Zpráva o činnosti Městského úřadu Lysá nad Labem za rok 2004

Obsah: Úvod

Jak to vidím já

Zpráva o činnosti městského úřadu

Odbor vnitřních věcí

Odbor finanční

Odbor městského investora

Odbor správy majetku

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury

Odbor sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Městská policie

Městská knihovna

ÚVOD

Václav Houštecký, starosta města
Vážení spoluobčané,

přijměte ode mne prosím při vstupu do roku 2005 srdečný pozdrav s přáním dobré osobní pohody, zdravíaspokojenosti.

Pokud se týká státní správy a samosprávy fungující v našem městě, nezaznamenal jsem žádné problémy ze strany občanů a žiji v tom vědomí, že pro místní občany a pro občany žijící v našem regionu je dobře fungujícím úřadem. Snažili jsme se v rámci možností vybudovat a rozmístit jednotlivé odbory, tak, aby se docílilo plně funkčního úřadu i pro občany s omezenou pohyblivostí.

V roce 2004 došlo k vysokému finančnímu naplnění zejména u investic komunikací a vodního hospodářství, a to v důsledku využití finančních prostředků z prodeje akcií. Celkové čerpání investicbylo 42 mil. Kč. Částka proinvestovaná v tomto roce je úctyhodně vysoká. (Oproti rozpočtovému výhledu, kde bylo na investice v roce 2004 uvažováno necelých 27 mil. Kč). Jako bomba se do rozpočtu KÚ dostala komunikace Poděbradova, která samozřejmě přinesla městu povinnost zabezpečit všechny doprovodné akce včetně jejich financování. Celá výstavba byla provázena různými zápornými aspekty, které do jisté míry ovlivnily možnost většího finančního naplnění. Bylo to zejména nezískání vyjasnění majetkových pozemkových záležitostí, a některé finanční operace včetně DPH.

V roce 2004 byly dokončeny a předány do užívání některé významné stavby, zejména Vodní hospodářství – jímání vody, které městu od poloviny roku zajistilo do všech vodovodních řadů čistou, naprosto nezávadnou vodu, dále pak komunikace včetně všech podzemních sítí v ulici Sokolská, a kompletníkomunikaci Poděbradovu, která slouží pro potřeby občanů.

Bohužel z důvodů nepochopení a trvalého protestu proti trase obchvatu ze strany Lysinu bylo zatím zmařeno i zahájení velice potřebného a prospěšného obchvatu města Lysá nad Labem, financovaného ze státních prostředků. Doufám a věřím, že zvítězí rozum a v krátké době začne naplnění našeho přání a stavba obchvatu bude konečně zahájena.

Pro rok 2005 je uvažováno v rozpočtu pro Vodní hospodářství dokončení kanalizací a vodovodů Na staré vsi a Dolejší, Na rybníčkách a vodovod U cihelny. Pro vaši informaci uvádím, že v prvním čtvrtletí bude dokončen projekt na rekonstrukci a dostavbu kanalizačních sítí v celém městě, který bude použit pro žádost na dotaci přes regionální rozvoj středočeského kraje. Po výsledku bude dodatečně projednáváno v ZM zařazení do výhledového rozpočtu města.

Pokud se týká komunikací, je v rozpočtu města zařazeno několik komunikací zejména dokončení komunikací na Rybníčku, HavlíčkovoNáměstí, dok. Ul.- Mladá, komunikace Na Mlíčníku, dále pak úpravy parkoviště u nádraží, kde jednáme s  ČD o poskytnutí všech pozemků mezi komunikací Čapkova a budovami přilehlými k nádražním budovám, které jsou v součastné době ve velmi špatné neudržovaném stavu a ČD je neužívá. Rovněž tak usilujeme o pozemky na litolské straně, a to od nadjezdu až ke vstupní budově na litolské straně.

V současné době městu byla přidělena dotace ve výši cca 16 mil. Kč na investici Komunikace do průmyslové zóny, jejíž realizace je v celkové hodnotě 32 mil. Kč. Vybudování této komunikace zajistí pro budoucnost přístup do průmyslové části města, jež se rozprostírá za bývalým areálem JZD za vlečkou na Milovice a sahá až k železnici ČD a je v rozloze cca 260 000 m2. Tato komunikace městu dále zajistí odklon veškeré dopravy z Dywidag Prefa , Linde + Wiemann a Unica s napojením na obchvat mimo městskou část. Samozřejmě investice bude vyžadovat 16 mil. Kč úvěru-zatížení pro město. Myslím si však, že uvedená částka dotace 16 mil. je jedinečnou příležitostí, která se již nikdy nevyskytne. Zastupitelstvo města bude o této záležitosti jednat na svém zasedání 16.2.2005.

Plně podporujeme bytovou výstavbu, na kterou nabízí město několik lokalit: Třešňovka, Švermova, Kačín a budou další. Na lokality jsou domyšleny trasy inženýrských sítí. Zájemci postupně přibývají, zejména na Třešňovku.

Jedna z radostných zpráv se týká zajištění záchranné služby pro naše město a okolí. Je potvrzeno a již se dělají přípravy na zabydleník 1.3.2005 je přislíbeno zahájení provozu ZS. S přáním úspěšného naplňování našich záměrů

Václav HoušteckýJAK TO VIDÍM JÁ

Marcela Chloupková, zástupkyně starostyZPRÁVAOČINNOSTIMĚSTSKÉHO ÚŘADU

Ing.Miloš Dvořák-tajemníkRok 2004 byl ve znamení stabilizace práce všech odborů městského úřadu. Pokračovali jsmev plněníúkolů v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice,Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov.

Organizační uspořádání úřadu procházelo pouze drobnými úpravami, jako byl nástup nového referenta na odbor městského investora v březnu 2004,informatika v květnu 2004, referenta pro regionální rozvoj v říjnu 2004, který však po dvou měsících odešel. Podařilo se najít uspokojivé obsazení odboru životního prostředíČlenění úřadu na odbory:

NázevStavVedoucí

Kancelář městského úřadu0+5Ing.Miloš DvořákOdbor vnitřních věcí1+9Irena ŠťastnáOdbor finanční1+6Ing.Ivana PolenováOdbor městského investora1+2Jana JavorčíkováOdbor správy majetku1+6Ing.Karel HanušStavební úřad1+4Ing.Josef SvačinaOdbor obecní živnostenský úřad1+4Ing.Světlana DaňkováOdbor dopravy1+5Tomáš BřezinaOdbor školství a kultury1+3PaedDr.Věra BodnárováOdbor sociální a zdravotní1+8Květuše TobiášováOdbor životního prostředí1+4Miluše Pilařová

 
Od ledna 2004 byla v odměňování zaměstnanců uplatňována 16ti třídní tarifní soustava podle Nařízení vlády č.330 a 331/2003 Sb., podle nichž bylypřepracovány popisy pracovních činností, zařazení zaměstnanců do nových tříd a úprava osobního ohodnocení. Vše se podařilo skloubit tak, že se částečně vyrovnal rozdíl v platech úředníků v Lysé nad Labem, Nymburku a Poděbradech, a to za dodržení schváleného rozpočtu r.2004. Novinkou bylo i 1.kolo hodnocení zaměstnanců, které proběhlo ve II.pololetí roku 2004 a stane se každoročním pravidlem.

K činnosti kanceláře MěÚ (KMÚ) patří rovněž zajišťování právního servisu pro odbory. Důležitým nástrojem města proti dlužníkům bylo uplatňování pravidel pro vymáhání dlužného nájemného. Tím se dlužná částka snížila zhruba o 700 tis.Kč. Důležité rovněž je, že nevznikají noví velcí dlužníci jako v minulosti. Pokračuje vymáhání nedoplatků za svoz komunálního odpadu a vymáhání pokut, které na město přešly od okresního úřadu. Velkým úspěchem rovněž je i to, že soustředěným tlakem se do konce roku podařilo získat 2,8 mil.Kč od provozovatele spalovny, respektive správkyně konkursní podstatyfirmy Rean a.s., kde je město zastoupeno ve výboru věřitelů.

