Zpráva o činnosti městského úřadu Lysá nad Labem za rok 2007

Obsah: Zhodnocení roku 2007 a cíle roku 2008Některé zajímavé momenty roku 2007

Ohlédnutí místostarosty za rokem 2007

Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční
Odbor městského investora

Odbor správy majetku

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury

Odbor sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Městská policie

Městská knihovna

Zhodnocení roku 2007 a cíle pro rok 2008

Mgr.Jiří Havelka, starosta

Vážení spoluobčané, v následujících řádcích jsem si dovolil zhodnotit rok 2007 a nastínit naše plány pro rok 2008. Velké investice, které jsme měli naplánovány v rozpočtu, se nám podařilo realizovat. Postavili jsme dvě nové komunikace, a to v ulici v Polích a v ulici Sokolovská (nákladem cca 5. mil. Kč). Zateplili jsme další pavilon školy J. A. Komenského (nákladem cca 2,5 mil. Kč). V rámci zateplení proběhla i výměna oken a oprava střešní římsy. Započalo se s kompletní rekonstrukcí Legionářské ulice včetně nové kanalizace, která by měla být ukončena na jaře příštího roku (nákladem cca 5 mil Kč). Pokračovali jsme v dostavbě chodníku v Sojovické ulici směrem na Kačín (nákladem cca 1, 3 mil. Kč).  Podařilo se postavit novou kanalizaci v lokalitě Lom( nákladem cca 3mil. Kč).Zahájili jsme generální opravu zámecké zdi v ulici Zámecké, která by měla být dokončena v příštím roce (nákladem cca 2,5 mil. Kč).Díky sponzorovi firmě UNICA byla provedena kompletní výměna oken v mateřské školce Dráček v Litoli (nákladem cca 1. mil. Kč).  Za nejvýznamnější investici považuji koupi nového hasičského vozu za cca 6 mil. Kč. Doufám, že toto nové vozidlo pomůže naší jednotce dobrovolných hasičů i nadále vykonávat jejich náročnou práci na špičkové úrovni.Z drobnějších investičních akcí jistě stojí za zmínku vybudování nového dětského hřiště, rekonstrukce sociálních zařízení ve škole TGM v Lysé a investice do osvětlení rizikových přechodů pro chodce.

Mimo investic řešilo město problémy spojené zejména s výkonem státní správy v gesci obce s rozšířenou působností. Odbor sociálních věcí musel přejít na nový systém vyplácení dávek.Stavební a živnostenský úřad také museli zavést nové informační systémy do své práce. Před koncem roku ještě zbývá do úspěšného konce dotáhnout výměnu řidičských a občanských průkazu na odborech dopravy a vnitřních věcí. Pro lepší spolupráci mezi odbory a lepší výkonnost úřadu jsme nechali vypracovat personální a procesní audit, který by nám měl  pomoci ve zlepšení práce úřadu zejména v oblasti komunikace s občany kde cítíme možnosti zlepšení. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem kolegům, kteří se zasloužili  bezproblémový chod celého úřadu.

V letošním roce se mnoho občanů a firem rozhodlo sponzorsky podpořit aktivity města v různých oblastech. Rád bych touto cestou všem poděkoval. Jsem rád, že  i přes neexistenci kulturního a sportovního  stánku, se kulturní i sportovní aktivity ve městě i nadále úspěšně rozvíjejí, proto bych rád poděkoval všem, kteří se na činnosti sportovních klubů a společenský organizací podílejí.

V roce 2008 je prioritou započetí rekonstrukce Masarykovy ulice. Mimo to bychom rádi pokračovali v zateplování a výměně oken ve škole J. A. Komenského. Dojde k opravě fasády školy T.G. Masaryka v Litoli. Rádi bychom dokončili prodej pozemku ve Frutě, kde by budoucí investor měl vybudovat podzemní garáže, víceúčelový kulturní sál, bazén, hotel, prostory pro novou poštu a nové byty. Ve spolupráci se Středočeským krajem by měla být zahájena výstavba nového domova pro seniory. V dotační oblasti se budeme soustředit  zejména na Operační program životní prostředí a Regionální operační program Střední Čechy prostředky bychom chtěli získat na snížení energetické náročnosti školních budov (zateplení a výměna oken), odkanalizování obce, generální opravu čistírny odpadních vod a revitalizaci městského centra (Husovo náměstí, nám. B. Hrozného, Masarykova a Zámecká ulice). Zlepšit bychom také chtěli komunikaci úřadu s občany a jejich informovanost o dění ve městě.

Úspěšní jsme byli v získávání dotací a sponzorských darů:

Dotace hasičský automobil 5 500 000

Dotace městská památková zóna 1 420 000

Dotace na zateplení pavilonu JAK 1 100 000

Dotace na dětské hřiště 100 000

Dotace na výsadbu stromořadí v Zámecké ulici 94 947

Dotace na publikaci o zámeckém parku 34 000

Dary na hasičský automobil 97 000

Dary na sochy 240 000

Dar na výměnu školních tabulí 50 000

Dar na výměnu oken v MŠ Dráček 1 000 000

Dotace na kamerový systém 630 000

Dotace z fondu obnovy památek 150 000

Dotace radiostanice 44 569

Projektová dokumentace cyklostezka 57 310

Celkem 10 517 826

Na závěr bych rád poděkoval sponzorům za jejich štědrost a všem občanům města popřál úspěšný rok 2008. Hlavně mnoho štěstí a zdraví. Doufám, že se jim v novém roce povede lépe než v roce předchozím.

Některé zajímavé momenty roku 2007

Marcela Chloupková, místostarostka

 • Anketa k návrhu zástavby areálu bývalé Fruty.
Byla zveřejněna v únoru, vyhodnocena v dubnu. Spektrum návrhů široké. Podle počtu hlasů požadavky občanů: kulturní zařízení, parkoviště, bazén, bytová výstavba, pošta, víceúčelová hala pro sport ...

 • Zrušení parkování aut na Husově náměstí.
Již na únorovém zasedání ZM zrušena obecně závazná vyhláška, která stání umožňovala.

Během následujících měsíců je v krátké době upravena plocha pro parkování v bývalé Frutě, která je veřejností minimálně využívána.

 • Zvýšení poplatku „za popelnice".
Vzhledem k luxusu, který město obyvatelům poskytuje především v podobě přistavování velkoobjemových kontejnerů, je částka 450,- Kč pro dospělé a 390,- Kč pro děti a důchodce velmi přijatelná.

 • Potvrzena dotace ve výši 1,1 mil. Kč ze stát. rozpočtu.
Během letních prázdnin zateplen další pavilon ZŠ J.A.Komenského, vyměněna okna. Důležitý osobní moment roku.

 • Rada města má nové notebooky.
Technický pokrok zvolna postupuje MěÚ.

 • Partnerské dohody s městem Břeclav a obcí Kuks.
Byly uzavřeny partnerské dohody a uskutečněny první návštěvy představitelů samosprávy.

 • Odstoupení zastupitelů města.
Hned v jarních měsících odstoupil p. RSDr. Šturm (KSČM), na podzim následoval p. Horvát (ODS). Do zastupitelstva města se vrátil po krátké přestávce p. Ježek, nahradil prvně jmenovaného a p. Mgr. Kopecký, krajský zastupitel, též není žádným nováčkem v ZM, převzal mandát po p. Horvátovi.

 • Na zastupitelstvu města je představen parkovací systém firmou Activ.
Velmi rušná diskuze zastupitelů i veřejnosti.

 • Mimořádné zastupitelstvo města v městském kině k problému placeného parkování.
Zřetelně potvrdilo vymezení pozic jednotlivých zastupitelů.

 • Grantové řízení Středočeského kraje pro Lysou velmi úspěšné - fond sportu a volného času, fond obnovy památek, fond kultury, humanitární fond - miliónová částka.
 • Přijetí finančních darů od lyských firem.
Na pořízení nového hasičského auta a výměnu oken MŠ Dráček. Darů je více - viz zprávy odborů.

 • Pí. Mgr. Vlasta Karásková, ředitelka ZŠ J.A. Komenského odchází do důchodu.
Jak ten čas letí ... Poznali jsme se v Sokole: já-žákyně, ona-cvičitelka.

Poděkování za vše dobré.

 • Nové dětské hřiště na sídlišti.
Je velmi pěkné, splňuje všechny normy na moderní hřiště.

 • Na MěÚ vybudován nový archiv.
Také velmi potřebná a dlouho očekávaná záležitost.

 • Rozšířen kamerový systém ve městě.
Čapkova ul. u nádraží a zámecký park.

 • Opět řešen problém zastavování rychlíků v Lysé.
Rychlíky zastavují, ale některé jiné spoje jsou zrušeny.

 • Šporkovy slavnosti s norskou dechovkou a Petrem Kotvaldem, také s kalendářem Mikroregionu Polabí pro rok 2008.
 • Bude v Lysé Spar nebo Lidl? Bude kruhový objezd v Litoli nebo „u Kofroňů" u sídliště?Uvidí se.
 • Pan prezident na návštěvě v litolské škole.
 • Kritika ČD -  mimo provoz stále WC v nádražním podchodu.
 • Výsadba zámecké aleje.
 • Personální audit MěÚ. Potvrdil některé známé skutečnosti.
Co bude dál, uvidíme za rok!Ohlédnutí místostarosty za rokem 2007

Tomáš Sedláček, místostarosta

Dle mého názoru město plně nevyužilo zatím své možnosti hospodárně nakládat se svěřenými veřejnými prostředky. Snahou naší strany je nabídka na využití bohatých životních zkušeností s různými způsoby organizace práce a vědomostí nabytých krom jiného v oblasti strojírenství, stavebnictví a ekonomiky, zejména pak z investiční činnosti.

Na začátku mého působení ve funkci prvního místostarosty to byly organizační návrhy mající za cíl zlepšit koncepční práci vedení města a jeho operativnost. Vedení města rozhodlo o zpracování personálního auditu, který v podstatné většině potvrdil oprávněnost mých návrhů.

Pro jednání rady města jsem předložil přes 42 návrhů (tedy cca 2 návrhy do každé rady). Ty se týkaly například:

- zpracování energetických auditů, jako podkladů pro žádosti o dotace na úsporu spotřebované energie v jednotlivých školských zařízeních (požadavek vyplývající ze zákona - lhůta pro splnění zajistit tyto audity byla roku 2002. Tento termín nebyl splněn, právě tak jako povinnost zajistit regulaci tepla včetně termostatických ventilů osazených na radiátorech - mělo být splněno do 1.1.2008).

- stavební úpravy v pavilonech školního areálu J.A.Komenského s cílem

a) úspor energie

b) bezbariérového přístupu do všech pavilonů i školní jídelny

- úspor energií návrhem na osazení solárních panelů pro ohřev TUV (teplé užitkové vody) pro školní kuchyni a jídelnu ve škole J.A.Komenského (v letošním roce se podařilo získat dotaci ve výši cca 80% na tuto investici).

