Zpráva o činnosti Městského úřadu Lysá nad Labem za rok 2003

ÚVOD

Václav Houštecký, starosta města

Vážení spoluobčané,

přijměte ode mne prosím na začátku roku 2004 srdečný pozdrav s přáním všeho nejlepšího, zejména zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody.

 Chci se jen krátce zmínit o dlouhodobých záměrech, konkretizovaných rozpočtem města na letošní rok. V zásadě byl výhledový program města respektován již v roce 2003. Došlo k jeho naplňování, i když byly někdy velmi složité podmínky pro jeho realizaci, což se týká zejména projektové přípravy. Dále se objevily i celkem neočekávané překážky, spočívající v pozastavení vydání stavebního povolení z důvodů námitek občanského sdružení. Potíže podobného charakteru se objevily také u akcí, které údajně omezovaly v listopadu a proinci provoz prodejen, a tím i předpokládaný příjem podnikatelů.

 V roce 2003 byl program investiční výstavby naplněn jako nikdy předtím. Bylo proinvestováno celkem 37 milionů Kč, což je o 25% více než v roce předešlém.

 V roce 2004 můžete zaznamenat dobré zahájení investiční činnosti. Byť je ještě začátek března, stavební činnosti probíhají v plném proudu. Projektová příprava je zabezpečena v dostatečném rozsahu pro všechny plánované stavební práce. Tato okolnost je velice nutná, neboť předpokládáme, že nás u velkých investic nepostihne dopad zvýšené DPH.

 Již byly zahájeny práce na ulici Poděbradova, Sokolská, Resslova, K Bažantnici, pracuje se na zajišťování pitné vody (prameniště). Dokončení rekonstrukce vodního hospodářství zajistí občanům do poloviny roku zásobování kvalitní nezávadnou vodou. Pokračuje stavba vodovodu a kanalizace Na Brůdku a další drobnější stavby.

 Jedním z nedořešených problémů roku 2003 je zajištění záchranné služby (ZS) pro území našeho regionu. Zastupitelstvo města přislíbilo bezplatné použití prostor pro ZS v bývalé Vichrově vile, dále přislíbilo byt pro lékaře ZS. Osobně jsem navštívil náměstka hejtmana p.Ing.Kantůrka a p.MUDr.Zelenáka na Krajském úřadu a intervenoval pro umístění ZS. Oba následně navštívili naše město, prohlédli si prostory pro ZS a konstatovali, že jde o velmi vhodné zázemí pro tento účel. Dodnes však není tato záležitost uzavřena v náš prospěch, i když jsou zajištěny finanční prostředky pro zřízení ZS. Na posledním zasedání zastupitelstva města v únoru 2004 bylo přijato usnesení o nutné intervenci u zastupitelů Nymburska v KÚ na podpoření zájmů našeho města.

 Pokud se týká dopravního průtahu přes střed města, je v současné době projednáváno na KÚ konečné řešení možností získání pozemků na obchvat, na který jsou zajištěny finanční prostředky. Věřím, že v krátké době budou splněny všechny podmínky k zahájení výstavby obchvatu.

 S přáním úspěšného naplňování našich záměrů

Václav Houštecký

 JAK TO VIDÍM JÁ

 Marcela Chloupková, zástupkyně starosty

 Protože se jednotlivé odbory představují ve svých příspěvcích vyčerpávající formou, nebudu Vás, vážení čtenáři, unavovat opakováním něčeho, o čem se podrobně dozvíte na dalších stránkách.

 Pozoruji, že v zastupitelstvu města je vždy dávána priorita stavebním investicím a to zejména výstavbě či rekonstrukci komunikací a inženýrských sítí, což je jistě dobré. Výsledek je vidět rychle a změnu postřehne víc obyvatel. O to jde volebním stranám a sdružením především. I když ... před pár lety mě u oběda ostře oslovila známá, dobrá lyská obchodnice s tím, kdypak se už u nich začne něco dělat. Byl to takový paradox, protože domů šla toho roku po nové silnici, ve vedlejší ulici nemohla nepostřehnout nové veřejné osvětlení, její děti si hrály na novém hřišti, ve škole, kterou navštěvovaly se začalo s výměnou oken ...., tak jsem jí to všechno začala v klidu vyjmenovávat i s tím, kolik to zhruba stálo. Nebylo to nic platné, protože mi odpověděla, že to nic není, že je to málo. Tak to bylo, je a bude, milí zlatí, nelze se všem zachovati. Tak jsem se zeptala, zda i ona má splněno alespoň to málo, co by měla mít. Zaplacený poplatek za pejska, popelnici, hrobové místo, a také kolikrát za rok měla v ruce koště nebo hrábě, aby si uklidila nepořádek okolo jejich činžovního domu. A bylo po rozhovoru. Než se pustíme do kritiky, sami si zameťme před vlastním prahem. Bohužel, to se nám všem v minulém roce opět úplně nezdařilo.

 Chci vyzdvihnout velkou důležitou investici, která sice ještě není dokončena, protože její realizace není jednoduchá a až bude hotová, tak bude převážně schovaná v zemi. Všichni víme, že stávající vodní zdroje v našem městě nejsou úplně nejkvalitnější, nesplňují požadavky kladené na vodu podle nových norem, o tom už bylo mnoho napsáno. A tak, až v létě otočíte kohoutkem vodovodu, poteče Vám dobrá voda splňující požadované parametry! Připomenu, že zdaleka ne každé město má zajištěno hospodaření s vodou od zdroje k uživateli až k čistírně odpadních vod. Tato skutečnost je důležitým faktorem pro rozvoj města. Považuji to za velký úspěch.

 V našem městě byla v září minulého roku vyhlášena městská památková zóna. Ještě před koncem uplynulého roku bylo na základě projektu Program regenerace, který konečně zastupitelstvo města zařadilo do svého rozpočtu, požádáno o dotaci na obnovu památek. A představte si, že město Lysá n. Labem obdrželo 830 tis. Kč! Myslím, že taková každoroční rozumně investovaná injekce se ve městě nepřehlédne. Považuji to za dobrý počin.

 Teď už dál od investic (viz zpráva městského investora, majetku města a staveb. úřadu). I v sociální oblasti se povedla dobrá věc. Ve spolupráci s Úřadem práce město realizovalo projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané. Desetičlenná skupinka brigádníků pomohla čistotě města na mnoha místech. S kvalitou práce zvláště některých z nich byla maximální spokojenost. Musíme mít na paměti, že někteří spoluobčané třeba v životě zaměstnaní nebyli a už jen pravidelné ranní vstávání a pracovní disciplína jsou pro ně novými návyky, na které nebyli zvyklí. I letos se budeme od března do listopadu s „rychlou rotou“ ve městě setkávat. Nebuďte někdy zlí a zamyslete se nad užitečností takového projektu. Považuji to za dobrý skutek.

 Snad každý obyvatel dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Polabí (Jiřice, Ostrá, Přerov n. Lab., Semice, St. Lysá, St. Vestec, Stratov, Lysá n. Lab.) který byl ustaven na podzimním zastupitelstvu města, zaznamenal, že městský úřad v Lysé pracuje s rozšířenou působností. O struktuře nynějšího úřadu také bylo během roku občanům sděleno mnoho nových informací, i o tom, jak se vylepšil městský úřad stavebně zevnitř i zvenku. Rekonstrukce ještě není úplně u konce, i letos se bude s pracemi pokračovat (např. na střeše staré radnice). Jsem ráda, že se konečně k těmto úpravám přikročilo. Považuji to za potřebnou a prospěšnou akci.

 Zastupitelé města prostřednictvím úředníků ve městě realizují mnoho nových staveb, úprav, změn, skutků ... Hodně práce se udělá. Proto mě zlobí půtky mezi zastupiteli na zasedání. Ale už jsem smířena s tím, že v naší milé Lysé je stranickost nade vše. Jsou akce, které se musí realizovat z důvodu zpřísněných norem, zákonů, v důsledku havárií apod. A nebudu přece chtít obdiv za to, že např. zdravá voda je zásluhou právě tohoto vedení radnice.. Spousta věcí se děje přirozeným vývojem a stala by se, ať radnici „vládne“ kdokoli. Tak to chápe, bohudík, většina obyvatel Lysecka. Považuji to za zbytečné účelové hašteření.

