Zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2020

Zpráva o činnosti


Městského úřadu a Městské policie

Lysá nad Labem


za rok 2020


*****


Obsah:

Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční

Odbor správy majetku

Odbor výstavby a životního prostředí

Odbor živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Odbor informačních technologií

Odbor městského investora

Městská policieČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2020

Ing. Alena Novotná - tajemniceÚřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Do roku 2020 vstoupilo město s vedením města ve složení pan Ing. Karel Otava, starosta města, pozici neuvolněného 1. místostarosty vykonával Mgr. Jiří Havelka a na pozici neuvolněné 2. místostarostky působila Romana Fischerová, uvolněnou radní byla Ing. Karolína Stařecká. Jako neuvolněný člen rady města pracoval Josef Kolman. Rada se soustředila na realizaci především investičních akcí. Na program se tak dostala řada projektů, které byly projekčně započaty před 10 i více lety, ale které byly z různých důvodů pozastaveny.

V organizačním uspořádání úřadu se projevila změna stylu práce, vyvolaná obměnou vedení úřadu a rok 2020 byl charakteristický personálními a organizačními změnami.


Členění úřadu na odbory: Stav k

Název 31.12.20 Vedoucí Kancelář městského úřadu 1+5 Ing. Alena Novotná Odbor vnitřních věcí 1+10 Mgr. Ludmila Procházková Odbor finanční 1+7 Ing. Bc. Markéta Vinklerová Odbor správy majetku 1+9 Ing. Vladimír Kopecký Odbor výstavby a životního prostředí 1+12 Ing. Diana Samková Odbor obecní živnostenský úřad 1+3 Ing. Radek Pýcha Odbor dopravy 1+12 Kateřina Uhrová Odbor školství, sociálních věcí 1+13 PaedDr. Věra Bodnárová zdravotnictví a kultury Odbor informačních technologií 1+2 Petra Loudová Odbor městského investora 1+2 Ing. Martin Zemánek 1.7.2020-30.11.2020 K činnosti Kanceláře MěÚ patří poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím právníka města, přičemž právník zároveň město zastupuje před soudy a orgány veřejné správy. Právník města spolupracuje při výkonech opatrovnictví nad osobami, které byly omezeny ve svéprávnosti a jimž bylo město Lysá nad Labem ustanoveno jako opatrovník. Jedná se zejména o pomoc při řešení finanční situace opatrovanců, řešení exekucí, dávek sociální péče apod. V roce 2020 byla podána 1 žaloba na vyklizení bytu v Milovicích a dva návrhy na výkon rozhodnutí vyklizením. Právník města dohlíží nad poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Právník města poskytuje bezplatné právní konzultace pro občany města a tato služba je veřejností využívána. V roce 2020 konzultace probíhaly s ohledem na přijatá vládní opatření především telefonicky. V roce 2020 službu využilo cca 40 občanů.

Jednou z činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Tuto činnost vykonává jeden referent.


Na uvedeném úseku se průběžně řeší následující otázky:

1) Plán nezbytných dodávek (PND)

2) Regulační opatření (RO)

3) Ropná bezpečnost

4) Připravenost na řešení krizových situací a mimořádných událostí

5) Metodická pomoc OÚ ORP  

6) Dílčí plán obrany (DPO)

7) Operační příprava státního území (OPSÚ)


Činnost bezpečnostního ředitele a pracovníka krizového řízení za rok 2020


Náplň činnosti:

Funkce krizového pracovníka je zřízena dle krizového zákona u obce s rozšířenou působností (ORP). Krizový pracovník předkládá starostovi ORP podklady pro přípravu opatření a činností na  řešení krizových situací a činností ke zmírnění jejich následků. Ve spolupráci se starostou ORP koordinuje a kontroluje opatření a činnosti prováděné územními správními úřady s působností ve správním obvodu ORP, orgány obcí, právnickými a fyzickými osobami ve správním obvodu obce ORP. Za krizových situací zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v podmínkách území správního obvodu ORP. Veškerou činnost zajišťuje v souladu s vládními nařízeními, usnesením Ústředního krizového štábu a Krizového štábu kraje.


Činnost v Lysé nad Labem:

Dne 12.03.2020 ve 14.00 hod. vyhlásila vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky NOUZOVÝ STAV platný pro celé území ČR. Tento krizový stav byl vyhlášen v souvislosti s prokázáním a šířením koronaviru / označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. Tento stav trvá v podstatě dodnes. Od začátku pandemie proběhlo celkem 11 jednání krizového štábu ORP a Pracovní skupiny krizového štábu ORP. Na základě jednání krizového štábu a vyhodnocení potřeb byla pro občany města zakoupena dezinfekce, jejíž stáčení a rozvoz každému občanu města zajistilo město ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Lysá nad Labem. SDH rovněž zajišťovalo vyzvednutí a dovoz ochranných pomůcek z centrálního skladu HZS Stč. kraje v Benešově. Tyto pomůcky byly poté přiděleny vybraným skupinám zaměstnanců jako např. domov důchodců, sociální zařízení, mateřské a základní školy, lékaři apod. Distribuci zajišťovalo krizové řízení města. Krizové řízení města rovněž zajistilo zejména v jarních měsících, koordinaci pomoci potřebným občanům, a to jak vybavení ochrannými pomůckami. Mimo tuto činnost krizové pracoviště zajišťuje konzultace na úseku krizového řízení pro zaměstnance úřadu, obce v ORP, občany a organizace v územním obvodu ORP Lysá nad Labem.


Materiál:

Pro potřeby občanů, organizací a spolků bylo pořízeno v roce 2020 celkem 3876 ks látkových roušek, které město částečně zakoupilo a ostatní byly pořízeny z darů od občanů, spolků a organizací. Většina tohoto materiálu byla zpětně distribuována mezi občany. Dále bylo z prostředků města pořízeno 6 000 litrů alkoholové dezinfekce Anti-Covid. Distribuce mezi všechny občany města byla provedena ve spolupráci města, dobrovolných hasičů a městské policie. Z městských prostředků bylo zakoupeno rovněž 7 ks generátorů ozonu k provádění dezinfekce vnitřních prostor budov. Pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků kritické infrastruktury (úředníci, hasiči, policie, krizový štáb apod.) bylo zakoupeno 369 ks respirátorů s třídou ochrany FFP 2 a FFP 3.

Dary městu:

50 ks celoobličejových masek od města Břeclav

300 ks látkových roušek + gelová desinfekce na ruce+ finanční dar 50 000 Kč od vietnamské komunity

300 ks látkových roušek + 5 ks štítů od Lysá nás spojuje

300 ks látkových roušek od zahradnictví Valtr

6 000 ks lahví obsah 0,25 l od fy KOFOLA

150 ks obličejových štítů od pí Romany Fischerové


Dary města:

40 l desinfekce a 5 l desinfekčního mýdla MP Břeclav

100 ks roušek a 50 l desinfekce HZS Nymburk

100 ks roušek + 25 l desinfekce Domov důchodců

70 ks roušek + 10 l desinfekce DPS

70 ks roušek + 60 l desinfekce + 50 ks jednorázových rukavic – lékaři Lysá nad Labem

3 000 ks lahví 0,25 l Město Milovice

150 ks roušek + 25 l desinfekce obce ORP


Rada města a Zastupitelstvo města

Podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva města jsou již několik let připravovány v elektronické podobě. Využíván je program FormFlow Členové rady a zastupitelstva města pracují pouze s elektronickou verzí. Při zasedání zastupitelstva města je využíváno hlasovací zařízení, které urychlí a zpřehlední průběh zasedání zastupitelstva města.

Úspěchem vyjednávání v závěru roku se stalo schválení rozpočtu na rok 2021, čímž bylo zajištěno řádné fungování města a příspěvkových organizací.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. V roce 2020 pokračoval v aktivní práci Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města, který byl na zastupitelstvu města dne 20.05.2020 přejmenován na Výbor pro správu majetku města. Kromě výše uvedených výborů, existují i výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, druhý pro městskou část Dvorce. Aktivně pokračuje i činnost „nejmladšího“ Osadního výboru Řehačka. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města. V Byšičkách bylo trvalou prioritou odkanalizování obce a vodovod a zlepšení podmínek pro život občanů. Ve Dvorcích se aktivita občanů zaměřila na odkanalizování druhé části obce, pokračuje se v pořádání řady kulturních a společenských akcí. Činnost Sboru dobrovolných hasičů Dvorce by měla být zachována na spolkové úrovni.

Komise jako poradní a iniciativní orgány rady města se také v roce 2020 vyznačovaly velkou aktivitou. V první části roku 2020 pracovaly následující komise: komise pro rodinu a školství, komise pro dopravu a bezpečnost, komise pro sport, komise pro kulturu a cestovní ruch, komise stavební, komise bytová, komise pro životní prostředí, komise pro sociální věci a zdravotnictví a komise pro aktivní a šťastný život seniorů. V druhé polovině (dne 05.05.2020) došlo ke změně a nyní pracují tyto komise: komise pro rozvoj města a životního prostředí, komise pro kulturu, sport a cestovní ruch, komise sociální, zdravotní a školství, komise pro dopravu a bezpečnost, komise pro šťastný život seniorů, komise pro výstavbu sportovní haly, komise pro regeneraci MPZ a Redakční rada. Komise se scházely zpravidla na základě dohodnutých plánů práce, předkládaly radě města zápisy ze schůzí a návrhy na řešení problémů ve městě.Odbor vnitřních věcí

Mgr. Ludmila Procházková, vedoucí odboruOdbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendy matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a voleb. Na úseku samosprávy zabezpečoval provoz podatelny, spisovny, zveřejňování informací na úřední desce, personální agendu a provoz úřadu (nákupy materiálu, služeb apod.) a dále konání místního referenda. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 79.317 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod. za celý rok pak byly 69 142 000 Kč.


V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 27 510 přijatých písemností, z toho datovou schránkou přišlo 9 864 písemností, a 84 437 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 4 111 písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 15 865 písemností, datovými schránkami 14 097 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca 773 000 Kč.


Z informačního systému evidence obyvatel byly poskytnuty údaje 25 žadatelům. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů bylo zahájeno 31 správních řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Odbor zaevidoval tyto změny trvalého pobytu, 236 přihlášení z jiných obcí, 188 změn trvalého pobytu v rámci Lysé nad Labem a 2 přihlášení po nabytí státního občanství ČR. V roce 2020 se narodilo 90 osob, odstěhovalo se 200 osob, 3 osoby ukončily trvalý pobyt na území ČR, 128 osob zemřelo. Rovněž byly evidovány změny jména (6) a příjmení (34). Na správních poplatcích za změnu bydliště, zrušení údaje o místu trvalého pobytu a poskytnutí údajů z informačního systému bylo vybráno 18 380 Kč.


