Zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2021

Obsah :

 • Činnost městského úřadu
 • Odbor vnitřních věcí
 • Odbor finanční
 • Odbor správy majetku
 • Odbor výstavby a životního prostředí
 • Odbor obecní živnostenský úřad
 • Odbor dopravy
 • Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
 • Odbor informačních technologií
 • Odbor městského investora
 • Městská policie


ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2021

Ing. Alena Novotná - tajemnice

Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. Od ledna tohoto roku přibyly do seznamu obce Kounice, Bříství a Vykáň. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Do roku 2021 vstoupilo město s vedením města ve složení pan Ing. Karel Otava, starosta města, pozici neuvolněného 1. místostarosty vykonával Mgr. Jiří Havelka a na pozici neuvolněné 2. místostarostky působila Romana Fischerová, uvolněnou radní byla Ing. Karolína Stařecká. Jako neuvolněný člen rady města pracoval Josef Kolman. Rada se soustředila na realizaci především investičních akcí. Na program se tak dostala řada projektů, které byly projekčně započaty před 10 i více lety, ale které byly z různých důvodů pozastaveny.

Členění úřadu na odbory: Stav k 31.12.21 VedoucíKancelář městského úřadu 1+5 Ing. Alena NovotnáOdbor vnitřních věcí 1+10 Mgr. et Mgr. Ludmila ProcházkováOdbor finanční 1+7 Ing. Bc. Markéta VinklerováOdbor správy majetku 1+9 Ing. Vladimír KopeckýOdbor výstavby a životního prostředí 1+12 Ing. Diana SamkováOdbor obecní živnostenský úřad 1+3 Ing. Radek PýchaOdbor dopravy 1+12 Kateřina UhrováOdbor školství, sociálních věcí 1+13 PaedDr. Věra Bodnárovázdravotnictví a kulturyOdbor informačních technologií 1+2 Petra LoudováOdbor městského investora 1+3 Ing. Karel HavlíčekK činnosti Kanceláře MěÚ patří poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím právníka města, přičemž právník zároveň město zastupuje před soudy a orgány veřejné správy. Právník města spolupracuje při výkonech opatrovnictví nad osobami, které byly omezeny ve svéprávnosti a jimž bylo město Lysá nad Labem ustanoveno jako opatrovník. Jedná se zejména o pomoc při řešení finanční situace opatrovanců, řešení exekucí, dávek sociální péče apod. V roce 2021 byla podána 1 žaloba na vyklizení bytu v Milovicích a jeden návrh na výkon rozhodnutí vyklizením. Právník města dohlíží nad poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Právník města poskytuje bezplatné právní konzultace pro občany města a tato služba je veřejností využívána. V roce 2021 konzultace probíhaly s ohledem na přijatá vládní opatření především telefonicky. V roce 2021 službu využilo cca 40 občanů.

Jednou z činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Tuto činnost vykonává jeden referent.

Na uvedeném úseku se průběžně řeší následující otázky:

 1. Plán nezbytných dodávek (PND)
 2. Regulační opatření (RO)
 3. Ropná bezpečnost
 4. Připravenost na řešení krizových situací a mimořádných událostí
 5. Metodická pomoc a kontrolní činnost OÚ
 6. Dílčí plán obrany (DPO)
 7. Operační příprava státního území (OPSÚ)

Podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva města jsou připravovány v elektronické podobě. Využíván je program FormFlow. Členové rady a zastupitelstva města pracují pouze s elektronickou verzí. Při zasedání zastupitelstva města je využíváno hlasovací zařízení, které urychlí a zpřehlední průběh zasedání zastupitelstva města.

Úspěchem vyjednávání v závěru roku se stalo schválení rozpočtu na rok 2022, čímž bylo zajištěno řádné fungování města a příspěvkových organizací.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. V roce 2021 pokračoval v aktivní práci Výbor pro správu majetku města. Kromě výše uvedených výborů existují i výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, druhý pro městskou část Dvorce. Aktivně pokračuje činnost „nejmladšího“ Osadního výboru Řehačka. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města.

Komise jako poradní a iniciativní orgány rady města se také v roce 2021 vyznačovaly velkou aktivitou. Jedná se o tyto komise: komise pro rozvoj města a životního prostředí, komise pro kulturu, sport a cestovní ruch, komise sociální, zdravotní a školství, komise pro dopravu a bezpečnost, komise pro šťastný život seniorů, komise pro výstavbu sportovní haly a komise regeneraci MPZ. Komise se scházely zpravidla na základě dohodnutých plánů práce, předkládaly radě města zápisy ze schůzí a návrhy na řešení problémů ve městě.

Odbor vnitřních věcí

Mgr. et Mgr. Ludmila Procházková, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendy matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a voleb. Na úseku samosprávy zabezpečoval provoz podatelny, spisovny, zveřejňování informací na úřední desce, personální agendu a provoz úřadu (nákupy materiálu, služeb apod.). K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 85.317 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu, především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod. za celý rok pak byly 71.389 tis. Kč.

V roce 2021 odbor vnitřních věcí zajišťoval volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 31 929 přijatých písemností, z toho datovou schránkou přišlo 12 737 písemností. Odchozích písemností bylo 105 725. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 3 479 písemností, Českou poštou bylo do jiných měst doručeno 19 262 písemností, datovými schránkami 16 991 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca 1 021 tis. Kč. Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 631 písemností.

Z informačního systému evidence obyvatel byly poskytnuty údaje 20 žadatelům. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů bylo zahájeno 23 správních řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Odbor zaevidoval tyto změny trvalého pobytu, 292 přihlášení z jiných obcí, 160 změn trvalého pobytu v rámci Lysé nad Labem a 7 přihlášení po nabytí státního občanství ČR. V roce 2020 se narodilo 104 osob, odstěhovalo se 255 osob, 142 osob zemřelo. Rovněž byly evidovány změny jména (13) a příjmení (54). Na správních poplatcích za změnu bydliště, zrušení údaje o místu trvalého pobytu a poskytnutí údajů z informačního systému bylo vybráno 18 165 Kč.

V roce 2021 uzavřelo manželství celkem 72 párů (z toho 12 církevních sňatků, 7 sňatků občana ČR s cizincem a 5 sňatků, kdy oba snoubenci byli cizinci). Ve správním řízení bylo 17 cizincům prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 2 občanům ČR bylo vydáno vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině. V uplynulém roce bylo kladně vyřízeno celkem 44 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města. Svatební obřady se konaly hlavně v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zámeckém parku a zámecké kapli, ve Staré Lysé – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus, v Přerově n. L. – Skanzen, penzion Polabí a restaurace Na Růžku, a v Semicích - restaurace Na Jitrách. V matričním obvodu v roce 2021 zemřelo 48 osob, bylo tedy provedeno 48 zápisů úmrtí a vystaven stejný počet úmrtních listů. Narodily se dvě děti, vystaveny byly dva rodné listy. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny jména a příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 30 a doklady byly postoupeny k založení do sbírky listin KÚSK Praha. Paní matrikářka vystavila 30 druhopisů matričních dokladů (3 pro úřední potřebu, zbylé na základě žádostí občanů). Podáno bylo 6 žádostí o povolení změny jména a příjmení, všem žádostem bylo vyhověno, dále bylo přijato 5 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. O určení otcovství bylo sepsáno 64 zápisů (z toho 6 k již narozeným dětem). Do zvláštní matriky v Brně bylo zasláno 12 žádostí o zápis matriční události. Kontrola výkonu matriční agendy za rok 2020 byla provedena v matričních obvodech MěÚ Milovice a Úřadu městyse Kounice.

V roce 2021 bylo na odboru vnitřních věcí ověřeno celkem 883 podpisů na listinách a 410 stran fotokopií. Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 107 410 Kč, z toho nejvíce (61 000 Kč) za obřady mimo stanovenou dobu a místo určené radou města.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3 490 nových občanských průkazů (OP) s biometrickými údaji (z toho 185 OP bylo vyřízeno v terénu – věznice, domov důchodců, ústav sociální péče, imobilní žadatelé v místě TP) a 16 občanských průkazů bez biometrických údajů. Odbor přijal celkem 361 oznámení o ztrátě nebo odcizení OP. Na správních poplatcích za OP bylo vybráno celkem 193 700 Kč. Za přestupky na úseku občanských průkazů uložily referentky příkazem na místě (dříve tzv. blokové řízení) pokuty v celkové výši 51 800 Kč.

Cestovních dokladů (pasů) s biometrickými údaji bylo vydáno 1 085. Na úseku cestovních dokladů bylo ohlášeno 58 ztrát, 2 odcizení a 3 poškození cestovních dokladů. Na správních poplatcích za cestovní doklady bylo vybráno celkem 594 900 Kč. Za přestupky na úseku cestovních dokladů uložily referentky příkazem na místě (dříve tzv. blokové řízení) pokuty v celkové výši 3 400 Kč.

V roce 2021 se odbor zabýval celkem 345 přestupky. Jednalo o přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku, dále o přestupky podle zákona o místním referendu, podle zákona o zbraních a střelivu, přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů (jednalo se o přestupky, které nebyly vyřízeny v blokovém řízení), a dále o přestupky proti zákonu o střetu zájmů. Z celkového počtu bylo 12 přestupků předáno orgánům činným v trestním řízení nebo jinému správnímu orgánu, odloženo bylo 53 přestupků. Byly uloženy správní tresty (pokuty) v celkové výši 389 950 Kč. Zpracováno bylo 176 pověstí na občany.

Spisovna provedla 2 skartační řízení, z toho 1 elektronické. Národnímu archivu bylo předáno 38 složek, skartováno bylo 20 m3 dokumentů. Z prostor, kde byly dosud dokumenty uloženy (budova bývalého Privumu) byla přesunuta zbývající část uložených dokumentů do nové spisovny (především agenda finančního odboru, dále dokumenty sociálně právní ochrany dětí, a dokumenty odboru dopravy). Přímo z odborů byly do spisovny převzaty další dokumenty finančního odboru (DPH 2018 a 2019, výplatní lístky a dokumenty týkající se běžného účtu roku 2019), dokumenty odboru dopravy (přestupky roku 2019 a doklady o školení profesní způsobilosti řidiče) a dokumenty odboru vnitřních věcí (předávací protokoly odchozí pošty). Spisovna převzala na základě spisové rozluky z MěÚ Český Brod dokumenty z obcí, které od 01.01.2021 patří do územního obvodu ORP Lysá nad Labem, a to městys Kounice, obce Bříství a Vykáň. Během roku také probíhala příprava na přebírání dokumentů do spisovny pomocí elektronické spisové služby (ESS).

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31. 12. 2021.

 • ŽENY celkem 4.842 (4.840 v r. 2020)
 • MUŽI celkem 4.586 (4.586 v r. 2020)
 • Celkem 9.428 (9.426 v r. 2020)

Odbor finanční

Ing. Bc. Markéta Vinklerová, vedoucí oboru

Rozpočet na rok 2021 byl schválen v zastupitelstvu města dne 16. 12. 2020. Během roku byl rozpočet upravován v radě města a v zastupitelstvu města celkem 10x.

K 31. 12. 2021 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 347 039 tis. Kč a výdaje celkem 464 696 tis. Kč, z toho provozní činily 202 813 tis. Kč a investiční 261 883 tis. Kč. K 31. 12. 2021 byla vykázána převaha výdajů nad příjmy ve výši 117 657 tis. Kč.

Celkové příjmy byly plněny na 100,51 % a celkové výdaje na 69,40 %, z toho provozní na 81,05 % a investiční na 62,44 %.

Rozpočet daňových příjmů byl celkem plněn na 120,23 %. Největší položku tvořily podíly na daňových výnosech celkem 158 010 tis. Kč, příjmy z výherních automatů celkem 6 666 tis. Kč a daň z věcí nemovitých celkem 6 590 tis. Kč.