Další činností KMÚ je tzv.krizové řízení. Hlavním nositelem úkolů v oblasti požární ochrany, krizového řízení, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému jeHasičský záchranný sbor České republiky.

V roce 2004 pokračovala prácebezpečnostní rady obce jako koordinačního orgánu pro přípravu na krizové situace.Kancelář MěÚ také zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou. Řada počítačů převzatých z OkÚ Nymburk v průběhu roku 2004 dosloužila, protože nejsou schopné obsáhnout nové programové vybavení, přidělované z ministerstev a KÚ. Do této oblasti spadá i příprava projektu na zřízení městského kamerového systému, který byl Ministerstvem vnitra zařazen do užšího výběru a je vcelku vysoká naděje na získání dotace 1,5 mil.Kč.

Na dobré úrovni je práce 7 komisí jako poradnícha iniciativníchorgánů rady města. Komise se scházejí v různých periodách a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska komisí při svých pravidelnýchjednáních, i když v řadě případů názor komise a názor odboru není totožný. Stejně jako v minulosti dobře pracuje komise kulturní, bytová, sociální a zdravotní, sportovní, výrazně se zlepšila komise životního prostředí, po kritice ožily i komise bezpečnostní a stavební.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Finanční výbor pod vedením p.T.Sedláčka projevoval velmi široký záběr a v závěru roku významně přispěl k přípravě a schválení rozpočtu na rok 2005.Kontrolní výbor řízený p.J.Šturmem zvládl všechny plánované úkoly v množství i kvalitě, i když počet schůzí byl nižší, než se plánovalo. Kromě dvou výborů ze zákona existují i dva výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, druhý pro městskou část Dvorce. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepší informovanosti rady a zastupitelstva města, a proto pokračují v činnosti i nadále.

Významnými událostmi v životě města z hlediska veřejného mínění bylo dokončení a zveřejnění studie o vlivu spalovny nebezpečných odpadů na životní prostředí, respektive na zdraví obyvatel. Výsledky 15 krevních vzorků potvrdily, že spalovna neovlivňuje negativně ani životní prostředí, ani zdraví lidí. Náklady na studii ve výši 400 tis.Kč hradil Krajský úřad SK. Navíc další měření emisí na spalovně v červenci 2004 ukázalo, žehodnoty jsou na 1/3 normy, tzn. že spalovna je provozována správně a není pro město nebezpečná.

Koncem června 2004 proběhl ve městě průzkum veřejného prostředí, kde se studenti Obchodní akademie dotázali asi 1200 občanů na jejich názor na životní prostředí.

Poslední mediálně sledovanou záležitostí II.pololetí 2004 bylo stavební povolení na I.etapu obchvatu města. Stavební úřad vydal 30.8.2004 stavební povolení, proti němuž se odvolalo občanské sdružení Lysin, čímž se fakticky zabránilo zahájení stavby obchvatu. Následně se v listopadu 2004 konal pochod veřejnosti na podporu výstavby obchvatu za velké pozornosti sdělovacích prostředků. Celá věc bude pokračovat i v roce 2005.

Odbor vnitřních věcí
Irena Šťastná

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval především agendu na úseku matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a provoz podatelny. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní výdaje ve výši 29.989 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby apod., za celý rok pak byly o cca 1.504 tis.Kč nižší. V roce 2004 město obdrželo dotaci na výkon státní správy a dotaci na funkční místa státní správy v celkové výši12.904 tis.Kč.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 18.847 přijatých písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 9.747 písemností, prostřednictvím pošty bylo do jiných měst doručeno 22.150 písemností. Vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 629 písemností.

V evidenci obyvatel bylo provedeno 618 záznamů. Za změnu trvalého pobytu bylo vybráno na správních poplatcích cca 14 tis.Kč. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím zrušen údaj o místě trvalého pobytu 47 občanům.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 46 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 64 sňatků. Ve svatební síni městského úřadu bylo uzavřeno 54 sňatků, 10 sňatků bylo uzavřeno v kostele. Paní matrikářka vystavila 31 druhopisů matričních dokladů. Podány byly 2 žádosti o povolení změny jména a příjmení. Žádostem bylo vyhověno. Na Rejstřík trestů do Prahy bylo odesláno 394 žádostío výpis z rejstříků trestů. Dále bylo sepsáno 22 zápisů o určení otcovství,5 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně a 55 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství.

V roce 2004 bylo ověřeno celkem 3.435 podpisů na listinách a 6.618 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 173.050.—Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 2.794 nových občanských průkazů a 2.066 cestovních dokladů. Nahlášeno bylo 387 ztrát občanských průkazů a 64 ztrát cestovních dokladů. Na správních poplatcích a pokutách za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 458.175,-- Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 2.392 změn, z toho bylo přihlášeno 1.347 osob, odhlášeno 320 osob, narozeno 221 osob, zemřelo 164 osob, uzavřeno 225 sňatků, rozvedeno115 sňatků.

Přestupková komise se zabývala v minulém roce 173 návrhy na projednání přestupků, 22 návrhů bylo postoupeno do místa trvalého bydliště obviněného, 45 jich bylo odloženo a 106 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení.Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. 11přestupků bylo spácháno osobami do 18 let. Zpracováno bylo 194 pověstí.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 431 písemností.

Městská rada se sešla na 25 řádných a 5 mimořádných jednáních v celkové délce cca 123 hodin a přijala 693 usnesení

Městské zastupitelstvo se sešlo na 7 řádných jednáníchv celkové délce cca 26 hodin.

V roce 2004 odbor vnitřních věcí zajišťoval volby do Evropského Parlamentu ve dnech 11. a 12.6., volby do Krajského zastupitelstva SK ve dnech 5.-6.11., a to nejen v našem městě ale i v8 obcích, spadajících pod náš správní obvod. Pro 4 spádové obce zajišťoval ve dnech 5.- 6.11. a12.-13.11. senátní volby.Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – rok 2004.

ŽENYpřihlášeno145

narozeno38

odhlášeno91

zemřelo45

celkem4.290(k 31.12.20034.263)MUŽIpřihlášeno102

narozeno50

odhlášeno72

zemřelo55

celkem4.011(k 31.12.20033.986)K 31.12.2004CELKEM8.301 obyvatel(k 31.12.20038.249)Odbor finanční

Ing.Ivana PolenováFinanční odbor zpracoval za spolupráce všech vedoucích odborů a vedení města návrh na vyrovnaný rozpočet, který byl schválen v zastupitelstvu města dne 17.12.2003 jako vyrovnaný ve výši 211 320 tis.Kč. Tento rozpočet byl během roku 2004 několikrát upravován.

Ve skutečnosti Město Lysá nad Labem vykázalo k 31.12.2004 převahu výdajů nad příjmy ve výši 7 833 tis.Kč. Největším problémem během roku bylo plnění příjmů zejména z prodeje pozemků v Třešňovce a  daňových příjmů. Příliv finančních prostředků nastal až v prosinci, kdy město obdrželo od Finančního úřadu daňové příjmy. Podařilo se prodat pouze jeden pozemek v Třešňovce. Za to velmipříjemně nás překvapil dne 23.prosincepříjem z konkursu na firmu REAN a.s. za spalovnu ve výši 2 837 201 Kč.

V roce 2004 byl pravidelně podle smlouvy splácen úvěr i úroky z něho. Splátka činila 4 500 tis.Kč a úroky 252 tis.Kč.

Finanční odbor dále zajišťoval mzdovou agendu a účetní agendu. Ve výdajích bylo zpracováno 3 958 faktur a dobropisů. V příjmech měsíčně účtováno o 320 dokladech a v hospodářské činnosti průměrně 300 dokladech. A protože se od 1.10.2004 stalo město plátcem daně z přidané hodnoty, bylo též účtováno o 250 vystavených fakturách zejména na pult centrální ochrany, Listy, inzerci atd. Každý měsíc byla zpracovávána účetní závěrka, která byla předávána na pracoviště Středočeského kraje v Nymburce.