- rekonstrukce školních plynových kotelen (letos bude 28 roků od jejich uvedení do provozu) s centrálním rozvodem tepla a využitím odpadního tepla z kogenerační výroby el. energie plynovou  mikroturbinou, pro potřeby vytápění. Napojeny by měly být pavilony školy J.A. Komenského, Masarykova škola, škola Bedřicha Hrozného a Šporkova Základní umělecká škola.

- osazení autonomních ohřívačů TUV v místě její spotřeby namísto centrálního ohřevu vody v kotelně a její nucené cirkulaci po celé budově MěÚ.

- zateplení starších, ale stále ještě funkčních špaletových oken na školách a v městských bytových domech izolačními dvojskly s příslušným silikonovým těsněním.

- organizačním zabezpečením péče o městskou zeleň, údržbu mobiliáře a čistotu města vlastním výkonem těchto činností a tedy úspor vydání z městské pokladny ve výši cca 2 miliony Kč/rok.

- zlepšení hygienických podmínek zejména pro pracující ženy na Městském úřadě.

- zvýšení bezpečnosti zejména dětí - školáků při cestě do školy a v okolí jejich škol (chodník v ulici Na Písku, uzavření Školního náměstí s hranicemi Komenského ulice a vjezdu  za garáží rodinného domku u parku po starém hřbitově proti Masarykově škole tak, aby cesta ze školy Bedřicha Hrozného do školní jídelny a školní družiny se nekřížila s žádnou místní komunikací a ani před vchodem a východem z Masarykovy školy se v budoucnu nepohybovala žádná motorová vozidla).

- návrh na zajištění stabilního měřiče rychlosti s pořízením fotografie auta a jeho registrační značky (SPZ) jedoucího vyšší než povolenou rychlostí.

- výstražnou signalizaci tvorby námrazy na komunikaci mostu přes Labe.

- spolu s projekční organizací vybranou Krajským úřadem Středočeského kraje úpravou podmínek zejména dohledání dědických práv k pozemku bývalého starosty p. MUDr. F. Tichého, za Jedličkovým domem, úprava návrhu a realizace výkupu vhodných pozemků mimo vlastní park pro výstavbu penzionu - domova důchodců i zařízení staveniště.

- projednání a dohodu se státním podnikem Povodí Labe na zahájení prací pro vyčistění Litolské svodnice, včetně staré požární nádrže u restaurace Dallas. První etapa svodnice je již vyčištěna, v letošním roce bude pokračováno směrem k Čistírně odpadních vod.

- návrh na obnovu městského lesa s posílením jeho parkové funkce u laguny Na Mršníku a na druhé straně silnice u benzínové pumpy bývalého JZD

- iniciování aktivity Zemědělské správy k vyčistění  potoků Černavy

- úpravu porostů a drobných vodních staveb v oblasti dolního toku Mlynářce

- projednání směny zastavěných pozemků v záplavovém pásmu a úhradu - doplatek  jejich ceny novým nabyvatelem

- v souladu s přijetím novely zákona o odpadech to byl návrh řešení pro město celkem III. etap k naplnění zákona o separaci bioodpadu se zajištěním náběhu I. etapy (separace bioodpadu v rodinných domcích a nájemních bytech se zahrádkou) a příslušnou dotaci pro občany, kteří se smluvně zaváží k odběru kompostérů a separaci bioodpadu. Tato etapa by měla v roce 2008 pokračovat a měla by být rozšířena o II. etapu, kterou je komunitní separace bioodpadu na sídlištích. Současně je připravován projekt na III. etapu - vybudování kompostárny, kde by měl být kompostován biologický odpad z městské zeleně.

- v oblasti zlepšení služeb obchodní sítě v okrajových částech města jednání s řetězcem Interspar  o jeho vstupu do Lysé.

- za město jsem se zúčastňoval projednávání drobných silničních staveb - propustků pod komunikacemi v oblasti Hanína a nad Mlynářicí v silnici u Dvorců. Návrhů na kruhové objezdy a rekonstrukce křižovatek silnic z Benátecké Vrutice a Milovic ústící do ulice Československé armády, křižovatky pod nadjezdem v ulicích Mírová, Zemská stezka, Na Vysoké mezi, rekonstrukce oblouku ve Dvorcích u hospody atp.

- s autory vedení tras cyklostezek bylo dohodnuto zavedení Labské magistrály - cyklostezky do města a z něho vedení odbočky na Jiřice - Benátky nad Jizerou a St. Boleslav - Brandýs n/L (tak zvaná Zámecká cesta). Tím bude město oživeno o další segment potenciálních zákazníků jak obchodní síti, tak i službách.

- k předložení na jednání rady je připraven návrh o zabezpečení ubytování pro sociálně slabší občany našeho města (bezdomovce s trvalým pobytem v našem městě). Tato povinnost je dána obcím zákonem.

- byl předložen návrh na vybavení Dobrovolného hasičského záchranného sboru dvěmi záchranářskými čluny - jedním malým pro cca 5 osob a druhým větším, evakuačním, včetně výkonných lodních motorů, které by zvládly i velkou vodu na Labi (v rozpočtu na tento rok je uvažováno s prvním z nich). Součástí vybavení bude i zajištění speciálního výcviku pro jejich posádky.

Mimo tyto aktivity jsem zpracoval a investičnímu odboru předal manuál podmínek výkonu TDI (technického dozoru investora na stavbách), ve smyslu doporučení stavební fakulty ČVUT a profesního sdružení ČKAIT. Podle nového stavebního zákona jsem, jako autorizovaná osoba ve smyslu ČKAI pro vedení - realizaci staveb, prováděl namátkovou kontrolu na investičních akcích města a to jak s ohledem na hospodárné nakládání s investičními prostředky, tak i z profesního hlediska koordinátora BOZP v oblasti stavebnictví, dle profesního sdružení ČSSI a ČSSK.

Nutno dodat, že ne všechny návrhy byly radou města kladně přijaty a schváleny, přes neoddiskutovatelný jejich přínos v té které oblasti. To je však dáno poměrovým složením rady a zorným úhlem politického pohledu na jednotlivé priority té které strany.

Závěrem krátké rekapitulace hlavní činnosti chci poděkovat všem spoluobčanům za podnětné připomínky, náměty  a doporučení.

Činnost městského úřadu v roce 2007

Ing.Miloš Dvořák  -  tajemník

Úřad plnil  úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice,  Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnilo 9 externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Neobvyklá byla kontrola z Oblastního inspektorátu práce, která rovněž dopadla velmi dobře. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Organizační uspořádání úřadu nedoznalo změn a také početní stav úředníků se v průběhu roku nezvýšil. Došlo k přirozené obměně  osob vlivem ukončení pracovního poměru.

Členění úřadu na odbory: Stav k

Název 31.12.07 Vedoucí Kancelář městského úřadu 1+4 Ing.Miloš Dvořák Vnitřní audit 1 Hana Hanousková Odbor vnitřních věcí 1+7 Irena Šťastná Odbor finanční 1+6 Ing.Ivana Polenová Odbor městského investora 1+1 Jana Javorčíková Odbor správy majetku 1+7 František Blažek Stavební úřad 1+4 Ing.Jiřina Čížková Odbor obecní živnostenský úřad 1+4 Ing.Světlana Daňková Odbor dopravy 1+7 Tomáš Březina do 31.3.,od 1.4. Ing.Alena Novotná Odbor školství a kultury 1+4 PaedDr.Věra Bodnárová Odbor sociální a zdravotní 1+9 Květuše Tobiášová Odbor životního prostředí 1+4 Miluše Pilařová Vedením odboru správy majetku byl pověřen pan František Blažek (po panu Mgr.Havelkovi). V lednu 2007 byl pan Blažek jmenován vedoucím odboru a na uvolněné referentské místo nastoupil  pan Ota Balík. Vedoucí odboru dopravy pan Tomáš Březina na vlastní žádost skončil a jeho místo zaujala paní Ing.Alena Novotná. Největší problémy vyvolalo výběrové řízení na místo na stavebním úřadu, na úseku územního plánování. Teprve ve 4.kole se podařilo přijmout paní Ing.Pokornou, která však skončila ve zkušební době těsně před koncem roku. Změny nastaly také v Kanceláři MěÚ. V pololetí odešla do důchodu paní Květa Bašusová, sekretářka starosty, kterou po dobu prázdnin vystřídala slečna Kateřina Uhrová. Po nástupu nové sekretářky slečny Šárky Kosekové přešla sl.Uhrová do odboru vnitřních věcí na uvolněné místo po paní Aleně Kalinové. Jeden z informatiků města, pan Bc.Miroslav Konečný, ukončil pracovní poměr na vlastní žádost a nahradil jej pan Jakub Nedoma.

Během I.pololetí  pololetí roku 2007 se podařilo v přízemí úřadu dobudovat novou kancelář zkušebního komisaře. Mezitím pan Pavel Fiala absolvoval předepsané zkoušky a stal se zkušebním komisařem, takže MěÚ má plnohodnotné podmínky pro zkoušení nových řidičských adeptů. V přízemí budovy se také začalo s rekonstrukcí bývalého domovnického bytu. Odbor dopravy tak získal důstojnou čekárnu a vybourání příček přispívá k lepšímu dojmu klientů.

Asi nejvýraznější akcí v roční historii úřadu byl personální a procesní audit, provedený firmou CONEO. Po výběrovém řízení, které proběhlo v dubnu 2007, se začalo s dotazníky a sledováním průběhu a časové náročnosti jednotlivých činností. Zajímavou metodou byla „Mystery Consulting" (záhadní klienti). Ti uskutečnili  31 fiktivních jednání, při nichž získávali poznatky o chování úředníků. Poslední součástí průzkumu byly anonymní dotazníky, kdy se ze 30 rozdaných formulářů vrátilo plných 90%, což je podle auditorů ne zcela obvyklé. Koncem srpna audit vyvrcholil předáním závěrečné zprávy, v níž se mj.konstatuje, že „ v porovnání s dalšími vybranými městskými úřady je možno hodnotit většinu výsledků MěÚ Lysá nad Labem jako nadstandardní."

V závěru roku pokračovalo projednávání závěrů z auditu v radě města a v jednotlivých odborech. Asi nejviditelnější změnou pro město je zrušení odboru městského investora k 31.12.2007. Tato činnost se rozdělí od 1.1.2008  mezi projektového manažera a odbor správy majetku a investic.

Vlivem obsáhlejšího personálního auditu se posunulo tradiční hodnocení profesionality úředníků a vedoucích odborů na začátek roku 2008.

Organizačně náročnou akcí, která trvala asi 4 měsíce, bylo třídění dokumentů na archivní materiály a skartované materiály. Po několika kontrolách ze strany Státního okresního archivu byl dán souhlas k odvozu asi 6 tun papírových dokumentů, u nichž uplynula skartační lhůta a pro další potřeby úřadu už nejsou třeba.

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž zajišťování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr.Drábka. Na základě závěrů z personálního auditu bylo rozšířeno jeho působení na 2 dny v týdnu v rozsahu 6 hodin.

