Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie a Městské knihovny Lysá nad Labem za rok 2011

Obsah

Rok 2011 – rok velkých investic

Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí

Odbor finanční

Odbor správy majetku a investic

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury

Odbor sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Městská policie

Městská knihovna


Rok 2011 – rok velkých investic

Mgr.Jiří Havelka, starosta města

Vážení spoluobčané,

opět je jeden rok za námi a my Vám předkládáme výroční zprávu o činnosti Městského úřadu v Lysé nad Labem za rok 2011. V loňském roce se ve městě začalo realizovat několik velkých investic a pokračovaly investice z předchozích let. Namátkově vybírám rekonstrukci náměstí B. Hrozného a Zámecké ulice, výstavbu nové mateřské školky pro 50 dětí ve stávajícím areálu MŠ Čtyřlístek, pokračuje i výstavba kanalizace v okrajových částech města a byla zahájena rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod. Na všechny tyto investice jsme získali značné dotace z fondů Evropské unie. Konkrétně ze Státního fondu životního prostředí a z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Dalším velkým úkolem, který nás provázel celý rok 2011 a který nás bude provázet i celým rokem 2012, je schvalování nového územního plánu města. Je to velice náročná práce, a to jak po technické, tak i finanční stránce. I na tuto činnost se nám podařilo získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Rozjela se i projektová příprava na výstavbu OC Tesco, které je situováno za hřištěm TJ Slovan Lysá nad Labem. Bohužel se zkomplikoval postup prací v areálu bývalé Fruty, kde má dojít k výstavbě nového kulturního sálu, pošty, bazénu a další občanské vybavenosti. Realizace tohoto projektu se začíná natahovat, a to zejména s ohledem na dopady finanční krize. Zatím se nám nepodařilo postoupit v jednáních o pokračování obchvatu města. Rada města hledá jiná možná řešení, jak situaci kolem obchvatu co nejdříve odblokovat. Problémem je i nadále soudní spor o výstavbu nového domova pro seniory. Investor, kterým je Středočeský kraj, sice vyhrál soudní řízení, nicméně výsledek tohoto soudního řízení byl napaden kasační stížností, takže budoucí výstavba je stále velmi nejistá. Město Lysá nad Labem se opět zúčastnilo prestižní soutěže časopisu Ekonom Nejlepší město pro byznys Středočeského kraje 2011. Tentokráte jsme se umístili na třetím místě. Doufám, že Vám tato výroční zpráva poskytne přehled o činnosti státní správy a samosprávy za uplynulý rok. Jak se sami dočtete, činnost úřadu je velmi rozmanitá.

Přeji Vám vše nejlepší do nového roku 2012.

Mgr.Jiří Havelka

Činnost městského úřadu v roce 2011

Ing.Miloš Dvořák, tajemník

Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí:

 • Lysá nad Labem

 • Milovice

 • Stará Lysá

 • Jiřice

 • Přerov nad Labem

 • Semice

 • Starý Vestec

 • Ostrá

 • Stratov

V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města. V závěru října získalo město Lysá nad Labem 3.místo v krajském kole soutěže „Město pro byznys“, která je organizována týdeníkem Ekonom.

Organizační uspořádání úřadu během roku 2011 nedoznalo změn, i když v posledním čtvrtletí probíhaly intenzivní práce na převodu dávkových agend z odboru sociálního a zdravotního na Úřad práce ČR, ale ty se formálně projeví až od 1.1.2012.

Členění úřadu na odbory: Stav k 31.12.2011

Název

Vedoucí

Stav

Kancelář městského úřadu

Ing.Miloš Dvořák

1+6

Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná

1+6

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová

1+5

Odbor správy majetku

František Blažek

1+7

Stavební úřad

Ing.Jiřina Čížkov

1+5

Odbor obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková

1+3

Odbor dopravy

Ing.Alena Novotná

1+7

Odbor školství a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová

1+3

Odbor sociální a zdravotní

Květuše Tobiášová

1+10

Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová

1+4

V průběhu roku 2011 došlo k největším změnám v personálním obsazení od roku 2003, kdy začal městský úřad plnit funkce orgánu obce s rozšířenou působností. Hlavním důvodem byl výrazný pokles ve výši příspěvku na výkon státní správy. V lednu bylo nahlášeno snížení příspěvku o 3 mil.Kč, což byl pokles o 17%, v květnu se výpadek zmírnil o 1 mil.Kč. Z finančních důvodů rada města rozhodla o snížení počtu referentů na některých odborech a tito zaměstnanci odešli dohodou k 30.4.2011.

Z odboru vnitřních věcí to byla paní Jana Veselá, z odboru správy majetku a investic paní Dana Kavková, z odboru dopravy paní Libuše Kopřivová a paní Ludmila Svobodová, která smluvně na ½ úvazku zajišťovala činnost speciálního stavebního úřadu – tato agenda se vrátila zpět na stavební úřad.

Z odboru školství a kultury se přesunula paní Alena Frankeová do odboru dopravy a její náplň činnosti byla delimitována do městské knihovny a kanceláře MěÚ. Ze živnostenského úřadu se paní Ilona Rambousková přesunula do odboru sociálního a zdravotního.

Obsluha kontaktního pracoviště Czech POINTu byla od ledna přesunuta do sekretariátu starosty, kde ji nadále vykonává sl.Šárka Koseková. Náhradní pracoviště je zřízeno na odboru vnitřních věcí – paní Bc.Ludmila Procházková.

Z odboru správy majetku a investic ukončila pracovní poměr na vlastní žádost paní Alena Durdanová, po výběrovém řízení zaujala její místo od září paní Ivana Koštířová. Odchodem do důchodu na konci září ukončila pracovní poměr paní Alena Gillová z finančního odboru a do konce roku dokončovala pracovní úkoly na dohodu o provedení práce.

Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz byly zajišťovány smluvně zkušebními komisaři pp. Václavem Josífkem z Českého Brodu a Petrem Rychtářem z Kolína. Od září byly zahájeny práce na instalaci stacionárního radaru ve Starém Vestci. S přihlédnutím k předpokládanému nárůstu dopravních přestupků nastoupil po výběrovém řízení na odbor dopravy pan Karel Kuřátko, který po absolvování dvouměsíčního kurzu v Pardubicích složil zkoušky a bude pracovat i jako zkušební komisař.

V průběhu celého roku probíhal projekt „Zvýšení kvality řízení a efektivnosti Městského úřadu Lysá nad Labem“, financovaný z 85% z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celková výše dotace je 4,6 mil.Kč a projekt bude ukončen v září 2012. Významným výstupem v roce 2011 bylo zpracování a schválení Strategického plánu rozvoje města. Skoro všichni zaměstnanci a všichni členové zastupitelstva se zapojili do pracovních skupin a pod vedením konzultantů z firmy LB plán byla práce dovedena do zdárného konce.

Paní Jana Javorčíková jako projektový manažer v roce 2011 dosáhla následujících výsledků:

Celkem bylo uzavřeno 6 smluv o dílo, 6 mandátních smluv, 1 smlouva o realizaci, 2 smlouvy o partnerství, 4 dodatky, 16 objednávek, 10 darovacích smluv.

Celkem byla vypsána 3 výběrová řízení dle směrnice města na zakázky do 2 mil. Kč. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek byla vypsána jedna zakázka v objemu stavebních prací do 90 mil. Kč ( Intenzifikace ČOV Lysá n.L.) a dvě zakázky jako zjednodušené veřejné zakázky do objemu 20 mil. Kč ( vybavení nové MŠ v ulici Brandlova a TDI akce Intenzifikace ČOV Lysá n.L.). Projektový manažer zajišťuje koncesní řízení na výběr provozovatele vodovodů a kanalizací.

Bylo podáno celkem 8 žádostí o správních řízeních v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče či drážního úřadu.

Zároveň projektový manažer spolupracoval s Mikroregionem Polabí na akci „Skupinový vodovod pro obce Přerov n.L., Semice, Starý Vestec a Bříství“ při zajištění podkladů ke stavebnímu povolení a na akci „ Odkanalizování obcí Starý Vestec a Bříství “ –  průběh stavby a závěrečné vyúčtování dotace.

V rámci dotačních programů podal projektový manažer žádosti o dotaci :

 • Operační program životního prostředí: intenzifikace ČOV Lysá n.L. (dotace 88 mil. Kč ).

 • Regionální operační program – stavební úpravy školního hřiště u ZŠ Komenského (dotace 14,078 mil. Kč.)

V rámci přidělených dotací provedl řádné monitorovací zprávy za každé čtvrtletí u akci:

 • novostavba MŠ

 • Revitalizace historického centra města a Intenzifikace ČOV.

V rámci kapitoly vodního hospodářství byly zajišťovány tyto akce:

 • Kanalizace ul. Masarykova II. etapa dokončení – náklady 0,824 mil. Kč.

 • Intenzifikace ČOV – náklady 0,732 mil. Kč.

 • Kanalizace historické centrum města –náklady 4 mil. Kč.

 • Vodovod historické centrum města –náklady 1 mil. Kč.

V rámci kapitoly komunikace byly zajišťovány tyto akce:

 • Komunikace ul.Masarykova+ archeologické práce dokončení - náklady 0,770 mil. Kč.

 • Revitalizace historického centra města + archeologové – náklady 9 mil. Kč.

V rámci kapitoly Vzdělávání byly zajišťovány tyto akce:

 • MŠ Čtyřlístek 2 třídy – náklady 15 mil. Kč.

