Zpráva o činnosti městského úřadu Lysá nad Labem za rok 2005

Obsah: Do roku 2006 

Sedmý rok v zastupitelstvu

Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí

Odbor finanční

Odbor městského investora

Odbor správy majetku

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury

Odbor sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Městská policie

Městská knihovna

DO ROKU 2006

Václav Houštecký, starosta města
Vážení spoluobčané, při vstupu do roku 2006 přijměte prosím můj srdečný pozdrav s přáním hodně zdraví, dobrých vzájemných občanských vztahů, osobní pohody a štěstí.

Dovolte mi, abych nejen zhodnotil uplynulé období, ale stručně přiblížil i dlouhodobé záměry města, které mají ve městě zlepšit naše životní prostředí a život občanů.

Pokud se týká funkce úřadu samosprávy i státní správy, myslím si, že v Lysé n.L. je dobře fungující úřad s dobrými pracovníky, ochotnými vyhovět občanům celého regionu. Vybavení úřadu odpovídá požadavkům současné potřeby s udržením dalšího vývoje techniky, neboť v první polovině roku 2006 bude zajištěno  vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky.

Nejsme velkým regionem, zajišťujeme státní správu celkem pro devět obcí, z nichž osm se zapojilo do sdružení "Mikroregion Polabí". Je to organizace sdružující obce a zajišťující vzájemnou výpomoc, pro kterou lze využít i dotační tituly k získání dotací pro malé obce. V součastné době usilujeme o  výstavbu vodovodního řadu pro zásobování vodou pro obce za Labem. Do mikroregionu se zapojila i obec Bříství, která patří do Českého Brodu, naopak město Milovice do Mikroregionu nevstoupilo.

Jak jistě ze životních zkušeností víte, pokud jsou cíle správně zaměřené, souvisí všechno se vším. V roce 2005 byla zahájena stavba obchvatu města (první etapa), která bude dokončena do konce května 2006. Před zahájením provozu na obchvatu provedeme úpravu chodníků v ulici Družstevní tak, aby byla zajištěna bezpečnost občanů užívajících tyto trasy.

Máme připravené projekty na výstavbu splaškových kanalizací pro dotaci a náš záměr je (po dokončení první etapy obchvatu) vybudovat kanalizační sběrač v Mírové ulici. Následně za získané finanční prostředky z prodeje a příspěvku firmy ARS Altmann provést rekonstrukci komunikace (v asfaltovém bezhlučném provedení)  od ulice Dukelská směrem z města  k mostu a následně veškerou dopravu obrátit tímto směrem, neboť i možnost vyjíždění z Mírové ulice na nadjezd by bylo velmi obtížné.

Do konce srpna roku 2006 bude dokončena komunikace v průmyslové zóně. Tato komunikace  bude do doby dokončení další etapy obchvatu napojena na Poděbradovu ulici a odkloní veškerou nákladní dopravu z Linde+Wiemann a Diwydag. Následně bude uzavřena pro nákladní dopravu ulice Masarykova. Úplné uzavření Masarykovy ulice bude po dobu výstavby kanalizace a následně rekonstrukci komunikace se zádlažbou a s  velkými úpravami včetně výsadby nových stromů v celé trase ulice.

V roce 2005 byla dokončena splašková i dešťová kanalizace v území přilehlém k Havlíčkově náměstí a v ulici Raisova včetně konečných úprav a komunikace.

V rozpočtu roku 2006 jsou v investicích zahrnuty komunikace Na mlíčníku, dokončení Křižíkovy ul., rekonstrukce povrchu komunikace Okružní.

Na výstavbu kanalizačních řadů v lokalitách Lom, a v lokalitě za Kruhovkou a Družstevní máme zažádáno  o dotaci v celkové investiční částce 26 mil. Kč, a na další kanalizace (potřebné ve městem tak, aby byl splněn příslib ČR do roku 2010 - odkanalizování měst  nad 2000 obyvatel)  v investiční hodnotě 80 mil. Kč máme připravené projekty k žádosti o dotaci a čekáme pouze na vyhlášení dotačního titulu v rámci ČR.

Pro zlepšení parkování již několik let usilujeme o získání pozemků v přinádražním prostoru, to je  v území bývalého nákladního nádraží podle ulice Čapkovy po celé délce až k  bývalému železničnímu přejezdu do Kovony (Vichrovky), a dále o pozemky na litolské straně kolejiště. Již v období posledních tří let značně vzrostla denní potřeba k zaparkování aut pro uživatele železniční dopravy, jsou to většinou občané okolních obcí, zejména z Milovic.

Jednáme s ČD o získání uvedených pozemků pro město a jednání se blíží k úspěšnému závěru. Do letošního rozpočtu je již zahrnuta malá částka na zahájení úprav centrálních parkovišť v uvedených pozemcích.

Pro informaci uvádím, že probíhá projednávání státní investice elektrifikace a stavební úpravy železniční trati do Milovic. I když je vlakové spojení na trati Lysá-Milovice-Lysá každou hodinu, je kapacita nedostatečná a nelze ji posílit přidáním vagónu k tahači. Po elektrifikaci trati bude možno nasadit větší soupravy a v Lysé se snad trochu uvolní ulice od zaparkovaných aut.

V roce 2005 se podařilo zajistit s STE  rekonstrukci rozvodů vrchního vedení do zemních kabelů a  městem bylo zajištěno veřejné osvětlení v Byšičkách. Pro rok 2006 je projednána spoluúčast STE na kabelizaci rozvodů v Sojovické ulici, kde město součastně zajistí veřejné osvětlení a kompletní předlažbu chodníků. Usilujeme o to, aby aspoň některé domy zabíhající do chodníků v Sojovické ulici, byly upraveny ku prospěchu uživatelů chodníků.

Pro školy byly v roce 2005 zajištěny investice zaměřené zejména na rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace, rozvodů topení, rekonstrukce vchodu  a  střech. Velmi tíživá situace je ve stavu oken ve všech budovách. Okna a parapety jsou zetlelé, dále jsou i vylámaná a nefungující kování. Okna začínají být ve stavu ohrožujícím bezpečnost dětí. Proto uvažujeme v roce 2006 provést výměnu oken, zejména západních stran (v nejhorších případech).  Musíme však vždy provést celou stranu pavilonu, aby se současně provedlo zateplení budovy. Celkový odhad nákladů na všechny pavilony je 25 mil. Kč. Hledáme cestu možnosti dotace. V letošním roce jsme zahrnuli do rozpočtu města výměnu oken v hodnotě cca 3 mil. Kč.  Pro informaci uvádím že platby za topení ve všech školách činí téměř  3,8 mil. Kč., z toho škola J.A.Komenského  2,2 mil. Kč.

V loňském roce byla provedena rekonstrukce parku u kapličky v Litoli, zbývá pouze provést výsadbu drobných rostlin a výsev trávy.

V roce 2006 hodláme provést úpravy zeleně v Jedličkově sídlišti, zatím je to předmětem diskuse a připomínek občanů.  Dále máme podanou žádost na dotaci na úpravy cest, opravy soch, opravu zahradního domku a opravu zámecké zdi v Zámecké ulici v celkové hodnotě 26 mil. Kč. Věříme, že nám dotace pro zhodnocení historického majetku města bude udělena a že dojde k úpravám velice potřebným, které zvýší počet těch, kteří budou ke své radosti a pohodě užívat tak krásné prostředí, které daleko široko žádná obec nemá. Věřím i tomu, že toto prostředí bude střediskem šíření kultury a vyhledávaným místem k odpočinku.

Ještě jednou Vás srdečně zdravím  a společně se těším na naplnění našich záměrů.

SEDMÝ ROK V ZASTUPITELSTVU

Marcela Chloupková, místostarostka

Po přečtení mého příspěvku asi nejeden čtenář zkonstatuje, proč jsem ho zařadila mezi články do zprávy o činnosti města za uplynulý rok. Asi proto, že „co koho bolí, o tom i řeč volí". Pak také kvůli tomu, že všechno ostatní, co se na městském úřadě událo, se dozvíte ve zbývajících příspěvcích p. starosty, p. tajemníka a všech vedoucích odborů vč. městské policie a knihovny.

Máme na konci třetí rok, kdy v Lysé n. L. pracuje patnáctičlenné zastupitelstvo města (dále ZM), kde jsou pouze dva zástupci ČSSD, dvoučlenné zastoupení v ZM má i KDÚ-ČSL a KSČM, tři mandáty patří ODS a na zbývající počet židlí usedlo šest nezávislých - tři  za hnutí „Město-občané-prosperita" a tři „Naše Lysá". Rok 2005 byl předposledním rokem čtyřletého cyklu, kdy se na veřejném zasedání ZM můžete potkat se zastupiteli:  starostou p. Houšteckým, p. Ing. Otavou, p. Mgr. Tomkem, p. Kolmanem, p. Ing. Firmanem, p. MUDr. Hospodkou, pí. Lajnerovou (nahradila na jaře odstoupivšího p. Zimu - ČSSD), p. RSDr. Šturmem, p. Ježkem, p. Šubrtou, p. Sedláčkem, pí. Valentovou, p. Horvátem, p. Mgr. Fajmonem, když nezasedá v Evropském parlamentu, a se mnou. (Možná, že někomu přijde tahle rekapitulace zbytečná, ale zjišťuji, že je mezi námi stále hodně spoluobčanů, kteří nevědí, jak se jmenuje pan starosta. A to si myslím je tři roky po volbách docela ostuda.)

