Zpráva o činnosti městského úřadu Lysá nad Labem za rok 2008

Obsah: Slovo starosty úvodemČinnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční
Odbor správy majetku a investic

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury

Odbor sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Městská policie

Městská knihovna

Slovo starosty úvodem

Mgr.Jiří Havelka, starosta

Vážení spoluobčané,

Opět po roce Vám předkládáme výroční zprávu o činnosti městského úřadu v Lysé nad Labem. Jak se v následujících řádcích dočtete, je činnost úřadu velice pestrá. Doufám, že Vám tato výroční zpráva přinese možnost se zorientovat v činnostech, které zajišťuje úřad obce třetího typu. Dozvíte se i o činnosti, kterou obec provádí v rámci své samosprávy. Všem Vám přeji, abyste služby úřadu museli využívat co nejméně.

Činnost městského úřadu v roce 2008

Ing.Miloš Dvořák - tajemník

Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Organizační uspořádání úřadu doznalo od 1.1.2008 změny, která byla uskutečněna na základě doporučení po personálním a procesním auditu. Odbor městského investora v počtu 1+1 byl rozdělen,  vedoucí odboru paní Jana Javorčíková přešla na pozici projektového manažera a sl.Magda Horčičková přešla do majetkového odboru, z něhož se stal odbor správy majetku a investic. Početní stav úředníků se v průběhu roku zvýšil o 1, a to na stavebním úřadu v souvislosti s nárůstem agendy územního plánování, vyplývající z nového stavebního zákona. Dále došlo k přirozené obměně osob vlivem ukončení pracovního poměru.

Členění úřadu na odbory: Stav k

Název 31.12.08 Vedoucí Kancelář městského úřadu 1+5 Ing.Miloš Dvořák Vnitřní audit 1 Hana Hanousková Odbor vnitřních věcí 1+7 Irena Šťastná Odbor finanční 1+6 Ing.Ivana Polenová Odbor správy majetku 1+8 František Blažek Stavební úřad 1+4 Ing.Jiřina Čížková ( stav od 1.6.08 1+5) Odbor obecní živnostenský úřad 1+4 Ing.Světlana Daňková Odbor dopravy 1+7 Ing.Alena Novotná Odbor školství a kultury 1+4 PaedDr.Věra Bodnárová Odbor sociální a zdravotní 1+9 Květuše Tobiášová Odbor životního prostředí 1+4 Miluše Pilařová Ke změnám došlo na stavebním úřadu. Od 1.3.2008 nastoupila paní Zora Kneifelová na územní plánování, kam se k 1.6.2008 vrátila paní Ing.Markéta Kučerová po mateřské a rodičovské dovolené. Změny nastaly také v Kanceláři MěÚ. Organizačně byla do KMÚ zařazena paní Javorčíková, projektový manažer. Dále jeden z informatiků města, pan Jakub Nedoma, ukončil po dohodě k 31.8.2008 pracovní poměr a nahradila jej paní Petra Loudová s bohatými zkušenostmi z informatiky MěÚ Nymburk.

Na odboru dopravy ukončila pracovní poměr k 31.8.2008 paní Bc.Dana Chaloupková, kterou na základě výběrového řízení vystřídala sl.Kateřina Uhrová. Ke konci roku ukončila pracovní poměr paní Ludmila Novotná z obecního živnostenského úřadu, kterou vystřídala paní Eliška Landová po návratu z rodičovské dovolené. Na odboru správy majetku a investic ukončila pracovní poměr paní Iva Absolonová, po níž nastoupila po výběrovém řízení paní Libuše Kovářová.

Projektový manažer zajišťoval obsáhlou oblast, týkající se investic, na něž je možné čerpat dotace z různých titulů. Celkem bylo uzavřeno 10 smluv o dílo, 2 mandátní smlouvy, 2 darovací smlouvy, 1 smlouva o výpůjčce, 1 příkazní smlouva, 2 smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene, 1 plánovací smlouva, 2 dodatky ke smlouvám o dílo, 13 objednávek.

Celkem bylo vypsáno 13 výběrových řízení dle směrnice města na zakázky do 2 mil. Kč. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek byly vypsány dvě zakázky v objemu stavebních prací 90 mil. Kč ( rekonstrukce Masarykovy ulice a zateplení a výměna oken ZŠ J.A.Komenského). Bylo podáno celkem 16 žádostí o správní řízení v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče či drážního úřadu.

Zároveň projektový manažer zajišťoval veškerou agendu spojenou s dotačním titulem program obnovy venkova pro obce ve správním obvodu města a spolupracoval s Mikroregionem Polabí na akci „Skupinový vodovod pro obce Přerov n.L., Semice, Starý Vestec a Bříství".

V rámci dotačních programů podal žádosti o dotaci :

- Operační program životního prostředí - výstavby kanalizace ( dotace nebyla přidělena), zateplení a výměna oken ZŠ J.A.Komenského ( dotace byla přidělena ve výši 25 mil. Kč).

- Regionální operační program - rekonstrukce Masarykovy ulice ( dotace nebyla přidělena ). - V rámci Krajského úřadu Středočeského kraje požádal o dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatřeních na silnicích Středočeského kraje - dotace přidělena ve výši 260 tis. Kč na osvětlení přechodů pro chodce a pořízení ukazatelů okamžité rychlosti motorových vozidel.Z Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí požádal o půjčku na pořízení PD Intenzifikace ČOV ve výši 1,5 mil. Kč. Půjčka byla schválena, ale nebylo ze strany Středočeského kraje v roce 2008 profinancováno.

- Ministerstvo financí : pořízení dvou kamer pro rozšíření městského kamerového dohlížecího systému a pořízení systému včasného varování obyvatel - o dotaci ve výši 2,6 mil. Kč doposud nerozhodnuto.

V rámci kapitoly vodního hospodářství byla zajišťována projektová dokumentace ČOV ke stavebnímu povolení - náklady 1.142.400 Kč. V rámci kapitoly komunikace byla zajišťována projektová dokumentace pro cyklostezku III,IV,V. etapa - náklady 58 tis. V rámci kapitoly Vzdělávání byly zajišťovány Solární panely na ohřev TUV v ZŠ J.A.Komenského - náklady 1,743 tis. Kč.

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž zajišťování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr.Petra Drábka. V průběhu roku 2008 se velmi osvědčilo rozšíření jeho působení na 2 dny v týdnu v rozsahu 6 hodin. Zvýšil se i počet bezplatných právních konzultací pro občany města.

Další činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Nejvýznamnější akcí, která byla v centru pozornosti sdělovacích prostředků, byla spolupráce při přípravě cvičení složek Integrovaného záchranného systému, které se konalo v květnu 2008 na Řehačce. Méně atraktivní, avšak nutná činnost, je doplňování dokumentace pro krizové řízení, doplňování a kontrola spojení na všechny složky záchranného systému, příprava podkladů pro Státní správu hmotných rezerv, zajišťování spotřebního materiálu pro hasiče z Lysé nad Labem, Byšiček a Dvorců včetně provedení inventur v závěru roku.

Kancelář MěÚ také zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou. V průběhu roku 2008 se informatici podíleli na následujících stěžejních úkolech:

- zavedení nové služby pro občany - Czech POINT pro vydávání ověřených výstupů ze 4 rejstříků,

- výběrové řízení a zavedení nových webových stránek města,

- instalace nové výpočetní techniky městské policie, připojení do sítě MV ČR,

- implementace nového poštovního serveru a plánovacího systému,

- obměna HW a SW, rekonstrukce kabelového vedení v budově a v ústředně.

V roce 2008 se plně potvrdila oprávněnost přechodu na elektronické zpracování materiálů pro radu města. V papírové podobě se tiskne pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci a vše další se odehrává v počítačové podobě.

Počátkem roku 2008 proběhlo výběrové řízení na dodavatele městského rozhlasu, který by měl v případě potřeby sloužit jako varovný a informační systém obyvatelstva. Jako dodavatel byla vybrána společnost Empemont z Valašského Meziříčí. V závěru roku pokračoval i projekt na doplnění městského kamerového systému, který by měl být doplněn o další 2 kamerové body ( v areálu letního kina a v Mírové ulici v Litoli), čímž by se zvýšil celkový počet kamer na 8 kusů.

