Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Obsah

Rok 2012 - pokračování velkých investic

Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí

Odbor finanční

Odbor správy majetku a investic

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury, sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Městská policie


Rok 2012 - rok velkých investic

Mgr.Jiří Havelka, starosta města

Vážení spoluobčané,

opět je jeden rok za námi a my vám předkládáme výroční zprávu o činnosti Městského úřadu v Lysé nad Labem za rok 2012. V loňském roce se ve městě dokončilo několik velkých investic a pokračovaly investice z předchozích let. Namátkově vybírám rekonstrukci náměstí B. Hrozného a Zámecké ulice, výstavbu nové mateřské školky pro 50 dětí ve stávajícím areálu MŠ Čtyřlístek, pokračuje i výstavba kanalizace v okrajových částech města a byl spuštěn zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod. Na všechny tyto investice jsme získali značné dotace z fondů Evropské unie. Konkrétně ze Státního fondu životního prostředí a z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP). V roce 2013 nás čeká rekonstrukce školního hřiště při ZŠ J. A. Komenského, na kterou se nám podařilo získat dotaci z ROP ve výši 14,078 mil. Kč. Dalším velkým úkolem, který nás provázel celý rok 2012, je schvalování nového územního plánu města. Je to velice náročná práce a to jak po technické, tak i finanční stránce. I na tuto činnost se nám podařilo získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Koncem loňského roku byly na Pozemkový úřad podány dvě žádosti o komplexní pozemkové úpravy samostatně na katastrální území Lysá nad Labem a Litol. Současně byly zahájeny kroky k založení Místní akční skupiny Polabí s tím, aby do 12. 2. 2013 byla podána žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, opatření III. 4.1 Získávání dovednosti, animace a provádění. V polovině loňského roku byla zahájena výstavba I. etapy v areálu bývalé Fruty. Součástí celého komplexu má být nový kulturní sál, pošta, bazén a další občanské vybavenosti. Zatím se nám nepodařilo postoupit v jednáních o pokračování obchvatu města. Rada města hledá jiná možná řešení, jak situaci kolem obchvatu co nejdříve odblokovat. Problémem je i výstavba nového domova pro seniory. Investor, kterým je Středočeský kraj, koncem loňského roku vrátil zpět městu poskytnuté pozemky a nemovitost čp. 13 určenou k výstavbě s tím, že od záměru pro zjevné překážky spočívající ve vleklém sporu s majiteli sousedních nemovitostí odstupuje, takže budoucí výstavba je stále velmi nejistá a město hledá nové možnosti. Město Lysá nad Labem se opět zúčastnilo prestižní soutěže časopisu Ekonom Nejlepší město pro byznys Středočeského kraje 2012. Tentokráte jsme se umístili na devátém místě. V rámci hodnocení celé České republiky z 250 hodnocených měst jsme se umístili na 91. místě a získali jsme uznání za podporu městské policie. Doufám, že vám tato výroční zpráva poskytne přehled o činnosti státní správy a samosprávy za uplynulý rok. Jak se sami dočtete, činnost úřadu je velmi rozmanitá. Přeji vám vše nejlepší do nového roku 2013.

Činnost městského úřadu v roce 2012

Ing.Miloš Dvořák, tajemník

Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Organizační uspořádání úřadu během roku 2012 prošlo dvěma výraznými změnami. Od 1.1.2012 došlo k převodu dávkových agend z odboru sociálního a zdravotního na Úřad práce ČR a současně s tím proběhla delimitace 4 referentek. Na základě nájemní smlouvy byly Úřadu práce pronajaty 2 kanceláře ve II.patře a ÚP se podílel na úhradě části odpovídajících provozních nákladů.

Druhou změnou bylo spojení dvou odborů - školství a kultury a sociálního a zdravotního - v jeden odbor: školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, a to od dubna 2012.

Další změny se týkaly prostorového uspořádání úřadu: v květnu došlo k posunutí kanceláří v I. patře, aby bylo možno vytvořit společnou čekárnu pro matriku a pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů. Tajemník se posunul do kanceláře po bývalém místostarostovi. Větší změna se odehrála v přízemí v průběh prázdninových měsíců: archiv se přesunul do budovy č.p.29 v ul.ČSA, na jejím místě byly prostory zrekonstruovány na novou podatelnu a do uprázdněné kanceláře bývalé podatelny se přesunulo pracoviště pro řešení dopravních přestupků.

Členění úřadu na odbory: Stav k 31.12.12

Název Stav Vedoucí
Kancelář městského úřadu 1+7 Ing. Miloš Dvořák
Odbor vnitřních věcí 1+6 Irena Šťastná
Odbor finančních věcí 1+5 Ing. Ivana Polenová
Odbor správy majetku a investic 1+8 Ing.Vladimír Kopecký
Stavební úřad 1+5 Ing.Jiřina Čížková
Odbor obecní živnostenský úřad 1+3 Ing. Světlana Daňková
Odbor dopravy 1+7 Ing.Alena Novotná
Odbor životního prostředí 1+4

Miluše Pilařová

Odbor školství, sociálních věcí zdravotnictví a kultury 1+10

PaedDr.Věra Bodnárová

V průběhu roku 2012 došlo k následujícím změnám v personálním obsazení: Ke konci března ukončila pracovní poměr vedoucí odboru paní Květuše Tobiášová. Pozice vedoucího odboru byla zrušena z důvodu sloučení dvou odborů. V dubnu bylo nově vytvořeno pracovní místo zkušebního komisaře a zařazeno pod Kancelář městského úřadu, současně byl tento referent pověřen agendou spojenou s dlužníky a exekucemi.

Na konci května odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou paní Jana Fialová z podatelny. Její místo zaujala na dobu určitou sl. Petra Lukavcová, kterou v samém závěru roku vystřídala sl. Hana Hřebíčková. Ke konci července skončil ve funkci vedoucího odboru správy majetku a investic pan František Blažek, který zůstává nadále jako referent na dobu určitou. Vedoucím odboru byl od 1.8.2012 jmenován pan Ing.Vladimír Kopecký.

Výměna nastala v létě i na funkci projektového manažera, kdy paní Janu Javorčíkovou vystřídala paní Olga Vklastová, MSc.

Ke konci roku ohlásila odchod paní Ing. Jana Šmídová z odboru životního prostředí, jejím nástupcem se stal pan Ing.Tomáš Sopr. Z odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury odešla v závěru roku na mateřskou dovolenou paní Martina Pěkná, na její místo na dobu určitou nastoupila Bc.Zuzana Kučerová.

Obsluha kontaktního pracoviště Czech POINTu byla druhým rokem zajišťována v sekretariátu starosty, kde ji vykonávala pí Šárka Černá a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou paní Jana Javorčíková. Náhradní pracoviště je zřízeno na odboru vnitřních věcí - paní Mgr.Ludmila Procházková.

Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz byly zajišťovány dvěma zkušebními komisaři - vlastním komisařem p.Karlem Kuřátkem a na smlouvu p.Petrem Rychtářem z Kolína, který se věnuje motocyklistům.

Po instalaci stacionárního radaru ve Starém Vestci a jeho předání do správy městské policie v lednu 2012 byl zahájen zkušební provoz a ladění programového vybavení. Od května se začalo s „ostrým" měřením, vyhodnocováním a postihováním přestupků, kterých je registrováno kolem tří tisíc každý měsíc. Ke konci roku bylo proto zřízeno nové pracovní místo referenta pro přestupky v dopravě, které se bude obsazovat začátkem roku 2013.

V průběhu tří čtvrtin roku probíhal projekt „Zvýšení kvality řízení a efektivnosti Městského úřadu Lysá nad Labem", financovaný z 85% z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celková výše dotace je 4 mil.Kč a projekt byl ukončen v září 2012. Významným výstupem v roce 2012 bylo proškolení většiny úředníků v oblasti personálních vztahů a řešení konfliktních situací.

Činnost projektového manažera byla v roce 2012 spojena se dvěma jmény: v první polovině roku v této funkci pracovala paní Jana Javorčíková, kterou po výběrovém řízení nahradila ve druhém pololetí paní Olga Vlastová, MSc.

Celkově bylo dosaženo následujících výsledků: bylo uzavřeno 5 smluv o dílo, 4 mandátní smlouvy, 1 smlouva o údržbě, 1 plánovací smlouva, 10 dodatků, 27 objednávek.

Celkem bylo vypsáno 13 výběrových řízení dle směrnice města na zakázky do 2 mil. Kč. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek byla vypsána jedna zakázka jako zjednodušená veřejná zakázka do objemu 20 mil. Kč (Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem I. etapa). Dále projektový manažer zajišťuje koncesní řízení na výběr provozovatele vodovodů a kanalizací.

Bylo podáno celkem 12 žádostí o správních řízeních v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče.

Projektový manažer zároveň spolupracoval s Mikroregionem Polabí na akci „Skupinový vodovod pro obce Přerov n.L., Semice a Bříství" - byla podána žádost o dotaci ze SFŽP, a na akci „ Odkanalizování obcí Starý Vestec a Bříství " -  výpomoc s administrativou.

 V rámci dotačních programů projektový manažer získal dotaci:

 • Operační program životního prostředí: intenzifikace ČOV Lysá n.L. (dotace 43,211 mil. Kč )
 • Regionální operační program - Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ J.A.Komenského ( dotace 14,078 mil. Kč)

V rámci přidělených dotací provedl řádné monitorovací zprávy za každé čtvrtletí u akcí:

 • novostavba MŠ
 • Revitalizace historického centra města.