V roce 2006 můžeme jít dvakrát volit. Poprvé začátkem června, kdy nás čekají volby do poslanecké sněmovny. Podruhé na podzim, kdy zvolíme nové zastupitelstvo Lysé n. L. Neříkejte, že k  volbám nepůjdete. Jak mám vypozorováno, výsledky parlamentních voleb významně ovlivní výsledky voleb ve městě. Trochu je to škoda, protože, jak se drobí hlasy v parlamentu, kde nakonec vždy dojde ke koaliční dohodě, protože žádná strana či hnutí „nevyhraje na celé čáře", tak se rozdrobí hlasy mezi kandidáty ve městě, kde jednak vnímáme výsledky celostátních voleb, pak vybíráme známá nebo osvědčená jména, dáváme přednost kandidátům z vyšším vzděláním, zvažujeme osobní sympatie, všeobecnou známost, bezúhonnost kandidáta vč. jeho nejbližších  atd. ... , takže z voleb vzejde nějaké složení zastupitelů, které nemusí být podle našich představ.

Já jsem poprvé kandidovala na podzim 1998, pak v mimořádných volbách 2000, dále ve volbách 2002. Vždycky to v Lysé dopadlo po volbách tak, že hlasy ČSSD (v r. 1998, 2000 jen jeden hlas) byly pomyslným jazýčkem na váhách, kdy se ze zvolených kandidátů vytvořily dvě skupiny po sedmi. Ihned po vyhlášení výsledků voleb se rozbíhají rozhovory předních představitelů jednotlivých stran či uskupení a „koalíme se". Taktizování nabírá obrátek, na vlastní kůži jsem se v r. 2002 přesvědčila, že ne zrovna příjemných. Již víme, kdo, s kým jde v parlamentu a zpravidla podle toho se silné strany a hnutí v Lysé snaží sestavit vládnoucí křídlo ZM a opozici. My, kteří obsadíme jen jedno či dvě křesla zastupitelů spíš tiše přihlížíme. Pokud ovšem právě ten náš jeden hlas není v dané chvíli nejdůležitější na misce vah, kde na jedné straně je zpravidla ODS+nezávislí a na druhé straně KDÚ-ČSL+KSČM. Nezasvěcenému se může zdát, že vítězí štěstí nad rozumem, ale nic není zadarmo. Na úvodním zasedání ZM je zvolen starosta, místostarosta a zbývající tři členové rady města. Dobré je, když je sepsána koaliční dohoda. To jsou pravidla společného „vládnutí". Ne, že by zaručovala úplnou spokojenost všech zainteresovaných, ale třeba po volbách 1998, kdy v radě města zasedly 2x ODS, 2x nezávislí, 1x ČSSD bylo mimo jiné sepsáno, že pro přijetí usnesení jsou třeba 4 hlasy. Jak dopadne hlasování v některém případě bez takovéhle písemné dohody při počtu 4 nezávislí a 1 ČSSD v radě města, je víc než jasné.

Být zvolen zastupitelem města je ctí pro každého. Pravomoc zastupitelstva města je velká.  Především rozhoduje o zásadních věcech týkajících se např. hospodaření města, ať již s penězi, tak pozemky, nemovitostmi. Každý z potencionálních zastupitelů města, tj. každý, jehož jméno se objeví na kandidátní listině, by měl předem zvážit, zda mu pracovní vytížení či rodinné povinnosti dovolí účastnit se jednání zastupitelstva, pracovních schůzek, slavnostních shromáždění a dalších společenských a sportovních akcí. Ano, je to úspěch být zvolen mezi patnáctku zastupitelů, ale není pěkné mít velkou absenci na jednáních a stále se omlouvat. Každý by měl být natolik soudný, že se vzdá mandátu zastupitele brzy poté, kdy zjistí, že nemůže dostát závazkům a přepustí svoje místo dalšímu v pořadí dle výsledku voleb.

Daleko širší působnost má rada města. Některá z přijatých usnesení dále nepodléhají schválení zastupitelstva. Je jich dost a vůbec nejsou nevýznamná. Mám zkušenost, že občany zajímají především ta rozhodnutí zdánlivě bezvýznamná (výše příspěvků z fondů města, pronájmy objektů - komu, za kolik, na co, přidělování bytů apod.) Na koncepce rozvoje města v jednotlivých oblastech většina obyvatel příliš nedá, protože ví, že rozvoj dle nástinu koncepcí je ovlivněn mnoha faktory. A ten, kdo se o dění ve městě příliš nezajímá - a to je většina obyvatel města - ten ani neví, kolik je zapotřebí dalších dokumentů pro chod města.

Proč o tom všem píšu? Protože vím, že se zvolna rozbíhá volební kampaň. Teď nemám na mysli celostátní mediální hašteření politiků tušících parlamentní volby, ale zatím spíš kuloárovou kampaň na úrovni stran a uskupení ve městě. Chci Vám povědět, že někdy můžete mít při hlasování ty nejlepší úmysly a stejně zvednete ruku pro nějaké rozhodnutí, ze kterého Vám „běhá mráz po zádech". Ale nemůžete jinak, protože, bohužel, nevystupujete za sebe. Jak takovým okamžikům předejít? Vyhrát volby na celé čáře a nepotřebovat při hlasování vůbec nikoho. Ano, chudák pak bude ten, kdo bude v menšině, ten se snad ani jednání zastupitelstva nemusí účastnit, protože nemá šanci cokoliv prosadit. Ale ti, kdo vyhrají, pak budou „vládnout" podle svých představ a možností a čtyři roky budou udávat tón ve městě. Takhle mívám někdy pocit, že každý chce chvilku tahat pilku, a pokud má vytvořený prostor pro slyšení a realizaci, tak se stane, že každému je trochu povoleno. Podle mého názoru pak dojde k plýtvání časem, energií a především penězi.

Takže se obracím na všechny čtenáře: Není Vám dění ve městě lhostejné? Chcete být aktivním účastníkem? Nečekejte, až Vás osloví zástupci některé z volebních stran či hnutí. Třebaže strany s tradicí mají rozhodující úlohu, kterou si nenechají vzít. Mají své zastoupení v kraji, parlamentu, senátu. Ten, kdo se úspěšně realizuje v politice je schopen lobováním přes známosti - jinak to snad nejde - získat potřebné finance.  Myslím ale, že procento zvolených nezávislých kandidátů v komunálních volbách nebývá malé. Staňte se iniciátory nezávislé volební kandidátky - třeba hasičů, učitelů, sportovců, mladých maminek ... - proč nepostavit patnáctičlenné kandidátky třeba z Vás? V případě zvolení - a myslím, že šanci na úspěch máte velkou - totiž lépe prosadíte při tvorbě rozpočtu svoje požadavky, protože Vás bude dost k jejich prohlasování,  a protože budete jednotní.ČINNOST  MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2005

Ing.Miloš Dvořák, tajemník MěÚ

Rok 2005 je možné nazvat „studijním rokem MěÚ". Úřednici, především pokud vykonávají státní správu v přenesené působnosti, podstupují zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti. Přípravu a zkoušku zajišťoval Institut pro místní správu v Benešově. V průběhu roku prošlo 2-3 týdenní přípravou a zkouškou celkem 16 úředníků a tím byly v zásadě  splněny požadavky v tomto druhu vzdělávání.

Úřad plnil  úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice,  Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. O dobrém plnění úkolů svědčí závěry z celkem 15 externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk. Zvýšila se i metodická a dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Organizační uspořádání úřadu nedoznalo výrazných změn, početní stav úředníků zůstal na úrovni předchozího roku. Personálních změn proběhlo několik: ke konci ledna 2005 odešel z úřadu p.Ing.Karel Hanuš a novým vedoucím odboru správy majetku se stal p.Mgr.Jiří Havelka. S ním posílil odbor p.František Blažek z odboru městského investora. V březnu odešla na mateřskou dovolenou paní Ing.Markéta Kučerová ze stavebního úřadu, kterou nahradila paní Marie Poborská. V dubnu nastoupila nová referentka odboru dopravy, paní Bc.Dana Štěrbová. V pololetí nastalo střídání na finančním odboru; za paní Marii Rambouskovou nastoupila paní Helena Ničová. V září došlo k nejsmutnější události ve vnitřním životě úřadu - náhle a bez rozloučení odešel vedoucí stavebního úřadu, p.Ing.Josef Svačina. Do konce roku řídila odbor paní Milada Fialová a od ledna 2006 převzala vedení odboru paní Ing.Jiřina Čížková. Poslední změna nastala v řadách městské policie - v posledním čtvrtletí ukončila pracovní poměr paní Jaroslava Jansová, kterou nahradil pan Miroslav Petrášek.

Členění úřadu na odbory:

Název Stav VedoucíKancelář městského úřadu 1+4 Ing.Miloš DvořákVnitřní audit 1 Hana HanouskováOdbor vnitřních věcí 1+6 Irena ŠťastnáOdbor finanční 1+6 Ing.Ivana PolenováOdbor městského investora 1+1 Jana JavorčíkováOdbor správy majetku 1+7 Ing.Karel Hanuš (do 31.1.2005), Mgr.Jiří HavelkaStavební úřad 1+4 Ing.Josef Svačina  (+ 11.9.2005)Odbor obecní živnostenský úřad 1+4 Ing.Světlana DaňkováOdbor dopravy 1+6 Tomáš BřezinaOdbor školství a kultury 1+3 PaedDr.Věra BodnárováOdbor sociální a zdravotní 1+8 Květuše TobiášováOdbor životního prostředí 1+4 Miluše PilařováV listopadu 2005 probíhal 2.ročník hodnocení úředníků, na což navázalo 2-denní hodnocení vedoucích odborů za účasti vedení města. Součástí akce bylo i vyhodnocení plánů vzdělávání.

K činnosti kanceláře MěÚ (KMÚ) patří rovněž zajišťování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města p.JUDr.Drábka. Pokračuje vymáhání nedoplatků za svoz komunálního odpadu a vymáhání pokut, které na město přešly od okresního úřadu.

