Zpráva o činnosti městského úřadu Lysá nad Labem za rok 2009

Obsah: Slovo starosty úvodemČinnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční
Odbor správy majetku a investic

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury

Odbor sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Městská policie

Městská knihovna

Slovo starosty úvodem

Mgr.Jiří Havelka, starosta

Vážení spoluobčané,

rok s rokem se sešel a my Vám předkládáme výroční zprávu o činnosti Městského úřadu v Lysé nad Labem za rok 2009. V loňském roce se ve městě začalo realizovat několik velkých investic, namátkově vybírám rekonstrukci Masarykovy ulice a opravu školy J. A. Komenského. V plném proudu je též příprava na zahájení stavebních prací v areálu bývalé Fruty, kde by mělo dojít k výstavbě nového kulturního sálu, pošty, bazénu a další občanské vybavenosti. Postihlo nás také několik mimořádných událostí, které ukázaly potřebnost systému včasného varování obyvatelstva. Tento záměr se podařilo realizovat díky dotaci, kterou jsme na celou akci získali. Nový systém má prioritně informovat občany o krizových situacích. I nadále pokračují nelehká jednání o výstavbě nového domova pro seniory. Město mimo jiné získalo prestižní ocenění časopisu Ekonom Nejlepší město pro byznys Středočeského kraje 2009. Doufám, že Vám tato výroční zpráva  poskytne přehled o činnosti státní správy a samosprávy za uplynulý rok. Jak se sami dočtete, činnost úřadu je velmi rozmanitá. Přeji Vám vše nejlepší do nového roku 2010.

Činnost městského úřadu v roce 2009

Ing.Miloš Dvořák  -  tajemník

Úřad plnil  úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice,  Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Organizační uspořádání úřadu během roku 2009 nedoznalo změn.

Členění úřadu na odbory: Stav k

Název 31.12.09 Vedoucí Kancelář městského úřadu 1+5 Ing.Miloš Dvořák Odbor vnitřních věcí 1+7 Irena Šťastná Odbor finanční 1+6 Ing.Ivana Polenová Odbor správy majetku 1+8 František Blažek Stavební úřad 1+5 Ing.Jiřina Čížková Odbor obecní živnostenský úřad 1+4 Ing.Světlana Daňková Odbor dopravy 1+6 Ing.Alena Novotná Odbor školství a kultury 1+4 PaedDr.Věra Bodnárová Odbor sociální a zdravotní 1+9 Květuše Tobiášová Odbor životního prostředí 1+4 Miluše Pilařová V průběhu roku došlo k obměnám v personálním obsazení, a to zvláště v posledním čtvrtletí. Od začátku ledna se vrátila z mateřské a rodičovské dovolené paní Eliška Landová, jež nahradila paní Ludmilu Novotnou, která odešla do důchodu. Na odboru sociálním a zdravotním byla paní Martina Pěkná (odchod na mateřskou dovolenou) od března vystřídána na základě výběrového řízení panem Ing.Tomášem Najmonem. K 31.7.2009 ukončil pracovní poměr pan Pavel Fiala, zkušební komisař odboru dopravy. Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz jsou zajišťovány smluvně komisařem panem Josífkem z Českého Brodu. Smluvně na ½ úvazku je zajišťována i činnost speciálního stavebního úřadu v rámci odboru dopravy.

V posledním čtvrtletí roku 2009 probíhala výběrová řízení: na stavební úřad nastupuje za paní Bohuslavu Janouškovou paní Ing. Magdalena Havlíková, na odbor správy majetku a investic za paní Jaroslavu Pýchovou paní Romana Novotná.

K 30.11.2009 ukončila pracovní poměr paní Helena Ničová, referent finančního odboru. Její místo zaujala paní Hana Hanousková, dlouholetý interní auditor, která si však část své pracovní náplně (veřejnosprávní kontroly) ponechá i na novém místě.

Nejvýznamnější průřezovou událostí v životě celého úřadu bylo celostátní zavedení datových schránek. Pro úřad to znamenalo v předstihu pořídit novou elektronickou spisovou službu, a to na základě výběrového řízení. Nová spisová služba automaticky přebírá poštu z datové schránky města a umožňuje bezproblémovou spolupráci s programovým vybavením, s nímž pracují jednotlivé odbory úřadu. Zkušební provoz nové spisové služby byl zahájen od září, od 1.10.2009 začal ostrý provoz a od 1.11.2009 byl zahájen provoz a obsluha datové schránky.

Projektový manažer v osobě paní Jany Javorčíkové se za rok 2009 může pochlubit následujícími výsledky:

celkem bylo uzavřeno 9 smluv o dílo, 3 mandátní smlouvy, 2 darovací smlouvy, 3 plánovací smlouvy, 4 smlouvy o smlouvách budoucích, 5 dodatků ke smlouvám o dílo, 14 objednávek.

Podle směrnice města na zakázky do 2 mil. Kč bylo vypsáno 7 výběrových řízení. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek byly vypsány dvě zakázky v objemu stavebních prací 90 mil. Kč ( rekonstrukce Masarykovy ulice a zateplení a výměna oken ZŠ J.A.Komenského). Bylo podáno celkem 25 žádostí o  správních řízení v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče či drážního úřadu.

Zároveň projektový manažer zajišťoval veškerou agendu, spojenou s dotačním titulem program obnovy venkova pro obce našeho správního obvodu a spolupracoval s Mikroregionem Polabí na akci „Skupinový vodovod pro obce Přerov n.L., Semice, Starý Vestec a Bříství" - zajištění podkladů ke stavebnímu povolení a  podání žádosti o dotaci a na akci  „ Odkanalizování obcí Starý Vestec a Bříství " - výběr zhotovitele stavby, administrace v průběhu stavby.

V rámci dotačních programů podal  projektový manažer následující žádosti o dotaci :

-  Operační program životního prostředí - výstavby kanalizace ( dotace byla přidělena ve výši 23 mil. Kč), intenzifikace ČOV Lysá n.L. (doposud nebylo rozhodnuto ),

- Regionální operační program - přístavba MŠ Čtyřlístek 2 třídy ( doposud nebylo rozhodnuto ) , revitalizace centra města - nám.B.Hrozného ul.Zámecká (doposud nebylo rozhodnuto ).

- V rámci Krajského úřadu Středočeského kraje požádal o dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatřeních na silnicích Středočeského kraje  - dotace nebyla přidělena. Z Fondu Středočeského kraje odbor životního prostředí byla přidělena dotace ve výši 2,774 mil. Kč na stavbu splaškové kanalizace ul.Masarykova.

- Ministerstvo vnitra: pořízení dvou kamer pro rozšíření městského kamerového dohlížecího systému a pořízení systému včasného varování obyvatel - dotace přidělena ve výši 2,8 mil. Kč.

- Ministerstvo financí: zateplení MŠ Pampeliška - dotace přidělena ve výši 0,6 mil. Kč, rekonstrukce letního kina - dotace přidělena ve výši 4 mil. Kč.

V rámci kapitoly vodního hospodářství byly zajišťovány tyto akce:

PD ČOV ke stavebnímu povolení - dokončení akce z roku 2008

Kanalizace ul. Masarykova I. etapa - náklady 9 mil. Kč

PD vodovodu ( výměna stávajícího azbestocementového potrubí ) - náklady 450 tis. Kč

V rámci kapitoly komunikace byly zajišťovány tyto akce:

Komunikace ul.Masarykova I. etapa - náklady  15 mil. Kč

V rámci kapitoly Vzdělávání byly zajišťovány tyto akce:

ZŠ J.A.Komenského zateplení a výměna oken  - náklady  23 mil. Kč

Dále projektový manažer zajistil:

- vyúčtování dotace solární panely a cisternová automobilová stříkačka

- dvě ankety ohledně parkování na sídlišti a využití prostranství po bývalém areálu Fruty.

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž zajišťování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr.Petra Drábka. V průběhu roku 2009 pokračovalo jeho působení během 2 dnů v týdnu v rozsahu 6 hodin. Zvýšil se i počet bezplatných právních konzultací pro občany města.

Další činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. V roce 2009 se nekonalo žádné celostátní cvičení  Integrovaného záchranného systému, a tak byla činnost zaměřena převážně na doplňování dokumentace pro krizové řízení, doplňování a kontrolu spojení na všechny složky záchranného systému, příprava podkladů pro Státní správu hmotných rezerv, zpracování seznamu objektů možného napadení ve správní obvodu města, zajišťování spotřebního materiálu pro hasiče z Lysé nad Labem, Byšiček a Dvorců včetně provedení inventur v závěru roku.