V roce 2021 bylo vybráno na správních poplatcích celkem 8 656 tis. Kč.

Nedaňové příjmy byly plněny na 89,14 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má příjem z pokut, zejména pokuty za radar ve výši 6 248 tis. Kč a pokuty dopravní ve výši 1 906 tis. Kč.

Kapitálové příjmy byly vykázány ve výši 17 450 tis. Kč.

V roce 2021 přijalo město neinvestiční dotace v celkové výši 41 068 tis. Kč – z toho největší na výkon státní správy ve výši 27 543 tis. Kč, dále dotaci na agendu sociálně-právní ochrany dětí ve výši 5 767 tis. Kč a na výkon sociální práce ve výši 618 tis. Kč, dotaci na mimořádné finanční ohodnocení soc. pracovníků ve výši 50 tis. Kč, dotaci pro MěP v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 70 tis. Kč, dotaci na program regenerace městských památkových rezervací ve výši 400 tis. Kč, dotaci na řešení krizových situací ve výši 200 tis. Kč, dotaci z Vinařského fondu ve výši 10 tis. Kč, dotaci z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti pro OKÚ a obce ve výši 233 tis. Kč, dotaci na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky ve výši 299 tis. Kč, dotaci pro hasiče ve výši 150 tis. Kč, dotaci na informační centrum ve výši 88 tis. Kč, dotaci na akci Komunikace s občany a elektronizace procesů ve výši 1 234 tis. Kč, průtokové dotace v celkové výši 2 130 tis. Kč pro školy a školky na Šablony, průtokovou dotaci ve výši 9 tis. Kč pro MŠ Dráček z OPPMP, průtokovou dotaci ve výši 41 tis. Kč pro městskou knihovnu a dále jednorázový příspěvek obcím pro rok 2021 jako kompenzaci za výpadek daňových příjmů ve výši 2 185 tis. Kč. Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí ve výši 41 tis. Kč.

Při finančním vypořádání dotací byla zaslána žádost o doplatek ve výši 63 tis. Kč za výkon SPOD (ÚZ 13011) a dále doplatek ve výši 832 Kč za volby do Parlamentu ČR (ÚZ 98071).

Investiční dotace obdržené v roce 2021, v celkové výši 60 244 tis. Kč, byly určené na tyto akce: dotace na rekonstrukci ulice Mírová ze SFDI ve výši 3 211 tis. Kč, dotace na rekonstrukci ul. ČSA ze SFDI ve výši 2 028 tis. Kč, dotace na akci Komunikace s občany a elektronizace procesů ve výši 807 tis. Kč, dotace na Cyklověž II ve výši 14 575 tis. Kč, dotace na rekonstrukci a vystrojení vodojemu ve výši 17 236 tis. Kč, dotace na protipovodňový plán města a ORP Lysá nad Labem ve výši 6 124 tis. Kč, dotace na čp. 253 Na Františku ve výši 7 685 tis. Kč, dotaci na informační centrum ve výši 965 tis. Kč, dotace na Park 30. výročí osvobození ve výši 400 tis. Kč a dotace na rekonstrukci historické části radnice v Lysé nad Labem ve výši 7 213 tis. Kč.

Celkový zůstatek na účtech města byl k 31. 12. 2021 ve výši 120 724 tis. Kč, z toho na fondu rezerv 5 815 tis. Kč. Zastupitelstvo města schválilo dne 21. 10. 2020, Usnesení č. 150 Smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 300 000 tis. Kč, k 31. 12. 2021 bylo čerpáno 133 954 tis. Kč.

Finanční odbor zajišťoval kompletní mzdovou agendu – měsíčně v průměru 178 výplatních pásek. Město se zapojilo do projektu veřejně prospěšných prací. Během roku bylo uhrazeno 4 789 faktur a poukazů. Byly zaúčtovány veškeré příjmy a výdaje i hospodářská činnost. Při pořizování dokladů byl ještě u každého dokladu pořizován pomocný analytický přehled. Každý měsíc bylo zpracováno kontrolní hlášení k DPH a přiznání k DPH. Ekonomické agendy byly vedeny v účetním programu GINIS. Každý měsíc byla zpracována účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány elektronicky na adresu Centrálního systému účetních informací státu. Finanční odbor vedl agendu evidence majetku města a měsíčně zpracovával a účtoval o odpisech majetku. Na konci roku byly připraveny podklady k provedení fyzické a dokladové inventarizace.

Finanční odbor vedl agendu poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Město Lysá nad Labem eviduje 1147 poplatníků a za rok 2021 bylo vybráno celkem 291 406 Kč.

Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31. 12. 2021 bylo na účet města přijato celkem 15 018 Kč.

Během roku 2021 zaplatilo na pokladně 9249 klientů tj. o 3081 klientů méně jak v roce 2020. Výdajová pokladna eviduje 901 dokladů. Na hlavní pokladně byl v provozu terminál pro platby platební kartou – 972 dokladů v celkové hodnotě 1 858 032 Kč. Na druhé pokladně bylo evidováno 343 dokladů v celkové částce 474 966 Kč.

Další platební terminály byly v provozu na odboru dopravy – platby v celkové hodnotě 1 611 860 Kč, na odboru vnitřních věcí (občanské průkazy a pasy) – platby v celkové hodnotě 618 550 Kč, na živnostenském úřadě – platby v celkové hodnotě 17 060 Kč a u městské policie – platby v celkové hodnotě 231 600 Kč. Na Městském úřadě v Lysé nad Labem je celkově umístěno osm platebních terminálů, městská policie má k dispozici dva platební terminály.

Již od října 2021 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2022. Po projednání v radě města, na finančním výboru a na pracovní schůzce zastupitelstva byl návrh rozpočtu vyrovnán a vyvěšen na stránkách města. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2022 dne 8. 12. 2021.

Odbor správy majetku

Ing. Vladimír Kopecký, vedoucí odboru

Při činnosti na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů odbor provedl výběr plateb za svoz komunálního odpadu od občanů, výměny nádob a vydání nádob nových, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s firmou FCC. Zpracoval výběry poplatků za provoz systému nakládání s komunálním odpadem 1x v roce v systému SIPO a zpracoval výběry poplatků za odpady, které byly provedeny bankovním převodem a v hotovosti. V březnu 2021 byla na FÚ Nymburk zaslána výzva k poskytnutí informací správci daně o přeplatcích na osobních daňových účtech poplatníků, u kterých eviduje OSM nedoplatky. V prosinci 2021 byl vytvořen hromadný předpisný seznam za rok 2019, kterým byl vyměřen a navýšen o 50% výše uvedený poplatek zákonným zástupcům nezletilých poplatníků, za které nebyl poplatek za rok 2019 uhrazen ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti. Hromadný předpisný seznam byl vytvořen u zákonných zástupců, jejichž pobyt není znám. Bylo zpracováno 26 platebních výměrů a 94 vyrozumění o nedoplatku. Celkový výběr poplatků v roce 2021 činil cca 7638 tis. Kč. Nedoplatky za odpady se snížily oproti roku 2020 o 1013 tis. Kč. Byly zpracovány faktury na  kolektivní systém Asekol a Elektrowin za odběr separovaného odpadu a za zpětný odběr elektrozařízení. Odměny od těchto společností za zpětný odběr separovaného odpadu činily v roce 2021 částku 157 143,50 Kč. Pro MěÚ Milovice byl ručně zpracován výběr poplatků za odpady z bytů, které jsou v majetku města Lysá nad Labem v celkovém počtu 763 položek. Ve spolupráci s firmou FCC bylo pro občany města Lysá n. L. pokračováno v sezonním svozu bio odpadu ve formě placené služby. V návaznosti na nový zákon o odpadech byly pro občany města Lysá n. L. zakoupeno 1 000 kusů bio nádob za celkovou částku 1 319 tis.. Pro sběrný dvůr byly zakoupeny 4 kusy nových velkoobjemových kontejnerů v hodnotě 212 tis. Kč. V souvislosti s programem „Třídění odpadu pomocí speciálních pytlů“, do kterého se do konce roku 2021 přihlásilo celkem 1038 osob, byly prováděny činnosti související s registrací nových osob do systému, tiskem QR kódů, výdejem pytlů, zajišťováním svozových dnů a v neposlední řadě výpočet výše předpisů poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na rok 2022 s využitím slev jednotlivým účastníkům „pytlového sběru“. V rámci tohoto „pytlového“ sběru bylo v uplynulém období roku 2022 vytříděno a odevzdáno celkem 95 138 kg odpadu. Z toho bylo 71223 kg papíru, 6695 kg PET lahví a 17 220 kg směsných plastů. Celková sleva na poplatcích za účast na „pytlovém“ sběru dosáhla hodnoty 190 tis. Kč.

Na úseku bytového fondu odbor přidělil 29 bytů, zpracoval 80 zpráv do bytové komise, RM a do ZM. Konalo se celkem 11 bytových komisí a bylo vyřízeno 96 žádostí o byt. V daném roce bylo provedeno 1 exekuční vystěhování z městského bytu. Byly zpracovány 3 předžalobní výzvy a sepsáno 10 nových splátkových kalendářů. Úsek koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích. – realizoval rekonstrukce bytových jader v některých bytech, řešil běžnou opravu a údržbu v bytech.

Díky přijatým opatřením došlo k dalšímu výraznému omezení přílivu potencionálních neplatičů či problémových nájemníků. I přes problémy související s pandemií COVID – 19 se podařilo výrazně snížit dluhy v oblasti bytového hospodářství, a to o více jak 700 000 Kč.

V roce 2021 došlo k vyvázání zástavního práva na 2 zbývajících bytových domech v Milovicích.

Při správě nebytových prostor byly uzavřeny 4 nové nájemní smlouvy. 1 nájemní smlouva byla ukončena. Bylo zveřejněno celkem 18 záměrů na pronájem či výpůjčku. Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města a údržba veřejných WC v nákladu 136 tis. Kč. Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. Díky tlaku na platební morálku nájemců se daří držet pohledávky města za pronájem nebytových prostor na poměrně nízké úrovni do 100 tis. Kč. Neuhrazené pohledávky jsou, po zaslání předžalobních výzev, předány právníkovi k řešení soudní cestou nebo je na ně připravován splátkový kalendář. Rok 2021 byl ovlivněn koronavirovou pandemií, a to i v oblasti nájmu za nebytové prostory. Rada města schválila několik úlev podnikatelům z placení nájmu za nebytové prostory. Díky těmto úlevám bylo zpracováno 8 žádostí o snížení nájmu za nebytové prostory. Byla provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.

Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2021 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města v nákladu 1 100 tis. Kč. Opravu cesty Litol - Řehačka v částce 1 558 480 Kč, opravy a úpravy povrchů místních komunikací – Sídliště, parkoviště na Sídlišti, Dvorce, Na Vysoké mezi, Dolejší, Dukelského, srovnání terénu pro cyklotrasu, Husovo nám. (výměna silničních obrub, vyrovnání povrchů recyklátem, asfaltem, drobné opravy povrchů) v částce cca 4 500 tis. Kč. Rekonstrukce ul. Za Koncem za 12 000 tis. Kč. Rekonstrukce a překládky chodníků – ul. Tyršova stála 795 tis. Kč, chodník ul. Zahradní a Riegrova 3 400 tis. Kč, nové přístupové chodníky od Sídliště k ČSA za 339 tis. Kč, chodník v ulici Veleslavínova u autobusové zastávky za 279 tis. Kč, Poděbradova ulice – oprava dlažby a výměna poškozených odtokových žlabů v celé délce za 108 tis. Kč, oprava chodníku u kapličky ve Dvorcích za 50 tis. Kč. Opravy propadlé dlažby, překládky, opravy odvodnění a obrubníků a opravy po haváriích v celém městě stály téměř 2 523 tis. Kč.