V roce 2004 vydal odbor 67 rozhodnutí o povolení provozu výherních automatů a vyměřil správní poplatky v celkové hodnotě 2 282 tis.Kč z toho bylo zasláno finančnímu úřadu 50 % a na místním poplatku za výherní automaty byl vybráno 1 153 tis.Kč.

-Dále vedl agendu 853 poplatníků psů. Tato evidence je propojena s evidencí obyvatel a tím došlo k zamezení nahlašování chybných údajů vzhledem k vyměřovaným poplatkům. Za rok 2004 bylo vybráno 150 tis.Kč.

V polovině roku bylo rozdělování půjček z fondu modernizace pozastaveno, a to z důvodu, že město musí v roce 2005 vrátit státu návratnou výpomoc, kterou obdrželo na založení tohoto fondu ve výši 2 600 tis.Kč. Po odvodu státu bude poskytování půjček obnoveno. Agenda k 31.12.2004 má 115 klientů a většina z nich poctivě splácí. Neplatiči byli měsíčně upomínáni.

Po celý rok byla otevřena výdajová a příjmová pokladna. V příjmové pokladně mohli občané přímo uhradit všechny městským úřadem vyměřené správní a místní poplatky zejména za popelnice, psy, pult centrální ochrany, výherní automaty, taneční, inzerce do Listů, pronájmy bytů i nebytových prostor, splátky půjček a jiné platby. Počet občanů, kteří platili v pokladně městase vyšplhal na číslo 14 191 tj. o 1119 občanů více než v roce 2003 a o 6948 občanů více než v roce 2002. Od těchto občanů bylo vybráno 9 798 214 Kč. Výdajová pokladna eviduje 1552 dokladů a na ně bylo vyplaceno 2 129 816 Kč.

Odbor městského investora

Jana Javorčíková

Celkem bylo na odboru uzavřeno 42 smluv o dílo + 9 dodatků, 49 objednávek , 7 smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen, 14 smluv o smlouvách budoucích na výkup pozemků, 4 smlouvy ohledně poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, 1 uzavřená dohoda o provedení práce,1smlouva o bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu, 1 výkup pozemku, 4 smlouvy o spolupráci při výstavbě inženýrských sítí s plynárnami a STE, 1 smlouva o smlouvě budoucí na kabelizaci rozvodů STE, 1 dohoda o spolupráci se Středočeským krajem ohledně plánu obnovy venkova, 1 smlouva o spolupráci na vybudování inženýrských sítí v lokalitě Třešňovka. Celkem bylo vypsáno18 výběrových řízení.Během roku bylo podáno 6 žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti životního prostředí, obnovy kulturních památek ( 535 tis. Kč), dopravní infrastruktury ( 431 tis. Kč) a Programu Phare 2003 II. část ( jedná se o částku 15,867 mil. Kč k čerpání na léta 2005 až 2006 ), z toho čtyři dotace byly přiděleny, od 1 žádosti bylo odstoupeno ( Fond soudržnosti ) a ujednoho titulu se čeká na závěr příslušných resortů. Odbor zveřejnil záměr města na prodej pozemků v lokalitě Třešňovka a ul.Švermova a požádal celkem o 85 správních řízení v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče či drážní úřad . Zároveň zajišťoval veškerou agendu spojenou s dotačním titulem program obnovy venkova pro obce spádově náležící k našemu městu s rozšířenou působností a podklady pro zajištění odkanalizování města ( celkem 120 mil. Kč) dle směrnice EU do konce roku 2010.

V rámci kapitoly vodního hospodářství byly zajišťovány tyto akce:

1) Zajištění pitné vody – akce byla řádně dokončena zkolaudována a natrvalo potvrzena dotace od MZe ve výši 3,847 mil. Kč., investiční náklady roku 2004 4,863 mil. Kč

2) Kanalizace a vodovod U Bažantnice – akce byla řádně dokončena za celkové náklady 1,368 mil. Kč a hrazena zesdružených finančních prostředků vlastníků stavebních pozemků v předmětné ulici

3) Kanalizace Na Rybníčku, Havlíčkovo náměstí – II.etapa byla dokončena s finančními náklady 654 tis. Kč.

4) Vodovod a kanalizace ul. Na Brůdkuaul.Družstevní – akce byla řádně dokončena za investiční náklad 5,045 mil. Kč.

5) Vodovod a kanalizace ul.Dolejší – dokončena I. etapa a zahájena II. etapa včetně stavby čerpací stanice.

6) Dvorce výtlak na ČOV – dokončeno za částku 961 tis. Kč v roce 2004

7) Byly pořízeny 3 projektové dokumentaceza celkovou částku 230 tis. Kč

V rámci kapitoly komunikace byly zajišťovány tyto akce:

1)Komunikace Resslova –dokončena a zkolaudována

2)ulice Poděbradova - dokončena za celkové náklady v roce 200411,8 mil. Kč

3) Komunikace Na Rybníčku a Havlíčkovo náměstí - II.etapa byla dokončena s finančními náklady 607.000,- Kč.

4) Komunikace ul. Sokolská – dokončena za celkové náklady 4,9 mil. Kč

5) Bylo pořízeny 5 projektových dokumentacíza celkovou částku 925 tis. Kč

V rámci kapitoly místní hospodářství byla dokončena montáž výtahu v podchodu žst. ČD na lyské straně, která je ze 4/5 hrazena ze státního fondu dopravní infrastruktury. Dále bylaprovedena výměna oken čp.1370 ul.Jedličkova ( objem 503 tis. Kč), rekonstrukce el.rozvodů bytů čp.253 ( objem 210 tis. Kč) Ve spolupráci s STE kabelizace ul. Poděbradova ( příspěvek města 781 tis. Kč).V rámci odboru byly zajištěny investice v kapitole školství za celkovou částku 2.868.000,- Kč. V oblasti sociálních věcí byla pořízena projektová dokumentace k územnímu řízení na výstavbu domu seniorů a byla podána žádost o umístění stavby. V rámci rekonstrukce objektu MěÚ byla provedena oprava střechy na budově radnice za částku 1,628 mil. Kč.

Odbor správy majetku

Ing.Karel Hanuš

Odbor správy majetku průběžně vyřizoval písemná podání organizací a občanů, týkajících se jeho činnosti. Dále zpracovával podklady pro jednání Rady města (RM) a Zastupitelstva města (ZM) a plnění usnesení vzešlých z těchto jednání. Celkem bylo zpracováno více jak 200 podkladů do RM a ZM. Na jednotlivých úsecích zajišťoval :

Správa a údržba bytového fondu :

Odbor SM zajišťoval sám, nebo prostřednictvím realitní kanceláře S+S a zprostředkovatelské firmy Crhová správu a údržbu bytového fondu. Bytový fond v Lysé nad Labem a v Litoli má 143 bytů. Další bytový fond obsahuječp.294 DPS A( dům pečovatelské služby) 6 bytů, čp.1729 DPS B 16 bytů, čp.1122 DPS C 14 bytů, čp.5 Litol 2 byty. Bytový fond v Milovicích I. a II. etapa zahrnuje 350 bytů. Příjmy z nájmu bytů činily 5 767 733,- Kč.