Kancelář MěÚ také zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou. V průběhu roku 2009 se informatici podíleli na následujících stěžejních úkolech:

- rozšiřování služby pro občany - CzechPOINT pro vydávání ověřených výstupů z celostátně spravovaných rejstříků,

- přemístění a modernizace pracoviště Czech POINT do přízemí úřadu, hrazeno z dotace MV ČR,

- pomoc obcím ve správním obvodu se zavedením pracovišť CzechPOINT,

- výběrové řízení a zavedení  nové elektronické spisové služby, propojení s užívaným softwarem na stavebním úřadu, živnostenském úřadu a odboru sociálním a zdravotním,

- náběh datových schránek, proškolení uživatelů,

- zajištění elektronických podpisů pro vedení města a úředníky,

- implementace nového serveru pro technologické centrum,

- obměna počítačového a programového vybavení.

V roce 2009 pokračovala příprava podkladových materiálů v elektronické podobě pro jednání rady města. V papírové podobě se tiskne pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci a členové rady pracují pouze s elektronickou verzí.

V závěru roku 2009 bylo na území města namontováno 60 zvukových bodů  městského rozhlasu , který by měl v případě potřeby sloužit jako varovný a informační systém obyvatelstva. Dodavatelem byla společnost Empemont z Valašského Meziříčí. V druhém pololetí  pokračoval i projekt na rozšíření  městského kamerového systému, který byl doplněn o další 2 kamerové body ( v areálu letního kina a v Mírové ulici v Litoli), čímž  se zvýšil celkový počet kamer s dohledem  městské policie na 8 kusů.

Pokračovala  činnost 7 komisí  jako poradních  a iniciativních  orgánů rady města. Úroveň práce jednotlivých komisí nebyla vyrovnaná a již tradičně odrážela aktivitu členů. Komise se scházejí v různých periodách a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska komisí při svých pravidelných jednáních. Velmi dobře pracuje komise stavební, která přispěla odbornými radami při posuzování nových projektů, jako byl návrh na zástavbu Fruty nebo I.etapa rekonstrukce Masarykovy ulice. Pravidelně se schází komise dopravně bezpečnostní, na tradičně dobré úrovni pracují komise kulturní, bytová, sociální a zdravotní. Bohužel ani v roce 2009 komise životního prostředí nevyvinula žádné úsilí.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Finanční výbor řídí s přehledem pan Ing.Miroslav Firman. V činnosti výboru jsou patrné jeho odborné znalosti, což se odráží v kvalifikovaných návrzích pro jednání zastupitelstva města. Kontrolní výbor pracoval od začátku roku 2009 pod vedením nového předsedy, pana Mgr.Jaroslava Minaříka. Práce výboru probíhala podle aktualizovaného plánu práce, došlo k určitému zklidnění, což se projevilo i v počtech kontrol a jejich výsledcích.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i dva výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, druhý pro městskou část Dvorce. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepší informovanosti rady a zastupitelstva města. V závěru roku se zástupci Osadního výboru Dvorce velmi aktivně zúčastnili zasedání zastupitelstva a urgovali především záležitost odkanalizování Byšiček. Ve Dvorcích se v listopadu aktivizovala  část obyvatel, kteří požádali o změnu alespoň části členů výboru, aby se činnost osadního výboru zlepšila  a  přispěla i ke změnám v městské části Dvorce.

Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení, CzechPoint a volby. Na úseku samosprávy zabezpečoval jednání rady města, zastupitelstva města a provoz podatelny. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 41.224 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 715 tis. Kč nižší. V roce 2009 město obdrželo dotaci na výkon státní správy a dotaci na funkční místa státní správy v celkové výši 18.471 tis.Kč a účelovou dotaci na mzdy a provozní náklady sociálně právní agendy a sociální agendy ve výši 1.523 tis. Kč.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 30.429 přijatých písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 10.079 písemností, prostřednictvím pošty bylo do jiných měst doručeno 20.879 písemností. Vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 1.841 písemností. Na poštovném bylo vyplaceno cca 613 tis. Kč.

V evidenci obyvatel Města Lysá n.L.  bylo provedeno 668 záznamů. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím zrušen údaj o místě trvalého pobytu 98 občanům vč. dětí, 5  správních řízení bylo zastaveno a 2 žádostem nebylo vyhověno.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 26 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 47 občanských sňatků. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 45. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 24 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města a 5 cizincům bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Svatební obřady se konaly v Lysé nad Labem - zámeckém parku, ve Staré Lysé - zámek Bon Repos, v Ostré - Botanicus, ve Stratově a Přerově nad Labem - na zahradách rod. domků. Paní matrikářka vystavila 25 druhopisů matričních dokladů.. Podáno bylo 9 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijaty byly 2 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Na Rejstřík trestů do Prahy bylo odesláno 12 žádostí  o výpis z rejstříků trestů a jednalo se o žádosti, které nebylo možné vyřídit prostřednictvím Czech Pointu. Dále bylo sepsáno 57 zápisů o určení otcovství,  7 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně a 49 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR.

V roce 2008 bylo ověřeno celkem 3.012 podpisů na listinách a 3.372 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 210.790,-- Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 2.261 nových občanských průkazů (z toho 112 pro věznici v Jiřicích a 61 „rychloobčanek"),  a 1.009 cestovních dokladů, z toho 932 biopasů a 77 cestovních dokladů bez strojově čitelných údajů. Nahlášeno bylo 440 ztrát (odcizení) občanských průkazů a 75 ztrát (odcizení)  cestovních dokladů. V cestovních dokladech bylo provedeno 272 změn. Na správních poplatcích za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 585.750,-- Kč, na blokových pokutách za 145 přestupků 22.900,-- Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 3.330 změn, z toho bylo přihlášeno 1.656 osob, odhlášeno 650 osob, ukončeny 4 trvalé pobyty (odchod do ciziny), úředně zrušen trvalý pobyt 92 osobám, narozeno 376 osob, zemřelo 168 osob, uzavřeno 234 sňatků, rozvedeno 150 sňatků.  Bylo vyhověno 20 žádostem o vydání údajů i informačního systému.

Přestupková komise se zabývala v minulém roce 173 návrhy na projednání přestupků, 23 návrhů bylo postoupeno do místa trvalého bydliště obviněného, 33 jich bylo odloženo a 77 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení a 40 přestupků přešlo do roku 2010.  Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let byly spáchány 4 přestupky proti majetku. Zpracováno bylo 325 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 799 písemností.

Prostřednictvím Czech Pointu bylo vydáno 304 ověřených výstupů z katastru nemovitostí, 470 z rejstříků trestů, 164 z obchodního rejstříku, 4 z živnostenského rejstříku a 8 výpisů z bodového hodnocení řidičů. Na poplatcích bylo vybráno celkem 83.550,-- Kč. Založeno bylo 14 datových schránek, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových bylo provedeno u 6 datových schránek. Provedena byla 1 autorizovaná konverze.

Městská rada se sešla na 24 řádných a 2 mimořádných jednáních v celkové délce cca 118,5 hodin a přijala 730 usnesení.

Městské zastupitelstvo se sešlo na 8 řádných jednáních  v celkové délce cca 26,5 hodin.

V červnu odbor vnitřních věcí zajišťoval volby do Evropského parlamentu.Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem - rok 2009.

ŽENY přihlášeno 139

narozeno   65

odhlášeno   94

zemřelo 65

celkem 4.386  (k 31.12.2008 4.341)

MUŽI přihlášeno 113

narozeno   52

odhlášeno   93

zemřelo 47

celkem 4.094 (k 31.12.2008 4.069)

K 31.12.2009 CELKEM 8.480 obyvatel (k 31.12.2008 8.410)

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet na rok 2009 byl schválen v zastupitelstvu města dne 27.12.2008. Během roku byl rozpočet několikrát upravován v radě města i v zastupitelstvu. K 31.12.2009 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 210 898  tis.Kč a výdaje 221 829 tis.Kč tzn. k 31.12.2009 byla vykázána převaha výdajů nad příjmy ve výši 10 931 tis.Kč. Schodek byl pokryt zdroji z minulých let a z vedlejší hospodářské činnosti.

Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let byly splněny na 101,63 % a celkové výdaje na  94,09 % z toho provozní na 95,91 % a investiční na 90,65 %.

Vlivem finanční krize se vyskytly potíže s plněním daňových příjmů, kdy Finanční úřad zaslal na účet města o 10 513 tis.Kč méně než v roce 2008. Největší výpadek byl u daně z příjmu právnických osob, a to o  6 115 tis.Kč, u daně z příjmu fyzických osob o 2 016 tis.Kč, u DPH o 1 414 tis.Kč a daně ze závislé činnosti o 935 tis.Kč.

Město Lysá nad Labem k 31.12.2009 úvěr nemá. V září proběhlo výběrové řízení na poskytovatele úvěru ve výši 20 miliónů korun, ale smlouva nebyla dosud podepsána.

Při finančním vypořádání dotací byly na účet kraje vráceny nevyčerpané sociální dávky ve výši 1 102  tis.Kč. Celkové čerpání sociálních dávek v roce 2009 bylo 38 451 tis.Kč.