Realizace deponie na autovraky stála 333 tis. Kč.

Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 157 rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací, rozhodnutí na napojení na komunikace, rozhodnutí o uzavírkách a objízdných trasách a 68 souhlasů s výkopovými pracemi a předloženo 31 příspěvků do jednání RM. Mimo to byla vyřizována agenda spojená s půjčováním vysoušečů a objednáváním a evidencí popisných čísel, řešeny různé pojistné události. Kapitolou sama pro sebe je pak vyřizování velkého množství korespondence, včetně elektronické.Při správě dopravního značení byly, při nákladech 820 tis. Kč., provedeny instalace nového dopravního značení, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, přechodné značení při haváriích, objízdných tras, provedeny opravy zpomalovacích prahů, zajištěna výroba a instalace parkování ZTP aj.

Příspěvek města na dopravní obslužnost a zajištění změn v jízdních řádech byl za rok 2021 v částce 1 943 tis. Kč.

V rozpočtové kapitole údržby majetku města byla zajištěna oprava několika kusů zábradlí po haváriích, nákup žardiniér na Husově nám., byly provedeny další desítky oprav na objektech ve správě a majetku města v celkové částce 796 tis. Kč. Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na opravy sedáků laviček, na nákup laviček nových, na opravy odpadkových košů, opravu kolostavů, opravy naučných stezek, opravu věžních hodin, výroba cedulí a nápisů a dalších drobných oprav, natření zábradlí na Husově nám. a nám B. Hrozného bylo celkem vynaloženo dalších 300 tis. Kč.

Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně a čistoty města, údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství provádělo níže uvedené činnosti:

Psí útulek:

Za celý rok 2021 vydalo město Lysá n. L. za provoz útulku 98.000 Kč. Fota a seznamy psů, nalezených v Lysé nad Labem, jsou měsíčně uvedeny v městských LISTECH a na internetových stránkách (www.pejscilysa.wz.cz).

Odpadové hospodářství:

Z položky přístavní kontejnery vydalo město Lysá n. L. 416 tis. Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišel město na 3 497 tis. Kč a tříděný sběr na 4 822 tis. Kč. Celkový náklad na svoz popelnic se směsným odpadem byl v částce 4 733 tis. Kč. Náklady na pytlový sběr vyšly na 338 tis. Kč. Celkové náklady za směsný i tříděný odpad se tedy v roce 2021 vyšplhaly na 13 806 tis. Kč.

Z odpadového hospodářství bylo pro občany města Lysá n/L zakoupeno 1000 kusů bio nádob za celkovou cenu 1 319 tis., které budou občanům rozdány v průběhu prvního čtvrtletí 2022. Pro sběrný dvůr byly zakoupeny 4 kusy nových velkoobjemových kontejnerů v hodnotě 212 tis. Kč. Byla zhotovena zpevněná plocha u třech sběrných míst pro tříděný odpad pod kontejnery v celkové ceně 588 tis. Kč.

Firma EKO-KOM zaslala čtvrtletní odměny za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 v těchto částkách:

 • IV. Q. 2020 - 327 883,00 Kč
 • I. Q. 2021 - 413 466,50 Kč
 • II. Q. 2021 - 473 507,00 Kč
 • III. Q. 2021 - 459 418,00 Kč
 • Celkem 1 674 274,00 Kč

Položka čistota města obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce. Tyto činnosti stály městskou pokladu více jak 4 220 tis. Kč. Z toho zimní sezona 11/2020 – 03/2021 vyšla na celkovou cenu 491 tis. Kč.

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce byly vyčísleny na 990 tis Kč. Doplnění a modernizace VO pak stálo dalších 450 tis. Kč.

Městská zeleň:

V roce 2021 se náklady na údržbu zámeckého parku vyšplhaly na zhruba 900 tis Kč. Z této částky byly hrazeny náklady na založení nových trvalkových a letničkových záhonů, kácení stromů v parku, odborná údržba stromů, náhradní výsadba dřevin, rekonstrukce starých záhonů, zálivky nové výsadby v parku, střihy keřů a veškerá běžná údržba parku. Údržba zámeckých vinic, včetně závlah, vyšla na 210 000 Kč.

V rámci obnovy prvků v zámeckém parku byly nově zakoupeny vyřezávané sochy včel a nové houby do houboviště. Dále pak byly instalovány nové cedule v parku v celkové hodnotě 80 000 Kč.

Částka 4 350 tis. Kč byla vynaložena na údržbu veřejné zeleně - je v ní zahrnuto veškeré kácení a ošetření stromů, frézování pařezů po kácení, seče travnatých ploch, pěstební a zdravotní řezy keřů a stromů, drcení větví, řezy živých plotů a úklid po nepříznivém počasí, „zakačírkování“ záhonů a jiná běžná údržba zeleně. V roce 2021 bylo provedeno odborné ošetření stromů v ulici Kpt. Jaroše, byla odborně ošetřena zeleň v ulici Stržiště, proběhlo ošetření lip na hřbitově a další odborné ošetření stromů v městských ulicích vyšlo na 346 tis. Kč. Město osázelo nádoby na Husově náměstí, trvalkami, letničkami a dřevinami. Osázení vyšlo na 95 tis. Kč. Výsadba nové zeleněcibulovin, letniček, stromů, keřů a trvalek byla ve městě provedena za částku 447 tis. Kč.

Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů daného úseku:

geometrické plány – 110 tis. Kč, odborné posudky – 104 tis. Kč, pozemkové úpravy – 210 tis. Kč, údržba hřbitova – téměř 300 tis. Kč. Za spotřebu elektrické energie při provozování VO zaplatí město více jak 3 000 tis. Kč.

Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2021 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem 73 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků, prodeje pozemků a jejich výkupu, směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemenu. Na vývěskách města a na internetových stránkách bylo zveřejněno 19 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Pro jednání ZM bylo předloženo 41 zpráv.

Za účelem prodeje obecních pozemků bylo sepsáno 5 kupních smluv za částku 40 054 tis. Kč (prodávající Město Lysá n. L.), smluv o výkupu pozemků bylo 6 za částku 824 tis. Kč – (kupující Město Lysá n. L.). Smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene sepsaných v roce 2021 bylo 15 a představují hodnotu 27 tis. Kč, smluv o zřízení věcného břemene bylo podepsáno 8. V roce 2021 byla podepsána 1 smlouva o bezúplatném převodu pozemků, 1 darovací smlouva. Dále byly uzavřeny 2 dohody, 1 smlouva o spolupráci a 1 smlouva o smlouvě budoucí darovací ve prospěch města.

Ke konci roku 2021 bylo na odboru evidováno 124 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 754 tis. Kč, 114 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 80 tis. Kč a 30 nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města v ceně 137 tis. Kč.

Bylo zadáno 10 geometrických plánů – týkajících se prodeje, výkupu či směny pozemků. Zároveň bylo podáno 10 žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Objednány byly celkem 3 znalecké posudky na finanční ocenění nemovitých věcí.

V prosinci byla provedena inventura pozemků. Během roku byla prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínekvč. vyřizování související agendy daného úseku. Byla zajištována agenda výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa a uzavřena smlouva kupní na prodej pozemků na výstavbu obchodní plochy pro Kaufland a prodej části pozemků Středočeskému kraji pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.

V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 19 smluv budoucích o zřízení věcného břemene a 17 smluv o zřízení věcného břemene na obecní pozemky s příjmem 137 603 Kč. Dále byly uzavřeny 2 kupní smlouvy na převod infrastruktury a pozemků do majetku města, 1 dohoda vlastníků provozně souvisejících VaK, 2 smlouvy o výpůjčce technologických zařízení, 2 smlouvy darovací, 3 veřejnoprávní smlouvy. Bylo připojeno 15 nových odběrných míst elektřiny. Dále byla realizována 1. část zakázky na dodávku a instalaci dálkově odečitatelných měřidel do bytových a nebytových prostor města. Do dlouhodobého majetku města byla zařazena infrastruktura a pozemky v hodnotě 11 900 tis. Kč.

Bylo zpracováno velké množství důvodových zpráv do jednání RM a ZM, vystaveno více jak 60 faktur. Z veřejných zakázek na služby a stavební akce stojí za zmínku: ZŠ Komenského, pav. G - rek. VaK, topení, elektro – 1 798 404,86 Kč, Zpevněná plocha v areálu ZŠ J. A. Komenského – 961 240,00 Kč, ZŠ B. Hrozného č. p. 1318 výměna vnitřních instalací ZTI – 1 559 189,36 Kč, ZŠ B.H. 12 - Oprava střechy dílny školníka - 128 513,00 Kč, Výroba, dodávka a montáž pojezdových vrat – 143 869,00 Kč, MŠ Pampeliška - oprava střechy stará budova936 134,65 Kč, Dodávka sanitárního kontejneru MC-08.4 B – 499 951,04 Kč, Výměna kotlů v kotelně Milovice č.p. 600 620 500,00 Kč, Čištění vodních toků a svodnic – 391 875,00 Kč. Drobné opravy ve školách a školkách 407 000,00 Kč, provoz a údržba veřejných toalet dalších 476 000,00 Kč.

V rámci činností souvisejících se správou a údržbou vodovodních a kanalizačních řadů byly realizovány havarijní opravy vodovodního a kanalizačního řadu ve městě v hodnotě 1 900 tis. Kč. Práce na opravách a výměně vodovodních šoupat a hydrantů stály 1 200 tis. Kč. Čištění a opravy dešťových a kanalizačních vpustí, stálo 750 tis. Kč. Výměny vodoměrů stály dalších 200 tis. Kč. V rámci plánu obnovy a investic byly provedeny technologické opravy na vodárně a čistírně odpadních vod v celkovém objemu 3 600 tis. Kč.

Deratizace a pokládky nástrah pak stály dalších 120 tis. Kč.

Mimo uvedené akce většího rozsahu bylo provedeno velké množství akcí údržbového charakteru a akcí souvisejících s drobnějšími opravami a administrativní činností.

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Diana Samková, vedoucí odboru

Odbor výstavby a životního prostředí zahrnuje agendy obecného stavebního úřadu, úřadu územního plánování, vodoprávního úřadu, životního prostředí a památkové péče.

Obecný stavební úřad v roce 2021 vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Jiřice, Stratov, Ostrá, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství.

Na úseku územního plánování, životního prostředí a památkové péče vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností pro k. ú. Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Ostrá, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec, Bříství, Kounice a Vykáň.

Obecný stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednal:

Na úseku územního rozhodování: 

Sloučených územních souhlasů a ohlášení staveb63
Územních souhlasů79
Územních rozhodnutí o umístění stavby a změny stavby26
Územních rozhodnutí o dělení   pozemků62
Územních rozhodnutí – změna využití území2

Na úseku stavebního řádu:

Změna stavby před dokončením4
Ohlášení staveb9
Stavebních povolení včetně povolení změny před dokončením13
Dodatečných povolení staveb20
Povolení odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)12
Řízení o nařízení odstranění nepovolených staveb17
Kolaudačních rozhodnutí podle zákona č. 50/1976 Sb5
Kolaudačních souhlasů29
Oznámení o dokončení stavby62
Změn v užívání staveb (oznámení a rozhodnutí)2
Výjimek z vyhlášek č. 268/2009 Sb. a 501/2006 Sb.34
Zkušební provoz3
Ověření projektové dokumentace13
Závazná stanoviska8

V rámci státního dozoru bylo provedeno 73 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 103 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

V rámci výkonu státní správy vkládal stavební úřad do registru nemovitostí nově vzniklé stavby a veškeré změny na stavbách v celkovém počtu 263.

V průběhu roku 2021 spolupracoval stavební úřad s Katastrálním úřadem při revizi katastru nemovitostí pro obce Stará Lysá, Jiřice a Stratov.

Stavební úřad v roce 2021 projednával 7 přestupků ve věci porušení stavebního zákona.

