Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie a Městské knihovny Lysá nad Labem za rok 2010

Obsah

Pohled do dalšího volebního období

Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí

Odbor finanční

Odbor správy majetku a investic

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury

Odbor sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Městská policie

Městská knihovna


POHLED DO DALŠÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ

Mgr.Jiří Havelka- starosta města

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám výroční zprávu městského úřadu v Lysé nad Labem za rok 2010, přesto mi dovolte, abych se podíval do budoucna a popsal úkoly, které nás čekají v roce 2011. Pro rok 2011 je naplánován vyrovnaný rozpočet města bez zadlužování. V letošním roce bude zahájeno nebo pokračuje několik významných investičních akcí spolufinancovaných z evropských fondů. Jedná se o výstavbu kanalizačních systémů za cca 30 mil. Kč , výstavbu mateřské školky za cca 25 mil. Kč, rekonstrukci nám. B. Hrozného a Zámecké ulice za cca 20 mil. Kč a revitalizaci čistírny odpadních vod za cca 100 mil. Kč. Vzhledem, k tomu,že stát nám oproti loňskému roku poskytl nižší příspěvek na výkon státní správy o 3 mil. Kč, budeme nuceni zeštíhlit úřednický aparát. Naší snahou je, aby se toto šetření neodrazilo na kvalitě poskytovaných služeb. Doufám, že i v roce 2011 se nám podaří udržet vysoký standard našich služeb Vám občanům a získat potřebné investiční prostředky pro další investiční akce, které povedou k rozvoji města. Na závěr mi dovolte Vám popřát v roce 2011 hodně zdraví a úspěchů.

Mgr.Jiří Havelka

ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2010

Ing.Miloš Dvořák - tajemník

Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Organizační uspořádání úřadu během roku 2010 nedoznalo změn.

Členění úřadu na odbory: Stav kNázev 31.12.10

Název

Vedoucí

Stav

Kancelář městského úřadu

Ing.Miloš Dvořák

1+5

Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná

1+7

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová

1+6

Odbor správy majetku

František Blažek

1+8

Stavební úřad

Ing.Jiřina Čížkov

1+5

Odbor obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková

1+4

Odbor dopravy

Ing.Alena Novotná

1+6

Odbor školství a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová

1+4

Odbor sociální a zdravotní

Květuše Tobiášová

1+9

Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová

1+4

V průběhu roku došlo k obměnám v personálním obsazení některých odborů, které se všechny odehrály ve druhém pololetí. Na odboru sociálním a zdravotním požádala paní Marcela Davídková o ukončení pracovního poměru. Na základě výběrového řízení ji od 1.7.2010 nahradila paní Alena Remešová, která se dobře zapracovala, ale pak z vlastního rozhodnutí ukončila pracovní poměr na konci zkušební doby. Po dalším výběrovém řízení nastoupila Bc.Zuzana Kučerová, čerstvá absolventka školy.

Na konci června odešla na mateřskou dovolenou paní Ing.Markéta Kučerová a na základě výběrového řízení byla jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou přijata Bc.Martina Volná. V polovině září ukončila na vlastní žádost pracovní poměr paní Libuše Kovářová z odboru správy majetku a investic. Výběrového řízení se zúčastnilo 27 uchazečů, z nichž byl přijat pan Mgr.Miroslav Lang.

V polovině listopadu skončila platnost smlouvy s Pavlínou Zákružnou, která pracovala v rámci společného projektu s Úřadem práce a zajišťovala obsluhu kontaktního pracoviště Czech POINTu. Tato činnost byla přesunuta do sekretariátu starosty, kde ji nadále bude vykonávat Šárka Koseková.

Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz jsou zajišťovány smluvně zkušebními komisaři pp. Václavem Josífkem z Českého Brodu a Petrem Rychtářem z Kolína, po určité přestávce začal od srpna pro úřad pracovat znovu pan Pavel Fiala rovněž jako smluvní zkušební komisař. Smluvně na ½ úvazku byla zajišťována i činnost speciálního stavebního úřadu v rámci odboru dopravy.

Do roku 2010 vstupoval úřad s elektronickou spisovou službou od společnosti T-MAPY. Provoz spisové služby se v posledních dvou měsících roku 2009 zaběhl, ale stejně v průběhu roku 2010 pokračovalo odstraňování drobných nedostatků a vylepšování dosavadního systému. Od 1.10.2010 nabyl účinnosti nový Katalog prací ve veřejné správě a službách, který byl připravován na ministerstvu práce a sociálních věcí po dlouhých 6 let. Na jeho základě byly aktualizovány popisy práce úředníků a strážníků.

Významnou událostí roku 2010 pro město byly komunální volby v polovině října. Novinkou bylo vybavení všech okrskových volebních komisí notebooky a tiskárnami a zapisovatelky byly proškoleny v ovládání instalovaného programu. Zpracování výsledků pak proběhlo rychle a hladce.

V závěru roku byl zahájen projekt „Zvýšení kvality řízení a efektivnosti Městského úřadu Lysá nad Labem“, financovaný z 85% z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celková výše dotace je 4,6 mil.Kč a projekt bude ukončen v září 2012.

Paní Jana Javorčíková jako projektový manažer v roce 2010 dosáhla následujících výsledků: celkem bylo uzavřeno 11 smluv o dílo, 7 mandátních smluv, 1 nájemní smlouva, 2 smlouvy o realizaci, 2 plánovací smlouvy, 12 dodatků ke smlouvám o dílo, 14 objednávek, 2 smlouvy o poskytnutí dotace.

Celkem bylo vypsáno 7 výběrových řízení dle směrnice města na zakázky do 2 mil. Kč. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek byly vypsány tři zakázky v objemu stavebních prací 50 mil. Kč ( Revitalizace historického centra města Lysá n.L., Rozšíření kapacit MŠ Čtyřlístek a Zpracování územního plánu).

Bylo podáno celkem 21 žádostí o správních řízení v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče či drážního úřadu.

Projektový manažer zároveň spolupracoval s Mikroregionem Polabí na akci „Skupinový vodovod pro obce Přerov n.L., Semice, Starý Vestec a Bříství“ – zajištění podkladů ke stavebnímu povolení a podání žádosti o dotaci a na akci „ Odkanalizování obcí Starý Vestec a Bříství “ –  průběh stavby, výběr provozovatele kanalizace.

V rámci dotačních programů podal žádosti o dotaci :

 • Operační program životního prostředí: intenzifikace ČOV Lysá n.L. (dotace 88 mil. Kč )
 • Regionální operační program – přístavba MŠ Čtyřlístek 2 třídy ( dotace 14,162 mil. Kč)
 • Revitalizace historického centra města – nám.B.Hrozného, ul.Zámecká (dotace 17,4 mil. Kč )
 • Státní fond dopravní infrastruktury: chodníky Masarykova ulice – dotace nebyla přidělena
 • V rámci přidělených dotací provedl řádné vyúčtování 4 akcí ( zateplení MŠ Pampeliška, Letní kino, Kamerový systém, kanalizace ul.Masarykova)
 • V rámci kapitoly vodního hospodářství byla zajišťována akce: Kanalizace ul. Masarykova II. etapa – náklady 9,46 mil. Kč.
 • V rámci kapitoly komunikace byla zajišťována akce: Komunikace ul.Masarykova I. etapa - náklady 20,43 mil. Kč.
 • V rámci kapitoly Vzdělávání byla zajišťována akce: ZŠ J.A.Komenského zateplení a výměna oken II. etapa – náklady 16,44 mil. Kč

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr.Petra Drábka. V průběhu roku 2010 pokračovalo jeho osvědčené působení během dvou dnů v týdnu v rozsahu 6 hodin. Dále se zvýšil i počet bezplatných právních konzultací pro občany města.

Další činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel, tuto činnost zajišťuje 1 referent. V roce 2010 se nekonalo žádné celostátní cvičení Integrovaného záchranného systému, a tak byla činnost zaměřena převážně na „štábní“ činnost, tj. doplňování dokumentace pro krizové řízení, doplňování a kontrolu spojení na všechny složky záchranného systému, příprava podkladů pro Státní správu hmotných rezerv, zpracování katalogových listů pro mimořádné události, zajišťování spotřebního materiálu pro hasiče z Lysé nad Labem, Byšiček a Dvorců včetně provedení inventur v závěru roku. V průběhu roku byl aktualizován Havarijní plán Středočeského kraje a vznikl Plán krizové připravenosti. Po komunálních volbách se upřesňovalo spojení na nově zvolené starosty a členy zastupitelstev ve správním obvodu. V souvislosti s dokončením nové stavby mateřské školy Pampeliška II byl zpracován evakuační plán tohoto objektu. V závěru roku 2010 byl připraven návrh prostorů pro vybudování Materiální základny humanitární pomoci.

Kancelář MěÚ mimo jiné zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou. V průběhu roku 2010 informatici zajišťovali následující stěžejní úkoly:

 • příprava projektu na Technologické centrum obce s rozšířenou působností, výběr zpracovatele Studie proveditelnosti, příprava zadávací dokumentace pro veřejné zakázky: Vnitřní integrace úřadu, Technologické centrum,
 • sjednocení dat registru obyvatel MIS a CEO,
 • přemístění pracoviště Czech POINT do sekretariátu starosty,
 • pomoc obcím ve správním obvodu se zavedením datových schránek a spisové služby,
 • pomoc obcím s agendou Státní pokladna,
 • propojení elektronické spisové služby s aplikačními programy,
 • pomoc ZŠ a MŠ: náběh spisové služby , proškolení uživatelů,
 • zajištění software pro evidenci majetku, převod dat a příprava na tisk čárových kódů
 • obnovení elektronických podpisů pro vedení města a úředníky,
 • sběr informací a podkladů pro elektronické aukce,
 • instalace nové ortoftomapy, pořízené leteckým snímkováním,
 • rozvoj geografického informačního systému (GIS),
 • obměna počítačového a programového vybavení, obměna tiskáren a kopírovací techniky.