 Naše Lysá nad Labem je hezká i díky Vám, pořádkumilovní, pracovití, spravedliví a čestní Lysáci. Děkuji Vám všem! Považuji to za skvělé, mít takové spoluobčany.

 Marcela Chloupková

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU

 Ing.Miloš Dvořák – tajemník

 Od 1.1.2003 se stala Lysá nad Labem obcí s rozšířenou působností. To znamená, že městský úřad převzal řadu funkcí veřejné správy, kterou až dosud vykonával Okresní úřad Nymburk, který k 31.12.2002 ukončil činnost. Cílem bylo přiblížit výkon státní správy občanům. Městský úřad pokračoval v plnění úkolů v oblasti samosprávy, ale začal plnit i úkoly v oblasti státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov.

 Praktickým projevem bylo nové organizační uspořádání úřadu, rozdělení původních odborů vznik nových odborů, a s nárůstem povinností a úkolů i nárůst početního stavu zaměstnanců.

 Členění úřadu na odbory:

NázevStavVedoucí
Kancelář městského úřadu0+4Ing. Miloš Dvořák od 01.04.2003
Odbor vnitřních věcí1+8Irena Šťastná
Odbor finančních věcí1+6Ing. Ivana Polenová
Odbor městského investora1+2Jana Javorčíková
Odbor správy majetku1+6Ing. Karel Hanuš
Stavební úřad1+4Ing. Josef Svačina
Odbor obecní živnostenský úřad1+4Ing. Světlana Daňková
Odbor dopravy1+5Tomáš Březina
Odbor školství a kultury1+3PeaeDr. Věra Bodnárová
Odbor sociální a zdravotní1+8Květuše Tobiášová
Odbor životního prostředí1+4

Ing Jiřina Čížková do 30.08.2003 , Ing Květa Ladomerská do 19.11.2003, Miluše Pilařová pověřena řízením

 Zvýšený početní stav úředníků byl doplněn zaměstnanci bývalého Okresního úřadu a nástupem nových sil. Od začátku roku 2003 se tak v zásadě podařilo naplnit systemizovaná místa. Přitom závěr roku 2002 a začátek roku 2003 kladl na všechny mimořádné nároky, protože museli zajistit chod úřadu a souběžně probíhaly rozsáhlé stavební práce. Lze konstatovat, že i za této složité situace úřad zvládl přechod k rozšířené působnosti bez negativních doprovodných jevů pro občany.

Jednotlivé odbory pracovaly v ustáleném složení, pouze v odboru životního prostředí se po odchodu Ing.Čížkové z funkce vedoucí odboru nepodařilo zcela zaplnit prázdné místo. Její nástupkyně odešla z úřadu ve zkušební době. Na přelomu let 2003 – 2004 řídí odbor paní Miluše Pilařová.

Ke konci roku 2003 zůstala neobsazená dvě místa referentů, a to na odboru životního prostředí pro výkon státní správy na úseku vodohospodářství a na odboru městského investora pozice referenta samosprávy. Na obě místa byla vypsána výběrová řízení.

Poslední čtvrtletí roku 2003 probíhalo ve znamení přechodu na novou 16ti třídní tarifní soustavu podle Nařízení vlády č.330 a 331/2003 Sb., podle nichž bylo nutno ve spolupráci s vedoucími odborů přepracovat popisy pracovních činností, zařadit zaměstnance do nových tříd a překontrolovat osobní ohodnocení. Zároveň bylo nutné platové záležitosti řešit i ve vazbě na připravovaný rozpočet města pro rok 2004. Nové zatřídění se týkalo jak úředníků, tak strážníků Městské policie i zaměstnanců v obslužných profesích (úklid, údržba budov).

K činnosti kanceláře MěÚ (KMÚ) patří rovněž zajišťování právního servisu pro odbory. Důležitým nástrojem města proti dlužníkům bylo vytvoření a schválení pravidel pro vymáhání dlužného nájemného. V návaznosti na stěhování neplatičů byla navržena změna obecně závazné vyhlášky o bytech v majetku města, která byla schválena.

V roce 2003 proběhlo 7 exekucí na vystěhování z bytu . Na základě návrhu města byl prohlášen konkurs na provozovatele spalovny firmu Rean a.s., kde je město zastoupeno ve výboru věřitelů a je velká šance na získání 70% z dlužné částky do pokladny města. Rozběhlo se vymáhání nedoplatků za svoz komunálního odpadu a vymáhání pokut, které na město přešly od okresního úřadu.

Další činností KMÚ je tzv.krizové řízení. Hlavním nositelem úkolů v oblasti požární ochrany, krizového řízení, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému je Hasičský záchranný sbor České republiky.

Ten na základě svých kompetencí určil město Lysá nad Labem s účinností od 1.1.2003 jako obec, které je stanovena povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje.

S tím souvisela povinnost zřídit bezpečnostní radu obce jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace krizový štáb obce jako pracovní orgán starosty k řešení krizových situací.

Bezpečnostní rada obce byla u MěÚ Lysá nad Labem zřízena dne 1.3.2003. Krizový štáb správního obvodu města Lysá nad Labem byl zřízen 1.4.2003 a jeho stálé pracovní odborné skupiny dne 3.4.2003.

Činnost krizového řízení je ale zaměřena i na jiné oblasti než jsou krizové. Jedná se o spolupráci s Armádou ČR ( evidence branců, odvody branců, výběr movitých a nemovitých prostředků pro potřebu AČR atd. ), a s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů ( zajišťování oprav, vybavenosti has. materiálem, zajišťování služeb pro akceschopnost a další ).

V neposlední řadě KMÚ zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou. Trvalým úkolem v této oblasti je průběžná obměna výpočetní techniky, protože ne vždy se z okresu přivezly ty nejlepší počítače. Naopak k úspěchům lze počítat bezproblémový převod programového vybavení z okresního úřadu. V závěru roku se pak začala připravovat atestace programů, jak požaduje Ministerstvo vnitra.

V lednu 2003 rada města ustavila 7 komisí jako poradní a iniciativní orgány. Jejich členové byli navrženi volebními stranami ve městě. Komise se scházejí v různých periodách a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska komisí při svých pravidelných jednáních, i když v řadě případů názor komise a názor odboru není totožný. Stejně jako v minulosti dobře pracuje komise kulturní, bytová, sociální a zdravotní, sportovní, novou náplň a směr našla komise životního prostředí, zlepšit práci by měla komise bezpečnostní a stavební.

V únoru 2003 byly zastupitelstvem ustaveny finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Oba výbory kopírovaly politickou rovnováhu volebních stran ve městě. Rezignace p.Mgr.Fajmona na funkci předsedy finančního výboru v červnu 2003 vyvolala následné změny v obou výborech, ale nakonec bylo nalezeno řešení přijatelné pro všechny politické subjekty a rovnováha byla opět obnovena.

Kromě dvou výborů ze zákona zastupitelstvo ustavilo dva výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, druhý pro městskou část Dvorce. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepší informovanosti rady a zastupitelstva města, a proto pokračují v činnosti i nadále.

Mimořádnými událostmi v průběhu roku 2003 bylo červnové referendum o vstupu ČR do Evropské unie, a pak mediální kampaň vedená proti spalovně nebezpečných odpadů. Město na vlastní náklady začalo organizovat odběr vzorků, ale od srpna převzal aktivitu Krajský úřad. Na základě vystoupení hejtmana p.Ing.Bendla převzal KÚ všechny náklady spojené se vzorkováním a následnou studií o kontaminaci životního prostředí v Lysé nad Labem. Vzhledem k rozsahu studie budou výsledky publikovány v polovině dubna 2004.

Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval především agendu na úseku matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a provoz podatelny. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní výdaje ve výši 25.900 tis.Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby apod., za celý rok pak byly o cca 417 tis.Kč nižší. V roce 2003 město obdrželo dotace na státní správu, opravu budovy, nákup zařízení v celkové výši 21.175 tis.Kč.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 16.453 přijatých písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 10.343 písemností, prostřednictvím pošty bylo do jiných měst doručeno 17.530 písemností. Vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 1.176 písemností.

V evidenci obyvatel bylo provedeno 704 záznamů. Za změnu trvalého pobytu bylo vybráno na správních poplatcích cca 12 tis.Kč. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím zrušen údaj o místě trvalého pobytu 18 občanům.