Odbor zajišťoval podklady pro jednání bytové komise , kterých bylo 11. Provedlo se 12 směn bytů a bylo přiděleno 25 uvolněných bytů a 7 bytů s dluhem na nájemném.Pokračovalasoučinnost při zajišťování exekučních řízení s neplatiči nájemného. Odbor dodával podklady, spolupracoval s právníky a po proběhnutí exekuce ještě spravoval majetek vyklizený z bytů.Další činností odboru byla spolupráce s dodavatelem tepla pro bytový fond tj. s firmou Thermoservis Nymburk. Novela vyhlášky o hospodaření s bytyumožnilaodprodávat pohledávky za nájem a služby novým nájemcům „zadluženýchbytů“. Město tímto způsobem získalo částku cca 1 300 000,- Kč.Správa a údržba nebytových prostor a majetku města :

Odbor správy majetku obhospodařoval 75 objektů, uzavřel 10 nových nájemních smluv,bylo ukončeno 6 nájemních smluv, 3 nájemní smlouvy byly obnoveny a bylo vyvěšeno 23 záměrů na pronájem nebytových prostor.Město prodalo v roce 2004 tyto byty:1) ,Jiří Černický byt č. l, Sídliště 1439, Lysá n/Lcena67 052,- Kč

2) Manželé Slabí, byt č.3, Sídliště 1439, Lysá n/Lcena84 534,- Kč

3) Radoslava Juklíčková, byt č.5, Sídliště 1439,Lysá n/Lcena41 839,-Kč

4) Karolína Melingerová, byt č. 2,Sídliště 1439, Lysá n/Lcena61 079 ,-Kč

5) Martin Karásek byt č. 4,Sídliště 1439, Lysá n/Lcena72 838,-KčCelkem příjem za prodej bytů za rok 2004:327 342,- KčNavíc byly doplaceny splátky za byt č. 9 , ČSA 1650 a byt č. 2 , Švermova 801 v celkové výši 52 305,- KčNa úseku dopravy a dopravního značení :

Bylo provedeno vodorovné značení přechodů, parkovišť, vyhrazených míst pro invalidy, značení Husova náměstí, nové přechody Dobrovského sady a ČSA, výměnapoškozených DZ a zpomalovací prahy v ulici Dvořákova. Odbor vydal 70 povolení k překopu komunikací a 26 rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací. Dále bylo vydáno 14 rozhodnutí o napojení na místní komunikaci.Na úseku údržby a opravjsme zajišťovali :

Opravy chodníků : NaprotiEurestu – uautobus. zastávky, dokončeníchodníkův ČSA

a napojení k přechodům pro chodce, chodník v ul.Uzavřenápřed č.p.

1436-37, opravamozaikové dlažby – nám. Husovoa ul. Masarykova,

zadláždění po stromech před Vichr.vilou,jiné drobné opravy.Opravy komunikací :V Polích -recyklátem, Na Mlíčníku,Řehačka, Dvorce u lesa, Fuksova,

bývaléTechnickéslužby, VeSkále, Jaromírovysady,výtlukypo

Lysé.

Opravy a údržba městského mobiliáře :Odstraněnípřístř. napopelniceII. část, opravaaut.

zastávkyMasarykovaauEurestu,kovové zábrany

uPlusu ,Litol ,Čelakovského ,zábradlíuPenny,

branky na hřiště.

Drobné opravy a údržba majetku města : Celková rekonstrukce prádelny, zasklení skleněných

výplní oken adveří,opravarámů dveříavýměna

svodůnaželezničnímpodchodu.Bylozajištěno

vyčištění uličníchkanalizačníchvpustí aderatizace

na sídlištích.Rozvoj města a investiční výstavba :

Provedeno dodatečné povolení stavby včetně zadání projektové dokumentace na rekonstrukci MK ulice Máchova a Vojanova. Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení prováděné firmou Elektroservis stály Kč 838 410,00.Prodej a pronájem pozemků :

V roce 2004bylo předloženo na jednání Rady města Lysá nad Labem 117 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků , prodeje pozemků , výkupu pozemků , směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemenu. Zveřejněno na vývěskách města 55 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Na jednání ZMbylo projednáno 27 zpráv. Za účelem prodejeobecních pozemkůbylo celkem uzavřeno23kupních smluv za celkovou částku1.278.117,--Kč. Zadáno 11 geometrických plánů – týkajících se prodeje pozemků. Odbor zajišťoval i údržbu městských lesních pozemků.

Psí útulek :

Odborem SM ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2004 umístěno v útulku ve Velasu a.s.Hrabanov celkem 86 psů odchycených na území města. Kočkyumístěné v útulku v počtu 20 byly po 2 měsících po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody, některá koťátka si odnesli noví majitelé. Za celý rok 2004 vydalo Město Lysá n.L. za provoz tohoto zařízení Kč 223 996,50.Odpadové hospodářství :

Odbor zajišťoval svoz netříděného i tříděného odpadu.

Za odvoz kontejnerů vydalo Město Lysá n.L. 951 206,- Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišlo Město na246 597,-Kč. Tříděný sběr po odpočtu dobropisu vyšel na 695 226,-Kč. Firma EKO-KOM přispěla na tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 částkou329 112,-Kč. Vzhledem k rostoucímu množství odpadu byla zvýšena četnost svozu papíru na 1x za týden.

Pro zlepšení výběru poplatků za popelnice byli odborem správy majetku obesláni obyvatelé, kteří se do systému s odpady nepřihlásili. Bylo rozesláno cca 40 upomínek. Přihlásilo se pouze 19 zástupců, což je 37 osob.Část upomínek se vrátilo zpět – adresát neznámý, adresát se na uvedené adrese nezdržuje.

Nedoručené upomínky byly předávány MP k rozvezení ve večerních hodinách. I přestoto opatření jsou některé dopisy (upomínky) nedoručitelné. Seznam nedoručených dopisů byl vyvěšen i na úřední desce.Majitelům rekreačních objektů, bylo rozesláno 150 složenek a 446 složenek bylo odesláno obyvatelům Lysé n.L., kteří na platbu za rok 2004zapomněli.

Obyvatelé, kteří hradí odpady přes SIPO a nezaplatili, zasílá inkasní středisko v následujícím měsíci upomínku. Pokud tato nebyla zaplacena, odešle městu seznam vyčleněných dlužníků.Tyto dlužníky upomíná SM. Za rok2004 bylo SM obesláno 18 dlužníků.

Obyvatelům, kteří i po převzatých upomínkách nezaplatili za rok 2003 bylo vystaveno 43 platebních výměrů v částce 46.306 Kč s navýšením dle OZV města č.4/2001 o 50%. Pokud tyto platební výměry nejsou zaplaceny, předávají se k soudnímu vymáhání.

Od prosince dochází ke změně ve svozu komunálního odpadu na cyklus 1 x 14 dní, s výjimkouvelkých nádob na Sídlištích. V obcích Byšičky a Dvorce byl vytvořen svoz kombinovaný. Se změnou svozu došlo k výměně nádob a zároveň k vydávání nových známek na popelnice.Městská zeleň :

Na údržbu veřejné zeleně byla vynaložena částka 1 966 205,- Kč . v této částce je zahrnuto havarijní kácení, pokácení stromů v lokalitách nového sídliště, starého sídliště, dále úseku od hřbitova až budově MěÚ Lysá nad Labem, v Zámecké ulici a v lokalitě starého sídliště a jeho okolí. Obsahuje také chemické postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy, drcení větví, řezy živých plotů a běžnou údržbu zeleně.Samostatnou výdajovou kapitolou je údržba parků, která zahrnuje peníze vynaložené za údržbu bývalého pionýrského areálu v Čechově ulici prováděné panem Novákem, práce v zámeckém parku, které pro nás zajišťujípan a paní Koštířovi a úpravy zeleně v Byšičkách, kde práce provádí pan Koštíř trvale bydlící v Byšičkách. Tato kapitola za loňský rok spolykala 469 305,30 Kč.Byla provedena výsadba nové zeleně a to náhradní výsadba za pokácené stromy provedena v ul. Vrchlického, Na Brůdku, podél silnice na Starou Lysou, v Poděbradově ulici, podél silnice k Byšičkám, ve Veleslavínově ulici atd.Celková vynaložená částka činila 471 837,-Kč.Do nového roku se převádějí nedořešené akce:

1. problém hustě osázené plochy za domem 1494-1496 na novém sídlišti

2. dokončení revitalizace Dobrovského sadů

3. poškozené hroby kořeny vzrostlých stromů na hřbitově

4. stížnosti na zeleň na starém sídlišti

Všechny uvedené body se řeší čeká se na odpověď po odvolání,cenové nabídky a zpracování znaleckých posudků neboprojektů.Úklid a čistota města :

V rámci této činnosti odboru byl prováděn svoz odpadkových košů, zimní údržba, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce prostřednictvím firmy Rethmann-Jeřala. Na tuto činnost bylo vynaloženo 1 851 250,-Kč.Do nákladů na práce spojené úklidem města je potřeba ještě zahrnout pracovníky na úklid s nimiž jsou uzavírány smlouvy o pracovní činnosti v celkové částce 621 552,-Kč. /pracovníci na úklid/Další vynaložené prostředky:

Laboratorní rozbory 38 799,-Kč. Geometrické plány 101 530,- Kč. Odborné posudky 59 870,-Kč. Pozemkové úpravy 141 820,-Kč. Čištění vpustí – 54 530,-Kč. Připojení vod. a kanal. přípojky214 057,-Kč. Čištění svodnic 19 696,-Kč. Daňz převodunemovitostí23 103,-Kč.