V roce 2010 pokračovala příprava podkladových materiálů pro jednání rady města v elektronické podobě. V papírové podobě se tiskne pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci a členové rady pracují pouze s elektronickou verzí. Po komunálních volbách začaly přípravy na zavedení stejného systému i pro zastupitelstvo.

Začátkem roku 2010 proběhlo na území města testování hlasitosti a srozumitelnosti 61 zvukových bodů městského rozhlasu , který by měl v případě potřeby sloužit jako varovný a informační systém obyvatelstva. Dodavatelem byla společnost Empemont z Valašského Meziříčí a významnou pomoc při testování poskytli studenti Obchodní akademie Lysá nad Labem.

V roce 2010 pokračovala činnost 7 komisí jako poradních a iniciativních orgánů rady města, resp. aktivně jich pracovalo šest a sedmá z nich, komise životního prostředí, se po celý rok ani nesešla a po říjnových komunálních volbách již nebyla radou města ustavena. Úroveň práce jednotlivých komisí nebyla vyrovnaná a již tradičně odrážela aktivitu členů. Komise se scházejí v různých periodách a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska komisí při svých pravidelných jednáních. Velmi dobře pracuje komise stavební, která přispěla odbornými radami při posuzování nových projektů, jako byl návrh na výstavbu obchodního centra Tesco, jednalo se o zástavbě v bývalé Frutě, o revitalizaci náměstí B.Hrozného a Zámecké ulice. Komise aktivně hodnotila stav domu v majetku města v Zahradní ulici č.p.715. Pravidelně se schází komise dopravně bezpečnostní, na tradičně dobré úrovni pracují komise kulturní, bytová, sociální a zdravotní, zlepšila se činnost komise sportovní.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Finanční výbor řídí s přehledem pan Ing.Miroslav Firman. V činnosti výboru jsou patrné jeho odborné znalosti, což se odráží v kvalifikovaných návrzích pro jednání zastupitelstva města. Kontrolní výbor pracoval pod vedením předsedy pana Mgr.Jaroslava Minaříka. Práce výboru probíhala podle aktualizovaného plánu práce, došlo k určitému zklidnění, což se projevilo i v počtech kontrol a jejich výsledcích.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i dva výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, vedený panem Josefem Koštířem, druhý pro městskou část Dvorce. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepší informovanosti rady a zastupitelstva města. V Byšičkách je trvalou prioritou odkanalizování obce. V průběhu roku 2010 se objevila možnost nasadit malé domovní ČOV, každá odhadem za 60 tis.Kč, jejichž financování by bylo ze dvou zdrojů: polovinu by hradil vlastník domu, polovinu město. Ve Dvorcích se v létě 2010 změnil osadní výbor, jeho předsedou se stal pan Ing.Zdeněk Osvald.

Komunálními volbami byla činnost komisí a výborů formálně ukončena a volební subjekty předložily návrhy nového složení. Rada města schválila složení 6 komisí, zastupitelstvo města schválilo složení finančního a kontrolního výboru a dvou osadních výborů. Komise a výbory začnou pracovat od ledna 2011.

Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení, volby a zástup CzechPointu. Na úseku samosprávy zabezpečoval jednání rady města, zastupitelstva města, provoz podatelny a zveřejňování informací na úřední desce. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 42.590 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 2.340 tis. Kč nižší. V roce 2010 město obdrželo dotaci na výkon státní správy a dotaci na funkční místa státní správy, účelovou dotaci na mzdy a provozní náklady sociálně právní agendy a sociální agendy, dotaci na volby, sčítání lidu a dotaci na lidské zdroje a zaměstnanost.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 37.716 přijatých písemností a 41.124 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 9.207 písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 16.696 písemností, datovými schránkami 8.427 písemností, vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 584 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca 586 tis. Kč.

V evidenci obyvatel Města Lysá n.L. bylo provedeno 908 záznamů. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím zrušen údaj o místě trvalého pobytu 69 občanům vč. dětí, 4 správní řízení byla zastavena.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 35 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 66 občanských sňatků a 5 církevních sňatků. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 56. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 37 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 4 cizincům bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 5 občanům ČR bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno.. Svatební obřady se konaly v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zámeckém parku i zahradě rodinného domu, ve Staré Lysé – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus, ve Stratově – na hřišti a na obecním úřadě. Paní matrikářka vystavila 30 druhopisů matričních dokladů.. Podáno bylo 14 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijato bylo 1 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Bylo sepsáno 62 zápisů o určení otcovství, 6 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně, 76 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR.

V roce 2010 bylo ověřeno celkem 3.044 podpisů na listinách a 3.465 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 227.520,-- Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 2.541 nových občanských průkazů (z toho 143 pro věznici v Jiřicích) a 898 cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dále bylo vydáno 70 ks občanských průkazů a 52 ks cestovních dokladů bez strojově čitelné zóny. Nahlášeno bylo 446 ztrát (odcizení) občanských průkazů a 57 ztrát (odcizení) cestovních dokladů. V cestovních dokladech bylo provedeno 272 změn. Na správních poplatcích za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 512.600,-- Kč, na blokových pokutách za 161 přestupků 28.000,-- Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 3.247 změn, z toho bylo přihlášeno 1.462 osob, odhlášeno 685 osob, ukončen 1 trvalé pobyt (odchod do ciziny), úředně zrušen trvalý pobyt 140 osobám, narozeno 360 dětí, zemřelo 180 osob, uzavřeno 267 sňatků, rozvedeno 152 sňatků. Bylo vyhověno 31 žádostem o vydání údajů i informačního systému.

Přestupková komise se zabývala v minulém roce 191 návrhy na projednání přestupků, 10 návrhů bylo postoupeno do místa trvalého bydliště obviněného, 39 jich bylo odloženo, 107 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení a 35 přestupků přešlo do roku 2011. Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let byly spáchány 2 přestupky proti občanskému soužití. Na pokutách bylo uloženo 40.200,-- Kč. Zpracováno bylo 339 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 890 písemností.

Prostřednictvím Czech Pointu bylo v době zástupu vydáno 50 ověřených výstupů z katastru nemovitostí, 53 z rejstříků trestů, 21 z obchodního rejstříku, 5 z živnostenského rejstříku a 1 výpis z bodového hodnocení řidičů. Na poplatcích bylo vybráno celkem 12.500,-Kč. V rámci datových schránek bylo ve 4 případech provedeno bezplatné zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Provedeno bylo 145 autorizovaných konverzí z moci úřední a l na žádost za poplatek 30,- Kč.

Rada města se sešla na 24 řádných a 3 mimořádných jednáních v celkové délce cca 115,5 hodin a přijala 693 usnesení. Městské zastupitelstvo se sešlo na 8 řádných jednáních a l mimořádném jednání v celkové délce cca 29,5 hodin.

V květnu odbor vnitřních věcí zajišťoval volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v říjnu volby do zastupitelstva města.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31.12.2010.

DRUH ZMĚNY ŽENY MUŽI CELKEM
- přihlášeno 152 138 290
- narozeno 43 51 94
- odhlášeno 117 87 204
- zemřelo 44 63 107
CELKEM 4 346 4 095 8 441

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu města dne 16.12.2009. Během roku byl rozpočet několikrát upravován v radě města i v zastupitelstvu. K 31.12.2010 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 206 135 tis.Kč a výdaje 218 274 tis.Kč tzn. k 31.12.2010 byla vykázána převaha výdajů nad příjmy ve výši 12 139 tis.Kč. Schodek byl pokryt úvěrem, zdroji z minulých let a z vedlejší hospodářské činnosti.

Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let byly splněny na 100,3 % a celkové výdaje na 95,2 % z toho provozní na 96,2 % a investiční na 93 %.

Již od října nastal časový nesoulad mezi plněním rozpočtovaných příjmů a výdajů. Chyběly daňové příjmy a kapitálové příjmy z prodeje nemovitosti čp.715 a hlavně schválené dotace. Investiční akce z dotačních prostředků byly vyfakturovány už v říjnu, ale dotace, z kterých se hradily došly až 15.12.2010. Nakonec v prosinci dorazily i daňové příjmy od finančního úřadu.

Rozpočet daňových příjmů byl nakonec splněn. Finanční úřad zaslal na účet města v roce 2010 částku 62 261 tis.Kč. V roce 2009 byly daňové příjmy jen 58 478 tis.Kč, ale v roce 2008 68 991 tis.Kč. Výpadek daňových příjmů proti roku 2008 je u výnosu z daně z příjmu právnických osob o 6 228 tis.Kč, dále u daně z příjmu fyzických osob o 1 336 tis.Kč a daně ze závislé činnosti o 548 tis.Kč, naopak vyšší výnos je z DPH o 1 425 tis.Kč.

Finanční úřad zaslal v roce 2010 také výnos z daně z nemovitosti ve výši 5 497 tis.Kč. Výnos z této daně je 100 % příjmem města. Vzhledem k vyšším sazbám stanoveným zákonem byl výnos této daně o 1 794 tis.Kč vyšší než v roce 2009, přestože město koeficient snížilo z 1,6 na 1,4.