Úřad územního plánování

Pořizovatel pokračoval v pořizování změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem, o jejichž pořízení rozhodlo zastupitelstvo města z vlastního podnětu dne 26. 6. 2019. Projednávání změny č. 3 územního plánu Lysá bude pokračovat v roce 2022.

Pokračuje se též v procesu pořizování územní studie Nová Litol, o jejímž pořízení rozhodlo Zastupitelstvo města Lysá nad Labem též v červnu 2019. Územní studie Nová Litol má být podkladem pro změnu územního plánu.

V roce 2021 bylo také dokončeno pořizování územní studie Lysá nad Labem – Byšičky. Pořizovatel schválil možnost jejího využití dne 16. 9. 2021. Dále bylo zahájeno pořizování územní studie Lysá nad Labem – průmyslová zóna, zadání bylo předáno zpracovateli dne 31. 5. 2021.

Pořizovatelskou funkci vykonával v těchto okolních obcích:

Jiřice – schválením zprávy o uplatňování ÚP Jiřic dne 03. 05. 2017 bylo zároveň schváleno zadání změny územního plánu Jiřic. V roce 2021 projednávání pokračovalo, a před koncem roku zastupitelstvo obce Jiřice změnu č. 1 územního plánu vydalo. V roce 2022 budou ještě činěny administrativní úkony, především vyznačení účinnosti změny územního plánu a sdělené této skutečnosti dotčeným orgánům.

Semice - V roce 2020 bylo zahájeno pořizování změny č. 1 územního plánu Semic. Změna byla projednána, vydána, a účinnosti nabyla dne 23. 11. 2021.

Stará Lysá - V roce 2020 bylo zahájeno pořizování změny č. 2 územního plánu Staré Lysé. Zastupitelstvo schválilo pořízení změny územního plánu v lednu 2020, ale projektant návrh zatím neodevzdal, takže pořizování bude pokračovat i v roce 2022. 

Přerov nad Labem – na základě zprávy o uplatňování územního plánu Přerova nad Labem, jejíž součástí bylo i zadání změny č. 3 územního plánu Přerova nad Labem, bylo 6. 11. 2019 zahájeno projednávání této změny. Projektová dokumentace nebyla dosud zhotovena, takže pořizování bude pokračovat i v roce 2022.

V roce 2021 byly zpracovány zprávy o uplatňování územních plánů Stratov a Jiřice.

Pořizovatel v roce 2021 obdržel pět návrhů na změny územních plánů ve správním území.

V roce 2021 byla pořízena průběžná aktualizace územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem.

Úřad územního plánování vydal v rozsahu své působnosti:

Vyjádření49
Územně plánovacích informací35
Závazných stanovisek podle § 96b stavebního zákona95

Svá závazná stanoviska z hlediska územního plánování dále zapracoval do 93 koordinovaných závazných stanovisek a 299 závazných stanovisek Odboru výstavby a životního prostředí.

Vodoprávní úřad - speciální stavební úřad ve smyslu povolování staveb vodních děl a povolení k nakládání s vodami.

Činnost vodoprávního úřadu je vykonávána podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – speciální stavební úřad a podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

V roce 2021 vykonal 7 kontrolních prohlídek podle vodního zákona.

V roce 2021 vydal:

Společných povolení40
Stavebních povolení včetně jejich prodloužení8
Povolení změny stavby před dokončením4
Povolení odstranění stavby1
Dodatečné povolení stavby1
Povolení výjimky z obecných požadavků pro využívání území6
Povolení nakládání s vodami včetně prodloužení povolení79
Společných územních souhlasů a souhlasů s provedením ohlášené stavby domovní čistírny odpadních vod5
Kolaudačních souhlasů včetně protokolů z kontrolních prohlídek po dokončení stavby57
Prodloužení zkušebního provozu stavby1
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace pro veřejnou potřebu1
Souhlasů s provedením stavby nebo činnosti podle § 17 odst. 1 vodního zákona23
Závazných stanovisek9
Závazných stanovisek ke stavbě vedlejší souboru staveb13
Rozhodnutí schválení havarijních plánů4
Vyjádření k existenci stavby či pozemku v záplavovém území vodního toku Labe8
Vyjádření/sdělení k záměru10
Zastavení řízení7
Odložení řízení1
Usnesení postoupení pro nepříslušnost1
Schválení kanalizačního řádu3
Schválení manipulačního řádu2
Povolení mimořádné manipulace na vodním díle1
Souhlasů s provedením udržovacích prací2

Orientační hodnota povolených staveb byla 34 mil. Kč. Na správních poplatcích bylo vybráno 88 500 Kč. 

Životní prostředí

Odbor vykonával v roce 2021 působnost orgánu státní správy na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, rostlinolékařské péče a ochrany zvířat proti týrání.

Vykonává činnost na úseku státní správy jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a jako obecní úřad obce s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebním úřadem MěÚ Milovice a MěÚ Sadská. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

V působnosti Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov, Bříství, Kounice a Vykáň.

Odbor výstavby a životního prostředí vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb. V roce 2021 jich bylo vydáno 299 odborových závazných stanovisek a 93 koordinovaných závazných stanovisek.

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb.

V roce 2021 bylo vydáno 8 souhlasů k zásahům do významných krajinných prvků ( údržba vodotečí, kácení, stavby ). Dále byly vydány 2 souhlasy k ošetření památných stromů. Dále bylo prověřeno 1 oznámení o pěstebním kácení dřevin a 24 oznámení o havarijním kácení.

V katastrálním území Lysá nad Labem a Litol bylo vydáno 25 povolení ke kácení (jak na městských pozemcích, tak i na soukromých zahradách), 4 nesouhlasy ke kácení dřevin a 20 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby.

Orgán ochrany přírody a krajiny během roku 2021 zastavil 6 řízení z důvodu zpětvzetí žádosti či zjevné bezpředmětnosti žádosti.

V roce 2021 bylo podáno 5 odvolání proti rozhodnutím orgánu ochrany přírody. Z napadených rozhodnutí byla 2 rozhodnutí Krajským úřadem Středočeského kraje potvrzena, 2 rozhodnutí byla vrácena k novému projednání a 1 rozhodnutí bylo změněno ve výroku.

Orgán ochrany přírody během roku 2021 spolupracoval s dalšími orgány veřejné správy, například s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/92 Sb.:

V roce 2021 bylo vydáno 76 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely (výstavbu rodinných domů, podnikatelských staveb, komunikací, zpevněných ploch, sportovišť) dle § 9 zákona. 1 žádost o trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu byla postoupena Krajskému úřadu Středočeského kraje z důvodu věcné nepříslušnosti. Dle § 11 zákona bylo vydáno 18 rozhodnutí o peněžitém odvodu, celkem odvody činily 763 917 Kč.

Ochrana zvířat proti týrání – zákon č. 246/1992 Sb. v roce 2021 bylo rozhodnuto o 2 přestupcích (únik zvířat z místa chovu a týrání).

Orgán ochrany zvířat průběžně spolupracoval s dalšími orgány veřejné správy, zejména Krajskou veterinární správou pro Středočeský kraj a Městskou policií Lysá nad Labem a Milovice.

Rostlinolékařská péče – zákon č. 326/2004 Sb. v roce 2021 bylo řešeno 5 podnětů na omezení šíření škodlivých organismů.

Ochrana ovzdušízákon č. 201/2012 Sb.

Orgán ochrany ovzduší vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2. V rámci této agendy bylo vydáno 35 závazných stanovisek.

Nakládání s odpady – zákon č. 541/2020 Sb.

Za uvedené období bylo přijato a zpracováno 197 hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby. V roce 2021 bylo vydáno 14 těchto závazných stanovisek a 12 vyjádření ke změně dokončené stavby. Bylo vydáno 1 rozhodnutí o upuštění od odděleného soustřeďování odpadu. Další závazná stanoviska z hlediska odpadů a ovzduší byla vydána v rámci 93 koordinovaných stanovisek a 284 závazných stanovisek Odboru výstavby a životního prostředí. V roce 2021 byly řešeny 4 podněty na nedovolené nakládání s odpady.

Lesy - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s dalšími prováděcími vyhláškami.

V rámci své působnosti a kompetencí mu svěřených se orgán státní správy lesů vyjadřuje k  předloženým žádostem, zejména ve věci provádění stavební činnosti, dělení pozemků, tvorbě územních plánů atd.

Udělení výjimky z umístění stavby v pásmu do 50 m od lesa.10
Odklady z doby zalesnění a zajištění porostů4
Trvalé odnětí z pozemků určených k plnění lesa2
Stanovisko k ÚP2

Od Krajského úřadu Středočeského kraje bylo získáno celkem 229 621 Kč, na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin a činnost odborných lesních hospodářů. Následně orgán státní správy lesů prováděl kontrolu účelnosti vynaložených finančních prostředků.

Státní správa lesa při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Myslivost – zákon č. 449/2001 Sb.

Omezení vstupu do částí honitby
2
Vyjádření k lovu muflonů1
Rozhodnutí o mimořádném odstřelu zvěře1
Uživatelům honiteb bylo vydáno plomb a lístků o původu ulovené zvěře250
Lovecké lístky pro české občany5

Byla zpracovávána kompletní myslivecká statistika za uplynulý hospodářský rok 2020 pro 10 honiteb. OMS Nymburk byla poskytnuta dotace ve výši 20 000 Kč na nákup krmné soli a medikované směsi pro spárkatou zvěř. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk, Poděbrady a Českomoravskou mysliveckou jednotou proběhla v Lysé nad Labem hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s výstavou trofejí.

Rybářství – zákon č. 99/2004 Sb.

Vydáno státních rybářských lístků171
Přestupky (neoprávněný lov ryb)6
Na správních poplatcích a pokutách na úseku státní správy lesa, myslivosti a rybářství bylo celkem vybráno127 750 Kč

Památková péče – zákon č. 20/1987 Sb.

 V roce 2021 probíhala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR – Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 400 000 Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem se na poslední etapu celkové obnovy bývalé kočárovny v areálu fary poskytla z tohoto programu finanční částka 200 000 Kč a z rozpočtu města 54 000 Kč. Finanční částka 200 000 Kč z téhož programu a částka 4 753 276 Kč z rozpočtu města jako vlastníka, se investovala do 1. etapy obnovy měšťanského domu č.p. 13, ze kterého vznikne komunitní centrum.

Z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byla uvolněna částka 155 000 Kč, která se investovala do výmalby interiéru kostela sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem.

Památková péče pravidelně dohlíží na obnovu vily cukrovaru v Lysé nad Labem – Litoli, která probíhá již od roku 2011. Ministerstvo kultury přispívá každoročně nemalou částkou z Programu záchrany architektonického dědictví.

V Semicích, v kostele sv. Maří Magdalény, proběhla za dozoru památkové péče další etapa opravy barokního krovu, jihovýchodní části. V Kounicích, v bývalém hostinci č. p. 105, došlo k výměně okenních výplní a vstupních dveří.

V roce 2021 se pro veřejnost otevřelo nové infocentrum v přízemí historické budovy radnice v místě bývalého sídla Městské policie Lysá nad Labem. Památková péče se pravidelně účastnila kontrolních dnů, ve kterých dále pokračuje, tentokráte v podkroví radnice, kde vzniká víceúčelový sál.

V zámeckém parku neznámí vandalové poškodili sochu Dia se svým orlem, kterému ulomili zobák. Rozpočet na restaurování poškození figury orla činil 37 547 Kč. Akademickému sochaři se podařilo velmi pěkně poškozenou část domodelovat.