Údržba hřbitova 192 245,-Kč. Výkup pozemků751 489,-Kč. Pasport kanalizace a vodovodu 36 750,-KčPříjmy:

Zazáborveřejnéhoprostranství18 167,-Kč.Zavyhrazenáparkovištěvestředu města 14 000,-Kč.Za pronájem vodovodního řadu firmě Stavokomplet4 189 997,-Kč. Hřbitovní poplatky činily za loňský rok 84 060,-Kč. Dobrovolné příspěvky na útulek 5 120,-Kč. Prodej dřeva a prodej ovoce za rok 2005 činil 4 460,Kč.Každý měsíc je měřeno ovzduší na dvou stanovištích v Lysé n.L. a Litoli. Vzorky jsou zasílány začátkem každého měsíce na adresu SVÚOM Praha s.r.o..Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n.L.a na konání kynologických svodu zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n.L.

Stavební úřad

Ing.Josef Svačina

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2004 jako pověřený stavební úřad vykonával státní správu pro obce Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem a BřístvíOd 1.1.2004do 31.12.2004 odbor výstavby ve státní správě vyřídil 1663 písemností, a bylo vydáno 790 rozhodnutí, z toho:

- 336stavebních povolení(novostavby, nástavby, přístavby, stavebníúpravy,

plynofikace, přípojky inženýrských sítí,dopravní stavby,...)

- 160ostatních rozhodnutí (změny užívání, změny v průběhu stavby,

přestupky proti stavebnímu zákonu, a další….)

- 210kolaudačních rozhodnutí

- 35 územních rozhodnutí

- 30vodoprávních rozhodnutí

- 19výjimky z ustanovení OTP na výstavbu a dalších

-227povolení stavebních úprav a drobných staveb na ohlášení

-66souhlasů s dělením pozemků

-5souhlas se změnou kultury pozemků

-4potvrzení existence stavby

Na úseku územního plánování se podařilo dokončit změny územního plánu tak, že byla schválena změna 04 a změna 05 ÚPN SÚ Lysá nad Labem byla zpracována do fáze návrhu. Konečné projednávání návrhu bude dokončeno v 1. čtvrtletí r. 2005. Probíhaly práce na zpracování Regulačního plánu pro lokalitu „Na Vysoké Mezi“ve fázi zadání a konceptu, který byl předložen k projednávání. Pro Regulační plán lokality „Hrabanov“, byla dokončena fáze zadání a probíhá fáze zpracování konceptu. Stavební úřad zajišťoval rovněž projednávání změny 01 územního plánu obce Semice, která byla v r.2004 dokončena.

Na úseku výkonu státního stavebního dohledu byly řešeny především záležitosti nepovolených staveb nebo stavebních úprav.

Byly zahájeno 9 řízení o přestupku nebo správním deliktu.

Stavební úřad se rozhodnou měrou podílel na zprovoznění geografického informačního systémuv rámciměstského úřadu, který byl rozšířen na všechny pracoviště úřadu.

V přiloženétabulce je uvedeno srovnání výkonnosti odboru výstavby resp. stavebního úřadu, ve vybraných položkách, v porovnání od r.1999.

Druh rozhodnutí-počet v r.199920002001200220032004Stavebnípovolení262394300290340336

Ostatní rozhodnutí147135163153187179

Kolaudační rozhodnutí 144165213220211210

Územní rozhodnutí111314252335

Dopravní rozhodnutí1718394-

Vodoprávní rozhodnutí-1829 211630Celkem581743722718781 790

Ohlášení163210177199234 227

Souhlas s děl. Poz. 667356516666

změna kultury poz.12152 125Celkem247298235251302 298

Vesledovaných položkách celkově, zůstal trend roku 2000 - 2004 přibližně zachován, tzn. počty vydaných rozhodnutí mají pozvolně vzrůstající hodnoty s průměrným meziročním nárůstem cca 7%. Z uvedených údajů vyplývá, že jeden pracovník stavebního úřadu zpracoval a vydal v roce 2004 přibližně 224 rozhodnutí a 85 souhlasů resp. stanovisek (měsíčně 19 rozhodnutí a 7 stanovisek).

Velmi vzrůstá náročnost řízení jak administrativní tak i provázaností s novými právními normami, kterých každým rokem přibývá. Vzrostla náročnost řízení v souvislosti s vyhlášením městské památkové zóny v Lysé n/L.

Obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková

Od 1.1.2003 se zdevykonávají všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované, živnosti provozované průmyslovým způsobem,vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola).

V působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Starý Vestec, Semice.

V roce 2004 bylo vydáno 347 nových živnostenských oprávnění (živnostenské listy, koncesní listiny, a to fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo nám oznámeno 532 změn údajů, na základě kterých se vydaly nové živnostenské listy, případně koncesní listiny.Bylo vydáno 87 rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění, z toho 79 na vlastní žádost podnikatele. Na žádost podnikatelů byla vydána 4 osvědčení. Bylo vydáno 41 výpisů z živnostenského rejstříku, byly poskytovány zprávy policii, soudům, apod.. Opisy živnostenských listů , koncesníchlistin, vyrozumění o přerušení provozování živnosti, zrušení živ.oprávnění se posílají správci daně, Českému statistickému úřadu, úřadu práce a správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně.Dálenám byly hlášeny změny údajů, které se nepromítají do živnostenských listů, ale podle živnostenského zákonase vedou v živnostenském rejstříku a podnikatele je třebao provedených změnách písemně vyrozumět. Jedná se o zahájení, ukončení činnosti v provozovně (272 vyrozumění) , přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti (500 vyrozumění) , změny odpovědných zástupců (v případě koncesované živnosti se odpovědný zástupce schvaluje rozhodnutím v samostatném řízení), změny statutárních orgánů právnických osob.V roce 2004 byly provedeny 104 kontroly podnikatelských subjektů (13právnických osob a 91 fyzických osob), některým podnikatelům byly uloženy pokuty v blokovém řízení.

Za rok 2004 byly vybrány na úseku živnostenského podnikání správní poplatky ve výši 467 000,-Kč.

Byly také poskytovány rady týkající se živnostenského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s živnostenským podnikáním.

Od 1.1.2004 byla na obecní živnostenský úřad převedena agenda soukromě hospodařících rolníků.Dne 1.5.2005vstoupil v platnost zákon č. 85/2004 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přinesl novou právní úpravu v oblasti „podnikání v zemědělství“. Dle uvedeného zákona „fyzická nebo právnická , která hodlá podnikat v zemědělství , je povinna se zaevidovat“. Od 1.5. do 31.12.2004 bylo vydáno celkem 41 osvědčení zemědělského podnikatele (33 fyzickým osobám a 8 právnickým osobám).

Odbor dopravy

Tomáš Březina

Odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem vykonával v roce 2004 činnosti spojené s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III.třídy dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II.a III.třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III.třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II.a III.třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničním ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III.třídy a vykonával státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost v roce 2004 podle zák.č.13/1997 Sb.

počet

rozhodnutí

34

stanoviska

97

Dlezákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě Odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti.činnost v roce 2004 podle zák.č.111/1994 Sb.

počet

stanoviska

8

zkoušky z  odborné způsobilosti

1

Dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovoval místní a přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III.třídy a vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů.