V roce 2010 bylo vybráno na správních poplatcích 4 382 tis.Kč. V roce 2009 to bylo 5 235 tis.Kč, to je o 853 tis.Kč méně než v roce 2009. Výpadek je zejména u položky za povolení výherních hracích automatů o 651 tis.Kč, za cestovní pasy 72 tis.Kč a za jiné motorové vozidlo 93 tis.Kč.

Město Lysá nad Labem má k 31.12.2010 úvěr na výstavbu MŠ Pampeliška ve výši 9 593 tis.Kč.

Při finančním vypořádání dotací byly na účet kraje vráceny nevyčerpané sociální dávky ve výši 326 tis.Kč. Celkové čerpání sociálních dávek v roce 2010 bylo 39 406 tis.Kč, v roce 2009 bylo 38 451 tis.Kč tj. o 955 tis.Kč více.

V roce 2010 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 45 181 tis.Kč a investiční ve výši 12 934 tis.Kč. Dále dotace na výkon státní správy ve výši 19 035 tis.Kč a na žáky 1724 tis.Kč od Středočeského kraje a neinvestiční dotace od jiných obcí 1 191 tis.Kč.

Finanční odbor dále zajišťoval mzdovou agendu a účetní agendu. Ve výdajích bylo zpracováno 4030faktur a dobropisů. V příjmech měsíčně účtováno o 280 dokladech a v hospodářské činnosti průměrně 385 dokladech, ve výdajích o 307 dokladech. Město je plátcem daně z přidané hodnoty, a proto též musí měsíčně účtovat i o 109 vystavených fakturách zejména na pult centrální ochrany, Listy, inzerci, pronájem vodovodních řadů atd. Každý měsíc byla zpracovávána účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány e-mailem na adresu Centrálního systému účetních informací státu.

Dále vedl agendu 966 poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Za rok 2010 bylo vybráno 142 470 Kč.

V roce 2010 bylo poskytnuto 31 půjček v celkové hodnotě 1 020 tis.Kč.

Dále byla vedena agenda dlužníků. Agenda narůstá, dlužníci jsou pravidelně upomínáni. Město využívalo služeb exekutorského úřadu.

Po celý rok, i v neúřední dny, byla otevřena výdajová a příjmová pokladna. V příjmové pokladně mohli občané přímo uhradit všechny městským úřadem vyměřené správní a místní poplatky, pokuty apod.

Počet klientů, kteří navštívili příjmovou pokladnu během roku 2010 byl 16 292 tj. o 649 klientů více než v roce 2009. V hotovosti bylo vybráno 10 359 880 Kč, a to je o 1 253 tis.Kč méně než v roce 2009. Výdajová pokladna eviduje 1530 dokladů na ně bylo vyplaceno 2 117 442 Kč, a to je o 553 tis.Kč více než v roce 2009.

Již od listopadu 2010 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2011, který byl sestaven jako sumář požadavků od jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Požadavky na výdaje převyšovaly příjmy o 195 miliónů korun. Návrh rozpočtu byl nevyrovnaný z důvodu nutnosti zařazení získaných dotací a jejich spoluúčastí. Po projednání s vedoucími odborů byl návrh projednán v radě města, vznikly dvě vyrovnané varianty, které byly konzultovány na pracovní schůzce ZM. Po projednání v radě města byl návrh rozpočtu vyvěšen a 22.12.2010 byl zastupitelstvem města schválen.

Finanční odbor zajišťuje účetnictví i pro Mikroregion Polabí. Agenda narůstá vzhledem k tomu, že Mikroregion Polabí pořizuje společnou investici splaškovou kanalizaci v obcích Starý Vestec, Bříství, Přerov n.L., o které účtuje Mikroregion Polabí. V roce 2010 sdružovaly obce na účet Mikroregionu finanční prostředky a byla vybudována investice za 25 059 tis.Kč. Stejně jako u města se musí dodržovat termíny účetních závěrek a odesílání výkazů, které se od letošního roku odesílají do Centrálního systému účetních informací státu.

Odbor správy majetku a investic

František Blažek, vedoucí odboru

Činnost na úseku ochrany životního prostředí ,likvidace odpadů - odbor provedl výběr plateb v hotovosti od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč.kontroly s firmou A.S.A.,zpracoval výběry poplatků za odpady 4x v roce Sipem, zaslal 192 upomínek za roky 2009-7 a 193 platebních výzev, 824 složenek za odpady a 33 platebních výměrů. Uzavřel smlouvy s kolektivním systémem Asekol, Elektrowin, Ekolamp na odběr separovaného odpadu vč.fakturace za zpětný odběr elektrozařízení, fakturaci věcných břemen,ručně zpracoval 341 položek pro výběr poplatků za odpady z lyských bytů pro MÚ Milovice - Sipem, provedl kontroly platby poplatků za odpady v obchodech a restauracích se sídlem v Lysé n.L.,provedl kontrolu a následnou změnu poplatků u dětí do věku 6ti let a občanů starších 70ti let a další související administrativní práce při plnění úkolů OSMI.

Na úseku bytového fondu zajistil 8 jednacích schůzek bytové komise,realizoval 8 směn bytů, přidělil 20 bytů s odprodejem dluhů ve výši 390.tis.Kč, zpracoval 91 zpráv do RM a 4 do ZM. Koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě,údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n.L. tak v Milovicích s ročním obratem cca 31.mil.Kč. Zajistil veř.soutěží investiční zakázku na výměnu oken v budovách č.p.1370 a č.p.47 v nákladu 800.tis.Kč,provedl opravu střešní krytiny objektu č.p.1032 v hodnotě 401.tis.Kč a opravu střešní krytiny vč.opravy zvoničky budovy objektu č.p.565 na hřbitově v celkové výši nákladů 412.tis.Kč a spoustu dalších oprav drobného charakteru na údržbě a opravách bytového a nebytového fondu v majetku města.

Při správě nebytových prostor bylo uzavřeno 11 nových nájemních smluv,ukončeno 9 nájemních smluv, uzavřeno 9 dodatků k nájemním smlouvám,vytvořeno 73 příloh k nájemním smlouvám týkající se navýšení nájmu NP o inflační koeficient 1% - zveřejněno celkem 30záměrů na pronájem NP a 3 veřejné zakázky.

Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města, podchodu v žst.Lysá n.L. a údržba veřejných WC v nákladu 437.tis.Kč - měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. V listopadu 2010 provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.

Radě města bylo předloženo k projednání celkem 61 příspěvků a 4 příspěvky do ZM

Do majetku města byly zařazeny investice v hodnotě 44.197.tis.Kč a vyřazen majetek v hodnotě 1.162.tis.Kč

Příjmy z pronájmu nebytových prostor činily za rok 2010 – 3.742.tis. Kč.

Oddělení správy a údržby komunikací,chodníků,dopravního značení a majetku města za rok 2010 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města vč.Litole,obce Dvorce a Byšičky,přeložku panelové cesty Jar.Sady,opravy nezpevněných povrchů kom.Višňová,Na Vys.mezi, Kpt.Jaroše,Tři chalupy,lokalita Řehačka, a další drobné opravy a havarie – vše v celkovém nákladu 1.033.tis.Kč.

Byla provedena pokládka zámkové dlažby chodníku v ul.Čapkova a II.etapy cesty v areálu hřbitova,opravy chodníků přeložením dlažby v ul.Třebízského,Veleslavínova,Sídliště 1446-48, zbudován záliv na kontejnery v ul.Vichrova a chodník při ul.Resslova ke garážím – zbudován provizorní přístupový chodník k novém separačnímu dvoru při lokalitě Sídliště + další drobné opravy a havarie v celkovém nákladu 1.439.tis.Kč.

Při správě dopravního značení bylo při nákladech 390.tis.Kč nově instalováno osvětlení přechodu ul.ČSA+Resslova, instalace nového dopr.značení ul.Masarykova, U Karlova, Mírová, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, provedeny opravy zpomalovacích prahů, zajišťován úklid parkovišť aj.

Příspěvek města na dopravní obslužnost byl za rok 2010 v částce 1270.tis.Kč.

Na úseku správy a údržby komunikací,chodníků a majetku města bylo vydáno 40 rozhodnutí na zvláštní užívání, 20 na napojení na komunikace a 65 souhlasů s výkopovými pracemi, 60 stanovisek města,předloženo 27 příspěvků do jednání RM a 4 do ZM, příjmy ve správě činily 370.tis.Kč z pronájmu parkovišť a 5.tis.Kč ze správních poplatků.

Oddělení ochrany životního prostředí,údržby zeleně,údržby VO,správy psího útulku a odpadového hospodářství zpracovalo pro zasedání RM celkem 5 důvodových zpráv,zveřejnilo 7 veřejných zakázek a provádělo tuto níže uvedenou činnost:

Psí útulek:

Odborem SMI ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2010 umístěno v útulku ve Velasu a.s.Hrabanov celkem 93 psů odchycených na území města. Kočky umístěné v útulku v počtu 17 byly po 2 měsících po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody, některá koťátka si odnesli noví majitelé. Za celý rok 2010 vydalo Město Lysá n.L. za provoz tohoto zařízení 290.tis.Kč . Seznamy pejsků jsou měsíčně uvedeny v LISTECH, na vývěsce v podloubí, na internetových stránkách i na nástěnce ve druhém patře budovy MěÚ.

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo Město Lysá n.L. Kč 2.520.tis.Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišlo Město na 550.tis.Kč a tříděný sběr na 1.691.tis.Kč.

Firma EKO-KOM zaslala odměnu za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 těmito čtvrtletními částkami:

397.502,00 IV.Q 2009
202.774,00 I.Q 2010
339.914,00 II.Q 2010
271.980,00 III.Q 2010

Čistota města, která obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce,vyšla na 2.628.tis.Kč a mimořádné náklady na úklid sněhu při zimní kalamitě byly celkem v částce 934.tis.Kč.

