IOP - Technologické centrum ORP Lysá nad Labem

IOP

Technologické centrum ORP Lysá nad Labem je předáno do provozu

V květnu 2012 skončila na MěÚ Lysá nad Labem jedna dlouhodobá etapa, která přinesla kvalitativní změnu v oblasti informatiky. Dne 30.4.2012 pan starosta Mgr.Jiří Havelka převzal od dodavatele – společnosti AutoCont CZ – zařízení, které běžný klient při návštěvě úřadu neuvidí, ale na jehož bezchybné činnosti záleží, jak rychle bude záležitost vyřízena. Řeč je o technologickém centru obce s rozšířenou působností (dále TC ORP).
 
Vybudování technologického centra je v souladu s informační koncepcí dle vyhlášky 529/2006 Sb. k zákonu 365/200x Sb..
 
Strategický rámec projektu technologických center vychází ze stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, dále v návaznosti na ní realizovanými nebo připravovanými legislativními změnami (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a návrhy zákonů o základních registrech veřejné správy a jednotlivých registrů) a rozpracovanými aktivitami zejména MV ČR a jednotlivých krajů promítnutých do návrhu typových projektů samospráv.
 
Myšlenka na TC ORP se zrodila v roce 2009, kdy byla vyhlášena výzva v rámci Integrovaného operačního programu k podávání nabídek právě na vybudování TC ORP. Proč nevyužít nabídky na modernizaci informačních technologií na úřadě z prostředků EU? Odhadované náklady na celý projekt byly 5,8 mil.Kč, z toho až 85% nákladů může být hrazeno z EU a 15% z rozpočtu města. Zastupitelstvo se k tomuto návrhu postavilo kladně, myšlenku podpořili i starostové Mikroregionu Polabí, který zahrnuje správní obvod Lysé nad Labem. TC bude sloužit nejen úřadu a občanům města, ale prostřednictvím obecních úřadů občanům celého správního obvodu.
 
Na začátku cesty byla tzv.studie proveditelnosti, kde se zhodnotil dosažený stav výpočetní techniky a provozovaných programů. Pro zajímavost a pro pamětníky – první PC se objevilo na úřadě v roce 1996. Jako slabé místo se jevilo to, že při výpadcích elektrické energie hrozila ztráta významných dat. Výrazným vylepšením byla instalace motorgenerátoru, ale s ohledem na počítačovou bezpečnost je zákonem požadováno u obce III.typu (tj. s kompletním výkonem státní správy) zřízení tzv. negarantovaného uložiště dat. To zaručuje bezpečné uložení dat v negarantovaném pracovním úložišti nevyřízených a neuzavřených spisů v  kapacitě dostatečné pro všechny obce správního obvodu.
 
V rámci projektu ukládání a digitalizace dat do ní obce a města ukládají neukončené a neuzavřené spisy.
 
Celý projekt byl rozvržen do 3 částí.: I.etapa 2009-2010 Spisová služba, II. etapa 2012 vlastní TC (tj. hardware), III.etapa 2012 Vnitřní integrace úřadu. Na každou etapu probíhalo vyhlášení veřejné zakázky, potom následovala výběrová řízení a vlastní realizace. Na práci v komisích pro otevírání obálek a hodnocení nabídek se podíleli i mnozí členové zastupitelstva města. Metodickou pomoc při zadávání zakázek poskytovalo Centrum pro regionální rozvoj, gestorem projektů je Ministerstvo vnitra ČR - od 1.7.2012 přešlo na MMR.
 
Hmatatelným výsledkem projektu je nové zařízení v místnosti serverů (řídicích počítačů), jehož viditelnou součástí je soustava klimatizačních jednotek na severní stěně budovy úřadu. S trochu nadsázky je možné říci, že serverovna je „centrální mozek úřadu“, kde jsou soustředěna data, která při práci shromažďují nebo vytvářejí úředníci. Zařízení je založeno na tzv. zrcadlovém sdílení dat, kdy při poruše jedné části se data přesunou z druhé, neporušené části, takže uživatel počítačové sítě ani nepostřehne, že se děje něco mimořádného.
 
TC bude sloužit nejen potřebám úřadu, ale i organizacím zřizovaným městem (základní a mateřské školy, ZUŠ) a obcím a jejich zřizovaným organizacím ve správním obvodu.
 
V rámci projektu byla pro městský úřad pořízeno skenovací pracoviště pro digitalizaci vstupních dokumentů.
 
Závěrem bych chtěl poděkovat informatikům MěÚ Lysá nad Labem, kteří se podíleli na vytvoření TC ORP Lysá nad Labem, za jejich aktivní práci.
 

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 37x | ernest
load