V roce 2009 přijalo město dotace, a to  neinvestiční ve výši 45 215 tis.Kč a investiční ve výši 24 524 tis.Kč.  Dále dotace na výkon státní správy ve výši 18 471 tis.Kč a na žáky 1719 tis.Kč.

Finanční odbor dále zajišťoval mzdovou agendu a účetní agendu. Ve výdajích bylo zpracováno 3810 faktur a dobropisů. V příjmech měsíčně účtováno o 621 dokladech a v hospodářské činnosti průměrně 397 dokladech. Město je plátcem daně z přidané hodnoty, a proto též musí měsíčně účtovat i o 113 vystavených fakturách zejména na pult centrální ochrany, Listy, inzerci, pronájem vodovodních řadů atd. Každý měsíc byla zpracovávána účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány e-mailem na pracoviště Středočeského kraje v Praze.

Dále vedl agendu 944 poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Za rok 2009 bylo vybráno 138 242 Kč.

V roce 2009 bylo poskytnuto 11 půjček v celkové hodnotě 420 tis.Kč.

Dále byla vedena agenda dlužníků. Bohužel agenda narůstá, dlužníci jsou pravidelně upomínáni. Město využívalo služeb exekutorského úřadu.

Po celý rok, i v neúřední dny, byla otevřena výdajová a příjmová pokladna. V příjmové pokladně mohli občané přímo uhradit všechny městským úřadem vyměřené správní a místní poplatky, pokuty apod.. Pokladna byla otevřena i mezi vánočními svátky.

Počet klientů, kteří navštívili příjmovou pokladnu během roku 2009 byl 15 643. V hotovosti bylo vybráno 11 613 070 Kč,  a to je o 821 919 Kč více než v roce 2008.Výdajová pokladna eviduje 1449 dokladů na ně bylo vyplaceno 1 563 868 Kč. Finanční odbor používal na bezhotovostní platební styk s bankou program Multicash.

Tak jako každý rok byla nařízena inventarizace majetku.

Již od listopadu 2009 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2010 a rozpočtový výhled na období od 2010 do 2015. Po projednání v radě města byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce. Dále byl projednán na pracovní schůzce zastupitelstva a 16.12.2009 byl zastupitelstvem města schválen.

Finanční odbor zajišťuje účetnictví i pro Mikroregion Polabí. Agenda narůstá vzhledem k tomu, že Mikroregion Polabí začíná budovat splaškovou kanalizaci a skupinový vodovod pro členské obce mikroregionu.

Stejně jako u města se musí dodržovat termíny účetních závěrky a odesílání výkazů pro Středočeský kraj.

Od 1.1.2010 začíná platit velká účetní reforma veřejných financí. Čeká nás nová účtová osnova, převodový můstek a hlavně zásadní změny účetních postupů a předávání výkazů.

Odbor správy majetku a investic

František Blažek, vedoucí odboru

Činnost na úseku ochrany životního prostředí , likvidace odpadů - odbor provedl výběr plateb v hotovosti od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval  nádoby na odpad vč.kontroly  s firmou A.S.A., zpracoval výběry poplatků za odpady  4x v roce Sipem, zaslal 94 upomínek za rok 2008, 29 upomínek za nezapl.sipo za rok 2009, složenky na 104 rekreačních objektů a 492 obyvatel města Lysá n.L.- předložil 4 příspěvky do RM, uzavřel smlouvy s kolektivním systémem Asekol, Elektrowin, Ekolamp na odběr separovaného odpadu včetně fakturace za zpětný odběr elektrozařízení, fakturaci věcných břemen, ručně zpracoval 341 položek pro výběr poplatků za odpady z lyských bytů pro MÚ Milovice -  Sipem, zajistil objednávku 50 kusů kompostérů s následným prodejem a plnil další úkoly běžné agendy na daném úseku.Na úseku bytového fondu zajistil 11 jednacích schůzek bytové komise,realizoval 7 směn bytů, přidělil 16 bytů s odprodejem dluhů ve výši 454.tis.Kč, zpracoval 81 zpráv do RM a 2 do ZM. Koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě,údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n.L. tak v Milovicích s ročním obratem cca 31.mil.Kč

Při správě nebytových prostor bylo uzavřeno 6 nových nájemních smluv, ukončeno 5 nájemních smluv, uzavřena 1 dohoda k  NS na NP a 9 dodatků k nájemním smlouvám,vytvořeno 81 příloh k nájemním smlouvám týkající se navýšení nájmu  NP o inflační koeficient 6,3% - zveřejněno celkem 14 záměrů na pronájem NP a 3 veřejné zakázky.

Zahájen prodej domu v majetku města č.p.715,Zahradní ul. - vypracován znal.posudek - předpokládaná prodejní cena nemovitosti cca.4,5mil.Kč a proveden nákup budovy kina od TJ Sokol v částce 6,5.mil.Kč.

Průběžně byla zajišťována údržba podchodu v žst.Lysá n.L. a údržba veřejných WC v nákladu 437.tis.Kč - měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. V listopadu 2009 provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého  majetku).

Radě města bylo předloženo k projednání celkem 49 příspěvků a 1 příspěvek do ZM.

Do majetku města byly zařazeny investice v hodnotě 1.891.tis.Kč a vyřazen majetek v hodnotě 270.tis.Kč.

Příjmy z pronájmu nebytových prostor činily za rok 2009 - 3.014.tis. Kč.

Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2009 realizovalo opravu části komunikace Vrchlického,opravu výtluků na komunikacích města vč.Litole, emulzní zákryt ul.Lidická, vegetační dlažbu podél ul.Komenského a Ve Skále, opravy nezpevněné komunikace Bažantnice a Vysoká Mez a další drobné opravy a havárie - vše v celkovém nákladu 1.853.tis.Kč.
Byly provedeny opravy chodníků přeložením dlažby v ul.Čechova, Škrétova, Okružní-Sídliště č.p.1427,28,29,1491 - pokládka dlažby před č.p.1758, přístupový chodník č.p.24 + další drobné opravy a havarie v celkovém nákladu 814.tis.Kč.

Při správě dopravního značení bylo při nákladech 337.tis.Kč nově instalováno 4x osvětlení přechodů, instalace nového dopravního značení, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, provedeny opravy zpomalovacích prahů, zajišťován úklid parkovišť aj.
Na úseku správy a údržby komunikací,chodníků a majetku města bylo vydáno 35 rozhodnutí na zvláštní užívání, 15 napojení na komunikace a 55 souhlasů s výkopovými pracemi, předloženo 31 příspěvků do jednání RM,uzavřeno 12 smluv o provedení díla, 45 vyjádření pro SÚ aj. Příjmy ve správě činily 390.tis.Kč z pronájmu parkovišť a 4.tis.Kč ze správních poplatků.

Oddělení  ochrany životního prostředí,údržby zeleně,údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství zpracovalo pro zasedání RM celkem 13 důvodových zpráv,zveřejnilo 8 veřejných zakázek a  provádělo tuto níže uvedenou činnost:

Psí útulek:

Odborem SMI ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2009 umístěno v útulku ve Velasu a.s.Hrabanov celkem 92 psů odchycených na území města. Kočky umístěné v útulku v počtu  13 byly po 2 měsících po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody, některá koťátka si odnesli noví majitelé. Za celý rok 2009 vydalo Město Lysá n.L. za provoz tohoto zařízení 252.tis.Kč . Seznamy pejsků jsou měsíčně uvedeny v LISTECH, na vývěsce v podloubí, na internetových stránkách i na nástěnce ve druhém patře budovy MěÚ.Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo Město Lysá n.L. Kč 2.825.tis.Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišlo Město na 438.tis.Kč a tříděný sběr na 1.515.tis.Kč.

Firma EKO-KOM zaslala odměnu  za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 těmito čtvrtletními částkami :

Kč  262.423,00 IV.Q 2008

190.301,00 I.Q 2009

375.104,00 II.Q 2009

425.509,00 III.Q 2009

Čistota města, která obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce,vyšla na  3.000.tis.Kč.

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce prováděné firmou pana Václava Bílka byly v celkové výši 700.tis.Kč.

Městská zeleň:

Údržba parků je kapitola, která zahrnuje náklady vynaložené za údržbu bývalého  pionýrského areálu v Čechově ulici, práce v zámeckém parku, a úpravy zeleně v Byšičkách . Náklady parků celkem byly ve výši 591.tis.Kč.

Částka 3.394.tis.Kč byla vynaložena za veřejnou zeleň - je v ní zahrnuto havarijní kácení v částce 470.tis.Kč jako nákladů na likvidaci následků větrné smrště z konce 7.měs.2009 - obsahuje také chemické  postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy, drcení větví, řezy živých plotů a běžnou údržbu zeleně. V letošním roce byla zrenovována ul.Na Vlečce za 163.tis.Kč z toho dotace 49.tis.Kč a dosadba za uhynulé stromy za 199.tis.Kč.

