Koncepce sportu

Schválena ZM dne 21.02.2018

  Obsah

Úvod

1 Základní pojmy

2 Popis situace

2.1 Demografická prognóza města

2.2 Neziskový sektor

2.3 Soukromý sektor

2.4 Tělesná výchova a sport na školách

3 Sportovní infrastruktura města

3.1 Současnost

3.2 Formy provozování sportovního majetku ve městě

4 Financování sportu

4.1 Financování sportu - stát, kraje

4.2 Financování sportu Městem Lysá nad Labem

5 SWOT analýza sportovních možností a sportu ve městě

6 VIZE

7 PRIORITY A PRIORITNÍ OBLASTI

7.1 Volnočasové aktivity dětí, mládeže a ostatních obyvatel města

7.2 Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu pro Lysou nad Labem

7.3 Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města

7.4 Prioritní a preferované sporty

7.5 Výkonnostní sport

7.6 Sportovní infrastruktura

7.6.1 Rekonstrukce a výstavba nových sportovišť

7.6.2 Spolupráce se soukromým sektorem

7.6.3 Správa sportovišť Lysá nad Labem

Závěr

Zdroje

8 Přílohy

8.1 Příloha 1: Statut Programu na činnost sportovních organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.

8.2 Příloha 2: Statut Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem a rozdělení dotací na rok 2017

Úvod

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, mají obce ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování výchovně sportovních zařízení a poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Tento materiál pojímá sport i v širších souvislostech jako součást moderního životního stylu obyvatel a jejich volnočasových aktivit. Předkládaná koncepce sportu je přednostně zaměřená na „vlastní“ tělovýchovu a sport, protože širší pojetí tělovýchovy a sportu nasměrované na životní styl, volný čas a zdraví obyvatel města by znamenalo daleko podrobnější analýzu vstupních údajů, do které by se musely zapojit nejen další odbory MěÚ, ale i další kompetentní státní instituce, občanská sdružení zaměřená na tyto oblasti a vlastní občané města. Akce v oblasti sportu přispívají k dobrému jménu města Lysá nad Labem a podílejí se na naplňování obrazu města v očích veřejnosti ve smyslu „Lysá žije“.

Pro město je důležité disponovat koncepcí sportu, která na základě analýzy současné situace určí:

 • priority města při vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů v oblasti tělovýchovy a sportu,
 • cíle a záměry, kterých má být rozvojem tělovýchovy a sportu na území města dosaženo,
 • základní principy a zásady, kterým se rozvoj tělovýchovy a sportu bude závazně řídit,
 • nástroje a opatření, kterými má být stanovených cílů a záměru dosaženo.

Při zpracování koncepce sportu bude přihlíženo k obecným základním principům a zásadám, kterými by se rozvoj tělovýchovy a sportu na území města měl dále řídit:

 • podporu směřovat za aktivními účastníky organizovaného i neorganizovaného sportu, nikoliv na financování subjektů provozujících tyto aktivity,
 • zaměření a výši podpory rozlišit podle sektorů:
 • veřejný sektor (město, městem založené společnosti a zřízené organizace),
 • občanský sektor (občanská sportovní sdružení)
 • soukromý sektor (podnikatelské subjekty s nabídkou sportovních a rekreačních pohybových aktivit)
 • podporu orientovat na zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný sport dětí a mládeže a pro neorganizovaný sport pro všechny,
 • v rámci možností rozpočtu města dotovat provoz a údržbu sportovních zařízení v majetku občanských (sportovních) sdružení,
 • při podpoře města rozlišovat investiční a provozní výdaje,
 • zajistit spoluúčast města při přípravě sportovních talentů,
 • vytvořit podmínky pro neorganizovaný sport a pohybové a rekreační aktivity určené širokým vrstvám občanů,
 • nadále rozvíjet transparentní prostředí veřejné podpory sportu a tělovýchově v rámci rozpočtu města,
 • umožnit rozvoj komerčních sportovních a tělovýchovných aktivit v souladu s koncepcí sportu.

Koncepcí se rozumí způsob pojetí, způsob výkladu, způsob chápání či hlavní záměr. Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách města.

1 Základní pojmy

Sport, všeobecné sportovní činnosti

Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.

Sport pro všechny

Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.

Sport na školách

Někdy používán i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních sportovních klubech (ŠSK), s pravidelnými soutěžemi v rámci struktury základních a středních škol. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou výchovu v rámci vzdělávacího programu.

Výkonnostní sport

Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek. Pravidelné soutěže v diferencovaných věkových a výkonnostních kategoriích řídí sportovní svazy. Sportovci provozující výkonnostní sport vytvářejí sportovní hodnoty a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (prožitek, sociální kontakt, seberealizace, zvyšování výkonnosti).

Prioritní a preferované sporty

Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují město. Důraz je kladen na úspěch, členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní sporty jsou vyšší formou preferovaných sportů.

Vrcholový a profesionální sport

Vrcholový sport představuje nejvyšší výkonnostní úroveň sportu, organizovanou ve sportovních klubech a odborných pracovištích. Nároky na řízení vrcholového sportu přesahují možnosti dobrovolného zajištění. Pravidelné soutěže řídí sportovní svazy. Činnost vrcholových sportovců

je určitým společenským závazkem. Vrcholový sport je „producent“ hodnot, jejichž „spotřebitelem“ je veřejnost. Plní funkci propagační. Působí na veřejnost v domácím prostředí (vzory) a je prostředkem reprezentace České republiky (dále jen „ČR“). Profesionální sport je organizován zpravidla v obchodních společnostech bez státní finanční podpory (např. nejvyšší postupové soutěže ve fotbale, ledním hokeji).

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty

Právní subjekty, zpravidla zapsané spolky založené za účelem sdružování občanů, zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit obyvatel. Jsou základními články sportovních svazů a střešních sportovních organizací.

Sportovní akce

Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru.

Sportovní infrastruktura

Veškerá sportovní zařízení, nacházející se v daném územním celku.

Sport handicapovaných

Sportovní a pohybové aktivity osob se zdravotně sníženými schopnostmi. Napomáhá společenské integraci, rozvoji volních vlastností, posilování sebedůvěry, výchově k samostatnosti a soběstačnosti. Přispívá ke kompenzaci zdravotních omezení. Je prováděn organizovaně i individuálně na všech úrovních – sportu pro všechny, výkonnostní i vrcholové. Je členěn podle druhu postižení do kategorií v souladu s mezinárodními standardy. Na území ČR má vlastní organizační strukturu (kluby, svazy, střešní organizace).

Dobrovolník a dobrovolnictví

Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti sportovního klubu bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů

odbornou kvalifikaci.

Talentovaná mládež

Sportovně talentovaná mládež, které je věnována systematická soustavná péče a státní finanční podpora. Výběr, výchovu a zabezpečení sportovní přípravy má v odpovědnosti sportovní svaz. Péče je určena pro diferencovaný okruh sportů, převážně olympijských.