Pokračovala činnost 7 komisí jako poradních a iniciativních orgánů rady města. Úroveň práce jednotlivých komisí nebyla vyrovnaná a již tradičně odrážela aktivitu členů. Komise se scházejí v různých periodách a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska komisí při svých pravidelných jednáních. Velmi dobře začala fungovat komise stavební, která přispěla odbornými radami při posuzování nových projektů, jako byl návrh na zástavbu Fruty. Ožila i komise dopravně bezpečnostní, která se podílela na řešení problému parkování ve městě. Na tradičně dobré úrovni pracují komise kulturní, bytová, sociální a zdravotní. Nepodařilo se rozhýbat pasivní komisi životního prostředí.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Finanční výbor řídí pan Ing.Miroslav Firman. V činnosti výboru jsou patrné jeho odborné znalosti, což se odráží v kvalifikovaných návrzích pro jednání zastupitelstva města. Kontrolnímu výboru pod vedením pana Ing.Petra Gregora se nepodařilo naplnit obsáhlý plán práce. Výbor procházel velkou obměnou členů a jeho hlavním námětem byla kontrola dokumentů a postupu při prodeji pozemků bývalého areálu Fruty.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i dva výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, druhý pro městskou část Dvorce. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepší informovanosti rady a zastupitelstva města, a proto pokračují v činnosti i nadále.

Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení, CzechPoint a volby. Na úseku samosprávy zabezpečoval jednání rady města, zastupitelstva města a provoz podatelny. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 40.453 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 560 tis. Kč nižší. V roce 2008 město obdrželo dotaci na výkon státní správy a dotaci na funkční místa státní správy v celkové výši 17.434 tis.Kč a účelovou dotaci na mzdy a provozní náklady sociálně právní agendy a sociální agendy ve výši 1.748 tis. Kč.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 30.458 přijatých písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 9.517 písemností, prostřednictvím pošty bylo do jiných měst doručeno 21.144 písemností. Vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 1.690 písemností. Na poštovném bylo vyplaceno cca 615 tis. Kč.

V evidenci obyvatel Města Lysá n.L. bylo provedeno 665 záznamů. Za změnu trvalého pobytu bylo vybráno na správních poplatcích cca 14 tis.Kč. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím zrušen údaj o místě trvalého pobytu 48 občanům vč. dětí.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 37 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 60 sňatků. Občanský sňatek uzavřelo 57 párů, 3 sňatky byly uzavřeny v kostele. Paní matrikářka vystavila 51 druhopisů matričních dokladů. Podáno bylo 5 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijata byla 4 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Na Rejstřík trestů do Prahy bylo odesláno 102 žádostí o výpis z rejstříků trestů. Dále bylo sepsáno 58 zápisů o určení otcovství, 8 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně a 74 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství.

V roce 2008 bylo ověřeno celkem 3.611 podpisů na listinách a 3.768 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 238.040,-- Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.534 nových občanských průkazů (z toho 137 pro věznici v Jiřicích) a 1.121 cestovních dokladů, z toho 1.012 biopasů a 109 cestovních dokladů bez strojově čitelných údajů. Nahlášeno bylo 516 ztrát (odcizení) občanských průkazů a 66 ztrát (odcizení) cestovních dokladů. Na správních poplatcích za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 613.000,-- Kč, na pokutách za 225 přestupků 29.100,-- Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 3.828 změn, z toho bylo přihlášeno 1.863 osob, odhlášeno 805 osob, ukončeny 4 trvalé pobyty, úředně zrušen trvalý pobyt 120 osobám, narozeno 349 osob, zemřelo 196 osob, uzavřeno 300 sňatků, rozvedeno 191 sňatků.

Přestupková komise se zabývala v minulém roce 166 návrhy na projednání přestupků, 23 návrhů bylo postoupeno do místa trvalého bydliště obviněného, 57 jich bylo odloženo a 84 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení. Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let bylo spácháno 5 přestupků proti majetku. Zpracováno bylo 343 pověsti na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 794 písemností.

Prostřednictvím CzechPointu bylo vydáno 413 ověřených výstupů z katastru nemovitostí, 586 z rejstříků trestů, 126 z obchodního rejstříku a 5 z živnostenského rejstříku. Na poplatcích bylo vybráno celkem 83.200,-- Kč.

Městská rada se sešla na 24 řádných a 3 mimořádných jednáních v celkové délce cca 127,5 hodin a přijala 824 usnesení.

Městské zastupitelstvo se sešlo na 8 řádných jednáních a 3 mimořádných jednáních v celkové délce cca 29 hodin.

V říjnu odbor vnitřních věcí zajišťoval volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje.Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem - rok 2008.

ŽENY přihlášeno 117

narozeno 48

odhlášeno 126

zemřelo 64

celkem 4.341 (k 31.12.2006 4.366)

MUŽI přihlášeno 100

narozeno 52

odhlášeno 108

zemřelo 50

celkem 4.069 (k 31.12.2006 4.075)

K 31.12.2008 CELKEM 8.410 obyvatel (k 31.12.2006 8.441)

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet na rok 2008 byl schválen v zastupitelstvu města dne 28.11.2007. Během roku byl rozpočet několikrát upravován v radě města i v zastupitelstvu. K 31.12.2008 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 185 354 tis.Kč a výdaje bez splátek úvěru 166 971 tis.Kč tzn. k 31.12.2008 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 18 383 tis.Kč.

Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let byly splněny na 95,1 % a celkové výdaje na 81,6 % z toho provozní na 96,2 % a investiční na 41,5 %.

Během roku byl splácen pravidelně podle smlouvy úvěr ve výši 3 910 tis.Kč a k 31.12.2008 již město úvěr nemá.

Při finančním vypořádání dotací byly na účet kraje vráceny nevyčerpané sociální dávky ve výši 1 165 tis.Kč. Celkové čerpání sociálních dávek v roce 2008 bylo 38 358 tis.Kč.

V roce 2008 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 44 091 tis.Kč a investiční ve výši 1 789 tis.Kč. Dále dotace na výkon státní správy ve výši 17 434 tis.Kč a na žáky 1645 tis.Kč.

Finanční odbor dále zajišťoval mzdovou agendu a účetní agendu. Ve výdajích bylo zpracováno 3896 faktur a dobropisů. V příjmech měsíčně účtováno o 485 dokladech a v hospodářské činnosti průměrně 338 dokladech. Město je plátcem daně z přidané hodnoty, a proto též musí měsíčně účtovat i o 85 vystavených fakturách zejména na pult centrální ochrany, Listy, inzerci, pronájem vodovodních řadů atd. Každý měsíc byla zpracovávána účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly vždy včas zasílány e-mailem na pracoviště Středočeského kraje v Praze.

Dále vedl agendu 867 poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal.. Za rok 2008 bylo vybráno 130 tis.Kč.

V roce 2008 bylo poskytnuto 31 půjček v celkové hodnotě 930 tis.Kč. Dále byla vedena agenda dlužníků, která bohužel narůstá, zejména z odboru dopravy. Město bylo nuceno využívat i služeb exekutora.

Po celý rok, i v neúřední dny, byla otevřena výdajová a příjmová pokladna. V příjmové pokladně mohli občané přímo uhradit všechny městským úřadem vyměřené správní a místní poplatky, pokuty apod.. Pokladna byla otevřena i mezi vánočními svátky. V úředních dnech platilo na pokladně i 160 občanů. Dokonce na Silvestra dopoledne přišlo platit 35 klientů.

Počet dokladů vystavených v příjmové pokladně města během roku 2008 se vyšplhal na číslo 17 687 tj. proti roku 2007 o 1 760 více, proti roku 2006 o 2 735. V hotovosti bylo vybráno 10 800 151 Kč. Výdajová pokladna eviduje 1680 dokladů na ně bylo vyplaceno 1 774 092 Kč tj. o 80 dokladů více než v roce 2007.

Finanční odbor používal na bezhotovostní platební styk s bankou program Multicash. Město v roce 2008 zaznamenalo velký nárůst bezhotovostních plateb zejména na účty klientům sociálního odboru.

Finanční odbor používal na zpracování mezd program od firmy Datacentrum. Celý rok jsme měli problémy s novým systémem Windows Vista, který byl nainstalován na čtyři nové počítače.

Tak jako každý rok byla nařízena inventarizace majetku. Během října byly vytištěny inventarizační soupisy majetku podle účetnictví a předány jednotlivým odborům k provedení řádné fyzické inventury. Dokladové inventury byly zpracovány k 31.12.2008.

Již od října 2008 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2009. Po dvou pracovních schůzkách zatupitelstva byl návrh vyvěšen a 17.12.2008 byl zastupitelstvem schválen.