Další činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Nejdůležitějším úkolem byla v roce 2007 příprava a provedení cvičení „Vltava-Labe 2007", které se uskutečnilo 5.-7.9.2007. Průběžně byly aktualizovány podklady a kontakty pro případ krizových situací. Příkladem dobrého fungování celého záchranného systému byla mimořádná opatření při výskytu ptačí chřipky v červnu 2007..

Kancelář MěÚ také zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou. V průběhu roku 2007 se informatici podíleli na 6 stěžejních úkolech:

- náběh programového vybavení pro nové sociální zákony,

- přechod na distribuci jednacích materiálů v elektronické podobě pro členy rady města,

- příprava projektu motorgenerátoru jako nezávislého zdroje elektrické energie pro úřad,

- rozšíření kapacity serverovny,

- přechod na nový software při zpracování výplat a tisk výplatnic,

- náběh pracoviště Czech POINT.

Zvláště přechod na elektronickou radu města byl docela náročný. V červnu 2007 byly materiály připravovány v tradiční papírové podobě i v elektronické podobě. Od 1.7.2007 se materiály předávají už jen elektronicky.

Pokračoval i projekt na doplnění  městského kamerového systému, který byl Ministerstvem vnitra vybrán jako vyhovující a město získalo již třetí dotaci 630 tis.Kč.  S přidáním vlastních 140 tis.Kč byly namontovány další 2 kamery (do celkového počtu 6 ks), a to na silo v Čapkově ulici a na boční stěnu zámku pro monitorování zámeckého parku 1 kamera na litolskou stranu podchodu ČD.

Rada města po volbách rozhodla o pokračování činnosti 7 komisí v novém personálním složení jako poradních  a iniciativních  orgánů rady města. Úroveň práce jednotlivých komisí nebyla zcela vyrovnaná a spíše odrážela aktivitu členů. Komise se scházejí v různých periodách a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska komisí při svých pravidelných jednáních. Ke konci roku 2007 bylo provedeno hodnocení práce všech komisí. Otazník se vznáší nad pasivní komisí životního prostředí, která nenašla „svoji parketu".

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Po volbách převzal řízení finančního výboru pan Ing.Miroslav Firman. V činnosti výboru jsou patrné jeho odborné znalosti, což se odráží v kvalifikovaných návrzích pro jednání zastupitelstva města. Kontrolní výbor pod vedením pana Ing.Petra Gregora pracoval v širokém záběru, ale v závěru roku 2007 se soustředil na tři hlavní okruhy: městský parkovací systém, zástavba bývalého areálu Fruty, kontrola programového prohlášení rady města..

Kromě dvou výborů ze zákona existují i dva výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, druhý pro městskou část Dvorce. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepší informovanosti rady a zastupitelstva města, a proto pokračují v činnosti i nadále, jak bylo potvrzeno po komunálních volbách.

Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a přestupkového řízení. Na úseku samosprávy zabezpečoval jednání rady města, zastupitelstva města a provoz podatelny. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 39.841 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 1 mil. Kč nižší. V roce 2007 město obdrželo dotaci na výkon státní správy a dotaci na funkční místa státní správy v celkové výši  16.392 tis.Kč, účelovou dotaci určenou na zřízení pracoviště Czech pointu ve výši 50 tis.Kč  a účelovou dotaci na provozní náklady sociálního odboru ve výši 423 tis. Kč.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 33.242 přijatých písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 10.228 písemností, prostřednictvím pošty bylo do jiných měst doručeno 19.874 písemností. Vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 1.486 písemností. Na poštovném bylo vyplaceno cca 476 tis. Kč.

V evidenci obyvatel Města Lysá n.L.  bylo provedeno 691 záznamů. Za změnu trvalého pobytu bylo vybráno na správních poplatcích cca 16 tis.Kč. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím zrušen údaj o místě trvalého pobytu 69

občanům vč. dětí.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 43 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 67 sňatků. Občanský sňatek uzavřelo 64 párů, 3 sňatky byly uzavřeny v kostele. Paní matrikářka vystavila 29 druhopisů matričních dokladů.. Podáno bylo 5 žádostí o povolení změny jména a příjmení, 4 žádosti o zápisy příjmení v mužském tvaru a přijato bylo l oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Na Rejstřík trestů do Prahy bylo odesláno 450 žádostí  o výpis z rejstříků trestů. Dále bylo sepsáno 45 zápisů o určení otcovství,  4 žádosti o zápis do zvláštní matriky v Brně a 94 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství.

V roce 2007 bylo ověřeno celkem 3.064 podpisů na listinách a 3.895 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 248.510,-- Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.929 nových občanských průkazů (z toho 132 pro věznici v Jiřicích) a 1.534 cestovních dokladů, z toho 1.238 biopasů a 296 cestovních dokladů bez strojově čitelných údajů. Nahlášeno bylo 407 ztrát (odcizení) občanských průkazů a 72 ztrát (odcizení)  cestovních dokladů. Na správních poplatcích za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 751.650,-- Kč, na pokutách za 135 přestupků 22.700,-- Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 3.689 změn, z toho bylo přihlášeno 2.078 osob, odhlášeno 662 osob, narozeno 335 osob, zemřelo 200 osob, uzavřeno 285 sňatků, rozvedeno 129 sňatků.

Přestupková komise se zabývala v minulém roce 181 návrhy na projednání přestupků, 18 návrhů bylo postoupeno do místa trvalého bydliště obviněného, 57 jich bylo odloženo a 106 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení.  Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let byl spáchán 1 přestupek proti občanskému soužití. Zpracováno bylo 316 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 701 písemností.

Městská rada se sešla na 24 řádných a 4 mimořádných jednáních v celkové délce cca 103 hodin a přijala 769 usnesení.

Městské zastupitelstvo se sešlo na 8 řádných jednáních a l mimořádném jednání v celkové délce cca 30 hodin.Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem - rok 2007.

ŽENY přihlášeno 156

narozeno   36

odhlášeno 116

zemřelo   67

celkem 4.366  (k 31.12.2006 4.357)

MUŽI přihlášeno 113

narozeno   50

odhlášeno 100

zemřelo   53

celkem 4.075 (k 31.12.2006 4.065)

K 31.12.2007 CELKEM 8.441 obyvatel (k 31.12.2006 8.422)

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet na rok 2007 byl schválen v zastupitelstvu města dne 13.12.2006. Během roku byl rozpočet několikrát upravován v radě města i v zastupitelstvu. K 31.12.2007 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 177 081  tis.Kč a výdaje bez splátek úvěru 170 661 tis.Kč tzn. k 31.12.2007 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 6 420 tis.Kč.

Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let byly splněny na 100,2 % a celkové výdaje na 92,6 % z toho provozní na 94,3 % a investiční na 86,9 %.

Během roku byl splácen pravidelně podle smlouvy úvěr a stav úvěru k 31.12.2007 činil - 3 910 tis.Kč.

Při finančním vypořádání dotací byly na účet kraje vráceny nevyčerpané sociální dávky ve výši 1 212 tis.Kč. Celkové čerpání sociálních dávek v roce 2007 bylo 37 807 tis.Kč.

V roce 2007 přijalo město dotace ze státního rozpočtu, a to  neinvestiční ve výši 41 269 tis.Kč a investiční ve výši 7 302 tis.Kč. Další dotace z rozpočtu kraje, a to 660 tis.Kč neinvestiční a 100 tis.Kč investiční. Dále dotace na výkon státní správy ve výši 16 392 tis.Kč a na žáky 1618 tis.Kč.

Finanční odbor dále zajišťoval mzdovou agendu a účetní agendu. Ve výdajích bylo zpracováno 3800 faktur a dobropisů. V příjmech měsíčně účtováno o 480 dokladech a v hospodářské činnosti průměrně 355 dokladech. Město je plátcem daně z přidané hodnoty, a proto též musí měsíčně účtovat i o vystavených fakturách zejména na pult centrální ochrany, Listy, inzerci, pronájem vodovodních řadů atd. Každý měsíc byla zpracovávána účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly vždy včas zasílány  na pracoviště Středočeského kraje v Praze.

V roce 2007 vydal odbor 56 rozhodnutí o povolení provozu výherních automatů a vyměřil správní poplatky v celkové hodnotě 2 908 tis.Kč z toho bylo zasláno finančnímu úřadu 50 % a na dále vybral na místním poplatku za výherní automaty 1 890 tis.Kč. Podíl na zisku byl 1 069 tis.Kč.

-Dále vedl agendu 816 poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal.. Za rok 2007 bylo vybráno 128 337 Kč.

V roce 2007 bylo poskytnuto 19 půjček v celkové hodnotě 2 014 tis.Kč. Agenda k 31.12.2007 má 75 klientů a většina z nich pravidelně splácí. Neplatiči byli měsíčně upomínáni.

Dále byla vedena agenda dlužníků, která bohužel narůstá, zejména z odboru dopravy a od Městské policie. Město využívalo i služeb dvou Exekutorských úřadů.

Po celý rok byla otevřena výdajová a příjmová pokladna. V příjmové pokladně mohli občané přímo uhradit všechny městským úřadem vyměřené správní a místní poplatky zejména za matriku, stavební povolení, poplatky a pokuty z odboru dopravy, za popelnice, psy, výherní automaty, taneční, inzerce do Listů, pronájmy bytů i nebytových prostor, splátky půjček a jiné platby. Počet občanů, kteří platili v pokladně města během roku 2007 se vyšplhal na číslo 15 927 tj.o 945 občanů více než v roce 2006, o 1 520 občanů více než v roce 2005, o 1628 občanů více než v roce 2004, o 2 639 občanů více než v roce 2003 a o 8 468 občanů více než v roce 2002. V hotovosti bylo vybráno 10 409 132 Kč. Výdajová pokladna eviduje 1600 dokladů na ně bylo vyplaceno 1 680 603,50 Kč tj. o 84 dokladů méně než v roce 2006 a o 261 dokladů více než v roce 2005.

Finanční odbor používal na bezhotovostní platební styk s bankou program Homebanking, který během roku 2007 Česká spořitelna zrušila z důvodu bezpečnosti. Jako náhradu nabídla program Multicash, jehož zavedení v praxi se neobešlo bez komplikací. Město v roce 2007 zaznamenalo velký nárůst bezhotovostních plateb zejména na účty klientům sociálního odboru z důvodu nového zákona.

Finanční odbor používal na zpracování mezd program od firmy Datacentrum. Protože byl ve staré verzi Dosu byl nutný přechod na verzi ve Windous. Také v tomto případě nastaly problémy, které se postupně podařilo vyřešit.

Tak jako každý rok byla nařízena inventarizace majetku. Během října byly vytištěny inventarizační soupisy majetku podle účetnictví a předány jednotlivým odborům k provedení řádné inventarizace. Dokladové inventury byly zpracovány k 31.12.2007.

Již 12.11.2007 byl vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2008. Dne 28.11.2007, takto brzy poprvé v historii města, byl na ZM schválen.