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr.Petra Drábka. V průběhu roku 2011 pokračovalo jeho působení během dvou dnů v týdnu (v úterý a ve středu) v celkovém rozsahu 6 hodin. Trvale se zvyšuje počet bezplatných právních konzultací pro občany města.

Další činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel, tuto činnost zajišťuje jeden referent. V roce 2011 se nekonalo žádné celostátní cvičení Integrovaného záchranného systému, ale podle novelizovaného krizového zákona se od ledna zpracovávala textová část nového Krizového plánu. Tabulková část a schvalování kompletního dokumentu proběhne v roce 2012. Průběžně se opravují a hlásí na předepsaná místa všechny změny ve spojení a personálním obsazení všech pracovišť krizového řízení. Referent se zúčastnil všech pracovních porad, svolaných Hasičským záchranným sborem Nymburk a konference „Zásah 2011“ v Jihlavě. Novinkou v této oblasti byla spoluúčast na kontrole jedné obce ze správního obvodu – Přerova nad Labem – jak je obec připravena na případné mimořádné události různého druhu.

Kancelář MěÚ mimo jiné zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou.

V lednu 2011 byly vyhlášeny v rámci projektu Technologické centrum ORP Lysá nad Labem veřejné zakázky – „Technologické centrum ORP Lysá nad Labem“ a „Vnitřní integrace úřadu Lysá nad Labem“. První z nich se zkomplikovala vlivem nabídky firmy Proact , která byla vyloučena a proti tomuto rozhodnutí se odvolala. Firma v této době procházela štěpením společnosti a jí doložené požadované základní kvalifikační požadavky bylo nutné konzultovat s poskytovatelem dotace a hodnocení opakovat. Veřejná zakázka „Vnitřní integrace úřadu Lysá nad Labem“ proběhla bez komplikací, ale její realizace je závislá na implementaci technologického centra. Termín realizace celého projektu se posunul na rok 2012 z důvodu právního aktu přidělení dotace, který obdrželo Město až v říjnu 2011.

Od ledna 2011 mají základní školy v ORP zřízenu hostovanou spisovou službu s napojením na datové schránky.

V roce 2011 byl nahrazen Registr Obyvatel MIS modulem firmy Gordic, který je měsíčně aktualizován dávkou z Centrálního registru obyvatel. Tento registr je propojen s modulem Pokladna a Evidence psů v modulu DDP. Během roku 2012 dojde k propojení s Evidencí komunálního odpadu.

Dále byl software Pokladna, který již nevyhovoval operačnímu systému WIN 7, nahrazen modulem Pokladna firmy Gordic. Modul DDP(Daně,dávky,poplatky) byl rozšířen o Evidenci psů a v roce 2012 se rozšíří o Evidencí komunálního odpadu. Tyto programy jsou rovněž navzájem propojeny.

Pro Evidenci majetku se vytiskly etikety s čárovým kódem pro rychlejší zpracování inventury pomocí čtečky. V roce 2012 se budou tisknou etikety již operativně na úřadě. Software MZDY byl rozšířen o další elektronické podání a změněn způsob elektronického podání na VREP(Veřejné rozhraní pro e-Podání).

V Geografickém Informačním Systému byly zprovozněny pasporty zeleně, komunikací a veřejného osvětlení včetně importu data. S tímto souvisela i potřeba migrace serveru T-WIST na nové technologie.

Proběhla kompletace a implementace zakoupených historických ORTOFOTOMAP do mapových projektů a uskutečnil se přechod správy mailového serveru od firmy Valvera k firmě Autocont Informatici v posledním čtvrtletí 2011 přeinstalovali notebooky pro radu a zastupitelstvo města v souvislosti se zprovozněním elektronických přístupů k materiálům zastupitelstva.

Začátkem roku 2011 byly služební automobily vybaveny zařízením pro záznam pohybu vozidla a byla zprovozněna elektronická kniha jízd.

V roce 2011 byla zakoupena následující nová výpočetní technika:

 • 3 ks notebooků
 • 10 ks PC
 • 4 ks monitorů
 • 2 ks scannerů
 • 5 ks tiskáren.

Většina techniky byla nainstalována a vyměněna za starou nevyhovující.

Ve spolupráci s firmou LysaFree došlo k navýšení rychlosti Internetu z 10Mb/s na 20Mb/s.

V druhém pololetí probíhaly přípravné práce na provoz Czech Radaru a pro Základní registry.

V souvislosti s přechodem dávkové agendy došlo ke konci roku k převedení systému Hmotné nouze včetně hardware pod Úřad práce.

V roce 2011 pokračovala příprava podkladových materiálů pro jednání rady města v elektronické podobě. V papírové podobě se tiskne pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci a členové rady pracují pouze s elektronickou verzí. Po dobrých zkušenostech v radě města byl v závěru roku zaveden stejný systém i pro zastupitelstvo.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Komunálními volbami v říjnu 2010 byla činnost komisí a výborů formálně ukončena a volební subjekty předložily návrhy nového složení. Rada města schválila od roku 2011 složení 6 komisí, zastupitelstvo města schválilo složení finančního a kontrolního výboru a dvou osadních výborů. Komise a výbory začaly pracovat od ledna 2011.

Finanční výbor řídí s přehledem pan Ing.Miroslav Firman a pokračuje ve funkci i nadále. V činnosti výboru jsou patrné jeho odborné znalosti, což se odráží v kvalifikovaných návrzích pro jednání zastupitelstva města. Kontrolní výbor začal pracovat pod vedením nového předsedy, pana Tomáše Sedláčka. Práce obou výborů probíhala podle schválených plánů práce a u kontrolního výboru byla patrná stabilizace schůzové činnosti a pracovních výsledků.

Stejně jako v předchozím volebním období nebyla úroveň práce jednotlivých komisí vyrovnaná a již tradičně odrážela aktivitu členů. Komise se scházejí v různých periodách a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska komisí při svých pravidelných jednáních. Velmi dobře pracuje komise stavební, která odvedla velký kus práce při zpracování konceptu nového územního plánu a v závěru roku přispěla odbornými radami při posuzování více než 200 námitek a připomínek k ÚP. Pravidelně se schází komise kulturní, bytová, sociální a zdravotní, polevila komise dopravně bezpečnostní a komise sportovní.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i dva výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, vedený dlouhodobě panem Josefem Koštířem, druhý pro městskou část Dvorce. Od roku 2011 došlo k jeho obměně a předsedkyní se stala paní Marie Herclíková. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města. V Byšičkách je trvalou prioritou odkanalizování obce. Ve Dvorcích začal nový výbor velmi aktivně, a to jak při pořádání kulturních a společenských akcích, tak i zvýšenými požadavky na investiční akce v této části města.

Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a zástup CzechPointu. Na úseku samosprávy zabezpečoval především jednání rady města, zastupitelstva města, provoz podatelny, zveřejňování informací na úřední desce. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 41.253 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 4.850 tis. Kč nižší. V roce 2011 město obdrželo dotaci na výkon státní správy a dotaci na funkční místa státní správy, účelovou dotaci na mzdy a provozní náklady sociálně právní agendy a sociální agendy a dotaci na lidské zdroje a zaměstnanost.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 32.262 přijatých písemností a 37.101 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 8.500 písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 14.196 písemností, datovými schránkami 7.860 písemností, vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 453 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca cca 453 tis. Kč.

V evidenci obyvatel Města Lysá n.L. bylo provedeno 925 záznamů. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím v 42 řízeních zrušen údaj o místě trvalého pobytu 62 občanům vč. dětí, 3 správní řízení byla zastavena.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 39 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 63 občanských sňatků a 6 církevních sňatků a do knihy narození l zápis. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 32. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 39 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 3 cizincům bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 2 občanům ČR bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno. Svatební obřady se konaly v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zámeckém parku i zahradě rodinného domu, ve Staré Lysé – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus, v Přerově n.L. - Skanzen. Paní matrikářka vystavila 69 oddacích listů, 39 úmrtních listů, l rodný list a 29 druhopisů matričních dokladů. Podáno bylo 7 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijata byla 3 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Bylo sepsáno 76 zápisů o určení otcovství, 5 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně, 112 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR.

V roce 2011 bylo ověřeno celkem 2.958 podpisů na listinách a 2.578 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 201.570,-- Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 2.808 nových občanských průkazů (z toho 173 pro věznici v Jiřicích) a 1.269 cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dále bylo vydáno 70 ks občanských průkazů a 76 ks cestovních dokladů bez strojově čitelné zóny. Nahlášeno bylo 397 ztrát (odcizení) občanských průkazů a 70 ztrát (odcizení) cestovních dokladů. V cestovních dokladech bylo provedeno 201 změn. Na správních poplatcích za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 612.450,--Kč, na blokových pokutách za 149 přestupků 30.600,-- Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 3.036 změn, z toho bylo přihlášeno 1.494 osob, odhlášeno 600 osob, ukončeno 9 trvalých pobytů (odchod do ciziny), narozeno 344 dětí, zemřelo 176 osob, uzavřeno 250 sňatků, rozvedeno 163 sňatků.

Přestupková komise se zabývala v minulém roce 188 návrhy na projednání přestupků, 16 návrhů bylo postoupeno do místa trvalého bydliště obviněného, 26 jich bylo odloženo, 101 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení a 45 přestupků přešlo do roku 2012. Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let byly spáchány 1 přestupek proti občanskému soužití, 3 přestupky proti majetku a 2 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Na pokutách bylo uloženo 25.700,-- Kč. Zpracováno bylo 429 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 613 písemností.

