masné výrobky, maso, pečivo, další zemědělské a zahrádkářské produkty; na těchto trzích lze prodávat i jiné zboží, a to produkty lidových uměleckých řemesel z proutí, šustí, dřeva a keramiky;

c) ostatní trhy (provozované zpravidla ve vymezené dny v týdnu, měsíci či roce).

4. Prodejní místo - místo vymezené touto vyhláškou, na kterém fyzická nebo právnická osoba prodává zboží a poskytuje služby na prodejním stánku, pultu, stolku nebo jiném obdobném zařízení v tržnicích, na trzích, tržních místech a předsunutých prodejních místech apod.

5. Tržní místo:

a) je místo pro prodej a poskytování služeb na jednotlivých konkrétních místech uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení, kde lze uskutečnit trvalý nebo příležitostný prodej

b) prodej na tržních místech, lze provádět jen na základě povolení, které vydává městská policie Lysá nad Labem podle zvláštního předpisu.

6. Předsunuté prodejní místo - vymezené místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytují služby stejného sortimentu jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního předpisu, se kterou předsunuté prodejní místo funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo je zřizováno v těsné blízkosti přímo před vlastní provozovnou (totožný podnikatel). Prodej nebo poskytování služeb může být prováděno pouze na prodejních pultech, stolcích nebo obdobných zařízeních. Umístění předsunutého prodejního místa povoluje správní orgán dle zvláštního předpisu.

7. Prodejce – osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění.

8. Provozovatel – fyzická osoba s oprávněním podnikat nebo právnická osoba, která na vlastním pozemku provozuje trh nebo tržiště a má určenou osobu jako zodpovědného správce, která se o provoz trhu nebo tržiště stará.

9. Prodejní zařízení – jakékoliv zařízení sloužící k prodeji nebo poskytování služeb, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, jako je zejména stánek, pult, stolek, stojan apod. Za prodejní zařízení se dále považuje i jiné přenosné či nesené zařízení jako je zejména tyč, konstrukce, ruční vozík, závěsný pult, zavazadlo, taška, košík, dále i pojízdná zařízení, zejména automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji a splňující pro tento účel technické a hygienické požadavky a další obdobná zařízení. Prodejním zařízením je rovněž oplocený prostor sloužící k prodeji. Prodejním zařízením není běžná reklamní tabule umístěná bez současného vystavení nabízeného zboží.

10. Veřejné prostranství - místo, kterým se rozumí vozovky, chodníky, náměstí, podchody, nadchody, průchody, podloubí, proluky, tržiště, parky, sady, veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

11. Příležitostný prodej - povoluje se pouze v omezeném časovém rozsahu, a to zejména:

a) u příležitosti svátků (vánoce, velikonoce, Den zesnulých) s povolením odpovídajícího sortimentu,

b) u příležitosti pořádání zvláštních akcí (reklamní akce, různá shromáždění, apod.),

c) prodej řezaných květin, koření, sezónního ovoce, zeleniny, apod.

12. Letní období - období od 1. dubna do 30. září kalendářního roku.

13. Zimní období - období od 1. října do 31. března kalendářního roku.

14. Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb (včetně jejich zprostředkování) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, provozované formou pochůzky bez prodejního zařízení anebo s použitím přenosného či neseného prodejního zařízení, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.

15. Pochůzkový prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb (včetně jejich zprostředkování) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem provozované formou pochůzky, bez prodejního zařízení anebo s použitím přenosného či neseného prodejního zařízení, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech. Pochůzkovým prodejem se rozumí i prodej na jednotlivých stanovištích. Za pochůzkové poskytování služeb se pokládá též činnost, která souvisí s realizací předem zakoupené nebo objednané služby. Není rozhodující, zda ten, kdo službu poskytuje, se při této činnosti přemisťuje nebo postává na místě.

16. Restaurační zahrádka - místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém se na zpevněném povrchu prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „hostinská činnost“, které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona. Restaurační zahrádka musí mít totožnou osobu jako uvedená provozovna a může být vybavena chladicím zařízením na nápoje sloužícím pro provoz zahrádky.  Umístění restaurační zahrádky povoluje správní orgán dle zvláštních předpisů.

Čl. 4

Místa stanovená pro prodej a poskytování služeb na území města

1. Umístění tržišť není na území města Lysá nad Labem povoleno.

2. Umístění trhu je povoleno na místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení.

3. Tržní místo pro příležitostný prodej lze provozovat pouze na základě povolení městského úřadu, a to pouze na místech stanovených v příloze č. 2.

4. Předsunutá prodejní místa a restaurační zahrádky lze provozovat na celém území města Lysá nad Labem pouze na základě povolení městského úřadu.