činnost v roce 2004 podle zák.č.361/2000 Sb.stanovení úpravy provozu

83

stanoviska

5registr řidičůcelkem evidovaných řidičů

10770

počet vydaných řidičských průkazů

1335

počet nových řidičů

207

počet vydaných mezin.řid.průkazů

156

počet odebraných řidičských průkazů (vydané zákazy řízení i jiným úřady a soudy)

57

Dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.registr vozidel

počet

počet nových vozidel v roce 2004358

počet individuálně dovezených vozidel v roce 2004

85

počet odhlášených vozidel ze správního obvodu Lysé n.L. v roce 2004

1269

počet přihlášených vozidel do správního obvodu Lysé n.L. v roce 2004

1967

počet vozidel trvale vyřazených z provozu v roce 2004

137

počet vozidel dočasně vyřazených z provozu

150

počet vozidel v převodu1261

počet vozidel odcizených v roce 20049

počet vozidel provozovaných ve správním obvodě Lysé n.L. v roce 2004

11769

počet vozidel celkem zaregistrovaných ve správním obvodě Lysá n.L.

15209

Dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích Odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

činnost v roce 2004 podle zák.č.200/1990 Sb.

počet

počet došlých přestupků

425

počet postoupených přestupků

4

počet odloženýchnebozastavených přestupků

30

počet uložených pokut

189

na pokutách uloženo celkem

537 800,-Kč

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

45

Odbor školství a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová

Úsek školství:

Počet škol v našem městě:

4 mateřské školy - MŠ Dráček - ředitelkapí Marcela Michňová,MŠ Čtyřlístek - ředitelkapí Hana Rambousková,MŠ Pampeliška - ředitelka pí Jana Stará , MŠ Mašinka - ředitelka pí Jaroslava Černá

3 základní školy - ZŠ B.Hrozného - ředitelka Mgr.Marie Pokorná, od 1.8.2004 ředitel Mgr.Karel Špecián, ZŠ J.A.Komenského - ředitelkaMgr.Vlasta Karásková,ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška

l Základní umělecká škola F.A.Šporka - ředitel Josef Švejda, od 1.9.2004 ředitelka Vlasta Blažková

l střední škola- Obchodní akademie - ředitelka RNDr.Pavla Procházková

lStřední odborné učiliště MH - ředitelka Ing.Irena Mázlová

Na provoz škol a školských zařízení včetně dotací na mzdy a učební pomůcky bylo vyčerpáno celkem 48.454 tis.Kč , na investiční výstavbu ve školství 3.168 tis.Kč .

Z financí určených na investice se provedly následující akce:

ZŠ Komenského - rekonstrukce osvětlení , výměna dveří u hlavního vchodu a odvodnění prostoru před vstupem.

Školní jídelna Komenského - rekonstrukce odpadů, umýváren, vodoinstalace,a zhotovení projektů na rozvody elektřiny a vzduchotechniky.

ZŠ B.Hrozného - rekonstrukce chodby v čp.1318, projekt a částečná rekonstrukcesoc.zařízení v čp.12, rekonstrukce podlah učeben v čp.12,a rekonstrukce elektro včetně projektu.

ZŠ T.G.Masaryka, Litol -výměna oken.

ZUŠ F.A.Šporka - rekonstrukce WC, umýváren a vodoinstalace.

MŠ Dráček - rekonstrukce umýváren a sociálního zařízení pro děti - druhá etapa, rekonstrukce školní jídelny a zhotovení zabezpečovacího systému.

MŠ Mašinka- rekonstrukce vodoinstalace a zhotovení žaluzií.

MŠ Čtyřlístek - částečná výměnaradiátorů ÚT.

Státní správa ve školství

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích :

Milovice: ZŠ Milovice, MŠ U Broučků, ŠJ Milovice

Ostrá: MŠ Ostrá

Přerov nad Labem: ZŠ Přerov nad Labem

Semice: ZŠ Semice, MŠ Semice

Stratov: MŠ Stratov

Úsek kultury:Upravený rozpočet na kulturu pro rok 2004 byl schválen ZM ve výši 5.024 tis.Kč, z toho příspěvek MěK činil 2.011 tis.Kč.

V Lysé nad Labem působí 34 společenských a sportovních organizací, jejichž činnost město finančně podporovalo částkou v celkové výši 1.070 tis.Kč. Na jednotlivé sportovní a kulturní akce byloformou příspěvků z Kulturního fondu a Fondu činnosti mládeže vyplaceno dalších 191 tis.Kč.

Začátkem ledna odbor zajistil ve spolupráci s MěÚ Nymburk, Poděbrady a Sadská propagaci města na výstavě Regiontour 2004 v Brně.

29.ledna se uskutečnila ve velké zasedací místnosti městského úřadu slavnost 1.vysvědčení, kde děti obdržely svá první vysvědčení a dárečky od města.

26.-29.února zastupoval náš odbor ve spolupráci se členy kulturní komise a MěK naše město na výstavě „Střední Čechy 2004“ na Výstavišti Lysá n.L a stánek „Mikroregion“ instaloval..

25.března uspořádal odbor kultury ke Dni učitelů koncert The BEATLES Revival na Výstavišti Lysá n.L.

22.dubna se v kostele Sv.Jana Křtitele uskutečnil velikonoční koncert chlapeckého sboru BONI PUERI.

12.června odbor spolu s agenturou MIW Production uspořádal v Žižkově uličce VI.Lyský Montmartre.

25.-27.června byla pořádána tradiční Svatojánská pouť.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Středního odborného učiliště v Lysé n.L.

9.července odbor uspořádal v objektu letního kina v zámeckém parku koncert tří skupin, HUDBY PRAHA, Zády a 4+jedna.

Od září do prosince proběhl v sále Montreal Benátky n.J. Kurz tance a společenské výchovy pod vedením tanečního mistra Ladislava Fišera z Taneční školy FIS Mladá Boleslav.

Ve dnech 18.-19.září se konaly Dny evropského dědictví, v rámci kterých byly zpřístupněny památky veřejnosti, zajištěn odborný výklad s prohlídkou zámeckého parku a zorganizován cyklovýlet za památkami v okolí Lysé.

V červnu byl vypsán záměr na provozování kin v Lysé, vítězkou ve výběrovém řízení byla slečna Nikola Baranová, která se od října 2004 stala jejich novou provozovatelkou.

18.října bylo v sále kina uskutečněno představení Divadla Járy Cimrmana „Vyšetřování ztráty třídní knihy“.

28.října, ke dni vzniku samostatného československého státu byly položeny věnce k pomníku padlých v I.svět.válce na náměstí B.Hrozného a k pomníku T.G.M. v Litoli.

Tradiční vánoční koncert se uskutečnil 26.prosince v kostele sv.Jana Křtitele v podání Daniely Demuthové, Františka Svejkovského a Vladimíra Jelínka.Odbor zajišťoval vydávání a distribuci měsíčníku „Listy města Lysé n.L. a okolí“.

V obřadní síni bylo přivítáno 57 nových občánků města, během roku bylo popřáno 133 seniorům našeho města k významným životním jubileím.

Byl vyhlášen VIII.ročník fotosoutěže na témata Portrét, Krásy podzimu a Řemesla a následně uspořádána výstava přihlášených fotografií.

Byly zajištěny propagační práce a materiál pro město ve výši 133 tis.Kč.Na jaře byla provedena rekonstrukce elektrorozvodů na jeviště v letním kině v hodnotě 137 tis.Kč.V prosinci byla ve středu města, v Litoli a na sídlišti instalována vánoční světelná výzdoba.