Prostřednictvím Czech Pointu bylo v době zástupu vydáno 37 ověřených výstupů z katastru nemovitostí, 55 z rejstříků trestů, 11 z obchodního rejstříku, 2 z živnostenského rejstříku a 1 výpis z bodového hodnocení řidičů. Na poplatcích bylo vybráno celkem 9.750,-Kč. V rámci datových schránek bylo v 1 případě provedeno bezplatné zneplatnění přístupových údajů a vydáno nové. Provedeno bylo 92 autorizovaných konverzí z moci úřední a 2 na žádost za poplatek 90,- Kč.

Městská rada se sešla na 24 řádných a 2 mimořádných jednáních v celkové délce cca 123,5 hodin a přijala 807 usnesení.

Městské zastupitelstvo se sešlo na 8 řádných jednáních a 2 mimořádných jednání v celkové délce cca 61 hodin.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31.12.2011.

  Ženy Muži Obyvatelé
Přihlášeno 153 144 297
Narozeno 48 58 106
Odhlášeno 105 90 195
Zemřelo 67 45 112
Celkem obyvatel k 31.12.2010 4 348 4 160 8 508
Celkem obyvatel 4 377 4 160 8 537

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet na rok 2011 byl schválen v zastupitelstvu města dne 22.12.2010. Během roku byl rozpočet několikrát upravován v radě města i v zastupitelstvu. K 31.12.2011 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let ve výši 200 881 tis.Kč a výdaje 185 660 tis.Kč tzn. k 31.12.2011 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 15 221 tis.Kč.

Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let byly splněny na 97,7 % a celkové výdaje na 87,6 % z toho provozní na 92,7 % a investiční na 72,5 %.

Rozpočet daňových příjmů byl splněn na 95,2%. Finanční úřad zaslal na účet města v roce 2011 částku 61 372 tis.Kč výpadek proti rozpočtu byl 2 328 tis.Kč. V roce 2010 byly daňové příjmy 62 261 tis.Kč, v roce 2009 jen 58 478 tis.Kč, v roce 2008 dokonce 68 991 tis.Kč.

Finanční úřad zaslal v roce 2011 také výnos z daně z nemovitosti ve výši 5 374 tis.Kč. Výnos z této daně je 100 % příjmem města.

V roce 2011 bylo vybráno na správních poplatcích 4 409 tis.Kč.

Město Lysá nad Labem má k 31.12.2011 úvěr na výstavbu MŠ Pampeliška ve výši 6 802 tis.Kč.

Při finančním vypořádání dotací byly na účet kraje vráceny nevyčerpané sociální dávky ve výši 2 061 tis.Kč. Celkové čerpání sociálních dávek v roce 2011 bylo 41 436 tis.Kč. V roce 2010 bylo čerpáno jen 39 406 tis.Kč, v roce 2009 bylo 38 451 tis.Kč.

V roce 2011 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 51 104 tis.Kč a investiční ve výši 14 419 tis.Kč. Dále dotace na výkon státní správy ve výši 17 075 tis.Kč a na žáky 1765 tis.Kč od Středočeského kraje a neinvestiční dotace od jiných obcí 1 284 tis.Kč.

Finanční odbor zajišťoval mzdovou agendu. Od od října do prosince zpracovával mzdy i pro veřejně prospěšné práce 4 zaměstnanci včetně výkazů pro Úřad práce na dotaci 91 tis.Kč. V roce 2011 byla zpracována účetní agenda. Ve výdajích bylo 3 810 faktur a dobropisů. V příjmech měsíčně účtováno o 250 dokladech a v hospodářské činnosti průměrně 385 dokladech, ve výdajích cca o 250 dokladech. Město je plátcem daně z přidané hodnoty, a proto též musí měsíčně účtovat o vystavených fakturách zejména za pult centrální ochrany, pronájem vodovodních řadů a zároveň si nárokuje odpočet daně z faktur zejména za výstavbu vodovodů a kanalizací v čtvrtletních přiznání k DPH. Každý měsíc byla zpracovávána účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány elektronicky na adresu Centrálního systému účetních informací státu.

Finanční odbor vedl agendu 1003 poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Za rok 2011 bylo vybráno 155 384 Kč. Sazby poplatku ze psů byly v roce 2011 zvýšeny o 10 %.

V roce 2011 byly poskytnuty půjčky z fondu modernizace v celkové hodnotě 1 420 tis.Kč a byly zaúčtovány splátky půjček ve výši 987 tis.Kč. Dále byla vedena agenda dlužníků nejvíce za pokuty z odboru dopravy. Město využívalo služeb exekutorského úřadu.

Město má pojištěný majetek u České pojišťovny. V roce 2011 bylo několik škodních událostí, a to jak na majetku města, tak i úrazy občanů v zimním období.

Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31.12.2011 bylo na účet města přijato 706 tis.Kč.

Po celý rok, i v neúřední dny, byla otevřena výdajová a příjmová pokladna. Od září byl uveden do praxe nový program na zpracování pokladny, který umožňuje propojení s účetnictvím pomocí přenosů a dále propojení úhrad do programu evidence psů a pokut.

Počet klientů, kteří navštívili pokladnu během roku 2011 byl 15 529 tj. o 763 občanů méně než v roce 2010. V hotovosti bylo vybráno 11 207 261 Kč, a to je o 847 381 Kč více než v roce 2010. Výdajová pokladna eviduje 1235 dokladů na ně bylo vyplaceno 1 787 857 Kč.

Vzhledem k tomu, že i obce musí odepisovat majetek, bylo nutno zařadit všechen majetek do příslušných odpisových skupin, odhadnout životnost a zpracovat odpisový plán, vypočítat oprávky a také je zaúčtovat.

Již od listopadu 2011 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2012, který byl sestaven jako sumář požadavků od jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Požadavky na výdaje opět převyšovaly příjmy. Bylo nutno zařadit zejména dotované investiční akce včetně spoluúčasti města. I když již v rozpočtu nemáme příjmy a výdaje sociálních dávek, přesto se rozpočet nesnížil, naopak je vyrovnán ve výši 243 558 tis.Kč. Jen na investice by se mělo čerpat 135 942 tis.Kč. Po projednání v radě města byl návrh rozpočtu vyvěšen a 21.12.2011 byl zastupitelstvem města schválen.

Finanční odbor zajišťuje účetnictví i pro Mikroregion Polabí. Účetní agenda narůstá vzhledem k tomu, že Mikroregion Polabí pořizuje společnou investici splaškovou kanalizaci v obcích Starý Vestec, Bříství, Přerov n.L., na kterou byla poskytnuta dotace a dále skupinový vodovod. Stejně jako u města se musí dodržovat termíny účetních závěrek a odesílání výkazů do Centrálního systému účetních informací státu.

V roce 2012 nás čeká velká změna - režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví tzv. revers charge. Týká se výstavby vodovodů a kanalizací, bytového a nebytového fondu apod.

Dále změna v účtování. Ve své podstatě bude účetní jednotka provozovat dvojí účetnictví tj. podle národního standardu a pro potřeby sestavení výkazu. Jedná se o skutečnost, že musíme předkládat nový výkaz pomocný analytický přehled pro účely monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení.

Odbor správy majetku a investic

František Blažek, vedoucí odboru

Činnost na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů - odbor provedl výběr plateb v hotovosti od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s firmou A.S.A., zpracoval výběry poplatků za odpady 4x v roce v systému SIPO, 450 platebních výzev, 779 složenek za odpady a 33 platebních výměrů. Uzavřel smlouvy s kolektivním systémem Asekol, Elektrowin, Ekolamp na odběr separovaného odpadu vč. fakturace za zpětný odběr elektrozařízení, fakturaci věcných břemen, ručně zpracoval výběr poplatků za odpady z lyských bytů pro MěÚ Milovice v systému SIPO, provedl kontroly platby poplatků za odpady v obchodech a restauracích se sídlem v Lysé n. L., provedl kontrolu a následnou změnu poplatků u dětí do věku 6ti let a občanů starších 70ti let a další související administrativní práce při plnění úkolů OSMI.Nově odbor ve spolupráci s firmou A.S.A. zavádí pro občany města Lysá n.L. celoročně sezonní svoz bio odpadu pro rok 2012 s letákovou informací.

Na úseku bytového fondu zajistil 9 jednacích schůzek bytové komise, realizoval 8 směn bytů, přidělil 32 bytů s odprodejem dluhů ve výši 368 tis. Kč, zpracoval 118 zpráv do RM a 16 do ZM. Koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích s ročním obratem cca 19mil. Kč. – realizoval rekonstrukci bytu v č.p.176 v celkovém nákladu 350 tis.Kč, výměnu vchodových vrat v č.p.1370 za 60 tis.Kč, výměnu střešních oken za 50 tis.Kč v č.p.1722,opravy na budově č.p.869 v částce 40 tis.Kč, výměnu oken zdravotnického zařízení v budově č.p.1032, opravu střechy budovy č.p.1102 v částce 45 tis.Kč a spoustu dalších drobných oprav bytového a nebytového fondu v majetku města.

Při správě nebytových prostor bylo uzavřeno 8 nových nájemních smluv, ukončeny 4 nájemní smlouvy, uzavřeno 102 dodatků k nájemním smlouvám včetně navýšení nájmu NP o inflační koeficient 1% - zveřejněno celkem 15 záměrů na pronájem NP.

Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města, podchodu v železniční stanici Lysá n. L. a údržba veřejných WC v nákladu 430 tis. Kč, provedena oprava výtahu vstupní haly ČD v částce 60 tis.Kč - měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. V listopadu 2011 provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.

Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2011 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města vč. Litole a Řehačky v nákladu 700 tis.Kč, opravu komunikace Na Písku a Školním náměstí v částce 100 tis.Kč, provedl opravu dilatačních spár komunikací lokality Kačín a Na Brůdku v ceně 200 tis.Kč, opravu nezpevněné komunikace Na Vysoké mezi v celkové částce 540 tis.Kč,za 115 tis.Kč provedl opravy nezpevněných povrchů komunikací K Závodišti, K Bažantnici, k MŠ Pampeliška a v obci Byšičky. Byla provedena rekonstrukce chodníku na jižní straně Husova nám. v celkovém nákladu 818 tis.Kč – v celkové částce 430 tis.Kč byly provedeny opravy chodníků U Stadionu, U Plusu, Smetanova ul., panelový chodník K Bažantnici a další drobné opravy v intravilánu města.

Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 30 rozhodnutí na zvláštní užívání, 10 na napojení na komunikace a 56souhlasů s výkopovými pracemi, 32 stanovisek města, předloženo 51 příspěvků do jednání RM a 8 do ZM, příjmy ve správě činily 420 tis. Kč z pronájmu parkovišť, 35 tis. Kč ze správních poplatků a 18 tis.Kč z pronájmu parkovacích míst.

Při správě dopravního značení bylo při nákladech 321 tis. Kč byly provedeny instalace nového dopr. značení ul. Masarykova, Mírová, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, provedeny opravy zpomalovacích prahů, instalován ukazatel rychlosti v obci Dvorce, zajišťován úklid parkovišť aj.

Příspěvek města na dopravní obslužnost byl za rok 2011 v částce 1.340 tis. Kč.

V rozpočtové kapitole údržby majetku města byla provedena oprava oplocení areálu Vichrovy vily v částce 196 tis.Kč a další desítky oprav na objektech ve správě a majetku města v celkové částce 337 tis.Kč.Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na opravy zábradlí chodníků, sedáků laviček, odpadkových košů, střech BUS zastávek, opravy Meteostanice a dalších drobných oprav bylo celkem vynaloženo 197 tis.Kč.

Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně, údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství zpracovalo pro zasedání RM celkem 7 důvodových zpráv, zveřejnilo 2 veřejné zakázky a provádělo tuto níže uvedenou činnost:

Psí útulek:

Odborem SMI ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2011 umístěno v útulku ve Velasu a.s. Hrabanov celkem 98 psů odchycených na území města. Kočky umístěné v útulku v počtu 10 byly po 2 měsících po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody, některá koťátka si odnesli noví majitelé. Za celý rok 2011 vydalo město Lysá n. L. za provoz tohoto zařízení 327 tis. Kč. Seznamy pejsků jsou měsíčně uvedeny v městských LISTECH, na vývěsce v podloubí, na internetových stránkách i na nástěnce ve druhém patře budovy MěÚ.

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo město Lysá n. L. 399 tis. Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišlo město na 3 mil.Kč a tříděný sběr na 1.904 tis. Kč. Celkový náklad na svoz popelnic se směsným odpadem byl v částce 3.094 tis.Kč.

Firma EKO-KOM zaslala odměnu za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 těmito čtvrtletními částkami:

266.057,00 IV.Q 2010
243.727,00 I.Q 2011
382.933,00 II.Q 2011
331.271,00 III.Q 2011

Čistota města, která obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce byly provedeny v celkovém nákladu za 3.305 tis. Kč.

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce prováděné firmou pana Václava Bílka byly v celkové výši 751 tis. Kč.

Městská zeleň:

Náklady na údržbu zámeckého parku dosáhly celkově výše 749 tis.Kč. Částka 3.199 tis. Kč byla vynaložena za veřejnou zeleň - je v ní zahrnuto havarijní kácení, obsahuje také chemické postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy, drcení větví, řezy živých plotů, květinovou výzdobu záhonů a jinou běžnou údržbu zeleně.

V roce 2011 bylo provedeno odborné ošetření lip na hřbitově v celkovém nákladu 226 tis. Kč a odborné ošetření stromů v intravilánu města za 157 tis. Kč. Výsadba nové zeleně byla ve městě provedena za částku 299 tis.Kč.

Přehled další hospodářské činnost a souvisejících nákladů daného úseku:

 • daň z nemovitosti předplacená – je účtem průběžným, laboratorní rozbory – 47 tis. Kč
 • geometrické plány – 72tis.Kč
 • odborné posudky – 26tis. Kč
 • pozemkové úpravy – 128 tis. Kč
 • čištění vpustí – 333 tis. Kč
 • připojení vod. a kanal. přípojky + ČOV –194 tis. Kč
 • údržba hřbitova – 328 tis. Kč
 • výkup pozemků – 279 tis. Kč
 • elektrická energie – 1.693 tis. Kč
 • drobné projekty – 210 tis. Kč
 • rezerva a havárie kan. a vod. řadu - 97 tis.Kč.

Výkaz příjmů:

 • za zábor veřejného prostranství se vybralo 88 tis. Kč
 • za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet – 5.640 tis. Kč
 • hřbitovní poplatky  – 124 tis. Kč.
 • Příjmy ze sběrného dvora: - za prodej dřeva ….. 14 tis.Kč
 • za uložení suti ….. 140 tis.Kč
 • odpady od živností …10 tis.Kč

Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2011 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem 95 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků, prodeje pozemků, výkupu pozemků, směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemeni. Zveřejněno na vývěskách města 24 záměrů na prodej a pronájem pozemků,pro jednání ZM bylo předloženo 30 zpráv.

Za účelem prodeje obecních pozemků byly celkem sepsány a uzavřeny smlouvy za celkovou částku 1,027 mil. Kč (prodávající Město Lysá n. L.), smlouvy o výkupu pozemků za částku 279 tis. Kč – (kupující Město Lysá n. L.), smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za částku 43 tis. Kč.

Ke konci roku 2011 bylo na odboru evidováno:

 • 106 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 408 tis. Kč

 • 140 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 9 tis. Kč

 • 23 platných nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města, za částku 101 tis. Kč

 • Zadáno 8 geometrických plánů – týkajících se prodeje pozemků

 Každý měsíc je měřeno ovzduší na dvou stanovištích v Lysé n. L. a Litoli. Vzorky jsou zasílány začátkem každého měsíce na adresu SVÚOM Praha s.r.o..

 Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n. L. a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n. L.

 V obecních lesích provedena těžba souší (samovýrobou na Šibeničním vrchu, Hrabanov a Mršník) vč. vysekání trávy a náletů. V lokalitě Litol Mršník I. bylo provedeno zalesnění (dub, olše, lípa) a v lokalitě Mršník II. provedeno vykácení porostu z důvodu rekultivace pozemku s následnou výsadbou.

Odbor řešil ve spolupráci s vlastníky pozemků lokality Drážky související agendu s dotčenými orgány pro umožnění výstavby nových RD .

V listopadu byla provedena inventura pozemků.

Během roku prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínek vč. vyřizování související agendy daného úseku

Další činností odboru správy majetku je investiční výstavba, zajištění stavebních povolení, stavebních dozorů, kolaudačních řízení a související administrativní činnost, kde bylo zpracováno 297 písemností, 28 podkladů do jednání RM a 5 podkladů do ZM – dle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bylo zveřejněno 8 záměrů na zadání veřejné zakázky,uzavřeno 9 smluv o dílo vč. výkonu stavebního dozoru – dále provedeny v průběhu roku 2011 tyto níže specifikované investiční akce.

Investiční akce:

 • Rekonstrukce stokových systémů v nákladu 11 mil. Kč

 • II. etapa rekonstrukce střechy muzea B. Hrozného v hodnotě 1 mil. Kč

 • výstavba VO ul. Lom v částce 647 tis. Kč

 • realizace chodníku v MŠ Pampeliška v nákladu 131 tis. Kč

 • realizována PD rekonstrukce varny ŠJ J.A.K. v částce 308 tis. Kč.

V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 17 smluv budoucích o zřízení věcného břemene s předpokládaným příjmem 150 tis. Kč a 24 smluv o zřízení věc. břemene s příjmem 295 tis. Kč, zpracováno 84 důvodových zpráv do jednání RM a 48 do jednání ZM, vypsáno 7 veřejných zakázek na stavební akce – oprava stropů budovy ZŠ J.A.K. v nákladu 331 tis. Kč a provedena stavba nového schodiště pavilonu A v celkové pořizovací ceně díla 286 tis. Kč a stavba schodiště pavilonu F do jídelny v nákladu 498 tis. Kč, v MŠ Dráček byla provedena oprava střechy budovy v hodnotě díla 276 tis. Kč a za 100 tis. Kč byly realizovány opravy interieru budovy a zařízení, byla realizována havarijní oprava přípojek kanalizace objektů domů č.p.1370 a č.p.47 v nákladu 431 tis.Kč,havarijní oprava vodovodní přípojky v ul.Brandlova v částce 84 tis.Kč – pokračovala realizace doplnění DTM zpracováním pasportů zeleně, VO a komunikací města v hodnotě 450 tis.Kč – byla zahájena stavební akce Odstranění vlhkosti budovy ZŠ B.Hrozného se smluvní cenou díla 930 tis.Kč a další akce menšího rozsahu vč.provádění související administrativní činnosti odboru.