Odbor městského investora

Jana Javorčíková, vedoucí odboru

Celkem bylo na odboru uzavřeno 23 smluv o dílo, 28 objednávek , 10 kupních smluv, 9 smluv o náhradě za užívání pozemku + věcná břemena. Celkem bylo vypsáno 28 výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Odbor podal celkem žádost o 22 správních řízení v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče či drážního úřadu. Zároveň zajišťoval veškerou agendu spojenou s dotačním titulem program obnovy venkova pro obce spádově náležící k našemu městu s rozšířenou působností. Podal dvě žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro hasiče, kde byla přidělena dotace ve výši 5,5 mil. Kč. Zajistil dotaci na pořízení PD III. až V. etapy Labské cyklostezky ve výši 57 tis. Kč od Středočeského kraje. Podal žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí  na pořízení solární soustavy na ohřev TUV pro ZŠ J.A.Komenského (dotace přidělena ve výši 1.465 tis. Kč, realizace v roce 2008 ). Zajištění dotace ve výši 1,1 mil. Kč od Ministerstva financí na zateplení a výměnu oken v pavilónu „B" ZŠ J.A.Komenského.

V rámci kapitoly vodního hospodářství byly zajišťovány tyto akce:

1) Kanalizace ul.Legionářská - dokončení rok 2008

2) Kanalizace Lom -  dokončena za investiční náklad 3,024 tis. Kč

3) Byla  pořízena  studie rekonstrukce ČOV za celkovou částku 150 tis. Kč

V rámci kapitoly komunikace byly zajišťovány tyto akce:

1)  Komunikace ul.Sokolovská - dokončena s finančními náklady  2.690 tis. Kč.

2) Komunikace ul. Legionářská  - dokončení rok 2008

3) Komunikace ul.V Polích - dokončena  za celkové náklady  2.161 tis. Kč

4) Předláždění chodníků ul. Sojovická - II.etapa za celkové investiční náklady 1.400 tis. Kč

5) Pořízení projektové dokumentace komunikace ul.Masarykova, nám.B.Hrozného a ul.Zámecká za celkové náklady 530 tis. Kč

V rámci kapitoly Vzdělávání byly zajišťovány tyto akce:

1) ZŠ J.A.Komenského pavilón „B" -výměna oken, zateplení fasády včetně konečného nátěru -  finanční náklady 3.212 tis. Kč

2) ZŠ Komenského výměna kabelů pav. D a E - II. etapa za celkové finanční náklady  59 tis. Kč

V rámci kapitoly místní hospodářství byla realizována výstavba veřejného osvětlení v ulicích Riegrova, Alšova, Blahoslavova  za celkové náklady 589 tis. Kč. Dále byl  dokončen 1 nový byt v domě na Sídlišti 1517za částku 428 tis. Kč a další dva jsou před dokončením. Byla pořízena PD rekonstrukce domu bývalý PRIVUM ul.ČSA za částku 397 tis. Kč.

V neposlední řadě odbor spolupracoval s ČEZ a.s. na kabelizaci, v rámci jejích investic v našem městě. Dále zajistil výkupy pozemků v celkové částce 200 tis. Kč.

Odbor správy majetku

František Blažek, vedoucí odboru

Činnost na úseku ochrany životního prostředí ,likvidace odpadů - odbor provedl výběr plateb v hotovosti od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval  nádoby na odpad vč.kontroly  s firmou A.S.A.,zpracoval výběry poplatků za odpady  4x v roce Sipem, zaslal 157 upomínek za rok 2006, 9 upomínek za nezapl.sipo 9 za rok 2007, složenky na 110 rekreačních objektů a 551 obyvatel města Lysá n.L.- předložil 4 příspěvky do RM ,uzavřel smlouvy s kolektivním systémem Asekol, Elektrowin, Ekolamp na odběr separovaného odpadu vč.fakturace za zpětný odběr elektrozařízení, fakturaci věcných břemen,ručně zpracoval 345 položek pro výběr poplatků za odpady z lyských bytů pro MÚ Milovice -  Sipem, zajistil objednávka 100 ks kompostérů s následným prodejem - předložil 4 příspěvky do RM.

Na úseku bytového fondu realizoval 10 jednacích schůzek bytové komise,realizoval 2 směny bytů, přidělil 5 bytů a 7 bytů s odprodejem dluhů ve výši 888.tis.Kč, zpracoval 48 zpráv do RM a 2 do ZM. Zpracoval 18 rozhodnutí na napojení na komunikace.Koordinuje vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě,údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n.L. tak v Milovicích s ročním obratem cca 30.mil.Kč

Při správě nebytových prostor bylo uzavřeno 16 nových nájemních smluv,ukončeno  12 nájemních smluv,uzavřeno 6 dodatků k nájemním smlouvám,vytvořeno 65 příloh k nájemním smlouvám - týkající se navýšení nájmu  NP o inflační koeficient 2,5 %.

Vymožen dluh na nájmu za NP pana Jiřího Povy ve výši 35 177,- Kč z roku 2004.

Vymožen dluh od pana Zdenka  Švondra ve  výši 13 886,- Kč z roku 2006.

Prodán bytový dům č.p. 439 včetně pozemku,ul. Sojovická, Lysá n/L za 1 650 000,- Kč.

Přijat formou  darovací smlouvy sponzorský dar od manželů  Jaklových ve výši 315 000,- Kč.

Prodán dům č.p. 1613-v Lomu, Lysá n/L za 306 000,- Kč - přijata formou darovací smlouvy komunikace a chodník  U  cihelny od  PMS  Poděbrady v hodnotě 404 60,-.

Přijata formou darovací smlouvy  kanalizace U cihelny od  PMS  Poděbrady v hodnotě 107 100,- Kč.

Formou darovací smlouvy vzat do inventáře  města movitý majetek v hodnotě 435,- Kč (1,- Kč/kus) od MMR ČR. Jedná se o vybavení kanceláří v budově č.p. 29 po bývalém  Privumu.

Uzavřeny smlouvy s Realitní kanceláří  Mireas Lysá n/L a  RK  Ing. J. Mlčáka na prodej bytových domů č.p. 74, 151 a 253, Lysá n/L. Domy se zatím nepodařilo prodat.

Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory - v návaznosti zasláno 21 urgencí řádného placení nájmu za NP.

V listopadu 2007 provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého  majetku).

Radě města bylo předloženo k projednání celkem 49 příspěvků a 2 příspěvky do ZM

Do majetku města byly zařazeny tyto investice:

- chodník  v ul. Družstevní, Sojovické, U cihelny

- komunikace  Lom, ul. v Polích, U cihelny, Na  Mlíčníku

- parkoviště ul. Čapkova

- kanalizace  v ul. K Borku, Družstevní, Okrsek a  Za kruhovkou

-  byty sídliště č.p. 1517 (bývalá prádelna)

- nebytové prostory v č.p. 1758 a č.p. 24, Husovo nám., Lysá nad Labem

Příjmy z pronájmu nebytových prostor činily za rok 2007 - 2 838 054,- Kč.

Oddělení správy a údržby komunikací,chodníků,dopravního značení a majetku města za rok 2007 realizovalo opravu části komunikace u Vesláku, opravu výtluků na komunikacích města a k Řehačce,provedlo dvouvrstvý kalový zákryt ve Dvorcích a opravu části komunikace Zahradní - to vše v nákladu cca 1.940.tis.Kč.
Chodníky byly opraveny přeložením v ul.Čapkova,opravena schodiště na nám.B.Hrozného vč.obkladu pískovcem a oprava nástupních ploch, doplněny chybějící úseky chodníku v ul.Pivovarská, přeloženy chodníky po nadjezdem a na sídlišti při č.p.1431 až 1433,oprava v ul.Komenského a provedeno předláždění zadního dvora ve Vichrově vile.

Při správě městského mobiliáře a majetku města byla zajištěna výroba a instalace vývěsné skříně při parku U Plusu,provedeno několik oprav zábradlí, opravy zastávek ČSA vč.úklidu a další drobné opravy, provedeno oplocení vč.závory v lokalitě Třešňovka,oprava střech objektů města po větrné vichřici,oprava schodiště Vichrovy vily,opravy v objektu DPS,provedeny opravy na podchodech ČD - výměny skleněných výplní,opravy svodů,oprava výtahu.
Při správě Dopravního značení bylo instalováno osvětlení přechodů ul.Družstevní,ČSA a Masarykova, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města,instalováno nové značení ul.Škrétova,provedeny opravy zpomalovacích prahů,zajišťován úklid parkovišť aj.
Na úseku správy a údržby komunikací,chodníků a majetku města bylo vydáno 34 rozhodnutí na zvláštní užívání a 48 souhlasů s výkopovými pracemi,předloženo 43 příspěvků do jednání RM.Příjmy ve správě činily 380.tis.Kč z pronájmu parkovišť a 4.tis.Kč ze správních poplatků.

Oddělení  ochrany životního prostředí,údržby zeleně,údržby VO,správy psího útulku a odpadového hospodářství zpracovalo pro zasedání RM celkem 24 důvodových zpráv a provádělo tuto níže uvedenou činnost:

Psí útulek:

Odborem SM ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2007 umístěno v útulku ve Velasu

a.s.Hrabanov celkem 113 psů odchycených na území města. Kočky umístěné v útulku v počtu

12 byly po 2 měsících po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody, některá koťátka si

odnesli noví majitelé. Za celý rok 2007 vydalo Město Lysá n.L. za provoz tohoto zařízení

211.122,90 Kč . Pejsek s číslem 60 byl převeden do roku 2008. Seznamy pejsků jsou měsíčně

uvedeny v LISTECH, na vývěsce v podloubí, na internetových stránkách i na nástěnce ve

druhém patře budovy MěÚ.

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo Město Lysá n.L. Kč 1 910 748,00. Provoz separačního dvora

spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišlo Město na  Kč 185 523,30. Tříděný sběr vyšel

na Kč 706 585,60.

Firma EKO-KOM zaslala odměnu  za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného

odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 těmito čtvrtletními částkami :

Kč  107 210,00 IV.Q 2006

100 817,00 I.Q  2007

151 006,00 II.Q  2007

154 201,00 III.Q  2007

Čistota města, která obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob

tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce, vyšla na Kč

2 198 105,20 což bylo o cca 200.000,- Kč méně (v roce 2006 byly vyšší náklady na zimní

údržbu).

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce prováděné firmou pana

Václava Bílka ve výši Kč 725 812,50.

Městská zeleň:

Údržba parků je kapitola, která zahrnuje náklady vynaložené za údržbu bývalého

pionýrského areálu v Čechově ulici prováděné panem Novákem, práce v zámeckém parku,

které pro nás zajišťují pan Kolářský a úpravy zeleně v Byšičkách, kde práce provádí pan

Koštíř trvale bydlící ve zmíněných Byšičkách. Náklady parků celkem ve výši 468 772,00 Kč.

Částka Kč 2 013 657,60 byla vynaložena za veřejnou zeleň. Je v ní zahrnuto havarijní

kácení,obsahuje také chemické  postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy,

drcení větví, řezy živých plotů a běžnou údržbu zeleně. V letošním roce bylo vysázeno lipové

stromořadí v ul.Zámecká, celkové náklady (odfrézování pařezů,závlahy,výsadba lip) činí Kč

667 508,00 snížena o dotace ve výši  94 947,00 Kč.