Přehled další hospodářské činnost a souvisejících nákladů daného úseku:

Daň z nemovitosti předplacená - je účtem průběžným, Laboratorní rozbory - 42.tis.,

Geometrické plány - 74.tis. Odborné posudky - 30.tis., Pozemkové úpravy - 78.tis.,

Čištění vpustí - 309.tis., Připojení vod. a kanal. přípojky + ČOV - 35.tis., Daň z převodu nemovitostí hradí město Lysá n.L. -33.tis., Údržba hřbitova - 328.tis., Výkup pozemků -  538.tis., Elektrická energie - 1 372.tis., Svoz popelnic -  3.223.tis., Drobné projekty - 155.tis., Rezerva a havárie kan.a vod.řádu - 150.tis.Kč.

Výkaz příjmů:

Za zábor veřejného prostranství se vybralo 9.tis.Kč

Za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet - 5.593.tis.Kč

Hřbitovní poplatky činily v roce 2008 - 102.tis.Kč

Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2008 předložilo na jednání Rady města  Lysá nad Labem 102 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků , prodeje pozemků , výkupu pozemků , směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném  břemeni. Zveřejněno na vývěskách města  28  záměrů na prodej a pronájem pozemků,pro jednání ZM  bylo předloženo 21 zpráv.

Za účelem prodeje  obecních pozemků  bylo celkem sepsáno a uzavřeno:

18 kupních smluv na prodej obecních pozemků  za celkovou částku  5.130.tis.Kč -

(prodávající Město Lysá n.L.), smlouvy o výkupu pozemků  za částku 538.tis.Kč - (kupující Město Lysá n.L.), smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za částku 33.tis.Kč

Ke konci roku bylo na odboru  evidováno:

99  platných nájemních smluv na pronájem obecních  pozemků, za částku  400.tis.Kč

148  platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 12.tis. Kč

28 platných nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města, za  částku  124.tis.Kč

Zadáno 10 geometrických plánů - týkajících se prodeje pozemků.

Každý měsíc je měřeno ovzduší na dvou stanovištích v Lysé n.L. a Litoli. Vzorky jsou zasílány začátkem každého měsíce na adresu SVÚOM Praha s.r.o..

Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n.L.a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n.L.

V obecních lesích provedena těžba souší (samovýrobou na Šibeničním vrchu, Hrabanov a Mršník) vč.vysekání trávy a náletů . Na Šibeničním vrchu proveden postřik proti okusu  zvěře.

V listopadu provedena inventura pozemků.

Během roku prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínek.Další činností odboru správy majetku je investiční výstavba, zajištění stavebních povolení, stavebních dozorů, kolaudačních řízení a související administrativní  činnost, kde bylo zpracováno 23 podkladů do jednání RM a 5 podkladů do ZM - dle zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bylo zveřejněno 8 záměrů na zadání veřejné zakázky a 2 nadlimitní veřejné zakázky - dále provedeny v průběhu roku 2009 tyto níže specifikované investiční akce:

PD komunikce Lipová a PD kom.Na Staré Vsi + Dolejší v celkovém nákladu 549.tis.Kč. Na úseku školství byla dokončena oprava soklu při rekonstrukci budovy ZŠ TGM Litol v nákladu 400.tis.Kč. Na úseku kultury byla realizována rekonstrukce areálu Letního kina,teras zámeckého parku a opravy střechy muzea B.Hrozného v celkovém investičním nákladu 6.304.tis.Kč

Na úseku Bydlení a komunální služby bylo proinvestováno celkem 1.370.tis.Kč realizováním výstavby VO v ul.Sojovická a Bažantnici,výstavby VO v ul.Na Staré Vsi a Dolejší, PD pro výstavbu nového sběrného dvora a dokončením zateplení soklu objektu č.p.1517.

V další činnosti tohoto úseku odboru SMI bylo zpracováno celkem 55 příspěvků do jednání RM a 49 do jednání ZM, zpracováno mnoho vyjádření vyplývajících z kompetence odboru,uzavřeno 59 smluv o zřízení věcného břemene s příjmem 293.tis.Kč, vypracováno a uzavřeno 16 smluv o provedení díla,vypsáno 17 veřejných zakázek aj. Odborem SMI byla realizována rekonstrukce el.instalace v MŠ Čtyřlístek v nákladu 500.tis.Kč+ výměna žaluzií za 55.tis.Kč,provedena rek.el.instalace v MŠ Mašinka za 82.tis.Kč + stavební úpravy za 210.tis.Kč, v MŠ Dráček byla provedena rekonstrukce obkladů a dlažby za 232.tis.Kč, v MŠ Pampeliška bylo proinvestováno na stavebních opravách celkem 1.473.tis.Kč. V budově ZŠ TGM Litol byla provedena oprava vodovodních instalací za 125.tis.Kč,v budově ZŠ B.Hrozného bylo pokračováno v rekonstrukcích podlah učeben v nákladu 94.tis.Kč a započato s rekonstrukcí tělocvičny v I.etapě díla s nákladem 223tis.Kč, v areálu ZŠ J.A.Komenského bylo realizováno kamerové bezpečnostní přístupové zařízení v nákladu 164.tis.Kč mnoho dalších oprav charakteru běžné údržby a havarií.Nadále bylo zajišťováno průběžné doplňování dat do Digitálně technické mapy města - 348.tis.Kč a další spousta akcí spojených se správou a údržbou majetku města Lysá n.L.

Stavební úřad

Ing.Jiřina Čížková, vedoucí odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2009 vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec  a Bříství

Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost  v rozsahu obce s rozšířenou působností.

Od 1.1.2009 do 31.12.2009 přijal stavební úřad 3317 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. vydal:

Na úseku územního rozhodování:

68

Územně plánovacích informací

106

Územních souhlasů

109

Územních rozhodnutí o umístění stavby , změny stavby, dělení pozemků, zjednodušených územních rozhodnutí

49

Územních rozhodnutí ve spojeném řízení se stavebním

Na úseku stavebního řádu

74

Ohlášení jednoduchých staveb (převážně rodinných domů do 150 m2)

56

Stavebních povolení

8

Změn staveb před dokončením

33

Dodatečných povolení staveb

4

Odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)

72

Kolaudačních rozhodnutí a povolení zkušebního provozu

45

Kolaudační souhlasy

27

Oznámení o užívání a závěrečné kontrolní prohlídky

12

Změn v užívání staveb (oznámení)

37

Výjimek z vyhlášek č. 137/1998 Sb. a 501/2006 Sb.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 11 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Za Městský úřad Lysá nad Labem stavební úřad zpracoval a vydal 32 koordinovaných stanovisek.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 166 stanovisek, potvrzení  a vyjádření.

Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona 9 přestupků a správních deliktů.

V působnosti úřadu územního plánování bylo schváleno zadání změny č. 6 a 7 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem a  projednáno zadání nového územního plánu Lysé nad Labem.

V okolních obcích bylo pořízeno:

Přerov nad Labem - koncept územního plánu

Stará Lysá - projednávání konceptu změny č. 2 územního plánu

Starý Vestec - vydání územního plánu

Stratov - projednání návrhu  změny č.1 územního plánu a schválení zadání regulačního plánu

Jiřice - vydání územního plánu

Ostrá - příprava zadání nového územního plánu

Odbor obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání a také na úseku evidence zemědělského podnikání, a to v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností. Podání dle živnostenského zákona může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice, neboť od 1.7.  2008 byla zrušena místní příslušnost.

Na úseku živnostenského podnikání vykonává obecní živnostenský úřad všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa" (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce,  toto činí prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Totéž se týká i ohlašování změn. Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z Rejstříku trestů elektronickou cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění).

V roce 2009 bylo vydáno 878 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazu živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo vydáno 898 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení , pokračování provozování živnosti, změny statutárních orgánů, změny odpovědných zástupců). Bylo vydáno 77 rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 41 výpisů ze živnostenského rejstříku.

V roce 2009 bylo provedeno 178 kontrol podnikatelských subjektů a 20 místních zjištění. Uloženo bylo 108 blokových pokut v celkové výši  18 200,- Kč. Některé kontroly byly prováděny ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, některé za účasti Policie ČR.

Obecní živnostenský úřad poskytoval rady týkající se živnostenského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s živnostenským podnikáním.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad  postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2009 bylo vydáno celkem 6 nových osvědčení zemědělského podnikatele ( všechna fyzickým osobám). Byla vydána 2 změnová osvědčení zemědělského podnikatele. Bylo vydáno 13 výpisů z informačního systému zemědělského podnikatele.