Finanční odbor zajišťuje účetnictví i pro Mikroregion Polabí. Agenda není rozsáhlá, ale musí se dodržovat termíny účetních závěrky a výkazy pro kraj.

Odbor správy majetku a investic

František Blažek, vedoucí odboru

Činnost na úseku ochrany životního prostředí , likvidace odpadů - odbor provedl výběr plateb v hotovosti od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč.kontroly s firmou A.S.A.,zpracoval výběry poplatků za odpady 4x v roce v systému SIPO, zaslal 90 upomínek za rok 2007, 27 upomínek za nezaplacené SIPO za rok 2008, složenky na 109 rekreačních objektů a 471 obyvatel města Lysá n.L.- předložil 5 příspěvků do RM ,uzavřel smlouvy s kolektivním systémem Asekol, Elektrowin, Ekolamp na odběr separovaného odpadu vč.fakturace za zpětný odběr elektrozařízení, fakturaci věcných břemen,ručně zpracoval 339 položek pro výběr poplatků za odpady z lyských bytů pro MÚ Milovice - Sipem, zajistil objednávka 71ks kompostérů s následným prodejem a plnil další úkoly běžné agendy na daném úseku.Na úseku bytového fondu realizoval 9 jednacích schůzek bytové komise,realizoval 6 směn bytů, přidělil 15 bytů a 6 bytů s odprodejem dluhů ve výši 850.tis.Kč, zpracoval 76 zpráv do RM a 1 do ZM. Koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě,údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n.L. tak v Milovicích s ročním obratem cca 30.mil.Kč

Při správě nebytových prostor bylo uzavřeno 14 nových nájemních smluv,ukončeno 8 nájemních smluv, uzavřena 1 dohoda k  NS na NP a 5 dodatků k nájemním smlouvám,vytvořeno 73 příloh k nájemním smlouvám týkající se navýšení nájmu NP o inflační koeficient 2,8% - zveřejněno celkem 32 záměrů na pronájem a prodej NP a nemovitostí.

Zahájen prodej domů v majetku města přes RK Ing.Mlčáka a AK JUDr.Luhana č.p.151,74 a 253 v Lysé n.L.

- prodána část domu v majetku města č.p.151.Mírová ul.,manželům Hlavsovým jako spolumajitelům objektu za částku 1.600.tis.Kč a dům č.p.74,Školní nám.,manželům Sixtovým za částku 1.511.tis.Kč.Prodej domu č.p.253,Na Františku, je stále ve stavu rozpracovanosti (odhad 4.mil.Kč).

Průběžně byla zajišťována údržba podchodu v žst.Lysá n.L. s celkovým nákladem 112.tis.Kč.

Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory - v návaznosti zasláno 16 urgencí řádného placení nájmu za NP.

V listopadu 2008 provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku).

Radě města bylo předloženo k projednání celkem 54 příspěvků a 5 příspěvků do ZM

Do majetku města byly zařazeny tyto investice:

- VaK Legionářská - komunikace Legionářská ,Na Vlečce, Škroupova vč.archeolog.dozoru - zhodnocení domů Milovice - měřiče rychlosti na komunikacích - dopr.značky aj.

Příjmy z pronájmu nebytových prostor činily za rok 2008 - 3.203.tis. Kč.

Oddělení správy a údržby komunikací,chodníků,dopravního značení a majetku města za rok 2008 realizovalo opravu části komunikace Vrchlického,opravu výtluků na komunikacích města vč.Litole a napojení ul.Legionářská-Pivovarská,odvodnění dešťové v ul.Palackého a Ve Višňovce formou vybudování vsakovacích jímek a další drobné opravy v celkovém nákladu 985.tis.Kč.
Byly provedeny opravy chodníků přeložením dlažby v ul.Vodákova, Šmeralova, před Eurestem, Okružní, Sídliště před č.p.1443-4/ 1454-5/ 1440-1, rekonstrukce chodníku před ZUŠ, oprava schodišť ul.ČSA aj. - proinvestováno 997.tis.Kč.Při správě městského mobiliáře a majetku města bylo provedeno několik oprav zábradlí, zastávek BUS vč úklidu, uličních cedulí, opravy popel.boxů na Sídlišti, kanalizace v ZŠ B.Hrozného, opravy a údržby dětského areálu v Čechově ul., opravy střech na školách a další za celkové náklady 456.tis.Kč.

Při správě dopravního značení bylo při nákladech 436.tis.Kč nově instalováno 8 osvětlení přechodů a 4 světelné ukazatele rychlosti, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, provedeny opravy zpomalovacích prahů, zajišťován úklid parkovišť aj.
Na úseku správy a údržby komunikací,chodníků a majetku města bylo vydáno 37 rozhodnutí na zvláštní užívání, 8 napojení na komunikace a 53 souhlasů s výkopovými pracemi, předloženo 42 příspěvků do jednání RM a 5 do ZM. Příjmy ve správě činily 390.tis.Kč z pronájmu parkovišť a 4.tis.Kč ze správních poplatků.

Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně,údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství zpracovalo pro zasedání RM celkem 16 důvodových zpráv,zveřejnilo 8 veřejných zakázek a provádělo tuto níže uvedenou činnost:

Psí útulek:

Odborem SMI ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2008 umístěno v útulku ve Velasu

a.s. Hrabanov celkem 70 psů odchycených na území města. Kočky umístěné v útulku v počtu

19 byly po 2 měsících po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody, některá koťátka si

odnesli noví majitelé. Za celý rok 2008 vydalo Město Lysá n.L. za provoz tohoto zařízení

274.tis.Kč . Seznamy pejsků jsou měsíčně uvedeny v LISTECH, na vývěsce v podloubí, na

internetových stránkách i na nástěnce ve druhém patře budovy MěÚ.

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo Město Lysá n.L. Kč 2.396.tis.Kč. Provoz separačního dvora

spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišlo Město na 410.tis.Kč. Tříděný sběr vyšel

na 1.200.tis.Kč.

Firma EKO-KOM zaslala odměnu za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného

odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 těmito čtvrtletními částkami :

Kč 128 725,00 IV.Q 2007

168 271,00 I.Q 2008

226 536,00 II.Q 2008

286 176,00 III.Q 2008

Čistota města, která obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob

tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce,vyšla na

3.200.tis.Kč.

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce prováděné firmou pana

Václava Bílka byly v celkové výši 700.tis.Kč.

Městská zeleň:

Údržba parků je kapitola, která zahrnuje náklady vynaložené za údržbu bývalého

pionýrského areálu v Čechově ulici, práce v zámeckém parku, a úpravy zeleně v Byšičkách

Náklady parků celkem byly ve výši 620.tis.Kč.

Částka 3.686.tis.Kč byla vynaložena za veřejnou zeleň. Je v ní zahrnuto havarijní

kácení,obsahuje také chemické postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy,

drcení větví, řezy živých plotů a běžnou údržbu zeleně. V letošním roce byl zrenovován park

U Křížku na Kačíně za 260.tis.Kč, dosadba za uhynulé stromy za 40.tis.Kč a ošetřena

úvozová cesta Za Zámkem za 105.tis.Kč při dotaci 52.tis.Kč.

Přehled další hospodářské činnost a souvisejících nákladů daného úseku:

Daň z nemovitosti předplacená - je účtem průběžným, Laboratorní rozbory - 40.tis.,

Geometrické plány - 97.tis. Odborné posudky - 73.tis., Pozemkové úpravy - 191.tis.,

Čištění vpustí - 399.tis., Připojení vod. a kanal. přípojky + ČOV - 286.tis., Daň z převodu nemovitostí hradí Město Lysá n.L. - 25.tis., Údržba hřbitova - 326.tis., Výkup pozemků - 1.287.tis., Elektrická energie - 1 286.tis., Svoz popelnic - 3.000.tis., Drobné projekty - 115.tis., Rezerva a havárie kan.a vod.řádu - 128.tis.Kč.

Výkaz příjmů:

Za zábor veřejného prostranství se vybralo 57.tis.Kč

Za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet - 4.760.tis.Kč

Hřbitovní poplatky činily v roce 2007 - 176.tis.Kč

Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2008 předložilo na jednání Rady města

Lysá nad Labem 120 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků , prodeje pozemků ,

výkupu pozemků , směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném

břemeni. Zveřejněno na vývěskách města 32 záměrů na prodej a pronájem pozemků,pro

jednání ZM bylo předloženo 35 zpráv.