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce prováděné firmou pana Václava Bílka byly v celkové výši 836.tis.Kč.

Městská zeleň:

Údržba parků je kapitola, která zahrnuje náklady vynaložené za údržbu bývalého pionýrského areálu v Čechově ulici, práce v zámeckém parku, a úpravy zeleně v Byšičkách Náklady parků celkem byly ve výši 727.tis.Kč. Částka 3.199.tis.Kč byla vynaložena za veřejnou zeleň - je v ní zahrnuto havarijní kácení, obsahuje také chemické postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy (odborný řez lip ul.Pivovarská), drcení větví, řezy živých plotů a běžnou údržbu zeleně.

V roce 2010 bylo provedeno odborné ošetření dubů v lokalitě Řehačka v celkovém nákladu 159.tis.Kč při dotaci 103.tis.Kč.Dosadba za uhynulé stromy byla provedena v celkovém nákladu 423.tis.Kč.

Přehled další hospodářské činnost a souvisejících nákladů daného úseku:

 • Daň z nemovitosti předplacená – je účtem průběžným, Laboratorní rozbory – 36.tis.
 • Geometrické plány – 80.tis. Odborné posudky –47.tis., Pozemkové úpravy – 146.tis.
 • Čištění vpustí – 446.tis., Připojení vod. a kanal. přípojky + ČOV – 131.tis.
 • Daň z převodu nemovitostí hradí Město Lysá n.L. –15.tis.
 • Údržba hřbitova – 328.tis.
 • Výkup pozemků – 89.tis.
 • Elektrická energie – 1.998.tis.
 • Svoz popelnic - 3.200.tis.
 • Drobné projekty – 67.tis.
 • Rezerva a havárie kan.a vod.řádu – 97.tis.Kč.

Výkaz příjmů:

 • Za zábor veřejného prostranství se vybralo 9.tis.Kč
 • Za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet – 5.593.tis.Kč
 • Hřbitovní poplatky činily v roce 2010 – 126.tis.Kč

Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2010 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem 103 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků , prodeje pozemků , výkupu pozemků , směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemeni. Zveřejněno na vývěskách města 26 záměrů na prodej a pronájem pozemků,pro jednání ZM bylo předloženo 22 zpráv.

Za účelem prodeje obecních pozemků bylo celkem sepsáno a uzavřeno:

 • 15 kupních smluv na prodej obecních pozemků za celkovou částku 7.451.tis.Kč – (prodávající Město Lysá n.L.)
 • smlouvy o výkupu pozemků za částku 89.tis.Kč – (kupující Město Lysá n.L.)
 • smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za částku 34.tis.Kč

Ke konci roku bylo na odboru evidováno:

 • 96 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za 319.tis.Kč
 • 148 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za 12.tis. Kč
 • 22 platných nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města, za 90.tis.Kč
 • Zadáno 8 geometrických plánů – týkajících se prodeje pozemků.
 • Každý měsíc je měřeno ovzduší na dvou stanovištích v Lysé n.L. a Litoli. Vzorky jsou zasílány začátkem každého měsíce na adresu SVÚOM Praha s.r.o..
 • Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n.L.a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n.L.
 • V obecních lesích provedena těžba souší (samovýrobou na Šibeničním vrchu, Hrabanov a Mršník) vč.vysekání trávy a náletů . Na Mršníku bylo provedeno zalesnění lokality (dub,olše,lípa) a na Šibeničním vrchu dosázena dvouletá borovice – 1200 ks.
 • Odbor řešil ve spolupráci s vlastníky pozemků lokality Drážky související agendu s dotčenými orgány pro umožnění výstavby nových RD .
 • V listopadu provedena inventura pozemků.
 • Během roku prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínek.

Další činností odboru správy majetku je investiční výstavba,zajištění stavebních povolení,stavebních dozorů, kolaudačních řízení a související administrativní činnost, kde bylo zpracováno 478 písemností,29 podkladů do jednání RM a 5 podkladů do ZM – dle zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bylo zveřejněno 11 záměrů na zadání veřejné zakázky a 4 podlimitní veřejné zakázky – dále provedeny v průběhu roku 2010 tyto níže specifikované investiční akce:

Na Sídlišti stavba budovy nové MŠ Pampeliška II. v celkovém investičním nákladu 9.038.tis.Kč,dokončena rekonstrukce letního kina v částce 88.tis.Kč,provedena další etapa opravy střechy budovy muzea B.Hrozného za částku 1.200.tis.Kč,zahájeny přípravné práce na celkové rekonstrukci stokových sítí v Lysé n.L. s počátečním nákladem 465.tis.Kč(VŘ,dokumentace,dozor aj.),provedena stavba nového VO v ul.Lom v hodnotě 452.tis.Kč a stavba nového separačního dvora v lokalitě Sídliště v bývalé kotelně K4 v celkovém investičním nákladu 6.017.tis.Kč při dotaci 4.500.tis.Kč.

V další činnosti tohoto úseku odboru SMI bylo zpracováno celkem 84 příspěvků do jednání RM a 46 do jednání ZM, zpracováno mnoho vyjádření vyplývajících z kompetence odboru,uzavřeno 13 smluv budoucích o zřízení věcného břemene s předpokládaným  příjmem 792.tis.Kč a 19 smluv o zřízení VB s příjmem 176.tis.Kč, vypracováno a uzavřeno 19 smluv o provedení díla,vypsáno 11 veřejných zakázek aj. Odborem SMI byla realizována rekonstrukce školní tělocvičny budovy ZŠ J.A.Komenského v nákladu 2.454.tis.Kč,dokončena rekonstrukce objektu MŠ Pampeliška I. v nákladu 646.tis.Kč,provedena výměna oken budovy ZŠ TGM v hodnotě 892.tis.Kč,opraveno pracovní schodiště při jídelně Eurest v nákladu 221.tis.Kč,provedena demolice starého objektu školních dílen v areálu ZŠ B.Hrozného za 78.tis.Kč a rekonstrukce podlah učeben v nákladu 391.tis.Kč vč.dokončení rekonstrukce tělocvičny školy za 227.tis.Kč + výměna kotle v celkovém nákladu 200.tis.Kč. V budově objektu ZUŠ byla instalována klimatizační jednotka v koncertním sále v pořizovací ceně 111.tis.Kč a zbudována vestavná nová skříň při tanečním sálu v hodnotě 90.tis.Kč

Nadále bylo zajišťováno průběžné doplňování dat do Digitálně technické mapy města – 404.tis.Kč a další spousta akcí spojených se správou a údržbou majetku města Lysá n.L.

Stavební úřad

Ing.Jiřina Čížková, vedoucí odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2010 vykonával státní správu pro katastrální území :

 • Lysá nad Labem
 • Litol
 • Stará Lysá
 • Ostrá
 • Šnepov
 • Stratov
 • Jiřice
 • Semice
 • Přerov nad Labem
 • Starý Vestec
 • Bříství

Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností :

 • Lysá nad Labem
 • Milovice
 • Stará Lysá
 • Ostrá
 • Šnepov
 • Stratov
 • Jiřice
 • Semice
 • Přerov nad Labem
 • Starý Vestec

Od 1.1.2010 do 31.12.2010 přijal stavební úřad 2371 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. vydal:

Na úseku územního rozhodování:

64 Územně plánovacích informací
127 Územních souhlasů
97 Územních rozhodnutí o umístění stavby , změny stavby, dělení pozemků, zjednodušených územních rozhodnutí
48 Územních rozhodnutí ve spojeném řízení se stavebním

Na úseku stavebního řádu:

66 Ohlášení jednoduchých staveb (převážně rodinných domů do 150 m2)
44 Stavebních povolení
7 Změn staveb před dokončením
32 Dodatečných povolení staveb
15 Odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)
37 Kolaudačních rozhodnutí a povolení zkušebního provozu
60 Kolaudační souhlasy
56 Oznámení o užívání a závěrečné kontrolní prohlídky
13 Změn v užívání staveb (oznámení)
37 Výjimek z vyhlášek č. 137/1998 Sb. a 501/2006 Sb.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 49 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Za Městský úřad Lysá nad Labem stavební úřad zpracoval a vydal 29 koordinovaných stanovisek.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 178 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona 14 přestupků a správních deliktů.

V působnosti úřadu územního plánování byly vydány změny č. 6 a 7 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem a schváleno zadání nového územního plánu Lysé nad Labem. Na zpracovatele bylo vypsáno a ukončeno výběrové řízení a byla podepsaná smlouva na zpracování.

Dále byla vydaná změna č.1 Regulačního plánu Vysoká Mez

V okolních obcích bylo pořízeno:

 • Přerov nad Labem – projednán návrh územního plánu
 • Stará Lysá – projednávání nového zadání změny č. 2 územního plánu
 • Stratov – vydání návrhu změny č.1 územního plánu a vydání regulačního plánu
 • Ostrá – projednání územního plánu

Obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání a také na úseku evidence zemědělského podnikání. ObŽÚ vykonává státní správu v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností. Dále od 1.1.2010 vykonává obecní živnostenský úřad agendu týkající se „výherních hracích přístrojů“ (pouze pro územní obvod Lysá nad Labem).

Na úseku živnostenského podnikání vykonává obecní živnostenský úřad všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa“ (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, toto činí prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z Rejstříku trestů elektronickou cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění).

Podání dle živnostenského zákona může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice, neboť od 1.7. 2008 byla zrušena místní příslušnost.