Bylo vybudováno nové oplocení dětské hřiště u Plusu, průběžně se prováděla údržba skateboardového hřiště a všech dětských hřišť ve městě. Odbor měl na starosti rovněž provoz víceúčelového hřiště.V roce 2004 se pokračovalo v obnovování a restaurování památek především v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Ze souboru 12soch měsícův zámeckém parku (obnova začala v roce 2003) byla zrestaurována socha Června nákladem105.315,- Kč. Obnova sochySochařství /proti vstupudo zámku) stála 90.312,- Kč. Dále byla zrestaurována socha Neptuna (98.056,- Kč), 2 vázy s maskami severní a jižní (151.130,- Kč), alegorické sochyživlů „Země“ a „Oheň“ (84.500,- Kč). Zároveň bylo započato s restaurováním sochy „Červenec“, které bude dokončeno v r.2005. Z rozpočtu městabylo vyčerpáno na obnovu památek 440tis.Kč. V roce 2004 získalo město ze zmíněnéhoprogramu dotaci ve výši 830 tis.Kč, z Fondu obnovy památek Středočeskéhokraje 150 tis.na střechu radnice, 170 tis.na zhotovení reprodukce a galerijní restaurovánísousoší Venuše s malýmKupidem. Dalších 180 tis.bylo určeno Římskokatolickéfarnostina generální opravu střechya lodimístního kostela. Na úseku památkovépéče bylo vydáno 47 rozhodnutí na kulturní památky, 36 rozhodnutí na rekonstrukci nemovitostí v městské památkové zóně, 3 rozhodnutí (přestupky § 39 a § 10), 10 vyjádření k návrhu na prohlášenívěciza kulturní památku, 57 ostatních vyjádření.Odbor sociální a zdravotní

Květuše Tobiášová

Sociální úsek:

Na úseku dávek sociální péče bylo v roce 2004 celkově poskytnuto 1438 klientům , bylo vyplaceno celkem 23 529 481.1Kč .Na úseku výplaty dávek v přenesené působnosti bylo vyplaceno rodinám s dětmi 2075 opakovaných i jednorázových dávek ve výši 6.777.487,-Kč, starým a zdravotně postiženým občanům896dávek ve výši 405 822,- Kč a nezaměstnaným 3 516 dávek ve výši 10 518 075,-Kč. Příspěvek při péči o osobu blízkou , dítě nebo dospělého, byl vyplacen ve 44 případechve výši 2 040 152,-Kč.

Na tomto úseku bylo vystaveno 1809 správních rozhodnutí a vyřízeno161 žádostí od soudů, policie a dalších státních orgánů.Na úseku výplaty dávek obcí s rozšířenou působnostíbylo vyplaceno 519jednorázových peněžitých příspěvků podmíněných zdravotním stavem v celkové výši 3 745 263,-Kčz toho 8 příspěvků na zakoupení motorového vozidla,1 příspěvek na jeho zvláštní úpravu , 500 příspěvků na provoz motorového vozidla a 8 příspěvků na opatření zvláštních pomůcek, 2 příspěvky naúpravu bytu.

Na tomto úseku bylo vystaveno 295 správních rozhodnutí a 76 oznámení o přiznání dávky.

Na úseku příspěvku na výživu bylo vyplaceno celkem 277 489,- Kč, vydáno 92 správních rozhodnutí 37 žadatelkám.Na úseku sociálním v rámci samostatné působnosti města bylo sepsáno37 žádostí o vdovský a vdovecký důchod a 49žádostí o zvýšení důchodu pro bezmocnost. Průběžně byly potvrzovány žádosti o zavedenípečovatelské služby - Centra pomoci sociálních a zdravotních služeb občanům města Lysá nad Labem. Dále byly potvrzovány žádosti do domova důchodců – celkem 19.

Z kapitoly Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 30.102 - Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně ,byly vypraveny2 pohřbyobčanům bez příbuzných.

Bylo rozhodnuto o 1 zvláštním příjemci důchodového pojištění a vypracováno rozhodnutí o jejich ustanovení.

Odbor pracuje s rozpočtem Klubu důchodců v Lysé nad Labem a Litoli.

Byly připravovány materiály pro jednání sociální a zdravotní komise, čerpáno z Charitativního fondu. Dále odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem aprovádělpotřebná šetření.

Odbor evidoval žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem, jednalo se o cca 67 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 14 žádostí o byty pro manželské dvojice.

Pomáhali jsme při sepisování žádostí , prováděli jsme šetření a zpracovávali podklady pro jednánísociální komise a RM. Pracovnice na tomto úseku provedla 70šetření.

Na úseku sociálně právní ochrany dětí:

V evidenci je celkem 965 spisů rodin, zúčastnili jsme se 291 soudních jednání ve věci vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem,úpravy styku s dětmi, nařízení ústavní výchovy, dohledu, pěstounské péče, osvojení apod. V porovnání s rokem 2003 je citelný nárůst celkové problematiky rodin s dětmi zhruba o 1/4.

Dále jsme se zúčastnili 148jednání v zájmu nezletilých dětí u jiných institucí, kdejsme zastupovali nezletilé děti a hájili jejich zájmy jako kolizní opatrovníci.

Celkem za rok 2004 jsme provedli 483 návštěv v rodinách v regionu. V souvislosti s osídlováním Milovic narůstá počet rodin, se kterými je nutno pracovat, dochází k rozpadu mladých manželství.S těmito rodinamipracujeme a s zajišťujeme soc. právní ochranu nezletilých dětí. Problematika rozvodovosti a trestné činnosti v oblasti Milovic narůstá takéz důvodu nedostatku pracovních míst.

Dále odd. soc. právní ochrany dětí aktivně vede rodiny s dětmi k řádnému placení nájemného a ev. předcházení dopadů při jeho neplacení. Podařilo se, aby soc. slabé rodiny platily běžné i dlužné nájemné. Z důvodu nárůstu řešených případů v opatrovnické oblasti je obtížné se této problematice důsledně věnovat.

úsek. soc. právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež:

V r. 2004 kurátorkapracovala aktivně s 82 dětmi a jejich rodinami. Jedná se o děti , u kterých se projevila sociální patologie tj. trestná činnost, výchovné problémy, záškoláctví apod.

Bylo evidováno 16 dětí a mladistvých s poruchami chování. Pro nezákonnou činnost kurátorka pracovala s 12ti nezletilými dětmi / do 15 let/ a 24 mladistvými /15-18 let/ . Problematika sociální patologie u mladistvých občanů má tendenci narůstat v důsledku nedůsledného působení rodičů na výchovu dětí, které nemají ošetřený volný čas, experimentují s drogami apod.

Velký nárůst v r. 2004 byl zaznamenán u mladistých , kteří byli řešeni u kurátorky pro mládež za výchovné problémy a to na 30 mladistvých.Prácesociálního kurátora pro dospělé občany :

V evidenci kurátora je celkem 169 klientů propuštěných z výkonu trestu, vazby. V r. 2004 bylo propuštěno z výkonu trestu a vazby 33 osob, při propuštění kurátor zajišťuje těmto občanům bydlení ev. příspěvek na nezbytné nutné základní životní potřeby až do výše 1000,- Kč. Bylo celkem vyplaceno 13 200,- Kč částečně i formou věcných dávek. Kurátor pracuje s občany propuštěnými z dětských domovů, občany společensky nepřizpůsobivými apod.

 

Výkon civilní služby:

V r. 2004 bylo evidováno celkem 58 občanů povinných výkonem civilní služby, celkem bylo vystaveno 17 rozhodnutí k nástupu této služby, ukončení a prodloužení služby.

Je vedena agenda evidenčních listů těchto osob,pracovnice aktivněpracovala na vyhledávání volných míst pro žadatele o civilní službu.K datu 22. 12. 2004 došlo zákonem č. 587/2004 Sb.ke zrušení civilní služby .Pracovnice při své agendě provedla sociální šetření v souvislosti

s výplatou dávky soc. péčev počtu 247 .Úsek zdravotnictví :

Agenda úseku zdravotnictví jeplně v kompetenci Krajského úřadu v Praze.

Agenda se týká vydáváníreceptů na vázané léky praktickým lékařům. V r. 2004 byly recepty vydány 6 lékařům, byly projednány 2 přestupky na úseku zdravotnictví.

U vyplácenýchdávek sociální péče, občané mají právo odvolání, pak naše rozhodnutí přezkoumáKrajský úřad SK Praha, který s konečnou platností o odvolání rozhodne.

Za r. 2004 evidujeme3 odvolání týkající se výplaty dávky soc. péče, udávek zdravotně postiženým 2 odvolání, ve všech případech bylo KÚ SK potvrzeno naše rozhodnutí, v jednom případě bylo odvolání vyhověno OSaZ

Snažíme se s občany komunikovat a vysvětlit jim ev. zamítnutí dávky, .