Za účelem prodeje obecních pozemků bylo celkem sepsáno a uzavřeno:

16 kupních smluv na prodej obecních pozemků za celkovou částku 17.405.tis.Kč -

(prodávající Město Lysá n.L.), 1 Směnná smlouva , 15 smluv o výkupu pozemků za částku 846.tis.Kč - (kupující Město Lysá n.L.), 3 Smlouvy darovací - obdarovaný Město Lysá nad Labem, 1 Smlouva o bezúplatném převodu - nabyvatel Město Lysá nad Labem,

25 Smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za částku 42.tis.Kč - budoucí

povinný Město Lysá n.L.

Ke konci roku bylo na odboru evidováno:

101 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 351.tis.Kč

148 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za

částku 11.tis. Kč

26 platných nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města, za

částku 119.tis.Kč

Zadáno 14 geometrických plánů - týkajících se prodeje pozemků

Každý měsíc je měřeno ovzduší na dvou stanovištích v Lysé n.L. a Litoli. Vzorky jsou zasílány začátkem každého měsíce na adresu SVÚOM Praha s.r.o..

Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n.L.a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n.L.

V obecních lesích provedena těžba souší (samovýrobou na Šibeničním vrchu, Hrabanov a Mršník) vč.vysekání trávy a náletů . Na Šibeničním vrchu proveden postřik proti okusu zvěře.

V listopadu provedena inventura pozemků.

Během roku prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínek.Další činností odboru správy majetku je investiční výstavba a související administrativní činnost, kde bylo zpracováno 25 podkladů do jednání RM a 3 podklady do ZM a provedeny v průběhu roku 2008 tyto níže specifikované investiční akce:

Dokončení výstavby komunikace,chodníků a odstavných ploch vč.vodovodu a kanalizace v ul.Legionářská, zpracování PD na výstavbu komunikace ul.Lipová, zpracování PD na výstavbu komunikace ul.Na Staré Vsi a Dolejší, výstavba komunikace ul.Škroupova, výstavba komunikace ul.Na Vlečce - v celkovém investičním nákladu 8.210.tis.Kč.

Na úseku vzdělávání byla realizována rekonstrukce střechy ZŠ J.A.Komenského pavilonu E, provedena výměna hlavních silových kabelů v ZŠ.J.A.Komenského a Letním kině, provedena oprava fasády budovy ZŠ T.G.M. v Litoli - to vše v celkovém nákladu 2.727.tis.Kč.

Na úseku Bydlení a komunální služby bylo proinvestováno celkem 2.886.tis.Kč realizováním II.etapy přestavby bývalé prádelny a trafostanice na Sídlišti č.p.1517 (zřízení 2 garsonek,zateplení objektu), a výstavbou veřejného osvětlení v ul.Na Staré vsi a Dolejší.

V další činnosti tohoto úseku odboru SMI bylo zpracováno celkem 105 příspěvků do jednání RM a 49 do jednání ZM, zpracováno mnoho vyjádření vyplývajících z kompetence odboru,uzavřeno 57 smluv o zřízení věcného břemene, vypracováno a uzavřeno 22 smluv o provedení díla aj. Odborem SMI byla dále zahájena výstavba hospodářského objektu na pozemku města směr Milovice (dvougaráž) - 1.015.tis.Kč), provedena rekonstrukce kapličky Dobrovského sady - 203.tis.Kč, realizována rekonstrukce vstupních dveří do budovy ZŠ B.Hrozného č.p.1318 kde byla také dokončena rekonstrukce soc.zařízení vč.rekonstrukce dlažby podlahy přízemí budovy - 600.tis.Kč a malování celé budovy - 140.tis.Kč, provedena rekonstrukce el.instalace v MŠ Dráček - 159.tis.Kč, v budově ZŠ B.H.č.p.12 byly provedeny opravy podlah učeben - 387.tis.Kč, v budově MŠ Mašinka byla provedena výměna oken a rekonstrukce el.instalace - 685.tis.Kč, v objektu MŠ Čtyřlístek byla provedena výměna oken - 600.tis.Kč, byla zajištěna oprava havarie kanal.řadu obj.ŠJ Eurest - 182.tis.Kč, rekonstrukce osvětlení skateboardového hřiště při Komenského ul. - 97.tis.Kč, provedeno odstranění sedimentu struhy a požární nádrže lokality Mršník Litol - 623.tis.Kč, vyčištění struhy U Nové hospody - 80.tis.Kč, realizovány energetické audity školských zařízení - 243.tis.Kč, zajišťováno průběžné doplňování dat do Digitálně technické mapy města - 515.tis.Kč a další spousta drobných akcí spojených se správou a údržbou majetku města Lysá n.L.

Stavební úřad

Ing.Jiřina Čížková, vedoucí odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2008 vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství

Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností (Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec.)Od 1.1.2008do 31.12.2008 přijal stavební úřad 2712 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. vydal:

Na úseku územního rozhodování:

63

Územně plánovacích informací

108

Územních souhlasů

116

Územních rozhodnutí o umístění stavby , změny stavby, dělení pozemků, zjednodušených územních rozhodnutí

43

Územních rozhodnutí ve spojeném řízení se stavebním

Na úseku stavebního řádu

81

Ohlášení jednoduchých staveb (převážně rodinných domů do 150 m2)

54

Stavebních povolení

3

Změn staveb před dokončením

34

Dodatečných povolení staveb

8

Nařízení odstranění stavby

86

kolaudačních rozhodnutí a povolení zkušebního provozu

22

kolaudační souhlasy

11

Oznámení o užívání a závěrečné kontrolní prohlídky

35

Výjimek z vyhlášek č. 137/1998 Sb. a 501/2006 Sb.

Na úseku speciálního stavebního úřadu - silničního správního orgánu bylo vydáno 13 rozhodnutí.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 17 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Za Městský úřad Lysá nad Labem zpracoval a vydal stavební úřad 8 koordinovaných stanovisek.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 136 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

Odbor obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání a také na úseku evidence zemědělského podnikání.

Na úseku živnostenského podnikání vykonává všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa" (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti , žádosti o koncesi provést oznámení vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, toto činí prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Totéž se týká i ohlašování změn. Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z Rejstříku trestů elektronickou cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění).

1.7.2008 nabyl účinnosti zákon č.130/2008 Sb., kterým se zásadně změnil zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Celkem to byla 103. novela živnostenského zákona.

Hlavní principy novely :

- zjednodušení podmínek při vstupu do podnikání (např. u řemeslných živností se vypouští praxe, je-li vzdělání v oboru)

- zrušení živnostenských listů a koncesních listin, nahrazují se výpisem ze živnostenského rejstříku

- zrušení místní příslušnosti (podnikatel může učinit podání dle živnostenského zákona na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu)

- snížení oznamovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu (např. změny údajů, které jsou již zapsané v obchodním rejstříku , nemusí oznamovat podnikatel)

- zavedena 1 volná živnost s 80 obory místo 125 volných živností, dále došlo k přesunům v živnostech

- snížení správních poplatků souvisejících s živnostenským podnikáním

V roce 2008 bylo vydáno 564 živnostenských listů, koncesních listin a výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazu živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo nám oznámeno 1080 změn údajů . Bylo vydáno 99 rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění. . Bylo vydáno 56 výpisů z živnostenského rejstříku. Byly poskytovány zprávy policii, soudům, apod.

V roce 2008 bylo provedeno 84 kontrol podnikatelských subjektů (16 právnických osob a 68 fyzických osob), některým podnikatelům byly uloženy blokové pokuty (v celkové výši 11600,- Kč).

Byly poskytovány rady týkající se živnostenského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s živnostenským podnikáním.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2008 byly vydány celkem 4 nová osvědčení zemědělského podnikatele ( 2 právnickým osobám a 2 fyzickým osobám). Byla vydána 4 změnová osvědčení zemědělského podnikatele. Některá dříve vydaná osvědčení byla rušena.

Za rok 2008 odbor obecní živnostenský úřad vybral správní poplatky v celkové výši 377 420 ,-Kč.

Odbor dopravy

Ing.Alena Novotná, vedoucí odboru

Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy vykonával v roce 2008 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III.třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II.a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II.a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničním ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost v roce 2008 podle zákona č.13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

34

vydaných stanovisek

158

Podle zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti pro taxislužbu.