1.8.2010 nabyl účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, kterým byl opět ve velké míře novelizován i živnostenský zákon.

V roce 2010 bylo vydáno 785 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazu živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo vydáno 768 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení , pokračování provozování živnosti, změny statutárních orgánů, změny odpovědných zástupců). Bylo vydáno 57 rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 32 výpisů ze živnostenského rejstříku.

V roce 2010 bylo provedeno 124 kontrol podnikatelských subjektů a 5 místních zjištění. Uloženo bylo 74 blokových pokut v celkové výši 13 000,- Kč. Některé kontroly byly prováděny ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, některé za účasti Policie ČR.

Obecní živnostenský úřad poskytoval rady týkající se živnostenského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s živnostenským podnikáním.

Na základě zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, se mimo jiné přidělují identifikační čísla všem provozovnám (IČP) .Tento zákon uložil povinnost živnostenským úřadům přidělit IČP i provozovnám , které byly registrovány před 1.7.2010 a zároveň o přiděleném IČP vyrozumět podnikatele. Znamená to značný rozsah práce pro živnostenské úřady.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2010 byly provedeny 4 zápisy nových zemědělců do evidence a zároveň jim bylo vydáno osvědčení zemědělského podnikatele (šlo o fyzické osoby ). Byl proveden 1 zápis o přerušení zemědělské výroby. Bylo vydáno 12 výpisů z informačního systému zemědělského podnikatele.

Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2010 odborem obecní živnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v celkové výši 272 000,-Kč.

Další činností, kterou převzal obecní živnostenský úřad od 1.1.2010 je povolování výherních hracích přístrojů a s tím spojená agenda. V této oblasti postupuje odbor podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2010 bylo vydáno celkem 45 rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

Za provozování výherních hracích přístrojů bylo celkem vybráno :

 • správní poplatky ve výši 1 329 000,- Kč
 • místní poplatky ve výši 1 511 674,- Kč.

Odbor dopravy

Ing.Alena Novotná, vedoucí odboru

Odbor dopravy vykonával v roce 2010 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II.a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II.a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II.a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II.a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost v roce 2010 podle zákona č. 13/1997 Sb. počet
vydaných rozhodnutí 59
vydaných stanovisek 181

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti pro taxislužbu.

činnost v roce 2010 podle zákona č. 111/1994 Sb. počet
vydaných stanovisek 2
počet provedených zkoušek z  odborné způsobilosti 1

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost v roce 2010 podle zákona č. 361/2000 Sb. počet
vydaných stanovení úpravy provozu 85
vydaných stanovisek 12
registr řidičů počet
celkem evidovaných řidičů 14 433
počet vydaných řidičských průkazů 2 771
počet nových řidičů 261
počet vydaných mezin.řid.průkazů 77
počet odebraných řidičských oprávnění (vydané zákazy řízení i jiným úřady a soudy) 161
počet vydaných potvrzení o ztrátě 152
počet vydaných karet řidiče 53
počet vydaných profesních osvědčení 47
bodový systém počet
předběžně zadržených řidičských průkazů 199
celkem potrestaných řidičů 1 545

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.

registr vozidel počet
nově přihlášená vozidla 625
individuálně dovezená vozidla 90
odhlášená vozidla ze správního obvodu Lysá n.Labem 1 123
přihlášená vozidla do správního obvodu Lysá n.Labem 2 325
vozidla trvale vyřazená z provozu 338
vozidla dočasně vyřazená z provozu 238
vozidla v převodu 1280
odcizená vozidla 2
vozidla provozovaná ve správním obvodě Lysé n.Labem 17 630
celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n.Labem 19 508
celkem provedených elektronických operací v systému RV 5 616

V roce 2010 se na Městský úřad Lysá nad Labem přihlásila vedle Autoškoly Mikšovský, Autoškoly Kříž, Autoškoly Hercok i Autoškola Max, jejichž žáci na odboru dopravy vykonávají zkoušky odborné způsobilosti. Bylo přezkoušeno celkem 178 uchazečů o řidičský průkaz.

Odbor dopravy vykonává speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

speciální stavební úřad počet
vydaných stavebních povolení 12
vydaných kolaudačních souhlasů 7
ohlášení stavby - souhlas 1
usnesení o přerušení řízení 2

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost v roce 2010 podle zákona č. 200/1990 Sb. počet
počet zahájených přestupků 806
počet postoupených přestupků 28
odložených nebo zastavenýchpřestupků 349
počet uložených pokut 383
na pokutách uloženo celkem 3 702 250,-Kč
počet zákazů činnosti (zákaz řízení) 192
celkem za rok 2010 vybráno
na správních poplatcích 1 999 975,- Kč
na pokutách (uloženo) 3 702 250,- Kč

Celkem odbor dopravy za rok 2010 přispěl do rozpočtu města částkou 5 702 225,- Kč.

Odbor školství a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Školy zřizované městem Lysá nad Labem:

 • Mateřské školy
  • MŠ Dráček - ředitelka pí Bc.Marcela Michňová – počet dětí 50
  • MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Hana Rambousková – počet dětí 100
  • MŠ Pampeliška - ředitelka pí Jana Stará – počet dětí 50, od 1.9.2010 byla rozšířena kapacita o dalších 50 míst a nastoupila na místo ředitelky pí Kristýna Kaňková, Dis.
  • MŠ Mašinka - ředitelka pí Jaroslava Černá – počet dětí 75
 • Základní školy
  • ZŠ B.Hrozného - ředitel Mgr.Karel Špecián – počet dětí 458
  • ZŠ J.A.Komenského – ředitelka Mgr.Marie Nováková – počet dětí 407
  • ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška – počet dětí 107
  • Základní umělecká škola F.A.Šporka - ředitelka Bc. Vlasta Blažková – počet dětí 550

Školy zřizované Krajským úřadem SK:

 • Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy - ředitel Mgr.Petr Tomek – počet dětí cca 85
 • Střední školy
  • Obchodní akademie - ředitelka RNDr.Ivana Dvořáková – počet dětí cca 226
  • Střední škola oděvního a grafického designu - ředitelka Ing.Bc.Irena Mázlová – počet dětí cca 377

Stravovací zařízení:

 • Eurest – zařízení školního stravování spol. s r.o.

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno celkem 13.905 tis.Kč.

Státní správa ve školství:

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích:

 • Milovice
  • ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Milovice – ředitel Karel Haizler, od 1. 9. 2010 nastoupila do funkce ředitelky Mgr. Lada Flachsová – počet dětí MŠ 46 - počet žáků ZŠ 700
  • MŠ U Broučků – ředitelka Radka Němečková – počet dětí 120
  • MŠ Sluníčko – ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 308
  • ŠJ Milovice – vedoucí Iveta Pelcová – počet strávníků 435
 • Ostrá
  • MŠ Ostrá – ředitelka Bc. Eva Černá – počet dětí 20, od 1. 9. 2010 navýšena kapacita MŠ na 26 dětí
 • Přerov nad Labem
  • ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka PaedDr. Irena Jarešová, k 1. 2. 2010 byla tato organizace rozdělena na ZŠ
  • MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 54 – počet dětí ZŠ 77
  • ŠJ a vývařovnu Přerov nad Labem – vedoucí Petra Jírová - počet strávníků 125
 • Semice
  • ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 158
  • MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 40
 • Stratov
  • MŠ Stratov – ředitelka Andrea Radová – počet dětí 21

Úsek kultury:

Z rozpočtu oddílu Kultura bylo v r. 2010 vyčerpáno celkem 9677 tis. Kč.

Z toho Městská knihovna vyčerpala 2061 tis.Kč, Kluby důchodců 129 tis.Kč, na provoz kin bylo vydáno 722 tis. Kč, dotace města na podporu společenských organizací a kulturních akcí činily 600 tis. Kč, Hasičské dechovce byly zakoupeny nové uniformy za 161 tis. Kč, na údržbu dětských hřišť a hřiště u ZŠ Komenského se vydalo 389 tis. Kč, na podporu sport. organizací a sportovních akcí město vydalo formou dotací 1148 tis. Kč.

Na investiční akce bylo z této kapitoly vyčerpáno 876 tis. Kč, z toho 60 tis. Kč na nákup laviček, 200 tis. Kč na splátku budovy kina, 284 tis. Kč na rekonstrukci zvukové techniky do kin, 200 tis. Kč činil příspěvek města na obnovu kulturních památek a za 132 tis. Kč byla oplocena dvě dětská hřiště.

Byla realizována řada koncertů, jichž bylo město pořadatelem – Jiří Schmitzer, Justin Lavash, Affetto (velikonoční koncert), JAZZFEST, Wabi Daněk, Petr Linhart, The Kingsize Boogiemen, Robert Křesťan a Druhá tráva, Pavel Bobek, Lenka Dusilová a Eggnoise, Dan Bárta a Illustratosphere, Madfinger, Eliška Ptáčková a COP, Tereza Černochová a Takin´Off, Už jsme doma, Seven Days, Václav Koubek, Lyra da Camera (vánoční koncert). Dále odbor pořádal Dny evropského dědictví, tradiční Setkání se sochami na zámku, představení Kabaret Ester Kočičkové a Novoroční ohňostroj.

Odbor organizačně zajistil stánek Mikroregionu Polabí a reprezentoval naše město 12.-14.2. na výstavě „Regiony ČR“ na Výstavišti Lysá n.L.

Ve dnech státních svátků v květnu a říjnu se uskutečnila vzpomínková shromáždění s kladením věnců.