V rámci kapitoly Vodního hospodářství byly zajišťovány tyto akce:

 • Intenzifikace ČOV - náklady 53 mil. Kč
 • Kanalizace historické centrum města - náklady 3,6 mil. Kč
 • Vodovod historické centrum města - náklady 1,6 mil. Kč

V rámci kapitoly Komunikace byly zajišťovány tyto akce:

 • Revitalizace historického centra města + archeologové - náklady 18,6 mil. Kč. Náměstí B.Hrozného bylo předáno do užívání veřejnosti dne 23.6.2012, bylo spojeno s odborným výkladem a kulturním programem.

V rámci kapitoly Bydlení a komunální služby byly zajišťovány tyto akce:

 • Veřejné osvětlení historického centra města - náklady 2,2 mil. Kč.

V rámci kapitoly Vzdělávání byly zajišťovány tyto akce:

 • MŠ Čtyřlístek 2 třídy - náklady 26,5 mil. Kč. Slavnostní otevření MŠ proběhlo dne 1.9.2012.

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr.Petra Drábka. V průběhu roku 2012 pokračovalo jeho působení během dvou dnů v týdnu (v úterý a ve středu) v celkovém rozsahu 6 hodin. Pan JUDr. Drábek poskytuje bezplatné právní konzultace pro občany města a tato služba je veřejností významně využívána.

Jednou z činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Tuto činnost vykonává jeden referent.

Práce na krizovém řízení v roce 2012 byla převážně zaměřena na zpracování nového Krizového plánu a jeho následné schválení Bezpečnostní radou obce podepsání starostou ORP.

Referent se zúčastnil pravidelných porad pořádaných KÚ,HZS a SSHR (celkem se jednalo o 6 dnů porad).

Cvičení se SSHR a KÚ absolvoval v roce 2012 dvakrát a to na jaře a poté na podzim vždy s výsledkem - splnil (celkem 5 dní cvičení).

Dále se podílel na kontrolách obcí, kde spolu s HZS kontroloval jejich připravenost na mimořádné události. V roce 2012 byly zkontrolovány obce Semice a Ostrá. Nikde nebyly zjištěny vážné nedostatky.

Průběžně po celý rok referent aktualizoval spojení a personální obsazení všech krizových pracovišť a výsledky hlásil na HZS Nymburk, KÚ a HZS Stč. Kraje.

Kancelář MěÚ mimo jiné zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou.

S převedením některých sociálních agend na Úřad práce byla v lednu 2012 byla dokončena delimitace výpočetní techniky na Úřad práce.

Ve spolupráci s  firmou AutoCont začala realizace Technologického centra (TC) a Vnitřní integrace úřadu (VIÚ). Samotná implementace TC začala v únoru a byla dokončena v dubnu, včetně zkušebního provozu a školení. Od března probíhaly analýzy VIÚ pro implementaci systému EOS a následně Portálu úředníka. Tato část byla dokončena v červnu včetně zkušebního provozu, školení informatiků a uživatelů. Tímto je celý projekt ukončen, celé TC je v ostrém provozu, funkční a bez výhrad. Portál úředníka se stále rozvíjí, aby co nejvíce splňoval požadavky úředníků a tím přispíval k přehlednosti dokumentů a zefektivnění práce celého úřadu.

V únoru 2012 byla rovněž realizována veřejná zakázka na skenovací linku, napojenou na spisovou službu. Její implementace byla realizována během března. Po vyřešení problému s prostorem a přemístění skenovací linky do nové podatelny jsou veškeré příchozí dokumenty skenovány a importovány do spisové služby. Při realizaci nové podatelny bylo nutné instalovat nové síťové rozvody.

Modul DDP (Daně, dávky, poplatky) byl rozšířen o poplatky za odpady a převedena data poplatníků z Lysé nad Labem z původního programu. Data poplatníků za odpady chatařů, cizinců a majitelů nemovitostí bez trvalého pobytu byla vedena ručně a musela být do nového programu zadána také ručně. Vzhledem ke složitosti agendy a stavu databáze probíhá kontrola a čištění dat, tento modul je propojen na registr obyvatel, vstupují data z programu Pokladna a vystupují data do účetnictví.

V DDP se rovněž od ledna vede agenda poplatků za psy, propojená na Registr obyvatel a účetnictví. Data byla převedena z původního programu.

V dubnu proběhlo ladění testovacího provozu měření radaru v programu SDP2 firmy ICZ a napojení na spisovou službu. Systém je v ostrém provozu a během září došlo k propojení na DDP - poplatky za radar.

Byly napojeny programy VITA, Matrika, ROB a DDP na základní registry.

V roce 2012 byla pořízena následující výpočetní technika:

 • 8 ks tiskáren HP
 • 1 ks tiskárny ZEBRA pro tisk čárových kódů z programu EMA
 • 1 ks tiskárny OKI pro tisk technických průkazů na OD
 • 1 ks multifunkční tiskárny pro Městskou policii
 • 2 ks PC, 1 ks notebook.

Město Lysá nad Labem a Mikroregion Polabí společně pořídily nový software, tzv. Ajaxového klienta do mapových projektů, který využívá moderní technologie a tím přináší uživatelům plynulejší a příjemnější práci s mapou a obecně nabízí vlastnosti, na které jsou zvyklí z populárních mapových portálů typu Google Maps.

Zkušební komisař provedl 277 řádných zkoušek z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění a 142 opakovaných zkoušek. Na poplatcích bylo vybráno 214.800,- Kč. U řádných zkoušek byla úspěšnost uchazečů 70,4%. Zkušební komisař provádí i přezkoušení odborné způsobilosti při vrácení řidičského oprávnění - za rok to bylo 8 zkoušek řádných a 1 zkouška opakovaná. Na poplatcích za tuto činnost bylo vybráno 6.200,- Kč.

Uchazeči o řidičské oprávnění jsou připravování v 8 aktivních autoškolách, z toho 1 (Hodač) vznikla v roce 2012.

V agendě dluhů bylo evidováno 262 případů, předaných exekutorovi v úhrnné výši 2.223.487,- Kč (období 25.4.2012 - 31.12.2012).

Na pokutách za přestupky, evidované stacionárním radarem ve Starém Vestci, bylo za období květen - prosinec 2012 vybráno v úhrnu 1.622.600,- Kč.

Podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva města jsou připravovány v elektronické podobě. V papírové podobě se tiskne pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci. Členové rady a zastupitelstva pracují pouze s elektronickou verzí. Novinkou na zasedání zastupitelstva je použití projekční techniky, a tak i přítomní občané z řad veřejnosti mohou sledovat podkladové materiály.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Finanční výbor řídí s přehledem pan Ing.Miroslav Firman. V činnosti výboru jsou patrné jeho odborné znalosti, což se odráží v kvalifikovaných návrzích pro jednání zastupitelstva města. Práce FV je dlouhodobě stabilní. Kontrolní výbor pracuje pod vedením předsedy pana Tomáše Sedláčka. U tohoto výboru je patrná snaha o rozšíření záběru činnosti a v průběhu roku docházelo k vyjasňování kompetencí a pravomocí.

Úroveň práce komisí - poradních a iniciativních orgánů rady města - tradičně odráží aktivitu členů. Komise se scházejí v různých periodách a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska komisí při svých pravidelných jednáních. Tradičně dobře pracuje komise stavební. Pravidelně se schází komise kulturní, bytová, sociální, sportovní. Problémy s fungováním byly u komise dopravně bezpečnostní, kde po odchodu paní Mgr.Hamplové, předsedy komise, se nepodařilo najít rovnocennou náhradu. Za zmínku stojí první společné jednání 3 komisí - sportovní, kulturní a sociální - v říjnu 2012, kdy došlo k dohodě o rozdělení financí, které jsou z plateb za hazardní hry a které by ve zvýšené míře měly přispět k rozvoji v uvedených oblastech.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i dva výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, vedený dlouhodobě panem Josefem Koštířem, druhý pro městskou část Dvorce, ten vede paní Marie Herclíková. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města. V Byšičkách je trvalou prioritou odkanalizování obce a zlepšení podmínek pro život občanů. Ve Dvorcích se po aktivním začátku projevila různost názorů mezi členy výboru, ale i přes to došlo k pořádání řady hezkých kulturních a společenských akcí.

Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a zástup CzechPointu. Na úseku samosprávy zabezpečoval především jednání rady města, zastupitelstva města, provoz podatelny, volby a zveřejňování informací na úřední desce. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 44.588 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 3.350 tis. Kč nižší.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 27.652 přijatých písemností a 35.514 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 4.134 písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 14.707 písemností, datovými schránkami 6.265 písemností, vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 365 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca 561 tis. Kč.

Z informačního systému evidence obyvatel byly poskytnuty údaje 25 žadatelům. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím ve 44 řízeních zrušen údaj o místě trvalého pobytu 67 občanům vč. dětí, 8 správních řízení bylo zastaveno.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 29 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 47 občanských sňatků a 1 církevní sňatek a do knihy narození l zápis. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 35. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 34 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 2 cizincům bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 1 občanu ČR bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno. Svatební obřady se konaly v Lysé nad Labem - v obřadní síni, zámeckém parku, ve Staré Lysé - zámek Bon Repos, v Ostré - Botanicus, v Přerově n.L. - Skanzen. Paní matrikářka vystavila 48 oddacích listů, 29 úmrtních listů a 22 druhopisů matričních dokladů. Podáno bylo 8 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijato bylo 5 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Bylo sepsáno 66 zápisů o určení otcovství, 7 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně. Před tajemníkem MěÚ Lysá nad Labem bylo složena celkem 9 státoobčanských slibů.