Sportovní střediska

Dlouhodobý program zařazený do systému přípravy sportovně talentované mládeže se státní podporou. Program nahradil projekt „Intenzifikace sportovních tříd“, který byl finančně

dotován ze státního rozpočtu od roku 2000. Cílem je podpora sportovní přípravy talentované mládeže, zpravidla ve věkové kategorii 10 až 15 let.

Sportovní centra mládeže

Dlouhodobý program zařazený do systému přípravy talentované mládeže se státní podporou. Je dotován ze státního rozpočtu od roku 2000. Tvoří efektivní článek péče o talentovanou mládež dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15 – 19 let).

2 Popis situace

2.1 Demografická prognóza města

Tabulka 1: Počet obyvatel v letech 2015-2023 v Lysé nad Labem; 2015

rok

nízká varianta

střední varianta

vysoká varianta

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

2015

4 571

4 796

9 367

4 579

4 803

9 382

4 589

4 815

9 404

2016

4 645

4 866

9 511

4 656

4 877

9 533

4 672

4 897

9 569

2017

4 715

4 935

9 650

4 730

4 950

9 680

4 751

4 977

9 729

2018

4 788

5 003

9 791

4 807

5 093

9 899

4 834

5 056

9 890

2019

4 860

5 070

9 930

4 883

5 093

9 976

4 915

5 133

10 048

2020

4 896

5 106

10 002

4 947

5 157

10 104

4 998

5 214

10 212

2021

4 929

5 141

10 069

5 008

5 221

10 229

5 078

5 295

10 372

2022

4 960

5 175

10 135

5 068

5 284

10 353

5 157

5 375

10 532

2023

4 994

5 205

10 199

5 131

5 345

10 476

5 239

5 452

10 682

Ve srovnání s rokem 2015 by v roce 2023 měl nárůst obyvatel města činit dle střední varianty 1 094 obyvatel.

Tabulka 2: Počet obyvatel města Lysá nad Labem, dle pohlaví a věkových kategorií

v letech 2020-2030 (dle střední varianty prognózy); 2015

Z uvedeného lze vyčíst, že v následujících patnácti letech přibyde ve městě obyvatel nízkých věkových kategorií. Dále lze sledovat stárnutí v současnosti nejčetnějších ročníků, což znamená, že je v budoucnosti očekáván výrazný nárůst obyvatel postproduktivního věku.

1.1Neziskový sektor

Organizace zabývající se tělovýchovnou a sportovní činností ve městě vč. počtu členů

Tabulka 3: Počet členů jednotlivých organizací spojených se sportem, které v letech 2015 - 2016 podaly žádosti o finanční podporu ze strany města.

Pořadí

Organizace

Dětí

Dospělých

Celkem

Nejvyšší věk

1.

Český kynologický svaz

6

28

34

66

2.

Český rybářský svaz, z.s., org. Lysá nad Labem

90

620

710

82

3.

FK Litol, z.s.

45

27

72

70

4.

Horolezecký oddíl Lysá nad Labem

1

20

21

74

5.

Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s.

85

24

109

-

6.

Klub českých turistů odbor Lysá nad Labem

5

30

35

90

7.

OS Hippodrom, z.s.

0

5

5

60

8.

Sbor dobrovolných hasičů Byšičky

22

42

64

90

9.

Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem

37

111

148

94

10.

Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad Labem

3

31

34

94

11.

Sportovní klub BC Lysá nad Labem, z.s.

7

7

14

52

12.

Šachový klub - Joly

66

54

120

75

13.

Taekwon-do ITF oddíl Sabom

110

35

145

-

14.

Tenisový klub Lysá nad Labem, z.s.

29

21

50

85

15.

TJ Sokol Lysá nad Labem

273

177

450

92

16.

TJ Sokol Lysá nad Labem – stolní tenis

14

30

44

65

17.

TK Slovan Lysá nad Labem, z.s. - aerobic

21

5

26

-

18.

TK Slovan Lysá nad Labem, z.s. - kopaná

111

101

212

80

19.

TK Slovan Lysá nad Labem, z.s. - volejbal

42

31

73

52

20.

TSK Dynamik Lysá nad Labem

73

10

83

56

21.

Veslařský klub Lysá nad Labem, z.s.

89

73

162

79

22.

Základní škola Lysá nad Labem, Komenského 1534, Oddíl mentálně postižených sportovců TK Slovan Lysá nad Labem

28

2

30

-

 

CELKEM

1152

1454

2606

 

Zajímavou statistikou by byl i údaj o počtu návštěvníků při jednotlivých sportovních akcích. Takovou statistiku však spolky neevidují. Uvedené údaje jsou aktuální k 30. 09. 2017.

Tabulka 4: Jednotlivé organizace spojené se sportem, které v letech 2015 - 2016 nežádaly město o finanční podporu.

Pořadí

Organizace

Dětí

Dospělých

Celkem

Nejvyšší věk

1.

Rybářský klub Lysá nad Labem, z.s.

0

160

160

80

2.

Shibak FREERIDE

20

10

30

37

3.

Střelecký klub Lysá nad Labem, z.s.

0

14

14

68

4.

Western club

40

10

50

67

5.

Jezdecké sdružení VIA, z.s.

2

21

23

-

 

CELKEM

62

215

277

 

Tabulka 5: Organizace, které město začalo finančně podporovat po 1.10.2017.

Pořadí

Organizace

Dětí

Dospělých

Celkem

Nejvyšší věk

1.

Dance Emotion Lysá nad Labem, Spolek

69

5

74

46

2.

FK Litol, mládež z.s.

93

4

97

44

Tabulka 6: Organizace, která působí v Lysé nad Labem, ale sídlo má v Praze.

Pořadí

Organizace

Dětí

Dospělých

Celkem

Nejvyšší věk

1.

Litolica Lisboa 99 (florbal)

0

25

25

45

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v Lysé nad Labem aktivně pracuje celkem 29 organizací spojených se sportem, z toho je 23 organizací, které si v letech 2015 a 2016 žádaly o finanční podporu města. Dále je uvedeno 5 organizací, která nežádaly město, ale mají sídlo v Lysé nad Labem a 1 organizace, která nemá sídlo v Lysé nad Labem, ale působí zde.

Celkový počet obyvatel v Lysé nad Labem ve věkové kategorii 6-18 let v roce 2016 byl cca 1 270 a ve věkové kategorii 19-70 let byl cca 6 044. Odhad počtu obyvatel ve výše uvedených věkových kategorií vychází z demografické prognózy a evidence obyvatel 2016.

Z tabulek vyplývá, že počet sportujících dětí v registrovaných organizacích ve věku 6-18 let v roce 2017 je 1 376 a počet dospělých je 1 703.