31.ledna na městském úřadě bylo prvňáčkům ze ZŠ J.A.Komenského předáno první vysvědčení. Ke Dni učitelů jsme připravili na městském úřadě setkání našich pedagogů s hudebním vystoupením ze ZUŠ F.A.Šporka a malým pohoštěním.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Středního odborného učiliště.

Pro veřejnost byla uspořádána fotosoutěž černobílých fotografií, které se zúčastnilo 18 autorů se 182 snímky. Pro žáky a studenty lyských škol připravil odbor ŠaK spolu se Spolkem rodáků města soutěž v literární a výtvarné oblasti „Hrabě F.A.Špork a sv.Hubert – patron myslivců“.

Od září do prosince byl organizován Kurz tance a společenské výchovy v Benátkách n.J.

V obřadní síni bylo přivítáno 44 nově narozených občánků města.

Během loňského roku bylo osobně blahopřáno 113 seniorům k dosažení významného životního jubilea.

Odbor zajistil vydávání a distribuci měsíčníku „Listy města Lysé n.L. a okolí“.

Byly zajištěny propagační práce a materiál pro město ve výši 245 tis.Kč.

Úsek památkové péče:

V roce 2010 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností mimo městskou památkovou zónu (dále též „Podpora obnovy kulturních památek“) a Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 956.000,- Kč. Z této dotace se hradila další etapa obnovy měšťanského domu čp. 177 (Jednoty) ve výši 110.000,- Kč, město poskytlo 84.000,- Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem na restaurování sochy sv. Řehoře z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z programu regenerace se zafinancovala částka 100.000,- Kč, z rozpočtu města 30.000,- Kč. V předešlých letech byla z tohoto programu hrazena obnova zámecké zdi v úseku od kostela přes vstup do zámku až po vstup do objektu archivu. V souvislosti s touto obnovou se v  roce 2008 započalo s restaurováním váz ze zámecké zdi (v první etapě bylo restaurováno 9ks váz – originálů v torzálním stavu, v roce 2009 se jednalo o 8ks – originálů) a v roce 2010 se obnovily 4ks bust z programu regenerace částkou 75.000,- Kč, z rozpočtu města 66.900,- Kč. Na restaurování alegorické sochy „Pomony“ ze souboru antických bohů se vyčlenilo 110.000,- Kč, město poskytlo 5.500,- Kč, na alegorickou sochu „Hefaista“ ze stejného souboru ze zámeckého parku 130.000,- Kč, město poskytlo 7.940,- Kč. V rámci daného programu se navázalo na obnovu krovu a střechy bývalého špitálu, dnes muzea B. Hrozného z roku 2009 a byl opraven krov a střecha pravého dvorního křídla za 331.000,- Kč, město poskytlo 869.000,- Kč. Podíl města činil celkem 1.149.300,- Kč.

Od Středočeského kraje město obdrželo dotaci ve výši 123.120,- Kč na obnovu klasicistní kapličky z roku 1883 v Poděbradově ulici. Ze svého rozpočtu v r. 2010 město vyčlenilo částku ve výši 6.480,- Kč.

Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek jsme získali 119.000,- Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Částka byla v plné výši poskytnuta Ing. Václavu Švejdovi na obnovu střechy pece cihelny – technickou památku v Lysé nad Labem.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 12 rozhodnutí na kulturní památky, 8 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 16 stanovisek dle § 149 správního řádu a 69 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů – Program regenerace MPZ a MPR, program Středočeského kraje Fond obnovy a kultury památek a program Podpora obnovy kulturních památek z MK ČR.

Celkově se město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 1.600.000,- Kč.

Odbor sociální a zdravotní

Květuše Tobiášová, vedoucí odboru

Na úseku výplaty dávek v přenesené působnosti:

V roce 2010 odbor sociální a zdravotní při MěÚ v Lysé nad Labem jako úřad s rozšířenou působností realizoval již čtvrtým rokem výplaty dávek hmotné nouze ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výplata dávek podle tohoto zákona byla zavedena za účelem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivuje osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Jedná se o jednotný systém na celém území ČR, zabraňující sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje nebo se práci vyhýbá. Součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty, včetně sociálního poradenství, pomoc při hledání vhodného bydlení.

Vyplácené dávky:

celkem bylo vyhodnoceno 1724 z toho vyplaceno 1476 dávek v celkové výši 5 996 473,- Kč, v systému hmotné nouze byly vyřízeny žádosti cca 432 žadatelů.

 1.  příspěvek na živobytí - vyplaceno 3 585 662,- Kč
 2. doplatek na bydlení - vyplaceno 2 269 687,- Kč
 3. mimořádná okamžitá pomoc - vyplaceno 141 124,- Kč (jednorázové dávky)

Starým a zdravotně postiženým občanům bylo vyplaceno 98 dávek v hodnotě 123 300,- Kč. Z toho na individuální dopravu 13 dávek ve výši 84 500,- Kč, na užívání bezbariérového bytu 73 dávek - 8 příjemcům ve výši 29 200,- Kč, na krmivo pro slepeckého psa 1 příjemci 12 dávek v celkové hodnotě 9 600,- Kč.

V oblasti dávek hmotné nouze byla řešena 3 odvolání proti rozhodnutí správního orgánu. Bylo provedeno 152 sociálních šetření v rodinách žadatelů a vyřízeno 118 žádostí od soudů, Policie ČR a dalších správních orgánů.

V systému výplat dávek hmotné nouze došlo k navýšení vyplacených finančních prostředků, z důvodu nárůstu obyvatel Milovic v návaznosti na větší procento nezaměstnanosti. Dále zaznamenáváme větší počet neúplných, rozvedených rodin a s tím spojený nedostatek finančních prostředků.

Na úseku výplaty dávek obcí s rozšířenou působností:

Zdravotně postiženým jedincům v r. 2010 bylo vyplaceno 525 jednorázových peněžitých příspěvků podmíněných zdravotním stavem v celkové výši 3 625 790,- Kč, z toho 8 příspěvků na zakoupení motorového vozidla, 9 příspěvků na opatření zvláštních pomůcek, 3 příspěvky na úpravu bytu a 505 příspěvků na provoz motorového vozidla. Na tomto úseku bylo vydáno 737 rozhodnutí a provedeno 20 sociálních šetření. Dále bylo vydáno 163 žádostí o mimořádné výhody pro zdravotně postižené občany (průkazky TP, ZTP, ZTP/P). Bylo řešeno 10 odvolání.

Na úseku sociálním v rámci samostatné působnosti:

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2010 cca 86 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 27 žádostí o byty pro manželské dvojice.

V případě potřeby odbor pomáhal sepisovat žádosti o umístění v DPS, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů, zpracovávaly se podklady pro jednání sociální a zdravotní komise a rady města. V r. 2010 byly umístěny 2 osoby do uvolněných bytů pro jednotlivce, byl uvolněn jeden byt pro manželskou dvojici.

Pod sociálním a zdravotním odborem pracovala sociální a zdravotní komise, která měla 7 členů, schůze se konaly 1x měsíčně. Členové komise společně s odborem projednávali žádosti o finanční příspěvky z Charitativního fondu, umístění žadatelů do domu s pečovatelskou službou, záležitosti týkající se dětí, starých a zdravotně postižených spoluobčanů. Materiály pak odbor dále zpracovával pro jednání rady města. Radě města bylo v r. 2010 předloženo 17 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně.

Rozpočet Charitativního fondu byl v roce 20l0 ve výši 100 000,- Kč a byl téměř vyčerpán.

Odbor pracoval s rozpočtem Klubu důchodců v Lysé nad Labem a Litoli, rozpočty byly zcela vyčerpány.

Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 9.900,- Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. V roce 20l0 byly vypraveny 3 pohřby osob, které nemají žádné příbuzné, v částce celkem 36 223,- Kč.

Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepsal žádost a vypracoval rozhodnutí o jejich ustanovení. Bylo ustanoveno 6 osob jako zvláštní příjemce důchodového pojištění.

Odbor spolupracoval s Centrem sociálních a zdravotních služeb (pečovatelskou službou), byla provedena společná šetření. Průběžně byly potvrzovány žádosti o zavedení pečovatelské služby. Na úseku samosprávy bylo provedeno 27 šetření.

Na úseku dávek výplaty příspěvku na péči:

Odbor sociální, jako úřad s rozšířenou působností realizuje výplatu příspěvku na péči, dle Zák. č. 108/2006 Sb.

K 31.12.20l0 bylo vyplaceno

mladší 18-ti let starší 18-ti let

I. stupeň závislosti lehká závislost

2000,- Kč (děti 3000,- Kč) 10 200

II. středně těžká závislost 8 138

4000,- Kč (děti 5000,-Kč)

III. těžká závislost

8000,- (děti 9000,- Kč) 2 55

IV. úplná závislost 16 59

12000,-

Celkem 36 452

Příspěvek na péči má sloužit občanům k zakoupení tzv. sociální služby tj. veškerých služeb pečovatelské služby, pobytu ve stacionáři, osobní asistence apod., účelem tohoto zákona je, aby každý občan měl možnost setrvat co nejdéle ve svém domácím, přirozeném prostředí.

Za správní obvod Lysé nad Labem bylo celkem v systému příspěvku na péči v r. 2010 vyplaceno 29 661 000,- Kč.

K 31.12.20l0 bylo vypláceno 488 klientů z toho do 18 let věku 36 klientů. V roce 20l0 bylo nepřiznáno, odejmuto, ukončeno 123 dávek.

Bylo provedeno 289 sociálních šetření.