V roce 2012 bylo ověřeno celkem 2.096 podpisů na listinách a 2.008 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 146.620,-- Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.033 nových občanských průkazů (z toho 170 OP bylo vyřízeno v terénu - věznice, domov důchodců, ústav sociální péče, imobilní žadatelé v místě TP) a 2.105 cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dále bylo vydáno 56 ks občanských průkazů a 82 ks cestovních dokladů bez strojově čitelné zóny. Nahlášeno bylo 378 ztrát (odcizení) občanských průkazů a 63 ztrát (odcizení) cestovních dokladů. Na správních poplatcích za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 724.500,--Kč, na blokových pokutách bylo vybráno za 106 přestupků 22.800,-- Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 2.989 změn, z toho bylo přihlášeno 1.560 osob, odhlášeno 542 osob, ukončeny 2 trvalý pobyty (odchod do ciziny), narozeno 331 dětí, zemřelo 164 osob, uzavřeno 221 sňatků, rozvedeno 158 sňatků a 11 cizincům byl zrušen pobyt.

V minulém roce se odbor zabýval 187 návrhy na projednání přestupků, 15 návrhů bylo postoupeno jinému správnímu orgánu, 30 jich bylo odloženo, 116 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení a 26 přestupků přešlo do roku 2013. Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let nebyl spáchán žádný přestupek. Na pokutách bylo uloženo 46.500,-- Kč. Zpracováno bylo 414 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 578 písemností.

Prostřednictvím Czech Pointu bylo v době zástupu vydáno 30 ověřených výstupů z katastru nemovitostí, 30 z rejstříků trestů, 2 z obchodního rejstříku a 3 výpisy z bodového hodnocení řidičů. Na poplatcích bylo vybráno celkem 8.200,-Kč. V rámci datových schránek bylo v 1 případě provedeno za poplatek 200,-- Kč zneplatnění přístupových údajů a vydáno nové. Provedeno bylo 100 autorizovaných konverzí z moci úřední a 1 na žádost za poplatek 60,- Kč.

Městská rada se sešla na 24 řádných a 2 mimořádných jednáních v celkové délce cca 128 hodin a přijala 755 usnesení.

Městské zastupitelstvo se sešlo na 9 řádných jednáních v celkové délce cca 62,5 hodin.

Odbor vnitřních věcí ve dnech 12. - 13.10.2012 zajišťoval volby do zastupitelstva SK.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem - k 31.12.2012.

Ženy

Muži

Obyvatelé

Přihlášeno

175

125

300

Narozeno

46

68

114

Odhlášeno

94

66

160

Zemřelo

53

38

91

Celkem obyvatel

4 451

4 249

8 700

Celkem obyvatel k 31.12.2011

4377 4160

8 537

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet na rok 2012 byl schválen v zastupitelstvu města dne 21.12.2011. Během roku byl rozpočet několikrát upravován v radě města i v zastupitelstvu. K 31.12.2012 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let ve výši 213 868 tis.Kč a výdaje 239 963 tis.Kč tzn. k 31.12.2012 byla vykázána převaha výdajů nad příjmy ve výši 26 095 tis.Kč.

Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let byly splněny na 98,6 % a celkové výdaje na 93% z toho provozní na 94,9 % a investiční na 91,4 %.

Příjmy města se dělí na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Rozpočet daňových příjmů byl splněn na 105,6 %. Velký vliv na plnění tohoto druhu příjmů mají příjmy z výnosu daní nebo podílu na výnosu sdílených daní podle zákona o rozpočtovém určení daní. Finanční úřad zaslal na účet města v roce 2012 částku 63 321 tis.Kč, v roce 2011 částku 61 372 tis.Kč, v roce 2010 byly daňové příjmy 62 261 tis.Kč, v roce 2009 jen 58 478 tis.Kč, v roce 2008 dokonce 68 991 tis.Kč. Další významnou položkou je příjem z výherních automatů 6239 tis.Kč a daň z nemovitosti ve výši 6 137 tis.Kč. Výnos z této daně je 100 % příjmem města.

V roce 2012 bylo vybráno na správních poplatcích 3 514 tis.Kč.

Nedaňové příjmy byly splněny na 107,7 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má příjem z pokut, zejména pokuty dopravní a za radar. Naopak rozpočtovaný příjem za separovaný sběr nebyl splněn o 600 tis.Kč.

Kapitálové příjmy byly plněny jen na 30,8 %, nepodařilo se realizovat prodej domu čp.1517.

V roce 2012 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 26 918 tis.Kč z toho na výkon státní správy 16 050 tis.Kč a na žáky 1 830 tis.Kč od Středočeského kraje. Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí ve výši 1 347 tis.Kč.

Rozpočet investičních dotací byl splněn na 84,6 % ve výši 59 648 tis.Kč - nejvyšší v historii města. Dotace investiční byly na tyto akce: Rekonstrukce stokových systémů ve výši 5 393 tis.Kč, na MŠ Čtyřlístek ve výši 9 267 tis.Kč, na Revitalizaci historického centra 5 223 tis.Kč, na Intenzifikaci ČOV ve výši 38 669 tis.Kč a na Územní plán Lysá n.L. ve výši 1 096 tis.Kč.

Od poloviny roku vznikl časový nesoulad příjmů a výdajů, který se projevil dočasným nedostatkem finančních prostředků. Město muselo přijmout překlenovací úvěr ve výši 15 000 tis.Kč, použít zdroje z rezervního fondu ve výši 5 000 tis.Kč a 2 000 tis.Kč z fondu modernizace bydlení.

Město Lysá nad Labem má k 31.12.2012 úvěr na výstavbu MŠ Pampeliška ve výši 4 011 tis.Kč a překlenovací úvěr ve výši 15 000 tis.Kč.

Finanční odbor zajišťoval kompletní mzdovou agendu. V roce 2012 byla zpracována účetní agenda, kde jsme ještě u každého dokladu pořizovali pomocný analytický přehled. Čtvrtletně byla zpracována přiznání k DPH a výpisy z evidence pro režim přenesené daňové povinnosti pro účely DPH. Každý měsíc byla zpracována účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány elektronicky na adresu Centrálního systému účetních informací státu.

Finanční odbor vedl agendu poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Za rok 2012 bylo vybráno 152 tis. Kč.

Dále byla vedena agenda dlužníků nejvíce za pokuty z odboru dopravy. Město využívalo služeb exekutorského úřadu.

Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31.12.2012 bylo na účet města přijato 698 tis.Kč.

Počet klientů, kteří navštívili pokladnu během roku 2012, byl 15 003. Výdajová pokladna eviduje 1062 dokladů, což představuje v průměru 64 pokladních dokladů denně, v úřední dny i více než 200.

Již od září 2012 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2013, který byl sestaven jako sumář požadavků od jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Požadavky na výdaje opět převyšovaly příjmy. Po projednání v radě města byl návrh rozpočtu vyrovnán a vyvěšen. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2013 dne 19.12.2012.

Finanční odbor zajišťuje účetnictví i pro Mikroregion Polabí. Stejně jako u města se musí dodržovat termíny účetních závěrek a odesílání výkazů do Centrálního systému účetních informací státu.

Odbor správy majetku a investic

Ing.Vladimír Kopecký, vedoucí odboru

Při činnosti na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů odbor provedl výběr plateb v hotovosti za svoz komunálního odpadu od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s firmou A. S. A.. Zpracoval výběry poplatků za odpady 4x v roce v systému SIPO a zpracoval výběry poplatků za odpady, které byly provedeny bankovním převodem. Zároveň dokončil přechod na jiný informační systém, který umožňuje propojení a vyšší informovanost jednotlivých oddělení MěÚ. Uzavřel smlouvy s kolektivním systémem Asekol, Elektrowin a Ekolamp na odběr separovaného odpadu vč. fakturace za zpětný odběr elektrozařízení. Odměny od těchto společností za zpětný odběr činily v roce 2012 částku 105 312,- Kč. Dále byla poskytnuta v rámci odměn krycí plachta na Wintejner v hodnotě 10 704,- Kč. Jako odměna z Motivačního programu byl poskytnut vysokozdvižný vozík na sběrný dvůr. Pro město Lysá nad Labem, jsme získali zdarma dva nové stacionární kontejnery, které usnadňují lidem odevzdávání vysloužilých elektrospotřebičů. Pro MěÚ Milovice byl ručně zpracován výběr poplatků za odpady z bytů, které jsou v majetku města Lysá nad Labem. Odbor provedl kontroly platby poplatků za odpady v obchodech a restauracích se sídlem v Lysé n. L., provedl kontrolu a následnou změnu poplatků u dětí do věku 6ti let a občanů starších 70ti let a další související administrativní práce při plnění úkolů. Ve spolupráci s firmou A. S. A. byl pro občany města Lysá n. L. zaveden sezonní svoz bio odpadu jako placená služba.

Na úseku bytového fondu zajistil 5 jednacích schůzek bytové komise, na vývěskách zveřejnil 71 záměrů, realizoval 7 směn bytů, přidělil 39 bytů s odprodejem dluhů ve výši 67,6 tis. Kč, zpracoval 191 zpráv do RM a 18 do ZM. Koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích. - realizoval opravu střechy budovy č.p.601 v částce 925 tis. Kč a spoustu dalších drobných oprav bytového a nebytového fondu v majetku města.

