ESF - Projekt Podpora SPO Lysá nad Labem

logo esf hlavicka

Název projektu:
„Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Lysá nad Labem“

Město Lysá nad Labem se zapojilo do projektu „Podpory standardizace orgánů sociálně-právní ochrany v rámci výzvy C2“, která se zaměřuje na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční dotace byla poskytnuta pro realizaci grantového projektu s názvem: „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Lysá nad Labem“.

Reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/C2.00043 v celkové výši: 2.308.029,78 Kč.

Doba realizace projektu bude od 01.02.2014 do 31.10.2015.

Projekt je prioritně zaměřen na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany vycházející ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb. Je určen pro orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi, jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, se zaměřením na splnění kritérií personálního zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany se zohledněním indikátorů ovlivňujících náročnost výkonu sociálně-právní ochrany. Sekundárně je projekt zaměřen na materiální a technické vybavení pro nové pracovníky sociálně-právní ochrany a vytvoření odpovídajících podmínek pro práci s klienty. Nedílnou součástí projektu bude profesní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v oblasti standardizace postupů a metod sociální práce a díky tomu rozšiřování jejich odborné kvalifikace.

Projekt bude realizován na Městském úřadu v Lysé nad Labem na Odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury (dále OŠSVZaK), se statutem obce s rozšířenou působností.
 
Projektem bude podpořeno 7 zaměstnanců výše jmenovaného odboru. K naplnění definovaného cíle bylo stanoveno celkem 6 klíčových aktivit, které vzájemně vytvářejí kontinuální systém podpory optimalizace a zkvalitnění systému sociálně-právní ochrany aplikovaného na OŠSVZaK.

Číslo aktivity: 01

Název klíčové aktivity: Nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany a aktivity s tím související.

Vazba na specifický cíl: Naplnění minimálního personálního standardu specifikovaného v bodě 4b přílohy č. 1vyhlášky č. 473/2012 Sb.

CÍL: Získání 2 pracovních úvazků na pozici sociálně-právní ochrany a tím zkvalitnění práce s ohroženými klienty.

Číslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity: Profesní vzdělávání a další profesní rozvoj zaměstnanců v oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce v kurzech akreditovaných MPSV.

POPIS A CÍL: Realizací této KA dojde ke zvýšení profesní kvalifikace a odborného rozvoje zaměstnanců 7 zaměstnanců OŠSVZaK MěÚ Lysá nad Labem v oblasti vzdělávání standardizace postupů a používaní metod sociální práce.

Číslo aktivity: 03

Název klíčové aktivity: Nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci
 
POPIS A CÍL: Realizací této KA bude nastaven systém odborné spolupráce (dle kritéria 7b a 14 přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb.) orgánu sociálně-právní ochrany zejména v rámci preventivních aktivit s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, orgány činnými v trestním řízení, Probační a mediační službou, poskytovateli zdravotnických služeb a dalších, kteří se přímo či nepřímo podílí na sociálně-právní ochraně dle místních potřeb a podmínek.

Číslo aktivity: 04

Název klíčové aktivity: Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany.
POPIS A CÍL: Realizací této KA bude zajištěno materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany, zejména zajištění vhodného materiálního vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj.

Číslo aktivity: 05

Název klíčové aktivity: Vytvoření podmínek pro práci s klienty.
POPIS A CÍL: Realizací této KA budou vytvořeny odpovídající podmínky pro práci s klienty a budou zajištěny prostory vhodné pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami (dle kritéria 2a přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb.).

Číslo aktivity: 06

Název klíčové aktivity: Řízení projektu.
POPIS A CÍL: Klíčová aktivita KA06 bude realizována po celou dobu trvání projektu (tj. 17 měsíců) členy realizačního týmu a to: projektovým manažerem a administrativním asistentem projektu.
Realizace projektu bude zajištěna realizačním týmem ve složení: Referent sociálně právní ochrany (celkem 7 osob), manažerem projektu (1 osoba) a asistentem projektu (1 osoba).
 
 
  • Dne 01.02.2014 v rámci projektu nastoupila na OŠSVZaK nová pracovnice na sociálně-právní ochranu Mgr. Lenka MAHELOVÁ.
  • Dne 01.03.2014 v rámci projektu nastoupila na OŠSVZaK nová pracovnice na sociálně-právní ochranu Bc. Veronika POKORNÁ.
Doba realizace projektu bude od 01.02.2014 do 31.10.2015.
load