činnost v roce 2008 podle zákona č.111/1994 Sb.

počet

vydaných stanovisek

2

počet provedených zkoušek z  odborné způsobilosti

-

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost v roce 2008 podle zákona č.361/2000 Sb.

počet

vydaných stanovení úpravy provozu

78

vydaných stanovisek

12

registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

13 339

počet vydaných řidičských průkazů

1 545

počet nových řidičů

87

počet vydaných mezin.řid.průkazů

97

počet odebraných řidičských oprávnění (vydané zákazy řízení i jiným úřady a soudy)

124

počet vydaných potvrzení o ztrátě

159

počet vydaných karet řidiče

117

počet vydaných profesních osvědčení

980

bodový systém

počet

celkem předběžně zadržených řidičských průkazů

100

celkem potrestaných řidičů

1 402

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.registr vozidel

počet

počet nových vozidel v roce 2008

914

počet individuálně dovezených vozidel v roce 2008

184

počet odhlášených vozidel ze správního obvodu Lysé n.L. v roce 2008

826

počet přihlášených vozidel do správního obvodu Lysé n.L. v roce 2008

2493

počet vozidel trvale vyřazených z provozu v roce 2008

411

počet vozidel dočasně vyřazených z provozu

245

počet vozidel v převodu

1581

počet vozidel odcizených v roce 2008

15

počet vozidel provozovaných ve správním obvodě Lysé n.L. v roce 2008

11 843

počet vozidel celkem zaregistrovaných ve správním obvodě Lysá n.L.

16 591

celkem provedených elektronických operací v systému RV

7 248

V měsíci červnu se na Městský úřad Lysá nad Labem přihlásila vedle Autoškoly Mikšovský i Autoškola Kříž, jejichž žáci na odboru dopravy vykonávají zkoušky odborné způsobilosti.

  Zkoušky odborné způsobilosti k řízení mot. vozidla skupiny

T

A

B

C

B+E

Celkem zkoušek

3

9

162

7

2

Prospělo na poprvé

3

6

89

5

2

Zkoušky opakované testy

0

1

49

2

0

Zkoušky opakované jízdy

0

1

17

1

0

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost v roce 2008 podle zákona č.200/1990 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

560

počet postoupených přestupků

39

počet odložených nebo zastavených přestupků

157

počet uložených pokut

206

na pokutách uloženo celkem

956 200,-Kč

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

45

celkem za rok 2008 vybránona správních poplatcích

2 948 625,- Kč

na pokutách

887 000,- Kč

Celkem odbor dopravy za rok 2008 přispěl do rozpočtu města částkou 3 835 625,- Kč.

V měsíci listopadu přešla na odbor dopravy agenda ze stavebního úřadu. Odbor dopravy nově vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Odbor školství a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Úsek školství:

Školy zřizované městem Lysá nad Labem:Mateřské školy : MŠ Dráček - ředitelka pí Bc.Marcela Michňová - počet dětí 50, MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Hana Rambousková - počet dětí 100, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Jana Stará - počet dětí 50 , MŠ Mašinka - ředitelka pí Jaroslava Černá - počet dětí 68

3 základní školy : ZŠ B.Hrozného - ředitel Mgr.Karel Špecián - počet dětí 484, ZŠ J.A.Komenského - ředitelka Mgr.Marie Nováková - počet dětí 387, ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška - počet dětí 93

l Základní umělecká škola F.A.Šporka - ředitelka Vlasta Blažková - počet dětí 550

Školy zřizované Krajským úřadem SK:

1 základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy - ředitel Mgr.Petr Tomek - počet dětí 82

2 střední školy : Obchodní akademie - ředitelka RNDr.Ivana Dvořáková - počet dětí 223 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - ředitelka Ing.Irena Mázlová - počet dětí 369

Stravovací zařízení:

Eurest - zařízení školního stravování spol. s r.o.

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno celkem 12.680 tis.Kč.

Kromě příspěvku na činnost byl zakoupen školní nábytek a tabule do MŠ Pampeliška, ZŠ B.Hrozného a ZUŠ F.A.Šporka v celkové výši 290 tisíc Kč.

Státní správa ve školství Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích - Milovice: ZŠ a MŠ Milovice, MŠ U Broučků, ŠJ Milovice, MŠ Sluníčko

Ostrá: MŠ Ostrá

Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem

Semice: ZŠ Semice, MŠ Semice

Stratov: MŠ Stratov

Úsek kultury:

Z kapitoly rozpočtu Kultura a tělovýchova bylo v r. 2008 vyčerpáno 8939 tis.Kč,

z čehož čerpání Městské knihovny činilo 2461 tis. Kč. Na investiční akce bylo z této kapitoly vyčerpáno 766 tis.Kč.

Sportovním a společenským organizacím, které věnují svůj čas dětem a mládeži, bylo formou dotací vyplaceno 950 tis.Kč na jejich provoz.

Byla realizována řada akcí, jichž bylo město pořadatelem či spolupořadatelem - velikonoční koncert Pavla Šporcla, Dny evropského dědictví, vánoční koncert, dále město podpořilo činnost kina částkou 416 tis. Kč, kde se kromě filmových představení uskutečnilo v minulém roce 62 koncertů, vernisáží a jiných akcí. Jednotlivé sportovní a kulturní akce město dotovalo částkou 378 tis.Kč z Kulturního fondu a Fondu činnosti mládeže - Slavnosti hraběte Šporka, Oslavy 130 let Sboru dobrovolných hasičů, Lyský Montmartre, LUFT Fest, ETNO Fest, Romský festival, Polabské variace, koncerty v kostele, Květinovou slavnost na Bon Repos, Zahájení Adventu, dále různé akce škol, školek, Farní charity, Empatie, Městské knihovny, Klubu přátel dechové hudby, sportovní závody a soutěže atd.

Náš odbor organizačně zajistil stánek Mikroregionu Polabí a ve spolupráci se členy Kulturní komise a městskou knihovnou reprezentoval naše město 8.-10.2. na výstavě „Regiony ČR" na Výstavišti Lysá n.L.

Ve dnech státních svátků v květnu a říjnu se uskutečnila vzpomínková shromáždění s kladením věnců, ve spolupráci se Spolkem rodáků a Domovem důchodců se v prosinci konalo v zámeckém parku tradiční „Zimní setkání se sochami".

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Středního odborného učiliště.

Pro veřejnost byla ve spolupráci s Městskou policií uspořádána fotosoutěž, které se účastní lidé ze širokého okolí, pro žáky I.stupně základních škol výtvarná soutěž „Integrovaný záchranný systém", pro žáky II.stupně a středních škol soutěž o nejlepší slohové práce na téma „Zachování kulturního dědictví v našem městě a okolí". Ve spolupráci se Spolkem rodáků byla uspořádána výtvarná a literární soutěž pro žáky všech věkových kategorií i pro veřejnost „Jak má vypadat město, kde chci bydlet, až budu velký".

Od září do prosince byl organizován Kurz tance a společenské výchovy v Benátkách n.J.

V obřadní síni bylo přivítáno 57 nově narozených občánků města.

Během loňského roku bylo osobně blahopřáno 132 seniorům k významným životním jubileím.

Odbor zajistil vydávání a distribuci měsíčníku „Listy města Lysé n.L. a okolí".

Byly zajištěny propagační práce a materiál pro město ve výši 318 tis.Kč.

Byly provedena rekonstrukce veřejného dětského hřiště v Poděbradově ulici. Došlo k odstranění nevyhovujících prvků , vybavení novými a zhotovení oplocení. Celková finanční částka činila 479 tis.Kč , z toho město získalo 140 tis.Kč jako dotaci od Krajského úřadu Středočeského krajeÚsek památkové péče:

V roce 2008 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR, Krajskému úřadu Středočeského kraje a všem našim dárcům. Nově byl otevřen program Podpora obnovy kulturních památek z Ministerstva kultury ČR na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu.

Ak soch. Oto Pospíchal renovoval schodiště mezi sochami Sfing a Lvic v zámeckém parku v Lysé nad Labem v celkové výši 20.000,- Kč.

Na sochy také přispěli hasiči z Byšiček částkou 1.000,- Kč.

Tuto cestou děkujeme všem, kteří se na obnově památek našeho krásného města podílejí.