Na úseku matriky bylo provedeno 54 zápisů úmrtí. Manželství uzavřelo celkem 66 párů (z toho 11 církevních sňatků, 8 sňatků občana ČR s cizincem a 1 sňatek, kdy oba snoubenci byli cizinci). Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 39. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 49 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 8 cizincům bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 1 občanu ČR bylo vydáno vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno. Svatební obřady se konaly hlavně v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zámeckém parku a zámecké kapli, ve Staré Lysé – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus, v Přerově n. L. – Skanzen, penzion Polabí a restaurace Na Růžku a v Semicích - restaurace Na Jitrách. Paní matrikářka vystavila 66 oddacích listů, 54 úmrtních listů, 1 rodný list a 31 druhopisů matričních dokladů. Podáno bylo 9 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijata 3 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. O určení otcovství bylo sepsáno 59 zápisů, 5 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně. Byla provedena kontrola výkonu matriční agendy za rok 2019 v matričním obvodu MěÚ Milovice.

V roce 2020 bylo na odboru vnitřních věcí ověřeno celkem 1 193 podpisů na listinách a 712 stran fotokopií. Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka cca 124 940 Kč.


V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 2 864 nových občanských průkazů (OP) s biometrickými údaji (z toho 129 OP bylo vyřízeno v terénu – věznice, domov důchodců, ústav sociální péče, imobilní žadatelé v místě TP) a 12 občanských průkazů bez biometrických údajů.

Cestovních dokladů (pasů) s biometrickými údaji bylo vydáno 694. Odbor vydal celkem 509 potvrzení o OP, z toho 321 z důvodu nahlášení ztrát (odcizení) občanských průkazů. Na úseku cestovních dokladů bylo ohlášeno 33 ztrát a 1 poškození. Na správních poplatcích za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 446 550 Kč. Za přestupky na úseku občanských průkazů uložily referentky na místě (tzv. blokové řízení) pokuty v celkové výši 42 400 Kč, na úseku cestovních dokladů uložily pokuty v celkové výši 400 Kč.

V roce 2020 se odbor zabýval celkem 309 přestupky. Jednalo o přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku, dále o přestupky podle zákona o místním referendu, podle zákona o zbraních a střelivu, přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů (jednalo se o přestupky, které nebyly vyřízeny v blokovém řízení), a dále o přestupky proti zákonu o střetu zájmů. Z celkového počtu bylo 11 přestupků předáno orgánům činným v trestním řízení nebo jinému správnímu orgánu, odloženo bylo 65 přestupků. Byly uloženy správní tresty (pokuty) v celkové výši 173 800 Kč. Zpracováno bylo 176 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 606 písemností, v průběhu roku byla zprovozněna elektronická úřední deska.

V roce 2020 odbor vnitřních věcí zajišťoval volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, které se konaly ve dnech 2. a 3. října 2020, současně s volbami se v Lysé nad Labem konalo i místní referendum.

Spisovna provedla 2 skartační řízení, z toho jedno elektronické. Z prostor, kde byly dosud dokumenty uloženy (budova bývalého Privumu) byla přesunuta část uložených dokumentů do nové spisovny (především agenda finančního odboru – evidence pokladny, mezd a personálních dokumentů a dále dokumenty odboru vnitřních věcí). Přímo z odborů byly do spisovny převzaty další dokumenty finančního odboru (za roky 2017 -2019) a dokumenty odboru dopravy (z roku 2002 a let 2016 -2019). Probíhala příprava na předávání dokumentů do spisovny pomocí elektronické spisové služby (ESS) a byl připraven nový spisový a skartační řád, podle kterého se bude postupovat od 1.1.2021. Rovněž probíhala příprava na převzetí dokumentů z obcí, které nově spadají do územního obvodu ORP Lysá nad Labem, a to městys Kounice, obec Bříství a Vykáň.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31. 12. 2020.


ŽENY celkem 4 840 (4 844 v r. 2019)


MUŽI celkem 4 586 (4 589 v r. 2019)


C e l k e m 9 426 (9 433 v r. 2019)


Odbor finanční

Ing. Bc. Markéta Vinklerová, vedoucí odboru


Rozpočet na rok 2020 byl schválen v zastupitelstvu města dne 10.12.2019. Během roku byl rozpočet upravován v radě města a v zastupitelstvu města celkem 12x.

K 31.12.2020 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 287 294 tis. Kč a výdaje celkem 355 501 tis. Kč, z toho provozní činily 193 962 tis. Kč a investiční 161 539 tis. Kč, tzn., že k 31.12.2020 byla vykázána převaha výdajů nad příjmy ve výši 68 207 tis. Kč.

Celkové příjmy byly plněny na 82,69 % a celkové výdaje na 71,45 %, z toho provozní na 84,79 % a investiční na 60,10 %.

Rozpočet daňových příjmů byl celkem plněn na 108,48 %. Největší položku tvořily podíly na daňových výnosech celkem 136 069 tis. Kč, příjmy z výherních automatů celkem 6 387 tis. Kč a daň z věcí nemovitých 6 141 tis. Kč.

V roce 2020 bylo vybráno na správních poplatcích 6 221 tis. Kč.

Nedaňové příjmy byly plněny na 57,6 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má příjem z pokut, zejména pokuty za radar 5 335 tis. Kč a pokuty dopravní 1 512 tis. Kč.

Kapitálové příjmy byly vykázány ve výši 951 tis. Kč.

V roce 2020 přijalo město neinvestiční dotace ve výši 44 941 tis. Kč – z toho největší na výkon státní správy ve výši 25 218 tis. Kč, dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí ve výši 4 828 tis. Kč a na výkon sociální práce 764,9 tis. Kč, dotaci na program regenerace městských památkových rezervací 700 tis. Kč, dotaci na veřejně prospěšné práce ve výši 369 tis. Kč, dotaci na volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů ve výši 298 tis. Kč, dotace pro hasiče ve výši 162 tis. Kč, průtokovou dotaci ve výši 275 tis. Kč pro školy a školky na Šablony, dotaci na SLDB 2021 ve výši 62 tis. Kč a dále jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 ve výši 12 244 tis. Kč. Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí ve výši 20 tis. Kč.

Při finančním vypořádání dotací byla zaslána žádost o doplatek ve výši 501 tis. Kč za výkon SPOD (ÚZ 13011) a dále doplatek ve výši 2,3 tis. Kč za volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193). Částka ve výši 197 tis. Kč za nevyčerpanou dotaci na výkon sociální práce (ÚZ 13015) byla vrácena na účet kraje.

Investiční dotace obdržené v roce 2020, ve výši 34 380 tis. Kč, byly určené na tyto akce: dotace na parkoviště P+R Lysá nad Labem z Min. pro míst. rozvoj ve výši 32 784 tis. Kč a dotace na snížení energetické náročnosti budovy č. p. 28, Lysá nad Labem ve výši 1 596 tis. Kč z Min. ŽP.

Celkový zůstatek na účtech města byl k 31. 12. 2020 ve výši 93 549,5 tis. Kč, z toho na fondu rezerv 5 915 tis. Kč. Zastupitelstvo města schválilo dne 21. 10. 2020, usn. č. 150 Smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 300 000 tis. Kč, v roce 2020 bylo čerpáno 4 790 tis. Kč.


Finanční odbor zajišťoval kompletní mzdovou agendu – měsíčně v průměru 171 výplatních pásek. Město se zapojilo do projektu veřejně prospěšných prací. Během roku bylo uhrazeno 4 497 faktur a poukazů. Byly zaúčtovány veškeré příjmy a výdaje i hospodářská činnost. Při pořizování dokladů byl ještě u každého dokladu pořizován pomocný analytický přehled. Každý měsíc bylo zpracováno kontrolní hlášení k DPH a přiznání k DPH. Ekonomické agendy byly vedeny v účetním programu GINIS. Každý měsíc byla zpracována účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány elektronicky na adresu Centrálního systému účetních informací státu. Finanční odbor vedl agendu evidence majetku města a měsíčně zpracovával a účtoval o odpisech majetku. Na konci roku byly připraveny podklady k provedení fyzické a dokladové inventarizace.

Finanční odbor vedl agendu poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Město Lysá nad Labem eviduje 1 137 poplatníků a za rok 2020 bylo vybráno celkem 292 472 Kč. 

Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31.12.2020 bylo na účet města přijato celkem 32 783 Kč.

Během roku 2020 zaplatilo na pokladně 12 330 klientů tj. o 4 357 klientů méně jak v roce 2019. Výdajová pokladna eviduje 914 dokladů. Na hlavní pokladně byl v provozu terminál pro platby platební kartou – 2 030 dokladů v celkové hodnotě 2 318 337 Kč. Na druhé pokladně bylo evidováno 128 dokladů v celkové částce 139 634 Kč.

Další platební terminály byly v provozu na odboru dopravy – platby v celkové hodnotě 368 785 Kč, na odboru vnitřních věcí (občanské průkazy a pasy) – platby v celkové hodnotě 68 700 Kč, na živnostenském úřadě – platby v celkové hodnotě 4 660 Kč a u městské policie – platby v celkové hodnotě 15 500 Kč. Na Městském úřadě v Lysé nad Labem je celkově umístěno osm platebních terminálů, městská policie má k dispozici dva platební terminály.

Již od října 2020 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2021. Po projednání v radě města, na finančním výboru a na pracovní schůzce zastupitelstva byl návrh rozpočtu vyrovnán a vyvěšen na stránkách města. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2021 dne 16. 12. 2020.
Odbor správy majetku

Ing. Vladimír Kopecký, vedoucí odboruPři činnosti na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů, odbor provedl výběr plateb za svoz komunálního odpadu od občanů, výměny nádob a vydání nádob nových, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s firmou FCC. Zpracoval výběry poplatků za provoz systému nakládání s komunálním odpadem 2x v roce v systému SIPO a zpracoval výběry poplatků za odpady, které byly provedeny bankovním převodem a v hotovosti. V březnu 2020 byla na FÚ Nymburk zaslána výzva k poskytnutí informací správci daně o přeplatcích na osobních daňových účtech poplatníků, u kterých eviduje OSM nedoplatky. V lednu 2020 byl vytvořen hromadný předpisný seznam za rok 2019, kterým byl vyměřen a navýšen o 50% výše uvedený poplatek těm poplatníkům, kteří ho nezaplatili v roce 2019, nebo ho uhradili v nesprávné výši. Po nabytí právní moci byl tento hromadný předpisný seznam předán k vymáhání. Celkový výběr těchto poplatků pak činil cca 5 381 tis. Kč. Nedoplatky za odpady se snížily oproti roku 2019 o 526 tis. Kč. Bylo zpracováno 71 žádostí o vrácení přeplatku a v návaznosti na tyto žádosti bylo vydáno stejné množství rozhodnutí o vrácení přeplatku. Byly zpracovány 4 žádosti o prominutí poplatku, kterým bylo vydáním rozhodnutí vyhověno. Byly zpracovány faktury na  kolektivní systém Asekol a Elektrowin za odběr separovaného odpadu a za zpětný odběr elektrozařízení. Odměny od těchto společností za zpětný odběr separovaného odpadu činily v roce 2020 částku 170 337 Kč. Pro MěÚ Milovice byl ručně zpracován výběr poplatků za odpady z bytů, které jsou v majetku města Lysá nad Labem v celkovém počtu 456 položek. Ve spolupráci s firmou FCC bylo pro občany města Lysá n. L. pokračováno v sezonním svozu bio odpadu ve formě placené služby. V souvislosti s programem „Třídění odpadu pomocí speciálních pytlů“, do kterého se do konce roku 2020 přihlásilo celkem 950 osob, byly prováděny činnosti související s registrací nových „třídičů“, tiskem etiket, výdejem pytlů, zajišťováním svozových dnů a v neposlední řadě výpočet předpisů za platby za svoz komunálního odpadu na rok 2021 s využitím dosažených slev jednotlivým účastníkům „pytlového sběru“. V rámci tohoto „Pytlového“ sběru bylo v uplynulém období vytříděno a odevzdáno celkem 85 521 kg odpadu. Z toho bylo 62 988 kg papíru, 6 768 kg PET lahví a 15 765 kg směsných plastů. Celková sleva na poplatcích za účast na „pytlovém“ sběru dosáhla hodnoty 171 000 Kč. V listopadu 2020 byla ukončena evidence „pytlového“ sběru v původním systému a v součinnosti s odborem IT došlo k přechodu na nový evidenční systém Econit.