Stavební úřad

Ing.Jiřina Čížková, vedoucí odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2011 vykonával státní správu pro katastrální území :

 • Lysá nad Labem

 • Litol

 • Stará Lysá

 • Ostrá

 • Šnepov

 • Stratov

 • Jiřice

 • Semice

 • Přerov nad Labem

 • Starý Vestec

 • Bříství

Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností :

 • Lysá nad Labem

 • Milovice

 • Stará Lysá

 • Ostrá

 • Šnepov

 • Stratov

 • Jiřice

 • Semice

 • Přerov nad Labem

 • Starý Vestec

Od 1.1.2011 do 31.12.2011 přijal stavební úřad 2525 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. Vydal:

Na úseku územního rozhodování:

65

Územně plánovacích informací

109

Územních souhlasů

89

Územních rozhodnutí o umístění stavby , změny stavby, dělení pozemků, zjednodušených územních rozhodnutí

52

Územních rozhodnutí ve spojeném řízení se stavebním

Na úseku stavebního řádu:

72

Ohlášení jednoduchých staveb

50

Stavebních povolení

47

Dodatečných povolení staveb

15

Odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)

24

Kolaudačních rozhodnutí a povolení zkušebního provozu

39

Kolaudační souhlasy

67

Oznámení o užívání a závěrečné kontrolní prohlídky

12

Změn v užívání staveb (oznámení)

52

Výjimek z vyhlášek č. 137/1998 Sb. a 501/2006 Sb.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 40 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Za Městský úřad Lysá nad Labem stavební úřad zpracoval a vydal 18 koordinovaných stanovisek, tato agenda byla od 1.8. 2011 převedena na odbor životního prostředí.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 198 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona 36 přestupků a správních deliktů.

Stavební úřad od 1.5.2011 převzal agendu speciálního stavebního úřadu silničního. V rámci této agendy vydal celkem 11 rozhodnutí (9 stavebních povolení a 2 změny stavby před dokončením) .

V působnosti úřadu územního plánování byl zpracován a projednán koncept územního plánu Lysá nad Labem. V závěru roku byly zpracovány pokyny pro zpracování návrhu.

Z okolních obcích vykonával úřad funkci pořizovatele v obcích:

 • Přerov nad Labem – vydán územní plán

 • Stará Lysá – vydaná změna územního plánu obce Stará Lysá č. 2

 • Ostrá – projednání územního plánu

Obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání , na úseku evidence zemědělského podnikání a od 1.1.2010 také agendu týkající se výherních hracích přístrojů (toto pouze pro územní obvod Lysá nad Labem) .

Pro živnostenské a zemědělské podnikání jsou v působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec. Podání dle živnostenského zákona může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice.

Na úseku živnostenského podnikání vykonává obecní živnostenský úřad všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnost volnou, která má 80 oborů, dále pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa“ (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, toto činí prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z  Rejstříku trestů elektronickou cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění).

V roce 2011 bylo vydáno 725 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazu živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo vydáno 662 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení , pokračování provozování živnosti, změny statutárních orgánů, změny odpovědných zástupců). Bylo vydáno 57 rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 51 výpisů ze živnostenského rejstříku.

V roce 2011 bylo provedeno 70 kontrol podnikatelských subjektů a 3 místní zjištění. Uloženo bylo 11 blokových pokut v celkové výši 4 700,- Kč. Některé kontroly byly prováděny ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, některé za účasti Policie ČR.

Obecní živnostenský úřad poskytoval rady týkající se živnostenského a zemědělského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s výše uvedenou problematikou. V návaznosti na časté novely živnostenského zákona se prováděly transformace některých živností. Došlo také k propojení informačního systému registru živnostenského podnikání a centrální evidence osob. V důsledku toho dostává živnostenský úřad aviza o změnách pobytu (trvalého i dlouhodobého ), se kterými je třeba dále pracovat.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2011 bylo provedeno 8 zápisů nových zemědělců do evidence a zároveň jim bylo vydáno osvědčení zemědělského podnikatele (šlo o fyzické osoby ) . Byl vydán 1 výpis z informačního systému zemědělského podnikatele.

Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2011 odborem obecní živnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v celkové výši 253 000,-Kč.

Další činností , kterou vykonává obecní živnostenský úřad od 1.1.2010 je povolování výherních hracích přístrojů a s tím spojená agenda. V této oblasti postupuje odbor podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2011 bylo vydáno celkem 37 rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

Za provozování výherních hracích přístrojů bylo celkem vybráno :

 • správní poplatky ve výši 965 000,- Kč

 • místní poplatky ve výši 2 078 070,- Kč

 • výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů 670 789,- Kč

Odbor dopravy

Ing.Alena Novotná, vedoucí odboru

Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2011 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost v roce 2011 podle zákona č. 13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

51

vydaných stanovisek

190

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti pro taxislužbu.

činnost v roce 2011 podle zákona č. 111/1994 Sb.

počet

vydaných stanovisek

4

počet provedených zkoušek z  odborné způsobilosti

2

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost v roce 2011 podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

vydaných stanovení úpravy provozu

105

vydaných stanovisek

10

registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

13 898

počet vydaných řidičských průkazů

1 104

počet přidělených ŘO

307

počet vydaných mezin.řid.průkazů

84

počet odebraných řidičských oprávnění (vydané zákazy řízení i jiným úřady a soudy)

175

počet vydaných potvrzení o ztrátě

122

počet vydaných karet řidiče

67

počet vydaných profesních osvědčení

22

bodový systém

počet

předběžně zadržených řidičských průkazů

172

celkem potrestaných řidičů

1 698

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.

registr vozidel

počet

nově přihlášená vozidla

605

individuálně dovezená vozidla

77

odhlášená vozidla ze správního obvodu Lysá n. Labem

1 332

přihlášená vozidla do správního obvodu Lysá n. Labem

1 988

vozidla trvale vyřazená z provozu

341

vozidla dočasně vyřazená z provozu

269

vozidla v převodu

1 940

odcizená vozidla

2

vozidla provozovaná ve správním obvodě Lysé n. Labem

20 377

celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n. Labem

22 235

celkem provedených elektronických operací v systému RV

6 151

V roce 2011 se na Městský úřad Lysá nad Labem přihlásila vedle Autoškoly Mikšovský, Autoškoly Kříž, Autoškoly Hercok, Autoškoly Max i Autoškola Málek, Autoškola Kakos a Autoškola ALJIKO jejichž žáci na odboru dopravy vykonávají zkoušky odborné způsobilosti. Bylo přezkoušeno celkem 246 uchazečů o řidičský průkaz a bylo provedeno 851 dílčích zkoušek. A dále bylo přezkoušeno 9 žadatelů o vrácení řidičského oprávnění, což činilo 41dílčích zkoušek.

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost v roce 2011 podle zákona č. 200/1990 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

750

počet postoupených přestupků

13

odložených nebo zastavených

přestupků

283

počet uložených pokut

309

na pokutách uloženo celkem

 1. 907 650,-Kč

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

189

Od srpna roku 2011 přešla na odbor dopravy z finančního odboru i agenda vymáhání poplatků.

počet zavedených rozhodnutí

145

počet sjednaných splátkových kalendářů

31

napsáno upomínek

14

předáno k exekuci

0

celkem za rok 2011 vybráno

na správních poplatcích

 1. 839 660,- Kč

na pokutách (uloženo)

 1. 907 650,- Kč

poplatky za provedení zkoušky

 1. 600,- Kč

Celkem odbor dopravy za rok 2011 přispěl do rozpočtu města částkou 5 960 910,- Kč.

Odbor školství a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Úsek školství :

školy zřizované městem Lysá nad Labem:

 1. Mateřské školy
  • MŠ Dráček - ředitelka pí Bc.Marcela Michňová – počet dětí 50
  • MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Hana Rambousková – počet dětí 100
  • MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, Dis. – počet dětí 100
  • MŠ Mašinka - ředitelka pí Jaroslava Černá – počet dětí 78
 2. Základní školy
  • ZŠ B.Hrozného - ředitel Mgr.Karel Špecián – počet dětí 489
  • ZŠ J.A.Komenského – ředitelka Mgr.Marie Nováková – počet dětí 434
  • ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška – počet dětí 108
  • Základní umělecká škola F.A.Šporka - ředitelka Bc. Vlasta Blažková – počet dětí 614

Školy zřizované Krajským úřadem SK

 1. Základní školy
  • Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy - ředitel Mgr.Petr Tomek – počet dětí cca 93
 2. Střední školy
  • Obchodní akademie - ředitelka RNDr.Ivana Dvořáková – počet dětí cca 202
  • Střední škola oděvního a grafického designu - ředitelka Ing.Bc.Irena Mázlová – počet dětí cca 339

Stravovací zařízení

  • Eurest – zařízení školního stravování spol. s r.o.

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno celkem 12.480 tis.Kč.

Státní správa ve školství:

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích.

 • Milovice:
  • ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice – ředitelka Mgr. Lada Flachsová – počet dětí MŠ 45 - počet žáků ZŠ 777

  • MŠ U Broučků – ředitelka Radka Němečková – počet dětí 120

  • MŠ Sluníčko – ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 299

  • ŠJ Milovice – ředitelka Iveta Pelcová – počet strávníků 475

  • MŠ Kostička – ředitelka Bc. Jana Křišťanová – počet dětí 112 - od 1.9.2011

 • Ostrá

  • MŠ Ostrá – ředitelka Bc. Eva Černá, od 1. 7. 2011 je ředitelkou Jitka Fránková – počet dětí 28

 • Přerov nad Labem

  • ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 54 – počet dětí ZŠ 84

  • ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem – ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 147

 • Semice

  • ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 160

  • MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 40

 • Stratov

  • MŠ Stratov – ředitelka Andrea Radová – počet dětí 21

Úsek kultury:

Z rozpočtu oddílu Kultura bylo v r. 2011 schváleno celkem 7.570 tis. Kč.