Město získalo dotaci v celkové výši 1.145.000,- Kč, a to z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR na obnovu měšťanského domu čp. 177 - Jednotu - další etapu - 100.000,- Kč, město poskytlo 90.000,- Kč, na opravu severní fasády kostela z areálu Evangelického sboru v Lysé n.L. , z programu regenerace 30.000,- Kč, z rozpočtu města 40.000,- Kč a Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem na obnovu obelisků z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z programu regenerace 130.000,- Kč, z rozpočtu města 40.000,- Kč. Dále z tohoto programu byla hrazena obnova zámecké zdi v úseku od kostela přes vstup do zámku až po vstup do objektu archivu. Z programu regenerace byla hrazena částka ve výši 359.000,- Kč, město poskytlo 364.143,- Kč. V souvislosti s touto opravou se započalo s restaurováním váz ze zámecké zdi. V první etapě bylo restaurováno 9ks váz - originálů v torzálním stavu. Z programu regenerace částkou 149.000,- Kč, z rozpočtu města 390.550,- Kč, pak na restaurování alegorické sochy „Zima" 116.000,- Kč, město poskytlo 6.080,- Kč, na alegorickou sochu „Podzim" ze souboru čtyř ročních období ze zámeckého parku 117.000,- Kč, město poskytlo 6.061,- Kč, dále na restaurování sochy „sfingy" (severní), taktéž ze zámeckého parku 70.000,- Kč, město poskytlo 4.000,- Kč a na obnovu protějškové sochy „sfingy" (jižní) 74.000,- Kč, město poskytlo 4.000,- Kč. Podíl města činil celkem 944.834,- Kč.

Od Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 100.000,- Kč na zhotovení kamenné kopie sochy Apollona ze zámeckého parku, město vyčlenilo ze svého rozpočtu v r. 2008 částku ve výši 300.000,- Kč. Již v r. 2006 byl zakoupen kámen - tzv. mšenský pískovec ve výši cca 20.000,- Kč a v roce 2007 započaly práce na předmětnou akci. V roce 2008 pokračovaly kamenosochařské reprodukční práce, byly realizovány finální kamenosochařské práce a ze 70% bylo provedeno tečkování. V současné době je dílo umístěno v ateliéru akademického sochaře, pana Jiřího Kačera. Restaurování je rozděleno do tří etap, započato v roce 2007, dokončeno bude roku 2009. Celkové náklady na vyhotovení kopie činí 866.550,- Kč.

Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek jsme získali 197.000,- Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Částka byla rozdělena 2 vlastníkům kulturních památek, a to společnosti Zámek Bon Repos, s.r.o. , na obnovu kaple „Nejsvětější Trojice" a restaurování sochy sv. Máří Magdaleny v celkové výši 127.000,- Kč a manželům Vršeckým, na obnovu venkovské usedlosti čp. 13 v Přerově nad Labem ve výši 70.000,- Kč.

V roce 2007 byla zpracována studie na revitalizaci zámeckého vrchu a na základě výběrové řízení byl vybrán ak.arch. Josef Dvorský na vypracování projektu revitalizace klášterních teras a francouzské zahrady, který bude dokončen v letošním roce.

K 50. výročí úmrtí P. Josefa Vojáčka byla dne 7.12.2008 slavnostně osazena pamětní deska na domu čp. 13 pod stávající pamětní desku dr. Rudolfa Jedličky. Dům čp.13 byl rozhodnutím Ministerstva kultury ČR prohlášen r. 2008 za kulturní památku.

V tomto roce bylo také doplněno a obnoveno písmo na pomníku T.G.M. v Litoli.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 7 rozhodnutí na kulturní památky, 10 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 38 stanovisek dle § 149 správního řádu a 82 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů - Program regenerace, Fond obnovy památek a nově otevřený program Podpora obnovy kulturních památek.

Celkově se město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 1.300.000,- Kč.

Odbor sociální a zdravotní

Květuše Tobiášová, vedoucí odboru

Na úseku výplaty dávek v přenesené působnosti:

V roce 2008 odbor sociální a zdravotní při MěÚ v Lysé nad Labem jako úřad s rozšířenou působností realizoval již druhým rokem výplaty dávek hmotné nouze ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb. Výplata dávek podle tohoto zákona byla zavedena za účelem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivuje osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jednotný na celém území ČR , zabraňuje sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje se musí mít lépe než ta, která nepracuje nebo se práci vyhýbá. Součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty, včetně sociálního poradenství.

Vyplácené dávky: celkem bylo vyplaceno 1501 dávek v celkové výši 3 970 102,- Kč, bylo vyřízeno 301 žadatelů

l. příspěvek na živobytí - vyplaceno 2 843 761,- Kč

2.doplatek na bydlení - vyplaceno 879 384,- Kč

3. mimořádná okamžitá pomoc - vyplaceno 246 987,- Kč (jednorázové dávky)

V oblasti dávek hmotné nouze nebylo řešeno žádné odvolání proti rozhodnutí správního orgánu. Bylo provedeno 98 sociálních šetření v rodinách žadatelů a vyřízeno 78 žádostí od soudů , Policie ČR a dalších správních orgánů.

Starým a zdravotně postiženým občanům bylo vyplaceno 73 dávek v hodnotě 114 000, - Kč. Z toho na individuální dopravu 13 dávek ve výši 85 000,- Kč , na užívání bezbariérového bytu 47 dávek pro 4 příjemce ve výši 20 000,- Kč, na krmivo pro slepeckého psa 2 příjemcům 13 dávek v celkové hodnotě 9 000,- Kč.

Zákon o hmotné nouzi zpřísnil podmínky přiznání dávky osobám , kteří nemohou dlouhodobě najít vhodné zaměstnání , byly zpřísněny podmínky zejména v okruhu společně posuzovaných osob. V r. 2007 bylo celkem v systému hmotné nouze vyplaceno 4 278 967,- Kč , za rok 2008 bylo vyplaceno celkem 3 970 102,- Kč.Na úseku výplaty dávek obcí s rozšířenou působností:

Zdravotně postiženým jedincům v r. 2008 bylo vyplaceno 552 jednorázových peněžitých příspěvků podmíněných zdravotním stavem v celkové výši 4 941 207,- Kč, z toho 13 příspěvků na zakoupení motorového vozidla, l příspěvek na jeho zvláštní úpravu, 4 příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, 2 příspěvky na úpravu bytu a 502 příspěvků na provoz motorového vozidla. Na tomto úseku bylo vydáno 724 rozhodnutí a provedeno 30 sociálních šetření. Dále bylo vydáno 142 žádostí o mimořádné výhody pro zdravotně postižené občany (průkazky TP, ZTP, ZTP/P).Na úseku sociálním v rámci samostatné působnosti:

V měsíci lednu 2008 se odbor zúčastnil oslav stoleté obyvatelky Domova Na Zámku.

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo cca 79 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 27 žádostí o byty pro manželské dvojice.

V případě potřeby jsme pomáhali sepisovat žádosti o umístění v DPS na odboru, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů, zpracovávaly se podklady pro jednání sociální a zdravotní komise a rady města. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům oznámeny písemně . V r. 2008 byly umístěny 3 osoby do uvolněných bytů pro jednotlivce, nebyl uvolněn žádný byt pro manželskou dvojici.

V červnu 2008 byly vypracovány a radou města schváleny informace ohledně Domu s pečovatelskou službou, ve kterých byly aktualizovány a upřesněny podmínky pro zařazení občana do evidence, kritéria pro přidělování bytů a postup při odmítnutí nabízeného volného nebo již přiděleného bytu.

Pod sociálním a zdravotním odborem pracovala sociální a zdravotní komise, která má 7 členů, schůze se konají 1 x měsíčně. Členové komise společně s odborem projednávali žádosti o finanční příspěvky z Charitativního fondu, umístění žadatelů do domu s pečovatelskou službou, záležitosti týkající se dětí, starých a zdravotně postižených spoluobčanů. Materiály pak odbor dále zpracovával pro jednání rady města. Radě města bylo v r. 2008 předloženo 21 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně.

Rozpočet Charitativního fondu byl v roce 2008 ve výši 80 000,- Kč a byl vyčerpán.

Odbor pracoval s rozpočtem Klubu důchodců v Lysé nad Labem a Litoli.

Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 15 320,- Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. V roce 2008 nebyly vypraveny žádné pohřby osob, které nemají žádné příbuzné.

Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepsal žádosti a vypracoval rozhodnutí o jejich ustanovení. Byly ustanoveny 3 osoby jako zvláštní příjemce důchodového pojištění.

Odbor spolupracoval s Centrem sociálních a zdravotních služeb (pečovatelskou službou), byla provedena společná šetření. Průběžně byly potvrzovány žádosti o zavedení pečovatelské služby. Na úseku samosprávy bylo provedeno 46 šetření.

Na úseku dávek výplaty příspěvku na péči:

Od 1. ledna 2008 odbor sociální jako úřad s rozšířenou působností realizuje výplatu příspěvku na péči. Prakticky se jedná o to, že k 31. 12. 2006 byla občanům zastavena výplata zvýšení důchodu pro bezmocnost a byla překlopena do systému příspěvku na péči dle zák. č. 108/2006 Sb.