Za rok 2009 byly odborem obecní živnostenský úřad  vybrány správní poplatky v celkové výši 259 000,-Kč.

Odbor dopravy

Ing.Alena Novotná, vedoucí odboru

Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2009 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II.a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II.a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost v roce 2009 podle zákona č. 13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

42

vydaných stanovisek

162

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti pro taxislužbu.

činnost v roce 2009 podle zákona č. 111/1994 Sb.

počet

vydaných stanovisek

2

počet provedených zkoušek z  odborné způsobilosti

2

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost v roce 2009 podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

vydaných stanovení úpravy provozu

90

vydaných stanovisek

12

registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

13 764

počet vydaných řidičských průkazů

1 389

počet nových řidičů

239

počet vydaných mezin.řid.průkazů

88

počet odebraných řidičských oprávnění (vydané zákazy řízení i jiným úřady a soudy)

140

počet vydaných potvrzení o ztrátě

171

počet vydaných karet řidiče

42

počet vydaných profesních osvědčení

82

bodový systém

počet

Celkem předběžně zadržených řidičských průkazů

123

celkem potrestaných řidičů

1 398

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.registr vozidel

počet

počet nových vozidel v roce 2009

676

počet individuálně dovezených vozidel v roce 2009

99

počet odhlášených vozidel ze správního obvodu Lysé n.L. v roce 2009

1 100

počet přihlášených vozidel do správního obvodu Lysé n.L. v roce 2009

2 109

počet vozidel trvale vyřazených z provozu v roce 2009

401

počet vozidel dočasně vyřazených z provozu

290

počet vozidel v převodu

1984

počet vozidel odcizených v roce 2009

5

počet vozidel provozovaných ve správním obvodě Lysé n.L. v roce 2009

15 424

počet vozidel celkem zaregistrovaných ve správním obvodě Lysá n.L.

17 698

celkem provedených elektronických operací v systému RV

5 691

V listopadu se na Městský úřad Lysá nad Labem přihlásila vedle Autoškoly Mikšovský, Autoškoly Kříž i Autoškola Hercok, jejichž žáci na odboru dopravy vykonávají zkoušky odborné způsobilosti. V roce 2009 bylo přezkoušeno 117 uchazečů o řidičský průkaz.

Odbor dopravy vykonává speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

činnost v roce 2009 podle zákona č. 183/2006 Sb.

počet

vydaných stavebních povolení

16

vydaných kolaudačních souhlasů

5

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost v roce 2009 podle zákona č.200/1990 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

826

počet postoupených přestupků

54

počet odložených  nebo  zastavených přestupků

287

počet uložených pokut

366

na pokutách uloženo celkem

1 666 200,-Kč

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

108

celkem za rok 2008 vybránona správních poplatcích

1 926 010,- Kč

na pokutách

1 667 682,- Kč

Celkem odbor dopravy za rok 2009 přispěl do rozpočtu města částkou 3 593 692,- Kč

Odbor školství a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Činnost na úseku školství:Školy zřizované městem Lysá nad Labem:

Mateřské školy : MŠ Dráček - ředitelka pí Bc.Marcela Michňová - počet dětí 50, MŠ Čtyřlístek - ředitelka  pí Hana Rambousková - počet dětí 100, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Jana Stará - počet dětí 50 , MŠ Mašinka - ředitelka pí Jaroslava Černá - počet dětí 75

Základní školy : ZŠ B.Hrozného - ředitel Mgr.Karel Špecián - počet dětí 483, ZŠ J.A.Komenského - ředitelka  Mgr.Marie Nováková - počet dětí 386,  ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška - počet dětí 104

Základní umělecká škola F.A.Šporka -  ředitelka pí.Vlasta Blažková - počet dětí 550

Školy zřizované Krajským úřadem SK:

Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy - ředitel Mgr.Petr Tomek - počet dětí 85

Střední školy : Obchodní akademie - ředitelka  RNDr.Ivana Dvořáková - počet dětí 226 a  Střední  škola oděvního a grafického designu - ředitelka Ing.Bc.Irena Mázlová - počet dětí 372

Stravovací zařízení:

Eurest - zařízení školního stravování spol. s r.o.

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno celkem 14.231 tis.Kč.

Státní správa ve školství: Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích. Milovice: ZŠ a MŠ Milovice - ředitel Karel Haizler - počet dětí MŠ 44- počet žáků ZŠ 686, MŠ U Broučků - ředitelka Radka Němečková - počet dětí 120, MŠ Sluníčko - ředitelka Soňa Růžičková - počet dětí 308, ŠJ Milovice - ředitelka Iveta Pelcová - počet strávníků 420

Ostrá: MŠ Ostrá - ředitelka Eva Černá - počet dětí 20

Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem - ředitelka PaedDr. Irena Jarešová - počet dětí MŠ 54 - počet dětí ZŠ 66

Semice: ZŠ Semice - ředitel Mgr. Pavel Jareš - počet žáků 161, MŠ Semice - ředitelka Zdenka Procházková - počet dětí 40

Stratov: MŠ Stratov - ředitelka Andrea Radová - počet dětí 21

Činnost na úseku  památkové péče:

V roce 2009 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR, Krajskému úřadu Středočeského kraje. Nově byl otevřen program Podpora obnovy kulturních památek z Ministerstva kultury ČR na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 1.280.000,- Kč. Z této dotace se hradila další etapa obnovy měšťanského domu čp. 177 (Jednoty) ve výši 131.000,- Kč, město poskytlo 84.000,- Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem na restaurování sochy sv. Josefa z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z programu regenerace se zafinancovala částka 105.000,- Kč, z rozpočtu města 30.000,- Kč. V předešlých letech byla z tohoto programu hrazena obnova zámecké zdi v úseku od kostela přes vstup do zámku až po vstup do objektu archivu. V souvislosti s touto obnovou se v loňském roce započalo s restaurováním váz ze zámecké zdi (první etapě bylo restaurováno 9ks váz - originálů v torzálním stavu), v roce 2009 se jednalo o 8ks - originálů. Z programu regenerace částkou 255.000,- Kč, z rozpočtu města 2.240,- Kč, pak na restaurování alegorické sochy „Gáia", ze souboru antických bohů 140.000,- Kč, město poskytlo 1.373,- Kč, na alegorickou sochu „Artemis" ze stejného souboru ze zámeckého parku 129.000,- Kč, město poskytlo 1.500,- Kč a dále na obnovu krovu a střechy bývalého špitálu, dnes muzea B. Hrozného, 520.000,- Kč, město poskytlo 1.021.814,- Kč. Podíl města činil  celkem 1.141.000,- Kč.

Od Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 120.000,- Kč na dokončení kamenné kopie sochy Apollona ze zámeckého parku, město vyčlenilo ze svého rozpočtu v r. 2009 částku ve výši 277.000,- Kč. Již v r. 2006 byl zakoupen kámen - tzv. mšenský pískovec ve výši cca 20.000,- Kč a v roce 2007 započaly práce na předmětnou akci. V současné době je dílo, vzhledem ke klimatickým podmínkám, umístěno v ateliéru akademického sochaře, pana Jiřího Kačera. Restaurování bylo rozděleno do tří etap. Celkové náklady na vyhotovení kopie činí 866.550,- Kč.

Dále město z daného programu získalo dotaci ve výši 100.000,- Kč na restaurování sochy „Dia", ze souboru antických bohů ze zámeckého parku, město uhradilo částku ve výši 43.117,- Kč. Další dotací byla částka ve výši 50.000,- Kč na obnovu „Pomníku obětem 1. světové války na náměstí B. Hrozného", město uhradilo částku ve výši 45.000,- Kč.

Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek jsme získali 167.000,- Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Částka byla v plné výši poskytnuta Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem na další etapu obnovy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích - obnovu krovu a střešní krytiny.

V roce 2007 byla zpracována studie na revitalizaci zámeckého vrchu a na základě  výběrového řízení byl vybrán ak.arch. Josef Dvorský na vypracování projektu revitalizace klášterních teras a francouzské zahrady, který byl dokončen v roce 2009.

Na úseku památkové péče byly vydány 4 rozhodnutí na kulturní památky, 15 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 34 stanovisek dle § 149 správního řádu, 5 přestupkových řízení a 60 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů - Program regenerace, nově vyhlášeného programu Středočeského kraje Fond obnovy a kultury památek a program Podpora obnovy kulturních památek.

Celkově se město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 2.000.000,- Kč.

Činnost na úseku kultury:

Z kapitoly rozpočtu Kultura a tělovýchova bylo v r. 2009 vyčerpáno 21,7 mil.Kč,

z čehož Městská knihovna vyčerpala 2361 tis.Kč a Kluby důchodců 129 tis.Kč. Na investiční akce bylo z této kapitoly vyčerpáno 11,5 mil.Kč, z toho 6 mil.Kč na nákup budovy kina a 4,7 mil. Kč na rekonstrukci letního kina.