Na úseku bytového fondu odbor přidělil 13 bytů, zpracoval 85 zpráv do Bytové komise, RM a do ZM. V daném roce byla provedena 2 exekuční vystěhování z městského bytu. Bylo zpracováno 7 předžalobních výzev, podány 2 nové žaloby na vyklizení či na peníze a sepsáno 5 nových splátkových kalendářů. Začátkem roku 2020 vedení města rozhodlo, že prodá 282 bytů ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, které se nacházejí v Milovicích, a z tohoto důvodu bylo odesláno přes 300 písemností k informování dotčených nájemníků. Avšak opoziční politici města prosadili referendum o zamezení prodeje těchto bytů (2-3. 10. 2020), ve kterém občané Města Lysá nad Labem se vyslovili pro ponechání dotčených bytů ve vlastnictví města. Úsek koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích. – realizoval rekonstrukce bytových jader v některých bytech, řešil běžnou opravu a údržbu v bytech, vše v celkové hodnotě cca 4 mil. Kč. Byla realizována výměna vodovodního rozvodu v bytových domech na ulici Tyršova v Milovicích ve výši cca 500 000 Kč.

Díky opatřením přijatým již v minulém roce, došlo k dalšímu výraznému omezení přílivu potencionálních neplatičů či problémových nájemníků. Zároveň se podařilo udržet dluhy v oblasti bytového hospodářství ve výši z konce roku 2019 a to i přes problémy související s pandemií COVID - 19.


V roce 2020 došlo k vyvázání zástavního práva na 5 bytových domů v Milovicích a k zápisu Prohlášení vlastníka u dvou domů, též v Milovicích.


Při správě nebytových prostor byly uzavřeny 3 nové nájemní smlouvy, ukončena 1 nájemní smlouva. Byly zveřejněny celkem 4 záměry na pronájem či výpůjčku. Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města a údržba veřejných WC v nákladu 136 000 Kč. Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. Díky tlaku na platební morálku nájemců se daří držet pohledávky města za pronájem nebytových prostor na poměrně nízké úrovni do 100 000 Kč. Neuhrazené pohledávky jsou, po zaslání předžalobních výzev, předány právníkovi k řešení soudní cestou nebo je na ně připravován splátkový kalendář. Rok 2020 byl ovlivněn koronavirovou pandemií, a to i v oblasti nájmu za nebytové prostory. Rada města schválila několik úlev podnikatelům z placení nájmu za nebytové prostory. Díky těmto úlevám bylo zpracováno 11 žádostí o snížení nájmu za nebytové prostory. Byla provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.


Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2020 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města v nákladu 1 110 tis. Kč. Opravu uličky v Byšičkách v částce 1 420 tis. Kč, opravu komunikací na Řehačce v částce 650 tis. Kč, úpravu komunikace K Labi v částce 130 tis. Kč, opravu komunikace U Nové hospody + parkoviště metodou „PowerCem“ za 2 750 tis. Kč, opravy místních komunikací za 1 200 tis. Kč. Rekonsrukce chodníku v Okružní ulici u MŠ Mašinka stála 530 tis. Kč, chodník Na Písku 150 tis. Kč. Překládka chodníku Na Františku přišla na 285 tis. Kč, oprava Husova nám. 350 tis.

Opravy propadlé dlažby, překládky, opravy odvodnění a obrubníků a opravy po haváriích v celém městě stály téměř 1 100 tis. Kč.


Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 79 rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací, rozhodnutí na napojení na komunikace, rozhodnutí o uzavírkách a objízdných trasách a 65 souhlasů s výkopovými pracemi a předloženo 31 příspěvků do jednání RM a 6 do ZM. Mimo to byla vyřizována agenda spojená s půjčováním vysoušečů a objednáváním a evidencí popisných čísel, řešeny různé pojistné události. Kapitolou sama pro sebe je pak vyřizování velkého množství korespondence, včetně elektronické.

Při správě dopravního značení byly, při nákladech 394 tis. Kč., provedeny instalace nového dopravního značení, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, přechodné značení při haváriích, provedeny opravy zpomalovacích prahů, opravy osvětlení přechodů, zajištěna výroba a instalace kovových zábran aj. Pronájem dopravního značení na objízdné trasy ČSA, U Nové hospody a Mánesova vyšel městskou pokladnu na 99 tis. Kč.


Příspěvek města na dopravní obslužnost a zajištění změn v jízdních řádech byl za rok 2020 v částce 1 943 tis. Kč.


V rozpočtové kapitole údržby majetku města byla zajištěna oprava několika kusů zábradlí po haváriích za 48 tis. Kč. Dále byly provedeny další desítky oprav na objektech ve správě a majetku města v celkové částce 730 tis. Kč. Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na opravy sedáků laviček, na nákup laviček nových, na opravy odpadkových košů, nákup nových kolostavů a na opravu starých, na opravy naučných stezek, opravu věžních hodin, výrobu cedulí a nápisů a dalších drobných oprav bylo celkem vynaloženo dalších 507 tis. Kč. Dále byly zakoupeny generátory ozonu za 61 tis.


Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně a čistoty města, údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství provádělo níže uvedené činnosti:

Psí útulek:

Ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2020 umístěno v útulku ve Velaz, a. s. Hrabanov celkem 28 psů odchycených na území města. 24 psů bylo vráceno majitelům, nebo dostalo nový domov.Za celý rok 2020 vydalo město Lysá n. L. za provoz tohoto zařízení 160 553 Kč.


Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo město Lysá n. L. 442 tis. Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišel město na 3 965 tis. Kč a tříděný sběr na 3 393 tis. Kč. Celkový náklad na svoz popelnic se směsným odpadem byl v částce 4 162 tis. Kč. Náklady na pytlový sběr vyšly na 247 tis. Kč. Celkové náklady za směsný i tříděný odpad se tedy v roce 2020 vyšplhaly na 11 444 tis. Kč.


Firma EKO-KOM zaslala čtvrtletní odměny za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 v těchto částkách:

IV. Q. 2019 - 253 655 Kč

I. Q. 2020 - 304 011 Kč

II. Q. 2020 - 324 366 Kč

III. Q. 2020 - 294 268 Kč

Celkem r. 2020 1 176 300 Kč


V návaznosti na odpadové hospodářství byl společností Odpadová poradenská s.r.o. vypracován projekt ,,Studie optimalizace sběrné sítě v Lysé nad Labem“ v částce 97 000 Kč.


Položka čistota města obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce. Tyto činnosti stály městskou pokladu více jak 3 430 tis. Kč. Za poklesem nákladů je skutečnost, že s ohledem na mírný průběh zimy, nebyly čerpány finance na zimní údržbu v plánované výši. Není možné opominout i skutečnost, že Město zřídilo „Technickou skupinu“, která se na čistotě města podílí.

V roce 2020 byly do vybraných stanovišť nově doplněny kontejnery na svoz kovových odpadů, BIO a na svoz textilu. Došlo i rozšíření počtu nádob na nápojové obaly.

V roce 2020 byly na sběrný dvůr zakoupeny tři velkoobjemové kontejnery v částce 106 tis Kč, z toho jeden se speciální úpravou na bio odpad.


Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce byly vyčísleny na 970 605 Kč. Doplnění a modernizace VO pak stálo dalších 425 409 Kč.


Městská zeleň:

Náklady na údržbu zámeckého parku dosáhly celkové výše 981 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny náklady na terénní úpravy, údržba parcely 4/1, založení nových záhonů s trvalkami, kácení, odborná údržba stromů výsadba dřevin, výsadba letničkových záhonů, zálivky po parku a veškerá běžná údržba parku. Údržba automatických závlah v parku vyšla na 13 tis. Kč.


V rámci obnovy prvků v zámeckém parku byly nově zakoupeny dřevěné lavičky do Libosadu a vyřezávané sochy včel, brouků a hub do včeloviště, broukoviště a houboviště v celkové hodnotě 341 tis.


Částka 4 241 tis. Kč byla vynaložena za veřejnou zeleň - je v ní zahrnuto veškeré kácení, ošetření chemickými postřiky, seče travnatých ploch, pěstební a zdravotní řezy keřů a stromů, drcení větví, řezy živých plotů, výsadba květinových záhonů a jiná běžná údržba zeleně. V roce 2020 bylo provedeno odborné ošetření stromů v intravilánu města za 465 tis. Kč. Výsadba nové zeleněcibulovin, letniček, stromů, keřů a trvalekbyla ve městě provedena za částku 442 tis. Kč. Z toho bylo vysazeno 51 nových stromů.


Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů daného úseku:

geometrické plány – 100 tis. Kč, odborné posudky – 100 tis. Kč, pozemkové úpravy – 250 tis. Kč, údržba hřbitova – téměř 300 tis. Kč. Za spotřebu elektrické energie při provozování VO zaplatí město více jak 3 000 tis. Kč.


Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2020 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem 82 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků, prodeje pozemků a jejich výkupu, směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemenu. Na vývěskách města a na internetových stránkách bylo zveřejněno 61 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Pro jednání ZM bylo předloženo 36 zpráv.

Za účelem prodeje obecních pozemků bylo sepsáno 5 kupních smluv za částku 939 436 Kč (prodávající Město Lysá n. L.) a jedna smlouva o smlouvě budoucí kupní, smluv o výkupu pozemků bylo 11 za částku 14 812 tis. Kč – (kupující Město Lysá n. L.). Smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene sepsaných v roce 2020 s fyzickými osobami bylo 17 a představují hodnotu 26 tis. Kč, smluv s fyzickými osobami o zřízení věcného břemene bylo podepsáno 9. V roce 2020 byla podepsána 1 smlouva o bezúplatném převodu pozemků a 1 darovací smlouva. Dále byla zpracována 2 prohlášení o uznání vlastníka pozemku ve prospěch města.


Ke konci roku 2020 bylo na odboru evidováno 133 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 636 tis. Kč, 114 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 71 tis. Kč a 33 nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města v ceně 132 tis. Kč.

Bylo zadáno 6 geometrických plánů – týkajících se prodeje, výkupu či směny pozemků. Zároveň bylo podáno 10 žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Objednáno bylo celkem 4 znaleckých posudků na finanční ocenění nemovitých věcí.


Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n. L. a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n. L.

V prosinci byla provedena inventura pozemků. Během roku byla prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínekvč. vyřizování související agendy daného úseku. Byla zajištována agenda výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa auzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků na výstavbu obchodní plochy pro Kaufland.


V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 22 smluv budoucích o zřízení věcného břemene a 22 smluv o zřízení věcného břemena s příjmem 165,4 tis. Kč. Dále byly sepsány 3 plánovací smlouvy, 6 kupních smluv na převod infrastruktury do majetku města a 3 dohody vlastníků provozně souvisejících VaK.V elektronické aukci byl vysoutěžen dodavatel el. energie na r. 2021-2022.Bylo připojeno 11 nových odběrných míst elektřiny. Do dlouhodobého majetku města byla zařazena infrastruktura a pozemky v hodnotě 9 322 338 Kč.

Bylo zpracováno velké množství důvodových zpráv do jednání RM a ZM, vystaveno více jak 60 faktur. Z veřejných zakázek na služby a stavební akce stojí za zmínku ZŠ JAK – rekonstrukce elektro v pavilonu D za 1 567 tis. Kč, ZŠ B. Hrozného č. p. 12 – nová vrata za 54 tis. Kč a příprava PD na rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace v budově č. p. 1318. Vybudování bubenické třídy v ZUŠ stálo cca 800 tis. Kč.


Drobné opravy ve školách a školkách 464 tis. Kč, provoz a údržba veřejných toalet dalších 433 tis. Kč.


V rámci činností souvisejících se správou a údržbou vodovodních a kanalizačních řadů byly realizovány havarijní opravy vodovodního a kanalizačního řadu ve městě v hodnotě 2 100 tis. Kč. Práce na opravách a výměně vodovodních šoupat a hydrantů stály 1 350 tis. Kč. Čištění a opravy dešťových a kanalizačních vpustí stálo 845 tis. Kč. Výměny vodoměrů stály dalších 150 tis. Kč. V rámci plánu obnovy a investic byly provedeny technologické opravy na vodárně a čistírně odpadních v celkovém objemu 4 850 tis. Kč.

Další akcí bylo přepojení kanalizačních přípojek ze starého řádu na nový, včetně zasypání starého řádu v ulici Jarošova, objem 500 tis. Kč.

Jedna z největších akcí bylo vyvložkování stávajícího kanalizačního řádu v ulici Dukelská v hodnotě 2 700 tis. Kč.


Mimo provozu Vak byly zrealizovány následující opravy a údržba:

Oprava střechy Masarykova čp. 176 v hodnotě 3 300 tis. Kč.

Oprava střechy garáží za MÚ v hodnotě 375 tis. Kč.

Rozšíření podia letního kina v hodnotě 250 tis. Kč.

Rekonstrukce WC vč. bezbariérové úpravy na hřbitově v hodnotě 380 tis. Kč.


Deratizace a pokládky nástrah pak stály dalších 104 tis. Kč.

Mimo uvedené akce většího rozsahu bylo provedeno velké množství akcí údržbového charakteru a akcí souvisejících s drobnějšími opravami a administrativní činností.Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Diana Samková, vedoucí odboruOdbor výstavby a životního prostředí zahrnuje agendy obecného stavebního úřadu, úřadu územního plánování, vodoprávního úřadu, životního prostředí a památkové péče.


Obecný stavební úřad v roce 2020 vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Jiřice, Stratov, Ostrá, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství.

Na úseku územního plánování, životního prostředí a památkové péče vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností pro k. ú. Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Ostrá, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem a Starý Vestec.

OBECNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednal:
Na úseku územního rozhodování: 


Sloučených územních souhlasů a ohlášení staveb

41

Územních souhlasů

66

Územních rozhodnutí o umístění stavby a změny stavby

17

Územních rozhodnutí o dělení   pozemků

58

Územních rozhodnutí – změna využití území

6


36

1 veřejnoprávní smlouva ÚR+SP – ZM stavby

1Na úseku stavebního řádu:

Veřejnoprávní smlouva - povolení stavby

1

Změna stavby před dokončením

4

Ohlášení staveb

12

Stavebních povolení včetně povolení změny před dokončením

11

Dodatečných povolení staveb

26

Povolení odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)

9

Řízení o nařízení odstranění nepovolených staveb

21

Kolaudačních rozhodnutí podle zákona č. 50/1976 Sb

7

Kolaudačních souhlasů

44

Oznámení o užívání a závěrečných kontrolních prohlídek


6

Oznámení o dokončení stavby


69


Změn v užívání staveb (oznámení a rozhodnutí)

9

Výjimek z vyhlášek č. 268/2009 Sb. a 501/2006 Sb.

29

Zkušební provoz

0Nutné zabezpečovací práce

0

Ověření projektové dokumentace

7


Závazná stanoviska

0

Stížnosti

0

uzemní rozhodnutí a stavební povolení  + EIA (AAS Automotive)


1

uvedení do zkušebního provozu (AAS Automotive)


1
V rámci státního dozoru bylo provedeno 96 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 126 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

V rámci výkonu státní správy vkládal stavební úřad do registru nemovitostí nově vzniklé stavby a veškeré změny na stavbách v celkovém počtu 375

V průběhu roku 2020 spolupracoval stavební úřad s Katastrálním úřadem při revizi katastru nemovitostí pro obce Přerov nad Labem, Bříství.

V rámci příprav pro sčítání lidu, domů a bytů, které se uskuteční na jaře roku 2021, stavební úřad došetřil a doplnil do statistiky technickoekonomické atributy u 117 stavebních objektů.

Stavební úřad v roce 2020 projednával 5 přestupků ve věci porušení stavebního zákona.


ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Pořizovatel pokračoval v pořizování změn č. 2 a 3 územního plánu Lysá nad Labem, o jejichž pořízení rozhodlo zastupitelstvo města z vlastního podnětu dne 26. 6. 2019. Dne 16. 12. 2020 bylo pořizování změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem zastupitelstvem města zastaveno. Projednávání změny č. 3 územního plánu Lysá bude pokračovat v roce 2021.

Pokračuje se též v pořizování územní studie Nová Litol, o jejímž pořízení rozhodlo Zastupitelstvo města Lysá nad Labem též v červnu 2019. Územní studie Nová Litol má být podkladem pro změnu územního plánu.

Pro Lysou nad Labem byla zpracována územní studie Cihelna, jejíž možnost využití jako podkladu pro rozhodování v území pořizovatel schválil dne 14. 9. 2020. Dále územní studie Mlíčník, jejíž možnost využití jako podkladu pro rozhodování v území pořizovatel schválil dne 26. 10. 2020; zároveň byla ukončena platnost Územní studie Na Mlíčníku.

V lednu 2019 pořizovatel zhotovil zadání územní studie Lysá nad Labem - Byšičky, a zaslal jí žadateli. Návrh územní studie zatím byl v roce 2020 projednáván s dotčenými orgány a vrácen zpracovateli k úpravě.

Pořizovatelskou funkci vykonával v těchto okolních obcích:

Jiřice – schválením zprávy o uplatňování ÚP Jiřic dne 03.05.2017 bylo zároveň schváleno zadání změny územního plánu Jiřic. Dne 14.12.2020 proběhlo společné jednání nad návrhem změny územního plánu Jiřic, v roce 2021 bude projednávání pokračovat.

Starý Vestec – bylo dokončeno projednání nového územního plánu Starého Vestce. Územní plán nabyl účinnosti dne 20.02.2020.

Pro Obec Semice byla pořizována územní studie ÚS 1, jejíž pořízení byla dáno územním plánem jako podmínka pro rozhodování v území. Pořizovatel zpracoval a předal zadání územní studie zpracovateli dne 06.05.2020. V roce 2020 bylo též zahájeno pořizování změny č. 1 územního plánu Semic.

V roce 2020 bylo zahájeno pořizování změny č. 2 územního plánu Staré Lysé. Zastupitelstvo schválilo pořízení změny územního plánu v lednu 2020, ale projektant návrh zatím neodevzdal, takže pořizování bude pokračovat v roce 2021. 

V roce 2020 byla pořízena úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem.

Úřad územního plánování vydal v rozsahu své působnosti

vyjádření

36

územně plánovacích informací

25

závazných stanovisek podle § 96b stavebního zákona

151Svá závazná stanoviska z hlediska územního plánování dále zapracoval do 91 koordinovaných závazných stanovisek a 234 závazných stanovisek Odboru výstavby životního prostředí.


VODOPRÁVNÍ ÚŘAD - speciální stavební úřadu ve smyslu povolování vodních děl.


Činnost vodoprávního úřadu je vykonávána podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – speciální stavební úřad a podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).


V roce 2020 vydal:


společných povolení

38

souhlasů z oznámeným stavebním záměrem

10

povolení změny stavby před dokončením

2

povolení odstranění stavby

1

povolení výjimky z obecných požadavků pro využívání území

3

povolení nakládání s vodami včetně prodloužení povolení

143

společných územních souhlasů a souhlasů s provedením ohlášené stavby domovní čistírny odpadních vod

10

kolaudačních souhlasů včetně kontrolních prohlídek po dokončení stavby

39

rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu

2

povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace pro veřejnou potřebu

3

souhlasů s provedením stavby nebo činnosti podle § 17 odst. 1 vodního zákona

18

závazných stanovisek

15

samostatná závazná stanoviska k souboru staveb

4

rozhodnutí schválení havarijních plánů

4

vyjádření k existenci stavby či pozemku v záplavovém území vodního toku Labe

1


Orientační hodnota povolených staveb byla 65 mil. Kč. Na správních poplatcích bylo vybráno 96 500 Kč.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odbor vykonával v roce 2020 působnost orgánu státní správy na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny ochrany ZPF, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, rostlinolékařské péče a ochrany zvířat proti týrání.

 Vykonává činnost na úseku státní správy jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a jako obecní úřad obce s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebním úřadem MěÚ Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

V působnosti Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.

Odbor výstavby a životního prostředí vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb. V roce 2020 bylo předloženo 325 projektů a vydána stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a dalším záměrům, které by mohly mít nebo mají vliv na životní prostředí. Dále bylo zpracováno 91 závazných koordinovaných stanovisek ke stavbám.


Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. v roce 2020 byla vydána stanoviska k územním plánům obcí Jiřice a Milovice. Významné krajinné prvky byly řešeny v 2 kladných závazných stanoviscích (údržba vodotečí, kácení, stavby); Dále byl vydán 1 souhlas k ošetření památných stromů. Dále bylo prověřeno 17 oznámení o pěstebním kácení dřevin a 3 oznámení o havarijním kácení.

V katastrálním území Lysá nad Labem a Litol bylo vydáno 47 povolení ke kácení (jak na městských pozemcích, tak i na soukromých zahradách), 5 nesouhlasů ke kácení dřevin, 16 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby.

Orgán ochrany přírody průběžně spolupracoval s dalšími orgány veřejné správy, zejména Českou inspekcí životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.


Ochrana zvířat proti týrání – zákon č. 246/1992 Sb. v roce 2020 bylo rozhodnuto o 12 přestupcích (únik zvířat z místa chovu a týrání).