Při správě nebytových prostor byly uzavřeny 3 nové nájemní smlouvy, ukončeny 4 nájemní smlouvy, uzavřeno 15 dodatků k nájemním smlouvám. Bylo zveřejněno celkem 15 záměrů na pronájem NP.

Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města, podchodu v železniční stanici Lysá n. L. a údržba veřejných WC v nákladu 430 tis. Kč, Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. Díky zvýšenému tlaku na platební morálku nájemců došlo ke snížení pohledávek města za pronájem nebytových prostor z 1 084 tis. Kč na současných 350 tis. Kč. Zbývající pohledávky jsou předány právníkovi k řešení soudní cestou nebo je na ně připravován splátkový kalendář. V listopadu 2012 byla provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.

Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2012 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města vč. Litole a Dvorců v nákladu 550 tis. Kč, opravu komunikace Husova včetně ploch u bytovek v částce 760 tis. Kč, provedl zpevnění ploch pro parkování v ceně 130 tis. Kč, opravu nezpevněné komunikace v Byšičkách, na Sídlišti u MŠ a v ulici Dobrovského sady za 55 tis. Kč. V ulici Uzavřené došlo k vyrovnání panelů za 20 tis. Kč a v ulici Okružní k opravě komunikace po jejím propadu, způsobeném havárií na kanalizačním řadu, za 20 tis. Kč. Pro potřeby drobnějších oprav nezpevněných komunikací byl nakoupen štěrk v ceně 30 tis. Kč.

Byla provedena rekonstrukce chodníku Jedličkova - Sokolská v ceně 395 tis. Kč, byl vydlážděn chodník a plocha před budovou 1. stupně ZŠ B. Hrozného na Školním náměstí za 230 tis. Kč, oprava chodníku před ZŠ v Litoli za 10 tis. Kč, oprava chodníku u ČD za 18,5 tis. Kč. Opravy mozaikové dlažby stály 57 tis. Kč a opravy propadlé dlažby na chodnících v celém městě stály 120 tis. Kč. Mimo to bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na připravované akce, předláždění chodníku u DPS a další drobné opravy v intravilánu města.

Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 25 rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací, 14 rozhodnutí na napojení na komunikace a 45 souhlasů s výkopovými pracemi, 28 stanovisek města, předloženo 42 příspěvků do jednání RM a 5 do ZM. Příjmy ve správě činily 420 tis. Kč z pronájmu parkovišť, 30 tis. Kč ze správních poplatků a 22 tis. Kč z pronájmu parkovacích míst.

Při správě dopravního značení byly při nákladech 274 tis. Kč. provedeny instalace nového dopravního značení, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, provedeny opravy zpomalovacích prahů, zajištění zpracování PD na rozhledové poměry v komunikaci Ke Střelnici, zajištěna výroba a instalace kovových zábran aj.

Příspěvek města na dopravní obslužnost byl za rok 2012 v částce 43 tis. Kč.

V rozpočtové kapitole údržby majetku města byla provedena oprava průčelí bývalých Technických služeb a průčelí Sokola za 30 tis. Kč, opravy střech na č. p. 13 na náměstí B. Hrozného a na MŠ v Brandlově ulici za 29 tis. Kč, oplocení areálu bývalé Fruty za 28 tis. Kč a další desítky oprav na objektech ve správě a majetku města v celkové částce 380 tis. Kč. Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na opravy zábradlí chodníků, sedáků laviček, odpadkových košů, střech BUS zastávek, opravy Meteostanice, opravy ostrůvků u Penny, opravy dětských hřišť, stojanů na kola a dalších drobných oprav bylo celkem vynaloženo 80 tis. Kč.

Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně, údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství zpracovalo pro zasedání RM celkem 5 důvodových zpráv, zveřejnilo 1 veřejnou zakázku a provádělo tuto níže uvedenou činnost:

Psí útulek:

Ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2012 umístěno v útulku ve Velaz, a. s. Hrabanov celkem 98 psů odchycených na území města. Kočky umístěné v útulku v počtu 10 byly po 2 měsících po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody, některá koťátka si odnesli noví majitelé. Za celý rok 2012 vydalo město Lysá n. L. za provoz tohoto zařízení 316 tis. Kč. Seznamy pejsků jsou měsíčně uvedeny v městských LISTECH, na vývěsce v podloubí radnice a na internetových stránkách.

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo město Lysá n. L. 499 tis. Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišel město na 3 mil. Kč a tříděný sběr na 1.900 tis. Kč. Celkový náklad na svoz popelnic se směsným odpadem byl v částce 3.700 tis. Kč. Celkové náklady za směsný i tříděný odpad se tedy v roce 2012 vyšplhaly na téměř 9 100 tis. Kč.

Firma EKO-KOM zaslala čtvrtletní odměny za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 v těchto částkách: IV. Q. 2011 - 121 810,- Kč, I. Q. 2012 - 147 240,- Kč, II. Q. 2012 - 214 952,- Kč, III. Q. 2012 - 228 605,- Kč.

Položka čistota města obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce. Tyto činnosti stály městskou pokladu 3 305 tis. Kč.

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce prováděné firmou pana Václava Bílka byly vyčísleny na 750 tis. Kč.

Městská zeleň:

Náklady na údržbu zámeckého parku dosáhly celkově výše 897 tis. Kč. Z toho provedení vrtané studny představovalo částku 98 tis. Kč.

Částka 3 000 tis. Kč. byla vynaložena za veřejnou zeleň. Je v ní zahrnuto havarijní kácení, chemické postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy, drcení větví, řezy živých plotů, květinovou výzdobu záhonů a jinou běžnou údržbu zeleně.

V roce 2012 bylo provedeno odborné ošetření stromů v intravilánu města za 57 tis. Kč.

Výsadba nové zeleně byla ve městě provedena za částku 298 tis. Kč.

Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů daného úseku:

daň z nemovitosti předplacená - je účtem průběžným, laboratorní rozbory - 47 tis. Kč, geometrické plány - 80 tis. Kč, odborné posudky - 47 tis. Kč, pozemkové úpravy - 187 tis. Kč, čištění vpustí - 586 tis. Kč, připojení vodovodních a kanalizačních přípojek + ČOV - 89 tis. Kč, údržba hřbitova - 328 tis. Kč, výkup pozemků - 173 tis. Kč, elektrická energie - 1.980 tis. Kč, rezerva a havárie kanalizačního a vodovodního řadu - 155 tis. Kč.

Průběžné práce na aktivaci DTM (digitálně technické mapy) a pasportů zeleně, veřejného osvětlení a kanalizace stály 50 tis. Kč.

Výkaz příjmů:

za zábor veřejného prostranství se vybralo 58 tis. Kč, za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet - 5.640 tis. Kč a hřbitovní poplatky činily v roce 2012 - 35 tis. Kč.

Příjmy ze sběrného dvora: za prodej dřeva 22 tis. Kč., za uložení suti, odpady od živností 122 tis. Kč.

Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2012 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem 92 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků, prodeje pozemků a jejich výkupu, směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemeni. Na vývěskách města a na internetových stránkách bylo zveřejněno 24 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Pro jednání ZM bylo předloženo 27 zpráv.

Za účelem prodeje obecních pozemků bylo sepsáno celkem 14 kupních smluv za celkovou částku 1,656 mil. Kč (prodávající Město Lysá n. L.), smlouvy o výkupu pozemků za částku 173 tis. Kč - (kupující Město Lysá n. L.). Na směny pozemků byly sepsány 2 smlouvy. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného sepsané v roce 2012 představují hodnotu téměř 17 tis. Kč.

Ke konci roku 2012 bylo na odboru evidováno 98 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 548 tis. Kč, 120 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 44 tis. Kč a 20 nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města v ceně 95 tis. Kč.

Bylo zadáno 12 geometrických plánů - týkajících se prodeje pozemků.

Každý měsíc je měřeno ovzduší na dvou stanovištích v Lysé n. L. a Litoli. Vzorky jsou zasílány začátkem každého měsíce na adresu SVÚOM Praha s. r. o..

Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n. L. a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n. L.

V obecních lesích byla provedena těžba souší (samovýrobou na Šibeničním vrchu) za 6,5 tis. Kč.

V listopadu byla provedena inventura pozemků. Během roku byla prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínek vč. vyřizování související agendy daného úseku.

Další činností odboru správy majetku je investiční výstavba, zajištění stavebních povolení, stavebních dozorů, kolaudačních řízení a související administrativní činnost, kde bylo zpracováno 267 písemností, 29 podkladů do jednání RM a 7 podkladů do ZM. Dle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bylo zveřejněno 7 záměrů na zadání veřejné zakázky, uzavřeno 7 smluv o dílo vč. výkonu stavebního dozoru.

V průběhu roku 2012 byly zrealizovány tyto níže specifikované investiční akce:

 • Rekonstrukce stokových systémů v nákladu 13 mil. Kč
 • vodovod v ulici Družstevní za 548 tis. Kč
 • zpracována PD na odkanalizování ulice Za Pávem, části Dvorců a Byšiček v celkové ceně 439 tis. Kč
 • V Milovicích proběhla rekonstrukce střechy domu č. p. 601 za 920 tis. Kč.