Bylo vybudováno nové dětské hřiště v ulici Kpt.Jaroše v hodnotě 550 tis.Kč a na údržbu stávajících hřišť bylo vynaloženo 329 tis.Kč.

Sportovním a společenským organizacím, které věnují svůj čas dětem a mládeži, bylo formou dotací vyplaceno 1075 tis.Kč na jejich provoz.

Byla realizována řada akcí, jichž bylo město pořadatelem či spolupořadatelem - velikonoční koncert Bambini di Praga, koncert Far Musica, Dny evropského dědictví, slavnostní akce s kulturním programem na znovuotevření areálu letního kina po rekonstrukci, koncert ABBA Revival, vánoční koncert Lyského žesťového kvarteta. Dále město podpořilo činnost kina částkou 761 tis. Kč. Zde se kromě filmových představení uskutečnilo v minulém roce nespočet koncertů, vernisáží a jiných akcí. Jednotlivé sportovní a kulturní akce město dotovalo částkou 397 tis.Kč z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času - Slavnosti hraběte Šporka, Lyský Montmartre, LUFT Fest, ETNO Fest, Romský festival, Polabské variace, Slavnosti Labe, Květinovou slavnost na Bon Repos, Den dětí, Zahájení Adventu, dále různé akce Farní charity, Empatie, MC Parníček, Souboru Šáteček, Klubu přátel dechové hudby, výstavy, plesy, sportovní závody a soutěže atd.

Náš odbor organizačně zajistil stánek Mikroregionu Polabí a ve spolupráci se členy Kulturní komise reprezentoval naše město 13.-15.2. na výstavě „Regiony ČR" na Výstavišti Lysá n.L.

Ve dnech státních svátků v květnu a říjnu se uskutečnila vzpomínková shromáždění s kladením věnců, ve spolupráci se Spolkem rodáků a Domovem důchodců se v prosinci konalo v zámeckém parku tradiční „Zimní setkání se sochami".

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Středního odborného učiliště.

Pro veřejnost byla uspořádána fotosoutěž na témata „Díla vytvořená lidskou rukou" a „Díla vytvořená přírodou", které se zúčastnilo 11 autorů se 75 snímky. Pro žáky a studenty lyských škol připravil odbor ŠaK spolu se Spolkem rodáků soutěž v literární a výtvarné oblasti „Trochu netradičně v pohádkové říši".

Od září do prosince byl organizován Kurz tance a společenské výchovy v Benátkách n.J.

V obřadní síni bylo přivítáno 52 nově narozených občánků města.

Během loňského roku bylo osobně blahopřáno 122 seniorům k dosažení významného životního jubilea.

Odbor zajistil vydávání a distribuci měsíčníku „Listy města Lysé n.L. a okolí".

Byly zajištěny propagační práce a materiál pro město ve výši 222  tis.Kč.

Odbor sociální a zdravotní

Květuše Tobiášová, vedoucí odboru

Na úseku výplaty dávek v přenesené působnosti:

V roce 2009 odbor sociální a zdravotní MěÚ v Lysé nad Labem jako úřad s rozšířenou působností realizoval  již třetím rokem výplaty dávek hmotné nouze ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Výplata dávek podle tohoto zákona byla zavedena za účelem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivuje osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.  Jedná se o  jednotný systém na celém území ČR , zabraňuje sociálnímu vyloučení.  Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje se musí mít lépe než ta, která nepracuje nebo se práci vyhýbá. Součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty, včetně sociálního poradenství, pomoc při hledání vhodného bydlení.

Vyplácené dávky: celkem bylo vyhodnoceno  1659 z toho vyplaceno 1421  dávek v celkové výši 4 138 374,- Kč, v systému hmotné nouze bylo vyřízeny žádosti cca 200 žadatelů.l. příspěvek na živobytí - vyplaceno 2 692 063,- Kč

2.doplatek na bydlení - vyplaceno 1 220 246,- Kč

3. mimořádná okamžitá pomoc - vyplaceno 226 065, - Kč (jednorázové dávky)

Starým a zdravotně postiženým občanům bylo vyplaceno 73 dávek v hodnotě 114 000, - Kč. Z toho na individuální dopravu 15 dávek ve výši 96 000,- Kč ,  na užívání bezbariérového bytu 60 dávek  - 5ti příjemcům  ve výši 24 000,- Kč, na krmivo pro slepeckého psa 1 příjemci 12 dávek v celkové hodnotě 9 600,- Kč.

V oblasti dávek hmotné nouze nebylo řešeno žádné  odvolání proti rozhodnutí správního orgánu. Bylo provedeno 129 sociálních šetření v rodinách žadatelů a vyřízeno 110  žádostí od soudů , Policie ČR a dalších správních orgánů.Na úseku výplaty dávek obcí s rozšířenou působností:

Zdravotně postiženým jedincům v r. 2009 bylo vyplaceno 526  jednorázových peněžitých příspěvků podmíněných zdravotním stavem v celkové výši 5 024 148,- Kč, z toho 8  příspěvků na zakoupení motorového vozidla,  13  příspěvků na opatření zvláštních pomůcek, 1  příspěvek na úpravu bytu a 504 příspěvků na provoz motorového vozidla.  Na tomto úseku bylo vydáno 727  rozhodnutí a  provedeno 25 sociálních šetření. Dále bylo vydáno 145 žádostí o mimořádné výhody pro zdravotně postižené občany  (průkazky  TP, ZTP, ZTP/P).

Bylo řešeno 6 odvolání , která byla potvrzena KÚ jako nedůvodná.

Na úseku  sociálním v rámci samostatné působnosti:

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou  (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2009 cca 81  žádostí o byty pro jednotlivce  a cca 26 žádostí o byty pro manželské dvojice.

V případě potřeby  odbor  pomáhal sepisovat žádosti o umístění v DPS na odboru, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů, zpracovávaly se podklady pro jednání sociální a zdravotní komise a rady města. V r. 2009 byly umístěny 2 osoby do  uvolněných bytů pro jednotlivce,  nebyl uvolněn žádný byt  pro manželskou dvojici.

Pod sociálním a zdravotním odborem pracovala sociální a zdravotní komise, která má 7 členů, schůze se konají 1 x měsíčně. Členové komise společně s odborem projednávali žádosti o finanční příspěvky z Charitativního fondu, umístění žadatelů do domu s pečovatelskou službou,  záležitosti týkající se dětí, starých a zdravotně postižených spoluobčanů. Materiály pak odbor dále zpracovával pro jednání rady města. Radě města bylo v r. 2009 předloženo 24 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně.

Rozpočet Charitativního fondu byl v roce 2009  ve výši 100 000,- Kč a byl vyčerpán.

Odbor pracoval s rozpočtem Klubu důchodců v Lysé nad Labem a Litoli, rozpočty byly zcela vyčerpány.

Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 13 200,-  Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. V roce 2009 byly vypraveny 3 pohřby osob, které nemají žádné příbuzné, v částce celkem 27 036,- Kč.

Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepsal žádost a vypracoval rozhodnutí o jejich ustanovení.  Byla ustanovena  1 osoba jako zvláštní příjemce důchodového pojištění.

Odbor spolupracoval s Centrem sociálních a zdravotních služeb (pečovatelskou službou), byla provedena společná šetření. Průběžně byly potvrzovány žádosti o zavedení pečovatelské služby. Na úseku samosprávy bylo provedeno 14 šetření.

Na úseku dávek výplaty příspěvku na péči:

Odbor sociální  jako úřad s rozšířenou působností realizuje výplatu příspěvku na péči. Prakticky se jedná o to, že k 31. 12. 2006 byla občanům zastavena výplata zvýšení důchodu pro bezmocnost a byla překlopena do systému příspěvku na péči dle zák. č. 108/2006 Sb.K 31. 12. 2009 bylo vyplaceno

mladší 18ti let starší 18ti let

I.  stupeň závislosti lehká závislost

2000,- Kč (děti 3000,- Kč) 8 194

II. středně těžká závislost 7 117

4000,- Kč ( děti 5000,-Kč)

III. těžká závislost

8000,- ( děti 9000,- Kč) 9 62

IV. úplná závislost 6 65

12000,-

Celkem 30 438

Příspěvek na péči má sloužit občanům k zakoupení tzv. sociální služby tj. veškerých služeb pečovatelské služby,  pobytu ve stacionáři, osobní asistence apod. , účelem tohoto zákona je, aby každý občan měl možnost setrvat co nejdéle ve svém domácím , přirozeném prostředí.

Za správní obvod Lysé nad Labem bylo celkem v systému příspěvku na péči  v r. 2009 vyplaceno 29 166 000,- Kč .