Počet vyplácených příspěvků k 31. 12. 2008:

mladší 18ti let starší 18ti let

I. stupeň závislosti lehká závislost

2000,- Kč (děti 3000,- Kč) 7 203

II. středně těžká závislost 5 109

4000,- Kč ( děti 5000,-Kč)

III. těžká závislost

8000,- ( děti 9000,- Kč) 10 61

IV. úplná závislost 15 48

11000,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 37 421

Příspěvek na péči má sloužit občanům k zakoupení tzv. sociální služby tj. veškerých služeb pečovatelské služby, pobytu ve stacionáři, osobní asistence apod. , účelem tohoto zákona je, aby každý občan měl možnost setrvat co nejdéle ve svém domácím , přirozeném prostředí.

Za správní obvod Lysé nad Labem bylo celkem v systému příspěvku na péči v r. 2008 vyplaceno 29 334 000,- Kč .

K 31. 12. 2008 bylo vypláceno 458 klientů z toho do 18 let věku .. 37 klientů. V roce 2008 bylo nepřiznáno, odejmuto, ukončeno 130 dávek.

Bylo provedeno 250 sociálních šetření .

Na úseku sociálně právní ochrany dětí:

V evidenci je celkem 1 135 spisů rodin s trvalým pobytem a 145 osob pouze s faktickým pobytem , zúčastnili jsme se 323 soudních jednání ve věci vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem (výchova a výživa před rozvodem , po rozvodu aj.). Dále jsme se zúčastnili jiných jednání v zájmu nezletilých dětí u jiných institucí, kde jsme vystupovali jako kolizní opatrovníci. Dle zákona o soc. právní ochraně dětí jsme vykonali 92 návštěv dětí umístěných v dětských domovech a ve výchovných ústavech. V rodinách v našem regionu jsme provedli 360 návštěv u 690 dětí.

Sociální pracovníci pomáhají rodinách s dětmi při obstarávání vhodného bydlení, azylového bydlení apod. , v případě domácího násilí jsme nápomocni Policii ČR při řešení obtížné situace rodiny, v r. 2008 jsme řešili l případ.

Ve 3 případech se OSaZ zabýval případy týraných dětí, spolupracovali jsme s Policií ČR při řešení složitých životních situací těchto rodin . V r. 2008 jsme realizovali umístění 3 dětí na základě předběžného opatření do dětských domovů z důvodů záškoláctví, výchovných problémů. Ústavní výchova byla realizována v 5ti případech.

V porovnání z rokem 2007 je patrný nárůst počtu nových případů o 1/3.Úsek soc. právní ochrany - práce kurátora pro děti a mládež:

V roce 2008 kurátorka pracovala aktivně s 123 dětmi a jejich rodinami. Jedná se o děti, u kterých se projevila sociální patologie tj. trestná činnost, výchovné problémy, záškoláctví apod. , dále pracovala se 78 dětmi a mladistvými s poruchou chování, s 39 nezletilými dětmi (do 15ti let) a 41 mladistvými (15-18 let) pro trestnou činnost. Problematika sociální patologie u nezletilých občanů narůstá z důvodu nedůsledného působení rodičů na výchovu dětí, které nemají ošetřený volný čas, experimentují s drogami.

V porovnání z rokem 2007 pozorujeme téměř 50ti procentní nárůst trestné činnosti u dětí a mladistvých.

Práce sociálního kurátora pro dospělé občany:

V evidenci kurátora je celkem 258 klientů propuštěných z výkonu trestu, vazby. V roce 2008 bylo celkem propuštěno z VT a VV 43 osob. Při propuštění kurátorka zajišťuje těmto občanům bydlení a dávku mimořádné okamžité pomoci z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením. Celkem bylo vyplaceno dávkovým oddělením ze systému hmotné nouze v  r. 2008 .. 19 600,- Kč, 20ti osobám , které ukončily výkon trestu nebo vazby.

Úsek zdravotnictví:

Agenda na úseku zdravotnictví je plně v kompetenci Krajského úřadu SK. Městský úřad Lysá n.L. jako úřad s rozšířenou působností je pověřen agendou, která se týká vydávání receptů na vázané léky praktickým lékařům, dále přestupkové agendy. V r. 2008 nebyl projednáván přestupek na úseku zdravotnictví. Recepty s modrým pruhem má v současné době vydáno 7 lékařů .

Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová, vedoucí odboru

Od 1.1.2003 odbor životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a po zrušení bývalých okresních úřadů vykonává některé činnosti jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále se odbor životního prostředí se vyjadřuje k projektovým dokumentacím, v roce 2008 bylo předloženo 304 projektů, vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a jiným různým záměrům které by mohly nebo mají vliv na životní prostředí.

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. v roce 2008 bylo vydáno:

36 souhlasů ke kácení dřevin (253 stromů a 13.872 m² keřů), 7 nesouhlasů ke kácení dřevin (16 stromů), 30 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby (350 stromů a 5.898 m² keřů), 31 oznámení o pěstebním a havarijním kácení dřevin, 4 řízení o kácení zastavena, 4 rozhodnutí k zásahu do významného krajinného prvku, 1 rozhodnutí ke změně krajinného rázu, 7 rozhodnutí o správním deliktu (148.000,-Kč), 1 řízení zastaveno, 2 rozhodnutí o přestupku (51.000,-Kč), 2 rozhodnutí o nápravě poškozeného životního prostředí, 2 rozhodnutí o omezení a zákazu činnosti, 1 rozhodnutí o povolení šíření geograficky nepůvodních druzích,1 rozhodnutí o výjimkách z ochrany památných stromů.

V rámci dozoru státní správy bylo provedeno 158 kontrol v terénu. Bylo zpracováno 6 žádostí o podání dotace k ochraně životního prostředí v rámci celého správního obvodu (Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Lysá nad Labem). Pro Lysou byly zajištěny dotace na ošetření významného krajinného prvku Za zámkem v celkové částce: 50.000,-Kč a 45.000,-Kč na vydání brožury Barokní krajina v okolí Lysé nad Labem..

V rámci ekologického vzdělávání veřejnosti bylo ve spolupráci s občanskými sdruženími a fyzickými osobami uspořádáno celkem 9 akcí k tématu - Den Země, Mezinárodní slavnosti Labe, Den bez aut, Den stromu. Do městských Listů bylo předáno celkem 22 článků na téma ochrany přírody a krajiny.

Rostlinolékařská péče - zákon č. 147/1996 Sb.a zákon č. 326/2004: Bylo evidováno celkem 215 včelstev a vedeno 8 řízení ve věci šíření invazního plevele.

Týrání zvířat - zákon č. 246/1992 Sb.: byla vedena 3 řízení s místním šetřením ve věci týrání domácích zvířat, uloženy 2 pokuty (6.000,-Kč).

Ochrana ovzduší - zákon č. 86/2002 Sb.: Byla vydána 4 rozhodnutí o vyměření poplatku či stanovení záloh na poplatek pro střední zdroje znečišťování ovzduší, 58 sdělení ve věci nezpoplatnění zdroje znečišťování ovzduší, řešeno 6 stížností ohledně ochrany ovzduší, zpracovávání evidence zdrojů znečišťování ovzduší v programu OVZDUŠÍ (v evidenci je 85 středních zdrojů a 25 malých zdrojů znečišťování ovzduší).

Nakládání s odpady - zákon č. 185/2001 Sb.: Bylo vydáno 6 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, provedeny 3 kontroly v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, řešeno 27 stížností a podnětů ohledně nakládání s odpady, vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI (zpracováno 134 hlášení o roční produkci, celoroční průběžná evidence přepravy nebezpečných odpadů původců odpadů v ORP - zpracováno 892 evidenčních listů přepravy).