Další činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Nejdůležitějším počinem bylo v roce 2005 zpracování „Krizového plánu Lysé nad Labem" a jeho schválení Bezpečnostní radou obce (BRO). Dalším důležitým úkolem byla aktualizace „Havarijního plánu", vydaného v roce 2003, ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Nymburk. BRO se na jaře 2005 sešla na mimořádném zasedání z důvodu hrozící povodně z tajícího sněhu. Další zasedání BRO probíhala již podle plánu.

Kancelář MěÚ také zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou. V průběhu roku 2005 dosloužilo 7 počítačů, převzatých při delimitaci z OkÚ Nymburk. Naproti tomu bylo pořízeno 9 nových počítačů a 5 kusů bylo modernizováno. Největším problémem v hardware v loňském roce bylo hledání vadných základních desek ve starších počítačích od Vikomtu a jejich výměna.  Postupně se doplňuje i software, aby bylo možné využít počítače na plný výkon.  Týká se to především programového vybavení pro stavební úřad, které nevyhovuje a začátkem roku 2006 musí být obměněno. Dlouhodobým úkolem je budování Geografického informačního systému, který byl doplněn o další vrstvu ZABAGED. Z hlediska informatiky je velmi důležité získání  Atestu shody se standardem Informačního Systému pro Veřejnou Správu pro náležitosti životního cyklu informačního systému. Pod složitým názvem se skrývá zabezpečení dat proti zneužití.

Do této oblasti spadá i dokončení projektu na zřízení městského kamerového systému, který byl Ministerstvem vnitra vybrán jako vyhovující a město získalo dotaci 1,45 mil.Kč.  S přidáním vlastních 200 tis.Kč byly namontovány 3 kamery, vybudováno operační pracoviště Městské policie a kontrolní pracoviště na místním oddělení Policie ČR.

Vcelku dobře je možné hodnotit práci 7 komisí jako poradních  a iniciativních  orgánů rady města. Úroveň práce jednotlivých komisí není zcela vyrovnaná a spíše odráží aktivitu členů, jak kdo chce přispět svými silami a názory. Komise se scházejí v různých periodách a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska komisí při svých pravidelných  jednáních, i když v řadě případů názor komise, názor odboru a rozhodnutí rady nejsou totožné. Tradičně dobře pracuje komise kulturní, bytová, sociální a zdravotní, trochu polevila komise sportovní, výrazně se zlepšila komise životního prostředí, po kritice ožila  komise  stavební a totéž čekáme od komise  bezpečnostní.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Finanční výbor pod vedením p.T.Sedláčka pokračoval  ve velmi širokém záběru a v závěru roku významně přispěl k přípravě a schválení rozpočtu na rok 2005.  Kontrolní výbor řízený p. Dr.J.Šturmem zvládl všechny plánované úkoly v množství i kvalitě, i když počet schůzí byl nižší, než v minulém roce. Kromě dvou výborů ze zákona existují i dva výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, druhý pro městskou část Dvorce. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepší informovanosti rady a zastupitelstva města, a proto pokračují v činnosti i nadále.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Irena Šťastná

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval především agendu na úseku matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a provoz podatelny. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní výdaje ve výši 31.628 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby apod., za celý rok pak byly o cca 1.635 tis.Kč nižší. V roce 2005 město obdrželo dotaci na výkon státní správy a dotaci na funkční místa státní správy v celkové výši  13.554 tis.Kč.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 18.436 přijatých písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 8.875 písemností, prostřednictvím pošty bylo do jiných měst doručeno 19.680 písemností. Vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 923 písemností.

V evidenci obyvatel bylo provedeno 614 záznamů. Za změnu trvalého pobytu bylo vybráno na správních poplatcích cca 16  tis.Kč. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů .byl správním rozhodnutím zrušen údaj o místě trvalého pobytu 32 občanům.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 58 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 58 sňatků. Občanský sňatek uzavřelo 54 párů, 4 sňatky byly uzavřeny v kostele. Paní matrikářka vystavila 39 druhopisů matričních dokladů.. Podáno bylo 5 žádosti o povolení změny jména a příjmení. Žádostem bylo vyhověno. Na Rejstřík trestů do Prahy bylo odesláno 483 žádostí  o výpis z rejstříků trestů. Dále bylo sepsáno 34 zápisů o určení otcovství,  4 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně a 78 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství. Pro použití v cizině byly vydány 2 osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a jeden matriční doklad.

V roce 2005 bylo ověřeno celkem 3.951 podpisů na listinách a 3.419 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 222.050.-Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.954 nových občanských průkazů (z toho 117 pro věznici v Jiřicích) a 1.868 cestovních dokladů. Nahlášeno bylo 316 ztrát občanských průkazů a 69 ztrát cestovních dokladů. Na správních poplatcích za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 470.800,-- Kč, na pokutách za 202 přestupků 43.600,-- Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 3.426 změn, z toho bylo přihlášeno 2.175 osob, odhlášeno 444 osob, narozeno 270 osob, zemřelo 191 osob, uzavřeno 253 sňatků, rozvedeno  93 sňatků.

Přestupková komise se zabývala v minulém roce 190 návrhy na projednání přestupků, 47 návrhů bylo postoupeno do místa trvalého bydliště obviněného, 46 jich bylo odloženo a 97 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení.  Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let nebyl spáchán žádný přestupek. Zpracováno bylo 231 pověstí.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 540 písemností.

Městská rada se sešla na 25 řádných a 2 mimořádných jednáních v celkové délce cca 108 hodin a přijala 685 usnesení

Městské zastupitelstvo se sešlo na 8 řádných jednáních a l mimořádném jednání v celkové délce cca 23 hodin.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem - rok 2005.

ŽENY přihlášeno 136

narozeno   34

odhlášeno   92

zemřelo 63

celkem 4.305  (k 31.12.2004 4.290)

MUŽI přihlášeno 110

narozeno   43

odhlášeno   81

zemřelo 55

celkem 4.028 (k 31.12.2004 4.011)

K 31.12.2005 CELKEM 8.333 obyvatel (k 31.12.2004 8.301)ODBOR FINANČNÍ

Ing.Ivana Polenová

Finanční odbor zpracoval za spolupráce všech vedoucích odborů a vedení města návrh na vyrovnaný rozpočet, který byl schválen v zastupitelstvu města dne 15.12.2004 jako vyrovnaný ve výši 133 360 tis.Kč. Tento rozpočet byl během roku 2005 několikrát upravován.

Ve skutečnosti Město Lysá nad Labem vykázalo k 31.12.2005 převahu příjmů nad výdaji ve výši 9 934 tis.Kč to znamená přebytek hospodaření.

Řádně byl splácen úvěr na Frutu i podchod a dokonce byl i poslední prosincovou splátkou uhrazen. Současně byly vyvázány objekty, které musely být na úvěr zastaveny. V roce 2005 byl také otevřen u Komerční banky úvěr na Komunikaci v Průmyslové zóně, který bude dočerpán v roce 2006 do celkové výše 18 700 tis.Kč.

Finanční odbor dále zajišťoval mzdovou agendu a účetní agendu. Ve výdajích bylo zpracováno 3 726 faktur a dobropisů. V příjmech měsíčně účtováno o 360 dokladech a v hospodářské činnosti průměrně 290 dokladech. Město je plátcem daně z přidané hodnoty, a proto též musí měsíčně účtovat o 100 vystavených fakturách zejména na pult centrální ochrany, Listy, inzerci, pronájem vodovodních řadů atd. Každý měsíc byla zpracovávána účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly vždy včas zasílány  na pracoviště Středočeského kraje v Praze.

V roce 2005 vydal odbor 68 rozhodnutí o povolení provozu výherních automatů a vyměřil správní poplatky v celkové hodnotě 2 477 tis.Kč z toho bylo zasláno finančnímu úřadu 50 % a na dále vybral na místním poplatku za výherní automaty 1 349 tis.Kč. Podíl na zisku byl 825 tis.Kč.

-Dále vedl agendu 785 poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal.. Za rok 2005 bylo vybráno 128 tis.Kč.

V roce 2005 bylo rozdělování půjček z fondu modernizace pozastaveno, a to z důvodu, že město muselo vrátit státu návratnou výpomoc, kterou obdrželo na založení tohoto fondu ve výši 2 600 tis.Kč. Odvod státu byl proveden a počítáme s obnovením poskytování půjček od  roku 2006. Agenda k 31.12.2005 má 86 klientů a většina z nich poctivě splácí. Neplatiči byli měsíčně upomínáni.

Dále byla vedena agenda dlužníků, která bohužel narůstá, zejména z odboru dopravy, od Městské policie, za přestupkové řízení a zejména na sociálních dávkách za výživné apod.

Po celý rok byla otevřena výdajová a příjmová pokladna. V příjmové pokladně mohli občané přímo uhradit všechny městským úřadem vyměřené správní a místní poplatky zejména za matriku, stavební povolení, poplatky a pokuty z odboru dopravy, za popelnice, psy, výherní automaty, taneční, inzerce do Listů, pronájmy bytů i nebytových prostor, splátky půjček a jiné platby. Počet občanů, kteří platili v pokladně města  se vyšplhal na číslo 14 299 tj. o 108 občanů více než v roce 2004, o 1119 občanů více než v roce 2003 a o 6948 občanů více než v roce 2002. Od těchto občanů bylo vybráno 8 804 385 Kč. Výdajová pokladna eviduje 1339 dokladů a na ně bylo vyplaceno 1 828 435 Kč.

ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

Jana Javorčíková

Celkem bylo na odboru uzavřeno 24 smluv o dílo + 1 dodatek, 33 objednávek , 2 smlouvy ohledně poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a fondu EU, 1 kupní smlouva,1smlouva o náhradě za užívání pozemku.Celkem bylo vypsáno 24 výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, 1 výběrové řízení dle programu PRAG EU. Během roku byla podána 1 žádost o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti životního prostředí ( 17 mil. Kč ) - doposud v jednání, 2 žádosti z  Krajského programu obnovy venkova - nevyhověno, 1 žádost o příspěvek na vypracování žádosti o dotaci na výstavbu  kanalizaci a pořízení projektové dokumentace ( od Krajského úřadu byla přidělena dotace ve výši 800 tis. Kč).

Odbor podal celkem žádost o 77 správních řízení v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče či drážní úřad . Zároveň zajišťoval veškerou agendu spojenou s dotačním titulem program obnovy venkova pro obce spádově náležící k našemu městu s rozšířenou působností a podklady pro zajištění odkanalizování města ( celkem 120 mil. Kč) dle směrnice EU do konce roku 2010.

V rámci kapitoly vodního hospodářství byly zajišťovány tyto akce:

1) Kanalizace a vodovod ul.Na Rybníčku, Havlíčkovo náměstí - III.etapa byla dokončena s finančními náklady  2.098tis. Kč.

2) Vodovod a kanalizace ul. Na Staré Vsi a ul.Dolejší - II.etapa akce byla řádně dokončena za investiční náklad 2.790 tis. Kč.

3) Vodovod U Cihelny - akce dokončena za celkové náklady 598 tis. Kč.

4) Rekonstrukce kanalizace ul. Čechova - dokončeno za částku 491 tis. Kč

5) Byla  pořízena  projektová dokumentace na kanalizaci za celkovou částku 845 tis. Kč

V rámci kapitoly komunikace byly zajišťovány tyto akce:

1)  Komunikace Na Rybníčku a Havlíčkovo náměstí - III.etapa byla dokončena s finančními náklady 2.825 tis. Kč.

2) Komunikace ul. Mladá - dokončena za celkové náklady 180 tis. Kč

3) Oprava komunikace ul.Na Mlíčníku za celkové náklady 171 tis. Kč

4) Pořízení projektové dokumentace cyklostezky podél Labe

5) Komunikace v Průmyslové zóně - zahájena výstavba, akce bude dokončena v roce 2006

6) Komunikace Křižíkova - zahájena výstavba, akce bude dokončena v roce 2006

V rámci kapitoly místní hospodářství byla dokončena výstavba veřejného osvětlení v Byšičkách za částku 449 tis. Kč a kabelizace rozvodů STE za finanční spoluúčasti města ve výši 1.182 tis. Kč. Dále byla  provedena demolice bývalého areálu Fruty za celkové náklady 500 tis. Kč a rekonstrukce podloubí radnice + fasáda za celkové náklady 1.100 tis. Kč.

V neposlední řadě odbor zajišťuje výstavbu inženýrských sítí a komunikace v nově vzniklé lokalitě RD u hřbitova za celkové náklady 7.785 tis. Kč, která bude dokončena v roce 2006.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Mgr.Jiří Havelka

Odbor správy majetku průběžně vyřizoval písemná podání organizací a občanů, týkajících se jeho činnosti. Dále zpracovával podklady pro jednání Rady města (RM) a Zastupitelstva města (ZM) a plnění usnesení vzešlých z těchto jednání. Celkem bylo zpracováno cca 400  podkladů do RM a ZM. Do RM města jsem připravili téměř polovinu všech příspěvků (322) Na jednotlivých úsecích odbor zajišťoval :

Správa a údržba bytového fondu :

Odbor SM zajišťoval sám, nebo prostřednictvím realitní kanceláře S+S a zprostředkovatelské firmy Crhová správu a údržbu bytového fondu. Bytový fond v Lysé nad Labem a v Litoli má 143 bytů. Další bytový fond obsahuje  čp.294 DPS A( dům pečovatelské služby) 6 bytů, čp.1729 DPS B 16 bytů, čp.1122 DPS C 14 bytů, čp.5 Litol 2 byty. Bytový fond v Milovicích I. a II. etapa zahrnuje 350 bytů.U bytového fondu byly vyřizovány připomínky a stížnosti občanů.

Bylo provedeno zpracování podkladů pro návrh rozpočtu pro realitní kanceláře - na opravy bytového fondu, a investice do bytového fondu. Odbor zajišťoval podklady pro jednání bytové komise a spolupracoval s ní.Bytová komise měla 11 jednání. Také se zajišťovala ve spolupráci s realitními kancelářemi projektová dokumentace, výběrové řízení na dodavatelské firmy, odsouhlasení provedených prací a převzetí provedených prací. Odbor prováděl zaúčtování a proplacení odsouhlasených faktur při opravě a údržbě bytového fondu. Provedlo se 9 směn bytů a bylo přiděleno 8 uvolněných bytů a 4 byty s dluhem na nájemném.

Pokračovala  součinnost při zajišťování exekučních řízení s neplatiči nájemného. Odbor dodával podklady, spolupracoval s právníky a po proběhnutí exekuce ještě spravoval majetek vyklizený z bytů.Další činností odboru byla spolupráce s dodavatelem tepla pro bytový fond tj. s firmou Thermoservis Nymburk.

Správa a údržba nebytových prostor a majetku města :

Odbor správy majetku obhospodařoval 76 objektů, uzavřel 8 nových nájemních smluv,bylo ukončeno 7 nájemních smluv, 5 nájemních smluv bylo obnoveno a bylo vyvěšeno 23 záměrů na pronájem nebytových prostor. Odbor sledoval průběžně měsíčně ve spolupráci s finančním odborem platby nájemného, splátky bytů, prováděl předpisy nájemného pro I.,  II., III. a IV.Q.2004. Průběžně upravoval předpisy plateb měsíčního nájemného dle nově uzavřených nájemních smluv. Pravidelně  písemně upomínal neplatiče nájemného,zasílal upomínky, týkající se opožděných splátek bytů, právníkům předal dva návrhy na soudní řešení neplatičů nájemného.Dále odbor správy majetku provedl inventarizaci majetku Města Lysé n/L.

Město prodalo v roce 2005 tzv. Holandský domek v Jedličkově ulici za částku 1 807 840,- Kč.

Při prodeji majetku města odbor  SM zajišťoval sepsání kupních smluv,  evidenci plateb při prodeji bytů na splátky , včasné zaplacení ceny bytu kupujícím, úhrady záloh na daň z převodu nemovitostí, vyplnění daňového přiznání pro finanční úřad, podklady do Rady města, atd.

Na úseku dopravy a dopravního značení :

Bylo provedeno vodorovné značení přechodů, parkovišť, vyhrazených míst pro invalidy, značení Husova náměstí, výměna poškozených DZ,  zpomalovací prahy v ulicích Zahradní, Šafaříkova, Smetanova, generální obnova DZ v Litoli - I. etapa a instalace fluorescenčního značení ostrůvku u Penny marketu a přechodu v Jedličkově ulici ( u čerpací stanice) . Odbor vydal 70 povolení k překopu komunikací a 38 rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací. Dále bylo vydáno 12 rozhodnutí o napojení na místní komunikaci.

Na úseku údržby a opravjsme zajišťovali :

Opravy chodníků : položení chodníku v ulici v ČSA, přeložení části chodníku v ulici

Čechova, oprava části chodníku v ulici Jiráskova, oprava schodště na

Husově náměstí, oprava  mozaikové dlažby - nám. Husovo  a nám B.

Hrozného, oprava schodiště s nájezdovou plochou na Jedličkově

sídlišti u čp. 1416 a 1417, jiné drobné opravy.

Opravy komunikací :oprava komunikace Uzavřená, Čechova a komunikace na Řehačku .

Zpevnění komunikací K Bažantnici, Na Vysoké mezi od svodidel +

spodní část, Spojovací, účelové kom. navazující na komunikaci

Raisova -  recyklátem, výtluky  po Lysé (Okružní, Tyršova atd.).

Opravy a údržba městského mobiliáře : Obhospodařování ostrůvku u Penny marketu ( 3x

větší opravy po dopravních nehodách, instalace

květináčů na Husově náměstí, drobné opravy

městského mobiliáře po městě

Drobné opravy a údržba majetku města :

zasklení skleněných výplní oken a  dveří,  oprava rámů dveří, výměna  svodů a chybějících žlabů a výměna samozavíračů dveří na železničním  podchodu. Bylo  zajištěno vyčištění uličních  kanalizačních  vpustí a  deratizace. Zajišťovali jsme opravu střechy čp. 24, opravu střechy a  elektroinstalace v garážích Měú. Oprava zábradlí a  instalace kovových zábran proti vjezdu automobilů,  oprava stavidla na rybníčku u Byšiček. Likvidace pařezů v Třešňovce. Vyčištění části Litolské svodnice. Oprava taras. Zdi v parku naproti Masarykově škole, oprava vchodových vrat do Zámeckého parku. Oprava podlahy tělocvičny ZŠ J A. Komenského. Oprava oplocení u Masarykovi školy.

Rozvoj města a investiční výstavba :Ve školách a školkách byli provedeny následující akce v MŠ Dráček rekonstrukce rozvodů teplé vody a topení, v MŠ Mašinka oprava rozvodů topení, MŠ Čtyřlístek rekonstrukce rozvodů topení a rekonstrukce kuchyně. V ZŠ J. A. Komenského rekonstrukce vchodu - II. Etapa, rekonstrukce střechy pavilonu H, oprava kopilitové stěny v pavilonu D, rekonstrukce elektroinstalace ve školní jídelně, v ZŠ B. Hrozného rekonstrukce soc. zařízení - II. etapa, oprava el. rozvodů v budově prvního stupně školy. V ZUŠ F. A. Šporka rekonstrukce topení.