V roce 2020 byl zaveden městský dotační program pod názvem „Program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol.“ Z rozpočtu města byla i pro rok 2021 pro vlastníky vyčleněna finanční částka ve výši 600 000 Kč. Tato suma byla občany opět vyčerpána.

závazných stanovisek17
rozhodnutí na rekonstrukce budov v městské památkové zóně a kulturních památek.26

Další závazná stanoviska z hlediska památkové péče byla zapracována do 299 závazných stanovisek Odboru výstavby a životního prostředí a 93 koordinovaných závazných stanovisek.

Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů Ministerstva kultury ČR, jejich následné vyúčtování a žádosti o dotace Krajského úřadu Středočeského kraje.

Odbor výstavby a životního prostředí na úseku památkové péče pracuje v Komisi pro regeneraci městské památkové zóny Lysá nad Labem. Tato komise se zpravidla schází dvakrát ročně. Její členové navrhují a doporučují dle aktuálního stavu památek nejohroženější z nich k obnově, monitorují obnovu objektů v městské památkové zóně, poukazují na různé stavební činnosti v území a pomáhají při regeneraci památek.

Obecní živnostenský úřad

Ing. Radek Pýcha, vedoucí odboru

Zpočátku roku byl úřad metodickou informací č. 1/2021 informován o změnách § 3 živnostenského zákona provedeným zákonem č. 255/2019 Sb., zákonem č. 336/2020 Sb. a zákonem č. 543/2020 Sb. Všechny výše uvedené změny zákonů zahrnují ve své části změnu živnostenského zákona a reflektují povětšinou změnu pojmosloví/terminologie s následným promítnutím do § 3 živnostenského zákona.

Další metodickou informací bylo upozorněno na situaci kolem ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii (EU) a souvislost s tím, jaký bude mít toto ukončení členství vliv na podnikání těchto občanů v ČR. Metodickou informací č. 3/2021 bylo rovněž upozorněno na některé změny, které měly dopad především na obsahovou náplň některých živností v živnostenském zákoně popřípadě na názvy oborů činnosti živnosti volné.

V roce 2021 došlo také k zrušení systému „Spotřebitelského ombudsmana“, což byl systém, který měl za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi, především seniorům, umožnit efektivně, rychle a bezplatně se domoci spotřebitelských práv. Šlo zejména o problémy seniorů v návaznosti na takzvané předváděcí akce, při kterých docházelo k prodeji zboží nebo služeb, za použití nekalých obchodních praktik. Tento systém ale nebyl příliš využíván a k datu 14. 7. 2021 nebyl žádný z obecních živnostenských úřadů Středočeského kraje osloven spotřebitelem s žádostí o pomoc v roce 2021. Systém fungoval od roku 2013.

Součinnost s ČOI při realizaci společných kontrol v roce 2021 byla i nadále poznamenána pandemickou situací a opatřeními k zamezení šíření nemoci Covid - 19 a kontrolní činnost byla výrazně utlumena. Kontrolní činnost úřadu pokračovala tedy i v tomto roce v minimální míře anebo pouze z podnětu. Přesto byl živnostenský úřad ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu požádán dopisem ze dne 26. 10. 2021 o realizaci mimořádné kontrolní akce u pořadatelů dětských rekreací, dětských táborů a pobytů, které se uskutečnily právě v roce 2021. Kontrolní akce se koná na základě podnětu Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s opakovanými podněty Asociace cestovních kanceláří a měla by skončit 31. 5. 2022.

Statistická část (Podnikatelé, Zemědělští podnikatelé, Hazardní hry, Czech-Point, Validační místo)

(v závorce je uvedena změna od předešlého roku)

K 31. 12. 2021 bylo v evidenci 6 176 (+218) místně příslušných podnikatelů, z toho
5 624 fyzických osob (včetně osob zahraničních) a 552 právnických osob (včetně zahraničních právnických osob). Živnostenských oprávnění bylo evidováno celkem 9 013 (+387).

V roce 2021 bylo živnostenským úřadem Lysá nad Labem vydáno 468 (-9) výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Dále bylo vydáno 295 (-37) vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku - zápis provozovny, přerušení nebo pokračování v provozování živnosti, změny odpovědných zástupců. Bylo vydáno 68 (+11) rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění – z toho 8 (+2) rozhodnutí sankčních. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 37 (+19) výpisů z živnostenského rejstříku. Celkem bylo v roce 2020 přijato 898 podnětů (+0). Bylo dále zpracováno 1738 (+328) avíz (tj. informace z ostatních veřejných rejstříků).

V roce 2021 bylo provedeno 21 (-29) kontrolních šetření podnikatelských subjektů (13 právnických osob, 8 fyzických osob) z toho 2 byly postoupeny pro nepříslušnost jiným živnostenským úřadům. Uloženo bylo 8 (-1) blokových pokut v celkové výši 4 000 Kč. Vzhledem k pandemické situaci nebyly v tomto roce prováděny ani kontroly v součinnosti s pracovníky České obchodní inspekce.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2021 bylo vydáno 1 osvědčení FO, 4 potvrzení o přerušení FO, 2 osvědčení PO. K 31. 12. 2021 bylo v obvodu Lysá nad Labem evidováno 138 (+3) zemědělských subjektů (103 fyzických osob, 1 zahraniční fyzická osoba a 34 právnických osob).

Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání byly za rok 2021 odborem obecní živnostenský úřad vybrány správní poplatky v celkové výši 236 855 Kč (234 740 Kč živnostenští podnikatelé a 2 115 Kč zemědělští podnikatelé).

Další činností vykonávanou obecním živnostenským úřadem je vydávání povolení k umístění herního prostoru hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2021 bylo vydáno 5 změnových povolení, 1 povolení bylo na žádost zrušeno a vydáno 1 nové povolení. Dílčí odvody z provozu technických zařízení činily za rok 2021 6 666 002,97 Kč (+278 872,55 Kč).

Za rok 2021 se vydalo 5 (-4) výpisů z bodového hodnocení řidiče, 1 výpis z insolvenčního rejstříku (+0), 26 (-32) výpisů z katastru nemovitostí, 4 (-4) výpisy z katastrální mapy, 16 (-18) výpisů z veřejných rejstříků, 65 (-51) výpisů z rejstříku trestů, 1 (-2) rejstřík trestů právnických osob, 4 (+2) výpisy z živnostenského rejstříku, 4 (-4) zprostředkované identifikace a 16 (+9) poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě. Bylo evidováno 274 (+28) konverzí dokumentů a podáno a zpracováno 65 (+9) žádostí v souvislosti se systémem datových schránek. Za rok 2021 nebyla provedena žádná validace přes „Validační místo MojeID“. Validační místo bude zrušeno a zcela ho nahradilo „Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě“ přes systém Czech-Point.

Stejně jako rok 2020, byl rok 2021 ovlivněn pokračující celosvětovou epidemií, což se opět projevilo v živnostenském podnikání. Zejména je cítit stále větší nárůst počtu elektronických podání namísto učinění podání osobního, což sebou bohužel nese i vyšší chybovost (vyplnění je přeneseno na podnikatele) při kontrole správnosti a úplnosti těchto podání, které se pak musí komplikovaně řešit dodatečně.

Odbor dopravy

Kateřina Uhrová, vedoucí odboru

Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2021 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost podle zákona č. 13/1997 Sb.počet
vydaných rozhodnutí73
vydaných stanovisek227

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o zařazení vozidel taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. Rozhodoval o udělení oprávnění řidiče taxislužby podle § 21c odst. 1 a 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

činnost podle zákona č. 111/1994 Sb.počet
vydaných průkazů řidičům taxi21
počet zařazených vozidel taxi42

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.počet
stanovení přechodné úpravy provozu162
stanovení místní úpravy provozu61

registr řidičůpočet
celkem evidovaných řidičů24273
počet vydaných řidičských průkazů2079
počet přidělených ŘO912
počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů39
počet odebraných řidičských oprávnění158
počet vydaných potvrzení o ztrátě111
počet vydaných karet do digitálních tachografů138

bodový systémpočet
předběžně zadržených řidičských průkazů79
celkem potrestaných řidičů5516
celkem vybodovaných řidičů17

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl centrální registr silničních vozidel.

registr vozidelpočet
nově přihlášená vozidla2070
vývoz vozidel312
vozidla dočasně vyřazená z provozu344
odcizená vozidla0
celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n. Labem
3446
celkem provedených elektronických operací v systému RV26504

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost podle zákona č. 250/2016 Sb.počet
počet zaevidovaných přestupků1064
počet postoupených přestupků13
počet uložených pokut434
počet zákazů činnosti (zákaz řízení)151

Vymáhání pohledávek v roce 2021

počet zavedených rozhodnutí
434
počet sjednaných splátkových kalendářů
24
napsáno upomínek
162
předáno k exekuci
305

V roce 2021 byla odborem dopravy zpracovávána agenda spojená se stacionárním radarem umístěným ve Starém Vestci. Přestupky, které nám přeposílá Městská policie a jsou zpracovávány podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.Počet
počet zaevidovaných přestupků10484
počet postoupených přestupků0
odložených či zastavených přestupků0
počet uložených pokut1177

Agenda speciálního stavebního úřadu zajišťuje povolování a kolaudování dopravních staveb, včetně s tím spojené agendy např. povolování změny stavby před jejím úplným dokončením, prodloužení platnosti stavebního povolení, souhlas s ohlášením stavby, provádění průběžných kontrol realizace stavby, stanovení zkušebního provozu, povolení předběžného užívání stavby, nařízení odstranění stavby, účast na kontrolních dnech atd.

Činnost podle zákona č. 183/2006 Sb.Počet

vydaná stavební a společná povolení
23

vydané kolaudační souhlasy
27

prodloužení stavebního povolení
2
změna stavby před jejím dokončením7
stanovení zkušebního provozu1
povolení předběžného užívání stavby4
souhlas s ohlášením stavby0

Agendu zkušebního komisaře, s oprávnění pro skupinu „B1“ a „B“ je zajišťován jedním vlastním zkušebním komisařem.

Zkoušky žadatelů o ŘO a vrácení ŘO byly zajišťovány jedním vlastním komisařem (B1, B) a jedním externím komisařem (ostatní skupiny ŘO). Ke zkouškám bylo předvedeno celkem 689 žadatelů, z nichž 70,8 % zkoušky úspěšně absolvovalo v řádném termínu.

V roce 2021 bylo provedeno celkem 791 dílčích zkoušek z pravidel provozu na pozemních komunikacích (675 řádných a 116 opravných), 3 dílčí zkoušky z ovládání a údržby vozidel (3 řádné a 0 opravných) a 878 dílčích zkoušek z praktické jízdy (688 řádných a 190 opravných).

Na poplatcích za provedení zkoušek bylo vybráno 574 400 Kč a 2 000 Kč za udělení registrace k provozování autoškoly.

Ve správním obvodu působí 13 provozovatelů autoškol, kterým byla udělena registrace k provozování autoškoly. V roce 2021 byla vydána 1 nová registrace a nedošlo k odejmutí žádné stávající registrace. V 16 případech došlo ke změně udělené registrace.