Abychom mohli porovnat počet dětí sportujících v organizacích s celkovým počtem dětí v Lysé nad Labem ve věkové kategorii 6-18 let, je nutné odečíst odhadem 20% sportujících dětí z důvodu trvalého bydliště mimo Lysou (Stratov, Semice, Ostrá, Milovice), což činí 275 dětí, tzn., že pro porovnání vycházíme z počtu 1 101 dětí. Toto číslo bude reálně o něco nižší, protože jsou děti, které navštěvují více spolků současně.

Z celkového počtu dospělých jsme odhadem odečetli 10% osob starších 70 let, což je 1 533 dospělých.

Procentuálním porovnáním jsme došli k závěru, že v Lysé nad Labem je členů v místních organizacích spojených se sportem ve věkové kategorii 6-18 let cca 86% a ve věkové kategorii 19-70 let cca 25 %.

Tato čísla mohou být ve skutečnosti vyšší, protože některé děti i dospělí se věnují sportu mimo sportovní organizace a nejsou tak jejich členy, nebo z různých důvodů neexistuje sportovní organizace, která by mohla nabídnout uplatnění ve sportu, kterému se věnují. Dále zde nejsou zahrnuty informace ze soukromého subjektu, neboť nám nebyly poskytnuty. Z toho důvodu předpokládáme, že počty sportujících ve městě budou ještě vyšší.

V návaznosti na vypracovanou demografickou studii musíme počítat s tím, že počty dětí v jednotlivých organizacích spojených se sportem se budou do budoucna navyšovat.

1.2Soukromý sektor

 1. Sport Zone Lysá, s.r.o.
 2. Fitness Lysá
 3. Fitness club Relax
 4. Humbuk Bowling Bar
 5. JJ gym
 6. Yoga Yard
 7. StreetFit

Pozn.: Seznam k 29.8. 2017.

1.3Tělesná výchova a sport na školách

Pohybové aktivity jsou součástí školních vzdělávacích programů na mateřských a základních školách. Ve školách jsou v rámci povinné školní docházky tělesné výchově věnovány dvě hodiny týdně, což je pro děti nedostačující. Proto školy organizují další pohybové aktivity. V Lysé nad Labem jsou sportovní aktivity organizovány v rámci nepovinných, volitelných předmětů a školních družin. Zájem o volitelný předmět Sportovní aktivity na 2. stupni ZŠ J. A. Komenského v posledních dvou letech stoupá, dříve s e otevírala 1 skupina v ročníku, nyní již 2.

Vzhledem k přibývajícím počtům tělesně oslabených dětí, mohou organizovat školy hodiny zdravotní tělesné výchovy. MŠ a ZŠ na 1. stupni organizují plaveckou výuku, která je pro ZŠ od letošního školního roku povinná ve výši 20 hodin na 1. stupni, na 2. stupni školy organizují týdenní lyžařské kurzy, sportovní soustředění a případně, kromě jiného, sportovně zaměřené výjezdní semináře.

Z výše uvedených důvodů a vzhledem k nárůstu počtu žáků a tříd bude pokračovat plná vytíženost tělocvičen a budou nutně zapotřebí nové prostory. Proto již v Koncepci školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje bylo doporučeno začít pracovat na realizaci sportovní haly. Jedná se zejména o ZŠ B. Hrozného a ZŠ speciální, kdy v důsledků zvyšování tříd na ZŠ J. A. K. a Obchodní akademii se postupně omezuje, až eliminuje využití tělocvičen v areálu ZŠ J. A. K. pro výše uvedené školy. A to přesto, že ZŠ B. Hrozného využívá na hodiny tělesné výchovy sokolovnu, kterou zároveň využívá i SŠ OGD.

Tělocvična u ZŠ TGM v Litoli je nevyhovujícím stavu, a proto se již připravuje PD na výstavbu nové tělocvičny. Již v Koncepci školství byla doporučena výstavba víceúčelového objektu, který bude využíván nejen jako tělocvična, ale i jako multifunkční sál s dalším vybavením, pro oblast Litole, kde takové prostory chybí.

Škola

Počet pohybových kroužků nad rámec povinných hodin TV

Počet zapojených žáků

ZŠ J. A. Komenského

21

311

ZŠ Bedřicha Hrozného

6

115

ZŠ Speciální

2

18

ZŠ TGM Litol

4

97

celkem

33

541

3 Sportovní infrastruktura města

V současné době spravuje sportoviště a dětská hřiště v majetku města Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury. O Víceúčelový sportovní areál u ZŠ J. A. K. pečují dva správci na plný úvazek. Pro další práce, jako opravy prvků na dětských hřištích, je najímána soukromá firma. Současný stav hodnotí vedoucí odboru pí PaedDr. V. Bodnárová jako nevyhovující, a to z následujících důvodů: odbor ŠSVZaK je největší co do počtu úředníků (13 + 2 správci), tak rovněž rozsahem různých agend. Vedoucí odboru nemá k dispozici dalšího zaměstnance s technickým vzděláním, kterému by agenda sportovišť mohla být svěřena. Jedná se především o práci v terénu, neustále provádět kontrolní činnost a drobnou údržbu okamžitě, větší opravy plánovitě. Nejedná se ale pouze o kontroly a opravy, ale i o doplňování hřišť novými prvky, o celkové rekonstrukce a o zřizování nových hřišť. Proto považujeme za naprosto nevhodné, nechávat tuto agendu na odboru ŠSVZaK a doporučujeme v souvislosti s vybudováním nové sportovní haly hledat jinou vhodnou formu správy sportovišť v majetku města.

1.4Současnost

Tabulka 7: Soupis sportovišť a vlastníka/nájemníka

Název sportoviště

Vlastník / nájemník

Bike areál na Šibeničním vrchu

město / Shibak FREERIDE

Bowling dráhy Lysá nad Labem

p. Malinovský

Kynologické cvičiště pro psy u trati

Český kynologický svaz ZKO Lysá nad Labem, z.s.

Kynologické cvičiště pro psy u závodiště

Romana Hanousková - Psí škola Superpes

Dětská hřiště

město

Dostihové závodiště

Jan Palyza / OS Hippodrom, z.s.

Fotbalový areál v Litoli

město / FK Litol, z.s.

Fotbalový areál v Lysé nad Labem

TK Slovan Lysá nad Labem, z.s. – oddíl kopaná

Jezdecký areál Litol

Western club

Posilovna

Fitness Relax club

Posilovna

Fitness Lysá

Sokolovna

TJ Sokol Lysá nad Labem

Sportovní areál Sportzone

Markéta Salačová

Sportovní areál u ZŠ J.A. Komenského

město

Posilovna

Street fit Lysá, Petra a František Railovi

Šachový sál

město / Šachový klub-Joly

Tělocvičny a hřiště škol

město / školy

Tenisové kurty

Tenisový klub Lysá nad Labem, z.s.