V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 17 smluv budoucích o zřízení věcného břemene s předpokládaným příjmem 214 tis. Kč a 18 smluv o zřízení věcného břemena s příjmem 505 tis. Kč, zpracováno 53 důvodových zpráv do jednání RM a 33 do jednání ZM, vypsáno 8 veřejných zakázek na stavební akce - oprava omítky západní strany budovy MŠ Čtyřlístek v nákladu 129 tis. Kč., oprava omítek chodby MŠ Dráček za 73 tis. Kč., odvlhčení sklepů v MŠ Pampeliška za 417 tis. Kč, provedena výmalba ZŠ Komenského za 350 tis. Kč a oprava podlah za 40 tis. Kč, rekonstrukce topení v kině za 218 tis. Kč. V ZŠ Speciální byla provedena oprava elektrorozvodů v hodnotě 68 tis. Kč. Nákladově největší akcí v této oblasti bylo odizolování (opatření proti vlhkosti) objektu ZŠ B. Hrozného 12 v hodnotě 952 tis. Kč.

Dále pak byly zahájeny práce na propojení ZŠ Komenského a budovy 1. stupně ZŠ B. Hrozného teplovodním kanálem, s cílem dosáhnout úspory při nákladech na dodávky tepla.

V rámci údržby a oprav nádražní budovy bylo čerpáno 20 tis. Kč na výmalbu její části 98 tis. Kč, na opravy a provozní výdaje výtahu více jak 44 tis. Kč, na výměny rozbitých skel a na ostatní opravy pak dalších 18 tis. Kč.

V rámci činností souvisejících se správou a údržbou vodovodních a kanalizačních řadů byla realizována havarijní stavba vodovodní přípojky na Sídlišti v č. p. 1492 v hodnotě 245 tis. Kč a havárie vodovodního řadu na Sběrném dvoře v ceně 240 tis. Kč (akce byla hrazena správcem sítí - společností Stavokomplet).

Mezi další významné akce pak jistě patří oprava havárie kanalizace v ulici Sojovická za 260 tis. Kč., realizace nového vodovodního řadu v ulici Jedličkova za 484 tis. Kč a výměna vodoměrů a indikátorů tepla v městských bytech v Milovicích.

V rámci výše uvedené agendy bylo zpracováno celkem 25 důvodových zpráv pro RM a ZM a bylo uzavřeno celkem 7 smluv o provedení díla a služeb. Mimo uvedené akce většího rozsahu bylo provedeno velké množství akcí údržbového charakteru a souvisejících s drobnějšími opravami a administrativní činností.

Stavební úřad

Ing.Jiřina Čížková, vedoucí odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2012 vykonával státní správu pro katastrální území :

 • Lysá nad Labem
 • Litol, Stará Lysá
 • Ostrá, Šnepov
 • Stratov, Jiřice
 • Semice
 • Přerov nad Labem
 • Starý Vestec
 • Bříství

Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností :

 • Lysá nad Labem
 • Milovice
 • Stará Lysá
 • Ostrá, Šnepov
 • Stratov, Jiřice
 • Semice
 • Přerov nad Labem
 • Starý Vestec

Od 1.1.2012 do 31.12.2012 přijal stavební úřad 1916 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. vydal:

Na úseku územního rozhodování:

34

Územně plánovacích informací

94

Územních souhlasů

79

Územních rozhodnutí o umístění stavby , změny stavby, dělení pozemků, zjednodušených územních rozhodnutí

38

Územních rozhodnutí ve spojeném řízení se stavebním

Na úseku stavebního řádu:

47

Ohlášení staveb

47

Stavebních povolení

33

Dodatečných povolení staveb

12

Odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)

26

Kolaudačních rozhodnutí a povolení zkušebního provozu

47

Kolaudační souhlasy

65

Oznámení o užívání a závěrečné kontrolní prohlídky

14

Změn v užívání staveb (oznámení)

66

Výjimek z vyhlášek č. 268/2009 Sb. a 501/2006 Sb.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 75 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 119 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona 24 přestupků a správních deliktů.

Stavební úřad při zpracování agendy speciálního stavebního úřadu silničního vydal celkem 22 rozhodnutí ( 13 stavebních povolení, 5 kolaudačních souhlasů, 2 předčasná užívání , 1 nápravu závady na stavbě, 1 změnu stavby před dokončením) .

Obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání , na úseku evidence zemědělského podnikání a také agendu týkající se výherních hracích přístrojů (toto pouze pro Lysou nad Labem) . Pro živnostenské a zemědělské podnikání jsou v působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec. Podání dle živnostenského zákona může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice.

Na úseku živnostenského podnikání vykonává obecní živnostenský úřad všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnost volnou, která má 80 oborů, dále pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa" (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, a to prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Stejně tak může oznámit i změny údajů na příslušné úřady. Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z  Rejstříku trestů elektronickou cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění). Stejným způsobem od roku 2012 si živnostenský úřad žádá výpis Rejstříku trestů právnických osob.

 • Dne 1.6.2012 vstoupil v platnost zákon č.119/2012 Sb., který novelizoval zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Tímto zákonem byl novelizován i živnostenský zákon v části týkající se veškeré dopravy (např. taxislužba byla podřazena pod osobní dopravu malými vozidly, dále se zpřísnily podmínky pro provozování dopravy velkými vozidly ) .
 • Dne 30.6.2012 nabyla účinnost další velká novela živnostenského zákona (č.169/2012 Sb.), která přinesla opět řadu změn. (např. výše jmenovaným úřadům může podnikatel oznámit prostřednictvím CRM změny údajů, aniž by cokoli oznamoval do živnostenského rejstříku).
 • 31.12.2012 bylo v evidenci místně příslušných podnikatelů 4 639, z toho 4258 fyzických osob (z nich 135 cizinců ) a 381 právnických osob. Živnostenských oprávnění bylo evidováno celkem 6 211.Počet podnikatelů s přerušenou živností byl 703. Počet provozoven ve správním obvodu činil celkem 932, z toho bylo 533 provozoven vlastních podnikatelských subjektů.

V roce 2012 bylo vydáno 648 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazu živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo vydáno 375 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení , pokračování provozování živnosti, změny odpovědných zástupců). Bylo vydáno 73 rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 40 výpisů ze živnostenského rejstříku.

V roce 2012 bylo provedeno 90 kontrol podnikatelských subjektů (20 právnických osob, 70 fyzických osob, z toho 17 zahraničních fyzických osob) a 3 místní zjištění, která byla postoupena pro nepříslušnost jiným živnostenským úřadům. Uloženo bylo 18 blokových pokut v celkové výši 9 700,- Kč. Některé kontroly byly prováděny ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, některé za účasti Městské policie.

Obecní živnostenský úřad poskytoval rady týkající se živnostenského a zemědělského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s výše uvedenou problematikou. V návaznosti na časté novely živnostenského zákona se prováděly transformace některých živností. Došlo také k propojení informačního systému registru živnostenského podnikání a centrální evidence osob. V důsledku toho dostává živnostenský úřad aviza o změnách pobytu (trvalého i dlouhodobého ), se kterými je třeba dále pracovat.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2012 byly provedeny 2 zápisy nových zemědělců do evidence a zároveň jim bylo vydáno osvědčení zemědělského podnikatele (1 fyzická osoba, 1 právnická osoba). Byl vydán 1 výpis z  informačního systému zemědělského podnikatele. 2 zemědělci na vlastní žádost byli vyřazeni z evidence

Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2012 odborem obecní ž ivnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v celkové výši 261 000,-Kč.

Další činností , kterou vykonává obecní živnostenský úřad je povolování výherních hracích přístrojů a s tím spojená agenda. V této oblasti postupuje odbor podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2012 bylo vydáno celkem 27 rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů, z toho 24 nových a 3 změnová. Celkem bylo povoleno 75 výherních hracích přístrojů. Za provozování výherních hracích přístrojů byly vybrány správní poplatky ve výši 104 000,- Kč. Dílčí odvody z provozu  VHP a jiných technických zařízení činily 6 454 487,- Kč ( příjem obce).

Odbor dopravy

Ing.Alena Novotná, vedoucí odboru

Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2012 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost v roce 2012 podle zákona č. 13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

45

vydaných stanovisek

175

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti pro taxislužbu.

činnost v roce 2012 podle zákona č. 111/1994 Sb.

počet

vydaných průkazů řidičům taxi

12

počet zařazených vozidel taxi

15

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost v roce 2012 podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

vydaných stanovení úpravy provozu

94

vydaných stanovisek

23

registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

18 305

počet vydaných řidičských průkazů

1 576

počet přidělených ŘO

357

počet vydaných mezin.řid.průkazů

90

počet odebraných řidičských oprávnění (vydané zákazy řízení i jiným úřady a soudy)

184

počet vydaných potvrzení o ztrátě

128

počet vydaných karet řidiče

102

počet vydaných profesních osvědčení

16

bodový systém

počet

předběžně zadržených řidičských průkazů

158

celkem potrestaných řidičů

1 698

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.

registr vozidel

počet

nově přihlášená vozidla

724

individuálně dovezená vozidla

98

odhlášená vozidla ze správního obvodu Lysá n. Labem

1130

přihlášená vozidla do správního obvodu Lysá n. Labem

1 721

vozidla trvale vyřazená z provozu

374

vozidla dočasně vyřazená z provozu

267

vozidla v převodu

1 940

odcizená vozidla

16

vozidla provozovaná ve správním obvodě Lysé n. Labem

13 335

celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n. Labem

20 654

celkem provedených elektronických operací v systému RV

6 047

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost v roce 2012 podle zákona č. 200/1990 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

750

počet postoupených přestupků

13

odložených nebo zastavených přestupků

283

počet uložených pokut

309

na pokutách uloženo celkem

 1. 907 650,-Kč

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

189

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával od května 2012 přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

Vymáhání poplatků v roce 2012:

počet zavedených rozhodnutí

145

počet sjednaných splátkových kalendářů

31

napsáno upomínek

14

předáno k exekuci

0

V roce 2012 přibyla na Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy agenda spojená se stacionárním radarem umístěným ve Starém Vestci. Přestupky, které nám přeposílá Městská policie, jsou zpracovávány podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

činnost v roce 2012 podle zákona č. 200/1990 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

5481

počet postoupených přestupků

0

odložených či zastavených přestupků

3 233

počet uložených pokut

1 103

celkem na pokutách uloženo

 1. 773 300,- Kč

počet zákazů činnosti

3

celkem za rok 2012 vybráno

na správních poplatcích

 1. 807 040,- Kč

na pokutách (uloženo)

 1. 907 650,- Kč

Celkem odbor dopravy za rok 2012 přispěl do rozpočtu města částkou 5 814 690,- Kč.