K 31. 12. 2009 bylo vypláceno 468 klientů z toho do 18 let  věku .. 30 klientů.  V roce 2009 bylo nepřiznáno, odejmuto, ukončeno 115 dávek. Bylo provedeno 228 sociálních šetření .

Na úseku sociálně právní ochrany dětí:

V evidenci v r. 2009  evidoval odbor  celkem 1 192 spisů rodin s trvalým pobytem a 202 osob  pouze s faktickým pobytem  , zúčastnili jsme se 293 soudních jednání ve věci vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem (výchova a výživa před rozvodem , po rozvodu aj.). Dále jsme se zúčastnili jiných jednání v zájmu nezletilých dětí u jiných institucí, kde jsme vystupovali jako kolizní opatrovníci. Dle zákona  o soc. právní ochraně dětí jsme vykonali 84 návštěv dětí umístěných v dětských domovech a ve výchovných ústavech. V rodinách v našem regionu jsme provedli 411  návštěv u 748 dětí.

Sociální pracovníci pomáhají  rodinách s dětmi při obstarávání vhodného bydlení, azylového bydlení apod.  , v případě domácího násilí jsme byli  nápomocni Policii ČR při řešení obtížné situace rodiny,  řešili  situaci 5 nezletilých dětí.

Ve 4 případech se OSaZ zabýval případy týraných dětí, spolupracovali jsme s Policií ČR při řešení složitých životních situací těchto rodin . V r. 2009 jsme realizovali umístění  9  dětí na základě předběžného opatření  do dětských domovů z důvodů záškoláctví, výchovných problémů. Ústavní výchova byla realizována v 10ti případech.

V porovnání z rokem 2008 je patrný mírný  nárůst počtu nových případů .Úsek soc. právní ochrany - práce kurátora pro děti a mládež:

V roce 2009 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 86 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole atd. Z celkového počtu 86 dětí jde o 28 nezletilých, dětí do 15 let a 58 mladistvých, 15-18 let, 25 dívek a 61 chlapců. Oproti roku 2008 se rapidně snížila trestná činnost, za rok 2008 bylo evidováno 80 dětí páchajících trestnou činnost v roce 2009 to bylo pouze 26. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 86 dětí jich 54,65% bydlí v Milovicích, 37,21% v Lysé nad Labem a 8,14% zbývá na děti z ostatních vesnic v okolí.

V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží

Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace.

Na závěr je nutné vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.

Práce sociálního kurátora pro dospělé občany:

V evidenci kurátora  je celkem 247  klientů propuštěných z výkonu trestu, vazby. V roce 2009 bylo celkem propuštěno z VT a VV 39 osob. Při propuštění kurátorka zajišťuje těmto občanům bydlení  a dávku mimořádné  okamžité pomoci z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením.  Celkem bylo vyplaceno dávkovým oddělením  ze systému hmotné nouze v  r. 2009 .. 24 000,- Kč,  24 osobám , kteří ukončili výkon trestu nebo vazby.

Úsek zdravotnictví:

Agenda na úseku zdravotnictví je plně v kompetenci Krajského úřadu SK. Městský úřad Lysá n.L. jako úřad s rozšířenou působností je pověřen agendou, která se týká vydávání receptů na vázané léky praktickým lékařům, dále vyřizováním přestupkové agendy. V r. 2009  nebyl projednáván přestupek na úseku zdravotnictví, byly projednány 3 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Recepty s modrým pruhem má v současné době vydáno 7 lékařů .

Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová, vedoucí odboru

Odbor  životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a obec s rozšířenou působností.  Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a  Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále se  odbor životního prostředí se vyjadřuje k projektovým dokumentacím, v roce 2009  bylo předloženo 251 projektů, vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a jiným různým záměrům které by mohly nebo mají  vliv na životní prostředí.

Ochrana přírody a krajiny -  v roce 2009 bylo ve věci kácení dřevin vydáno 43 souhlasů ke kácení dřevin (136 stromů a 7.800 m² keřů), 12 nesouhlasů ke kácení dřevin (20 stromů), 29 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby (146 stromů a 1.400 m² keřů), bylo přijato 19 oznámení o pěstebním kácení dřevin (47 stromů a 2.810 m²), 32 oznámení o havarijním kácení dřevin (220 stromů - po letní vichřici), byla evidována 3 oznámení o údržbě břehových porostů vodotečí, 1 řízení o kácení bylo postoupeno, 2 řízení byla zastavena a 1 řízení bylo přerušeno.

Dále bylo vydáno 19 závazných stanovisek k činnosti ve významném krajinném prvku, 1 souhlas ke změně krajinného rázu, bylo uloženo zpracování 1 biologického hodnocení (sportovní areál Semice), 1 souhlas k ošetření památného stromu, 1 souhlas k činnosti v ochranném pásmu památného stromu, 1 zákaz k činnosti (poškozování polních cest a omezování přístupu do krajiny) a 5 rozhodnutí o nápravě nepovoleného stavu.

Na úseku přestupků bylo rozhodováno o 17 přestupcích, z toho 5 řízení bylo zastaveno a ve 12 byly uloženy pokuty v souhrnné výši 10000Kč. Za protiprávní jednání bylo rozhodnuto celkem v 6 případech o uložení pokuty v celkové výši 156.000Kč, 1 řízení bylo krajským úřadem z důvodu zrušení obchodní firmy zrušeno.

V roce 2009 bylo nově zaregistrováno 5 významných krajinných prvků (Zámecký park, Farní sad, Alej sv. Vojtěcha, Louka u závodiště a byl rozšířen registrovaný významný krajinný prvek Lom - Třešňovka).

V rámci dozoru státní správy bylo provedeno 175 kontrol v terénu.

Bylo zpracováno celkem 8 žádostí o přidělení dotace k ochraně životního prostředí v rámci celého správního obvodu (Stará Lysá, Stratov, Lysá nad Labem). Celkem 5 žádostí bylo úspěšných a bylo přiděleno (Péče o lokalitu za Zámkem 55.000Kč, Založení stromořadí Na Vlečce 48.773Kč, Projekt naučné stezky Krajinou Rudolfa II. 45.000Kč, Ošetření památného nahovětvece na zahradě evangelické fary 15.470Kč a Obnova sadu ve Staré Lysé 20.000Kč.).

V rámci ekologického vzdělávání veřejnosti bylo ve spolupráci s občanskými sdruženími  a fyzickými osobami uspořádáno celkem 8 akcí k tématu - Den Země, Mezinárodní slavnosti Labe, Den bez aut, Den stromu. Do městských Listů bylo předáno celkem 26 článků na téma ochrany přírody a krajiny.

Rostlinolékařská péče : Bylo evidováno celkem 18 chovatelů včel a vedeno 28 řízení ve věci šíření plevele. Dále bylo provedeno 23 terénních kontrol.

Týrání zvířat: byly uloženy 2 pokuty za přestupky (1.200,-Kč) a  bylo vydáno 1 rozhodnutí o náhradě škody.

Ochrana ovzduší : Bylo vydáno 6 rozhodnutí o vyměření poplatku či stanovení záloh na poplatek pro střední zdroje znečišťování ovzduší, 42 sdělení ve věci nezpoplatnění zdroje znečišťování ovzduší. Byl řešen 1 podnět ohledně ochrany ovzduší, je zpracovávána evidence zdrojů znečišťování ovzduší v programu  SQL OVZDUŠÍ (v evidenci je 86 středních zdrojů a 27 malých zdrojů znečišťování ovzduší).

Nakládání s odpady: Bylo vydáno 12 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (evidence vedena v programu ESPI), provedeny 3 kontroly v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.. Byly řešeny 2 stížnosti a podněty ohledně nakládání s odpady. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI (zpracováno 135 hlášení o roční produkci, celoroční průběžná evidence přepravy nebezpečných odpadů původců odpadů v ORP - zpracováno 887 evidenčních listů přepravy).

Lesní zákon: Správní orgán vedl 13 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v ochranném pásmu lesa, bylo vydáno 6 výjimek z doby zalesnění a zajištění porostů. Dále byly vedeny tři správní řízení, jedno prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa a dvě řízení o pochybnostech zda se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa.  Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona. Na základě zjištěných porušení lesního zákona, při hospodaření v lesích, bylo vedeno řízení o uložení nápravných opatření a uložena sankce. V rámci ekologického vzdělávání veřejnosti byl ve spolupráci s Lesy ČR s.p., lesní správa Nymburk, uspořádán cyklistický výlet do lužního lesa. Cílem bylo seznámit veřejnost s hospodařením v lesích a mimo jiné s krásou jarního aspektu v lužním lese.

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin: Podle zákona o nakládání s reprodukčním materiálem bylo vydáno jedno potvrzení o původu reprodukčního materiálu a jedenkrát provedena kontrola při sběru reprodukčního materiálu.