Tréninkové fotbalové hřiště v Litoli

Radek Jícha

Veslařský areál

Veslařský klub Lysá nad Labem, z.s.

Vodní plocha Mršník, Okrouhlík

město / Rybářský klub Lysá nad Labem, z.s.

Volejbalové kurty

TK Slovan Lysá nad Labem, z.s. – oddíl volejbalu

Areál v Čechově ulici

Vlastnictví řeší soud

Celkem

23

Z uvedené tabulky je patrné, že Město Lysá nad Labem je vlastníkem asi třetiny sportovišť, které se nalézají na území města. Polovinu těchto sportovišť pronajímá a fyzicky tak spravuje pouze dětská hřiště a sportovní areál u ZŠ J. A. Komenského.

Město Lysá nad Labem je vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel průměrně vybaveno zařízením určeným ke sportování v porovnání s obdobnými městy. Chybí zázemí pro týmové sálové sporty a plavecké sporty. Některá veřejná i soukromá sportoviště by potřebovala nezbytné opravy. Některé organizace nezvládají svůj majetek udržovat v dobrém stavu, proto v prosinci 2016 schválilo zastupitelstvo odkup kabin u fotbalového hřiště v Litoli, které se zavázalo zrekonstruovat. Je možné, že tento trend převodu majetku na město bude i v budoucnosti pokračovat.

V posledních letech byla dokončena rekonstrukce Sokolovny, Víceúčelového sportovního areálu u ZŠ J.A. Komenského a fotbalové hřiště v Litoli. Město se finančně spolupodílelo na posledních dvou uvedených rekonstrukcích.

1.5Formy provozování sportovního majetku ve městě

Školská zařízení

Součástí školských zařízení jsou tělocvičny a u ZŠ TGM Litol i venkovní hřiště. Tato sportoviště spravují jednotlivé školy. Základní a mateřské školy jsou příspěvkové organizace města, které mají majetek svěřený k hospodaření zřizovací listinou.

Město Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem prostřednictvím odboru ŠSVZaK provozuje přímo Víceúčelový sportovní areál u ZŠ J. A. Komenského se 2 správci zaměstnanými na plný úvazek a provoz dětských hřišť.

Nájemní smlouvy

Další sportoviště ve městě Lysá nad Labem jsou provozovány sportovními kluby na základě smluvního vztahu s městem. Jedná se o fotbalové hřiště v Litoli, bike areál na Šibeničním vrchu, šachový sál a vodní plocha Mršník.

Soukromoprávní subjekty

Ve městě je řada sportovišť provozována soukromoprávními subjekty. Jsou to např. fitness centra, bowling, squash, tenis. Majetek mají ve svém vlastnictví nebo v nájmu. Nájemní vztahy jsou uzavřeny většinou se soukromými vlastníky, ojediněle využívají městský majetek.

4 Financování sportu

4.1 Financování sportu – stát, kraje

Státní rozpočet

Majoritní výdaje jsou realizovány prostřednictvím kapitoly 333 státního rozpočtu. Tato částka je programově rozdělena na investiční a neinvestiční část. Většina prostředků je určena v souladu se Zákonem o podpoře sportu na reprezentaci a práci s talentovanou mládeží. Další zdroje jsou z rozpočtu Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany, které jsou určeny výhradně na podporu reprezentace. Snahou je cílově navyšovat objem prostředků na sport ze stávajících 0,3% na 1% státního rozpočtu.

Financování prostřednictvím krajů

Krajské samosprávy v návaznosti na tuto koncepci a schválení novely Zákona o sportu by měly zpracovávat vlastní krajské koncepce podpory sportu, které by zohledňovaly jejich významnou úlohu při finanční podpoře sportu zejména klubů, regionálních tréninkových akademií, sportovišť či sportovních událostí regionálního významu a sloužící k propagaci regionu. Kraje zpravidla nevlastní sportovní infrastrukturu a jejich dotace do sportu jsou asi třetinové než je obvyklý průměr EU.

Financování prostřednictvím měst a obcí dle Koncepce podpory sportu ČR 2016-2025

Pro financování sportu z oblasti veřejných rozpočtů jsou nejvyšší a klíčové příjmy z rozpočtu měst a obcí. Výdaje obcí na sport se ani v roce 2015 nedostaly na úroveň alespoň roku 2010. Na místní úrovni je nutné řešit problém obnovy, provozu a údržby sportovních zařízení a atypického vlastnického uspořádání (převaha spolkových zařízení), které vychází z tradic, ale bez adekvátních prostředků na správu rozsáhlého majetku. Z tohoto důvodu obce pociťují nižší zodpovědnost financovat sportovní infrastrukturu ve svém katastru. Impulsem k odstranění nežádoucího stavu mohou být pobídky a programy spolufinancované z centrální úrovně, které budou řešit i následné provozní financování sportovních oddílů ze strany měst a obcí. Kromě infrastruktury pak města podporují tradičně místní kluby na výkonnostní úrovni a sport pro všechny.

1.6Financování sportu Městem Lysá nad Labem

Program na podporu sportu a volného času

V roce 2017 tvoří 100 tis. Kč. Z programu jsou financovány především výdaje spojené s jednotlivými závody nebo utkáními.

Program na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

V roce 2017 navýšeno na 2 mil. Kč. (2016 částka 1.6mil. Kč) Dle odevzdaných dokumentů jsou tyto výdaje sportovních organizací tvořeny především fakturami za pronájmy sportovišť, účty za energie spojené s provozem sportoviště, nákupem sportovních potřeb nebo cestovními náklady.

Údržba a provoz sportovních areálů

Pro rok 2017 počítáno s 900 tis. Kč, (rok 2016 tvořeno 700.000,- Kč), které si mezi sebou dle dohody rozdělili TJ Sokol Lysá, TK Slovan, Veslařský klub, TJ Litol, Tenis klub Lysá, Základní kynologická organizace a Dostihové závodiště. Organizace podávaly žádosti a na schůzce si peníze rozdělily na základě vzájemné dohody. Žádný oficiální statut ani pravidla pro rozdělení těchto peněz neexistovaly. Dle pověřeného úředníka byl princip zřejmě takový, že čím větší areál a náklady subjekt nesl, tím větší podíl získal. Tato položka rozpočtu vznikla jako reakce na konec finančních toků klubům od loterijní společnosti Sazka.

20.9.2017 ZM schválilo změny ve Statutu Programu na činnost sportovních organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, kde došlo ke sloučení výše uvedeného statutu a finančních prostředků na údržbu a provoz sportovních areálů.

Údržba sportovního areálu, dětských hřišť, platy správců

Přímo položka rozpočtu. V roce 2017 celkem 1.217 mil. Kč. V roce 2016 tvořila tato položka rozpočtu ve výši 1,1 mil. Kč. 307 tis. Kč město vyčlenilo na zřízení správce na poloviční úvazek pro fotbalový areál v Litoli a na provoz.