Čl. 5

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti trhu

1. Prodej na trhu je možný pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele, příp. správce trhu.

2. O kapacitě trhů rozhoduje provozovatel vždy s ohledem na stávající situaci tak, aby byly zajištěny přiměřené podmínky pro zachování kultury a bezpečnosti stánkového prodeje a bezpečný pohyb osob na trhu.

3. Kapacita a vybavenost je konkrétně stanovena pro trh v příloze č. 1 tohoto nařízení.

4. Trh musí provozovatel vybavit dostatečným počtem nádob na odpad. Za dostatečný počet sběrných nádob a za dostatečnou četnost svozu se považuje stav, kdy sběrné nádoby mezi jednotlivými svozy, které provádí příslušné oprávněné osoby, nebudou přeplněné a odpad nebude ukládán mimo sběrné nádoby.

Čl. 6

Doba prodeje a poskytování služeb na trhu, tržních místech, předsunutých prodejních místech

1. Prodej a poskytování služeb na:

a) trzích v době od 7.00 hod. – 17.00 hod. ve dnech stanovených v příloze č. 1,

b) tržních místech každý den v týdnu dle vydaného povolení nejdéle však na dobu od 7.00 – 21.00 hod.,

c) předsunutých prodejních místech v souladu s provozní dobou dané provozovny.

2. Provozovatel může rozhodnout o omezení provozní doby nebo uzavření trhu.

Čl. 7

Pravidla, která musí dodržet prodejce při prodeji zboží a poskytování služeb na trhu, tržních místech a předsunutých prodejních místech

1. Při prodeji zboží a poskytování služeb na trhu a tržních místech se všichni zúčastnění prodejci řídí platnými obecně závaznými právními předpisy souvisejícími s jejich činností, provozním řádem a dále jsou povinni:

a) u sebe musí mít příslušné rozhodnutí o povolení prodeje nebo doklad o zaplacení prodejního místa a příslušné oprávnění k prodeji,

b) dbát na to, aby nebylo zboží odkládáno do přilehlých ploch zeleně, ani přes tyto plochy navážet nebo jinak dopravovat zboží,

c) po skončení prodeje odstranit nejpozději do 1 hodiny po skončení prodeje prodejní zařízení, s výjimkou míst, kde je povoleno jejich trvalé umístění,

d) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody před nabízením k prodeji očistit od hrubých nečistot,

e) prodejní sortiment ukládat pouze na prodejních zařízeních a nikoliv skladovat v okolí stánku; sortiment ukládat tak, aby nebránil provozu,

f) prodejní zařízení umístit tak, aby byl okolo nich dostatečně volný průchod,

2. Pro restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa platí čl. 7 odst. 1 písm. a) až f) tohoto nařízení obdobně.

Čl. 8

Pravidla, která musí dodržet provozovatel trhu, tržního místa a předsunutého prodejního místa k zajištění jejich řádného provozu

1. Provozovatel trhu řídí, organizuje a kontroluje provoz těchto zařízení a zodpovídá za jejich správný chod v souladu s podmínkami určenými tímto nařízením a ostatními právními předpisy, které se vztahují na zajištění řádného provozu trhů.

2. Provozovatel je oprávněn určit si na trhu svého správce, který pomáhá provozovateli řídit, organizovat a kontrolovat jejich provoz na základě smlouvy s provozovatelem.

3. Provozovatel je povinen zpracovat provozní řád trhu, řádně jej vyvěsit na viditelném a přístupném místě. Provozní řád musí obsahovat: název a sídlo provozovatele, název a sídlo správce, způsob obsazování jednotlivých prodejních míst, podmínky prodeje, sortiment prodávaného zboží a poskytovaných služeb, povinnosti prodejců, dodržování čistoty a pořádku. Provozní řád tržnice podléhá vyjádření Odboru obecního živnostenského městského úřadu Lysá nad Labem.

4. Provozovatel je dále povinen:

a) určit prodejcům na základě jejich žádosti konkrétní prodejní místa dle kapacity,

b) zajistit, aby prodávající zabíral pouze plochu vymezenou příslušným prodejním místem a neblokoval jiné prodejní místo,

c) přidělovat prodejní místa pouze prodejcům dle čl. 3 odst. 7 tohoto nařízení,

d) dbát na úpravu trhu tak, aby celkový jejich vzhled působil uspořádaně a přehledně,

e) zajistit, aby prodejci byla dodržována ustanovení čl. 6 a čl. 7 tohoto nařízení a nebyl realizován prodej mimo prodejní pulty a stánky,

f) udržovat průchozí vnitřní komunikace v bezpečném stavu pravidelným úklidem, v zimě úklidem sněhu a posypem,

g) zajistit dostatečnou průchodnost mezi řadami prodejních zařízení tak, aby šíře průchodu byla min. 2 m.