Do matričních knih – úmrtí bylo provedeno 51 zápisů, do knihy – manželství zapsáno 53 sňatků. Ve svatební síni městského úřadu bylo uzavřeno 45 sňatků, 8 sňatků bylo uzavřeno v kostele. Paní matrikářka vystavila 34 druhopisy matričních dokladů.. Podány byly 4 žádostí o povolení změny jména a příjmení. Všem bylo vyhověno. Na Rejstřík trestů do Prahy bylo odesláno 359 žádostí o výpis z rejstříků trestů. Dále bylo sepsáno 14 zápisů o určení otcovství, 6 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně a 77 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství.

V roce 2003 bylo ověřeno celkem 3.700 podpisů na listinách a 2.796 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 163.480.—Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 2.300 nových občanských průkazů a 1.200 cestovních dokladů. Nahlášeno bylo 334 ztrát občanských průkazů a 68 ztrát cestovních dokladů. Na správních poplatcích a pokutách za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 284.150,-- Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo přihlášeno 1.647 osob a odhlášeno 477 osob a poskytnuto z ní bylo 322 informací.

Přestupková komise se zabývala v minulém roce 205 návrhy na projednání přestupků, 26 návrhů bylo postoupeno do místa trvalého bydliště obviněného, 60 jich bylo odloženo a 119 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení. Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Tři přestupky byly spáchány osobami do 18 let.

Městská rada se sešla na 24 řádných a 5 mimořádných jednáních v celkové délce cca 131 hodin a přijala 642 usnesení

Městské zastupitelstvo se sešlo na 7 řádných jednáních a l mimořádném jednání v celkové délce cca 36 hodin.

V roce 2003 odbor vnitřních věcí zajišťoval referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii ve dnech 13. a 14.6. v našem městě a 8 obcích, spadajících pod náš správní obvod.

 Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – r. 2003

ŽENY

přihlášeno133
narozeno34
odhlášeno83
zemřelo72

celkem 4.274 ( r. 2002 – 4.262, r. 2001 – 4.277, r. 2000 – 4.231)

MUŽI

přihlášeno100
narozeno31
odhlášeno72
zemřelo82

celkem 3.994 ( r. 2002 - 4.017, r. 2001 – 4.054, r. 2000 – 4.038)

K 31.12.2003 CELKEM 8.268 obyvatel ( r. 2002 8.279, r. 2001 – 8.331, r.2000 – 8.269)

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová

Finanční odbor zpracoval za spolupráce všech vedoucích odborů a vedení města návrh na vyrovnaný rozpočet, který byl schválen v zastupitelstvu města dne 12.2.2003 jako vyrovnaný ve výši 185 750 tis.Kč. Tento rozpočet byl během roku 2003 upravován dne 7.5.2003, 25.6.2003, 27.8.2003, 15.10.2003 a 17.12.2003.

Ve skutečnosti Město Lysá nad Labem vykázalo k 31.12.2003 převahu příjmů nad výdaji ve výši 11 507 tis.Kč.

V roce 2003 byl pravidelně podle smlouvy splácen úvěr i úroky z něho. Splátka činila 5 000 tis.Kč a úroky 551 tis.Kč.

Finanční odbor dále zajišťoval mzdovou agendu a účetní agendu. Ve výdajích bylo zpracováno 3 885 faktur a dobropisů. V příjmech měsíčně účtováno o 330 dokladech a v hospodářské činnosti průměrně 200 dokladech. Každý měsíc byla zpracovávána účetní závěrka, která byla předávána na pracoviště Středočeského kraje v Nymburce.

V roce 2003 vydal odbor 62 rozhodnutí o povolení provozu výherních automatů a vyměřil správní poplatky v celkové hodnotě 1 771 tis.Kč z toho bylo zasláno finančnímu úřadu 50 % a na místním poplatku za výherní automaty byl vybráno 1 130 tis.Kč.

Dále vedl agendu 947 poplatníků psů. Tato evidence je propojena s evidencí obyvatel a tím došlo k zamezení nahlašování chybných údajů vzhledem k vyměřovaným poplatkům.

V roce 2003 občané města splatili do fondu modernizace částku 2 198 tis.Kč a během roku byly z fondu poskytnuty půjčky ve výši 2 014 tis.Kč. Evidence klientů včetně splátek a výpočtu úroků byla vedena na počítači. Neplatiči byli měsíčně upomínáni.

Po celý rok byla otevřena výdajová a příjmová pokladna. V příjmové pokladně mohli občané přímo uhradit všechny městským úřadem vyměřené správní a místní poplatky zejména za popelnice, psy, pult centrální ochrany, výherní automaty, taneční, inzerce do Listů, pronájmy bytů i nebytových prostor, splátky půjček a jiné platby. Počet občanů, kteří platili v pokladně města se vyšplhal na rekordní číslo 13 072 tj. o 5 829 občanů více než v roce 2002. Od těchto občanů bylo vybráno 8 540 771 Kč. Důvodem je rozšířená působnost města.

Finanční odbor používal během celého roku službu České spořitelny HOME BANKING, to znamená propojení počítačů města s Českou spořitelnou, takže bezhotovostní platební styk probíhal bez osobní návštěvy pobočky, stejně jako získávání informací o stavu na účtech včetně tisku výpisů

V závěru roku 2003 byl zpracován a projednán návrh rozpočtu na rok 2004. Materiál byl předložen do zastupitelstva města dne 17.12.2002 a byl schválen.

Odbor městského investora

Jana Javorčíková

Celkem bylo na odboru uzavřeno 47 smluv o dílo + 6 dodatků, 98 objednávek a 26 výběrových řízení. Z výkupů pozemků byl zajištěn výkup prameniště od VaK Nymburk a.s. a pozemku od fyzické osoby v areálu prameniště. Dále byly zajištěny výkupy na přístupovou cestu k budoucí čerpací stanici v Byšičkách. Během roku bylo podáno 7 žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti životního prostředí, obnovy kulturních památek a dopravní infrastruktury, z toho dvě dotace byly přiděleny, 3 zamítnuty a u dvou titulů se čeká na závěr příslušných resortů. Odbor zveřejnil záměr města na prodej pozemků v bývalém areálu Fruty a požádal celkem o 63 stavebních, dopravních či na úseku životního prostředí správních řízení. Zároveň zajišťoval veškerou agendu spojenou s dotačním titulem program obnovy venkova pro obce spádově náležící k našemu městu s rozšířenou působností.

V rámci kapitoly vodního hospodářství byly zajišťovány tyto akce:

 1.  Zajištění pitné vody – akce přechází do roku 2004 s ohledem na získání dotace od MZe.
 2. Dvorce výtlak na ČOV - předávací řízení investice bylo započato dne 22.12.2003 s tím, že dne 3.2.2004 se konalo místní šetření kolaudačního řízení.
 3. Kanalizace a vodovod U Bažantnice – je hrazen ze sdružených prostředků vlastníků stavebních pozemků v předmětné ulici a akce byla zahájena až po uzavření darovacích smluv se všemi vlastníky. V této době pokračují stavební práce na této investici.
 4. Kanalizace Na Rybníčku, Havlíčkovo náměstí – I.etapa byla dokončena s finančními náklady 200 tis. Kč.
 5. Kanalizace V polích – akce byla zrealizována za celkové finanční náklady ve výši 649.000,- Kč.
 6. Na Brůdku vodovod a kanalizace + čerpací stanice a ul.Družstevní – akce byla dokončena a v letošním roce se bude realizovat část od čerpací stanice po ulici Mírovou a v ulici Družstevní se dokončí levá strana až po ulici Palackého.
 7. Kanalizace nám. B.Hrozného včetně předlažby chodníků byla dokončena.
 8. Vodovod a kanalizace ulice Za Zámkem byla rovněž dokončena.
 9. Vodovod a kanalizace ul.Dolejší I. etapa byla dokončena z 80% v letošním roce se dokončují přípojky z důvodu klimatických podmínek.

V rámci rekonstrukce objektu MěÚ byl v letošním roce instalován výtah.

Dále byla provedena nová střecha, výměna oken včetně zateplení a provedení nové fasády.Vytápění radnice bylo odděleno od budovy MěÚ.