Z toho Městská knihovna vyčerpala 2.273 tis.Kč, na provoz kin bylo vydáno 638 tis. Kč, dotace města na podporu společenských organizací a kulturních akcí činily 610 tis. Kč. Na údržbu dětských hřišť a hřiště u ZŠ Komenského se vydalo 654 tis. Kč, z toho ke konci roku bylo doplněno novými prvky dětské hřiště v Litoli v celkové výši 290 tis.Kč. Na podporu sport. organizací a sportovních akcí město vydalo formou dotací 1.031 tis. Kč. Doplatek kupní ceny kina Sokolu činil 273 tis.Kč.

Od 1.4. bylo zrušeno místo referentky na úseku kultury a v souvislosti s tím došlo k přesunu určité agendy do městské knihovny. Jedná se o pořádání tanečních kurzů, vydávání měsíčníku Listy města Lysá n.L. a jeho okolí a pořádání koncertů a jiných kulturních a společenských akcí města.

Odbor školství a kultury pořádal vzpomínková shromáždění s kladením věnců ve dnech státních svátků v květnu a v říjnu, novoroční ohňostroj a byl spolupořadatelem již tradiční akce Zimní setkání v zámeckém parku. Dále odbor organizačně zajistil stánek Mikroregionu Polabí a reprezentoval naše město od 11.-13.2. na výstavě „Regiony ČR“ na Výstavišti v Lysé n.L.

Odbor zajišťoval také vydávání propagačních materiálů ve výši 185 tis.Kč. Byl vydán nástěnný kalendář pro rok 2012 a 2013, 2 propagační pexesa a další drobné prezentační tiskoviny. Jako každý rok potěšila občany města v době adventní vánoční světelná výzdoba, jejíž instalace a údržba činila 174 tis.Kč.

31.ledna na městském úřadě bylo prvňáčkům ze ZŠ J.A.Komenského předáno první vysvědčení. Ke Dni učitelů jsme připravili na městském úřadě setkání našich pedagogů s hudebním vystoupením ze ZUŠ F.A.Šporka a malým pohoštěním.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Střední školy oděvního a grafického designu.

V obřadní síni bylo přivítáno 49 nově narozených občánků města.

Úsek památkové péče:

V roce 2011 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností mimo městskou památkovou zónu (dále též „Podpora obnovy kulturních památek“) a Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 935.000,- Kč. Z této dotace se hradila další etapa obnovy měšťanského domu čp. 177 (Jednoty) ve výši 110.000,- Kč, město poskytlo 90.000,- Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem na restaurování sochy Archanděla Michaela z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z programu regenerace se zafinancovala částka 105.000,- Kč, z rozpočtu města 30.000,- Kč. V předešlých letech byla z tohoto programu hrazena obnova zámecké zdi v úseku od kostela přes vstup do zámku až po vstup do objektu archivu. V souvislosti s touto obnovou se v  roce 2008 započalo s restaurováním váz ze zámecké zdi (v první etapě bylo restaurováno 9ks váz – originálů v torzálním stavu, v roce 2009 se jednalo o 8ks – originálů, v roce 2010 se obnovily 4ks bust) a v roce 2011 se obnovily 3ks bust z programu regenerace částkou 70.000,- Kč, z rozpočtu města 5.900,- Kč. Na restaurování jižního schodiště s alegorickými sochami čtyř světadílů ze zámeckého parku se vyčlenilo 150.000,- Kč, město poskytlo 8.565,- Kč. V rámci daného programu se navázalo na obnovu krovu a střechy bývalého špitálu, dnes muzea B. Hrozného z roku 2009, v roce 2010 byl opraven krov a střecha pravého dvorního křídla a v roce 2011 se realizovala oprava levého dvorního křídla za 500.000,- Kč, město poskytlo 380.398,- Kč a Středočeský kraj poskytl dotaci ve výši 600.000,- Kč. Celkové náklady činily 1.480.398,- Kč.

Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek jsme získali 161.000,- Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Částka byla v plné výši poskytnuta společnosti ARS Altmann Praha spol. s r.o., na obnovu střechy vily cukrovaru – jednalo se o obnovu vyvýšené části střechy (Beniesova vila).

V rámci pravidelné údržby již zrestaurovaných soch byla v loňském roce provedena konzervace soch, a to boha Neptuna a alegorické sochy Únor, putti Oheň, Země, Vzduch a Voda v celkové výši 60.000,- Kč. Tato konzervace by se měla provádět pravidelně po pěti letech. Město dále provedlo zajištění kříže na hřbitově a v rámci péče o lidové památky byl v loňském roce restaurován křížek u rybníčka v Poděbradově ulici.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 12 rozhodnutí na kulturní památky, 10 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 16 stanovisek dle § 149 správního řádu a 67 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů – Program regenerace MPZ a MPR, program Středočeského kraje Fond obnovy a kultury památek a program Podpora obnovy kulturních památek z MK ČR.

Celkově se město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních i lidových památek částkou cca 1.300.000,- Kč.

Odbor sociální a zdravotní

Květuše Tobiášová, vedoucí odboru

Úsek výplaty dávek v přenesené působnosti:

V roce 2011 byly v systému dávek hmotné nouze vyřízeny žádosti 331 žadatelů, vyhodnoceno bylo 2 811 dávek, z toho vyplaceno 2 797 dávek v celkové výši 9 036 706,- Kč

 1. příspěvek na živobytí - vyplaceno 5 773 681,- Kč
 2. doplatek na bydlení - vyplaceno 3 137 634,- Kč
 3. mimořádná okamžitá pomoc - vyplaceno 125 391,- Kč (jednorázové dávky)

Starým a zdravotně postiženým občanům bylo vyplaceno 98 dávek v hodnotě 129 400,- Kč. Z toho na individuální dopravu 14 dávek ve výši 91 000,- Kč, na užívání bezbariérového bytu ,72 dávek - 6 příjemcům ve výši 28 800,- Kč, na krmivo pro slepeckého psa 1 příjemci 12 dávek v celkové hodnotě 9 600,- Kč.

V oblasti dávek hmotné nouze byla řešeno 1 odvolání proti rozhodnutí správního orgánu. Bylo provedeno 247 sociálních šetření v rodinách žadatelů a vyřízeno 136 žádostí od soudů, Policie ČR a dalších správních orgánů.

V systému výplat dávek hmotné nouze v porovnání s rokem 2010 došlo k navýšení vyplacených finančních prostředků, z důvodu nárůstu obyvatel Milovic v návaznosti na větší procento nezaměstnanosti. V r. 2010 bylo vyplaceno v systému dávek hmotné nouze pouze 5 996 473,- Kč.

Úsek výplaty dávek obcí s rozšířenou působností:

Zdravotně postiženým jedincům v r. 2011 bylo vyplaceno 538 jednorázových peněžitých příspěvků podmíněných zdravotním stavem v celkové výši 3 450 270,- Kč, z toho 5 příspěvků na zakoupení motorového vozidla, 14 příspěvků na opatření zvláštních pomůcek, 3 příspěvky na úpravu bytu a 516 příspěvků na provoz motorového vozidla. Na tomto úseku bylo vydáno 718 rozhodnutí a provedeno 22 sociálních šetření. Dále bylo vydáno 169 žádostí o mimořádné výhody pro zdravotně postižené občany (průkazky TP, ZTP, ZTP/P). Bylo řešeno 10 odvolání.

Úsek sociální v rámci samostatné působnosti:

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2011 cca 84 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 27 žádostí o byty pro manželské dvojice.

V případě potřeby odbor pomáhal sepisovat žádosti o umístění v DPS, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů, zpracovávaly se podklady pro jednání sociální a zdravotní komise a rady města. V r. 2011 byly umístěny 2 osoby do uvolněných bytů pro jednotlivce, 1 osoba pro manželskou dvojici.

Na konci roku 2010 byli jmenováni noví členové sociální a zdravotní komise. Členů této komise je celkem 8 a schází se l x měsíčně. Členové komise společně se sociálním odborem projednávali žádosti o finanční příspěvky z Charitativního fondu, obsazování bytů v domě s pečovatelskou službou, záležitosti týkající se dětí, starých a zdravotně postižených spoluobčanů. Mimo jiné sociální komise řešila nutnost vytvoření parkovacích míst po zdravotně postižené občany, řešení přístupnosti nádraží ČD pro vozíčkáře.

Odbor dále zpracovával materiály pro jednání rady města. Radě města bylo v r. 2011 předloženo 26 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně.

Rozpočet Charitativního fondu byl v roce 20l1 ve výši 100 000,- Kč a byl téměř vyčerpán.

Odbor pracoval s rozpočtem Klubu důchodců v Lysé nad Labem a Litoli, rozpočty byly zcela vyčerpány.

Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 20 000,- Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně, některé byly vyplaceny ve formě dávky, některé ve formě půjčky. Splátkami bylo do kapitoly vráceno 9 000,- Kč, jeden dlužník byl předán k řízení právníkovi úřadu, protože se jednalo o osobu, která se opakovaně vyhýbala předem domluveným splátkám.

Pravidelnými finančními srážkami z dávek hmotné nouze bylo na účet města vráceno celkem 13 050,- Kč od občanů, kterým byly zapůjčeny různé finanční částky z této kapitoly v minulých letech a občané půjčky nespláceli.

V roce 20l1 byl vypraven l pohřeb osoby, které neměla žádné příbuzné, v částce 10 483,- Kč. V r. 2011 se městu vrátilo celkem 24 074,- Kč za zaplacení pohřbů z dědictví zemřelých osob.

Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci důchodového pojištění , sepsal 6 žádostí a vypracoval rozhodnutí o jejich ustanovení.