Přehled další hospodářské činnost a souvisejících nákladů daného úseku:

Výsadba nové zeleně - Kč 442 783,60.

Byla splněna veškerá výsadba uložená odborem ŽP i nové stromky za uschlé stromy.

Daň z nemovitosti předplacená - je účtem průběžným

Laboratorní rozbory - 38 556,00

Geometrické plány - 67 455,00

Odborné posudky - 43 700,00

Pozemkové úpravy - 71 866,00 Čištění vpustí - 364 810,30

Připojení vod. a kanal. přípojky - 75 821,80

Daň z převodu nemovitostí - hradí Město Lysá n.L. - 6 089,00

Údržba hřbitova - 279 024,00

Výkup pozemků -  845 995,00

Elektrická energie - 1 286 763,30

Svoz popelnic -  2 847 186,10

Drobné projekty - 150 000,00

Čištění svodnic - 38 080,00

Rezerva a havárie kan.a vod.řádu - 66 574,30

Výkaz příjmů:

Za zábor veřejného prostranství se vybralo Kč 18 295,00

Za vyhrazená parkoviště ve středu města  - Kč  12 000,00

Za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet - Kč 4 759 992,00

Hřbitovní poplatky činily v roce 2007 Kč 75 932,00

Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2007 předložilo na jednání Rady města

Lysá nad Labem 136 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků , prodeje pozemků ,

výkupu pozemků , směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném

břemeni.Zveřejněno na vývěskách města  37  záměrů na prodej a pronájem pozemků,pro

jednání ZM  bylo předloženo 51 zpráv.

Za účelem prodeje  obecních pozemků  bylo celkem sepsáno a uzavřeno:

15 kupních smluv na prodej obecních pozemků  za celkovou částku  7.995.219,--Kč -

(prodávající Město Lysá n.L.), 1 Směnná smlouva , 15 smluv o výkupu pozemků  za částku  845.995,--Kč - (kupující Město Lysá n.L.), 2 Smlouvy darovací - obdarovaný Město Lysá nad Labem, 3  Smlouvy o bezúplatném převodu  - nabyvatel Město Lysá nad Labem,

59 Smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za částku 116.358,-Kč - budoucí

povinný Město Lysá n.L.

Ke konci roku bylo na odboru  evidováno:

116  platných nájemních smluv na pronájem obecních  pozemků, za částku  446.383,-Kč

148  platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za

částku 11.750,-- Kč

26 platných nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města, za

částku 96.720,--Kč

Zadáno 8 geometrických plánů - týkajících se prodeje pozemků

Každý měsíc je měřeno ovzduší na dvou stanovištích v Lysé n.L. a Litoli. Vzorky jsou zasílány začátkem každého měsíce na adresu SVÚOM Praha s.r.o..

Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n.L.a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n.L.

V obecních lesích provedena těžba souší (samovýrobou na Šibeničním vrchu  8 m3, v Hrabanou 10 m3 ), vysekání trávy a náletů . Na Šibeničním vrchu proveden postřik proti okusu  zvěře.

V listopadu provedena inventura pozemků.

Během roku prováděná kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínek.

Další činností odboru správy majetku je investiční,údržbářská a související administrativní  činnost, kde byly provedeny v průběhu roku 2007 tyto níže specifikované akce

- zahájeno čištění vodních toků (Litolská svodnice s požární nádrží Mršník),zadáno zpracování drobných projektů v celkovém nákladu 107.tis.Kč, zpracování digitálně technické mapy v nákladu 220.tis.Kč, zajištěn energetický audit ZŠ J.A.Komenského v částce 80.tis.Kč.

- na úseku vzdělávání byla na základě schváleného rozpočtu realizována na budově MŠ Dráček oprava střechy v nákladu 48.tis.Kč a výměna el.instalace v částce 115.tis.Kč.Na budově ŠD při ZŠ T.G.M.v Litoli bylo rekonstruováno plynové topení v celkovém nákladu 122.tis.Kč. V budově ZŠ B.H. č.p.12. byly opraveny podlahy několika učeben v nákladu 235.tis.Kč a rekonstruována úklidová  a sociální komora v částce 149.tis.Kč a v budově č.p.1318 této ZŠ bylo započato s I.etapou rekonstrukce soc.zařízení v nákladu 567.tis.Kč, provedena oprava střechy v nákladu 138.tis.Kč a instalováno zabezpečovací zařízení v hodnotě 99.tis.Kč. V budově ZŠ J.A.Komenského byla dokončena rekonstrukce průčelí hlavního vchodu v nákladu 244.tis.Kč a dokončena rekonstrukce II.etapy vzduchotechniky ve ŠJ Eurest v celkovém nákladu 1.068.tis.Kč.

- v další investiční činnosti odboru byla dokončena oprava části zámecké zdi v hodnotě 400.tis.Kč,dobudováno parkoviště při ČD v ul.Čapkova v nákladu 337.tis.Kč,provedena oprava sociálního zařízení  MěP v budově staré budovy MěÚ v nákladu 250.tis.Kč, dokončena rekonstrukce nebytových prostor č.p.24 v majetku města v nákladu 849.tis.Kč, realizována výměna oken bytů Milovice v částce 338.tis.Kč,opravena kaplička ve Dvorcích,zajištěno bezpečnostní opatření v budově DPS,rekonstruován byt č.p.5 v Litoli v nákladu 145.tis.Kč a další nejmenované množství drobných oprav  v průběhu roku na majetku města.

Stavební úřad

Ing.Jiřina Čížková, vedoucí odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2007 jako pověřený stavební úřad vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec  a Bříství.

S účinností zákona č. 183/2006 Sb. převzal výkon státní správy na úseku územního plánování od příslušných obcí v rozsahu obce s rozšířenou působností (Lysá nad Labem, Milovice,  Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec.)Od 1.1.2007do 31.12.2007  přijal stavební úřad 2208 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. vydal:

Na úseku územního rozhodování

- 64 Územně plánovacích informací

- 124 Územních souhlasů

- 71 Územních rozhodnutí o umístění stavby , změny stavby, dělení pozemků

- 25 Územních rozhodnutí ve spojeném řízení se stavebním

Na úseku stavebního řádu

- 49 Ohlášení jednoduchých staveb (převážně rodinných domů do 150 m2)

- 106 Stavebních povolení

- 21 Dodatečných povolení staveb

- 5 Nařízení  odstranění stavby

- 149 kolaudačních rozhodnutí

- 3 kolaudační souhlasy

- 40 Výjimek z vyhlášek OTP

Na úseku speciálního stavebního úřadu - silničního správního orgánu  bylo vydáno 5 rozhodnutí.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 19 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 215 stanovisek, potvrzení  a vyjádření.

Odbor obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání a také na úseku evidence zemědělského podnikání.

V působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec.

Na úseku živnostenského podnikání vykonává všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované, živnosti provozované průmyslovým způsobem, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa" (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti , žádosti o koncesi provést oznámení vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce,  toto činí prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Totéž se týká i ohlašování změn. Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z Rejstříku trestů elektronickou cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění).

V roce 2007 bylo vydáno 452 nových živnostenských oprávnění (živnostenské listy, koncesní listiny, a to fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo nám oznámeno 584 změn údajů, na základě kterých se vydaly nové živnostenské listy, případně koncesní listiny. Bylo vydáno 98 rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění. Na žádost podnikatele bylo vydáno 1 osvědčení. Bylo vydáno 55 výpisů z živnostenského rejstříku, byly poskytovány zprávy policii, soudům, apod.. Opisy živnostenských listů , koncesních  listin, vyrozumění o přerušení provozování živnosti, zrušení živ.oprávnění se posílají správci daně, Českému statistickému úřadu, úřadu práce, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Dále  nám byly hlášeny změny údajů, které se nepromítají do živnostenských listů, ale podle živnostenského zákona  se vedou v živnostenském rejstříku a podnikatele je třeba  o provedených změnách písemně vyrozumět. Jedná se o zahájení, ukončení činnosti v provozovně, nachází-li se  provozovna v územním obvodu jiného živnostenského úřadu, neprodleně mu to oznamujeme  (359 vyrozumění) ;  přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti (498 vyrozumění) ; změny odpovědných zástupců (v případě koncesované živnosti se odpovědný zástupce schvaluje rozhodnutím v samostatném řízení), změny statutárních orgánů právnických osob.

V roce 2007 bylo provedeno 59 kontrol podnikatelských subjektů (10  právnických osob a 49 fyzických osob), některým podnikatelům byly uloženy blokové pokuty (v celkové výši  5 000,- Kč).

Byly také poskytovány rady týkající se živnostenského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s živnostenským podnikáním.

V průběhu celého roku 2007 se prováděla verifikace a konsolidace dat. Cílem bylo odstranění duplicitních údajů vzniklých při přechodu na nový program pro zpracování  a evidenci údajů o živnostenském podnikání (v roce 2006 došlo k přechodu  z lokálních evidencí podnikatelů do jediné centrální databáze).

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad  postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. V roce 2007 bylo vydáno celkem 6 nových osvědčení zemědělského podnikatele ( 3 právnickým osobám a 3 fyzickým osobám). Byly vydány 3 změnová osvědčení zemědělského podnikatele. Některá dříve vydaná osvědčení byla rušena.

Za rok 2007 odbor obecní živnostenský úřad vybral správní poplatky v celkové výši 520 000,-Kč.

Odbor dopravy

Ing.Alena Novotná

Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy vykonával v roce 2007 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III.třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II.a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II.a III.třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničním ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III.třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost v roce 2007 podle zákona č.13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

31

vydaných stanovisek

158

Podle zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti pro taxislužbu.

činnost v roce 2007 podle zákona č.111/1994 Sb.

počet

vydaných stanovisek

9

počet provedených zkoušek z  odborné způsobilosti

3

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III.třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost v roce 2007 podle zákona č.361/2000 Sb.

počet

vydaných stanovení úpravy provozu

84

vydaných stanovisek

10

registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

12798

počet vydaných řidičských průkazů

2344

počet nových řidičů

268

počet vydaných mezin.řid.průkazů

76

počet odebraných řidičských oprávnění (vydané zákazy řízení i jiným úřady a soudy)

79

počet vydaných potvrzení o ztrátě

169

počet vydaných karet řidiče

65

počet vydaných profesních osvědčení

333

bodový systém

počet

celkem předběžně zadržených řidičských průkazů

32

celkem potrestaných řidičů

1 164

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.registr vozidel

počet

počet nových vozidel v roce 2007

562

počet individuálně dovezených vozidel v roce 2007

128

počet odhlášených vozidel ze správního obvodu Lysé n.L. v roce 2007

1 602

počet přihlášených vozidel do správního obvodu Lysé n.L. v roce 2007

2123

počet vozidel trvale vyřazených z provozu v roce 2007

158

počet vozidel dočasně vyřazených z provozu

168

počet vozidel v převodu

1568

počet vozidel odcizených v roce 2007

5

počet vozidel provozovaných ve správním obvodě Lysé n.L. v roce 2007

13080

počet vozidel celkem zaregistrovaných ve správním obvodě Lysá n.L.