Jeden pracovník pracuje při výkonu samosprávy města, nemáme žádné stížnosti na výkon této agendy. U sociálního fondu se snažíme klientovi vysvětlit náš postup osobním jednáním.Odbor životního prostředí

Miluše PilařováOd 1.1.2003 odborvykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a po zrušení bývalých okresních úřadů vykonává některé činnosti jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony.Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem aMilovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných SÚ, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále seodbor vyjadřuje k projektovým dokumentacím, za rok2004 jich bylo předloženo 194,k návrhům územních plánů obcí, regulačním a zastavovacím studiím.

V působnosti odboru životního prostředí v Lysé nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá , Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Starý Vestec, Semice.Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb.: Bylo vydáno: 31 rozhodnutí ve věci kácení dřevin, 18 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby za povolené kácení dřevin, 7 rozhodnutí k zásahu do významného krajinného prvku, 4 rozhodnutí ve věci změny krajinného rázu, 6 rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku, 2 rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, 13 rozhodnutí o uložení pokuty, 4 rozhodnutí o provedení nápravy vzniklé škody,1 rozhodnutí ve věci šíření geograficky nepůvodních rostlin, 2 povolení na ošetření památných stromů. Byly zajištěny dotace pro ošetření památných stromů v celkové částce: 150 059,-Kč pro vlastníky památných dubů na Řehačce. Na pokutách bylo vybráno 85 653,-Kč.

Bylo uspořádáno ve spolupráci s občanskými sdruženími a fyzickými osobami celkem 6 ekologicko vzdělávacích akcí: Den Země, Mezinárodní slavnosti Labe, Cyklovýlet po stopách hraběte Šporka, Den bez aut, Cyklovýlet po památných stromech, Veřejná výsadba stromů. Do městských Listů bylo předáno celkem 18 článků na téma ochrany přírody a krajiny.Rostlinolékařská péče -zákon č. 147/1996 Sb.a zákon č. 326/2004: Bylo evidováno celkem 56 včelstev a vedena 4 řízení ve věci odstranění plevelů.Týrání zvířat – zákon č. 246/1992 Sb.: vedeno 1 řízení s místním šetřením ve věci týrání domácích zvířat.Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb.: Bylo vydáno 8 rozhodnutí o vyměření poplatku pro střední zdroje znečišťování ovzduší, 32 rozhodnutí o zastavení řízenío vyměření poplatku pro střední zdroje znečišťování ovzduší, řešeny 2 stížnosti ohledně ochrany ovzduší, v evidenci je vedeno cca 70 středních zdrojů znečišťování ovzduší.Zákon o odpadech – zákon č. 185/2001 Sb.: Bylo vydáno 29 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, provedeno 13 kontrol v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, řešeno 12 stížností ohledně nakládání s odpady, v evidenci je vedeno cca 175 původců odpadů.

Lesní zákonč. 289/1995 Sb.:Ve správním řízení bylo řešeno 17 žádostí o udělení výjimky s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa, jeden souhlas s těžbou v porostech mladších 80let.Dále byly vydány2 výjimkyz doby zalesnění a zajištění holin a proběhlo jedno řízeníustanovení do funkce odborného lesního hospodáře. Správní orgán vedl 3 řízení o přestupcích či jiných správních deliktech. Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s.p.,Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.: Bylo vydáno 260plomb a lístků o původu ulovené zvěře , 5 loveckých lístků, 8 povolení k lovu černé zvěře. V rámci výstavy NATURA VIVA 2004 proběhla ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře. Dále byl řešen jeden přestupek a provedena jedna změna hranic honitby. Na úseku státní správy myslivosti vyplývá ze zákona povinnost spolupracovat s policií ČR(oddělení zbraní a střeliva).Rybářství - zákon č. 102/1963 Sb.: Celkem bylo vydáno 289státních rybářských lístků, z toho 207 dle zákona č. 102/63 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů a 82 rybářských lístků dle zákona č. 99/04 Sb.,o rybářství.Vodní zákonč.254/2001 Sb.: Bylo vydáno 23 stavebních povolení –vodovod, kanalizace, ČOV, DČOV, úpravna vody Lysá nad Labem, 7 rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 1 souhlasy se stavbou v zátopovém území, 1 souhlas se stavbou v ochranném pásmu vod, 2 povolení k některým činnostem-odbahnění, 17 kolaudačních rozhodnutí, schválení kanalizačního řádu Města Lysá nad Labem.Ochrana zemědělského půdního fondu -zákon č.334/92 Sb.: Bylo vydáno: 58 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely , 2 souhlasy s vedením nadzemních a podzemních tras , 18 rozhodnutí o peněžitém odvodu za odnětí půdy ze ZPF v celkové částce 155 534,- Kč.

V roce 2004 odbor provedl celkem 129 kontrol vyplývajícíchz vydaných rozhodnutí a dále na základě podnětů od fyzických a právnických osob.Městská policie

Luděk Přibyl

V roce 2004 bylo na služebnuMěstské policie nahlášeno celkem 1403 oznámení. Strážníci MěP řešili 1185 přestupků, z toho 83 přestupků bylo předáno příslušnému správnímu orgánu, za ostatní přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 126.800,- Kč. Z toho bylo 115 800,- Kč vybráno v hotovosti a 11 000,- Kč jsou dlužné částky od přestupců. Strážníci provedli kontrolu totožnosti u 382osob, ke správnímu řízení nebo na Policii ČR předvedli 68 osob. Dále zjistili 32 vraků automobilů, 252 závad na veřejném osvětlení, 43 závad na dopravním značení a 149 záborů veřejného prostranství. Závady veřejného osvětlení byly hlášeny firmě Kandela, na závady dopravního značení byly upozorňovány odbor OSM MěÚ Lysá n/L a SÚS Bělá pod Bezdězem. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 53 doporučených dopisů. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 68 psů a v 56tipřípadech byly zadrženy osoby podezřelé z trestné činnosti.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany ( PCO ), který monitoruje 76 objektů( školy, podniky, prodejny, rod. domy ) na katastru města.Městská policie Lysá nad Labem kromě výše uvedených činností zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále průběžně zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2004 mělo vykonávat trest šestnáct osob, ale ani jedna z osob trest neodpracovala, což bylo oznámeno Okresnímu soudu Nymburk. Pět odsouzených trest započalo vykonávat. V roce 2004 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

V roce 2004 se městská policie podílela celkem na 6ti preventivně-bezpečnostních akcích.Stávající počet strážníků je stanoven na12 + 1. V  roce 2004 nedošlo k žádnému ukončení pracovního poměru. Z minulého období se osvědčilo rozdělení katastrálního území města na 12 okrsků, které byly jmenovitě přiděleny jednotlivým strážníkům:

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad.Občané neměli zásadní připomínky k práci MěP. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům .Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému ( IZS ) je na velmi dobré úrovni. V roce 2004 Městská policie spolupracovala ve 25ti případech s hasiči ( SDH Lysá n/L, HZS Nymburk, HZS ČD ) a v 57případech s Policií ČR.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku a protidrogové prevence, a to zejména formou komunikace s občany, zvýšenou kontrolou krizových míst a postupováním zjištěných poznatků kompetentním orgánům. V roce 2004se město v rámci prevence kriminalitypřihlásilo dodotačního programu „ PARTNERSTVÍ“, který vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR. Velitel MěP byl radou města jmenován manažerem prevence kriminality a podílel se na přípravě Programu prevence kriminality v Lysé nad Labem. V lednu 2005 město podalo žádost o dotaci na vybudování   MKDS ( městský kamerový dohlížecí systém).V rámci protidrogové prevencebylo ve městě zajištěno působeníobčanského sdruženíSEMIRAMIS aK – centraNymburk. Vzhledem k nárůstupočtůtzv. „ problémové mládeže“bylo ve spolupráci s PČR a Odborem sociálních věcípři MěÚ Lysá nad Labemprovedeno několikpreventivně – bezpečnostníchakcí , zaměřených na páchání tr.činnosti mládeží a na mládeži.Městská knihovna

Václava Šolcová
Vytvořeno 20.7.2022 11:51:27 | přečteno 15x | jiri.virava
load