Odbor spolupracoval s Centrem sociálních a zdravotních služeb (pečovatelskou službou), byla provedena společná šetření. Průběžně byly potvrzovány žádosti o zavedení pečovatelské služby. Na úseku samosprávy bylo provedeno 38 šetření.

Úsek dávek výplaty příspěvku na péči:

Odbor sociální, jako úřad s rozšířenou působností realizoval výplatu příspěvku na péči, dle zák. č. 108/2006 Sb.

K 31.12.20l1 bylo vyplaceno:

mladší 18-ti let starší 18-ti let

I. stupeň závislosti lehká závislost

2000,- Kč (děti 3000,- Kč) 20 163

II. středně těžká závislost 7 151

4000,- Kč (děti 5000,-Kč)

III. těžká závislost

8000,- (děti 9000,- Kč) 5 64

IV. úplná závislost 11 62

12000,-

Celkem 43 440

Příspěvek na péči sloužil občanům k zakoupení tzv. sociální služby tj. veškerých služeb pečovatelské služby, pobytu ve stacionáři, osobní asistence apod., účelem tohoto zákona je, aby každý občan měl možnost setrvat co nejdéle ve svém domácím, přirozeném prostředí.

Za správní obvod Lysé nad Labem bylo celkem v systému příspěvku na péči v r. 2011 vyplaceno 28 818 600,- Kč.

K 31.12.20l1 bylo vypláceno 483 klientů z toho do 18 let věku 43 klientů. V roce 20l1 bylo nepřiznáno, odejmuto, ukončeno 105 dávek. Bylo provedeno 237 sociálních šetření.

Úsek sociálně právní ochrany dětí:

V evidenci v r. 2011 evidoval odbor celkem 1 306 spisů rodin s trvalým pobytem a 192 osob pouze s faktickým pobytem, zúčastnili jsme se 385 soudních jednání ve věci vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem (výchova a výživa před rozvodem, po rozvodu aj.). Dále jsme se zúčastnili jiných jednání v zájmu nezletilých dětí u jiných institucí, kde jsme vystupovali jako kolizní opatrovníci. Dle zákona o soc. právní ochraně dětí jsme vykonali 118 návštěv dětí umístěných v dětských domovech a ve výchovných ústavech. V rodinách v našem regionu jsme provedli 365 návštěv u 703 dětí.

Sociální pracovníci pomáhají rodinám s dětmi při obstarávání vhodného bydlení, azylového bydlení apod., v případě domácího násilí jsme byli nápomocni Policii ČR při řešení obtížné situace dětí , v 10 případech se OSaZ zabýval případy týraných dětí, spolupracovali jsme s Policií ČR . V r. 2011 jsme realizovali umístění 3 dětí na základě předběžného opatření do dětských domovů z důvodů záškoláctví, výchovných problémů. Ústavní výchova byla realizována ve 3 případech. Naše oddělení v průběhu roku řešilo  4 případy dětí s mezinárodním prvkem (jeden rodič cizinec), dále jsme pracovali s rodinami nezletilých dětí, které dluží na nájemném a to u 53 rodin. Z důvodu závažných problémů v rodinách pracuje pro naše oddělení dětská psycholožka, která pomáhá řešit závažné životní situace rodin s dětmi. Odbor z důvodů nárůstu obyvatel oblasti Milovic se potýká s problémy týkající neplacení nájemného , je využívána ubytovna v Lysé nad Labem.

OSaZ eviduje 26 dětí v náhradní rodinné péči, 31 dětí má nařízenou ústavní výchovu.

V porovnání s rokem 2010 je patrný mírný nárůst počtu nových případů.

Úsek soc. právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež:

V roce 2011 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 93 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole, útěků z domova atd. Z celkového počtu 93 dětí jde o 34 nezletilých dětí do 15 let, 59 mladistvých, 15-18 let, 25 dívek a 68 chlapců. Oproti roku 2010 se lehce zvýšila trestná činnost, za rok 2010 bylo evidováno 8 dětí páchajících trestnou činnost v roce 2011 to bylo 14 dětí. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 93 dětí jich 53,76 % bydlí v Milovicích, 37,64 % v Lysé nad Labem a 8,6 % zbývá na děti z ostatních vesnic v okolí. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 115 dětí jich 54,78% bydlí v Milovicích, 37,39% v Lysé nad Labem a 7,83% zbývá na děti z ostatních vesnic v okolí. Bohužel je nutné konstatovat, že nejen došlo k lehkému zvýšení trestné činnosti, ale spáchané skutky byly ve většině případů závažnějšího charakteru.

V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.

Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit , že v roce 2011 bylo řešeno větší množství případů, kde při zesměšňování, šikanování, vydírání a psychického nátlaku spolužáky a kamarády sehrály velkou negativní roli sociální sítě, zejména FACEBOOK. Na závěr je nutné vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.

Práce sociálního kurátora pro dospělé občany:

V evidenci kurátora je celkem 295 klientů propuštěných z výkonu trestu, vazby. V roce 2011 bylo celkem propuštěno z výkonu trestu a výkonu vazby 28 osob. Při propuštění kurátorka zajišťuje těmto občanům bydlení a dávku mimořádné okamžité pomoci z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením. Celkem bylo vyplaceno dávkovým oddělením ze systému hmotné nouze v  r. 2011 - 20 000,- Kč, 20 osobám, které ukončily výkon trestu nebo vazby. Během roku byly uskutečněny 2 návštěvy klientů ve výkonu trestu.

Úsek zdravotnictví:

Agenda na úseku zdravotnictví je plně v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Městský úřad Lysá nad Labem, jako úřad s rozšířenou působností je pověřen agendou, která se týká vydávání receptů na vázané léky praktickým lékařům, dále vyřizováním přestupkové agendy. V r. 2011 nebyl projednáván přestupek na úseku zdravotnictví. Recepty s modrým pruhem má v současné době vydáno 7 lékařů.

Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová, vedoucí odboru

Odbor životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále se odbor životního prostředí vyjadřuje k projektovým dokumentacím staveb, v roce 2011 bylo předloženo 213 projektů, vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a jiným různým záměrům, které by mohly nebo mají vliv na životní prostředí.

V působnosti odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce:

 • Lysá nad Labem
 • Milovice
 • Jiřice
 • Ostrá
 • Přerov nad Labem
 • Semice
 • Stará Lysá
 • Starý Vestec
 • Stratov

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. v roce 2011 bylo ve věci kácení dřevin vydáno 33 souhlasů ke kácení dřevin (99 stromů), 5 nesouhlasů ke kácení dřevin (8 stromů), 28 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby (187 stromů a 5.250 m² keřů), bylo přijato 49 oznámení o pěstebním kácení dřevin, 4 řízení o kácení byla zastavena.

Dále bylo vydáno 11 kladných závazných stanovisek k činnosti ve významném krajinném prvku, 5 nesouhlasných a 1 řízení bylo zastaveno; bylo vydáno 1 souhlasné závazné stanovisko ke změně krajinného rázu; 1 souhlas k ošetření památného stromu; 2 zákazy k činnosti (poškozování polních cest a poškozování památných stromů) a 6 rozhodnutí o nápravě nepovoleného stavu.

Na úseku přestupků bylo rozhodováno o 5 přestupcích a byly uloženy pokuty v souhrnné výši 7.550Kč. Za protiprávní jednání bylo rozhodnuto celkem v 6 případech o uložení pokuty v celkové výši 90.500Kč.

V rámci dozoru státní správy bylo provedeno 140 kontrol v terénu.

V rámci ekologického vzdělávání veřejnosti bylo ve spolupráci s občanskými sdruženími a fyzickými osobami uspořádáno celkem 9 akcí k tématu - Den Země, Mezinárodní slavnosti Labe, Den bez aut, Den stromu. Byla zpracována žádost o přidělení dotace ve výši 50.000Kč na projekt Houboviště a Včeloviště v zámeckém parku. Do městských Listů bylo předáno celkem 16 článků na téma ochrany přírody a krajiny.

Z důvodu zpracování Strategického plánu nebyly řešeny další dotace pro fyzické a právnické osoby, jako v předchozích letech.

Rostlinolékařská péče - zákon č. 326/2004

V roce 2011 bylo evidováno celkem 22 chovatelů včel; bylo vedeno 18 řízení ve věci šíření plevele. Z důvodu šíření invazivních plevelů bylo provedeno 64 terénních kontrol.

Týrání zvířat – zákon č. 246/1992 Sb.

V roce 2011 bylo rozhodnuto o 10 přestupcích, za které byla uložena celková sankce 28.000,-Kč; 2 řízení byla zastavena.

Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb.

Bylo vydáno 5 rozhodnutí o vyměření poplatku či stanovení záloh na poplatek pro střední zdroje znečišťování ovzduší, 74 sdělení ve věci nezpoplatnění středního zdroje znečišťování ovzduší, 1 rozhodnutí o vyměření poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší. Je zpracovávána evidence zdrojů znečišťování ovzduší v programu SQL OVZDUŠÍ (v evidenci je 46 provozovatelů provozujících 98 středních zdrojů), dále je evidováno 30 provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší.

Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb.

Bylo vydáno 8 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (evidence vedena v programu ESPI), provedeno 6 kontrol v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Byla řešena 1 stížnost ohledně nakládání s odpady. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI (zpracováno 140 hlášení o roční produkci, celoroční průběžná evidence přepravy nebezpečných odpadů původců odpadů v ORP – zpracováno 971 evidenčních listů přepravy).