Dále se  provedly následující akce: Oprava fasády hasičské zbrojnice ve Dvorcích. Parkoviště u nádraží na Lyské a Litolské straně trati.Částečná rekonstrukce letního kina (hlediště, promítací kabina, promítací stěna). Generální rekonstrukce střechy domu čp. 42. Rekonstrukce elektroinstalace bytů ve vlastnictví města Na Františku II. Etapa. Výměna stoupaček a části oken v bytech v Milovicích. Úpravy parkoviště na Sídlišti.

Prodej a pronájem pozemků :V roce 2005  bylo předloženo na jednání Rady města Lysá nad Labem 113 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků , prodeje pozemků , výkupu pozemků , směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemenu. Zveřejněno na vývěskách města 43 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Na jednání ZM  bylo projednáno 38 zpráv. Za účelem prodeje  obecních pozemků  bylo celkem uzavřeno  31  kupních smluv za celkovou částku  1.278.117,--Kč. Zadáno 9 geometrických plánů - týkajících se prodeje pozemků. Odbor zajišťoval i údržbu městských lesních pozemků.

Ke konci roku bylo na odboru  evidováno:

1)  120 platných nájemních smluv na pronájem obecních  pozemků, za částku 455 756,--Kč

2) 149 platných nájemních smluv na obec. poz. pod stavbami garáží za částku 11.830,-- Kč

3)   25 platných nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města, za

částku 95 445,-Kč

Psí útulek :Odborem SM ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2005 umístěno v útulku ve Velasu a.s.Hrabanov celkem 84 psů odchycených na území města.Pět pejsků uhynulo. U jednoho pejska byla provedena euthanazie. Kočky  umístěné v útulku v počtu 12 byly po 2 měsících po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody, některá koťátka si odnesli noví majitelé. Za celý rok 2004 vydalo Město Lysá n.L. za provoz tohoto zařízení Kč 229 971,10.Odpadové hospodářství :

Odbor zajišťoval svoz netříděného i tříděného odpadu.

Za odvoz kontejnerů vydalo Město Lysá n.L. 1 335 900,- Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišlo Město na  256 595,-Kč. Tříděný sběr  vyšel na 857 106,-Kč. Firma EKO-KOM přispěla na tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 částkou 382 495,-Kč. Vzhledem k rostoucímu množství odpadu byla od roku 2006 zvýšena četnost svozu skla na 2x za měsíc.

V roce 2005 byla provedena výměna známek na popelnice. Došlo ke změně svozu komunálního odpadu na cyklus 1x za 14 dní s výjimkou velkých nádob na sídlištích Bylo rozesláno cca 132 upomínek kvůli nezaplacení odpadu. Dále bylo vystaveno 38 platebních příkazů s navýšením dle OZV města č. 4/2001 o 50% Nedoručené upomínky byly předávány MP k rozvezení ve večerních hodinách. I přes  toto opatření jsou některé dopisy (upomínky) nedoručitelné.  Majitelům rekreačních objektů, bylo rozesláno 48 složenek a 434 složenek bylo odesláno obyvatelům Lysé n.L., kteří na platbu za rok 2005  zapomněli. Byla provedena kontrola nádob a vylepených známek.

Těm, kdo hradí odpady přes SIPO a nezaplatili, zasílá inkasní středisko v následujícím měsíci upomínku. Pokud tato nebyla zaplacena, odešle městu seznam vyčleněných dlužníků.Tyto dlužníky upomíná SM. Za rok  2005 bylo SM obesláno 26 dlužníků.

Městská zeleň :Na údržbu veřejné zeleně byla vynaložena částka 2 061 695,- Kč . v této částce je zahrnuto havarijní kácení, pokácení stromů v lokalitách Jedličkova, ČSA, Školní náměstí, Škrétova, Resslova u smuteční síně, Pivovarská u hasičárny, Lomená, Okružní, nám . B. Hrozného, Na Mlíčníku, Průběžná, Uzavřená, Na Brůdku, za firmou Altman (strouha), Na Staré vsi, Komenského, Řehačka . Dále byla ořezána následující stromořadí Dvorce, U Křížku - park, Čechova, Raisova, Jedličkova, Spojovací, Mírová, Palackého - park, Resslova, Třebízského, Šmeralova. Obsahuje také chemické postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy, drcení větví, řezy živých plotů a běžnou údržbu zeleně.

Samostatnou výdajovou kapitolou je údržba parků, která zahrnuje peníze vynaložené za údržbu bývalého pionýrského areálu v Čechově ulici prováděné panem Novákem, práce v zámeckém parku, které pro nás zajišťují  pan a paní Koštířovi a úpravy zeleně v Byšičkách, kde práce provádí pan Koštíř trvale bydlící v Byšičkách. Tato kapitola za loňský rok spolykala 461 940,20 Kč.

Byla provedena výsadba nové zeleně a to náhradní výsadba za pokácené stromy provedena v lokalitách ČSA, Byšičky, Dukelská, hřbitov, Mírová, Měú, L"itol pod nadjezdem, Sídliště, Sojovická, U Bažantnice, Hořejší, ZŠ Komenského,ZŠ B. Hrozného, Dvorce, Olbrachtova, Resslova  a výsadba další zeleně  v ČSA, nám. B. Hrozného, Plus, ČD, Husovo náměstí.Celková vynaložená částka činila 530 342,-Kč.Byli zpracovány projekty na obnovu zeleně na Jedličkově sídlišti a v Masarykově ulici.

Do nového roku se převádějí nedořešené akce:

1. Zámecké stromřadí

2. dokončení revitalizace Dobrovského sadů

3. Zeleň v ulici Masarykova

Všechny uvedené body se řeší čeká se na odpověď po odvolání,  cenové nabídky a zpracování znaleckých posudků nebo  projektů.

Úklid a čistota města :

V rámci této činnosti odboru byl prováděn svoz odpadkových košů, zimní údržba, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce prostřednictvím firmy Rethmann-Jeřala. Na tuto činnost bylo vynaloženo 1 943 157,-Kč.  Do nákladů na práce spojené úklidem města je potřeba ještě zahrnout pracovníky na úklid s nimiž jsou uzavírány smlouvy o pracovní činnosti v celkové částce 621 552,-Kč. /pracovníci na úklid/Další vynaložené prostředky:Laboratorní rozbory 38 556,-Kč. Geometrické plány 95 566,- Kč. Odborné posudky 53 092,-Kč. Pozemkové úpravy 143 704,-Kč. Čištění vpustí - 64 431,-Kč. Připojení vod. a kanal. přípojky  122 122,-Kč. Čištění svodnic 89 700,-Kč. Daň  z převodu  nemovitostí 120,-Kč.

Údržba hřbitova 216 365,-Kč. Výkup pozemků  477 000,-Kč.Příjmy:Za zábor veřejného prostranství  60 045,-Kč. Za  vyhrazená  parkoviště  ve středu města 12 000,-Kč.Za pronájem vodovodního řadu firmě Stavokomplet  4 363 326,-Kč. Hřbitovní poplatky činily za loňský rok 12 750,-Kč. Dobrovolné příspěvky na útulek 1150,-Kč. Prodej dřeva a prodej ovoce za rok 2005 činil 2 800,Kč.

Každý měsíc je měřeno ovzduší na dvou stanovištích v Lysé n.L. a Litoli. Vzorky jsou zasílány začátkem každého měsíce na adresu SVÚOM Praha s.r.o..Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n.L.a na konání kynologických svodu zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n.L.

STAVEBNÍ  ÚŘAD

Ing.Josef Svačina - Milada Fialová

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2005 jako pověřený stavební úřad vykonával státní správu pro obce Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec  a BřístvíOd 1.1.2004 do 31.12.2004 odbor výstavby ve státní správě vyřídil 1217 písemností, a bylo vydáno  584 rozhodnutí, z toho:

- 194 stavebních povolení (novostavby, nástavby, přístavby, stavební  úpravy,

plynofikace, přípojky inženýrských sítí,dopravní stavby,...)

- 136 ostatních rozhodnutí (změny užívání, změny v průběhu stavby,

přestupky proti stavebnímu zákonu, a další....)

- 199 kolaudačních rozhodnutí

- 24 územních rozhodnutí

-   12 vodoprávních rozhodnutí

- 19 výjimky z ustanovení OTP na výstavbu

a dalších

- 198 povolení stavebních úprav a drobných staveb na ohlášení

- 97 souhlasů s dělením pozemků

- 3 souhlas se změnou kultury pozemků

- 21 potvrzení existence stavby

Na úseku výkonu státního stavebního dohledu byly řešeny především záležitosti nepovolených staveb nebo stavebních úprav.

Velmi vzrůstá náročnost řízení jak administrativní, tak i provázaností s novými právními normami, kterých každým rokem přibývá. Vzrostla náročnost řízení v souvislosti s vyhlášením městské památkové zóny v Lysé n/L.

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Ing.Světlana Daňková

Od 1.1.2003 se zde  vykonávají všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované, živnosti provozované průmyslovým způsobem,vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola).  Odbor vykonává správní správu pro správní obvod 9 obcí.

V roce 2005 bylo vydáno 347 nových živnostenských oprávnění (živnostenské listy, koncesní listiny, a to fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo nám oznámeno 577 změn údajů, na základě kterých se vydaly nové živnostenské listy, případně koncesní listiny. Bylo vydáno 133 rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění, z toho 131 na vlastní žádost podnikatele. Na žádost podnikatelů bylo vydáno 20 osvědčení. Bylo vydáno 37 výpisů z živnostenského rejstříku, byly poskytovány zprávy policii, soudům, apod.. Opisy živnostenských listů , koncesních  listin, vyrozumění o přerušení provozování živnosti, zrušení živ.oprávnění se posílají správci daně, Českému statistickému úřadu, úřadu práce a správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně.

