Informace k vydávání voličských průkazů

Informace k vydávání voličských průkazů pro volbu prezidenta České republiky


Dny stanovené pro konání volby prezidenta ČR v České republice:

  • pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • sobota 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Případné II. kolo volby prezidenta ČR

  • pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • sobota 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.Hlasování mimo území České republiky probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích.

 

Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

 

Voličský průkaz

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

Volič, který má trvalý pobyt mimo území ČR, požádá o vydání voličského průkazu příslušný zastupitelský úřad (pokud je zde zapsán ve zvláštním seznamu voličů).

Vydaný voličský průkaz následně - ve dnech volby -  umožňuje voliči hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí – na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, a to aniž by se volič musel předem k provedení volby „nahlašoval“.

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb (pro každé kolo zvlášť).


O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb (tj. od 01.07.2022):

V LISTINNÉ PODOBĚ (dopisem) nebo V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (prostřednictvím datové schránky voliče – žadatele) je třeba žádost doručit do 7 dnů přede dnem volby prezidenta, a to nejpozději do 16:00 hod.

o voličský průkaz pro první kolo volby a současně i pro případné druhé kolo volby lze požádat nejpozději do 16:00 hod. pátku 6.1.2023

o voličský průkaz pro případné  druhé kolo volby lze ještě požádat i nejpozději do 16:00 hod. pátku 20.1.2023.

OSOBNĚ (osobním dostavením se voliče - žadatele) lze žádost podat nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, a to nejpozději do 16:00 hod.

o voličský průkaz pro první kolo volby a současně i pro případné druhé kolo volby lze požádat nejpozději do 16:00 hod. středy 11.1.2023

o voličský průkaz pro případné  druhé kolo volby lze ještě požádat i nejpozději do 16:00 hod. středy 25.1.2023.


Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

 

V žádosti podávané před konáním prvního kola volby je vhodné uvést, zda-li volič-žadatel žádá o vydání voličského průkazu pouze pro první kolo volby, pouze pro případné druhé kolo volby nebo pro první a současně i pro případné druhé kolo volby. Pokud volič tuto informaci neuvede, vydá mu obecní úřad automaticky voličské průkazy dva (pro obě kola voleb).

 

Příslušné volební právní předpisy pro žádosti o vydání voličského průkazu nestanoví povinný formulář.

 

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský(-é) průkaz(-y) vydá nejdříve ve čtvrtek 29.12.2022, a to dle požadavku voliče uvedeného v jeho žádosti:

 

  • předá osobně voliči;

 

  • předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu;

 

  • nebo jej/je voliči zašle:

- na jím uvedenou adresu na území ČR do vlastních rukou (a to bez možnosti doplňkových služeb „zkrácení úložní doby“ nebo „vložení do schránky po marném uplynutí úložní lhůty“, nepřevzaté zásilky se vrací zpět odesílateli). Upozorňujeme, že je vyloučena možnost doručování voličského(-ch) průkazu(-ů) na adresu jiného obecního úřadu nebo na adresu volební místnosti;  nebo

- na jím uvedenou adresu do zahraničí; nebo

- zastupitelskému úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat, a to prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí; v tomto případě zastupitelský úřad nezajišťuje doručení voličského průkazu do místa pobytu voliče v zahraničí, ale volič má možnost dostavit se v den volby na zastupitelský úřad, kde bude voliči voličský průkaz vydán a následně může přistoupit k provedení hlasování.

 

Voličský průkaz volič odevzdá okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu nebo k výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a umožní voliči hlasování.

 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.Dokumenty ke stažení:
ikona souboruVZOR_plne_moci_k_prevzeti_volic_prukazu_jinou_osobou.docx

ikona souboruVzor žádosti o vydání voličského průkazu.doc

Vytvořeno 13.12.2022 8:55:22 | přečteno 508x | jan.cech
load