V rámci kapitoly komunikace byly zajišťovány tyto akce:

 1. Komunikace Resslova – byla zkolaudována mimo chodníků, které se dokončují v letošním roce z důvodu klimatických podmínek.
 2. ulice Poděbradova tato akce by měla být dokončena v polovině roku 2004
 3. Komunikace Na Rybníčku a Havlíčkovo náměstí - I.etapa byla dokončena s finančními náklady 1.150.000,- Kč.
 4. Komunikace Mladá – část rovnoběžná s ulicí Brigádnickou byla dokončena a akce bude pokračovat v letošním roce po opravě hranic v katastrální mapě
 5. Dokončen byl chodník v ulici Dukelské a u MŠ na sídlišti, z komunikací se jedná o ulice Ve Vilách, Vrchlická, Za Zámkem, Nová a V Polích.
 6. Komunikace ul. Sokolská I. etapa byla zahájena až v lednu 2004 z důvodu klimatických podmínek a vzhledem k dlouhému termínu vytyčení kabelů jednotlivých správců pozemních sítí.

V rámci kapitoly místní hospodářství bylo provedeno veřejné osvětlení v ulici Lidická a byla zahájena montáž výtahu v podchodu žst. ČD na lyské straně, která bude ze 4/5 hrazena ze státního fondu dopravní infrastruktury.V rámci odboru byly zajištěny investice v kapitole školství za celkovou částku 1.877.000,- Kč.

Odbor správy majetku

Ing.Karel Hanuš

Odbor správy majetku uzavřel první rok činnosti v novém složení. Byl ustanoven 1.1.2003 z části bývalého odboru správy majetku a rozvoje města (oddělily se investice) a z bývalého odboru životního prostředí.

Odbor správy majetku průběžně vyřizoval písemná podání organizací a občanů, týkajících se jeho činnosti. Dále zpracovával podklady pro jednání Rady města (RM) a Zastupitelstva města (ZM) a plnění usnesení vzešlých z těchto jednání. Celkem bylo zpracováno více jak 200 podkladů do RM a ZM.

Na jednotlivých úsecích zajišťoval :

Správa a údržba bytového fondu :

Odbor SM zajišťoval prostřednictvím realitní kanceláře S+S a zprostředkovatelské firmy Crhová, ale u některých objektů přímo správu a údržbu bytového fondu.

Bytový fond v Lysé nad Labem a v Litoli má 143 bytů. Další bytový fond obsahuje čp.294 DPS A( dům pečovatelské služby) 6 bytů, čp.1729 DPS B 16 bytů, čp.1122 DPS C 14 bytů, čp.5 Litol 2 byty. Bytový fond v Milovicích I. a II. etapa zahrnuje 350 bytů.

U bytového fondu byly vyřizovány připomínky a stížnosti občanů dle správního řízení.

Bylo provedeno zpracování podkladů pro návrh rozpočtu pro realitní kanceláře – na opravy bytového fondu, a investice do bytového fondu. Odbor zajišťoval podklady pro jednání bytové komise a spolupracoval s ní. Také se zajišťovala ve spolupráci s realitními kancelářemi projektová dokumentace, výběrové řízení na dodavatelské firmy, odsouhlasení provedených prací a převzetí provedených prací. Odbor prováděl zaúčtování a proplacení odsouhlasených faktur při opravě a údržbě bytového fondu.

Provedlo se 5 směn bytů a přiděleno bylo 8 uvolněných bytů.

Novou činností na úseku bytového fondu byla součinnost při zajišťování exekučních řízení s neplatiči nájemného. Odbor dodával podklady, spolupracoval s právníky a po proběhnutí exekuce ještě spravoval majetek vyklizený z bytů.

Další činností odboru byla spolupráce s dodavatelem tepla pro bytový fond tj. s firmou Thermoservis Nymburk.

Správa a údržba nebytových prostor a majetku města :

Odbor správy majetku obhospodařoval 71 objektů, uzavřel 16 nových nájemních smluv, sledoval průběžně měsíčně ve spolupráci s finančním odborem platby nájemného, splátky bytů, prováděl předpisy nájemného pro I.Q.2003, dále předpisy plateb nájemného pro II., III. a IV.Q.2003 zvýšené o inflační koeficient rok 2002. Průběžně upravoval předpisy plateb měsíčního nájemného dle nově uzavřených nájemních smluv. Pravidelně písemně upomínal neplatiče nájemného,zasílal upomínky, týkající se opožděných splátek bytů, právníkům předal dva návrhy na soudní řešení neplatičů nájemného.

Pro zaměstnance Domu s pečovatelskou službou na Masarykově ul., Lysá n/L – tedy pro tři uklizečky a správce – podklady pro výpočet mzdy, docházku, stravenky, evidoval pracovní smlouvy, pracovní výměry atd.

Po vydání roční míry inflace ČSÚ Praha provedl odbor správy majetku navýšení nájemného u nebytových prostor ziskových organizací o inflační koeficient 1,8 %, který schválila Rada města na svém zasedání dne 3.3.2003 číslo usnesení 80.

Dále odbor správy majetku provedl k 31.10.2003 inventarizaci majetku Města Lysé n/L, inventarizační zápis byl sepsán dne 25.11.2003.

Město prodalo v roce 2003 tento majetek:

 1. Anton Boris, byt č. l, Švermova ul., Lysá n/L cena 111 123,- Kč
 2. Manželé Pšeničkovi, byt č. 29, Okružní č. 1492, Lysá n/L cena 78 951,- Kč
 3. Petr Srba, byt č. 7 a 10 v č.p. 800, Švermova ul.,Lysá n/L cena 120 000,-Kč
 4. Milan Šťastný, byt č. 9 v č.p. 800, Švermova ul., Lysá n/L cena 72 000,-Kč
 5. Daniel Nosek, byt č. 7 v č.p. 801, Švermova ul., Lysá n/L cena 350 000,-Kč
 6. Aleš Hyvnar, byt č. 12 v č.p. 800, Švermova ul., Lysá n/L cena 205 000,-Kč
 7. Aleš Hyvnar, byt č. 2 v č.p. 800, Švermova ul., Lysá n/L cena 215 000,-Kč
 8. Manželé Kalinovi, byt č. 5 v č.p. 801, Švermova ul., Lysá n/L cena 260 000,- Kč
 9. Antonín Hammer, byt č. 19 v č.p. 1651, ul. ČSA, Lysá n/L cena 75 393,- Kč

Celkem příjem za prodej majetku města za rok 2003: 1 487 467,- Kč

Celkem bylo zveřejněno 33 záměrů na pronájem a prodej majetku města.

Při prodeji majetku města odbor SM zajišťoval sepsání kupních smluv městským právníkem na základě dodaných podkladů odborem, evidenci plateb při prodeji bytů na splátky , včasné zaplacení ceny bytu kupujícím, úhrady záloh na daň z převodu nemovitostí, vyplnění daňového přiznání pro finanční úřad, podklady do Rady města, atd.

Na úseku dopravy a dopravního značení :

odbor zajišťoval financování dopravní obslužnosti na základě smlouvy s MěÚ Městec Králové. Průběžně během roku se vyznačují vyhrazená stání pro invalidní občany, na základě souhlasu Odboru dopravy MěÚ a Dopravního inspektorátu Nymburk. Zajišťoval vodorovné značení přechodů, parkovišť, stání na kotelně K4, naváděcí dopravní značky na parkoviště v Litoli, dopravní značení na Jedličkově sídlišti.

Odbor vydal 27 povolení k překopu komunikací a 5 rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací. Dále bylo vydáno 24 rozhodnutí o napojení na místní komunikaci.

Na úseku údržby a opravjsme zajišťovali :

 • Opravy chodníků : V Lomu, Za Plusem, U Pralysu, dokončení chodníku ČSA – Šmeralova, předláždění horní části nám. B. Hrozného
 • Opravy komunikací : Zahradní, Smetanova, Husova, Zemská Stezka, předláždění části Masarykovy ulice
 • Opravy a údržba městského mobiliáře : Výměna laviček na Husově nám., opravy autobusových zastávek U Křížku, ČSA.
 • Drobné opravy a údržba majetku města : Instalace zábradlí Dvorecká, oprava zasklení a náhrada dešťových svodů železniční podchod. Bylo zajištěno vyčištění uličních kanalizačních vpustí a deratizace na sídlištích. Bylo zajištěno vyčištění 300 m úseku Litolské svodnice.