V roce 2021 bylo na pokutách za celý odbor dopravy (obecné přestupky, stacionární radar) vybráno (do celkové částky jsou zahrnuty i uhrazené částky z výzev provozovateli MV):

na pokutách vybráno za celý odbor3 657 121,17 Kč
na výzvách vybráno za celý odbor4 509 327,73 Kč
CELKEM vybráno8 166 448,90 Kč

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

PaedDr. Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Úsek školství:

Školy zřizované městem Lysá nad Labem:


Mateřské školy:

MŠ Dráček - ředitelka Bc. Marcela Michňová – počet dětí 50,

MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Miroslava Bodláková, od 1. 8. 2021 Mgr. Štěpánka Vošická - počet dětí 148,

MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, DiS. – počet dětí 96,

MŠ Mašinka – pí Lucie Pařízková, DiS. – počet dětí 75


Základní školy:

ZŠ B. Hrozného - ředitelka PaedDr. Irena Jarešová – počet dětí 489,

ZŠ J. A. Komenského – ředitelka Mgr. Marie Nováková, od 1. 8. 2021 Mgr. Martina Ondrušková – počet dětí 638,

ZŠ T. G. Masaryka - Litol - ředitel Mgr. Petr Eliška, od 1. 10. 2021 Mgr. Bc. Hana Hušková – počet dětí 110


Základní umělecká škola F. A. Šporka - ředitelka Mgr. Vlasta Blažková – počet dětí 684


Školy zřizované Krajským úřadem SK:

Praktická škola a Základní škola se vzdělávacím programem základní školy a základní školy speciální - ředitel Mgr. Petr Tomek – počet dětí cca 86


Střední školy:

Obchodní akademie - ředitelka Mgr. Lenka Hrubčíková – počet dětí cca 194

Střední škola designu - ředitelka Ing. Bc. Irena Mázlová – počet dětí cca 279


Stravovací zařízení:

Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o. – zajišťuje stravování pro MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ TGM, OA, ZŠ (speciální), SŠD a pro veřejnost

Školní jídelna při MŠ Dráček

Školní jídelna při MŠ Čtyřlístek

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo v rozpočtu města schváleno celkem 20 901 tis. Kč. Z rozpočtu byla pořízena el. pánev do školní jídelny MŠ Dráček a mycí stroj do školní jídelny Scolarest. Školy měly možnost čerpat finanční prostředky z Programu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem.

Odbor spolupracuje s komisí sociální, zdravotní a školství, která projednává problematiku na úseku školství např. školní stravování, vyjadřuje se k dotacím pro školy, investičním záměrům.

Státní správa ve školství

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích:

Milovice:

ZŠ T. G. Masaryka Milovice – ředitelka Mgr. Lada Flachsová – počet žáků ZŠ 626,

ZŠ Juventa Milovice – Mladá – ředitel Mgr. Jaroslav Minařík – počet žáků ZŠ 1082,

MŠ U Broučků – ředitelka Radka Němečková – počet dětí 117,

MŠ Sluníčko – ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 246,

MŠ Kostička – ředitelka Bc. Jana Křišťanová – počet dětí 188,

ŠJ Milovice – ředitel Miroslav Macháček – počet strávníků 660,

ZUŠ Milovice – ředitelka MgA. Romana Matějková – počet žáků 250

Ostrá:

MŠ Ostrá – ředitelka Mgr. Jitka Fránková – počet dětí 23

Přerov nad Labem:

ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Dvorská – počet dětí MŠ 54 – počet žáků ZŠ 147,

ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem – ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 199

Semice:

ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 242,

MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 54

Stratov:

MŠ Stratov – ředitelka Bc. Renáta Kňapová – počet dětí 28

Stará Lysá:

MŠ Zitinka – ředitelka Klára Cásková – počet dětí 20

V souvislosti s přijetím nového zákona o územněsprávním členění státu (č. 51/2020 Sb.) došlo od 1. 1. 2021 k rozšíření správního obvodu obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem o Kounice, Bříství a Vykáň. Z těchto obcí se ZŠ a MŠ nachází pouze v Kounicích.

Kounice:

MŠ Kounice – ředitelka Zuzana Čepelová – počet dětí 80,

ZŠ Kounice – ředitel Mgr. Ladislav Jedlička – počet žáků 283

Stará Lysá:

MŠ Zitinka – ředitelka Klára Cásková – počet dětí 20

Úsek sociálních věcí a zdravotnictví

Náplní práce sociálních pracovníků obce je sociální práce s občany. Mezi nejdůležitější formy této práce patří zejména poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé sociální situace nebo k jejímu předcházení, vyhledávání občanů, kteří takovou pomoc potřebují, práce s těmito občany a spolupráce s institucemi poskytujícími sociální služby.

V době pandemie Covid - 19 pracovníci odboru zajišťovali nákupy seniorům, vyřizovali lékaře a vyzvedávali recepty a léky. V roce 2021 toto zajišťovali ve výjimečných případech, např. když se senioři dostali do karantény nebo byli pozitivně testovaní a nepostarala se o ně rodina nebo byla rodina příliš daleko.

Pracovníci odboru se podíleli na projektu „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů", který zajišťovalo Centrum pro komunitní práci střední Čechy a projekt byl financován z ESF Operačního programu Zaměstnanost (CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010746).

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Od 1. 1. 2021 vešla v platnost novela zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, kdy místní příslušnost ORP Lysá nad Labem byla rozšířena o 3 obce (Bříství, Kounice a Vykáň) a tím došlo ke skokovému navýšení počtu dětí ve spádové oblasti OSPOD.

V roce 2021 bylo v evidenci odboru celkem 339 spisů rodin s trvalým pobytem a 68 spisů rodin s faktickým pobytem ve správním obvodu MěÚ Lysá nad Labem. Pracovníci zdejšího odboru se zúčastnili 260 soudních jednání ve věci výchovy a výživy dětí před a po rozvodu, soudních jednání trestního senátu a dalších soudních jednání v zájmu nezletilých dětí, kde byli ustanoveni kolizním opatrovníkem. K 31. 12. 2021 bylo v našem správním obvodu umístěno 17 dětí v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Za rok 2021 bylo na žádost odboru vydáno Okresním soudem v Nymburce 7 předběžných opatření dle ust. § 452 odst. 1 Zákona č. 292/2013 Sb., zvláštní řízení soudní, kdy je dítě ohroženo na zdraví či životě, nebo je závažně narušen nebo ohrožen jeho příznivý vývoj. Pracovníci odboru během roku asistovali orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii ČR) u případů domácího násilí, u kterého byly přítomny nezl. děti, u případů, kdy došlo k vykázání jednoho z rodičů ze společného obydlí. Rovněž spolupracovali u případů, kdy došlo k tělesnému týrání dětí, popřípadě, kdy došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte nebo se jednalo o zanedbávání dětí. Na konci roku 2021 bylo zdejším odborem evidováno 43 pěstounů a 14 poručníků, v pěstounské péči je do současné doby umístěno 52 dětí, v péči jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu 4 děti, 3 děti v pěstounské péči na přechodnou dobu a 11 dětí v osobní péči poručníka. Rovněž odbor eviduje 1 podanou žádost o zařazení do evidence osob žádajících o osvojení.

Nelze opomenout, že pracovníci sociálně-právní ochrany dětí věnovali spoustu času rodinám, které se ocitly v obtížné finanční situaci, která měla za následek rostoucí dluhy na nájemném. Toto se týká zejména města Milovic. Těmto rodinám byla nabídnuta veškerá možná pomoc spočívající v sociálním poradenství, spolupráci s firmami zabývající se správou nemovitostí, spolupráci s odborem správy majetku města a městským právníkem.

OSPOD dlouhodobě spolupracuje s Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS, z.ú., který využívá pro potřeby párové či rodinné terapie v případech, kdy je v rodině potřebná pomoc nad rámec účinnosti zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Úsek sociálně-právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež

V roce 2021 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 65 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní rizikové formy chování spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole, útěků z domova, užívání OPL (omamných psychotropních látek a jedů) atd. Z celkového počtu 65 dětí jde o 25 nezletilých, dětí do 15 let a 40 mladistvých, 15-18 let, 15 dívek a 50 chlapců. Trestnou činnost v roce 2021 spáchali 4 mladiství a 2 nezletilí. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 65 dětí jich 76,5 % bydlí v Milovicích, 23,5 % v Lysé nad Labem a 0 % zbývá na děti z ostatních obcí v místní příslušnosti MěÚ Lysá nad Labem.

V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.

Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit, že v roce 2021 byl zaznamenán pokračující nárůst užívání marihuany, metamfetaminu (pervitinu) a extáze, které jsou v našem regionu bohužel velmi lehce dostupné. Rovněž je nutné upozornit na velký nárůst konzumace alkoholu a to nejen u mladistvých, ale i u nezletilých!!

Srovnání počtu dětí evidovaných kurátorem pro děti a mládež dle jejich bydliště od roku 2010.

Bydliště / rokMiloviceLysá nad LabemOstatní obce
201054, 6537,218,14
201154,7837,397,83
201253,7637,648,6
201360,732,86,5
201467,920,811,3
2015741610
201665,219,115,7
201756,829,713,5
201878,317,44,3
20197915,85,2
202074,525,50
202176,523,50

počty uvedeny v %

Na závěr je důležité vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.

Přenesená působnost

V roce 2021 bylo v rámci sociální práce obce s rozšířenou působností řešeno 482 případů.

Šlo především o případy zajištění pomoci s vyřizováním osobních dokladů, zajištěním ubytování, řešením záležitostí u soudů, pomoc s vyřizováním dluhů i lékařské péče a vypracování zpráv a posudků pro další orgány státní správy. Dále byly řešeny případy exekucí a insolvence u nájemníků bytového fondu měst Lysá nad Labem a Milovice, kteří mají své trvalé bydliště ve správním obvodu ORP Lysá nad Labem. Opakovaná pomoc byla poskytnuta v 132 případech, ve 350 případech šlo o pomoc jednorázovou.

V rámci práce sociálního kurátora byla poskytnuta pomoc a spolupráce s řešením problémů při návratu do běžného života osobám ve výkonu trestu a propuštěným z výkonu trestu ve 33 případech.

Bylo přijato 5 návrhů k řešení přestupků podle zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V 1 případě bylo rozhodnuto o vině a došlo k uložení pokuty ve výši 3000 Kč a propadnutí zadržených omamných látek. Projednání čtyř přestupků bude ukončeno v roce 2021.

V souvislosti s touto agendou bylo také vydáno 163 posudků spolehlivosti u osob žádajících o vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu nebo žádajících o podmínečné propuštění z výkonu trestu.

Odbor rovněž spolupracoval s lékařskými pracovišti při vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

Na úseku samostatné působnosti:

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2021 cca 55 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 17 žádostí o byty pro manželské dvojice.

V případě potřeby pomáhal odbor sepisovat žádosti o umístění do bytu v DPS na odboru, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů. V r. 2021 byli umístěni tři žadatelé do bytu pro jednotlivce a tři žadatelé do bytu pro manželské dvojice.

Pod záštitou sociálního odboru pracují Komise sociální, zdravotní a školství a Komise pro šťastný život seniorů. Každá komise má 8 členů. Obě komise by se měly setkávat jednou měsíčně nebo dle potřeby, ale vzhledem k nepříznivé situaci s Covidem-19 a vyhlášenému nouzovému stavu, se jedna komise sešla pouze 2 x, druhá 4 x.

Odbor dále zpracovával materiály pro jednání rady města. Radě města na úseku samosprávy bylo v r. 2021 předloženo 25 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně.

Odbor hospodaří s finančními prostředky Charitativního programu, rozpočet činil 200 000 Kč a byl vyčerpán. Dále odbor hospodaří s finančními prostředky Sociálního investičního programu, rozpočet činil 230 000 Kč, z tohoto programu nebylo čerpáno.

Odbor dlouhodobě pracuje s Klubem důchodců v Lysé nad Labem, s Klubem důchodců v Litoli a se Seniory v DPS. Jsou sdruženy pod organizací Zájmová činnost seniorů a mají svůj rozpočet, který čerpají především za kulturní akce. V roce 2021 byl rozpočet vyčerpán.

Město Lysá nad Labem podpořilo projekt Senior TAXI částkou 850 000 Kč, na odboru bylo vydáno 39 průkazů uživatelům Senior TAXI.

Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 16 000 Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. Nebyl vypraven žádný sociální pohřeb. Na úseku Zvláštní příjemce důchodového pojištění nebylo sepsáno žádné rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce.

Město Lysá nad Labem poskytlo z rozpočtu částku 50 000 Kč na podporu programů primární prevence pro Základní školy B. Hrozného a J. A. Komenského. Dále město Lysá nad Labem, prostřednictvím našeho odboru, poskytlo dotaci na činnost Centra sociálních a zdravotních služeb, o. p. s. Poděbrady a Domácího hospice Nablízku z.ú.