Město Lysá nad Labem celkově přispělo v roce 2017 do rozvoje sportu 5.854 mil. Kč z rozpočtu ve výši 256 mil. Kč, což odpovídá přibližně 2,3%. Pozitivním trendem jsou každoročně se zvyšující výdaje do sportu.

Tabulka 8: Finanční podpora sportu Městem Lysá nad Labem v letech 2013 – 2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

Údržba sport. Areálu ZŠ J.A.K. a DH (dět. hřiště)

444

953

1.066

1.105

1.217

Fond (Program) na činnost sport. org.

985

1.300

1.500

1.600

1.779

Fond (Program) na podporu sportu a volného času

101

98

100

98

100

Fond na údržbu a provoz sport. areálů

536

536

600

700

900

Příspěvek na činnost Taekwon-do Stará Lysá

10

10

10

10

10

Rekonstrukce sport. areálu ZŠ J.A.K.

12.021 (z toho 8.270 dotace)

2.756

0

0

0

Doplnění prvků na DH

20

73

100

197

202

Sport. areál ZŠ J.A.K. – posilovací prvky

0

0

206

0

0

Sport. areál ZŠ J.A.K. – dlažba v okolí buněk

0

0

50

0

0

Spoluúčast k dotaci na rekonstrukci hřiště FK Litol, z.s.

0

0

1.230

0

0

Rozšíření DH

0

0

529

0

0

Údržba, studna - hřiště FK Litol, z.s.

0

0

0

0

307

Příspěvek na člun pro Veslařský klub L. n. L. z.s.

0

0

0

0

250

FK Litol, z.s. – příspěvek

0

0

50

0

0

TK Slovan Lysá nad Labem z.s. – příspěvek

0

0

100

0

0

Šachový klub JOLY L. n. L. – příspěvek

0

0

49

0

0

Oprava elektrorozvodů na sport. areálu ZŠ J.A.K.

0

0

0

150

0

Modulární dráha (Pumptrack) – sport. areál  ZŠ J.A.K.

0

0

0

600 (z toho 285 dotace)

0

Studie, PD Sport. hala

0

0

0

417

607

Spoluúčast k dotaci TK Slovan Lysá n. L. z.s.

0

0

0

0

260

Příspěvek na činnost TSK Dynamik, z.s., L. n. L.

0

0

0

0

74

Příspěvek na činnost Dance Emotion L. n. L., spolek

0

0

0

0

74

Příspěvek na činnost FK Litol, mládež z.s.

0

0

0

0

74

Celkem

14.117 (z toho dotace 8.270)

5.726

5.590

4.877 (z toho dotace 285)

5.854

5 SWOT analýza sportovních možností a sportu ve městě

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Dlouhodobá tradice sportu ve městě

Absence sportovní haly potřebných parametrů

Vysoký zájem obyvatel o sport

Ne zcela vyhovující technický stav velké části sportovišť

Aktivní podpora sportovních klubů ze strany města

Investice do sportovišť většinou pouze na údržbu

Aktivní zapojení spolků

Absence jasné koncepce podpory sportu

Trend stoupajících odvodů financí do sportu

Nedostatečná podpora trenérů ze strany města

Dostatečný počet venkovních hřišť

Nízká podpora sportů ze strany komerční sféry

Trvalé dosahování kvalitních výsledků v oblasti mládežnického sportu

Organizace správy sportovišť

Působiště reprezentantů

Různé věkové kategorie se nemohou dále rozvíjet v halových sportech.

 

Kontrola města nad skutečným využitím finančních toků do mládeže, údržby areálů.

 

Absence plaveckých a zimních sportů

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Dotační zdroje do oblasti sportu (EU, stát, soukromý sektor apod.)

Klesající fyzická zdatnost mládeže

Spolupráce ZŠ se sportovními kluby

Uzavření nevyhovujících sportovišť

Větší zapojení soukromého sektoru do podpory sportu

Převedení nevyhovujících sportovišť areálů do majetku města

Zlepšení dostupnosti sportovišť pro děti

Odliv sportovců do jiných měst, např. Milovic

Zefektivnění údržby a správy sportovišť

Klesající podpora sportu ze strany vyšších územních celků

Možnost vzájemné spolupráce na finančně náročných sportovištích sloužících městům Milovice a Lysé nad Labem

 
 

6 VIZE

Město Lysá nad Labem podporuje sportovní vyžití svých obyvatel a podporu sportu řadí mezi své priority. Koncepce sportu stanovuje priority sportovní politiky města Lysá nad Labem, které jsou rozpracovány do Cílů sportovní politiky města Lysá nad Labem.

Mezi tyto cíle patří:

 1. Aktivně spolupracovat se sportovními kluby a podporovat jejich činnost formou finančních dotací, prostřednictvím Programu na podporu sportu a volného času a Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a formou prezentace na webu města, městských Listech atd.
 2. Vybudovat moderní, dostupnou a otevřenou Sportovní infrastrukturu - viz. bod 7.6 Priorita VI. – sportovní infrastruktura.
 3. Vytvářet podmínky pro spojení vzdělávání a sportu – rozvoj školního sportu formou moderní sportovní infrastruktury – rekonstrukce tělocvičen, hřišť, výstavba nových sportovních zařízení.
 4. Zlepšit podmínky pohybové rekreace a kvality života v Lysé formou budování cyklotras, obnova přírodních koupališť, budování turistických naučných stezek, revitalizace parků atd..
 5. Propagovat město prostřednictvím sportovních událostí.
 6. Zlepšit informovanost obyvatel města o sportovním dění formou webu města, facebooku, výlepů na plakátovacích plochách, pozvánek do měsíčníků Listy, mobilního rozhlasu atd.
 7. Zajistit efektivní finanční podporu rozvoje sportu v Lysé nad Labem prostřednictvím různých dotačních titulů, KÚSK, MŠMT, EU atd.
 8. Prostřednictvím sportu zlepšit sociální prostředí ve městě.

7 PRIORITY A PRIORITNÍ OBLASTI

Hlavní prioritou města je vytvářet nabídku ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití, finančně podporovat vybrané cílové skupiny a aktivity (především sportovní výchovu a vyžití dětí a mládeže), pečovat o majetek, který je v jeho vlastnictví, udržovat jej, zvelebovat a efektivně využívat.

 1. Volnočasové aktivity dětí, mládeže a ostatních obyvatel města
 2. Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu pro Lysou nad Labem
 3. Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města (informovanost, spolupráce se sportovní veřejnosti, spolupráce se školami)
 4. Prioritní a preferované sporty
 5. Výkonnostní sport
 6. Sportovní infrastruktura

1.7Volnočasové aktivity dětí, mládeže a ostatních obyvatel města

Pojem: Sport pro všechny, organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity, které cíleně nesměřují k soutěžní činnosti.

Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociálního kontaktu, smysluplného trávení volného času, seberealizace, aktivního odpočinku.

Cíl podpory: Cílem podpory jsou kvalitní a cenově dostupné možnosti pro všechny věkové kategorie s co největším zapojením veřejnosti, výchova ke zdravému životnímu stylu a zdravým pohybovým návykům.

Zvýšení zapojení co nejširší veřejnosti včetně handicapovaných

Opatření:

 • podpora budování zón pro volnočasové aktivity
 • budování cyklotras, cyklostezek, naučných stezek, obnova přírodních koupališť
 • budování nových sportovišť
 • podpora propagace, činnosti a vedoucích (dobrovolníků, animátorů, správců)
 • finanční podpora formou dotace cílových skupin
 • revitalizace parků a tzv. plácků

Zvýšení kvality tělovýchovy na školách

Opatření:

 • vybudování nových a zvýšení využití stávajících volných sportovních kapacit ve školských zařízeních, spolupráce se sportovními kluby
 • zvýšení zapojení dětí do pohybových aktivit
 • podpora akcí pořádaných ŠSK (Školský sportovní klub)

1.8Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu pro Lysou nad Labem

Pojem: Sportovní akce, které přispívají k propagaci města a klubů, mají tradici a perspektivu nebo mají mimořádný význam pro uchování tradice a odkazu významných rodáků.

Zásadní význam: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost, významný prostředek účinné reklamy města Lysá nad Labem a zachování tradic.

Cíl podpory: Vytvoření vhodného zázemí pro pořádání sportovních akcí (finanční i technické).

Podpora sportovních akcí

Opatření:

 • pořádání sportovních akcí ze strany města
 • podpora klubů pořádající sportovní akce
 • oceňování sportovních výkonů a práce sportovních pracovníků

1.9Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města

Pojem: Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v oblasti sportu, spolupráce města a zúčastněných subjektů, pomoc při získávání finančních zdrojů mimo rozpočet města, cílený marketing zaměřený na místní občany a na turisty

Zásadní význam: Účast veřejnosti na rozvoji sportu a na jeho využití, propagace města Lysá nad Labem v oblasti cestovního ruchu, využití potenciálu sportovišť

Cíl podpory: Zvýšení využití sportovišť, spokojený občan

Zvýšení informovanosti

Opatření:

 • výroční zprávy o stavu sportu
 • využití městských médií a internetu

Marketing zacílený na občana a na turistu

Opatření:

 • průzkumy, setkávání, dotazníková šetření
 • cílené nabídky, slevové akce, balíčky, rodinné akce a vstupenky

Rozšiřování nefinančních služeb

Opatření:

 • podpora zřízení půjčoven sportovního nářadí
 • zkvalitnění a rozšíření služeb jako úschoven kol atd.
 • zainteresovanost sportovních klubů na nabídce kurzů pro veřejnost

1.10Prioritní a preferované sporty

Pojem: Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují město Lysá nad Labem. Důraz je kladen na úspěch, členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní sporty jsou vyšší formou preferovaných sportů.

Zásadní význam: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), významný prostředek účinné reklamy města Lysá nad Labem a důležitý motivační prvek pro sportování dětí a mládeže (vzory, idoly).

Cíl podpory: Vytvořit vhodné technické zázemí sportovcům pro kvalitní přípravu a finanční zázemí klubům. Umožnit široké veřejnosti bavit se sportem.

Podpora sportovních klubů

Opatření:

 • podpora klubů formou dotace, která jim zajistí základní zázemí pro sportovní činnost
 • finanční podpora trenérské činnosti

Zajištění zázemí pro výkonnostní sport

Opatření:

 • správa a údržba sportovišť, splnění parametrů sportovišť pro sportovní reprezentaci

1.11Výkonnostní sport

Pojem: Je souvislá sportovní činnost, která směřuje k dosahování co nejlepších výkonů a výsledků. Má soutěžní charakter.

Zásadní význam: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.

Cíl podpory: Smysluplné trávení volného času s předpokladem sportovního růstu, výchova sportovní reprezentace města.

Podpora sportovních oddílů pracujících s mládeží

Opatření:

 • podpora klubů formou dotace, která jim zajistí základní zázemí pro sportovní činnost
 • finanční podpora trenérské činnosti
 • finanční podpora talentovaných dětí, mládeže prostřednictvím nového programu

Zajištění zázemí pro výkonnostní sport

Opatření:

 • správa a údržba sportovišť
 • rekonstrukce sportovních zařízení
 • spolupráce se školami, podpora vzniku sportovních tříd/sportovních kroužků/sportovních družin

1.12Sportovní infrastruktura

Pojem: Sportoviště na území města Lysá nad Labem včetně veřejných sportovišť. Tato sportoviště jsou v různém technickém stavu, vesměs ale neodpovídají aktuálním nárokům široké veřejnosti, sportovních klubů a moderním trendům.

Zásadní význam: Sportoviště jsou využívána kluby, školami a veřejností k organizovaným i neorganizovaným sportovním aktivitám. Míra využitelnosti sportovišť je daná jejich kapacitou a technických stavem. Kapacita je relativně dostačující. Technický stav je ovšem v řadě případů nevyhovující a v současné době je hlavním limitujícím faktorem využitelnosti sportovišť.

Cíl podpory: Technicky, hygienicky a uživatelsky vyhovující sportoviště.

Movitý majetek

Opatření:

 • postupná obnova a dovybavení

Nemovitý majetek a stavby

Opatření:

 • dostatečná údržba
 • zefektivnění využitelnosti sportovišť, a to jak mapováním aktuálního využívání sportovišť, tak postupnou rekonstrukcí sportovních zařízení
 • postupná modernizace sportovišť na technicky, bezpečnostně a uživatelsky vyhovující s prioritou dle průzkumů
 • opatření k zabezpečení úspor energií a snížení nákladů k provozování
 • usilování o využití dotačních zdrojů
 • výstavba nových sportovišť

1.12.1Rekonstrukce a výstavba nových sportovišť

Priority, které by měly vést ke zlepšení podmínek a kvality infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport, a to nejen pro obyvatele města, ale i pro jeho návštěvníky:

 1. Výstavba sportovní haly

- využití pro školy, sportovní kluby a organizace, veřejnost, vytvořit zázemí pro míčové hry - házená, basketbal, volejbal, tenis, florbal, ale i velkou společenskou místnost pro Extraligu šachových družstev atd.