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Úsek školství:

Školy zřizované městem Lysá nad Labem:

 1. Mateřské školy
  • MŠ Dráček - ředitelka pí Bc.Marcela Michňová - počet dětí 50
  • MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Hana Rambousková , od 1.8.2012 byla nově jmenována pí Miroslava Bodláková - počet dětí 100, od 1.9.2012 se počet dětí zvýšil na 150
  • MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, Dis. - počet dětí 100
  • MŠ Mašinka - ředitelka pí Jaroslava Černá - počet dětí 78
 2. Základní školy
  • ZŠ B.Hrozného - ředitel Mgr.Karel Špecián, od 1.8.2012 byla nově jmenována ředitelka PaedDr.Irena Jarešová - počet dětí 491
  • ZŠ J.A.Komenského - ředitelka Mgr.Marie Nováková - počet dětí 467
  • ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška - počet dětí 108
  • Základní umělecká škola F.A.Šporka - ředitelka Bc. Vlasta Blažková - počet dětí 620

Školy zřizované Krajským úřadem SK:

 1. Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy - ředitel Mgr.Petr Tomek - počet dětí cca 93
 2. Střední školy
  • Obchodní akademie - ředitelka RNDr.Ivana Dvořáková - počet dětí cca 152
  • Střední škola oděvního a grafického designu - ředitelka Ing.Bc.Irena Mázlová - počet dětí cca 302

Stravovací zařízení:

 • Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o. (došlo pouze ke změně názvu, dříve Eurest)

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno celkem 16.653 tis.Kč.

Státní správa ve školství:

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích.

 1. Milovice
  • ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice - ředitelka Mgr. Lada Flachsová - počet dětí
  • MŠ 44 - počet žáků ZŠ 875, MŠ U Broučků - ředitelka Radka Němečková - počet dětí 120
  • MŠ Sluníčko - ředitelka Bc. Soňa Růžičková - počet dětí 299
  • MŠ Kostička - ředitelka Bc. Jana Křišťanová - počet dětí 112, ŠJ Milovice - ředitelka Iveta Pelcová - počet strávníků 480
 2. Ostrá:
  • MŠ Ostrá - ředitelka Jitka Fránková - počet dětí 28
 3. Přerov nad Labem
  • ZŠ a MŠ Přerov nad Labem - ředitelka Mgr. Yveta Hrušková - počet dětí
  • MŠ 54 - počet dětí ZŠ 94, ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem - ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 154
 4. Semice
  • ZŠ Semice - ředitel Mgr. Pavel Jareš - počet žáků 174
  • MŠ Semice - ředitelka Zdenka Procházková - počet dětí 65
 5. Stratov
  • MŠ Stratov - ředitelka Andrea Radová - počet dětí 21

Úsek sociálních věcí a zdravotnictví:

V roce 2012 došlo k několika organizačním změnám na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Dne 31.03.2012 odešla do penze dlouholetá vedoucí odboru paní Květa TOBIÁŠOVÁ. Rada Města Lysá nad Labem na svém zasedání dne 06.03.2012 rozhodla Usnesením č. 165 o sloučení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Odboru školství a kultury v jeden Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury a to od 01.04.2012, vedením nově vzniklého odboru byla jmenována PaedDr. Věra BODNÁROVÁ. Dne 31.07.2012 se vrátila po mateřské dovolené na odbor paní Martina PĚKNÁ, Dis., která byla součástí kolektivu do 03.12.2012, kdy opět odešla na další mateřskou dovolenou. Vzhledem k nutnosti doplnění personálního stavu byla ke dni 03.12.2012 přijata Bc. Zuzana KUČEROVÁ.

Další výrazná změna ve fungování odboru byla díky novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kdy došlo od 01.01.2012 k zásadním změnám v práci sociálních pracovníků pověřených obecních úřadů. Sociální odbory obcí již nezajišťují výplatu sociálních dávek a tyto agendy nepojistných dávek - dávek v hmotné nouzi, dávek pro ZTP a příspěvku na péči přešly z Městského úřadu Lysá nad Labem na Úřad práce ČR, Krajské pobočky Příbram s kontaktním pracovištěm v Lysé nad Labem. Tím také došlo k rozdělení stávajících pracovníků sociálního odboru našeho úřadu, kdy na sociálním odboru zůstaly jako sociální pracovnice paní Alena Uhlířová a paní Kamila Kuchařová.

Staronovou náplní práce sociálních pracovníků obce je pak sociální práce s občany. Mezi nejdůležitější formy této práce patří zejména poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé sociální situace nebo k jejímu předcházení, vyhledávání občanů, kteří takovou pomoc potřebují, práce s těmito občany a spolupráce s institucemi poskytujícími sociální služby.

Úsek sociálně-právní ochrany dětí:

V roce 2012 bylo v evidenci odboru celkem 1339 spisů rodin s trvalým pobytem a 165 spisů rodin s faktickým pobytem ve správním obvodu Lysé nad Labem. Pracovníci zdejšího odboru se zúčastnili okolo 350 soudních jednání ve věci výchovy a výživy dětí před a po rozvodu, soudních jednání trestního senátu a dalších soudních jednání v zájmu nezletilých dětí, kde byli ustanoveni kolizním opatrovníkem. Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí pracovníci vykonali téměř 400 návštěv rodičů a jejich dětí, které jsou umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a rodin a dětí, nad kterými byl soudem stanoven dohled nad výchovou. K 31.12.2012 bylo v našem správním obvodu umístěno 30 dětí v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a 3 děti v zařízení vyžadující okamžitou pomoc. Za rok 2012 bylo na žádost odboru vydáno Okresním soudem v Nymburce 8 předběžných opatření dle ust. § 76a o. s. ř., kdy je dítě ohroženo na zdraví či životě, nebo je závažně narušen nebo ohrožen jeho příznivý vývoj. Pracovníci odboru během roku asistovali orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii ČR) u 14 případů domácího násilí, u kterého byly přítomny nezl. děti, z toho u dvou případů, kdy došlo k vykázání jednoho z rodičů ze společného obydlí. Rovněž spolupracovali u 8 případů, kdy došlo k tělesnému týrání dětí, u jednoho, kdy došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte a u třech, kdy šlo o zanedbávání dětí. Pracovnice náhradní rodinné péče k 31.12.2012 evidovala 14 pěstounských rodin, lze předpokládat, že novelizací Zákona o sociálně-právní ochraně dětí od 01.01.2013 bude těchto případů nezanedbatelně přibývat. Již na začátku roku 2013 bylo provedeno několik pohovorů s novými žadateli o profesionální pěstounskou péči. Nelze opomenout, že pracovnice sociálně-právní ochrany dětí věnovaly spoustu času rodinám, které se ocitly v obtížné finanční situaci, která měla za následek rostoucí dluhy na nájemném. Toto se týká zejména města Milovic. Těmto rodinám byla nabídnuta veškerá možná pomoc spočívající v sociálním poradenství, spolupráci s firmami zabývající se správou nemovitostí, spolupráci s Odborem správy majetku města a městským právníkem.

Z důvodů závažných problémů v rodinách i v roce 2012 pracovala pro odbor dětská psycholožka PhDr. Radana HOLUBOVÁ, která zajišťovala psychologické konzultace a pomáhala tak pracovníkům odboru řešit složité životní situace rodičů a dětí.

Úsek sociálně-právní ochrany - práce kurátora pro děti a mládež:

V roce 2012 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 61 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole, útěků z domova atd. Z celkového počtu 61 dětí jde o 18 nezletilých, dětí do 15 let a 43 mladistvých, 15-18 let, 14 dívek a 47 chlapců. Oproti roku 2011 se snížila trestná činnost, za rok 2011 bylo evidováno 14 dětí páchajících trestnou činnost, v roce 2012 to byly 4 děti. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 61 dětí jich 55,73 % bydlí v Milovicích, 36,06 % v Lysé nad Labem a 8,19 % zbývá na děti z ostatních vesnic v okolí.

V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.

Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit, že v roce 2012 byl zaznamenán enormní nárůst užívání alkoholu dětmi, bohužel byl i ojediněle zaznamenán u 13 a 14 letých.

Na závěr je důležité vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.

Přenesená působnost v sociální oblasti:

V roce 2012 bylo v rámci sociální práce na obci řešeno cca. 350 případů. Šlo především o případy zajištění pomoci s vyřizováním osobních dokladů, zajištěním ubytování, řešením záležitostí u soudů, pomoc s vyřizováním dluhů i lékařské péče a vypracování zpráv a posudků. Dále byly řešeny případy exekucí a insolvence u nájemníků bytového fondu měst Čelákovice, Lysá nad Labem a Milovice.

