Místní referendum

Právní předpisy:

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

-------------------------------------

Informace k souběhu voleb a místního referenda:

  • 27a odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

Koná-li se místní referendum společně v tytéž dny s volbami do některé z komor Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí nebo s volbou prezidenta republiky, plní okrskové volební komise zřízené podle příslušného volebního zákona rovněž úkoly okrskových komisí pro místní referendum. Koná-li se místní referendum na návrh přípravného výboru, může přípravný výbor v souladu s § 21 odst. 1 delegovat do okrskové volební komise jednoho člena, popřípadě náhradníka, a to ve lhůtě stanovené pro delegování členů okrskové volební komise příslušným volebním zákonem. Tento člen okrskové volební komise plní také úkoly člena okrskové volební komise podle příslušného volebního zákona a má nárok na zvláštní odměnu člena okrskové volební komise poskytovanou v souladu s příslušným volebním zákonem.

Místní referendum se koná současně s volbami do zastupitelstev krajů.

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

load