Odhad nákladů: 70 mil. Kč

Termín realizace: 2019-2020

 1. Výstavba nové tělocvičny u ZŠ T. G. M. v Litoli

využití v dopoledních hodinách pro školu, odpoledne pro veřejnost k volnočasovým aktivitám a tréninkům mládeže i dospělých

Odhad nákladů: 31 mil. Kč

Termín realizace: 2018-2019

 1. Cyklostezka Poděbradova (dokončení)

Odhad nákladů: 6 mil.Kč

Termín realizace: 2018

 1. Projektová dokumentace cyklostezka podél Labe (Litol)

Odhad nákladů: 500 tis. Kč

Termín realizace: 2018

Odhad nákladů na akci bude upřesněn dle projektu

Termín realizace akce: 2020

 1. Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ J. A. K.

Bylo realizováno v roce 2013, ale je potřebná rekonstrukce atletické dráhy.

Odhad nákladů: 2 mil. Kč

Termín realizace: 2019

 1. Volnočasová zóna Lysá nad Labem

- studii zpracovala firma Bušim – péče o zeleň, s.r.o.

Odhad nákladů: 3,5 mil. Kč

Termín realizace: 2019 – 2020

 1. Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ T. G. M. v Litoli

- v Litoli chybí sportoviště s umělým povrchem, využití i pro veřejnost, možnost sportovat po celý rok

Odhad nákladů: 20 mil. Kč

Termín realizace: 2020 - 2021

 1. Zprovoznění a navýšení počtu hřišť

Bylo realizováno v letech 2015-2016 nové DH ve Dvorcích a v Jedličkově ul. (staré sídliště) a rozšíření DH ve Vichrově ulici. Návrh na rozšíření DH v parku u Penny, vhodné by bylo řešit současně s revitalizací celého parku (dětské hřiště, hřiště pro seniory nebo streetworkoutové hřiště). Další návrh je řešit pro volnočasové aktivity a sport plochu na novém sídlišti (za třípatrovými domy např. streetworkout hřiště) a hřiště na Řehačce (nohejbal, volejbal). Vlastnictví areálu v Čechově ulici řeší soud.

Potenciální místo pro letní koupaliště.

Odhad nákladů: 3 mil. Kč.

Termín realizace: 2020 - 2021

 1. Projektová dokumentace a výstavba pěší a cyklodoprava přes Labe (rozšíření mostu, nájezdy)

Odhad nákladů: 20 mil.Kč

Termín realizace: 2022-2023

 1. Labská cyklostezka Nymburk – Čelákovice – Lysá nad Labem

Odhad nákladů: celkem 127 mil.Kč (vlastní zdroje 41 mil.Kč) – z toho Lysá nad Labem odhad 10 mil.Kč, akce bude realizována ve spolupráci se Středočeským krajem

Termín realizace: 2023

 1. Revitalizace přírodních koupališť Litol (Mršník), Řehačka

Odhad nákladů: bude upřesněn na základě rozhodnutí o konkrétním projektu

Termín realizace: 2023

Další navrhované investice:

 • vybudování veřejně přístupné lezecké stěny – Studie proveditelnosti park Třešňovka – Lom, Lysá nad Labem z roku 2006, odhad nákladů je 15 mil. Kč.
 • vybudování ledové plochy
 • vybudování zimního stadionu
 • cyklostezka ke sv. Václavovi (zatím pouze specifikace pozemků)
 • Výstavba plaveckého bazénu
 • Cyklostezka Benátky nad Jizerou – Milovice – Lysá nad Labem

1.12.2Spolupráce se soukromým sektorem

Opatření:

 • formou spolupořádání různých akcí, výměna zkušeností, poskytování prostor, zlepšování kvalifikace trenérů a instruktorů atd.
 • investiční spoluúčast

Město Lysá nad Labem bude při realizaci koncepce prosazovat myšlenky sportovní etiky, výchovy v duchu olympionismu a fair play na sportovišti i v hledišti.

7.6.3 Správa sportovišť Lysá nad Labem

Stávající model správy sportovní infrastruktury ve městě je již nyní nevyhovující a počet sportovišť a dětských hřišť v majetku města se bude zvyšovat. Z tohoto důvodu by bylo vhodné na základě podrobné analýzy vytipovat optimální řešení nové formy správy sportovišť v majetku města, neboť vzhledem k plánované výstavbě víceúčelové sportovní haly není možné zachovat stávající stav správy sportovišť ze strany OŠSVZaK.

Závěr

Dokument koncepce sportu pro město Lysá nad Labem pro roky 2018-2023 ve své úvodní části uvádí základní pojmy týkající se sportu. Dále je popsána současná demografická situace ve městě i popis současné situace sportu, jako např. počet registrovaných sportovců a organizací, které se sportem zabývají. Na základě zjištěných informací je zřejmé, že město Lysá nad Labem je městem, kde lidé rádi sportují, ve kterém působí min. 36 organizací založených za účelem týkajícím se sportu, které sdružují cca 3000 sportovců všech generací. Tato data jsou potom dále vyhodnocována.

V následující části, která se věnuje sportovní infrastruktuře města, je popsán současný stav sportovišť, vlastnictví a forem jejich provozu. Venkovních sportovišť má Lysá nad Labem dostatek. Pro obecný rozvoj sportu ve městě i možnosti rozvoje mládežnického sportu, vč. návaznosti na školní pohybové aktivity, chybí ve městě sportovní hala s parametry umožňujícími pořádat sportovní utkání. Město Lysá nad Labem provozuje skrze odbor Školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury pouze dětská hřiště a Víceúčelový sportovní areál u ZŠ J. A. Komenského. Tento stav vyhodnocuje vedoucí odboru jako nevyhovující. Město Lysá nad Labem na údržbu majetku ve vlastnictví organizací přispívá pomocí dotačních programů. Příjmy sportovních organizací, i přes každoroční navyšování částek v programech, však nejsou dostatečně vysoké a většina sportovišť v Lysé nad Labem by potřebovala projít rekonstrukcí.

Ve SWOT analýze, která je součástí koncepce, jsou shrnuty silné a slabé stránky, jako například silná tradice sportu ve městě nebo absence sportovní haly vč. hrozeb a příležitostí. Na základě této analýzy je představena vize města v oblasti sportu a definovány priority a opatření, pomocí kterých lze vyhovujícího stavu dosáhnout. Jako jedním z prostředků, jak zlepšení dosáhnout, kromě přímé podpory trenérů mládeže ze strany města nebo zlepšené propagace sportovních událostí, je i vytipování optimálního řešení nové formy správy sportovišť v majetku města.