Rozvoj města a investiční výstavba :

Odbor SM zajišťoval investiční akci „Přestavba bazénu na tělocvičnu“ v ZŠ Komenského, která byla dokončena a předána do užívání Obchodní akademii.

Prodej a pronájem pozemků :

Za účelem prodeje obecních pozemků bylo celkem uzavřeno 10 kupních smluv za celkovou částku 1.566.473,--Kč.

Ke konci roku bylo na odboru evidováno celkem 273 platných nájemních smluv na obecní pozemky, za které byla utržena celková částka 556.400,-- Kč.

Za pronájem pozemků v Litoli - pískovna Mršník obdrželo město finanční částku ve výši 220.000,--Kč.

Za pronájem obec. nemovitostí za účelem umístění reklamních poutačů město obdrželo částku ve výši 60.929,--Kč. Za užívání veřejného prostranství (zábor chodníků, skladování písku apod.) byla vybrána částka ve výši 10.067,- Kč.

Odbor zajišťoval i údržbu městských lesních pozemků.

Psí útulek :

Odborem SM ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2003 umístěno v útulku ve Velasu a.s. Hrabanov celkem 91 psů odchycených na území města. Z tohoto počtu bylo 23 psů odebráno původními majiteli, 2 psi uhynuli a 58 psů si odvedli noví majitelé.

Odpadové hospodářství :

Odbor zajišťoval svoz netříděného i tříděného odpadu.

Pro zlepšení výběru poplatků za popelnice byli odborem správy majetku obesláni obyvatelé, kteří se do systému s odpady v roce 2002 nepřihlásili. Bylo rozesláno cca 50 upomínek. Přihlásilo se pouze 11 zástupců rodin, což je 25 osob. Část upomínek se vrátilo zpět – adresát neznámý, adresát se na uvedené adrese nezdržuje. Nedoručené upomínky byly předány MěP k rozvezení ve večerních hodinách. I přes snahu policie bylo mnoho upomínek nedoručitelných. Jako příklad uvádíme, že cca 70 osob je hlášeno na adrese MěÚ Husovo nám. 23.

Dále bylo rozesláno 86 upomínek týkající se roku 2002 a vybráno celkem 59.780 Kč.

Majitelům rekreačních objektů bylo rozesláno 170 složenek a 493 složenek bylo odesláno obyvatelům Lysé n.L., kteří na platbu zapomněli.

Obyvatelé, kteří hradí odpady přes SIPO a nezaplatili, zasílá inkasní středisko v následujícím měsíci upomínku. Pokud tato nebyla zaplacena, odešle městu seznam vyčleněných dluhů. Za rok 2003 bylo odborem SM obesláno 27 dlužníků.

Obyvatelům, kteří i po převzatých upomínkách nezaplatili za rok 2002 bylo vystaveno 37 platebních výměrů v částce 34 445 Kč s navýšením dle OZV města č. 4/2001 o 50%.

Městská zeleň :

Na údržbu městské zeleně byla vynaložena celková částku ve výši 1.551.151,-Kč. Na opravy veřejného osvětlení byla vynaložena částka 652.948.- Kč.

Na výsadbu nové zeleně bylo vyčerpáno 386 206,- Kč. V roce 2003 se provedla výsadba v Jaromírových sadech, ulici Mírová, Na Zemské stezce, na komunikaci k Byšičkám a Dvorcům, v ulici ČSA, V ulici Masarykova u Plusu, před budovou MěÚ, na ulicích Okružní, Alešova, Sojovická, U Braňky. Dosadba se provedla na ulicích Dukelské a Čapkova.

Úklid a čistota města :

Na úklid města firmou Rethmann-Jeřala bylo v roce 2003 vynaloženo 1.410 tis. Kč. Na čistotě města se mimo tuto firmu podíleli také civilkáři, osoby pracující na dohodu a osoby pracující v rámci projektu veřejně prospěšných prací. Na tento projekt bylo vyčerpáno na mzdové prostředky 461 tis. Kč (tyto prostředky refundoval Úřad práce). Podařilo se zajistit vyklizení „Náplavky“.

Stavební úřad

Ing.Josef Svačina

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2003 jako pověřený stavební úřad vykonával státní správu pro obce Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem a Bříství

Od 1.1.2003do 31.12.2003 odbor výstavby ve státní správě vyřídil 1620 písemností, a bylo vydáno 765 rozhodnutí, z toho:

 • 340 stavebních povolení (novostavby, nástavby, přístavby, stavební úpravy, plynofikace, přípojky inženýrských sítí,….)
 • 153 ostatních rozhodnutí (změny užívání, změny v průběhu stavby, přestupky proti stavebnímu zákonu, a další….)
 • 211 kolaudačních rozhodnutí
 • 23 územních rozhodnutí
 • 4 dopravních rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
 • 16 vodoprávních rozhodnutí
 • 18 výjimky z ustanovení OTP na výstavbu
 • 234 povolení stavebních úprav a drobných staveb na ohlášení
 • 66 souhlasů s dělením pozemků
 • 2 souhlas se změnou kultury pozemků
 • 11 potvrzení existence stavby

Na úseku územního plánování se podařilo dokončit změny územního plánu tak, že byla schválena změna 02 a změna 03 ÚPN SÚ Lysá nad Labem a rozpracována změna 04 ÚPN SÚ Lysá nad Labem, jejíž konečné projednávání návrhu bude moci být provedeno v 1. čtvrtletí r. 2004. Probíhaly práce na zpracování Regulačního plánu pro lokalitu „Na Vysoké Mezi“ve fázi zadání a průzkumové a rozborové práce pro regulační plán lokality „Hrabanov“, tato fáze byla dokončena. Stavební úřad zajišťuje rovněž projednávání změny 01 územního plánu obce Semice.

Na úseku výkonu státního stavebního dohledu byly řešeny především záležitosti nepovolených staveb nebo stavebních úprav. Byly zahájeny 3 řízení o přestupku nebo správním deliktu. Stavební úřad vypracoval 15 odpovědí na podané písemné žádosti o informace.

Stavební úřad se rozhodnou měrou podílel na zprovoznění geografického informačního systému na městském úřadě.

V přiložené tabulce je uvedeno srovnání výkonnosti odboru výstavby resp. stavebního úřadu, ve vybraných položkách, v porovnání od r.1999.

Srovnání výkonnosti odboru výstavby resp. stavebního úřadu, ve vybraných položkách od r.1999.

Druh rozhodnutír.1999r.2000r.2001r.2002r.2003
Stavební povolení262394300290340
Kolaudační rozhodnutí144165213220220
Územní rozhodnutí1113142523
Dopravní rozhodnutí1718394
Ostatní rozhodnutí147135163153187
celkem581725693697774
jiné výkonyr.1999r.2000r.2001r.2002r.2003
Ohlášení163210177199234
Souhlas s děl. poz.6673565166
změna kultury poz.1215212
celkem241298235251302


Ve sledovaných položkách zůstal trend roku 2000 – 2002 přibližně zachován, tzn. počty vydaných rozhodnutí mají pozvolně vzrůstající hodnoty. Personální obsazení stavebního úřadu bylo v roce 2003 posíleno v rozsahu ½ pracovníka se zaměřením na územní plánování a územní řízení, což se dle výše uvedených údajů jeví jako opodstatněné.

Z uvedených údajů vyplývá, že jeden pracovník stavebního úřadu zpracuje a vydá ročně přibližně 218 rozhodnutí a 86 souhlasů resp. stanovisek (měsíčně 18 rozhodnutí a 7 stanovisek).

Velmi vzrůstá náročnost řízení jak administrativní tak i provázaností s novými právními normami, kterých každým rokem přibývá.

Obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková

Od 1.1.2003 byla na obecní živnostenský úřad převedena veškerá agenda ze zrušeného okresního živnostenského úřadu. To znamená , že se zde vykonávají všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (vydávání živnostenských oprávnění pro živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované, živnosti provozované průmyslovým způsobem,vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola).

V působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Starý Vestec, Semice.