Čl. 9

Omezení sortimentu prodávaného zboží

1. Na trzích, tržních místech, předsunutých prodejních místech je zakázáno prodávat:

a) tabákové výrobky,

b) erotické zboží a pornografické tiskoviny,

c) pyrotechnické předměty pro zábavné účely třídy nebezpečnosti II. a III. (zák. č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů),

d) chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí,

e) rychle se kazící zboží potravinářského charakteru,

f) živá zvířata bez předchozího schválení takového prodeje orgánem veterinární správy,

g) živočišné výrobky bez povolení orgánů hygienické nebo veterinární služby.

Čl. 10

Formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu (včetně jejich zprostředkování), které jsou na území města zakázány

1. Na území města Lysá nad Labem je zakázán podomní prodej.

2. Na území města Lysá nad Labem je zakázán pochůzkový prodej, s výjimkou:

a) jeho provozování na kulturních a sportovních podnicích,

b) prodeje tisku prostřednictvím kamelotů,

c) prodeje předmětů pro účely veřejné sbírky pořádané podle zvláštního zákona, je-li příspěvek na veřejnou sbírku zahrnut v ceně předmětů.

Čl. 11

Kontrola

1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí městský úřad Lysá nad Labem prostřednictvím pověřených zaměstnanců a strážníků Městské policie Lysá nad Labem.

2. Dodržování povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů při prodeji zboží a poskytování služeb kontrolují či dozorují oprávněné orgány státní správy.

Čl. 12

Sankce

1. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů[2].

Čl. 13

Formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, na které se toto nařízení nevztahuje

1. Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při městských slavnostech, sportovních, kulturních, charitativních, jarmarečních a podobných akcích, promítání v letních kinech a vysílání přenosů z velkoplošných obrazovek, realizovaný v místě, kde se akce koná.

2. Toto nařízení se nevztahuje na vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a chvojí v období od 7. do 24. prosince běžného roku.

3. Toto nařízení se nevztahuje na velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 20 dní před Velikonočním pondělím.

Čl. 14

Závěrečná ustanovení

1. Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení města Lysá nad Labem č. 2/2017, tržní řád, ze dne 18. 4. 2017.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Ing. Karel Otava

starosta

Mgr. Jiří Havelka

místostarosta

Vyvěšeno dne: 20.07.2020

Sejmuto dne: 05.08.2020

Příloha č. 1 Vymezení trhů

1. Trh – Husovo náměstí, p.p.č. 3451/2, 3584/5, k. ú. Lysá nad Labem

vybavení: stánky

odpadkové koše

kapacita: 52 stánků

doba prodeje: vždy ve středu v letním období, v době od 7.30 hod. – 17.00 hod., s výjimkou konání předem ohlášených kulturních, sportovních či jiných významných akcí

Příloha č. 2 Vymezení tržních míst

1. Tržní místa pro trvalý prodej:

- Řehačka – za restaurací, poz. parc. č. 3628/77 – kapacita 14 míst

- Dobrovského sady kolem kaple – 37 míst

- park 30. výročí osvobození, poz. parc. č. 492/14 – 46 míst

2. Tržní místa pro příležitostný prodej:

- Dvorce – u hasičárny – 15 míst

- Dvorce – u dětského hřiště – 17 míst

- Byšičky – u hasičárny, poz. parc. č.  1447/22 – 10 míst

- Byšičky – náves, poz. parc. č. 3526 – 20 míst

- Jedličkova  - u Penny Marketu, poz. parc. č. 610/1 – 2 místa

- Sokolská – u Penny Marketu, poz. parc. č. 492/14 – 2 místa

- Masarykova – před č.p. 218/38 – 5 míst, před č.p. 215/21 – 7 míst

- náměstí Bedřicha Hrozného – poz. parc. č. 3451/45, 3451/1 (od domu č.p. 19/26 po dům č.p. 468/18) – 90 míst

- klášterní terasy – poz. parc. č. 19/2 – 15 míst

- Zámecká (včetně parkoviště před archivem) – 74 míst

- Žižkova – od křižovatky s ul. Zámecká po dům č.p. 409/4 – 50 míst

- zámecký park – okolí letního kina, poz. parc. č. 6/2 – 60 míst, cesta od letního kina k zámku na poz. parc. č.  6/2 (podél poz. parc. č. 6/1) – 30 míst

[1] § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

[2] zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 5.8.2020 14:26:23 | přečteno 54x | ernest
load