Zdroje

 1. Webové stránky IC Lysá nad Labem: http://iclysa.cz/spolky-a-sport/
 2. Webové stránky města Lysá nad Labem : https://www.mestolysa.cz
  1. Výroční zprávy škol
  2. Demografická prognóza města Lysá nad Labem
  3. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem
 3. Koncepce školství Města Lysá nad Labem zaměřená na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje
 4. Webové stránky Sportovišť Skuteč, s.r.o.: http://www.sportovisteskutec.cz/
 5. Webové stránky a koncepce sportu MŠMT: http://www.msmt.cz/sport
 6. Koncepce sportu měst, jako např.:
  1. Uherské hradiště
  2. Frýdlant
  3. Rožnov pod Radhoštěm
  4. Kopřivnice
  5. Police nad Metují

2Přílohy

2.1 Příloha 1: Statut Programu na činnost sportovních organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a rozdělení dotací na rok 2017.

(nový Statut schválen ZM dne 20.09.2017)

Program na činnost sportovních organizací se sídlem v Lysé nad Labem pracujících s dětmi do 18 let r. 2017 celkem 2 000 000,-Kč

Žádatelé - SPORTOVNÍ organizace

Počet dětí

50% Dotace

Náklady v tis.

40% Dotace

Výkonost - body

10% Dotace

DOTACE CELKEM

Dotace r.2016

Vyúčtov.dotace za min. rok dodáno

Datum žádosti

Zaokrouhlené částky

TJ Sokol

265

240036,2

880 493

102911,1

2

14814,81

357762

278722

ano

30.01.

357762,00

Tenisový klub

19

17210,1

168 906

19741,6

2

14814,81

51767

43 877

ano

23.01.

51766,00

TJ Sokol - stolní tenis

11

9963,8

22 700

2653,2

2

14814,81

27432

22 467

ano

30.01.

27431,00

Kynologická organizace

7

6340,6

130 868

15295,7

2

14814,81

36451

33 923

ano

31.01.

36451,00

Veslařský klub

80

72463,8

1 341 216

156760,0

2

14814,81

244039

210 402

ano

27.01.

244038,00

FK Slovan - kopaná

109

98731,9

1 189 500

139027,6

2

14814,81

252574

236 577

ano

23.01.

252574,00

TK Slovan - aerobic

50

45289,9

285 000

33310,5

2

14814,81

93415

83 793

ano

30.01.

93415,00

TK Slovan - volejbal

19

17210,1

78 803

9210,4

2

14814,81

41235

44 277

ano

10.01.

41235,00

FK Litol - kopaná

45

40760,9

500 000

58439,5

2

14814,81

114015

114 966

ano

31.01.

114015,00

Šachový klub JOLY

60

54347,8

774 317,83

90501,5

2

14814,81

159664

147 483

ano

23.01.

159664,00

Junák

85

76992,8

216 000

25245,9

0

0

102239

89 081

ano

30.01.

102238,00

MPS

27

24456,5

26 390

3084,4

0

0

27541

26 390

ano

24.01.

27540,00

Biliár klub

7

6340,6

22 328

2609,7

1

7407,407

16358

11 993

ano

30.01.

16357,00

TKS Dynamik

129

116847,8

765 727,99

89497,5

2

14814,81

221160

169 566

ano

10.01.

221160,00

SDH Lysá nad Labem

38

34420,3

235 000

27466,6

1

7407,407

69294

54 050

ano

31.01.

69294,00

SDH Byšičky

22

19927,5

66 118

7727,8

1

7407,407

35063

32 434

ano

23.01.

35062,00

Taekwondo

131

118659,4

141 318

16517,1

2

14814,81

149991

10 000

ano

31.01.

149991,00

CELKEM

1104

1000000

6844685,8

800000

27

200000

2000000

1610001

   

1999993,00

2.2Příloha 2: Statut Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem a rozdělení dotací na rok 2017

Program na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 2017 (Plánovaná částka v rozpočtu CELKEM 100 000,- Kč)

Organizace / fyzická osoba

Projekt - akce

Termín realizace 2017

Plánované náklady v Kč

Požadovaná dotace v Kč

Podíl dotace na nákladech v % (max. 80%)

Vstupné / startovné

Obdržené dotace 2017

Vyúčtování dotace r. 2017

Výsledek - ztráta / zisk

Datum doručení žádosti na r. 2017

Návrh dotace odboru ŠSVZaK

Návrh dotace komise pro cest.ruch a sport

Schválené dotace z RM v Kč

Mgr.art. Martina Ficová

Mezioborový projekt pro děti ZŠ

leden - červen

38 020

29 620

78%

100,-/3hodiny

-

-

-

30.11.

0

0

0

Miroslav Tichý

Mistrovství ČR v kulturistice

22.-23.4.

250 000

30 000

12%

200 - startovné 300 vstupné

-

-

-

25.11.

10 000

10 000

10000

Veslařský klub

Memorial Jiřího Vejlupka

27.-28.5.

41 000

24 000

59%

40

21 000

ano

ztráta 1,-

29.11.

20 000

20 000

20000

Vibrace z.s.

Otevření sezóny v areálu pod mostem

27.5. (3.6.)

25 000

25 000

100%

0

-

-

-

30.11.

8 000

8 000

8000

Spolek VHT

Skály Máchova kraje

26.-28.5.

15 000

8 000

53%

150

6 000

ano

zisk 16,-

16.11.

5000

5 000

5000

Klub českých turistů

Dětský den

28.5.

10 000

6 000

60%

0

6 000

ano

0

30.11.

4 000

4 000

4000

Veslařský klub

Slavnosti Labe

17.6.

17 500

12 000

69%

0

10 000

ano

ztráta 2 660

29.11.

9 000

9 000

9000

TK Slovan

Minicup 2017

červen

40 000

20 000

50%

startovné 1000

16 000

ano

ztráta 2 380

30.11.

14 000

14 000

14000

Věra Zoubková

Beachvolleybalový turnaj smíšených dvojic

červen

10 500

5 500

52%

100

5 000

ano

ztráta 1264

17.10.

5 000

5 000

5000

RC Parníček

Příměstské tábory s RC Parníček (5 turnusů)

červenec - srpen

104 400

24 400

23%

1 000

13 000

ano

zisk 2 929

30.11.

10 000

10 000

10000

z.s. Klub dobré zprávy

Letní příměstský tábor

31.7.-4.8.

76 000

13 500

18%

1 250

10 000

ano

0

30.11.

8 000

8 000

8000

z.s. Klub dobré zprávy

Seznámení s orientačním během

září

5 350

3 000

56%

40

2 000

akce neproběhla - peníze vráceny

-

30.11.

2000

2 000

2000

Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Běh pro hospic

22.10.

9 000

?

 

dobrovolné

-

-

-

30.11.

3 000

3 000

3000

Josef Křena za HO

Prezentace činnosti k 35. výročí založení oddílu v kině Lysá formou promítání filmů

listopad

5 000

3 000

60%

dobrovolné

-

-

-

1.12. (poštovní razítko 30.11.!!!)

2 000

2 000

2000

     

646 770

204 020

           

100 000

100 000

100 000

Návrh na přesunutí žádosti do 2. kola Programu na podporu kultury

                         
Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 17x | ernest
load