Lesní zákon č. 289/1995 Sb.: Správní orgán vedl 13 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v ochranném pásmu lesa. Dále bylo vydáno 5 výjimek z doby zalesnění a zajištění porostů a jedna výjimka z velikosti holé seče. Dále byly vedeny dvě správní řízení, jedno z povolení těžby v porostech mladších osmdesáti let a druhé ve věci pochybnosti, zda se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa. Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin č. 149/2003 Sb.: Podle zákona o nakládání s reprodukčním materiálem bylo vydáno 2 potvrzení o původu a jedenkrát provedena kontrola při sběru reprodukčního materiálu.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.: Bylo vydáno 200 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, 7 loveckých lístků, z toho dva lovecké lístky pro cizince, dále bylo vydáno 5 souhlasů s mimořádným lovem zvěře. Správní orgán vedl správní řízení ve věci povolení lovu na nehonebních pozemcích, omezení vstupu do částí honitby v době kladení mláďat a dále byl ustanoven do funkce jeden myslivecký hospodář. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady proběhla v květnu hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s přednáškou. Dále byla uspořádána porada mysliveckých hospodářů a předsedů mysliveckých sdružení, této porady se zúčastnil i zástupce krajské veterinární správy.

Rybářství - zákon č. 102/1963 Sb.: Celkem bylo vydáno 268 státních rybářských lístků.

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.: v uplynulém roce bylo vodoprávním úřadem přijato celkem 138 podání. V rámci činnosti vodoprávního úřadu bylo zahájeno 404 řízení povolení nakládání s vodami, vydáno 16 samostatných stavebních povolení - vodovod, kanalizace, 37 stavebních povolení a povolení nakládání s vodami - studny, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, 9 dodatečných stavebních povolení + nakládání s vodami, zastavena 3 vodoprávní řízení, 53 samostatných rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami - odběry vod ze studní, 10 souhlasů se stavbou v záplavovém území, 16 kolaudačních rozhodnutí, 31 kolaudačních souhlasů, 3 schválení havarijních plánů čerpacích stanic PHM. Na správních poplatcích bylo vybráno 59.700,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu -zákon č. 334/92 Sb.: Bylo vydáno 64 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, 2 souhlasy s vedením nadzemní a podzemní trasy. Bylo vydáno 1 rozhodnutí v pochybnostech zda se jedná o součást ZPF, 1 rozhodnutí o peněžitém odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF v k.ú. Ostrá ve výši 349.827,- Kč.

V roce 2008 odbor životního prostředí provedl celkem 172 kontrol vyplývajících z vydaných rozhodnutí a dále na základě podnětů od fyzických a právnických osob.

Městská policie

Luděk Přibyl, ředitel MěP

V roce 2008 bylo na služebnu Městské policie nahlášeno celkem 1712 oznámení. Strážníci řešili 2176 přestupků, z toho 191 přestupků bylo předáno příslušným správním orgánům , za ostatní přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 544.100,- Kč. Z toho bylo 318.200,- Kč vybráno v hotovosti a 225.900 Kč na pokutách na místě nezaplacených.

Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 39 osob. Dále zjistili 31 vraků automobilů, 112 závad na veřejném osvětlení, 84 závady na dopravním značení a 93 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna fa. Václav Bílek, na závady dopravního značení byly upozorněny odbor správy majetku a investic MěÚ Lysá n/L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem.

Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 106 doporučených dopisů. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 70 psů a ve 47 případech byly zadrženy osoby podezřelé z trestné činnosti.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany ( PCO ), který monitoruje 106 objektů ( školy, podniky, prodejny, rod. domy ) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2008 mělo trest uloženo 42 osob.Trest odpracovala jedna osoba , 39 osob bylo oznámeno Okresnímu soudu Nymburk. Dva odsouzení trest vykonávají. V roce 2008 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

Stávající počet strážníků je stanoven na 12 + 1. V  roce 2008 jeden strážník ukončil pracovní poměr a na uvolněné místo po výběrovém řízení nastoupil p. Ondřej Šťastný. Na dobu určitou, po dobu mateřské dovolené, za strážníka Terezu Frank nastoupil p. Miroslav Ambrož.

Luděk Přibyl

velitel městské policie

Strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A - Byšičky,Dvorce

Ambrož

B - Litol II.

Kačík

C - Litol I.

Štusová

D - Lom

Rohlík

E - Sídliště

Šťastný

F - město - střed

Kaplan

G - Kačín

Vykydal

H -zámek

Skořepa

I - Školní nám.

Zitová

J - Klicperova

Zita

K - Havlíčkovo nám.

Baumgartner

L - nádraží

Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny.

Rozpočtové příjmy za rok 2008 dosáhly výše 866.100,- Kč, z toho:

a) Uložené blokové pokuty celkem : 544.100,- Kč

Z toho nezaplacené k 31. 12. 2008 ( 61.800,- Kč ) - 92.500,- Kč ( 92 pokut ) vymáháno formou exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n/L a  upomínkou ze strany MěP Lysá n/L. Vymoženo bylo v obou případech prozatím 38 pokut za 30.700,- Kč. Ostatní pokuty jsou v termínu pro zaplacení nebo upomínány MěP Lysá nad Labem.

b) Pult centrální ochrany : 322.000,- Kč

Rozpočtové výdaje za rok 2008 dosáhly celkové výše 5.820.000,- Kč. Největšími výdajovými položkami

( v tis.Kč) byly platy zaměstnanců 3.924, sociální a zdravotní pojištění 1.373, drobný hmotný majetek 164, opravy a údržba 86, oděvy a obuv 69, pohonné hmoty 57.

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. Mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům jsou upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného pořádku v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům .

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému ( IZS ) je na velmi dobré úrovni. V roce 2008 proběhlo v oblasti Byšičky - Řehačka námětové cvičení složek IZS „Povodeň 08". Městská policie spolupracovala v 52 případech s hasiči ( Sbor dobrovolných hasičů Lysá n/L, Hasičský záchranný sbor Nymburk ) a v 98 případech s Policií ČR.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality a to jak na úseku majetkových deliktů tak i na úseku pořádku a protidrogové prevence a to zejména formou komunikace s občany, zvýšenou kontrolou krizových míst a postupováním zjištěných poznatků kompetentním orgánům. V rámci prevence kriminality bylo ve spolupráci s OO PČR Lysá nad Labem a SDH Lysá nad Labem uspořádáno na školním hřišti „ Setkání se složkami IZS" . Ve spolupráci s odborem školství a kultury byla pořádána literární a výtvarná soutěž pro děti se zaměřením na ochranu kulturního dědictví v Lysé nad Labem a využití volného času. V roce 2008 provedli strážníci městské policie spolu s příslušníky P ČR besedy ve všech mateřských školkách v Lysé nad Labem,kde byly dětem předány reflexní vesty,omalovánky a další předměty prezentující bezpečný pohyb dětí po městě. Obdobné besedy proběhly rovněž na základních školách.

V rámci větší informovanosti jsme zprovoznili na adrese www.mplysa.cz internetové stránky městské policie Lysá nad Labem,kde se mohou občané dozvědět víc o činnosti městské policie a zároveň zde zjistí do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště,který strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj.

Městská knihovna

Jitka Koníčková, zástupce ředitele

V Městské knihovně Lysá nad Labem bylo v roce 2008 registrováno 18 006 návštěv čtenářů, do knižního fondu přibylo 1 866 knih, 127 DVD a odebíralo se 51 titulů periodik.

Bylo uspořádáno celkem 201 vzdělávacích a výchovných akcí, seminářů, odborných porad, besed a konzultací. Byly to např. informativní besedy pro žáky, studenty a učně, besedy pro děti z mateřských školek a Dětského domova, akce Týden knihoven, Čtení s čertem, besedy se spisovateli, pravidelné besedy o historii s PaedDr. Marií Kořínkovou, kurzy Pletení z pedigu a Tvořivá odpoledne pro děti s Míšou Bašteckou, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, kurzy břišních tanců pro děti a pro ženy, kurzy drátování, Hrátky s angličtinou pro děti, Párty pro pány kluky, Velikonoční tradice s ukázkami tvorby bytových dekorací.

Knihovna se zapojila do 11. ročníku NONSTOP čtení z díla bratří Čapků. Celý přenos byl vysílán do internetové sítě, kam se mohli posluchači z celého světa on-line připojit. Do čtení se zapojilo 16 čtenářů. V rámci této akce proběhla i výtvarná soutěž pro žáky místních základních škol.

Knihovna se již počtvrté prezentovala na Polabském knižním veletrhu. Na našem stánku probíhaly besedy se spisovateli, křesty nových knih a autorská čtení. Knihovnice udělily cenu za nejhezčí dětskou knihu.

Návštěvníci knihovny mají k dispozici 8 počítačů v Internetové studovně, kde mají možnost přístupu na internet, který mají registrovaní čtenáři zdarma. Dále nabízíme v dokumentačním středisku barevné kopírování, laminaci dokumentů a kroužkovou vazbu.
Vytvořeno 20.7.2022 11:55:51 | přečteno 19x | jiri.virava
load