Odbor dlouhodobě spolupracuje s některými organizacemi, které působí v našem regionu, především -  Centrum sociálních a zdravotních služeb o.p.s. Poděbrady, Fokus Mladá Boleslav, Centrum sociálních služeb Lysá nad Labem, Farní charita Lysá nad Labem, Občanská poradna Respondeo, z.s Nymburk, Domácí hospic Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem, Semiramis, z.ú. Nymburk, Rodinné centrum ROUTA, z.s. Čelákovice aj.

Na úseku samostatné působnosti pro sociální věci bylo provedeno v roce 2021 cca 80 místních šetření.

Úsek kultury a sportu:

Městská knihovna v roce 2021 vyčerpala 3 838 tis. Kč.

Na provoz turistického informačního centra za období červenec až prosinec 2021 bylo PRUHU POLABÍ, s.r.o. vydáno 483 999 Kč.

Na revize, drobné opravy a údržbu kin bylo vydáno 367 168 Kč a na činnost kin 800 000 Kč.

Na činnost a údržbu OS HIPPODROM, z.s. město vyčlenilo částku ve výši 135 000 Kč a na Prvomájovou steeplechase 150 000 Kč.

Na rozvoj cestovního ruchu v Polabí a za účelem propagace Polabí a města Lysá nad Labem prostřednictvím veletrhů a akcí zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v ČR bylo PRUHU POLABÍ, s.r.o vydáno 10 000 Kč.

U příležitosti 100 let od založení Šachového klubu v Lysé nad Labem bylo Šachovému klubu JOLY Lysá nad Labem, z.s. schváleno 20 000 Kč.

Panu Petru Marešovi rada města schválila 15 000 Kč na veřejnou mikulášskou nadílku.

Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem dostala částku ve výši 50 000 Kč na renovaci podlahy tělocvičen, Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s. 119 600 Kč na rekonstrukci střechy kabin a Veslařský klub Lysá nad Labem z.s. 60 000 Kč na opravu střešního pláště a klempířských prvků.

Pavlu Pořízkovi bylo schváleno 10 000 Kč na sportovní činnost jeho dětí Julie a Denise, reprezentaci v zahraničí, účast na MS a ME v 3D lukostřelbě.

Na údržbu a opravu dětských hřišť a sportovního areálu u ZŠ Komenského se vydalo 1 480 tis. Kč. Byly zakoupeny nové herní prvky na dětské hřiště v ulici Kpt. Jaroše ve výši 42 tis. Kč a byla provedena rekonstrukce dětského hřiště u Penny.

Na podporu činnosti sportovních organizací a sportovních akcí město vydalo v roce 2021 formou dotací 2 100 000 Kč. Bylo vyhověno 21 žádostem. Na podporu činnosti společenských organizací a kulturních akcí město vydalo 1 360 000 Kč. Bylo vyhověno 30 žádostem. V novém dotačním titulu Program na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem bylo vyhověno 6 žádostem a rozděleno 770 400 Kč.

Odbor školství a kultury pořádal tyto akce:

 1. Únor – on – line přenos koncert Jaroslava Svěceného(ve spolupráci s kino a Snews)

 2. Březen – on – line přenos povídání s Tomášem Břínkem– grafik, fotograf, hudebník, proslavil se satirickými kolážemi, které publikuje na FB a Instagramu (ve spolupráci s kino a Snews)

 3. Duben – on – line koncert Davida Kollera a Vanua 2– společně s městy Milovice a Nymburk - poděkování Nymburské nemocnici v boji proti COVID-19 (ve spolupráci s kino a Snews)

 4. 8. 5. 2021 Kladení věnců(oslava Dne vítězství - z důvodu epidemiologické situace pouze kladení věnců bez přítomnosti veřejnosti)

 5. 3. 7. 2021 Street art workshop v rámci Sympozia umění 5 Středočeských měst = Město = Galerie (ve spolupráci s Lukášem Kladívkem)

 6. 15. - 18. 7. 2021 Výstava regionykoncert Vinšovanky(prezentace města, TIC)

 7. 29. 7. - 1. 8. 2021 Filmové léto 2021promítání filmů pod širým nebem (ve spolupráci s Kinematografem Bratří Čadíků)

 8. 28. 8. 2021 Vinná sklizeň s F. A. Šporkem(kulturní akce ve spolupráci se Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem)

 9. 10. 9. 2021 Lysá září– festival místních kapel v zámeckém parku (kompletní zajištění)

 10. 28. 10. 2021 Den vzniku samostatného československého státu – oslavy k založení ČSR (z důvodu epidemiologické situace pouze kladení věnců bez přítomnosti veřejnosti)

 11. Listopad – on – line soutěž Drakiáda II (kompletní zajištění)

 12. 23. 11. 2021 Vernisáž k výstavě perníčků v Muzeu Bedřicha Hrozného (ve spolupráci s Polabským muzeem p. o. - Muzeem Bedřicha Hrozného)

 13. Prosinec – soutěž pro MŠ a ZŠ o nejkrásněji ozdobený stromeček – on-line hlasování (kompletní zajištění)

 14. 4. 12. 2021 Namaluj si svou hvězdičku – dílničky (kompletní zajištění)

 15. 5. 12. Krampus – Mikulášská nadílka (ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem)

 16. 12. 12. Adventní víkend v kině – divadélko Ježibaby z Balbína, dětský film Myši patří do nebe (ve spolupráci s kinem)

 17. 18. 12. vánoční koncert Báry Zemanové (kompletní zajištění)

Kulturní a společenské akce konané ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem:

 1. Výstava Regiony 2021 – červenec

 2. Koncert Barbory Zemanové – prosinec

Odbor zajišťoval také vydávání nových propagačních materiálů – omalovánky Lysá nad Labem, kapesní a nástěnné kalendáře, propagační předměty – propisky, klíčenky, tašky, vína, medoviny apod., publikace – LYSÁ NAD LABEM včera a dnes, Lysá nad Labem - sochy, malby, rytiny, hudba, divadlo, zvony, historie v podání znalce místní historie katechety P. Josefa Vojáčka a dotisk již chybějících materiálů - pexesa, letáku Pozvánka do Lysé nad Labem. Spolupracoval při natáčení videozáznamu o historii a současnosti města Lysé nad Labem. Připravoval prezentace v rámci propagace města v časopisech např. Pražský deník + Střední Čechy, Města a obce Středočeský kraj, Průvodce Středočeským krajem.

Dále se připravovaly materiály do RM a ZM, přijímaly se a zpracovávaly Oznámení o konání akcí a Oznámení o konání shromáždění.

Bylo zasláno 132 dárkových poukazů v hodnotě 200 Kč jubilantům, kterým se přeje vždy k 80., 85. jmeninám a od 90. každý rok.

Koncem ledna byly předány pamětní listy a knihy žákům základních škol při příležitosti prvního vysvědčení.

Slavnostní předávání závěrečného vysvědčení vycházejícím žákům ze ZŠ B. Hrozného a ZŠ J. A. Komenského se uskutečnilo  koncem června v letním kině v Lysé nad Labem.

Odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracoval s komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch. Členové komise navrhovali a doporučili ke schválení výše jednotlivých dotací z Programu na podporu kultury města Lysé nad Labem, Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem, Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a výše dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, dále se vyjadřovali ke kulturním akcím ve městě, či k případným nedostatkům v oblasti kultury.

Odbor aktivně spolupracuje s novým turistickým informačním centrem. Zajišťuje vybavení potřebným nábytkem, propagační materiály, případně předměty k prodeji.

Odbor vyhlásil v polovině října ON-LINE soutěž s názvem „Drakiáda 2“, kdy nám přicházely fotky od dětí, jak pouštějí draky. V prosinci jsme pak ocenili 3 výherní fotografie poukazy v hodnotě 1000 Kč, 500 Kč a 250 Kč. Zvláštní cena – poukaz v hodnotě 1000 Kč - byla předána spolku Rodinné centrum Parníček, z. s.

Prvním adventním víkendem město vyhlásilo pro mateřské a základní školy v Lysé nad Labem soutěž o nejkrásněji ozdobený vánoční stromeček. Již během listopadu děti vyráběly ozdoby a společně stromky koncem listopadu ozdobily. Očíslované vánoční stromky zdobily Husovo náměstí, kde si je mohl každý prohlédnout. Na facebookových stránkách města pak každý mohl svým hlasem podpořit jednu mateřskou a jednu základní školu. Z mateřských škol s největším počtem lajků vyhrála MŠ Mašinka a ze základních škol vyhrála ZŠ J. A. Komenského (1. stupeň). Mateřské škole byl předán zážitkový poukaz na Čapí hnízdo a základní škole byl předán zážitkový poukaz do Mirakula.

Odbor zajišťoval nové vánoční osvětlení ulice ČSA a kapličky v Litoli.

Odbor pravidelně aktualizoval kulturní kalendář na oficiálním webu města, poskytoval aktuální informace do měsíčníku Listy a na facebookové stránky města Lysá nad Labem.

V obřadní síni bylo přivítáno celkem 30 nově narozených občánků města.

Z důvodu epidemiologické situace a v rámci zpomalení šíření epidemie výskytu Covid - 19 byly omezeny kulturní, sportovní a společenské akce.

Odbor informačních technologií

Petra Loudová, vedoucí odboru

V únoru dostalo město Lysá nad Labem rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě podané žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost odborem IT na realizaci projektu „Podpora komunikace s občany a elektronizace procesů úřadu“. Investiční náklady zahrnují - rozšíření Portálu občana o nové funkcionality a další chytré formuláře, rozšíření licencí ekonomického systému GINISu pro elektronické schvalování, rozšíření Personalistiky o elektronizaci agendy ve vztahu k zaměstnancům. Neinvestiční náklady zahrnují vypracování strategických dokumentů zaměřených na komunikaci s veřejností, zanalyzování procesů, které povedou k elektronizaci úkonů na úřadě a školení zaměstnanců. Realizace projektu začala v březnu. Od června do prosince probíhalo modelování 25 vybraných procesů, do kterého se zapojili úředníci, v jejichž kompetenci mapovaný proces je a výstupem je Analýza vybraných procesů. Dále byly v rámci projektu zpracovány zadávací dokumentace ke dvěma plánovaným veřejným zakázkám. Jedna z těchto zakázek, byla po schválení radou města a MPSV vyhlášena a na konci roku byly otevřeny obálky s nabídkami, hodnotící komise proběhla začátkem roku 2022.

Na začátku roku proběhla spisové rozluka 3 obcí, které přešly pod ORP Lysá nad Labem. Přes problémy s dodavatelem byla data z Českého Brodu naimportována do spisové služby městského úřadu Lysá nad Labem. Ve spisovně proběhla první elektronická skartace dokumentů pomocí národního archivního portálu.

V březnu odbor IT zajistil a nainstaloval techniku pro testovací centrum na Výstavišti, které bylo v provozu do června.

Na žádost odboru OMI bylo zřízeno úložiště pro dokumentaci k hotovým a předaným projektům, které využívají i další odbory.

Odbor IT se během roku podílel na realizaci projektu rekonstrukce půdy v historické budově radnice.

Během roku se odbor IT podílel na zadávací dokumentaci na nové webové stránky města a na základě výsledků veřejné zakázky začala koncem roku realizace tohoto projektu.

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností vznikla povinnost od 1. 2. 2022 zveřejňovat metadata informací, zveřejněných způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich úředních deskách a metadata těchto úředních desek jako otevřená data. Současný systém pro zveřejňování informací na el. úřední desce tuto funkcionalitu nemá a z tohoto důvodu byla na konci roku 2021 převedena data do Ginisu a od 1. 1. 2022 se používá ke zveřejňování informací na elektronické úřední desce používá tento systém.