Orgán ochrany zvířat průběžně spolupracoval s dalšími orgány veřejné správy, zejména Krajskou veterinární správou pro Středočeský kraj a Městskou policií Lysá nad Labem a Milovice (odebírání zvířat).


Rostlinolékařská péče – zákon č. 326/2004 Sb. v roce 2020 byly řešeny 2 podněty na omezení šíření škodlivých organismů.


Ochrana ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb.

Orgán ochrany ovzduší vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2. V rámci této agendy bylo vydáno 22 závazných stanovisek.

Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb.

Bylo přijato a zpracováno 219 hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2019. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu. V roce 2020 bylo těchto závazných stanovisek vydáno 37. Další závazná stanoviska z hlediska ovzduší a odpadů zapracoval do 91 koordinovaných závazných stanovisek a 234 závazných stanovisek Odboru výstavby životního prostředí


Lesy - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s dalšími prováděcími vyhláškami.

V rámci své působnosti a kompetencí mu svěřených se orgán státní správy lesů vyjádřil k 325 předloženým žádostem, zejména ve věci provádění stavební činnosti, dělení pozemků, tvorbě územních plánů atd.

Správní orgán vedl 8 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v pásmu do 50 m od lesa. Byly vydány 4 odklady z doby zalesnění a zajištění porostů. Správní orgán vedl jedno řízení o trvalém odnětí z pozemků určených k plnění lesa a jedno prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa. Rozhodoval o dělení lesního pozemku. Uložil nápravné opatření. Vydal rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa. Uložil pokutu za porušení lesního zákona

Od Krajského úřadu Středočeského kraje bylo získáno celkem 195.827,- Kč, na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin a činnost odborných lesních hospodářů. Následně orgán státní správy lesů prováděl kontrolu účelnosti vynaložených finančních prostředků.

Státní správa lesa při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.


Myslivost – V rámci výkonu státní správy myslivosti byla vedena 3 řízení ve věci omezení vstupu do částí honitby dle zákona č. 449/2001 Sb., jeden souhlas s lovem bez vypracování plánů a jedno zvýšení plánu lovu černé zvěře. Byla zpracovávána kompletní myslivecká statistika za uplynulý hospodářský rok 2019 pro 8 honiteb. OMS Nymburk byla poskytnuta dotace ve výši 20 000,-Kč na nákup krmné soli a medikované směsi pro spárkatou zvěř. Uživatelům honiteb bylo vydáno 300 plomb a lístků o původu ulovené zvěře a 3 lovecké lístky pro české občany. Byly ustanoveny 2 myslivecké stráže a 2 myslivečtí hospodáři. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk, Poděbrady a Českomoravskou mysliveckou jednotou proběhla v Lysé nad Labem hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s výstavou trofejí.

Rybářství - činnost orgánu státní správy rybářství je vykonávána v souladu se zákonemč. 99/2004 Sb. Celkem bylo vydáno 181 státních rybářských lístků. Byly ustanoveny 2 rybářské stráže.

Na správních poplatcích a pokutách na úseku státní správy lesa, myslivosti a rybářství bylo celkem vybráno 97 850 Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/92 Sb.: V roce 2020 bylo vydáno 67 závazných stanovisek - souhlasů k trvalému a 1 k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, podnikatelských staveb, komunikací, zpevněných ploch dle § 9 zákona, dle § 11 zákona bylo vydáno 49 rozhodnutí o peněžitém odvodu, celkem odvody činily  560 329 Kč. 

PAMÁTKOVÁ PÉČE

V roce 2020 probíhala obnova a restaurování památek v Lysé nad Labem díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR – Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a dále Středočeského kraje –

Fondu kultury a obnovy památek.

Město Lysá nad Labem získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 400 000 Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem se na první etapu celkové obnovy bývalé kočárovny v areálu fary poskytla z tohoto programu finanční částka 200 000 Kč a z rozpočtu města 40 000 Kč. Finanční částka 200 000 Kč z téhož programu a částka 1 674 018 Kč z rozpočtu města jako vlastníka, která není ještě konečná, se investovala do infocentra v prostoru historické radnice. Z rezervy Programu regenerace MK se podařilo získat pro 2. etapu obnovy kočárovny celkem 300 000 Kč a město se podílelo 67 000 Kč.

Středočeský kraj poskytl z Fondu kultury a obnovy památek 155 000 Kč na 1. etapu obnovy a 186 000 Kč na 2. etapu celkové obnovy bývalé kočárovny.

Z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byla uvolněna částka 155 000 Kč, která se investovala do opravy krovu a střešního pláště nad presbytářem a sakristií v kostele sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem.

V roce 2011 zahájil vlastník kulturní památky - vily cukrovaru v Lysé nad Labem – Litoli, celkovou obnovu této kulturní památky. Památková péče pravidelně dozírá na probíhající práce - repasování oken na severní a západní straně a dále restaurátorské opravy dveří.

V roce 2020 intenzivně probíhala rekonstrukce celého Kneblova domu, který se nachází v městské památkové zóně, za dozoru památkové péče. Před závěrečnou kolaudací bohužel na „Knebláku“ hořelo. Daří se však pokračovat v obnově.

V zámeckém parku byla dokončena celková obnova zahradního domku. V současné době je domek využíván Včelařským spolkem Lysá nad Labem. Díky včelím úlům kolem domku se nyní daří objekt chránit před vandaly. Ovšem neznámí vandalové si tentokráte vybrali sochu Dia se svým orlem, kterému ulomili zobák. Rozpočet na restaurování poškození figury orla činí 37 547 Kč. U sochy svatého Františka Serafínského Na Františku došlo bohužel také k vandalskému útoku, který zapříčinil lokální poškození sochy, což vedlo k devastaci modelačního doplňku z předchozího komplexního restaurování sochy. Do rekonstrukce chybějící ruky a s tím souvisejících restaurátorských prací se investovalo 60 030 Kč.

Další škodnou událostí byla sražená váza ze 4. pilíře ohradní zámecké zdi a poškození v noze vázy. Spadlá část vázy byla převezena a uložena do dočasného depozita. Nyní čeká na své celkové restaurování a opětovné osazení na ohradní zeď zámku, které činí 66 125 Kč.

V listopadu došlo ke sražení dvou pylonů u zámecké brány, pravděpodobně neopatrným couváním nákladního vozu. Tyto pylony byly vráceny pomocí jeřábu na své původní místo. Město na tuto akci vydalo z rozpočtu celkem 16 000 Kč.

Poprvé v roce 2020 byl zaveden městský dotační program pod názvem „Program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol.“ Z rozpočtu města byla pro vlastníky vyčleněna finanční částka ve výši 600 000 Kč. Tato suma byla občany vyčerpána. V dalším roce se bude v tomto programu pokračovat.

Na úseku památkové péče bylo vydáno:


závazných stanovisek

21

rozhodnutí na rekonstrukce budov v městské památkové zóně a kulturních památek.

10


Další závazná stanoviska z hlediska památkové péče zapracoval do 325 závazných stanovisek Odboru výstavby životního prostředí.

Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje a jejich následné vyúčtování.

Odbor výstavby a životního prostředí na úseku památkové péče spolupracuje s Komisí regenerace městské památkové zóny. Tato komise se zpravidla schází dvakrát ročně. Její členové navrhují a doporučují dle aktuálního stavu památek nejohroženější z nich k obnově, monitorují obnovu objektů v městské památkové zóně, poukazují na různé stavební činnosti v území a pomáhají při regeneraci památek.Obecní živnostenský úřad

Ing. Radek Pýcha, vedoucí odboru


Dne 03.03.2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, který mimo jiné změnil také zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Novou právní úpravou se činnost realitního zprostředkovatele zařadila do vázaných živností, čímž se poněkud zpřísnily podmínky pro vstup, průběh a kontrolu v oblasti tohoto podnikání. Další významnou změnou byla změna zákona č. 189/2020 Sb., kterým se změnil zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Nově ustanovila některé povinnosti osoby, která prostřednictvím prostředku komunikace na dálku zprostředkuje kontakt s poskytovatelem služeb cestovního ruchu. Novelou zákona v oblasti cestovního ruchu se také nově zavedla definice tzv. „průvodce cestovního ruchu“, „průkazu průvodce“, a došlo k úpravě vydávání těchto průkazů a zavedl se tzv. „seznam průvodců“. Vše má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj, přičemž živnostenskému úřadu se touto změnou přisuzují další možnosti v oblasti kontroly podle tohoto zákona. Poslední důležitou změnou v oblasti živnostenského podnikání představuje novela provedená zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se změnil zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů. V rámci této změny, která byla reakcí na směrnici EP a Rady EU, došlo ke zpřísnění podmínek pro vstup do podnikání v oblasti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy a poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem (dva nové obory živnosti volné).

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními a vzhledem k situaci byly v roce 2020 zrušeny porady s nadřízeným správním orgánem – KŽÚ SK. Veškerá komunikace probíhala dálkově. Z kraje roku proběhlo setkání s vedením MPO, kde ministr Havlíček požádal živnostenské úřady, aby se v roce 2020 zdržely kontrol podnikatelských subjektů, pokud k těmto kontrolám nebude zavdán podnět. Proto jsme v tomto roce i v souvislosti s následným vypuknutím celosvětové epidemie výrazně omezili počet realizovaných kontrol z vlastního podnětu.


Statistická část (Podnikatelé, Zemědělští podnikatelé, Hazardní hry, CzechPoint, Validační místo)

K 31.12.2020 bylo v evidenci 5 958 (+ 652 ve srovnání s 2019) místně příslušných podnikatelů, z toho 5 420 fyzických osob (včetně osob zahraničních) a 538 právnických osob (včetně zahraničních právnických osob). Živnostenských oprávnění bylo evidováno celkem 8 626 (+ 1013).


V roce 2020 bylo živnostenským úřadem Lysá nad Labem vydáno 477 výpisů ze živnostenského rejstříku (+ 56) jako průkazů živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Dále bylo vydáno 332 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku (+ 47) - zápis provozovny, přerušení, pokračování v provozování živnosti, změny odpovědných zástupců. Bylo vydáno 57 rozhodnutí (- 39) o zrušení živnostenského oprávnění – z toho 6 rozhodnutí sankčních. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 18 výpisů (- 9) z živnostenského rejstříku. Celkem bylo v roce 2020 přijato 898 podnětů (+27). Bylo dále zpracováno 1410 avíz (tj. informace z ostatních veřejných rejstříků).


V roce 2020 bylo provedeno 50 kontrolních šetření (-36) podnikatelských subjektů (14 právnických osob, 36 fyzických osob) z toho 2 byly postoupeny pro nepříslušnost jiným živnostenským úřadům. Uloženo bylo 9 blokových pokut (-7) v celkové výši 4 500,- Kč. Vzhledem k pandemické situaci nebyly v tomto roce prováděny ani kontroly v součinnosti s pracovníky České obchodní inspekce.


Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2020 byla vydána 2 osvědčení FO, 2 usnesení FO, 2 osvědčení PO. K 31.12.2020 bylo v obvodu Lysá nad Labem evidováno 135 (+0) zemědělských subjektů (102 fyzických osob, 1 zahraniční fyzická osoba a 32 právnických osob).


Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2020 odborem obecní živnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v celkové výši 220 100,- Kč (215 680,- Kč živnostenští podnikatelé a 4 420,- Kč zemědělští podnikatelé).


Další činností vykonávanou obecním živnostenským úřadem je vydávání povolení k umístění herního prostoru hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2020 bylo vydáno 1 změnové povolení, 6 povolení bylo na žádost zrušeno a vydány 3 nová povolení. Dílčí odvody z provozu technických zařízení činily za rok 2020 6 387 130,42 Kč (-2 886 265,46 Kč).


Za rok 2020 se vydalo 9 výpisů z bodového hodnocení řidiče (+4), 1 výpis z insolvenčního rejstříku (+0), 58 výpisů z katastru nemovitostí (+8), 8 výpisů z katastrální mapy (+8), 34 výpisů z veřejných rejstříků (+10), 116 výpisů z rejstříku trestů (-12), 3 rejstříky trestů právnických osob (+2), 2 výpisy z živnostenského rejstříku (-4), 8 zprostředkovaných identifikací (+7) a 7 poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě (+6). Bylo evidováno 246 konverzí dokumentů (+187)a podáno a zpracováno56 žádostí v souvislosti se systémem datových schránek.Za rok 2020 byly provedeny 3 validace přes „Validační místo MojeID“ (-1).


Rok 2020 byl ovlivněn celosvětovou epidemií, což se projevilo i v živnostenském podnikání. V důsledku vládních opatření docházelo nejčastěji k uzavírání podnikových provozoven nebo k úplnému přerušení podnikatelské činnosti, což se projevilo ve zvýšeném počtu přijatých změnových podání. Podle nového zákona o územně správním členění byly v tomto roce ke správnímu obvodu nově připojeny Kounice, Bříství a Vykáň, čímž došlo k rozšíření ORP Lysá nad Labem.


Odbor dopravy

Kateřina Uhrová, vedoucí odboruMěstský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2020 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.činnost podle zákona č. 13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

79

vydaných stanovisek

229


Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o zařazení vozidel taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. Rozhodoval o udělení oprávnění řidiče taxislužby podle § 21c odst. 1 a 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravěčinnost podle zákona č. 111/1994 Sb.

počet

vydaných průkazů řidičům taxi

11

počet zařazených vozidel taxi

14  1. Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.


činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

stanovení přechodné úpravy provozu

125

stanovení místní úpravy provozu

38registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

22414

počet vydaných řidičských průkazů

2386

počet přidělených ŘO

942

počet vydaných mez. řid. průkazů

35

počet odebraných řidičských oprávnění

122

počet vydaných potvrzení o ztrátě

82

počet vydaných karet do digitálních tachografů

134
bodový systém

počet

předběžně zadržených řidičských průkazů

49

celkem potrestaných řidičů

3380

celkem vybodovaných řidičů

16

  1. Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl centrální registr silničních vozidel.


registr vozidel

počet

nově přihlášená vozidla

1532

vývoz vozidel

475

odhlášená vozidla ze správního obvodu Lysá n. Labem

nelze již zjistit

vozidla dočasně vyřazená z provozu

338

odcizená vozidla

-

celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n. Labem


32405

celkem provedených elektronických operací v systému RV

17025Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.činnost podle zákona č. 250/2016 Sb.

počet

počet zaevidovaných přestupků

890

počet postoupených přestupků

11

odložených nebo zastavených

přestupků


155

počet uložených pokut

436

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

98


Vymáhání pokut v roce 2020.počet zavedených rozhodnutí


436

počet sjednaných splátkových kalendářů


20

napsáno upomínek


314

předáno k exekuci


55


V roce 2020 byla odborem dopravy zpracovávána agenda spojená se stacionárním radarem umístěným ve Starém Vestci. Přestupky, které nám přeposílá Městská policie a jsou zpracovávány podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacíchČinnost podle zákona č. 361/2000 Sb.

početpočet zaevidovaných přestupků

7298počet postoupených přestupků

0odložených či zastavených přestupků

0počet uložených pokut

1084
Pod odbor dopravy patří i agenda speciálního stavebního úřadu tzn. povolování a kolaudování dopravních staveb, včetně s tím spojené agendy např. povolování změny stavby před jejím úplným dokončením, prodloužení platnosti stavebního povolení, souhlas s ohlášením stavby, provádění průběžných kontrol realizace stavby, stanovení zkušebního provozu, povolení předběžného užívání stavby, nařízení odstranění stavby, účast na kontrolních dnech atd.Činnost podle zákona č. 183/2006 Sb.


Počet


vydaná stavební a společná povolení

20


vydané kolaudační souhlasy

25


prodloužení stavebního povolení

3

změna stavby před jejím dokončením

5

stanovení zkušebního provozu

1

povolení předběžného užívání stavby

1

souhlas s ohlášením stavby

1Činnost zkušebního komisaře, s oprávnění pro skupinu „B1“ a „B“. Provoz je zajišťován jedním vlastním zkušebním komisařem.


žadatelé o řidičské oprávnění, vrácení řidičského oprávnění

537

69,8% úspěšnost

provedené zkoušky z pravidel provozu na PK

657

519 řádné

138 opravné

provedené zkoušky z ovládání a údržby vozidel

7

7 řádné

0 opravné

provedené zkoušky z praktické jízdy

742

550 řádné

192 opravné

Počet registrovaných autoškol v ORP


12

0 nových registrací

0 odejmutí stávajících reg.

11 změn v udělené reg.

Na poplatcích vybráno

474 900 KčV roce 2020 bylo na pokutách za celý odbor dopravy (obecné přestupky, stacionární radar) vybráno (do celkové částky jsou zahrnuty i uhrazené částky z výzev provozovateli MV):na pokutách vybráno za celý odbor

4 123 888,60 Kč

na výzvách vybráno za celý odbor

3 184 700 Kč


CELKEM vybráno


7 308 588,60 KčOdbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboruÚsek školství:


Školy zřizované městem Lysá nad Labem:


Mateřské školy:

MŠ Dráček - ředitelka pí Bc. Marcela Michňová – počet dětí 50, MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Miroslava Bodláková – počet dětí 148, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, DiS. – počet dětí 100, MŠ Mašinka - Lucie Pařízková, DiS. – počet dětí 75


Základní školy:

ZŠ B. Hrozného - ředitelka PaedDr. Irena Jarešová – počet dětí 520, ZŠ J. A. Komenského – ředitelka Mgr. Marie Nováková – počet dětí 611, ZŠ T. G. Masaryka - Litol - ředitel Mgr. Petr Eliška – počet dětí 107


Základní umělecká škola F. A. Šporka - ředitelka Mgr. Vlasta Blažková – počet dětí 697Školy zřizované Krajským úřadem SK:


Praktická škola a Základní škola se vzdělávacím programem základní školy a základní školy speciální - ředitel Mgr. Petr Tomek – počet dětí cca 86


Střední školy:


Obchodní akademie - ředitelka RNDr. Ivana Dvořáková, do 1.8.2020, Mgr. Lenka Hrubčíková – počet dětí cca 179 od 1.9.2020

Střední škola designu - ředitelka Ing. Bc. Irena Mázlová – počet dětí cca 276


Stravovací zařízení:


Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o. – zajišťuje stravování pro MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ TGM, OA, ZŠ (speciální), SŠD a pro veřejnost


Školní jídelna při MŠ Dráček

Školní jídelna při MŠ Čtyřlístek


Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno v rozpočtu města celkem 24 189 tis. Kč. Z provozního rozpočtu školám byly poskytnuty účelové dotace - ZŠ J. A. Komenského na nákup nábytku do půdní vestavby pavilonu C a malování, MŠ Pampeliška na nákup venkovních žaluzií a opravu vstupní brány, MŠ Dráček pořízení sporáku do školní jídelny.

Školy měly možnost čerpat finanční prostředky z Programu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem.

Odbor spolupracuje s komisí sociální, zdravotní a školství, která projednává problematiku na úseku školství např. školní stravování, vyjadřuje se k dotacím pro školy, investičním záměrům.


Státní správa ve školství


Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.


Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích. Milovice: ZŠ T. G. Masaryka Milovice – ředitelka Mgr. Lada Flachsová – počet žáků ZŠ 626, ZŠ Juventa Milovice – Mladá – ředitel Mgr. Jaroslav Minařík – počet žáků ZŠ 1038, MŠ U Broučků – ředitelka Radka Němečková – počet dětí 120, MŠ Sluníčko – ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 240, MŠ Kostička – ředitelka Bc. Jana Křišťanová – počet dětí 112, ŠJ Milovice – ředitelka Iveta Pelcová – počet strávníků 657, ZUŠ Milovice – ředitelka MgA. Romana Matějková – počet žáků 233

Ostrá:MŠ Ostrá – ředitelka Mgr. Jitka Fránková – počet dětí 27

Přerov nad Labem:ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 53 – počet žáků ZŠ 140, ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem – ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 193

Semice:ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 247, MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 49

Stratov:MŠ Stratov – ředitelka Bc. Renáta Kňapová – počet dětí 23

Stará Lysá: MŠ Zitinka – ředitelka Klára Cásková – počet dětí 20


Úsek sociálních věcí a zdravotnictví


Náplní práce sociálních pracovníků obce je sociální práce s občany. Mezi nejdůležitější formy této práce patří zejména poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé sociální situace nebo k jejímu předcházení, vyhledávání občanů, kteří takovou pomoc potřebují, práce s těmito občany a spolupráce s institucemi poskytujícími sociální služby.


V době jarní pandemie Covid_19 pracovníci odboru zajišťovali nákupy seniorům, vyřizovali lékaře a vyzvedávali recepty a léky. V současné době toto zajišťují ve výjimečných případech, např. když se senioři dostanou do karantény nebo jsou pozitivně testovaní a nepostará se o ně rodina nebo je rodina příliš daleko.


Pracovníci odboru se podílejí na projektu „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů", který zaštiťuje Centrum pro komunitní práci střední Čechy a je financován z ESF Operačního programu Zaměstnanost (CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010746).


Úsek sociálně-právní ochrany dětí


Od 1. 1. 2021 vešla v platnost novela zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, kdy místní příslušnost ORP Lysá nad Labem byla rozšířena o 3 obce (Bříství, Kounice a Vykáň) a tím došlo ke skokovému navýšení počtu dětí ve spádové oblasti OSPOD.