Dále  nám byly hlášeny změny údajů, které se nepromítají do živnostenských listů, ale podle živnostenského zákona  se vedou v živnostenském rejstříku a podnikatele je třeba  o provedených změnách písemně vyrozumět. Jedná se o zahájení, ukončení činnosti v provozovně (288 vyrozumění) , přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti (500 vyrozumění) , změny odpovědných zástupců (v případě koncesované živnosti se odpovědný zástupce schvaluje rozhodnutím v samostatném řízení), změny statutárních orgánů právnických osob.

V roce 2005 bylo provedeno 95 kontrol podnikatelských subjektů (17  právnických osob a 78 fyzických osob), některým podnikatelům byly uloženy pokuty v blokovém řízení (ve výši 8 100,- Kč).

Byly také poskytovány rady týkající se živnostenského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s živnostenským podnikáním.

Dne 1.5.2004  vstoupil v platnost zákon č. 85/2004 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přinesl novou právní úpravu v oblasti „podnikání v zemědělství". Dle uvedeného zákona „fyzická nebo právnická , která hodlá podnikat v zemědělství , je povinna se zaevidovat". V roce 2005 bylo vydáno celkem 61 osvědčení zemědělského podnikatele (53 fyzickým osobám a 8 právnickým osobám).

Za rok 2005 odborem Obecní živnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v celkové výši 442 000 ,-Kč.

ODBOR DOPRAVY

Tomáš Březina

Odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem vykonával v roce 2005 činnosti spojené s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III.třídy dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II.a III.třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III.třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II.a III.třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničním ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III.třídy a vykonával státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost v roce 2005 podle zák.č.13/1997 Sb.

počet

rozhodnutí

25

stanoviska

93

Dle  zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě Odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti.

činnost v roce 2005 podle zák.č.111/1994 Sb.

počet

stanoviska

6

zkoušky z  odborné způsobilosti

2

Dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovoval místní a přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III.třídy a vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů.

činnost v roce 2005 podle zák.č.361/2000 Sb.

 
stanovení úpravy provozu

87

stanoviska

8

registr řidičů

 
celkem evidovaných řidičů

11360

počet vydaných řidičských průkazů

2159

počet nových řidičů

177

počet vydaných mezin.řid.průkazů

120

počet odebraných řidičských průkazů (vydané zákazy řízení i jiným úřady a soudy)

63

počet vydaných potvrzení o ztrátě

125

počet vydaných profesních osvědčení

79

Dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.registr vozidel

počet

počet nových vozidel v roce 2005

390

počet individuálně dovezených vozidel v roce 2005

52

počet odhlášených vozidel ze správního obvodu Lysé n.L. v roce 2005

925

počet přihlášených vozidel do správního obvodu Lysé n.L. v roce 2005

2095

počet vozidel trvale vyřazených z provozu v roce 2005

76

počet vozidel dočasně vyřazených z provozu

175

počet vozidel v převodu

1388

počet vozidel odcizených v roce 2005

11

počet vozidel provozovaných ve správním obvodě Lysé n.L. v roce 2005

10057

počet vozidel celkem zaregistrovaných ve správním obvodě Lysá n.L.

13671

Dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích Odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost v roce 2005 podle zák.č.200/1990 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

685

počet postoupených přestupků

4

počet odložených  nebo  zastavených přestupků

58

počet uložených pokut

376

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

51

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

PaedDr.Věra Bodnárová

Úsek školství:

Počet škol v našem městě:

4 mateřské školy - MŠ Dráček - ředitelka pí Marcela Michňová, MŠ Čtyřlístek - ředitelka  pí Hana Rambousková, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Jana Stará , MŠ Mašinka - ředitelka pí Jaroslava Černá

3 základní školy - ZŠ B.Hrozného - ředitel Mgr.Karel Špecián, ZŠ J.A.Komenského - ředitelka  Mgr.Vlasta Karásková,  ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška

l Základní umělecká škola F.A.Šporka -  ředitelka Vlasta Blažková

l střední škola - Obchodní akademie - ředitelka RNDr.Pavla Procházková, od 1.9.2005 Ing.Ivana Dvořáková

l  Střední odborné učiliště MH - ředitelka Ing.Irena Mázlová

Na provoz škol a školských zařízení  bylo vyčerpáno celkem 10.903 tis.Kč , na investiční výstavbu ve školství 1.700 tis.Kč .

Z financí určených na investice se provedly následující akce:

ZŠ Komenského - rekonstrukce vchodu a střechy pavilonu H.

Školní jídelna Komenského - rekonstrukce el.instalace v  kuchyni a odpadů v suterénu.

ZŠ B.Hrozného - rekonstrukce elektro II.etapa v budově čp.1318 a rekonstrukce školních dílen a soc.zařízení .

ZUŠ F.A.Šporka - rekonstrukce rozvodů topení.

MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce školní kuchyně.

Státní správa ve školství

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích - Milovice: ZŠ Milovice, MŠ U Broučků, ŠJ Milovice

Ostrá: MŠ Ostrá

Přerov nad Labem: ZŠ Přerov nad Labem

Semice: ZŠ Semice, MŠ Semice

Stratov: MŠ Stratov

Úsek kultury:

Z kapitoly rozpočtu Kultura a tělovýchova bylo v r. 2005 vyčerpáno 6. 833 tis.Kč, z čehož čerpání Městské knihovny činilo 2.277 tis. Kč. Na investiční akce bylo vyčerpáno 633 tis.Kč.

Město Lysá n.L. finančně podpořilo formou dotací na činnost sportovní a společenské organizace, které věnují svůj čas dětem a mládeži, částkou v celkové výši 950 tis.Kč.

Na jednotlivé sportovní a kulturní akce bylo  formou příspěvků z Kulturního fondu a Fondu činnosti mládeže vyplaceno dalších 396 tis.Kč.

Na činnost kina přispělo město částkou 120 tis. Kč.

17.-20.února zastupoval náš odbor ve spolupráci se členy kulturní komise naše město na výstavě „Střední Čechy 2005" na Výstavišti Lysá n.L,

12.2. se na výstavišti uskutečnil 1.Reprezentační ples města,

3.5. v rámci oslav 60.výročí osvobození od fašismu byl uskutečněn kulturní program v kině,

8.5. kladení věnců na městském hřbitově,

18.6. proběhl v Žižkově uličce již VII. ročník Lyského Montmartru,

24.-26.6. se konala tradiční Svatojánská pouť na Husově náměstí.

Odbor kultury se podílel ve spolupráci s Kinem Hogo Fogo na následujících koncertech a představeních:

Recitál Jiřího Schmitzera (19.2.), Hymna - Ladislav Smoljak (11.3.), Spirituál kvintet (7.4.),

Karel Plíhal (14.5.), Jan Spálený a ASPM (18.6.), Monkey Business (8.7.), Wabi Daněk (21.7.), The Beatles Revival Band - Brouci (12.8.).

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Středního odborného učiliště

v Lysé n.L.

Od září do prosince organizoval odbor kultury v sále Záložna v  Benátkách n.J. Kurz tance a společenské výchovy pod vedením tanečního mistra Ladislava Fišera z Taneční školy FIS Mladá Boleslav.

Ve dnech 17.-18.září se konaly Dny evropského dědictví, v rámci kterých byly zpřístupněny památky veřejnosti a zajištěn odborný výklad s prohlídkou zámeckého parku.

27.října, na upomínku vzniku samostatného československého státu byly položeny věnce k pomníku padlých v I.svět.válce na náměstí B.Hrozného a k pomníku T.G.M. v Litoli.

26.11. se konalo slavnostní přivítání Adventu a rozsvícení vánoční výzdoby radnice a stromu na Husově náměstí.

2.12. se uskutečnilo setkání na zámku k tematice rekonstrukce soch v zámeckém parku.

Tradiční vánoční koncert se uskutečnil 26.prosince v evangelickém kostele v podání tria Collegium Marianum.

Odbor zajistil vydávání a distribuci měsíčníku „Listy města Lysé n.L. a okolí".

V obřadní síni bylo přivítáno 61 nových občánků města, během roku bylo popřáno

120 seniorům našeho města k významným životním jubileím.

Byl vyhlášen IX.ročník fotosoutěže, vítězové odměněni poukázkami na zboží v celkové výši 10.500,-Kč a následně uspořádána výstava přihlášených fotografií.

Byly zajištěny propagační práce a materiál pro město ve výši 177 tis.Kč.

V roce 2005 pokračovala obnova a restaurování památek díky finančnímu příspěvku z  Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR, tak jako v loňském roce. Byly restaurovány dvě mramorové pohovky ze zámeckého parku ( 142 800,-Kč ), socha „Léto" ( 117 530,-Kč ), aleg. sochy živlů „ Voda a Vzduch" ( 145 000,- Kč ) a tři schodiště ( 286 086,- Kč ). Z tohoto programu byla poskytnuta částka 270 560,- Kč na obnovu domu čp. 177 ( Jednota ), 90 000,- Kč přispělo město. V roce 2005 byl využit i dotační program Fondu obnovy památek (FOP), a to konkrétně na restaurování aleg. sochy „Února" ( 137 480,-Kč ).Dále byly dokončeny obnovy z roku 2004, a to zrestaurování podstavce aleg.sochy „Architektura" ( 47 878,- Kč ), restaurování aleg.soch živlů „Oheň a Země" ( 10 447,-Kč ), sochy „Červenec" ( 15 750,- Kč ). Pokračovaly kamenosochařské práce na zhotovení kopie sousoší „Venuše s Kupidem" ( 300 000,- ). V roce 2004 již byla uhrazena částka ve výši 178 000,-Kč. Celkové náklady na zhotovení kopie budou dle smlouvy činit 894 880,-Kč. Práce budou pokračovat i v roce 2006. Dále se v roce 2005 podařila zrestaurovat aleg.socha „Březen" ( 134 225,- Kč ) a socha „Lva"( 68 040,-Kč ), a to díky veřejné sbírce a sponzorskému daru p.Odcházela.