17 012

celkem provedených elektronických operací v systému RV

6 443

V květnu zahájil svou činnost na odboru dopravy i zkušební komisař.

A B C

Zkouška z odbor. způsobilosti

prospěl

2

15

1

  neprospěl

1

20

1

Opakované zkoušky-testy

prospěl

1

14

 
  neprospěl

  30

 
Opakované zkoušky - jízdy

prospěl

  8

1

  neprospěl

  32

 
S hodnocením prospěl skončilo

  2

34

3

S hodnocením neprospěl skončil

    1

 
Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost v roce 2007 podle zákona č.200/1990 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

490

počet postoupených přestupků

16

počet odložených  nebo  zastavených přestupků

127

počet uložených pokut

176

na pokutách uloženo celkem

624 400,-Kč

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

23

celkem za rok 2007 vybránona správních poplatcích

2 360 143,- Kč

na pokutách

741 800,- Kč

Celkem Odbor dopravy za rok 2007 přispěl do rozpočtu města částkou 3 101 943,- Kč.

Odbor školství a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Úsek školství:

Počet škol v našem městě:

4 mateřské školy : MŠ Dráček - ředitelka pí Bc.Marcela Michňová - počet dětí 50, MŠ Čtyřlístek - ředitelka  pí Hana Rambousková - počet dětí 90, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Jana Stará - počet dětí 46 , MŠ Mašinka - ředitelka pí Jaroslava Černá - počet dětí 68

3 základní školy : ZŠ B.Hrozného - ředitel Mgr.Karel Špecián - počet dětí 494, ZŠ J.A.Komenského - ředitelka Mgr.Vlasta Karásková - od 1.8.2007  Mgr.Marie Nováková - počet dětí 384,  ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška - počet dětí 89

1 Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy - ředitel Mgr.Petr Tomek - počet dětí 72

l  Základní umělecká škola F.A.Šporka -  ředitelka Vlasta Blažková - počet dětí 540

2 střední školy : Obchodní akademie - ředitelka  RNDr.Ivana Dvořáková - počet dětí 224 a  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  - ředitelka Ing.Irena Mázlová - počet dětí 350

Na provoz škol a školských zařízení  bylo vyčerpáno celkem 12.774 tis.Kč , na investiční výstavbu ve školství 5.752 tis.Kč .

Z financí určených na provoz  se uskutečnily následující akce:

MŠ Mašinka - vybavení školní zahrady, MŠ Čtyřlístek - malování, MŠ Pampeliška - nákup nového nábytku do 1.třídy, MŠ Dráček - vybavení školní zahrady, oprava střechy, výměna el.instalace II.etapa, ZŠ Komenského - regulace plynové kotelny, oprava hořáků plynových kotlů, dovybavení nábytkem dvou tříd, ZŠ B.Hrozného - zakoupení nového nábytku,  instalace zabezpečovacího zařízení,  ŠD Litol - zhotovení plynového vytápění, ZUŠ - vybavení učebny výtvarného oboru nábytkem, ŠJ Eurest - malování.

Státní správa ve školství

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích - Milovice: ZŠ a MŠ Milovice, MŠ U Broučků, ŠJ Milovice, MŠ Sluníčko (vznik 1.9.2006)

Ostrá: MŠ Ostrá

Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem

Semice: ZŠ Semice, MŠ Semice

Stratov: MŠ Stratov

Úsek památkové péče:

V roce 2007 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR, Krajskému úřadu Středočeského kraje a všem našim dárcům.

Společnost Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o., uhradila restaurování alegorické sochy Říjen ze zámeckého parku v plné výši, a to částkou 122.115,- Kč. Dílo obnovil ak.sochař, pan Adamec.

Od paní Krepsové město získalo finanční dar ve výši 25.000,- Kč, od JUDr. Krále 20.000,- Kč. Uvedené dary byly vyčleněny na restaurování sochy Lvice - severní ze zámeckého parku. Zbývající částku 13.000,- Kč uhradilo město. Celkové náklady činily 58.000,- Kč.

Pan Frňka - stavitel daroval městu částku ve výši 30.000,- Kč, která pokryla polovinu nákladů na restaurování sochy Lvice - jižní ze zámeckého parku, druhou polovinu uhradilo město. Obě sochy restauroval ak.sochař, pan Pospíchal.

Restaurátor, pan Oto Pospíchal, zdarma obnovil i schodiště mezi těmito sochami.

Společnost A.S.A , s.r.o. , věnovala městu dar ve výši 63.000,- Kč. Prostředky byly použity na restaurování sochy Lva ze zámeckého parku. Město poskytlo 16.905,- Kč. Celkové náklady činily 79.905,- Kč. Socha byla zrestaurována ak.sochařem, panem Adamcem.

Na sochy přispěli i hasiči z Byšiček částkou 1.000,- Kč.

Poskytnuté finanční dary celkem činily 261.115,- Kč. Touto cestou děkujeme všem, kteří se na obnově památek našeho krásného města podílejí.

Město získalo dotaci v celkové výši 1.420.000,- Kč, a to z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR na obnovu měšťanského domu čp. 177 - Jednotu - další etapu - 120.000,- Kč, město poskytlo 91.000,- Kč a dále pak na restaurování alegorické sochy Srpen 115.000,- Kč, město poskytlo 6.485,- Kč, na alegorickou sochu Září ze zámeckého parku 115.000,- Kč, město poskytlo 5.645,- Kč a na opravu a obnovu ohradní zámecké zdi - I. etapu - 1.070.000,- Kč, město poskytlo 1.070.715,- Kč. Podíl města činil  celkem 1.173.845,- Kč.

Od Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 150.000,- Kč na zhotovení kamenné kopie sochy Apollona ze zámeckého parku, město vyčlenilo ze svého rozpočtu v r. 2007 částku ve výši 39.900,- Kč. Již v r. 2006 byl zakoupen kámen - tzv. mšenský pískovec ve výši cca 20.000,- Kč a v roce 2007 započaly práce na předmětnou akci. V roce 2007 byly dokončeny kamenosochařské reprodukční práce a z 10% byly zrealizovány finální kamenosochařské práce. V současné době je dílo umístěno v ateliéru akademického sochaře, pana Jiřího Kačera. Restaurování je rozděleno do tří etap, započato v roce 2007, dokončeno bude roku 2009. Celkové náklady na vyhotovení kopie činí 834.750,- Kč.

Další akcí, která byla v roce 2007 dokončena (započata v roce 2006),  je restaurování soch „Dne, Noci a zídek po stranách středního schodiště" ze zámeckého parku. ( Z rozpočtu města roku 2006 bylo poskytnuto na obnovu uvedené památky 202.825,- Kč a z veřejné sbírky 77.000,- Kč). V roce 2007 bylo vyčleněno z městského rozpočtu 77.175,- Kč. Celkové náklady činily 357.000,- Kč.

Byla zpracována studie na revitalizaci zámeckého vrchu a bylo provedeno výběrové řízení na projekt revitalizace klášterních teras a francouzské zahrady.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 26 rozhodnutí na kulturní památky, 20 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 24 stanovisek dle § 149 správního řádu,1 rozhodnutí ( opatření dle § 10 „památkového zákona" ) a 61 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů - Program regenerace a Fond obnovy památek.

Celkově se město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 1.400.000,- Kč.

Úsek kultury:

Z kapitoly rozpočtu Kultura a tělovýchova bylo v r. 2007 vyčerpáno 9244 tis.Kč,

z čehož čerpání Městské knihovny činilo 2390 tis. Kč. Na investiční akce bylo z této kapitoly vyčerpáno 976 tis.Kč.

Sportovním a společenským organizacím, které věnují svůj čas dětem a mládeži, bylo formou dotací vyplaceno 950 tis.Kč na jejich provoz.

Byla realizována řada akcí, jichž bylo město pořadatelem či spolupořadatelem - ples města, velikonoční koncert Spirituál kvintetu, Dny evropského dědictví, představení Divadla AHA! „Ženitba", komedie Saši Rašilova a Vandy Hybnerové „Omámený kolotoč", představení divadla Viola „Večírek na Seině", koncerty Roberta Křesťana a Druhé trávy, Poutníků, Jiřího Schmitzera a vánoční koncert Czech Collegium.

Jednotlivé sportovní a kulturní akce město podpořilo částkou 393 tis.Kč z Kulturního fondu a Fondu činnosti mládeže - Slavnosti hraběte Šporka, Lyský Montmartre, Festival Hogo Fogo, Romský festival, Polabské variace, koncerty v kostele, Zahradní slavnost na Bon Repos, Slavnosti Labe, Zahájení Adventu, dále různé akce škol, školek, Farní charity, Empatie, Městské knihovny, Klubu přátel dechové hudby atd.

Náš odbor organizačně zajistil stánek Mikroregionu Polabí a ve spolupráci se členy Kulturní komise a městskou knihovnou reprezentoval naše město na výstavě „Regiony ČR" na Výstavišti Lysá n.L.

Ve dnech státních svátků v květnu a říjnu se uskutečnila vzpomínková shromáždění, ve spolupráci se Spolkem rodáků a Domovem důchodců se v prosinci konalo tradiční „Zimní setkání v zámeckém parku".

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Středního odborného učiliště.

Pro veřejnost byla uspořádána fotosoutěž, které se účastní lidé ze širokého okolí, pro žáky základních a středních škol soutěž o nejlepší slohové práce na témata zaměřená na využití volného času mládeže, názory na grafity, negativní jevy ve společnosti atd.

Od září do prosince byl organizován Kurz tance a společenské výchovy v Benátkách n.J.

V obřadní síni bylo přivítáno 67 nově narozených občánků města, mezi nimi i trojčátka.

Během loňského roku bylo popřáno 149 seniorům k významným životním jubileím.

Odbor zajistil vydávání a distribuci měsíčníku „Listy města Lysé n.L. a okolí".

Byly zajištěny propagační práce a materiál pro město ve výši 302 tis.Kč.

Odbor sociální a zdravotní

Květuše Tobiášová, vedoucí odboru

Na úseku výplaty dávek v přenesené působnosti:

Od l. ledna 2007 odbor sociální a zdravotní při MěÚ v Lysé nad Labem jako úřad s rozšířenou působností realizoval  změny v dávkovém systému .

Zákon o sociální potřebnosti byl nahrazen zákonem o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. Tento zákon je moderním systémem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivuje osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Zabraňuje sociálnímu vyloučení. Byl zaveden jednotně na celém území ČR. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje se musí mít lépe než ta, která nepracuje nebo se práci vyhýbá. Součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.