V roce 2003 bylo vydáno 324 nových živnostenských oprávnění (živnostenské listy, koncesní listiny, a to fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo nám oznámeno 420 změn údajů, na základě kterých se vydaly nové živnostenské listy, případně koncesní listiny. Bylo vydáno 38 rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění, z toho 22 na vlastní žádost podnikatele. Na žádost podnikatelů bylo vydáno 7 osvědčení. Bylo vydáno 47 výpisů z živnostenského rejstříku, byly poskytovány zprávy policii, soudům, apod.. Opisy živnostenských listů , koncesních listin, vyrozumění o přerušení provozování živnosti, zrušení živ.oprávnění se posílají správci daně, Českému statistickému úřadu, úřadu práce a správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně.

Dále nám byly hlášeny změny údajů, které se nepromítají do živnostenských listů, ale podle živnostenského zákona se vedou v živnostenském rejstříku a podnikatele je třeba o provedených změnách písemně vyrozumět. Jedná se o zahájení, ukončení činnosti v provozovně (209 vyrozumění) , přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti (270 vyrozumění) , změny odpovědných zástupců (v případě koncesované živnosti se odpovědný zástupce schvaluje rozhodnutím v samostatném řízení), změny statutárních orgánů právnických osob.

V roce 2003 bylo provedeno 13 kontrol zahraničních fyzických osob.

Byly také poskytovány rady týkající se živnostenského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s živnostenským podnikáním.

Odbor dopravy

Tomáš Březina

Odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem vykonával v roce 2003 činnosti spojené s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III.třídy dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II.a III.třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III.třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II.a III.třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničním ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III.třídy a vykonával státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost v roce 2003 podle zák.č.13/1997 Sb.

počet

rozhodnutí

21

stanoviska

93

přestupky

1

Dle zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě Odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby.

činnost v roce 2003 podle zák.č.111/1994 Sb.

počet

stanoviska

4

Dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovoval místní a přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III.třídy a vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů.

činnost v roce 2003 podle zák.č.361/2000 Sb.

 počet

stanovení úpravy provozu

91

stanoviska

12

registr řidičů

počet vydaných řidičských průkazů

1190

počet nových řidičů

227

počet vydaných mezin.řid.průkazů

310

počet odebraných řidičských průkazů (vydané zákazy řízení i jiným úřady a soudy)

35

Dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.

registr vozidel

počet

počet nových vozidel v roce 2003

393

počet individuálně dovezených vozidel v roce 2003

41

počet odhlášených vozidel ze správního obvodu Lysé n.L. v roce 2003

1023

počet přihlášených vozidel do správního obvodu Lysé n.L. v roce 2003

1101

počet vozidel trvale vyřazených z provozu

1860

počet vozidel dočasně vyřazených z provozu

241

počet vozidel v převodu

964

počet vozidel odcizených v roce 2003

20

počet vozidel provozovaných ve správním obvodě Lysé n.L. v roce 2003

8676

počet vozidel celkem zaregistrovaných ve správním obvodě Lysá n.L.

15213

Dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích Odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

činnost v roce 2003 podle zák.č.200/1990 Sb.

počet

počet došlých přestupků

347

počet postoupených přestupků

12

počet odložených přestupků

21

počet uložených pokut

206

na pokutách uloženo celkem

463300,-Kč

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

25

Odbor školství a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová

Odbor v roce 2003 vykonával funkce samosprávy a státní správy v následujících úsecích:

Úsek školství:

Počet škol v našem městě:

 • 4 mateřské školy - MŠ Dráček - ředitelka pí pí Marcela Michňová, MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Hana Rambousková, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Jana Stará , MŠ Mašinka - ředitelka pí Jaroslava Černá
 • 3 základní školy - ZŠ B.Hrozného - ředitelka Mgr.Marie Pokorná, ZŠ J.A.Komenského - ředitelka Mgr.Vlasta Karásková, ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška
 • 1 Základní umělecké škola F.A.Šporka - ředitel Josef Švejda
 • 1 střední škola - Obchodní akademie - ředitelka RNDr.Pavla Procházková
 • 1 Střední odborné učiliště MH - ředitelka Mgr. Marie Říhová

Na provoz škol a školských zařízení včetně dotací na mzdy a učební pomůcky bylo vyčerpáno celkem 47.210 tis.Kč , na investiční výstavbu ve školství 3.062 tis.Kč .

Z financí určených na investice se provedly následující akce:

 • ZŠ Komenského výměna osvětlení ve 4. třídách, oprava teplovodních kanálů, nátěr oken v pavilonu D - 2 patro, oprava schodů do dvora, dokončení střechy pavilon G,D - izolační práce. V září bylo dokončeno přebudování bývalého bazénu na tělocvičnu .
 • Ve školní jídelně Komenského dokončena výměna oken.
 • ZŠ B.Hrozného rekonstrukce podlah, elektroinstalace, nabetonování membrány klenby, malování tříd.
 • ZŠ T.G.Masaryka, Litol částečná výměna oken, rekonstrukce vodoinstalace včetně malování.
 • MŠ Pampeliška rekonstrukce sociálního zařízení, nátěry oken.
 • MŠ Dráček rekonstrukce umýváren a sociálního zařízení pro děti - první etapa.

Státní správa ve školství

Do 31.12.2002 byly finanční prostředky na přímé neinvestiční výdaje hrazené státním rozpočtem přidělovány obecním školám prostřednictvím referátů školství okresních úřadů. Tyto referáty rovněž sestavovaly rozpočty obecních škol, prováděly s těmito školami finanční zúčtování a zpracovávaly data z dokumentace a evidencí škol.

K 31.12.2002 došlo v souvislosti s reformou státní správy k zániku okresních úřadů. V souladu s odst. 2 a 3 § 8 zákona přešla k 1.1.2003 povinnost rozepisovat a prostřednictvím rozpočtů obcí přidělovat obecním školám finanční prostředky hrazené ze státního rozpočtu na krajský úřad.

K 1.1.2003 došlo ke vzniku obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (tzv. obce III). Na tyto obce přešly zejména povinnosti zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů (finanční prostředky na platy, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odstupné, prostředky na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění, prostředky na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na výdaje na učební pomůcky, na učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně, úhrada výdajů vyplývajících z pracovně právních vztahů – další vzdělávání pedagogických pracovníků, cestovné pedagogických pracovníků, ostatní povinné pojištění zaměstnanců vyplývající ze zákona) jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol apod.

Vzhledem k tomu, že naše Město Lysá nad Labem je obcí s rozšířenou působností, vztahují se výše uvedené povinnosti i na nás.

Do působnosti Města Lysá nad Labem patří následující školy, předškolní a školská zařízení:

 1. Lysá nad Labem:
  • ZŠ J. A. Komenského
  • ZŠ Bedřicha Hrozného
  • ZŠ T. G. Masaryka
  • ZUŠ F. A. Šporka
  • MŠ Čtyřlístek
  • MŠ Dráček
  • MŠ Mašinka
  • MŠ Pampeliška
 2. Milovice:
  • ZŠ Milovice
  • MŠ U Broučků
  • ŠJ Milovice
 3. Přerov nad Labem:
  • ZŠ Přerov nad Labem
 4. Semice:
  • ZŠ Semice
  • MŠ Semice
 5. Stratov:
  • MŠ Stratov

Úsek kultury:

Upravený rozpočet na kulturu pro rok 2003 byl schválen ZM ve výši 4.458 tis.Kč, z toho příspěvek MěK činil 1.811 tis.Kč.

V Lysé nad Labem působí 30 společenských a sportovních organizací, jejichž činnost město finančně podporovalo částkou v celkové výši 1.120 tis.Kč. Na jednotlivé sportovní a kulturní akce bylo formou příspěvků z Kulturního fondu a Fondu činnosti mládeže vyplaceno dalších 220 tis.Kč.