Na úseku sociálně právní ochrany dětí:

V evidenci v r. 2010 evidoval odbor celkem 1 258 spisů rodin s trvalým pobytem a 207 osob pouze s faktickým pobytem, zúčastnili jsme se 369 soudních jednání ve věci vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem (výchova a výživa před rozvodem, po rozvodu aj.). Dále jsme se zúčastnili jiných jednání v zájmu nezletilých dětí u jiných institucí, kde jsme vystupovali jako kolizní opatrovníci. Dle zákona o soc. právní ochraně dětí jsme vykonali 100 návštěv dětí umístěných v dětských domovech a ve výchovných ústavech. V rodinách v našem regionu jsme provedli 300 návštěv u 652 dětí.

Sociální pracovníci pomáhají rodinám s dětmi při obstarávání vhodného bydlení, azylového bydlení apod., v případě domácího násilí jsme byli nápomocni Policii ČR při řešení obtížné situace rodiny, řešili situaci 11 nezletilých dětí.

V 8 případech se OSaZ zabýval případy týraných dětí, spolupracovali jsme s Policií ČR při řešení složitých životních situací těchto rodin. V r. 2010 jsme realizovali umístění 9 dětí na základě předběžného opatření do dětských domovů z důvodů záškoláctví, výchovných problémů. Ústavní výchova byla realizována v 7 případech. Naše oddělení v průběhu roku řešilo v 5 případech děti s mezinárodním prvkem, dále jsme pracovali s rodinami nezletilých dětí, které dluží na nájemném a to u 16 rodin. Z důvodu závažných problémů v rodinách pracuje pro naše oddělení dětská psycholožka, která pomáhá řešit závažné životní situace rodin s dětmi. Odbor z důvodů nárůstu obyvatel oblasti Milovic se potýká s nedostatečným personálním obsazením oddělení sociálně právní ochrany dětí. V porovnání s rokem 2009 je patrný mírný nárůst počtu nových případů.

Úsek soc. právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež:

V roce 2010 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval se 115 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole atd. Z celkového počtu 115 dětí jde o 37 nezletilých dětí do 15 let, 86 mladistvých, 15-18 let, 39 dívek a 76 chlapců. Oproti roku 2009 se rapidně snížila trestná činnost, za rok 2009 bylo evidováno 26 dětí páchajících trestnou činnost v roce 2010 to bylo pouze 8, naproti tomu v roce 2008 to bylo 80 dětí. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 115 dětí jich 54,78% bydlí v Milovicích, 37,39% v Lysé nad Labem a 7,83% zbývá na děti z ostatních vesnic v okolí.

Rapidní snížení trestné činnosti zejména ovlivnila novelizace Trestního zákoníku s platností od 01.01.2010, která některé trestné činy „degradovala“ na přestupky, např. řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, zvýšila se hranice výše škody, což v praxi znamená, že některé trestné činy byly kvalifikovány jako přestupek.

V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.

Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. V roce 2010 došlo k významnému nárůstu užívání alkoholických nápojů nejen mladistvými, ale i nezletilými, bylo evidováno 27 dětí, které byly Policií ČR přistiženy pod vlivem alkoholu.

Na závěr je nutné vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.

Práce sociálního kurátora pro dospělé občany:

V evidenci kurátora je celkem 292 klientů propuštěných z výkonu trestu, vazby. V roce 2010 bylo celkem propuštěno z výkonu trestu a výkonu vazby 30 osob. Při propuštění kurátorka zajišťuje těmto občanům bydlení a dávku mimořádné okamžité pomoci z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením. Celkem bylo vyplaceno dávkovým oddělením ze systému hmotné nouze v  r. 2010 - 20 000,- Kč, 20 osobám, které ukončily výkon trestu nebo vazby.

Během roku byly uskutečněny 3 návštěvy klientů ve výkonu trestu.

Úsek zdravotnictví:

Agenda na úseku zdravotnictví je plně v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Městský úřad Lysá nad Labem, jako úřad s rozšířenou působností je pověřen agendou, která se týká vydávání receptů na vázané léky praktickým lékařům, dále vyřizováním přestupkové agendy. V r. 2010 nebyl projednáván přestupek na úseku zdravotnictví, byly projednány 2 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Recepty s modrým pruhem má v současné době vydáno 7 lékařů.

Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová, vedoucí odboru

Odbor životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Jsme dotčeným orgánem státní správy pro stavební úřady MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňujeme se místních šetření svolaných stavebními úřady, vedeme svoje správní řízení, provádíme kontrolní a poradenskou činnost.

Dále se odbor životního prostředí vyjadřuje k předloženým projektovým dokumentacím, v roce 2010 bylo celkem předloženo 237 projektů, vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím, zjišťovacím řízením a jiným různým záměrům, které by mohly mít nebo mají vliv na životní prostředí.

V působnosti odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce:

 • Lysá nad Labem
 • Milovice
 • Jiřice
 • Ostrá
 • Přerov nad Labem
 • Semice
 • Stará Lysá
 • Starý Vestec
 • Stratov

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb.

V roce 2010 bylo ve věci kácení dřevin vydáno 42 povolení ke kácení dřevin (142 stromů a 10.720 m² keřů), 10 nesouhlasů ke kácení dřevin (12 stromů), 32 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby (730 stromů a 60 m² keřů), bylo přijato 15 oznámení o pěstebním kácení dřevin (27 stromů a 7.373 m² keřů), 9 oznámení o havarijním kácení dřevin (13 stromů), byla evidována 2 oznámení o údržbě břehových porostů vodotečí, 1 řízení o kácení bylo postoupeno, 1 řízení bylo zastaveno a 3 řízení byla přerušena.Dále bylo vydáno 12 závazných stanovisek k činnosti ve významném krajinném prvku (5 x údolní niva, 4 x registrovaný krajinný prvek, 2 x tok, 1 x rybník), 4 souhlas ke změně krajinného rázu, bylo uloženo zpracování 3 biologických hodnocení (vlečka Milovice, tůně Josefov, škola Milovice), 2 souhlasy k ošetření památného stromu, 2 souhlasy k činnosti v ochranném pásmu památného stromu, 1 zákaz činnosti v ochranném pásmu památného stromu, 1 zákaz k činnosti (poškozování polních cest a omezování přístupu do krajiny) a 3 rozhodnutí o nápravě nepovoleného stavu.

Na úseku přestupků bylo rozhodováno o 8 přestupcích z toho 2 řízení byla zastavena a v 6 případech byly uloženy pokuty v souhrnné výši 16.500,- Kč. Za protiprávní jednání bylo rozhodnuto celkem v 6 případech o uložení pokuty v celkové výši 95.000,- Kč, 2 řízení byla zastavena.V roce 2010 byl nově zaregistrován 1významný krajinný prvek (sad ve Staré Lysé).

V rámci dozoru státní správy bylo provedeno 163 kontrol v terénu.

Bylo zpracováno celkem 8 žádostí o přidělení dotace k ochraně životního prostředí v rámci celého správního obvodu (Bon Repos, Semice, Stratov, Lysá nad Labem). Celkem 4 žádosti byly úspěšné a bylo přiděleno (založení biocentra Habeš u Stratova 179.520,- Kč, seč louky u závodiště 30.000,- Kč, ošetření památných dubů na Řehačce 103.184,- Kč, projekt Broukoviště v zámeckém parku a vydání mapy Naučné stezky Lysá nad Labem – Čelákovice 50.000,- Kč.V rámci ekologického vzdělávání veřejnosti bylo ve spolupráci s občanskými sdruženími a fyzickými osobami uspořádáno celkem 8 akcí k tématu - Den Země, Mezinárodní slavnosti Labe, Den bez aut, Den stromu. Do městských Listů bylo předáno celkem 24 článků na téma ochrany přírody a krajiny.

Rostlinolékařská péče - zákon č. 147/1996 Sb.a zákon č. 326/2004:

Bylo evidováno celkem 20 chovatelů včel, vedeno 18 řízení ve věci šíření plevele, bylo provedeno 36 terénních kontrol.

Týrání zvířat – zákon č. 246/1992 Sb.:

Byly uloženy 3 pokuty za přestupky - 5.000,-Kč a byly vedeny další 3 jednání s podezřením na týrání zvířat.

Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb.:

Bylo vydáno 6 rozhodnutí o vyměření poplatku či stanovení záloh na poplatek pro střední zdroje znečišťování ovzduší, 43 sdělení ve věci nezpoplatnění zdroje znečišťování ovzduší, 1 rozhodnutí o vyměření poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší. Byl řešen 1 podnět ohledně ochrany ovzduší, je zpracovávána evidence zdrojů znečišťování ovzduší v programu SQL OVZDUŠÍ (v evidenci je 82 středních zdrojů a 29 malých zdrojů znečišťování ovzduší).

Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb.:

Bylo vydáno 13 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (evidence vedena v programu ESPI), provedeno 13 kontrol v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Byly řešeny 3 stížnosti a podněty ohledně nakládání s odpady. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI (zpracováno 149 hlášení o roční produkci, celoroční průběžná evidence přepravy nebezpečných odpadů původců odpadů v ORP – zpracováno 985 evidenčních listů přepravy).