V roce 2020 bylo v evidenci odboru celkem 213 spisů rodin s trvalým pobytem a 83 spisů rodin s faktickým pobytem ve správním obvodu MěÚ Lysá nad Labem. Pracovníci zdejšího odboru se zúčastnili 261 soudních jednání ve věci výchovy a výživy dětí před a po rozvodu, soudních jednání trestního senátu a dalších soudních jednání v zájmu nezletilých dětí, kde byli ustanoveni kolizním opatrovníkem. K 31. 12. 2020 bylo v našem správním obvodu umístěno 17 dětí v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Za rok 2020 bylo na žádost odboru vydáno Okresním soudem v Nymburce 1 předběžné opatření dle ust. § 452 odst. 1 Zákona č. 292/2013 Sb., zvláštní řízení soudní, kdy je dítě ohroženo na zdraví či životě, nebo je závažně narušen nebo ohrožen jeho příznivý vývoj. Pracovníci odboru během roku asistovali orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii ČR) u případů domácího násilí, u kterého byly přítomny nezl. děti, u případů, kdy došlo k vykázání jednoho z rodičů ze společného obydlí. Rovněž spolupracovali u případů, kdy došlo k tělesnému týrání dětí, popřípadě, kdy došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte nebo se jednalo o zanedbávání dětí. Na konci roku 2020 bylo zdejším odborem evidováno 35 pěstounů a 14 poručníků, v pěstounské péči je do současné doby umístěno 48 dětí, v péči jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu 6 dětí, 1 dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu a 11 dětí v osobní péči poručníka. Rovněž odbor eviduje 1 podanou žádost o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči a 1 žádost o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.


Nelze opomenout, že pracovníci sociálně-právní ochrany dětí věnovali spoustu času rodinám, které se ocitly v obtížné finanční situaci, která měla za následek rostoucí dluhy na nájemném. Toto se týká zejména města Milovic. Těmto rodinám byla nabídnuta veškerá možná pomoc spočívající v sociálním poradenství, spolupráci s firmami zabývající se správou nemovitostí, spolupráci s Odborem správy majetku města a městským právníkem.


OSPOD dlouhodobě spolupracuje s Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS, z.ú., který využívá pro potřeby párové či rodinné terapie v případech, kdy je v rodině potřebná pomoc nad rámec účinnosti zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.


Úsek sociálně-právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež


V roce 2020 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 51 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní rizikové formy chování spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole, útěků z domova, užívání OPL (omamných psychotropních látek a jedů) atd. Z celkového počtu 51 dětí jde o 14 nezletilých, dětí do 15 let a 37 mladistvých, 15-18 let, 9 dívek a 42 chlapců. Trestnou činnost v roce 2020 spáchali 3 mladiství. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 51 dětí jich 74,5 % bydlí v Milovicích, 25,5 % v Lysé nad Labem a 0 % zbývá na děti z ostatních obcí v místní příslušnosti MěÚ Lysá nad Labem.


V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.


Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit, že v roce 2020 byl zaznamenán pokračující nárůst užívání marihuany, metamfetaminu (pervitinu) a extáze, které jsou v našem regionu bohužel velmi lehce dostupné. Rovněž je nutné upozornit na velký nárůst konzumace alkoholu a to nejen u mladistvých, ale i u nezletilých!!


Srovnání počtu dětí evidovaných kurátorem pro děti a mládež dle jejich bydliště od roku 2010.


Bydliště / rok

Milovice

Lysá nad Labem

Ostatní obce

2010

54, 65

37,21

8,14

2011

54,78

37,39

7,83

2012

53,76

37,64

8,6

2013

60,7

32,8

6,5

2014

67,9

20,8

11,3

2015

74

16

10

2016

65,2

19,1

15,7

2017

56,8

29,7

13,5

2018

78,3

17,4

4,3

2019

79

15,8

5,2

2020

74,5

25,5

0

počty uvedeny v %


Na závěr je důležité vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.


Přenesená působnost

V roce 2020 bylo v rámci sociální práce obce s rozšířenou působností řešeno 526 případů.

Šlo především o případy zajištění pomoci s vyřizováním osobních dokladů, zajištěním ubytování, řešením záležitostí u soudů, pomoc s vyřizováním dluhů i lékařské péče a vypracování zpráv a posudků pro další orgány státní správy. Dále byly řešeny případy exekucí a insolvence u nájemníků bytového fondu měst Lysá nad Labem a Milovice, kteří mají své trvalé bydliště ve správním obvodu ORP Lysá nad Labem. Opakovaná pomoc byla poskytnuta ve 159 případech, ve 280 případech šlo o pomoc jednorázovou.

V rámci práce sociálního kurátora byla poskytnuta pomoc a spolupráce s řešením problémů při návratu do běžného života osobám ve výkonu trestu a propuštěným z výkonu trestu v 97 případech.


Bylo přijato 9 návrhů k řešení přestupků podle zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V 6 případech bylo rozhodnuto o vině a došlo k uložení pokut v celkové výši 11.500,00 Kč a propadnutí zadržených omamných látek. Čtyři přestupky byly odloženy a projednání dvou bude ukončeno v roce 2020.


V souvislosti s touto agendou bylo také vydáno 178 posudků spolehlivosti u osob žádajících o vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu nebo žádajících o podmínečné propuštění z výkonu trestu.


Odbor rovněž spolupracoval s lékařskými pracovišti při vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

Na úseku samostatné působnosti:

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2020 cca 70 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 20 žádostí o byty pro manželské dvojice. V případě potřeby pomáhá pracovnice odboru zájemcům sepisovat žádosti o umístění do bytu v DPS, postupně se provádí sociální šetření u žadatelů. V r. 2020 byli umístěni 2 žadatelé do bytu pro jednotlivce a jeden žadatel do bytu pro manželské dvojice.

V květnu 2020 byly usnesením Rady města Lysá nad Labem zrušeny Komise pro sociální věci a zdravotnictví a Komise pro aktivní a šťastný život seniorů a současně byly zřízeny nové komise: Komise sociální, zdravotní a školství a Komise pro šťastný život seniorů. Každá komise má 8 členů a obě pracují pod záštitou našeho odboru. Obě komise by se měly setkávat jednou měsíčně nebo dle potřeby, ale vzhledem k nepříznivé situaci s Covid_19 a vyhlášením nouzového stavu se jedna komise sešla pouze 1x, druhá 2x.

Odbor dále zpracovával materiály pro jednání rady města, kdy na úseku samosprávy bylo v r. 2020 předloženo 18 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně.


Odbor hospodaří s finančními prostředky Charitativního programu, rozpočet činil 200 000 Kč a byl téměř vyčerpán. Dále odbor hospodaří s finančními prostředky Sociálního investičního programu, rozpočet činil 430 000 Kč, z tohoto programu nebylo čerpáno.

Odbor dlouhodobě pracuje s Klubem důchodců v Lysé nad Labem, s Klubem důchodců v Litoli a se Seniory v DPS. Jsou sdruženy pod organizaci Zájmová činnost seniorů a mají svůj rozpočet, který čerpají především za kulturní akce. V roce 2020 však vzhledem k nepříznivé situaci s epidemií Covid-19 se kluby nescházely a rozpočet byl čerpán částečně.

Město Lysá nad Labem podpořilo projekt Senior TAXI částkou 600 000 Kč, na odboru bylo vydáno 95 průkazů uživatelům Senior TAXI.


Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 800 Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. Byly vypraveny dva sociální pohřby. Na úseku Zvláštního příjemce důchodového pojištění bylo sepsáno pouze jedno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce.


Město Lysá nad Labem vyčlenilo z rozpočtu částku 50.000,00 Kč na podporu programů primární prevence pro Základní školy B. Hrozného a J. A. Komenského. Vzhledem k nepříznivé situaci s epidemií Covid-19 a vyhlášením nouzového stavu byly školy zavřené, nemohly pořádat tyto programy, částka tedy nebyla vyčerpána.


Město Lysá nad Labem, prostřednictvím našeho odboru uzavřelo veřejnoprávní smlouvy a poskytlo dotaci na činnost Centra sociálních a zdravotních služeb, o.p.s. Poděbrady a Domácího hospice Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem. Odbor dále spolupracuje s některými občanskými sdruženími, které působí v našem regionu, především s  Centrem sociálních a zdravotních služeb, o.p.s. Poděbrady; Fokusem Mladá Boleslav, z.s.; Centrem sociálních služeb v Lysé nad Labem, z.ú.; Farní charitou Lysá nad Labem; Občanskou poradnou Respondeo, z.s. Nymburk; Domácím hospicem Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem aj.

Na úseku samostatné působnosti pro sociální věci bylo provedeno v roce 2020 cca 150 místních šetření.


Úsek kultury:


Městská knihovna v roce 2020 vyčerpala 3 550 000 Kč.

Na revize, drobné opravy a údržbu kin bylo vydáno 599 548 Kč a na činnost kin 800 tis. Kč.


Na údržbu a opravu dětských hřišť a sportovního areálu u ZŠ Komenského se vydalo 1 388 tis. Kč.

Na podporu činnosti sportovních organizací a sportovních akcí město vydalo v roce 2020 formou dotací 3 100 000 Kč. Bylo vyhověno 26 žádostem. Na podporu činnosti společenských organizací a kulturních akcí město vydalo 1 100 000 Kč. Bylo vyhověno 36 žádostem.

Odbor školství a kultury pořádal tyto akce:


 1. 01.01.2020 Novoroční ohňostroj (kompletní zajištění)

 2. 07.02.2020 Ples města Lysá nad Labem (kompletní zajištění)

 3. 04.03.2020 Předávání vyznamenání, loučení s představitelem F.A.Šporka p. Bittnerem

 4. ON-LINE KONCERTY – ve spolupráci s kinem a S-news

26.04. Povídání s hercem Josefem Dvořákem

27.04. Talkshow „O našem kraji a literatuře s Václavem Vokolkem“

28.04. Kytarová noc 2 (Adam Pavlíček, Norbi Kovacz, Duo Sempre Nuevo, Stanislav Barek, Lukáš Sommer)

30.04. Marye Band

05.05. Indigo

07.05. MAO CE FUNK

12.05. Lenka Dusilová – koncert, premiéra desky

14.05. Artmosféra

19.05. Klavírní koncert – klavírní virtuos – Barbora Sejáková

02.06. Folkový večer – Nezmaři, Lážo plážo

 1. 08.05.2020 Kladení věnců (oslava Dne vítězství - z důvodu epidemiologické situace pouze kladení věnců bez přítomnosti veřejnosti)

 2. 18. - 20.06.2020 Výstava regiony (prezentace města, knihovny)

 3. 29.08.2020 OŽIVLÉ TERASY (kulturní akce ve spolupráci se Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem)

 4. 28.10.2020 Den vzniku samostatného československého státu – oslavy k založení ČSR (z důvodu epidemiologické situace pouze kladení věnců bez přítomnosti veřejnosti)

 5. 17.11.2020 Den boje za svobodu a demokracii – on-line přenos - kladení květin, on-line koncert Ivana Hlase v kině

 6. 28.11.2020 Přivítání adventu na Husově náměstí - on-line přenos – zpěvačka Magda Malá, pásmo krátkých on-line přenosů z vánočních besídek mateřských škol

 7. ON-LINE KONCERTY – ve spolupráci s kinem a S-news

14.12.2020 Jakub Smolík s kapelou, host Vašo Patejdl

23.12.2020 Vánoční koncert – houslista Pavel Šporcl, violoncellista Petr Nouzovský, skladatel Lukáš Sommer, vokální kvintet Ensemble Frizzante, divadlo Víti Marčíka

31.12.2020 Silvestrovský stream – divadelní soubor Náplavka


Kulturní a společenské akce konané ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem:

 1. Ples města Lysá nad Labem - únor

 2. Výstava Regiony 2020 – červen


Odbor zajišťoval také vydávání nových propagačních materiálů – rozkládací mapa – plán města, trhací mapy, stolní kalendář města na rok 2021, knih - LABE od pramene po Hřensko, NYMBURSKO nejen z nebe, LYSÁ NAD LABEM - PROCHÁZKA MĚSTEM a dotisk již chybějících – Krajinou RUDOLFA II., publikace Barokní Lysá, Pozvánka do Lysé nad Labem v angličtině, polštině a ukrajinštině.