V rámci práce sociálního kurátora byla osobám ve výkonu trestu a propuštěným z výkonu trestu poskytnuta spolupráce a pomoc ve 163 případech, celkem 107 osobám.

Byly rozhodnuty tři přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Odbor rovněž spolupracoval s lékařskými pracovišti při vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

Na úseku samostatné působnosti v sociální oblasti 2012:

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v roce 2012 cca. 81 žádostí o byty pro jednotlivce a cca. 25 žádostí o byty pro manželské dvojice. V případě potřeby pomáhal odbor sepisovat žádosti o umístění v DPS, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů, zpracovávaly se podklady pro jednání sociální a zdravotní komise a rady města. V roce 2012 byly umístěny 4 osoby do bytu pro jednotlivce a 3 manželské dvojice.

Pod záštitou odboru pracovala sociální a zdravotní komise, která měla 8 členů, schůze se konaly 1x měsíčně. Členové komise společně s odborem projednávali žádosti o finanční příspěvky z Charitativního fondu, umístění žadatelů do DPS, záležitosti týkající se dětí, starých a zdravotně postižených spoluobčanů. Materiály pak odbor dále zpracovával pro jednání rady města. Radě města bylo v roce 2012 předloženo 18 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně.

Rozpočet Charitativního fondu byl v roce 2012 ve výši 100.000,- Kč a byl téměř vyčerpán. Odbor rovněž pracoval s rozpočtem Klubu důchodců v Lysé nad Labem a v Litoli, rozpočty byly zcela vyčerpány. Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 8.000,- Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. Nebyl vypraven žádný sociální pohřeb. Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepisoval žádosti a vypracoval celkem 8 rozhodnutí o ustanovení příjemce dávky důchodového pojištění.

Odbor po celý rok spolupracoval s některými občanskými sdruženími, které působí v našem regionu, zejména však s Centrem sociálních a zdravotních služeb o. p. s. Poděbrady.

Úsek kultury:

Z rozpočtu oddílu Kultura bylo v r. 2012 vyčerpáno celkem 9.801 tis. Kč.

Z toho Městská knihovna vyčerpala 2.461 tis.Kč, na provoz kin bylo vydáno 1.126 tis. Kč, dotace města na podporu společenských organizací a kulturních akcí činily 584 tis. Kč. Na údržbu dětských hřišť a hřišť u ZŠ Komenského se vydalo 369 tis. Kč. Na podporu sport. organizací a sportovních akcí město vydalo formou dotací 943 tis. Kč.

Odbor školství a kultury pořádal vzpomínková shromáždění s kladením věnců ve dnech státních svátků v květnu a v říjnu, již tradiční novoroční ohňostroj a byl spolupořadatelem kulturní akce Zimní setkání v zámeckém parku. Dále odbor organizačně zajistil stánek Mikroregionu Polabí a reprezentoval naše město od 17.-19.2. na výstavě „Regiony ČR" na Výstavišti v Lysé n.L.

4.3. se konalo na radnici slavnostní předávání medailí oceněným významným občanům našeho města a náš odbor se organizačně podílel na této slavnostní akci.

Odbor zajišťoval také vydávání nových propagačních materiálů a dotisk již chybějících ve výši 247 tis.Kč. Jako každý rok potěšila občany města v době adventní vánoční světelná výzdoba, jejíž instalace a údržba činila 173 tis.Kč.

31.ledna na městském úřadě bylo prvňáčkům ze ZŠ J.A.Komenského předáno první vysvědčení. Ke Dni učitelů jsme připravili na městském úřadě setkání našich pedagogů s hudebním vystoupením ze ZUŠ F.A.Šporka a malým pohoštěním.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Střední školy oděvního a grafického designu. Vycházejícím žákům ze ZŠ B.Hrozného byly pamětní listy města předány v zámecké kapli.

V obřadní síni bylo přivítáno 49 nově narozených občánků města.

Úsek památkové péče:

V roce 2012 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR - Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, programu Podpora obnovy kulturních památek na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu a Krajskému úřadu Středočeského kraje - Středočeskému Fondu kultury a obnovy památek - Podpora obnovy kulturních památek.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 1.140.000,- Kč a ve II. kole město získalo dalších 290.000,- Kč. Z této dotace se hradila další etapa obnovy měšťanského domu čp. 177 (Jednoty) ve výši 104.000,- Kč, město poskytlo 70.000,- Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem na restaurování sochy sv. Lukáše z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z Programu regenerace se zafinancovala částka 105.000,- Kč, z rozpočtu města 30.000,- Kč.

Z daného programu se také hradila oprava dolní části klášterních teras, kdy byla zahájena I. etapa obnovy této náročné akce jak po stránce finanční, tak i stavební, a to částkou 727.000,- Kč, z rozpočtu města 727.000,- Kč. Město současně získalo z rezervy Programu regenerace v rámci II. kola dotace částku ve výši 290.000,- Kč, která byla určena na II. etapu dolní části klášterních teras. Z rozpočtu města byla vyčleněna částka ve výši 327.184,- Kč.

V rámci Programu regenerace bylo poskytnuto na restaurování sochy putti „Literatura-gramatika" 50.000,- Kč, z rozpočtu města 2.030,- Kč, na sochu sv. Jana Nepomuckého 42.000,- Kč, město poskytlo 9.836,- Kč a na sochu Stigmatizace sv. Františka 112.000,- Kč, z rozpočtu města 8.692,- Kč.

Od Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 500.000,- Kč na další etapu obnovy špitálu č.p. 265 - Muzea B. Hrozného, a to na statické zajištění jihozápadního nároží západního traktu domu. Město se podílelo částkou ve výši 40.237,- Kč.

Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (zkráceně „Program ORP") jsme získali 161.000,- Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Částka byla v plné výši poskytnuta firmě ARS, Altmann Praha, s.r.o., na další etapu obnovy střechy vily cukrovaru.

V roce 2012 byl kompletně obnoven kříž na hřbitově, což obnášelo kamenickou, ale i kovářskou práci v režimu restaurování. Celá akce obnovy byla hrazena z rozpočtu města částkou ve výši téměř 200.000,- Kč. Současně byl z rozpočtu města zrestaurován sloup se sochou Panny Marie Immaculaty na náměstí B. Hrozného v celkové výši 78.000,- Kč.

V loňském roce došlo k očištění desky a prověření kotvení pamětní desky nadporučíka Igora Vilímka, očištění pomníku obětem 1. světové války včetně doplnění písma - pomník T.G.M. v Litoli, čištění a doplnění textové části pamětního kamene B. Hrozného a pokračovalo se v konzervaci soch ze zámeckého parku.

V témže roce byla vypracována prováděcí projektová dokumentace týkající se II. etapy obnovy klášterních teras. Projekt vypracovala společnost AGORA, arch. a stavební ateliér Liberec, s.r.o. , za 116.400,- Kč.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 9 rozhodnutí na kulturní památky, 20 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 16 stanovisek dle § 149 správního řádu, 4 stanoviska a 41 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů - Program regenerace a Program „ORP".

Celkově se město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 1.700.000,- Kč.

Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová, vedoucí odboru

Odbor životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále se odbor životního prostředí vyjadřuje k projektovým dokumentacím staveb, v roce 2012 bylo předloženo 185 projektů, vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a dalším záměrům, které by mohly mít nebo mají vliv na životní prostředí. Dále bylo zpracováno 18 závazných koordinovaných stanovisek.

V působnosti odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce:

 • Lysá nad Labem
 • Milovice
 • Jiřice
 • Ostrá
 • Přerov nad Labem
 • Semice
 • Stará Lysá
 • Starý Vestec
 • Stratov

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb:

V roce 2012 řešila jako stěžejní dokumenty k ochraně přírody a krajiny územní plány obcí Lysá nad Labem, Milovice a Stará Lysá. V rámci závazných stanovisek ke změně krajinného rázu bylo vydáno celkem 6 souhlasů. Významné krajinné prvky byly řešeny v 8 kladných a 1 záporném stanovisku. V rámci poškození životního prostředí bylo řešeno celkem 8 přestupků, za které byly uloženy pokuty ve výši 5000,-Kč. Protiprávní jednání bylo řešeno 2 x přičemž byly uloženy sankce ve výši 77.000,-Kč. Náprava byla řešena ve 3 případech. Dále bylo vydáno 1 rozhodnutí o povolení šíření geograficky nepůvodních druhů a 1 rozhodnutí výjimky z ochrany památných stromů. Ve věci kácení dřevin vydáno 55 rozhodnutí ke kácení, 10 nesouhlasů ke kácení dřevin, 36 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby. Bylo přijato 22 oznámení o pěstebním kácení dřevin a 22 oznámení o havarijním kácení (nejvíce po letní bouřce 6. 7. 2012), 7 řízení o kácení bylo zastaveno a 1 rozhodnutí o náhradní výsadbě bylo změněno. V rámci dozoru státní správy bylo provedeno 186 kontrol v terénu.

V rámci naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) bylo ve spolupráci s občanskými sdruženími a fyzickými osobami uspořádáno celkem 11 akcí k tématu - Den Země, Víkend otevřených zahrad, Netopýří noc, Entomologická exkurze, Den stromu. Do městských Listů bylo předáno celkem 11 článků na téma ochrany přírody a krajiny.

Rostlinolékařská péče - zákon č. 326/2004 - v roce 2012 :

Bylo evidováno celkem 25 chovatelů včel; bylo vedeno 15 řízení ve věci šíření plevele. Z důvodu šíření invazivních plevelů bylo provedeno 34 terénních kontrol.