Lesní zákon č. 289/1995 Sb.:

Správní orgán vedl 13 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v ochranném pásmu lesa, byly vydány dvě výjimky z doby zalesnění a zajištění porostů. Dále bylo vedeno šest správních řízení, jedno dočasné odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, dvě o trvalém odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, jedno řízení o pochybnostech zda se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa, odvolání z ustanovení odborného lesního hospodáře a povolení mýtní úmyslné těžby v porostech mladších osmdesáti let. V loňském roce bylo zjištěno usychání borových porostů. Na základě tohoto zjištění provedl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Lesní ochranná služba šetření, závěrem bylo, že schnutí borovic je způsobeno houbovým onemocněním cenangium ferruginosum a sphaeropsis sapinea. Vzhledem k tomu, že neexistuje obrana proti tomuto poškození, pouze vytěžení a důsledné odstranění težebních zbytků, mohli jste se setkat s rozsáhlou těžební činností v letních měsících zejména v oblasti Semic. Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin č. 149/2003 Sb.:

Podle zákona o nakládání s reprodukčním materiálem bylo vydáno jedno potvrzení o původu reprodukčního materiálu a jedenkrát provedena kontrola při sběru reprodukčního materiálu.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.:

Bylo vydáno 200 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, 1 lovecký lístek. V roce 2010 byly vedeny 4 řízení o vydání zákazu vstupu do částí honitby, 2x souhlas s mimořádným lovem zvěře z důvodu výcviku lovecké upotřebitelnosti psů a 5x řízení o povolení lovu černé zvěře. Správní orgán vedl řízení ve věci přestupku na úseku zákona o myslivosti. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady proběhla v květnu hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s doprovodným dětským programem. Dále byla uspořádána porada mysliveckých hospodářů a předsedů mysliveckých sdružení. Na správních poplatcích a pokutách bylo vybráno 4000,- Kč.

Rybářství - zákon č. 102/1963 Sb.:

Celkem bylo vydáno 151 státních rybářských lístků, na správních poplatcích bylo vybráno 48 300,- Kč.

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.:

V uplynulém roce bylo vodoprávním úřadem přijato celkem 136 nových podání. V rámci činnosti vodoprávního úřadu bylo dokončeno 116 řízení. Z toho bylo vydáno 7 stavebních povolení – vodovod, kanalizace, 1 rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, 1 rozhodnutí o odstranění stavby vodního díla (pozorovací hydrogeologický vrt), 48 stavebních povolení a povolení nakládání s vodami – studny, DČOV, dešťové kanalizace, vsaky, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, 5 dodatečných stavebních povolení na studny a nakládání s podzemními vodami, 1 rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a nakládání s vodami, 8 samostatných rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami – odběry vod ze studní event. vypouštění vod, 1 rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami, 16 souhlasů dle § 17 vodního zákona se stavbami v záplavovém území, 5 kolaudačních rozhodnutí, 29 kolaudačních souhlasů, 1 rozhodnutí o rekolaudaci vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad, 1 schválení havarijního plánu, 13 vyjádření dle § 18 vodního zákona, 6 závazných stanovisek dle znění § 104 odst.9 vodního zákona. Na správních poplatcích bylo vybráno 51.900,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu -zákon č. 334/92 Sb.:

Bylo vydáno 40 závazných stanovisek - souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, pro výstavbu rodinných domů, komunikací, revitalizaci vodního toku, zpevněné plochy pro podnikání, zahradní domky, 3 souhlasy s vedením nadzemní nebo podzemní trasy- plyn.přípojky, výměna vodičů, přeložka STL.

Bylo vydáno 6 rozhodnutí kterými byly předepsány peněžité odvody za trvalý zábor zemědělské půdy v kat.území Lysá nad Labem a Semice , v celkové výši 465 000 Kč.

Městská policie Lysá nad Labem

Luděk Přibyl, ředitel

V roce 2010 řešili strážníci městské policie celkem 5981 událostí. Z toho bylo řešeno 734 přestupků v dopravě,115 přestupků proti veřejnému pořádku a 45 přestupků proti majetku. Dále bylo zadrženo 29 pachatelů trestných činů,zjištěno 37 vraků vozidel a 4 černé skládky. Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 38 osob. Ve spolupráci s PČR bylo řešeno 276 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 64 doporučených dopisů. Při výkonu služby bylo zkontrolováno 718 podezřelých osob a Městským kamerovým dohlížecím systémem bylo zjištěno a objasněno 103 případů porušení zákona. Rovněž strážníci zjistili 138 závad na veřejném osvětlení, 96 závad na dopravním značení a 62 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna fa. Václav Bílek, na závady dopravního značení upozorněni odbor Správy majetku MěÚ Lysá n/L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 104 psů a koček.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany ( PCO ), který monitoruje 110 objektů ( školy, podniky, prodejny, rod. domy ) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2010 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

Stávající počet strážníků je stanoven na 13 + 1. V  roce 2010 jeden strážník ukončil pracovní poměr a na uvolněné místo po výběrovém řízení nastoupil p. Ing. Petr Moravec.Dále byla po výběrovém řízení přijata k městské policii sl. Vendula Jirotková .

Luděk Přibyl ředitel městské policie
Strážník Přidělený okrsek
Beneš A – Byšičky,Dvorce
Ing. Moravec B - Litol II.
Kačík C - Litol I.
Štusová D - Lom
Rohlík E - Sídliště
Ambrož F - město – střed
Kaplan G - Kačín
Vykydal H -zámek
Skořepa I - Školní nám.
Zitová J - Klicperova
Zita K - Havlíčkovo nám.
Baumgartner L - nádraží

Rozpočtové příjmy za rok 2010 činily 583.436,- Kč, z toho :

 • Uložené blokové pokuty celkem : 197.600,- Kč

Z toho pokuty nezaplacené k  31. 12. 2010 za 64.000,- Kč - vymáháno formou exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n/L a  upomínkou ze strany MěP Lysá n/L.

 • PCO : 385.836,- Kč

Rozpočtové výdaje za rok 2010:

Ddosáhly částky 6 295 tis.Kč, největší položku tvořily platy zaměstnanců 4 316 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 1 469 tis.Kč, oděvy a obuv 101 tis.Kč, PHM 77 tis.Kč, opravy a údržba 136 tis.Kč, zbývající částku tvoří náklady na materiál, opravy, školení a služby.

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. V roce 2010 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům jsou upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného pořádku v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům . Tyto nedostatky jsou přetrvávajícího charakteru.

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému ( IZS ) je na velmi dobré úrovni.Městská policie spolupracovala v 92 případech s hasiči ( Sbor dobrovolných hasičů Lysá n/L, Hasičský záchranný sbor Nymburk ) a ve 172 případech s Policií ČR.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality a to jak na úseku majetkových deliktů tak i na úseku pořádku,bezpečnosti silničního provozu a protidrogové prevence a to zejména formou komunikace s občany, zvýšenou kontrolou krizových míst a postupováním zjištěných poznatků kompetentním orgánům. V rámci prevence kriminality bylo ve spolupráci s OO PČR Lysá nad Labem a SDH Lysá nad Labem uspořádáno na školním hřišti v Litoli a Lysé nad Labem „ Setkání se složkami IZS“ . V roce 2010 provedli strážníci městské policie spolu s příslušníky P ČR besedy ve všech mateřských školkách v Lysé nad Labem. V měsíci květnu bylo do Lysé nad Labem zajištěno mobilní dětské dopravní hřiště,kde si děti vyzkoušely teoretické znalosti v praxi. Obdobné besedy,zaměřené na mládež, proběhly rovněž na základních školách. Dále byly provedeny besedy se seniory a to se zaměřením na téma „Bezpečné stáří“.

V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz internetové stránky městské policie Lysá nad Labem,kde se mohou občané dozvědět víc o činnosti městské policie a zároveň zde zjistí do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště,který strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj.

Městská knihovna Lysá nad Labem

Jitka Koníčková, pověřená řízením knihovny

V Městské knihovně Lysá nad Labem bylo v roce 2010 registrováno 18 396 návštěv čtenářů a 4991 uživatelů internetu, naše webové stránky navštívilo 6428 uživatelů. Do knižního fondu přibylo 1253 knih, 88 DVD a odebíralo se 51 titulů periodik.

Bylo uspořádáno celkem 96 vzdělávacích a výchovných akcí, seminářů, odborných porad, besed a konzultací. Byly to např. informativní besedy pro žáky, studenty a učně, besedy pro děti z mateřských školek a Dětského domova, akce Týden knihoven, Čtení s čertem, besedy se spisovateli, pravidelné besedy o historii s PaedDr. Marií Kořínkovou, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, kurzy drátování, Pyžamová párty,semináře Trénování paměti, promítání divadelního představení Drahý Diego a následná beseda s herečkou Zdenkou Procházkovou,cestopisná beseda a autorské čtení s paní Annou Johanou Nyklovou a putování po Austrálii s Petrem Čerňanským.

Knihovna se letos zapojila do 13. ročníku NONSTOP čtení, letos na téma: Karel Hynek Mácha. Celý přenos byl vysílán do internetové sítě, kam se mohli posluchači z celého světa on-line připojit.

Knihovna se v září již posedmé prezentovala na Polabském knižním veletrhu. Velmi milým hostem byl spisovatel Ludvík Vaculík. Cena Polabského knižního veletrhu roku 2010 byla udělena za mimořádný přínos pro českou literaturu spisovateli Arnoštu Lustigovi.

Návštěvníci knihovny mají k dispozici 8 počítačů v Internetové studovně, kde mají možnost přístupu na internet, který mají registrovaní čtenáři zdarma. Dále nabízíme v dokumentačním středisku barevné kopírování, laminaci dokumentů, kroužkovou a tepelnou vazbu.

V půběhu měsíce listopadu proběhla zákonem stanovená revize knihovního fondu včetně všech poboček.

V loňském roce knihovna nabídla širokou nabídku akcí, a to by nebylo možné bez nadšení a výborného pracovního týmu knihovnic a za finanční podpory Města Lysá nad Labem.


Vytvořeno 20.7.2022 11:57:22 | přečteno 5x | jiri.virava
load