Myslivost : Bylo vydáno 200 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, 10 loveckých lístků. V roce 2009 byly vedeny 4 řízení o vydání souhlasu s mimořádným lovem zvěře z důvodu výcviku lovecké upotřebitelnosti psů a dvě řízení o povolení lovu černé zvěře. Správní orgán vedl správní řízení ve věci povolení lovu na nehonebních pozemcích, omezení vstupu do částí honitby v době kladení mláďat a dále řízení o ustanovení do funkce mysliveckého hospodáře. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady proběhla v květnu hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s přednáškou. Dále byla uspořádána porada mysliveckých hospodářů a předsedů mysliveckých sdružení, této porady se zúčastnil i zástupce krajské veterinární správy.

Rybářství : Celkem bylo vydáno 109 státních rybářských lístků. Vodní zákon  č. 254/2001 Sb.: v uplynulém roce bylo vodoprávním úřadem přijato celkem 159 nových podání. V rámci činnosti vodoprávního úřadu bylo dokončeno zahájení 346 řízení povolení nakládání s vodami pro povolení odběrů ze studní, vydáno 10 samostatných  stavebních povolení - vodovod, kanalizace, 27 stavebních povolení a povolení nakládání s vodami - studny, DČOV, dešťové kanalizace ,vsaky, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, 4 dodatečná stavební povolení na studně a nakládání s vodami, přerušeno 1 vodoprávní řízení, zastaveno 1 vodoprávní řízení, 689 samostatných rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami - odběry vod ze studní, 10 souhlasů se stavbou v záplavovém území, 10 kolaudačních rozhodnutí, 28 kolaudačních souhlasů, 4 schválení havarijních plánů čerpacích stanic PHM, 9 vyjádření dle vodního zákona.  Na správních poplatcích bylo vybráno 46.800,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu: Bylo vydáno 35 závazných stanovisek - souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů a komunikací,  5 souhlasů s vedením nadzemní  nebo podzemní trasy.

Městská policie

Luděk Přibyl, ředitel MěP

V roce 2009 strážníci Městské policie řešili  celkem 5735 událostí. Z toho bylo řešeno 2885 přestupků v dopravě, 146 přestupků proti veřejnému pořádku a 15 přestupků proti majetku. Dále bylo zadrženo 16 pachatelů trestných činů, zjištěno 35 vraků vozidel a 2 černé skládky. Strážníci  předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 19 osob. Ve spolupráci s PČR bylo řešeno 163 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 46 doporučených dopisů. Při výkonu služby bylo zkontrolováno 319 podezřelých osob a Městským kamerovým dohlížecím systémem bylo zjištěno a objasněno 100 případů porušení zákona. Rovněž strážníci zjistili  136 závad na veřejném osvětlení, 76 závad na dopravním značení a 58 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna fa. Václav Bílek, na závady dopravního značení upozorněni odbor Správy majetku MěÚ Lysá n/L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem.  Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 110 psů a  koček.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany (PCO ), který monitoruje 106 objektů (školy, podniky, prodejny, rod. domy ) na katastru města.

Dále MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem.  V roce 2009 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

Stávající počet strážníků je stanoven na  12 + 1. V  roce 2009 jeden strážník ukončil pracovní poměr a na uvolněné místo  po výběrovém řízení nastoupil p. Jiří Baštecký.

Luděk Přibyl

ředitel městské policie

Strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A - Byšičky,Dvorce

Baštecký

B  - Litol  II.

Kačík

C  - Litol  I.

Štusová

D  - Lom

Rohlík

E  -  Sídliště

Ambrož

F  -  město - střed

Kaplan

G  - Kačín

Vykydal

H -zámek

Skořepa

I - Školní  nám.

Zitová

J -  Klicperova

Zita

K  - Havlíčkovo nám.

Baumgartner

L  - nádraží

Rozpočtové příjmy za rok 2009 :

a) Uložené blokové pokuty  celkem : 406.200,- Kč

Z toho pokuty nezaplacené k  31. 12. 2009  za  56.800,- Kč  - vymáháno formou exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n/L a  upomínkou ze strany MěP Lysá n/L. Vymoženy byly prozatím pokuty za 29.500,- Kč. Ostatní pokuty jsou v termínu pro zaplacení nebo upomínány MěP Lysá nad Labem.

b) PCO : 390.490,- Kč

Příjmy celkem : 866.100,- Kč

Rozpočtové výdaje za rok 2009 činily celkem 6.376.830,00  Kč. Největšími položkami byly platy zaměstnanců ve výši 4 335 tis.Kč, sociální a zdravotní pojištění 1 497 tis.Kč, dále náklady na opravy a údržbu 131 tis.Kč, nákup PHM 77 tis.Kč, školení strážníků 99 tis.Kč, služby telekomunikací 21 tis.Kč

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad.  Ze strany občanů nejsou  zásadní připomínky k práci MěP. V roce 2009 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům jsou upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně,  rušení veřejného pořádku  v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům .

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému ( IZS ) je na velmi dobré úrovni.Městská policie spolupracovala v 65 případech s hasiči ( Sbor dobrovolných hasičů Lysá n/L, Hasičský záchranný  sbor Nymburk  ) a ve 163 případech s Policií ČR.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality a to jak na úseku majetkových deliktů tak i na úseku pořádku,bezpečnosti silničního provozu a protidrogové prevence a to zejména formou komunikace s občany, zvýšenou kontrolou krizových míst a postupováním zjištěných poznatků kompetentním orgánům.  V rámci prevence kriminality bylo ve spolupráci s OO PČR  Lysá nad Labem a SDH Lysá nad Labem uspořádáno na školním hřišti v Litoli a Lysé nad Labem  „ Setkání se složkami IZS" .  V roce 2009 provedli strážníci městské policie spolu s příslušníky P ČR  besedy ve všech mateřských školkách v Lysé nad Labem,kde byly dětem předány reflexní vesty,omalovánky a další předměty  prezentující bezpečný pohyb dětí po městě. Obdobné besedy,zaměřené na mládež, proběhly rovněž na základních školách a internátě Střední školy oděvního a grafického designu. V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz internetové stránky Městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět víc o činnosti městské policie a  zároveň  zde zjistí, do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště, který strážník má okrsek  přidělený a kontakty na něj.

Městská knihovna

Jitka Koníčková, zástupce ředitele

V Městské  knihovně Lysá nad Labem  bylo v roce 2009 registrováno 18 344 návštěv čtenářů, do knižního fondu přibylo 1453 knih,  95 DVD a odebíralo se 53 titulů periodik.

Hlavní letošní investicí knihovny byla kompletní rekonstrukce počítačových rozvodů, která přinesla větší komfort pro naši práci a především pro uživatele z řad našich návštěvníků.

Za finanční pomoci Města Lysá nad Labem byla v lednu uskutečněna výměna stropního osvětlení včetně generální rekonstrukce slaboproudých rozvodů ve všech prostorách knihovny.

Bylo  uspořádáno  celkem 118 vzdělávacích a výchovných akcí, seminářů, odborných porad, besed a konzultací. Byly to např. informativní besedy pro žáky, studenty a učně, besedy pro děti z mateřských školek a Dětského domova, akce Týden knihoven,  Čtení s čertem, besedy se spisovateli, pravidelné besedy o historii s PaedDr. Marií Kořínkovou,  Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, kurzy drátování,  Klučičí párty s drakem Hasíkem, Pyžamová párty, Podzimní vyrábění, Putovní výstava „Život a doba spisovatele Karla Čapka" a představení „ Povídky z jedné a druhé kapsy" v podání Malého Vinohradského divadla.

Knihovna se letos zapojila do 12. ročníku NONSTOP čtení, letos na téma: Literatura 1969-1989. Celý přenos byl vysílán do internetové sítě, kam se mohli posluchači z celého světa on-line připojit.

Knihovna se v září již pošesté prezentovala na Polabském knižním veletrhu. Městská knihovna Lysá nad Labem spolu s Výstavištěm  Lysá nad Labem udělila letošní Cenu knihovníků za nakladatelský přínos v oblasti literatury pro děti a mládež nakladatelství Euromedia - Knižní klub za knihu Renaty Štulcové „ Růže a krokvice", čestné uznání si odvezlo nakladatelství Computer Press Brno za knihu Ondřeje Jiráska „ Moravské pohádky a pověsti". Velký prostor na našem stánku byl věnován cestopisným besedám fotografky a spisovatelky  Zuzany Samkové.  Probíhaly křesty nových knih a autorská čtení.

Návštěvníci knihovny mají k dispozici  8 počítačů v Internetové studovně, kde mají možnost přístupu na internet, který mají registrovaní čtenáři zdarma. Dále nabízíme v dokumentačním středisku barevné kopírování, laminaci dokumentů, kroužkovou a tepelnou vazbu.
Vytvořeno 20.7.2022 11:56:26 | přečteno 24x | jiri.virava
load