Vyplácené dávky:

l. příspěvek na živobytí - vyplaceno 3 252 404,- Kč

2.doplatek na bydlení - vyplaceno 804 174,- Kč

3. mimořádná okamžitá pomoc - vyplaceno 222 389,- Kč (jednorázové dávky)

Rodinám s dětmi a nezaměstnaným jedincům do 30. 4. 2007 (možná výplata podle zákona o sociální potřebnosti) bylo přiznáno 621 dávek v celkové výši 1 948 740,- Kč .

Od 1. 5. 2007 byla realizována výplat pouze v systému hmotné nouze , byly vyřízeny žádosti cca 510 žadatelů. Vyplaceno bylo 1 380 dávek v celkové výši 4 278 967,- Kč.

V oblasti dávek hmotné nouze bylo řešeno 6 odvolání proti rozhodnutí správního orgánu. Bylo provedeno 65 sociálních šetření v rodinách žadatelů a vyřízeno 116 žádostí od soudů , Policie ČR a dalších správních orgánů.

Na úseku výplaty dávek obcí s rozšířenou působností:

Zdravotně postiženým jedincům v r. 2007 bylo vyplaceno 546 jednorázových peněžitých příspěvků podmíněných zdravotním stavem v celkové výši 4 903 342,- Kč, z toho 14 příspěvků na zakoupení motorového vozidla, 2 příspěvky na jeho zvláštní úpravu. Dále bylo vyplaceno 503 příspěvků na provoz motorového vozidla  a 12 příspěvků na opatření zvláštních pomůcek, 2 příspěvky na úpravu bytu. Na tomto úseku bylo vydáno 694 rozhodnutí. Bylo provedeno 30 sociálních šetření.Na úseku  sociálním v rámci samostatné působnosti:

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou  (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo cca 69 žádostí o byty pro jednotlivce  a cca 25 žádostí o byty pro manželské dvojice.

V případě potřeby  jsme pomáhali sepisovat žádosti o umístění v DPS na odboru, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů, zpracovávaly se podklady pro jednání sociální a zdravotní komise a rady města. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům oznámeny písemně . V r. 2007 bylo umístěno 6 osob do bytů pro jednotlivce a 1 osoba do bytu pro manželské dvojice.

Pod sociálním a zdravotním odborem pracovala sociální a zdravotní komise, která má 7 členů, schůze se konají 1 x měsíčně. Členové komise společně s odborem projednávali žádosti o finanční příspěvky z Charitativního fondu, umístění žadatelů do DPS, záležitosti týkající se dětí, starých a zdravotně postižených spoluobčanů. Podklady pro jednání komise připravoval odbor. Odbor dále zpracovával materiály pro jednání rady města. Radě města bylo v roce 2007 předloženo 32 zpráv.

Z rozpočtu Charitativního fondu bylo vyčerpáno 73 000,- Kč a byla provedena  jeho aktualizace.

Odbor pracoval s rozpočtem Klubu důchodců v Lysé nad Labem a Litoli.

Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 23 945,- Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně, z toho bylo vyplaceno 15 960,- Kč za 2 pohřby občanům bez příbuzných.

Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepsal žádosti a vypracoval rozhodnutí o jejich ustanovení. Zvláštní příjemce důchodového pojištění byl v r. 2007 ustanoven v jednom případě a pro dávku příspěvek na péči také jeden zvláštní příjemce.

Odbor spolupracoval s Centrem sociálních a zdravotních služeb (pečovatelskou službou), byla provedena společná šetření. Průběžně byly potvrzovány žádosti o zavedení pečovatelské služby. Na úseku samosprávy bylo provedeno 34 šetření.

Na úseku dávek výplaty příspěvku na péči:

Od 1. ledna 2007  odbor sociální  jako úřad s rozšířenou působností realizuje výplatu příspěvku na péči. Prakticky se jedná o to, že k 31. 12. 2006 byla občanům zastavena výplata zvýšení důchodu pro bezmocnost a byla překlopena do systému příspěvku na péči dle zák. č. 108/2006 Sb.Počet vyplácených příspěvků k   31. 12. 2007:

mladší 18ti let starší 18ti let

I.  stupeň závislosti lehká závislost

2000,- Kč (děti 3000,- Kč) 2 191

II. středně těžká závislost 2 131

4000,- Kč ( děti 5000,-Kč)

III. těžká závislost

8000,- ( děti 9000,- Kč) 27 55

IV. úplná závislost 10 47

11000,-

Celkem 41 424

Příspěvek na péči má sloužit občanům k zakoupení tzv. sociální služby tj. veškerých služeb pečovatelské služby,  pobytu ve stacionáři, osobní asistence apod. , účelem tohoto zákona je, aby každý občan měl možnost setrvat co nejdéle ve svém domácím , přirozeném prostředí.

Za správní obvod Lysé nad Labem bylo celkem v systému příspěvku na péči  v r. 2007 vyplaceno 26 387 000,- Kč.

K 31. 12. 2007 bylo vypláceno 465 klientů z toho do 18 let  věku .. 41 klientů.  Z dávky  zvýšení důchodu pro bezmocnost  bylo překlopeno  na příspěvek na péči  328 dávek. V roce 2007 bylo nepřiznáno, odejmuto, ukončeno 165 dávek to např. z důvodu úmrtí event. nevhodného zdravotního stavu.

Bylo provedeno 380 sociálních šetření .

Na úseku sociálně právní ochrany dětí:

V evidenci je celkem 1059 spisů rodin  , zúčastnili jsme se 264 soudních jednání ve věci vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem (výchova a výživa před rozvodem , po rozvodu aj.). Dále jsme se zúčastnili jiných jednání v zájmu nezletilých dětí u jiných institucí, kde jsme vystupovali jako kolizní opatrovníci. Dle zákona  o soc. právní ochraně dětí jsme vykonali 95 návštěv dětí umístěných v dětských domovech a ve výchovných ústavech. V rodinách v našem regionu jsme provedli 423 návštěv .

Sociální pracovníci pomáhají  rodinách s dětmi při obstarávání vhodného bydlení, azylového bydlení apod.  , v případě domácího násilí jsme nápomocni Policii ČR při řešení obtížné situace rodiny.

Ve 4 případech se OSaZ zabýval případy týraných dětí, spolupracovali jsme s Policiií ČR při řešení složitých životních situací těchto  rodin. V r. 2007 jsme realizovali umístění 3 dětí na základě předběžného opatření  do dětských domovů z důvodů záškoláctví, výchovných problémů. Ústavní výchova byla realizována ve 2 případech.

Úsek soc. právní ochrany - práce kurátora pro děti a mládež:

V roce 2007 kurátorka pracovala aktivně s 86 dětmi a jejich rodinami. Jedná se o děti, u kterých se projevila sociální patologie tj. trestná činnost, výchovné problémy, záškoláctví apod. , dále pracovala se 49 dětmi mladistvými s poruchou chování, s 21 nezletilými dětmi (do 15ti let) a 10 mladistvými (15-18 let) pro trestnou činnost. Problematika sociální patologie u nezletilých občanů narůstá z důvodu nedůsledného působení rodičů na výchovu dětí, které nemají ošetřený  volný čas, experimentují s drogami.

Odbor sociální a zdravotní vykonal v r. 2007  celkem 932 sociálních šetření.

Práce sociálního kurátora pro dospělé občany:

V evidenci kurátora  je celkem 241 klientů propuštěných z výkonu trestu, vazby. V roce 2007 bylo celkem propuštěno z VT a VV 39 osob. Při propuštění kurátorka zajišťuje těmto občanům bydlení  a dávku mimořádné  okamžité pomoci z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením.  Celkem bylo vyplaceno dávkovým oddělením  ze systému hmotné nouze v  r. 2007 .. 18 000,- Kč.

Úsek zdravotnictví:

Agenda na úseku zdravotnictví je plně v kompetenci Krajského úřadu SK. Městský úřad Lysá n.L. jako úřad s rozšířenou působností je pověřen agendou, která se týká vydávání receptů na vázané léky praktickým lékařům, dále přestupkové agendy. V r. 2007 nebyl projednáván přestupek na úseku zdravotnictví. Recepty s modrým pruhem má v současné době vydáno 7 lékařů .

Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová, vedoucí odboru

Od 1.1.2003 odbor  životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a po zrušení bývalých okresních úřadů vykonává některé činnosti jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony.  Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a  Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále se  odbor životního prostředí vyjadřuje k projektovým dokumentacím (v roce 2007 jich bylo předloženo 269),  k návrhům územních plánů obcí, regulačním a zastavovacím studiím a různým záměrům, které by mohly nebo mají  vliv na životní prostředí.

V působnosti odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá , Starý Vestec, Stratov.

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. v roce 2007 bylo vydáno:

36 souhlasů ke kácení dřevin (89 stromů a 2180 m² keřů),

10 nesouhlasů ke kácení dřevin (40 stromů a 40 m² keřů),

25 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby (135 stromů a 76 m² keřů),

17 oznámení o pěstebním a havarijním kácení dřevin, 3 řízení o kácení zastavena, 2 postoupena

6 rozhodnutí k zásahu do významného krajinného prvku,

1 rozhodnutí ke změně krajinného rázu,

9 rozhodnutí o správním deliktu, 5 rozhodnutí o přestupku (205.000,-Kč), 2 řízení zastavena

2 povolení na ošetření památných stromů,

1 souhlas k činnosti v ochranném pásmu památných stromů.

Byly zajištěny dotace pro ošetření 7 ks památných stromů v celkové částce: 61.109,-Kč pro město Lysá nad Labem. Dále dotace pro obec Přerov nad Labem na vypracování projektové dokumentace obnovy obecní zeleně ve výši 170.000,-Kč a 30.000,-Kč pro Starou Lysou na výsadbu ovocných stromů do sadu. K výsadbě zámecké aleje v Lysé nad Labem bylo získáno 94.947,-Kč a na vydání brožury o zámeckém parku 34.000,-Kč.

V rámci ekologického vzdělávání veřejnosti bylo ve spolupráci s občanskými sdruženími a fyzickými osobami uspořádáno celkem  9 akcí k tématu - Den Země, Mezinárodní slavnosti Labe, Den bez aut, Den stromu. Do městských Listů bylo předáno celkem 21 článků na téma ochrany přírody a krajiny.

Rostlinolékařská péče - zákon č. 147/1996 Sb.a zákon č. 326/2004: Bylo evidováno celkem 233 včelstev a vedeno 1 řízení ve věci šíření invazního plevele.

Týrání zvířat - zákon č. 246/1992 Sb.: bylo vedeno 5 řízení s místním šetřením ve věci týrání domácích zvířat, uloženo 6 pokut (13.250,-Kč) a 1 napomenutí.

Ochrana ovzduší - zákon č. 86/2002 Sb.: Bylo vydáno 6 rozhodnutí o vyměření poplatku či stanovení záloh na poplatek pro střední zdroje znečišťování ovzduší, 40 sdělení ve věci nezpoplatnění zdroje znečišťování ovzduší, řešeny 4 stížnosti ohledně ochrany ovzduší, zpracovávání evidence zdrojů znečišťování ovzduší v programu OVZDUŠÍ (v evidenci je 85 středních zdrojů a 22 malých zdrojů znečišťování ovzduší.