Začala se připravovat implementace nového Docházkového systému DC3.

GIS v roce 2021 poskytoval standardní služby. Od konce roku 2019 používá Portál GIS nový, přehlednější vzhled. Probíhaly pravidelné čtvrtletní aktualizace katastrální mapy a DTM a též mimořádné aktualizace např. hlásičů městského rozhlasu v pasportu veřejného osvětlení, okrsků MP, pasportu komunikací, pasportu hřbitovů, pasportu odpadového hospodářství, územních plánů, turistických tras, cyklostezek a naučných stezek či POI. V srpnu proběhla aktualizace leteckých snímků celého Mikroregionu s vysokým rozlišením. Během celého roku byla poskytována data pro projekční činnost na území Města. Poskytujeme též součinnost s Krajským úřadem Středočeského kraje při budování DTM Středočeského kraje.

Během celého roku odbor IT zajišťoval správu softwarového, hardwarového vybavení, sítí a telefonů na městském úřadě.

Mimo výše uvedené byla v roce 2021 pořízena technika:

 • 12 ks PC – obnova starých nevyhovujících
 • 28 ks monitorů - obnova starých nevyhovujících
 • 3 ks tiskáren – obnova starých nevyhovujících
 • 7 ks Notebooku – obnova zastaralých
 • 1 ks tablet – pro potřeby Vodoprávního úřadu
 • 1 ks knižního skeneru – pro potřeby Matriky
 • 3 ks mobilních telefonů – obnova starých nevyhovujících
 • 3 ks switch – obnova zastaralých nepodporovaných

Odbor městského investora

Ing. Karel Havlíček, vedoucí odboru od 3. 3. 2021

Odbor městského investora zajišťoval v roce 2021  plnění stanovených úkolů převážně s nenaplněným počtem vlastních  pracovníků,  tak i u pracovníků dodavatelských organizací, kteří také v období  Covid - 19 nemohli plně pracovat na jednotlivých akcích.

Přesto se převážná většina úkolů podařila dořešit.

Jednalo se převážně i o stavby s velkými finančními objemy cca  100 mil. Kč /stavba vodojemu, komunikací Mírová a ČSA, Sportovní haly atd./

Celkový dopad na provádění akcí měli i vybraní subdodavatelé a velice složité geologické podmínky města Lysá nad Labem  /tekuté písky/, které si vyžadovaly provádění mimořádnými technologickými pracemi štětových Larsenových stěn. Tyto prováděné práce měly nejen vliv na technologická řešení, ale i na časové hledisko a finanční dopad do těchto staveb či projektů.

Pro budoucí období i s ohledem na získané zkušenosti je nutné vycházet z prováděných průzkumů u projektů především dopravní infrastruktury a inženýrských sítí, které jsou limitujícím subjektem jejich existence při prováděných přeložkách a možností technického řešení – ochranná pásma.

Byly získány i zkušenosti z předprojektové a projektové přípravy staveb včetně v závěru roku cenových nárůstů staveb a používaných stavebních materiálů, které činní v průměru  17 – 20%. Nejsou podrobněji dosud známé energetické dopady, které se projeví během  první poloviny roku 2022.

Tyto všechny dopady bude nezbytně nutné respektovat  a koordinovat s ohledem na prováděné a připravované akce a i finanční možnosti v roce 2022.

Z těchto všech získaných poznatků staveb a akcí a ze získaných zkušeností je také velice důležitý výběr technického dozoru investora, ale i autorského dozoru staveb z pohledu projektanta akce, včetně odpovědného výběru předmětného stavebního či technologického dodavatele akce orientovaného nejen na cenu, ale i ze širšího pohledu na kvalitu a  zkušenosti z již realizovaných staveb.

Přes všechny tyto problémy se podařilo pokročit v realizaci řady akcí a dořešit postupně následné akce uvedené v tabulce níže, přestože kvalita není plně s našimi představami a toto je řešeno průběžně s příslušnými dodavateli v rámci odstraňování  nedostatků, změn a dodatků.

Vše není jen záležitostí příslušných dodavatelů, ale i  projektů a technologií.

Za uvedené období bylo také zpracováno 132 objednávek na zajišťované úkoly a akce a 32 smluv o dodávce prací na jednotlivé akce včetně příslušné zajišťované administrativy.

Vzhledem k časové náročnosti zajišťovaných úkolů, jejímu rozsahu na tomto úseku zajišťování investiční činnosti města, která klade na pracovníky  odboru velké  pracovní nároky, je nutné do budoucna zajistit personální stabilizaci min. 5 pracovníků, tak aby plnění úkolů bylo rovnoměrné bez nutností improvizace a řešení nárazových úkolů, neboť tato činnost je dlouhodobou záležitostí a vyžadující velice rozsáhlé vědomosti a znalosti z daného oboru u všech pracovníků.

Za nejvýznamnější investiční akce roku 2021, zajišťované odborem městského investora, můžeme zmínit například (uvedené ceny jsou včetně DPH):

Rekonstrukce silnice ČSA43 000 000 Kč
Rekonstrukce silnice Mírová83 000 000 Kč
Rekonstrukce historické části radnice31 000 000 Kč
Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu63 000 000 Kč
Sportovní hala116 000 000 Kč
MŠ Dráček29 000 000 Kč
Komunitní centrum č. p. 1320 000 000 Kč
Komunikace Tesco24 000 000 Kč

Získané dotace na investiční akce v roce 2021:

Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu27 700 000 Kč
Rekonstrukce historické části radnice10 000 000 Kč
Rekonstrukce silnice Mírová7 300 000 Kč
Rekonstrukce silnice ČSA2 000 000 Kč
Vzduchotechnika na radnici3 510 000 Kč

Městská policie Lysá nad Labem

vrchní komisař Bc. Luboš Zita, velitel

Městská policie zajišťuje nepřetržitý výkon služby. Pro zajištění nepřetržitého výkonu, městské zastupitelstvo schválilo personální stav na 16 strážníků včetně velitele. Strážníci vykonávají 12 hodinové směny (denní a noční). Směnu tvoří vždy 3 strážníci (operační, řidič a velitel hlídky). V době čerpání dovolených může dojít k variantě, že denní směnu zajišťují 2 strážníci (operační a strážník v přímém výkonu). Při denní směně je kladen důraz na pěší výkon služby.

Současný personální stav činí 16 strážníků (13 mužů a 3 ženy).

Strážníci sídlí na adrese Přemyslova 1745/14. Novou budovu využívají podle potřeby i policisté, kteří zde mají vybudované zázemí. Občanům zde slouží i POL POINT - kontaktní místo policie, kde mohou občané podat oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Toto zařízení je vybudováno na základech videokonferenčního systému. Konkrétní komunikace je možná prostřednictvím bezobslužného zařízení, které je umístěné na označeném kontaktním místě policie, nebo přímo z místa pobytu oznamovatele, jednoduchou obsluhou vlastního zařízení (personální počítač, notebook, tablet, mobilní telefon). Na straně policie je videokonferenční zařízení obsluhováno zkušeným policistou, který provádí zápis výslechu. Přenos výslechu je šifrován a ukládán na záznamové zřízení.

Městská policie za rok 2021 eviduje celkem 6161 událostí. Bylo přijato celkem 1339 oznámení. Zjištěno bylo 65 trestných činů, které byly předány Policii ČR k provedení dalších opatření. Projednáno bylo celkem 3455 přestupků, z toho 424 skončilo ve správním řízení. Za spáchané přestupky strážníci uložili pokuty v celkové výši 386 100 Kč. Zjištěno bylo 22 závad na dopravním značení, 59 závad na komunikaci. Nahlášené a zjištěné závady na veřejném osvětlení jsou předávány odborné firmě k provedení opravy. Strážníci asistovali u 41 dopravních nehod. Se složkami IZS spolupracovali u 174 případů. S odchytem psů, koček a ostatních zvířat souvisí 139 událostí. Vzhledem k pandemii v souvislosti se šířením viru Covid – 19 byl při výkonu služby kladen důraz na dodržování přijatých opatření.

Během roku se strážníci významně podíleli na několika událostech, které je potřeba zmínit. První událost se týká rekonstrukce ulice ČSA, která zásadně ovlivnila dopravní situaci nejen v samotném městě, ale hlavně v ulici Komenského kolem základních škol. Tato lokalita se pro nás stala prioritou. Zvýšená přítomnost strážníků (pochůzková činnost, měření rychlosti, dohled u škol v ranních i poledních hodinách) přinesla požadovaný efekt „bezpečnost byla zajištěna“. Druhá událost, kdy strážníci výrazně přispěli k rozkrytí a dopadení organizované skupiny, která se soustředila na krádeže jízdních kol. Poslední významná událost se týká dopadení sprejera, který poškozoval fasády domů nejen v centru města. Kamerový systém v těchto případech prokázal svoji nepostradatelnost a efektivitu.

Město je rozděleno celkem do 13 okrsků, za který má každý strážník odpovědnost. Každý měsíc je veliteli předložena zpráva z okrsku, která obsahuje zjištěné závady (dopravního značení, komunikací/chodníků, veřejného osvětlení, vraky/dlouhodobě odstavená vozidla, zábory veřejného prostranství apod.) a provedená opatření k jejich odstranění. Mapu okrsků občan najde na webových stránkách městské policie v záložce – O Městské policii/mapy okrsků.

Město je součástí projektu Bezpečné město. Městská policie provozuje i vlastní webové stránky www.mplysa.cz, na kterých se občan může seznámit s praktickými informacemi např. o parkování, služebních okrscích, MKDS, měření rychlosti, právních norem, kontaktech apod.

Městská policie využívá radar pro měření rychlosti vozidel za účelem efektivnějšího dohledu na bezpečnost v silničním provozu. Měření může probíhat jak v ručním, tak automatickém módu. Měření rychlosti obecní policii přísluší ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb. Měřené úseky podléhají schválení Policie ČR a jejich přehlednou mapu můžou občané najít na webových stránkách městské policie.

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s obcí Starý Vestec, provádí Městská policie úsekové měření rychlosti, které je zajištěno statickým radarem měření rychlosti. Za rok 2021 bylo do správního řízení oznámeno celkem 10 484 případů porušení nejvyšší povolené rychlosti v obci.

Městská policie pro zvýšení zabezpečení majetku provozuje pult centrální ochrany.

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) obsluhují strážníci od roku 2005. Za tu dobu prošel několika etapami modernizace a rozšíření o kamerové body. Kamerové body postupně přibývaly a přibývají na místa, kde byl zjištěn výskyt zvýšené kriminality. MKDS je významným prostředkem nejen pro odhalování protiprávního jednání, ale velkým přínosem je v oblasti prevence. MKDS obsluhují strážníci a pořízené záznamy slouží jako důkazní prostředek pro odhalování trestné činnosti i jejich pachatelů. Používání a nakládání se záznamy podléhají vnitřnímu předpisu, kterým se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování MKDS. V současné době je na území města Lysá nad Labem rozmístěno celkem 13 kamerových bodů. Přehledná mapa kamerových bodů je k dispozici na webu městské policie.

Městská policie zajišťuje i vydávání parkovacích známek na základě vydaného nařízení města o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav. Pro tyto účely využívá modul „Parkovací karty“ v informačním systému MP Manager. Za rok 2021 bylo vydáno celkem 1 752 parkovacích známek za 182 800 Kč.

Na území města je využíván výkon trestu obecně prospěšných prací. Odsouzení provádějí úklidové práce na veřejném prostranství. Práce spočívá převážně sběrem odpadků. Tato činnost je zajišťována v součinnosti s Probační a mediační službou Nymburk.

Preventivní činnost byla ve školských zařízeních a setkání se seniory vzhledem k nepříznivé epidemické situaci značně omezena.

Vytvořeno 20.7.2022 13:57:51 | přečteno 51x | jiri.virava
load