Lesní zákon č. 289/1995 Sb.:

Správní orgán vedl 12 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v ochranném pásmu lesa, byl vydán jeden odklad z doby zalesnění a zajištění porostů. Dále byly vedeny dvě správní řízení ve věci odnětí z pozemků určený k plnění funkcí lesa, jedno dočasné a jedno trvalé odnětí. Dále byla ve správním řízení udělena výjimka z provádění těžby v porostech mladších osmdesáti let. Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin č. 149/2003 Sb.:

Bylo vydáno jedno potvrzení o původu reprodukčního materiálu a jedenkrát provedena kontrola při sběru reprodukčního materiálu.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.:

Bylo vydáno 200 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, tři lovecké lístky. V roce 2011 bylo vedeno jedno řízení o vydání souhlasu s mimořádným lovem zvěře z důvodu výcviku lovecky upotřebitelných psů a jedno řízení o povolení lovu zajíce polního na nehonebním pozemku. Správní orgán vedl čtyři správní řízení ve věci omezení vstupu do částí honitby v době kladení. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady proběhla v květnu hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s přednáškou.

Rybářství - zákon č. 102/1963 Sb.:

Celkem bylo vydáno 159 státních rybářských lístků. Vodní zákon č. 254/2001 Sb.: Vodoprávní úřade přijal celkem 201 podání pro vodoprávní řízení. Bylo vydáno 11 samostatných stavebních povolení – vodovod, kanalizace, 49 stavebních povolení a povolení nakládání s vodami – studny, DČOV, dešťové kanalizace, vsaky, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, 7 dodatečná stavební povolení na studně a nakládání s vodami, přerušeno 2 vodoprávní řízení, zastaveno 1 vodoprávní řízení, 4 samostatná rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami – odběry vod ze studní, 22 souhlasů se stavbou v záplavovém území, 3 kolaudačních rozhodnutí, 41 kolaudačních souhlasů, 3 schválení havarijních plánů čerpacích stanic PHM, 5 vyjádření dle vodního zákona. Dále bylo vydáno rozhodnutí pro schválení kanalizačního řádu pro obec Stratov. Na správních poplatcích bylo vybráno 66.000,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/92 Sb.:

Bylo vydáno 47 závazných stanovisek - souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů, komunikací, revitalizaci vodních toků, zpevněných ploch, 1 souhlas s vedením podzemní trasy, 1 rozhodnutí v pochybnostech, 8 rozhodnutí o peněžitém odvodu ve výši 470.048,-Kč. Část těchto odvodů ve výši 40% byla příjmem obce v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. ( Lysá nad Labem: 50.280,-Kč, Semice:128.120,-Kč, Přerov nad Labem: 1.600,-Kč).

Městská policie Lysá nad Labem

Luděk Přibyl, ředitel

V roce 2011 strážníci Městské policie řešili celkem 5802 událostí. Z toho bylo 1 362 přestupků v dopravě,105 přestupků proti veřejnému pořádku a 45 přestupků proti majetku. Dále bylo zadrženo 11 pachatelů trestných činů, zjištěno 18 vraků vozidel a 2 černé skládky.

Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 13 osob. Ve spolupráci s PČR bylo řešeno 210 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 44 doporučených dopisů a dále bylo provedeno 54 prověrek k trvalému pobytu. Při výkonu služby bylo zkontrolováno 229 podezřelých osob a Městským kamerovým dohlížecím systémem bylo zjištěno a objasněno 53 případů porušení zákona. Rovněž strážníci zjistili 148 závad na veřejném osvětlení, 72 závad na dopravním značení a 48 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna fa. Václav Bílek, na závady dopravního značení upozorněni odbor Správy majetku MěÚ Lysá n/L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 123 psů a koček.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany (PCO ), který monitoruje 110 objektů ( školy, podniky, prodejny, rod. domy) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2011 došlo v Lysé nad Labem k jedné mimořádné události – napadení příslušníků PČR střelnou zbraní při jejich zákroku. Při snaze o zadržení pachatele došlo k jeho postřelení s následným smrtelným zraněním pachatele.

Stávající počet strážníků je stanoven na 13 + 1. V  roce 2011 jeden strážník ukončil pracovní poměr. Na uvolněné místo bylo vyhlášeno výběrové řízení a na pozici strážníka čekatele byl přijat p. Bc. Vitalij Černý .

Luděk Přibyl

ředitel městské policie

Strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A – Byšičky,Dvorce

Ing. Moravec

B - Litol II.

Kačík

C - Litol I.

Štusová

D - Lom

Rohlík

E - Sídliště

Ambrož

F - město – střed

Kaplan

G - Kačín

Vykydal

H -zámek

Skořepa

I - Školní nám.

Zitová

J - Klicperova

Zita

K - Havlíčkovo nám.

Baumgartner

L - nádraží

Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny.

Rozpočtové příjmy za rok 2011 :

Uložené blokové pokuty celkem za 159.500,- Kč. K 31.12.2011 nebyly zaplaceny pokuty za 19.000,- Kč a jsou proto vymáhány formou exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n/L a  upomínkou ze strany MěP Lysá n/L. Příjem za provozovaný Pult centrální ochrany činí 349.164,- Kč, příjmy celkem 527.664,- Kč.

Rozpočtové výdaje za rok 2011 stav k 23.11.2011 :

celkové výdaje činí 4 946 tis.Kč, největší položku tvoří platy zaměstnanců 3 399 tis.Kč, sociální a zdravotní pojištění 1 148 tis.Kč, opravy a údržba 132 tis.Kč, oděvy 68 tis.Kč, pohonné hmoty 66 tis.Kč.

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. V roce 2011 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům jsou upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného pořádku v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům. Tyto nedostatky jsou přetrvávajícího charakteru.

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému ( IZS ) je na velmi dobré úrovni.Městská policie spolupracovala ve 103 případech s hasiči ( Sbor dobrovolných hasičů Lysá n/L, Hasičský záchranný sbor Nymburk ) a ve 148 případech s Policií ČR. Jedná se o spolupráci zejména při zajištění místa činu krizových situací jako jsou např. požáry, dopravní nehody, pátrací akce, škodní události se škodou značného rozsahu apod.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpečnosti silničního provozu a protidrogové prevence a to zejména formou komunikace s občany, zvýšenou kontrolou krizových míst a postupováním zjištěných poznatků kompetentním orgánům. V rámci prevence kriminality bylo ve spolupráci s OO PČR Lysá nad Labem a SDH Lysá nad Labem uspořádáno na školním hřišti v  Lysé nad Labem „ Setkání se složkami IZS“ . V roce 2011 provedli strážníci městské policie spolu s příslušníky P ČR besedy ve všech mateřských školkách v Lysé nad Labem. V měsíci prosinci proběhly na základních školách besedy o nebezpečnosti zábavné pyrotechniky ,které byly pořádány ve spolupráci s pyrotechnikem p. Cézou. Dále byly provedeny besedy se seniory a to se zaměřením na téma „Bezpečné stáří“.

V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz internetové stránky městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět víc o činnosti městské policie a zároveň zde zjistí, do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště, který strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj. Rovněž je zde prováděna pravidelná aktualizace novel a doplnění zákonů souvisejících s bezpečností ve městě.

Městská knihovna Lysá nad Labem

Jitka Koníčková, pověřená řízením knihovny

V Městské knihovně Lysá nad Labem bylo v roce 2011 registrováno 21 793 návštěv čtenářů a 3 432 uživatelů internetu, naše webové stránky navštívilo 8 453 uživatelů. Do knižního fondu přibylo 1 826 knih, 54 DVD a odebíralo se 38 titulů periodik.

Bylo uspořádáno celkem 99 vzdělávacích a výchovných akcí, seminářů, odborných porad, besed a konzultací. Byly to např. informativní besedy pro žáky, studenty a učně, besedy pro děti z mateřských školek, akce Týden knihoven, Čtení s čertem, besedy se spisovateli, pravidelné besedy o historii s PaedDr. Marií Kořínkovou, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, kurzy drátování, semináře Trénování paměti, výstavy a cestopisné besedy. Knihovna se v tomto roce zapojila do 14. ročníku NONSTOP čtení, letos na téma: Česká literatura 1.pol. 20. století. Celý přenos byl vysílán do internetové sítě, kam se mohli posluchači z celého světa on-line připojit.

Knihovna se v září již poosmé prezentovala na Polabském knižním veletrhu. Velmi milými hosty byli např. Květa Fialová, Zdenek Troška, Ivan Klíma nebo Jan Cimický.

Návštěvníci knihovny mají k dispozici 8 počítačů v internetové studovně, kde mají možnost přístupu na internet. Registrovaní čtenáři mají přístup k tomuto médiu zdarma. Dále nabízíme v dokumentačním středisku barevné kopírování, laminaci dokumentů, kroužkovou a tepelnou vazbu.V roce 2011 byla na nás převedena část agendy odboru kultury městského úřadu. Mimo jiné jsme pořádali taneční kurzy, zajišťovali jsme Velikonoční a Vánoční koncert, Polabské prozpěvování, Jazzfest a koncert Radůzy. Od dubna 2011 fungujeme také jako Městské informační středisko. Od května 2011 vydáváme i místní měsíčník Listy.

V loňském roce knihovna nabídla širokou paletu akcí pro všechny věkové kategorie občanů našeho města. To vše by nebylo možné bez neutuchající snahy a nevšedního nadšení celého kolektivu knihovnic. Knihovna mohla rozvíjet své aktivity i díky finanční podpoře Města Lysá nad Labem.


Vytvořeno 20.7.2022 11:58:20 | přečteno 8x | jiri.virava
load