Byl zhotoven projekt obnovy zámeckého parku na poskytnutí dotací z EU. Koncem roku 2005 byla obnovena fasáda radnice.

Celkově se Město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 1mil. Kč.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 28 rozhodnutí na kulturní památky, 35 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 5 rozhodnutí ( přestupky §39 a § 10 ), 61 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů - Program regenerace a Fond obnovy památek.

ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

Květuše Tobiášová

Sociální úsek:

Na úseku dávek sociální péče bylo v roce 2005 celkově poskytnuto 1580 klientům , bylo vyplaceno celkem 21 447 932,- Kč .Na úseku výplaty dávek v přenesené působnosti bylo vyplaceno rodinám s dětmi 1522 opakovaných i jednorázových dávek ve výši 4 963 081,-Kč, starým a zdravotně postiženým občanům  1006  dávek ve výši 270 549,- Kč a nezaměstnaným 4 451 dávek ve výši 9 108 711,-Kč. Příspěvek při péči o osobu blízkou , dítě nebo dospělého, byl vyplacen v 50 případech  ve výši 2  491 515,-Kč.

Na tomto úseku bylo vystaveno 1817 správních rozhodnutí a vyřízeno  174  žádostí od soudů, policie a dalších státních orgánů.Na úseku výplaty dávek obcí s rozšířenou působnostíbylo vyplaceno 487 jednorázových peněžitých příspěvků podmíněných zdravotním stavem v celkové výši 4 302 934, -Kč  z toho 8 příspěvků na zakoupení motorového vozidla,1 příspěvek na jeho zvláštní úpravu , 463 příspěvků na provoz motorového vozidla a 12 příspěvků na opatření zvláštních pomůcek, 3 příspěvky na  úpravu bytu.

Na tomto úseku bylo vystaveno 314 správních rozhodnutí a 84 oznámení o přiznání dávky.

Na úseku příspěvku na výživu bylo vyplaceno celkem 302 771,- Kč, vydáno 143 správních rozhodnutí 31 žadatelkám.

Na úseku sociálním v rámci samostatné působnosti města bylo sepsáno  36 žádostí o vdovský a vdovecký důchod a 68  žádostí o zvýšení důchodu pro bezmocnost. Průběžně byly potvrzovány žádosti o zavedení  pečovatelské služby - Centra pomoci sociálních a zdravotních služeb občanům města Lysá nad Labem. Dále byly potvrzovány žádosti do domova důchodců - celkem 12.

Z kapitoly Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 26 014 - Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně ,  byly vypraveny  2 pohřby  občanům bez příbuzných.

Bylo rozhodnuto o 6 zvláštním příjemci důchodového pojištění a vypracováno rozhodnutí o jejich ustanovení.

Odbor pracuje s rozpočtem Klubu důchodců v Lysé nad Labem a Litoli.

Byly připravovány materiály pro jednání sociální a zdravotní komise, čerpáno z Charitativního fondu. Dále odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem a  prováděl  potřebná šetření.

Odbor evidoval žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem, jednalo se o cca 67 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 20 žádostí o byty pro manželské dvojice.

Pracovnice odboru pomáhaly  při sepisování žádostí , prováděly jsme šetření a zpracovávaly podklady pro jednání  sociální komise a RM. Pracovnice na tomto úseku provedla 32  šetření.

Na úseku sociálně právní ochrany dětí:V evidenci je celkem 1020 spisů rodin, zúčastnili jsme se 308 soudních jednání ve věci vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem,  úpravy styku s dětmi, nařízení ústavní výchovy, dohledu, pěstounské péče, osvojení apod. V porovnání s rokem 2004 je mírný nárůst celkové problematiky rodin .

Dále jsme se zúčastnili 94 jednání v zájmu nezletilých dětí u jiných institucí, kde  jsme zastupovali nezletilé děti a hájili jejich zájmy jako kolizní opatrovníci.

Celkem za rok 2005 jsme provedli 434 návštěv v rodinách v regionu. V souvislosti s osídlováním Milovic narůstá počet rodin, se kterými je nutno pracovat, dochází k rozpadu mladých manželství.  S těmito rodinami  pracujeme a s zajišťujeme soc. právní ochranu nezletilých dětí. Problematika rozvodovosti a trestné činnosti v oblasti Milovic narůstá také  z důvodu nedostatku pracovních míst.

V 11 případech se odbor zabýval případy týraných dětí / nepřiměřeně trestané děti , ublížení na zdraví/. V l případě došlo k odsouzení pachatele k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Dále odd. soc. právní ochrany dětí aktivně vede rodiny s dětmi k řádnému placení nájemného a ev. předcházení dopadů při jeho neplacení. Za uplynulé roky OsaZ eviduje 8 dětí umístěných do dětských domovů z důvodů neplacení nájemného. Můžeme konstatovat, že počet neplatičů nájemného z rodin soc. slabých se podařilo stabilizovat.

Úsek. soc. právní ochrany - práce kurátora pro děti a mládež:

V r. 2005 kurátorka  pracovala aktivně s 73 dětmi a jejich rodinami. Jedná se o děti , u kterých se projevila sociální patologie tj. trestná činnost, výchovné problémy, záškoláctví apod.

Bylo evidováno 49 dětí a mladistvých s poruchami chování. Pro nezákonnou činnost kurátorka pracovala s 11ti nezletilými dětmi / do 15 let/ a 13  mladistvými /15-18 let/ . Problematika sociální patologie u mladistvých občanů má tendenci narůstat v důsledku nedůsledného působení rodičů na výchovu dětí, které nemají ošetřený volný čas, experimentují s drogami apod.

V r. 2005 je patrný  nárůst výchovných problémů jak u mladistvých tak i nezletilců.Práce  sociálního kurátora pro dospělé občany :

V evidenci kurátora je celkem 172 klientů propuštěných z výkonu trestu, vazby. V r. 2005 bylo propuštěno z výkonu trestu a vazby 45 osob, při propuštění kurátor zajišťuje těmto občanům bydlení ev. příspěvek na nezbytné nutné základní životní potřeby až do výše 1000,- Kč. Bylo celkem vyplaceno 13 500,- Kč částečně i formou věcných dávek. Kurátor pracuje s občany propuštěnými z dětských domovů, občany společensky nepřizpůsobivými apod.

Úsek zdravotnictví :

Agenda úseku zdravotnictví je  plně v kompetenci Krajského úřadu v Praze.

Agenda se týká vydávání  receptů na vázané léky praktickým lékařům, dále přestupkové agendy na poli zdravotnictví. V r. 2005 byly recepty vydány 5 lékařům,  přestupky na úseku zdravotnictví řešeny nebyly.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Miluše PilařováOd 1.1.2003 odbor  vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a po zrušení bývalých okresních úřadů vykonává některé činnosti jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony.  Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a  Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných SÚ, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále se  odbor vyjadřuje k projektovým dokumentacím, za rok  2005 jich bylo předloženo 151,  k návrhům územních plánů obcí, regulačním a zastavovacím studiím a různým záměrům které by mohly nebo mají  vliv na životní prostředí.

V působnosti odboru životního prostředí v Lysé nad Labem je celkem 9 obcí.

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb.: Bylo vydáno:

41 souhlasů ke kácení  dřevin (89 stromů a 9070 m² keřů),

13 nesouhlasů ke kácení dřevin (32 stromů a 50 m² keřů),

17 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby (1133 stromů a 30 m² keřů),

5 rozhodnutí k zásahu do významného krajinného prvku,

1 rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku Přerovská hůra,

2 rozhodnutí o vyhlášení památných stromů - Startov a Přerov nad Labem,

7 rozhodnutí o uložení pokuty (52.500,-Kč),

6 rozhodnutí o provedení nápravy vzniklé škody,

4 povolení na ošetření památných stromů.

Byly zajištěny dotace pro ošetření památných stromů v celkové částce: 74.758,-Kč pro obce Stará Lysá, Milovice a Stratov a dále dotace pro město Lysá nad Labem na vypracování projektové dokumentace obnovy městské zeleně - Masarykova ul. ve výši 52.360,-Kč a Jedličkova sídliště ve výši 70.000,-Kč.

V rámci ekologického vzdělávání veřejnosti bylo ve spolupráci s občanskými sdruženími a fyzickými osobami uspořádáno celkem  10 akcí k tématu - Den Země, Mezinárodní slavnosti Labe, Den bez aut, Den stromu. Do městských Listů bylo předáno celkem 16 článků na téma ochrany přírody a krajiny.

Rostlinolékařská péče -  zákon č. 147/1996 Sb.a zákon č. 326/2004: Bylo evidováno celkem 98 včelstev a vedena 12 řízení ve věci odstranění plevelů.

Týrání zvířat - zákon č. 246/1992 Sb.: bylo vedeno 5 řízení s místním šetřením ve věci týrání domácích zvířat, uložena 1 pokuta (9.000,-Kč) a 2 napomenutí, a 2 řízení ve věci odběru zvířat (pes).

Ochrana ovzduší - zákon č. 86/2002 Sb.: Bylo vydáno 8 rozhodnutí o vyměření poplatku pro střední zdroje znečišťování ovzduší, řešeny 3 stížnosti ohledně ochrany ovzduší, v evidenci je vedeno cca 80 středních zdrojů znečišťování ovzduší a 18 malých zdrojů znečišťování ovzduší.