Nakládání s odpady - zákon č. 185/2001 Sb.: Bylo vydáno 14 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, provedeno 15 kontrol v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, řešeny 3 stížnosti ohledně nakládání s odpady, vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI (zpracováno 128 hlášení o roční produkci, celoroční průběžná evidence přepravy nebezpečných odpadů původců odpadů v ORP).

Lesní zákon  č. 289/1995 Sb.:Ve správním řízení bylo řešeno 13 žádostí o udělení výjimky s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa.  Dále byly vydány  3 výjimky  z doby zalesnění a zajištění porostů. Proběhly 1 řízení o dočasném vynětí z plnění funkcí lesa. Správní orgán zajistil zpracování lesních hospodářských osnov pro drobné vlastníky lesa (do 50 ha lesa) s platností od 1.1.2007 do 31.12.2016 .  Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin č. 149/2003 Sb.: Podle zákona o nakládání s reprodukčním materiálem bylo vydáno 4 potvrzení o původu a jedenkrát provedena kontrola při sběru reprodukčního materiálu.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.: Bylo vydáno 200  plomb a lístků o původu ulovené zvěře, 3 lovecké lístky, dále bylo vydáno 7 souhlasů s mimořádným lovem zvěře.  Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady proběhla hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře. Z důvodu ochrany zvěře při kladení mláďat byl vyhlášen zákaz vstupu do části jedné honitby a ustanoven jeden myslivecký hospodář. Na úseku státní správy myslivosti vyplývá ze zákona povinnost spolupracovat s policií ČR  (oddělení zbraní a střeliva).  Na správních poplatcích bylo vybráno 2150,- Kč.

Rybářství - zákon č. 102/1963 Sb.: Celkem bylo vydáno 263 státních rybářských lístků. Na správních poplatcích bylo vybráno 89.150,- Kč.

Vodní zákon  č. 254/2001 Sb.: v uplynulém roce bylo přijato celkem 957 žádostí. Z toho v důsledku celostátního ukončení platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod a vypouštění vyčištěných odpadních vod bylo evidováno 754 žádostí na povolení nakládání s podzemními a povrchovými vodami a 33 žádostí na vydání dodatečných stavebních povolení k legalizací studní a povolení nakládání s podzemními vodami.

V rámci činnosti vodoprávního úřadu bylo vydáno 14 samostatných  stavebních povolení - vodovod, kanalizace, 42 stavebních povolení a povolení nakládání s vodami - studny, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, 2 samostatná rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami - odběry vod ze studní, 15 souhlasů se stavbou v záplavovém území, 27 kolaudačních rozhodnutí, 13 kolaudačních souhlasů, schválení havarijních plánů společností  KOVONA, LINDE + WIEMANN, Povodí Labe, s.p., LABSKÁ, strojní a stavební. Na správních poplatcích bylo vybráno 56.100,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu -zákon č. 334/92 Sb.: Bylo vydáno: 36 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, 5 souhlasů s vedením nadzemních a podzemních tras.

V roce 2007 odbor životního prostředí provedl celkem 214 kontrol vyplývajících z vydaných rozhodnutí a dále na základě podnětů od fyzických a právnických osob.

Městská policie

Luděk Přibyl, velitel

V roce 2007 bylo na služebnu  Městské policie nahlášeno celkem 1417 oznámení. Strážníci MěP řešili 2839 přestupků, z toho 215 přestupků bylo předáno příslušným správním orgánům, za ostatní přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 620.600,- Kč. Z toho bylo 348.500,- Kč vybráno v hotovosti a 272.100 Kč na pokutách na místě nezaplacených.

Strážníci  předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 31 osob. Dále zjistili 20 vraků automobilů, 196 závad na veřejném osvětlení, 92 závad na dopravním značení a 108 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna fa. Václav Bílek, na závady dopravního značení upozorněni odbor Správy majetku MěÚ Lysá n/L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem.

Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 89 doporučených dopisů. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 113 psů a ve 31  případech byly zadrženy osoby podezřelé z trestné činnosti.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany ( PCO ), který monitoruje 95 objektů

( školy, podniky, prodejny, rod. domy ) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2007 mělo trest uloženo 21 osob.Trest neodpracovala žádná osoba , 19 osob bylo oznámeno Okresnímu soudu Nymburk. Dva odsouzení trest  vykonávají. V roce 2007 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

Stávající počet strážníků je stanoven na  12 + 1. V  roce 2007 jeden strážník ukončil pracovní poměr a na uvolněné místo  po výběrovém řízení nastoupil p. Michal Rohlík.

Luděk Přibyl

velitel městské policie

Strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A - Byšičky,Dvorce

Smolíková

B  - Litol  II.

Kačík

C  - Litol  I.

Štusová

D  - Lom

Rohlík

E  -  Sídliště

Petrášek

F  -  město - střed

Kaplan

G  - Kačín

Vykydal

H -zámek

Skořepa

I - Školní  nám.

Zitová

J -  Klicperova

Zita

K  - Havlíčkovo nám.

Baumgartner

L  - nádraží

Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly  průběžně plněny.

Rozpočtové příjmy za rok 2007 :

a) Uložené blokové pokuty  celkem :  620.600,- Kč

Z toho nezaplacené k 31. 12. 2007 ( 50.493,- Kč ) -  80.693,- Kč ( 87 pokut ) vymáháno formou exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n/L a  upomínkou ze strany MěP Lysá n/L. Vymoženo bylo v obou případech prozatím 31 pokut za 30.200,- Kč. Ostatní pokuty jsou v termínu pro zaplacení nebo upomínány MěP Lysá nad Labem.

b) PCO : 350.574,- Kč

Příjmy celkem  : 971.174,- Kč

================================================================

Rozpočtové výdaje za rok 2007 :

Platy zaměstnanců : 3.843.000,00  Kč

Sociální pojištění : 1. 002.000,00  Kč

Zdravotní pojištění : 347.000,00 Kč

Prádlo, oděv a obuv : 63.000,00 Kč

Knihy, učební pomůcky  a tisk : 1.000,00  Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek : 11.000,00 Kč

Nákup materiálu : 8.000,00 Kč

Pohonné hmoty : 55.000,00  Kč

Opravy a údržba : 88.000,00 Kč

Nákup kolků  : 4.000,00

Služby  :

Telekomunikací :  19.000,00  Kč

Školení : 33.000,00  Kč

Ostatní služby : 17.000,00 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje celkem : 5.491.000,00  Kč

==============================================================

Dotace  na kamerový systém : 630 000,00  Kč

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad.  Ze strany občanů nejsou  zásadní připomínky k práci MěP. Mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům jsou upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, nadále na generační problémy ( děti - důchodci ) a rušení veřejného pořádku  v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům .

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému ( IZS ) je na velmi dobré úrovni. V roce 2007 Městská policie spolupracovala ve 45 případech s hasiči ( Sbor dobrovolných hasičů Lysá n/L, Hasičský záchranný  sbor Nymburk  ) a ve 102 případech s Policií ČR.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality a to jak na úseku majetkových deliktů tak i na úseku pořádku a protidrogové prevence a to zejména formou komunikace s občany, zvýšenou kontrolou krizových míst a postupováním zjištěných poznatků kompetentním orgánům.  Dále byl v rámci prevence kriminality ve spolupráci s OO PČR  Lysá nad Labem uspořádán na školním hřišti dětský den . Ve spolupráci s odborem školství a kultury byla pořádána literární soutěž pro děti se zaměřením na využití volného času.

V roce 2007  se město v rámci prevence kriminality  přihlásilo do  dotačního programu" Partnerství",který vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR. Na základě zařazení do programu  bylo provedeno rozšíření  Městského kamerového dohlížecího systému o dva kamerové  body . Jeden kamerový bod byl vybudován v zámeckém parku a druhý kamerový bod dohlíží na parkoviště v ulici Čapkova .

Městská knihovna

Václava Šolcová, ředitelka

V Městské  knihovně Lysá nad Labem  bylo v roce 2007  registrováno  17138 návštěv čtenářů, do knižního fondu přibylo 1271 knih,  142  DVD a odebíralo se 52 titulů periodik. Bylo  uspořádáno  celkem 263 vzdělávacích a výchovných akcí, seminářů, odborných porad, besed a konzultací. Byly to např. informativní besedy pro žáky, studenty a učně, besedy pro děti z mateřských školek, akce Týden knihoven,  Čtení s čertem, besedy se spisovateli, pravidelné besedy o historii s PaedDr. Marií Kořínkovou,  kurzy  Malování na hedvábí, Pletení z pedigu a Tvořivá odpoledne pro děti s Míšou Bašteckou, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, kurzy břišních tanců pro děti a nově i pro ženy,  kurzy drátování,  Hrátky s angličtinou pro děti, Párty pro pány kluky, beseda s B. Chmelovou na téma Putování Jižní Kanadou, cestopisná přednáška s M. Lejsalem na téma Poezie zahrad, koberců a víra - cesta k duši Persie.

Knihovna se letos zapojila do jubilejního 10. ročníku NONSTOP čtení na téma Pocta Jaroslavu Haškovi. Celý přenos byl vysílán kamerou do internetové sítě, kam se mohli posluchači z celého světa on-line připojit. Dětští čtenáři se letos zapojili do výtvarné soutěže k jubileu Josefa Lady.Dvě žákyně z Masarykovy školy se umístily a ceny si jely převzít do Hrusic. Naše knihovna letos pořádala soutěž o Nejzajímavější přebal knihy.

Knihovna se již potřetí  prezentovala na Polabském knižním veletrhu, kde  provozovala Čítárnu u čerta. Knihovnice udělily cenu za nejhezčí dětskou knihu a předaly cenu: symbolickou knihu z keramiky. Velmi nás potěšila cena, kterou nám za Výstaviště předal J. Řehounek: Poděkování za významný přínos k rozvoji Polabského knižního veletrhu.

V loňském roce byla knihovna znovu vymalována, došlo k velké rekonstrukci podlahové krytiny - všechny knihy i regály musely být vystěhovány, celá plocha byla vylita betonem a po položení dlažby se vše stěhovalo zpět. Knihovna se nyní pyšní krásnou dlažbou. Dospělé oddělení bylo rozšířeno o nové regály na knihy a poničená křesla po havárii vody byla nahrazena novými.

Knihovně se podařilo získat dotaci z grantu od Středočeského kraje na nákup nových počítačů pro děti. V březnu knihovna přešla na nový výpůjční systém, na který se také podařily získat finanční prostředky z grantu. Knihovna nově poskytuje on-line katalog na svých webových stránkách. Do internetové studovny přibyly dva nové počítače s operačním systémem Microsoft Windows Vista.

Od února nabízíme služby barevné laserové kopírky (kopírování a posílání naskenovaných dokumentů do mailu), jejíž nákup financovalo Město Lysá n. Labem. Návštěvníci knihovny mají k dispozici  6 počítačů v Internetové studovně, kde mají možnost přístupu na internet, který mají registrovaní čtenáři zdarma.
Vytvořeno 20.7.2022 11:55:19 | přečteno 3x | jiri.virava
load