 • Začátkem ledna odbor zajistil ve spolupráci s MěÚ Nymburk, Poděbrady a Sadská propagaci města na výstavě Regiontour 2003 v Brně.
 • 30.ledna se odehrála ve velké zasedací místnosti Městského úřadu slavnost 1.vysvědčení, kde děti obdržely svá první vysvědčení a dárečky od města.
 • 21.-24.února zastupoval náš odbor ve spolupráci se členy kulturní komise naše město na výstavě „Střední Čechy 2003“ na Výstavišti Lysá n.L.
 • 20.dubna se v kostele Sv.Jana Křtitele uskutečnil velikonoční koncert souboru Trio Amadeus s Martinou Kociánovou.
 • 21.-22.června byla pořádána tradiční Svatojánská pouť, koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Středního odborného učiliště v Lysé n.L.
 • Od září do prosince proběhl v sále Carborunda Benátky n.J. Kurz tance a společenské výchovy pod vedením tanečního mistra Ladislava Fišera z Taneční školy FIS Mladá Boleslav.
 • Ve dnech 13.-14.září se konaly Dny evropského dědictví, v rámci kterých byly zpřístupněny památky veřejnosti a zajištěn odborný výklad s prohlídkou zámeckého parku.
 • 28.září byla za slavnostně odhalena nová pamětní deska panu V.Hradeckému, bývalému starostovi našeho města.
 • 28.října, ke dni vzniku samostatného československého státu byly položeny věnce k pomníku padlých v I.svět.válce na náměstí B.Hrozného a k pomníku T.G.M. v Litoli.
 • Ve dnech 17.10.- 1.11. proběhla ve spolupráci se Státním okresním archivem výstava „Oceněná města“.
 • Byla vydána reedice knihy Josefa Vojáčka „Lysá nad Labem – Domky, grunty a jejich majitelé“.
 • Byly zajištěny propagační práce a materiál pro město ve výši 100 tis.Kč.
 • Tradiční vánoční koncert se uskutečnil 26.prosince v kostele sv.Jana Křtitele v podání žesťového kvinteta EUPHONIA.
 • Odbor zajistil vydávání a distribuci měsíčníku „Listy města Lysé n.L. a okolí“.
 • Byl vyhlášen VII.ročník fotosoutěže na témata Fauna, Flora a Lidé a události našeho města a následně uspořádána výstava přihlášených fotografií.

 • Byl vyhlášen VII.ročník fotosoutěže na témata Fauna, Flora a Lidé a události našeho města a následně uspořádána výstava přihlášených fotografií.

 • 8.prosince odbor uskutečnil v sále Biografu představení Divadelní společnosti Josefa Dvořáka „Jeppe řádí“.

 • V prosinci byla ve středu města, v Litoli a na sídlišti instalována vánoční světelná výzdoba.
 • Bylo vybudováno nové dětské hřiště na Sídlišti, průběžně se prováděla údržba skateboardového hřiště a všech dětských hřišť ve městě. Odbor měl na starosti rovněž provoz víceúčelového hřiště.
 • Byly zajištěny restaurátorské práce na soše Květen v zámeckém parku a byla dokončena oprava žulové dlažby v zámeckém parku – vstupní část do letního kina.
 • Odbor zadal vypracování projektu „Program regenerace MPZ Lysá nad Labem“. 1.září bylo město vyhlášeno městskou památkovou zónou.
 • Na úseku památkové péče bylo vydáno 17 rozhodnutí na kulturní památky a 10 rozhodnutí na nemovitosti v městské památkové zóně.

Odbor sociální a zdravotní

Květuše Tobiášová

Odbor v roce 2003 vykonával funkce státní správy a samosprávy v následujících úsecích:

Sociální úsek:

Na úseku dávek sociální péče bylo v roce 2003 celkově poskytnuto 1354 klientům ,8196 dávek v celkové výši 25 793 752,-Kč.

Na úseku výplaty dávek v přenesené působnosti bylo vyplaceno rodinám s dětmi 2458 opakovaných i jednorázových dávek ve výši 8 520 000,-Kč,starým a zdravotně postiženým občanům 813 dávek ve výši 172 600,-Kč a nezaměstnaným 3547 dávek ve výši 9 641 652,-Kč.Příspěvek při péči o osobu blízkou ,dítě nebo dospělého, byl vyplacen ve 47 případech ve výši 2 010 000,-Kč.

Na tomto úseku bylo vystaveno 2100 správních rozhodnutí a vyřízeno 152 žádostí od soudů,policie a dalších státních orgánů.

Na úseku výplaty dávek obcí s rozšířenou působnostíbylo vyplaceno 496 jednorázových peněžitých příspěvků podmíněných zdravotním stavem v celkové výši 5 062 500,-Kč z toho 24 příspěvků na zakoupení motorového vozidla,1 příspěvek na jeho zvláštní úpravu , 456 příspěvků na provoz motorového vozidla a 15 příspěvků na opatření zvláštních pomůcek.

Dále bylo na tomto úseku vyplaceno na základě 139 rozhodnutí 38 žadatelkám 375 příspěvků na výživu ,ve výši 387 000,-Kč.

Na tomto úseku bylo vystaveno 460 správních rozhodnutí a 67 oznámení o přiznání dávky.

Na úseku sociálním v rámci samostatné působnosti města bylo sepsáno 58 žádostí o vdovský a vdovecký důchod a 24 žádostí o zvýšení důchodu pro bezmocnost. Průběžně byly potvrzovány žádosti o zavedení pečovatelské služby - Centra pomoci sociálních a zdravotních služeb občanům města Lysá nad Labem. Dále byly potvrzovány žádosti do domova důchodců – celkem 17.

Z organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 27.400,- Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně , vypravení pohřbu občanům bez příbuzných – celkem 3 pohřby.

Bylo rozhodnuto o 11 zvláštních příjemcích důchodového pojištění a vypracováno rozhodnutí o jejich ustanovení.

Odbor pracuje s rozpočtem Klubu důchodců v Lysé nad Labem a Litoli.

Byly připravovány materiály pro jednání sociální a zdravotní komise, čerpáno z Charitativního fondu. Dále odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem a prováděl potřebná šetření.

Odbor evidoval žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem, jednalo se o cca 67 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 15 žádostí o byty pro manželské dvojice.

Pomáhali jsme při sepisování žádostí , prováděli jsme šetření a zpracovávali podklady pro jednání komise a RM. Pracovnice na tomto úseku provedla 120 šetření.

Na úseku sociálně právní ochrany dětí:

V evidenci je celkem 914 spisů rodin, zúčastnili jsme se 225 soudních jednání ve věci vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem, úpravy styku s dětmi, nařízení ústavní výchovy, dohledu, pěstounské péče, osvojení apod.

Dále jsme se zúčastnili jiných jednání v zájmu nezletilých dětí u jiných institucí, kde jsme zastupovali nezletilé děti a hájili jejich zájmy jako kolizní opatrovníci.

Celkem za rok 2003 jsme provedli 475 návštěv v rodinách v regionu. V osídlování Milovic narůstá počet rodin se kterými je nutno pracovat, dochází k rozpadu mladých manželství s těmito rodinami pracujeme a s zajišťujeme soc. právní ochranu nezletilých dětí. Problematika rozvodovosti a trestné činnosti v oblasti milovicka narůstá z důvodu nedostatku pracovních míst.

Dále odd. soc. právní ochrany dětí se aktivně angažuje při vymáhání dlužného nájemného u rodin s dětmi. Podařilo se aby soc. slabé rodiny platily běžné i dlužné nájemné. V případě vystěhování by hrozilo umístění jejich dětí v dětských domovech. Asi 25 rodin se rozhodlo uhradit dlužné nájemné, event. začaly splácet, jedná se zhruba o částku 90 000,- Kč

Úsek. soc. právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež:

V r. 2003 kurátorka pracovala aktivně s 69 dětmi a jejich rodinami. Jedná se o děti , u kterých se projevila sociální patologie tj. trestná činnost, výchovné problémy, záškoláctví apod. , kurátorka pracovala s 38 dětmi s poruchou chování, s 15 nezletilými dětmi / do 15 let/ a 16 mladistvými /15 – l8 let/ pro trestnou činnost. Problematika sociální patologie u mladistvých občanů má tendenci narůstat z důvodu nedůsledného působení rodičů na výchovu dětí, děti nemají ošetřený volný čas, experimentují s drogami apod.

Práce sociálního kurátora pro dospělé občany :

V evidenci kurátora je celkem 155 klientů propuštěných z výkonu trestu, vazby. V r. 2003 bylo propuštěno z výkonu trestu a vazby 37 osob, při propuštění kurátor zajišťuje těmto občanům bydlení ev. příspěvek na nezbytné nutné základní životní potřeby až do výše 1000,- Kč. Bylo celkem vyplaceno 9 150,- Kč částečně i formou věcných dávek. Kurátor pracuje s občany propuštěnými z dětských domovů, občany společensky nepřizpůsobivými apod.