Zákon o odpadech - zákon č. 185/2001 Sb.: Bylo vydáno 17 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, provedeno 14 kontrol v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, řešeno 11 stížností ohledně nakládání s odpady, v evidenci je vedeno cca 185 původců odpadů.

Lesní zákon  č. 289/1995 Sb.:Ve správním řízení bylo řešeno 8 žádostí o udělení výjimky s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa, 5 souhlasů s těžbou v porostech mladších 80let.  Dále byly vydány  2 výjimky  z doby zalesnění a zajištění. Proběhly 3 řízení o dočasném nebo trvalém vynětí z plnění funkcí lesa. Správní orgán vedl 1 řízení o porušení lesního zákona na základě kterého byla uložena sankce a nápravné opatření. Správní orgán zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov pro drobné vlastníky lesa (do 50 ha lesa).  Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s.p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí. Na sankcích a vynětích z plnění funkcí lesa bylo vybráno celkem 31 785,- Kč.

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin č. 149/2003 Sb.: Podle zákona o nakládání s reprodukčním materiálem bylo vydáno 10 potvrzení o původu a jedenkrát provedena kontrola při sběru reprodukčního materiálu.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.: Bylo vydáno 200  plomb a lístků o původu ulovené zvěře , 11 loveckých lístků, dále bylo vydáno 9 souhlasů s mimořádným lovem zvěře. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady proběhla hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře. Z důvodu ochrany zvěře při kladení mláďat byl vyhlášen zákaz vstupu do jedné honitby a ustanoveny 2 myslivecké stráže. Na úseku státní správy myslivosti vyplývá ze zákona povinnost spolupracovat s policií ČR  (oddělení zbraní a střeliva). Pro MZe ČR byly zpracovávány mapové podklady se zákresem hranic honiteb. Na správních poplatcích bylo vybráno 7600,- Kč.

Rybářství - zákon č. 102/1963 Sb.: Celkem bylo vydáno 368 státních rybářských lístků a ustanoveny  3 rybářské stráže. Na správních poplatcích bylo vybráno 79030,- Kč.

Vodní zákon  č.254/2001 Sb.: bylo vydáno 27 stavebních povolení -vodovod, kanalizace, studny, ČOV, DČOV,  9 rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 12 souhlasů se stavbou v zátopovém území, 27 kolaudačních rozhodnutí, schválení kanalizačního řádu Města Milovice, schválení provozních řádů ČOV Lysá nad Labem, Semice, Přerov nad Labem, schválení havarijních plánů ČS PHM PAP OIL v Přerově nad Labem a Milovicích, STK Mlýn Draho Milovice a drůbežářské farmy v Lysé nad Labem. Na správních poplatcích bylo vybráno 35700,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu -zákon č.334/92 Sb.: Bylo vydáno: 26 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely , 2 souhlasy s vedením nadzemních a podzemních tras , 5 rozhodnutí o peněžitém odvodu za odnětí půdy ze ZPF v celkové částce 20.108,- Kč.

V roce 2005 odbor provedl celkem 199 kontrol vyplývajících  z vydaných rozhodnutí a dále na základě podnětů od fyzických a právnických osob.

MĚSTSKÁ POLICIE

Luděk Přibyl

V roce 2005 bylo na služebnu  Městské policie nahlášeno celkem 1701 oznámení. Strážníky MěP bylo řešeno 1632 přestupků, z toho 112 přestupků bylo předáno příslušným správním orgánům ,za ostatní přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 179.300,- Kč. Z toho bylo 154 600,- Kč vybráno v hotovosti a 24.700,- Kč jsou dlužné částky od přestupců.Strážníci  předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 32 osob. Dále zjistili 21 vraků automobilů, 187 závad na veřejném osvětlení, 82 závad na dopravním značení a 137 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna firma Jarmil Brož, na závady dopravního značení upozorněni odbor Správy majetku MěÚ Lysá n/L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 92 doporučených dopisů. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 84 psů a ve 32  případech byly zadrženy osoby podezřelé z trestné činnosti.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany

( PCO ), který monitoruje 86 objektů  ( školy, podniky, prodejny, rod. domy ) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2005 mělo trest uloženo dvacet osob. Trest odpracovaly tři osoby , 12 osob bylo oznámeno Okresnímu soudu Nymburk. Pět odsouzených trest započalo vykonávat. V roce 2005 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

Přehled  preventivně - bezpečnostních akcí  konaných v roce 2005

název akce

Doba konání

Spolupráce

Mládež  „záškolák"

zaměřeno na záškoláctví mládeže, popř.

spáchání tr.činu dle §127 Ohrožování

mravní výchovy mládeže

Březen

MěP,Odbor soc.věcí,PČR

Mládež „alkohol"

zaměřeno na podávání alkohol.nápojů

mládeži, popř. prodej jiných nealkoholic.

návykových látek

Březen

MěP, Odbor soc.věcí, PČR

„jízdní  kolo "

zaměřeno na jízdu na neosvětlených

jízdních kolech v noční době a jízdu na kole v podnapilém stavu

Červen

MěP, PČR

„jízdní kolo "

dtto

Červenec

MěP, PČR

Mládež „ záškolák "

dtto

Listopad

MěP, Odbor soc. věcí, PČR

Mládež  „ alkohol"

dtto

Prosinec

MěP, Odbor soc. věcí, PČR

Stávající počet strážníků je stanoven na  12 + 1. V  roce 2005  ukončila pracovní poměr strážník Jansová a  byl přijat  nový strážník Petrášek, kterému byl přidělen služební okrsek po str. Jansové.

Luděk Přibyl

velitel městské policie

strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A - Byšičky,Dvorce

Smolíková

B  - Litol  II.

Kačík

C  - Litol  I.

Štusová

D  - Lom

Šebesta

E  -  Sídliště

Petrášek

F  -  město - střed

Kaplan

G  - Kačín

Vykydal

H -zámek

Skořepa

I - Školní  nám.

Zitová

J -  Klicperova

Zita

K  - Havlíčkovo nám.

Baumgartner

L  - nádraží

Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly  průběžně plněny.

Rozpočtové příjmy za rok 2005 :

a) pokuty - 179.300,- Kč

b) PCO - 252 000- Kč

c) Stánkový prodej - 50 000- Kč

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad.  Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům .  Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému ( IZS ) je na velmi dobré úrovni. V roce 2005 Městská policie spolupracovala ve 35ti případech s hasiči ( Sbor dobrovolných hasičů Lysá n/L, Hasičský záchranný sbor  Nymburk ) a v 72  případech s Policií ČR.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku a protidrogové prevence, a to zejména formou komunikace s občany, zvýšenou kontrolou krizových míst a postupováním zjištěných poznatků kompetentním orgánům. V roce 2005  se město v rámci prevence kriminality  přihlásilo do  dotačního programu „ PARTNERSTVÍ",který vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR  a  byl vybudován kamerový systém  s třemi  kamerovými body ( Husovo náměstí , ul. Masarykova - nádraží ČD a sídliště  ul. Okružní.)  Pro rok 2006  je opět zažádáno o dotaci z programu „Partnerství", a to na  rozšíření  Městského kamerového dohlížecího systému a dále na  protidrogovou prevenci  na základní škole J.A. Komenského.

V rámci protidrogové prevence  bylo ve městě zajištěno působení  občanského sdružení  SEMIRAMIS a  K - centra  Nymburk. Vzhledem k nárůstu  počtů  tzv. „ problémové mládeže"  bylo ve spolupráci s Policií ČR a Odborem sociálním a zdravotním  MěÚ Lysá nad Labem provedeno několik  preventivně - bezpečnostních  akcí , zaměřených na  prevenci kriminality  mládeže.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Václava Šolcová

V Městské  knihovně Lysá nad Labem  bylo registrováno  v roce 2005  19821 návštěv čtenářů, do knižního fondu přibylo 1860 knih,  195 videokazet a DVD a odebíralo se 49 titulů periodik. Knihovna uspořádala celkem 123 vzdělávacích a výchovných akcí, seminářů, odborných porad, besed a konzultací. Byly to např. informativní besedy pro žáky, studenty a učně, besedy pro děti z mateřských školek, Týden knihoven, kurzy na práci s počítačem, Tvořivé odpoledne pro děti a rodiče, Čtení s čertem, besedy se spisovateli, pravidelné besedy o historii s PaedDr. Marií Kořínkovou,  kurz  Malování na hedvábí, Noc s Andersenem, divadelní představení Lotrando a Zubejda, Pasování prvňáčků na čtenáře a  nově se zavedly kurzy břišních tanců pro děti, kroužek Šikovné ručičky a Hrátky s angličtinou pro děti. Knihovna se Vám představila na nových webových stránkách knihovny: www.knihovnalysa.cz. Knihovna se prezentovala na Polabském knižním veletrhu, kde společně se spisovatelem Pavlem Vránou provozovala Čítárnu u čerta. Knihovnice udělily cenu za nejhezčí dětskou knihu a předaly cenu: symbolickou knihu z keramiky.

V únoru roku 2005 byla započata revize knihovního fondu.

Návštěvníci knihovny mají k dispozici  5 počítačů v Internetové studovně, kde mají možnost přístupu na internet, za který od prosince zaplatí pouze  5 Kč za čtvrt hodiny. Dále mají k dispozici počítač s katalogem knižního fondu, kde si mohou sami vyhledat požadovanou knihu, dva počítače mají k dispozici děti v dětském oddělení, na nichž si mohou vyhledávat v multimediálních encyklopediích a zahrát logické a výukové hry. Koncem loňského roku dostalo dětské oddělení nový vzhled.
Vytvořeno 20.7.2022 11:52:55 | přečteno 19x | jiri.virava
load