Týrání zvířat - zákon č. 246/1992 Sb.:

V roce 2012 bylo rozhodnuto o 9 přestupcích, za které byla uložena celková sankce 38.800,-Kč. Zejména z důvodu opakovaných stížností na chov psů v ulici Máchova byly prováděny četné kontroly za účasti Městské polici Lysá nad Labem a Státní veterinární správy.

Ochrana ovzduší - zákon č. 86/2002 Sb. a zákon č. 201/2012 Sb.:

Bylo vydáno 8 rozhodnutí o vyměření poplatku či stanovení záloh na poplatek pro střední zdroje znečišťování ovzduší, 8 rozhodnutí o vyměření poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší, 61 sdělení ve věci nezpoplatnění zdroje znečišťování ovzduší. Je zpracovávána evidence zdrojů znečišťování ovzduší v programu SQL OVZDUŠÍ (v evidenci je 49 provozovatelů provozujících 83 středních zdrojů a 15 malých zdrojů znečišťování ovzduší. Od 1.9. 2012 je v platnosti nový zákon o ochraně ovzduší s číslem 201/2012 Sb. Ten mění kategorizaci zdrojů na tzv. vyjmenované a nevyjmenované. Za rok 2012 tedy bylo nově evidováno 30 provozovatelů vyjmenovaných zdrojů.

Nakládání s odpady - zákon č. 185/2001 Sb.:

Bylo vydáno 13 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (evidence vedena v programu ESPI), provedeno 10 kontrol v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Byla řešena 1 stížnost ohledně nakládání s odpady. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI.

Lesní zákon - č. 289/1995 Sb.:

Správní orgán vedl 19 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v ochranném pásmu lesa, byly vydány čtyři odklady z doby zalesnění a zajištění porostů. Dále byly vedeny dvě správní řízení ve věci odnětí z pozemků určený k plnění funkcí lesa, jedno dočasné a jedno trvalé odnětí. Dále byla ve správním řízení udělena výjimka z provádění těžby v porostech mladších osmdesáti let. Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - č. 149/2003 Sb. :

Bylo vydáno jedno potvrzení o původu reprodukčního materiálu a jedenkrát provedena kontrola při sběru reprodukčního materiálu.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.

Bylo vydáno 200 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, čtyři lovecké lístky. V roce 2012 byly vedeny tři řízení o vydání souhlasu s mimořádným lovem zvěře z důvodu výcviku lovecky upotřebitelných psů, jedno řízení o povolení lovu zajíce polního na nehonebním pozemku a tři souhlasy s lovem bez vypracování plánů (2x černá zvěře, 1x mufloní zvěř). Správní orgán vedl dvě správní řízení ve věci omezení vstupu do částí honitby v době kladení. Dále byla řešena jedna stížnost. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady proběhla v květnu hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s přednáškou.

Rybářství - zákon č. 102/1963 Sb.:

Celkem bylo vydáno 129 státních rybářských lístků. Nově od 1. 9. 2012 přešla na obecní úřad obce s rozšířenou působností agenda přestupků na úseku rybářství z Krajského úřadu. Zatím nebyly žádné přestupky na úseku rybářství projednávány.

Vodní zákon - č. 254/2001 Sb.:

vodoprávní úřad přijal celkem 265 podání pro vodoprávní řízení. Bylo vydáno 11 stavebních povolení - vodovod, kanalizace, 37 stavebních povolení a povolení nakládání s vodami - studny, DČOV, dešťové kanalizace, vsaky, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, 4 dodatečná stavební povolení a nakládání s vodami na studny, 2 prodloužení platnosti stavebních povolení, 4 samostatná rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami - odběry vod ze studní, 9 souhlasů se stavbou v záplavovém území dle § 17 vodního zákona, 3 kolaudační rozhodnutí, 37 kolaudačních souhlasů, 1 schválení havarijních plánů čerpacích stanic PHM, 35 závazných stanovisek dle §104 odst. 9 vodního zákona, 6 vyjádření dle § 18 vodního zákona. Na správních poplatcích bylo vybráno 68.100,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/92 Sb.:

bylo vydáno 48 závazných stanovisek - souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů, komunikací, revitalizaci vodních toků, zpevněných ploch, 3 souhlasy s vedením podzemní trasy.

Městská policie Lysá nad Labem

Bc.Luděk Přibyl, ředitel

V roce 2012 strážníci Městské policie řešili celkem 14.240 událostí. Z toho bylo 772 přestupků řešeno v blokovém řízení, 8.466 přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu. (Z toho bylo 8.265 přestupků z radaru Starý Vestec). Dále bylo Policii ČR oznámeno 145 důvodných podezření ze spáchání trestného činu. Rovněž bylo v roce 2012 zadrženo 13 pachatelů trestných činů, zjištěno 11 vraků vozidel a 3 černé skládky.

Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 17 osob. Ve spolupráci s Policií ČR bylo řešeno 186 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 42 doporučených dopisů a dále bylo provedeno 92 prověrek k trvalému pobytu. Při výkonu služby bylo zkontrolováno 307 podezřelých osob a městským kamerovým dohlížecím systémem bylo zjištěno a objasněno 47 případů porušení zákona. Rovněž strážníci zjistili 118 závad na veřejném osvětlení, 46 závad na dopravním značení a 52 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna firma Václav Bílek, na závady dopravního značení upozorněn Odbor správy majetku a investic Města Lysá n.L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 97 psů a koček.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany (PCO), který monitoruje 94 objektů (školy, podniky, prodejny, rod. domy) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2012 nedošlo v Lysé nad Labem k  mimořádné události.

Stávající počet strážníků je stanoven na 14 + 1. V  roce 2012 jeden strážník ukončil pracovní poměr. Na jeho místo zatím nebyl nikdo přijat.

Bc.Luděk Přibyl

velitel městské policie

Strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A - Byšičky,Dvorce

Ing. Moravec

B - Litol II.

Kačík

C - Litol I.

Štusová

D - Lom

Rohlík

E - Sídliště

Ambrož

F - město - střed

Kaplan

G - Kačín

Vykydal

H -zámek

Skořepa

I - Školní nám.

Zitová

J - Klicperova

Bc.Zita

K - Havlíčkovo nám.

Bc. Černý

L - nádraží

Frank

M - Litol I./1

neobsazeno

 

Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny.

Rozpočtové příjmy za rok 2012:

Uložené blokové pokuty celkem: 344.000,- Kč.

Z toho pokuty nezaplacené k  31.12.2012 za 131.200,- Kč - vymáháno formou exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n.L. a  upomínkou ze strany MěP Lysá n.L.

Pult centrální ochrany: 343.553,- Kč

Příjmy celkem 687.553,- Kč

Rozpočtové výdaje za rok 2012 (výdaje v tis.Kč):

platy zaměstnanců 4 484, povinné sociální a zdravotní pojištění 1 518, oděvy 106, opravy, údržba a služby 125, PHM 80, školení 60, telekomunikace 36, materiál a DKP 42.

Náklady na kapitolu Bezpečnost a pořádek dosáhly částky 6 477 tis.Kč, oproti plánovanému rozpočtu na rok 2012 se uspořilo 590 tis.Kč.

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. V roce 2012 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům byla upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného pořádku v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům. Tyto nedostatky jsou přetrvávajícího charakteru.

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) je na velmi dobré úrovni. Městská policie spolupracovala ve 108 případech s hasiči (Sbor dobrovolných hasičů Lysá n.L., Hasičský záchranný sbor Nymburk ) a ve 214 případech s Policií ČR. Jedná se o spolupráci zejména při zajištění místa činu krizových situací, jako jsou např. požáry, dopravní nehody, pátrací akce, škodní události se škodou značného rozsahu, apod.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpečnosti silničního provozu a protidrogové prevence, a to zejména formou komunikace s občany. Dále provádíme  zvýšenou kontrolu krizových míst a postupování zjištěných poznatků kompetentním orgánům. V rámci prevence kriminality bylo ve spolupráci s OO PČR Lysá nad Labem a SDH Lysá nad Labem uspořádáno na školním hřišti v  Lysé nad Labem „Setkání se složkami IZS". V roce 2012 provedli strážníci městské policie spolu s příslušníky Policie ČR besedy ve všech mateřských školách v Lysé nad Labem. V měsíci prosinci proběhly na základních školách besedy o nebezpečnosti zábavné pyrotechniky, které byly pořádány ve spolupráci s pyrotechnikem p. Cézou. Dále byly provedeny besedy se seniory, a to se zaměřením na téma „Bezpečné stáří".

V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz internetové stránky Městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět více o činnosti městské policie a zároveň zde zjistí, do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště, který strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj. Rovněž je zde prováděna pravidelná aktualizace novel a doplnění zákonů souvisejících s bezpečností ve městě.

Protidrogová politika je ze strany městské policie plněna hlavně v oblasti primární prevence, kde se společně s PČR účastníme zejména besed ve všech školních zařízeních v Lysé nad Labem. V oblasti terciální prevence spolupracujeme s terénními pracovníky o. s. Laxus , K - centrum Nymburk. Při setkáních se navzájem informujeme o místech, kde se scházejí drogově závislé osoby a o stavu drogové scény ve městě. Městská policie Lysá nad Labem rovněž zajišťuje sběr použitého injekčního materiálu, který je odhozen na veřejném prostranství .


Vytvořeno 20.7.2022 11:59:06 | přečteno 127x | jiri.virava
load