Výkon civilní služby:

V r. 2003 bylo evidováno celkem 84 občanů povinných výkonem civilní služby, celkem bylo vystaveno 30 rozhodnutí k nástupu této služby, ukončení a prodloužení služby.

Je vedena agenda evidenčních listů těchto osob, pracovnice aktivně pracovala na vyhledávání volných míst pro žadatele o civilní službu. V r. 2003 nastoupilo v tomto regionu 10 občanů k výkonu CS.

Úsek zdravotnictví :

Agenda se týká vydávání receptů na vázané léky praktickým lékařům. V r. 2003 byly recepty vydány 6 lékařům.

Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová

Od 1.1.2003 byla veškerá agenda odboru životního prostředí zabývající se samosprávou jako např. čistota města, odvoz komunálního odpadu, péče o veřejnou zeleň, prodej a pronájem obecních pozemků převedena na odbor správy majetku.

Od 1.1.2003 odbor vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a po zrušení bývalých okresních úřadů vykonává některé činnosti jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných SÚ, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále se odbor vyjadřuje k projektovým dokumentacím( za rok 2003 jich bylo předloženo 129), k návrhům územních plánů obcí, regulačním a zastavovacím studiím.

V působnosti odboru životního prostředí v Lysé nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá , Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Starý Vestec, Semice.

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. :Bylo vydáno: 90 povolení ke kácení dřevin, 10 závazných stanovisek k zásahu do významného krajinného prvku , 3 souhlasy ke změně krajinného rázu, 1 registrace významného krajinného prvku, 4 rozhodnutí o vyhlášení památných stromů , 4 povolení na ošetření památných stromů. Byla uložena : 4x náhradní opatření za způsobenou ekologickou škodu, 5x pokuta za způsobenou ekologickou škodu (nepovolené kácení a poškozování dřevin).Byla vyhlášena 1 přechodně chráněná plocha.

Dále byly zajištěny dotace pro ošetření památných stromů v celkové částce: 19 635,-Kč pro město Lysá nad Labem, 9 765,-Kč pro obec Stará Lysá.

Rostlinolékařská péče - zákon č. 147/1996 Sb.: Bylo evidováno celkem 11 včelstev a vydáno 1 oznámení o výskytu karanténního škodlivého organismu.

Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb.: Bylo vydáno 8 rozhodnutí o vyměření poplatku pro střední zdroje znečišťování ovzduší, v evidenci je vedeno 66 středních zdrojů.

Zákon o odpadech – zákon č. 185/2001 Sb.: Bylo vydáno 12 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, v evidenci je vedeno cca 160 původců odpadů.

Lesní zákon č. 289/1995 Sb.:Bylo uděleno: 8 souhlasů s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa, 2 souhlasy k vynětí  pozemků určených k plnění funkcí lesa. Dále byly vydány 2 výjimky z doby zalesnění a zajištění holin, 2 výjimky z těžby v porostech do 80 let věku. Bylo vedeno 1 řízení o odstranění nepovolených činností v lese.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.:Bylo vydáno 210 plomb a lístků o původu ulovené zvěře , 15 loveckých lístků, 8 povolení k lovu černé zvěře. Všechny honitby v rámci správního obvodu tj. 8 byly uvedeny do souladu se zákonem.

Celkem bylo ustanoveno: 7 členů myslivecké stráže ( u 4 byla provedena zkouška) a 8 mysliveckých hospodářů.

Rybářství - zákon č. 102/1963 Sb. : Celkem bylo vydáno 231 státních rybářských lístků.

Proběhly zkoušky rybářské stráže a ustanovení rybářské stráže do funkce.

Vodní zákon č.254/2001 Sb.: Bylo vydáno 16 stavebních povolení –vodovod, kanalizace, ČOV, úpravna vody, 12 rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 4 souhlasy se stavbou v zátopovém území, 1 souhlas se stavbou v ochranném pásmu vod, 2 povolení k některým činnostem-odbahnění, 7 kolaudačních rozhodnutí.

Ochrana zemědělského půdního fondu -zákon č.334/92 Sb.: Bylo vydáno: 62 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely o celkové výměře 3,9098 ha, 4 souhlasy s vedením nadzemních a podzemních tras , 27 rozhodnutí o odvodu za odnětí půdy ze ZPF v celkové částce 130.604 Kč.

Městská policie

Luděk Přibyl

V roce 2003 bylo na služebnu Městské policie nahlášeno celkem 1362 oznámení. Strážníky MěP bylo řešeno 1386 přestupků, z toho 62 přestupků bylo předáno příslušnému správnímu orgánu,za ostatní přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 132.400,- Kč. Z toho bylo 110 000,- Kč vybráno v hotovosti a 22 400,- Kč jsou dlužné částky od přestupců.Strážníci nasadili 247 technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla ( botička ), u 428 osob provedli kontrolu totožnosti, předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 56 osob. Dále zjistili 29 vraků automobilů, 213 závad na veřejném osvětlení, 63 závad na dopravním značení a 56 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna fa. Kandela, na závady dopravního značení upozorněni odbor SM MěÚ Lysá n/L a SÚS Bělá pod Bezdězem. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 73 doporučených dopisů. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 91 psů a v e 46ti případech byly zadrženy osoby podezřelé z trestné činnosti.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2003 mělo trest uloženo dvanáct osob. Ani jedna z osob trest neodpracovala-oznámeno Okresnímu soudu Nymburk. Dva odsouzení trest započali vykonávat. V roce 2003 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

Stávající počet strážníků je stanoven na počet 12 + 1. V roce 2003 nedošlo k žádnému ukončení pracovního poměru. Byly uděleny čtyři kázeňské odměny,kázeňský trest nebyl uložen.

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům . Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému ( IZS ) je na velmi dobré úrovni. V roce 2003 Městská policie spolupracovala ve 40ti případech s hasiči ( SDH Lysá n/L, HZS Nymburk, HZS ČD ) a ve 357 případech s Policií ČR.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality ,a to jak na úseku majetkových deliktů tak i na úseku pořádku a protidrogové prevence a to zejména formou komunikace s občany, zvýšenou kontrolou krizových míst a postupováním zjištěných poznatků kompetentním orgánům.

V rámci protidrogové prevence bylo ve městě zajištěno působení občanského sdružení SEMIRAMIS a K – centra Nymburk. Dále byl jeden strážník vyškolen jako kontaktní osoba pro protidrogovou prevenci.

Městská knihovna

Marie Zahrádková

V roce 2003 bylo v Městské knihovně půjčeno 72 474 knihovních jednotek, nakoupeno 1 673 knih, 177 videokazet a odebíráno 47 titulů novin a časopisů. Knihovna usoořádala 76 vzdělávacích a výchovných akcí, 69 seminářů, odborných porad a konzultací.

Byly to např. informatická výchova pro děti, školní a učňovskou mládež, výstava „Šikovné ruce našich seniorů“, „Týden dětí – soutěže, kvízy, mikulášská besídka ve ŠD, besídky o nových knihách a jejich předčítání ve ŠD, besedy o knihách v Klubu důchodců, výstavky nových knih v MěK a na pobočkách, výstavky k významným výročím našich spisovatelů. Dále byl uspořádán kurs počítačové gramotnosti pro seniory. Pravidelně se v knihovně schází železniční modelářský kroužek, který kromě velkých výstav železničních drezin a účasti na železničních akcích vystavuje své modelové kolejiště pravidelně na regionální výstavě na Výstavišti.

Pro návštěvníky knihovny je k dispozici 7 osobních počítačů připojených na Internet. Pro děti jsou PC v dětském oddělení pro vyhledávání v encyklopediích, pro všechny návštěvníky knihovny PC pro vyhledávání v katalozích knihovny.

Dále v knihovně pracuje informační a dokumentační středisko, které nabízí kopírování, laminování, kroužková vazba a termovazba, informační služba o městě Lysá nad Labem.

Metodicky se knihovna stará o 9 přidružených MLK do miniregionu Lysá. Knihovna pro ně nakupuje knihy, vytváří z nich soubory, které putují po knihovnách. Pracovnice knihovny navštěvuje místní lidové knihovny a pomáhá jim v jejich práci.


Vytvořeno 20.7.2022 11:50:10 | přečteno 15x | jiri.virava
load