Dále se připravovaly materiály do RM a ZM, přijímaly se a zpracovávaly Oznámení o konání akcí a Oznámení o konání shromáždění.

Referentka odboru společně s místostarostkou Romanou Fischerovou popřály a předaly malý dárek 92 jubilantům, kterým se přeje vždy k 80., 85. jmeninám a od 90. každý rok.

Odbor zajišťoval nákup betlému (14 figur) vč. přístřešku k vánočnímu stromu na Husovo náměstí a betlém (8 figur) do Litole ve výši 113 955 Kč.

Koncem ledna bylo na městském úřadě prvňáčkům ze ZŠ J. A. Komenského předáno první vysvědčení.

Vycházejícím žákům ze ZŠ B. Hrozného byly pamětní listy města předány v letním kině, žákům ZŠ J. A. Komenského v prostorách jejich školy.


Odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracoval s komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch. Členové komise navrhovali a doporučili výši jednotlivých dotací z Programu na podporu kultury města Lysé nad Labem, Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem, Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a výši dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, dále se vyjadřovali ke kulturním akcím ve městě, či k případným nedostatkům v oblasti kultury.

Odbor pracoval na aktualizaci všech Statutů k jednotlivým programům a navrhl nový dotační investiční titul pro sportovní a společenské organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.


Ve spolupráci s knihovnou byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma: Doprava v Lysé nad Labem v roce 2030. Do soutěže bylo celkem přihlášeno více než 120 obrázků a dva 3D modely. Díla vystavená v knihovně zpracovaná pomocí různých výtvarných technik bylo možno veřejností hodnotit do 21.02.2020. Vítězům soutěže byly předány hodnotné ceny.

Odbor vyhlásil v polovině října ON-LINE soutěž s názvem „Drakiáda“, kdy nám přicházely fotografie od dětí, jak pouštějí draky. V prosinci jsme pak ocenili 3 výherní fotografie poukazy v hodnotě 1000 Kč, 500 Kč a 250 Kč.


Odbor pravidelně aktualizoval kulturní kalendář na oficiálním webu města, ve spolupráci s tiskovou mluvčí se podílel na úpravách Listů a zveřejňování akcí na oficiálním facebooku města Lysá nad Labem.

V obřadní síni se uskutečnilo pouze jedno vítání nově narozených občánků města.


Z důvodu epidemiologické situace ohledně výskytu Covid - 19 byly omezeny kulturní, sportovní a společenské akce.Odbor informačních technologií

Petra Loudová, vedoucí odboru


Na začátku roku 2020 byl zakoupen hlasovací systém pro jednání zastupitelstva města. S dodavatelem stávajícího systému pro vedení materiálů, zápisů a usnesení zastupitelstva města jsme se domluvili na propojení obou systémů. Vzhledem k opatřením vzniklým v souvislosti s Covid-19 byl nový hlasovací systém poprvé použit při 7. jednání zastupitelstva města dne 21. 10. 2020. Předpokládá se, že řízené jednání zastupitelstva města pomocí nového systému, přispěje k zefektivnění a zrychlení jednání.


V nové budově Městské policie bylo zprovozněno počítačové vybavení, nová serverovna a všechny potřebné systémy pro práci strážníků.

Podatelna městského úřadu byla vybavena novým frankovacím strojem napojeným přímo na spisovou službu, obsluha nového frankovacího stroje je jednodušší a odbavení dokumentů pro Českou poštu rychlejší.

Od března byl docházkový systém městského úřadu dovybaven docházkovými terminály a zaměstnanci čipovými kartami k označování průchodů. S tímto byl systém přenastaven na pružnou pracovní dobu.

V březnu 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo Výzvu č. 109 k předkládání žádostí o podporu z Operační program Zaměstnanost, prioritní osa č. 4 Efektivní veřejná správa. Odbor Informačních technologií vypracoval a podal žádost o podporu projektu „Komunikace s občany a elektronizace procesů“ z této výzvy. Investiční náklady zahrnují - rozšíření Portálu občana o nové funkcionality a další chytré formuláře, rozšíření licencí ekonomického systému GINISu pro elektronické schvalování, rozšíření Personalistiky o elektronizaci agendy ve vztahu k zaměstnancům. Neinvestiční náklady zahrnují vypracování strategických dokumentů zaměřených na komunikaci s veřejností, zanalyzování procesů, které povedou k elektronizaci úkonů na úřadě a školení zaměstnanců. Pokud město podporu získá, předpokládá se, že projekt bude zahájen během 1. čtvrtletí 2021.

Odbor informačních technologií se podílel na zajištění vybudování datové sítě v rekonstruovaných prostorech budovy staré radnice.

Na základě ukončení služby připojení správních agend veřejným poskytovatelem Internetu ze strany Ministerstva vnitra, vznikla městu povinnost zajistit připojení do sítě SE (síť správních evidencí) ze svého rozpočtu. Prostřednictvím Ministerstva vnitra město vysoutěžilo nového KIVS (Komunikační infrastruktura státní správy) operátora, se kterým uzavřelo smlouvu, a na konci roku byla provedena migrace připojení.

Po dohodě s odborem Správy majetku města došlo ke změně v systému tříděného pytlového sběru a během dvou měsíců se podařilo zprovoznit nový systém včetně nově zakoupeného vybavení - váhy a čtečky na separačním dvoře a tiskárny QR kódů na odboru Správy majetku.

GIS v roce 2020 poskytoval standardní služby. Od konce roku 2019 používá Portál GIS nový, přehlednější vzhled. Probíhaly pravidelné čtvrtletní aktualizace katastrální mapy a DTM a též mimořádné aktualizace např. okrsků MP, pasportu komunikací, pasportu hřbitovů, pasportu odpadového hospodářství, územních plánů, turistických tras, cyklostezek a naučných stezek či POI. V srpnu proběhla aktualizace leteckých snímků celého Mikroregionu s vysokým rozlišením. Během celého roku byla poskytována data pro projekční činnost na území Města. Poskytujeme též součinnost s Krajským úřadem Středočeského kraje při budování DTM Středočeského kraje.


Mimo výše uvedené byla v roce 2020 pořízena technika:

15 ks PC – obnova starých nevyhovujících (ukončení podpory WIN 7), vybavení pro nově vzniklá funkční místa

10 ks monitorů - obnova starých nevyhovujících

2 ks dokladových tiskáren – obnova starých nevyhovujících na Odboru dopravy

1 ks Notebooku – obnova zastaralého

2 ks mobilních telefonů – obnova starého nevyhovujícího, vybavení pro nově vzniklé funkční místoOdbor městského investora

PaedDr. Jan Štěpánek, vedoucí odboru do 30.4.2020


V roce 2020 bylo odborem městského investora zpracováno 345 faktur v hodnotě cca 124,5 mil. Kč, bylo z procesováno 33 smluv a vypracováno 101 objednávek. Pracovníci odboru městského investora postupovali při výběru jednotlivých zhotovitelů příslušných projektů, firem provádějících technický dozor a BOZP, podle platných zákonů, ustanovení a směrnic o veřejných zakázkách. Důsledně dbali na dodržování smluvních podmínek, termínů atd.


V průběhu roku 2020 byly mimo jiné zahájeny stavební práce na dvou projektech většího rozsahu. Jedná se konkrétně o ČSA / „II/272 Lysá nad Labem, průtah-stavba“ v hodnotě cca 59 mil. Kč, který bude dokončen v roce 2021 a Mírová „II/272 Litol, rekonstrukce“ v hodnotě cca 117 mil. Kč, která bude dokončena v roce 2022. V průběhu roku 2020 byly rovněž zahájeny přípravné práce na výstavbu nové sportovní haly v hodnotě cca 100 mil Kč. Zahájení stavebních prací je plánováno na první polovinu roku 2021.


Koncem roku 2020, konkrétně 30.09.2020, vznikl v budově bytového domu Na Františku č. p. 253, kde jsme budovali 8 sociálních bytů a lékařskou ordinaci, požár střechy a podkroví. Tento požár vznikl 14 dní před plánovanou kolaudací. Škody byly pojišťovnou vyčísleny na cca 5,5 mil. Kč.


Odbor městského investora v současné době pracuje na digitalizaci stavebních dokumentů ukončených a zkolaudovaných projektů. Ve spolupráci s IT odborem se připravuje sdílená aplikace pro rychlé vyhledávání v těchto datech. Tato digitalizace bude především sloužit při správě jednotlivých projektů, zejména pro rychlé získání informací při opravách, revizích, reklamacích atd.


ZÍSKANÉ DOTAČNÍ PROSTŘEDKY


DOTACE V ROCE 2018 / Kč

NÁZEV PROJEKTU / 2018

8 309 000 Kč

Kanalizace a vodovody Byšičky

902 684 Kč

Vzduchotechnika kino Lysá nad Labem

1 246 333 Kč

Oprava hasičské zbrojnice

10 458 017 Kč

3DOTACE V ROCE 2019 / Kč

NÁZEV PROJEKTU / 2019

1 130 000 Kč

PD klimatizace budova MěÚ

1 694 000 Kč

Chodníky Stržiště

2 420 000 Kč

Napojení vrtu HV3

5 176 000 Kč

Kanalizace Dvorce

1 616 000 Kč

Zateplení Privum č.p.29

1 350 000 Kč

Včelí domek

13 386 000 Kč

6DOTACE V ROCE 2020 / Kč

NÁZEV PROJEKTU / 2020

3 985 285 Kč

Mírová

14 575 059 Kč

Cyklověž II (B+R)

3 509 968 Kč

Vzduchotechnika v budově MěÚ

1 175 506 Kč

Informační centrum

11 595 000 Kč

ZŚ Komenského Pavilon „C“

36 178 000 Kč

Parkoviště P+R

71 018 818 Kč

6


DOKONČENÉ AKCE OMI V ROCE 2020


Přehled čerpání finančních prostředků OMI

Název projektu

Kolaudační rozhodnutí

Rozpočet 2020 celkem

Čerpáno 2020 celkem

15 700 000 Kč

15 210 258,11 Kč

Komunikace 28. října

02.06.2020

34 200 000 Kč

33 723 192,83 Kč

Parkoviště P+R

02.06.2020

24 500 000 Kč

24 246 836,47 Kč

ZŠ Komenského / Pavilon „C“

27.11.2020

3 320 000 Kč

2 740 000 Kč

Vodní plocha Mršník / ČEZ

25.11.2020

19 000 000 Kč

15 565 328,51 Kč

Cyklověž II (B+R)

22.12.2020

2 060 000 Kč

2 042 474 Kč

Informační centrum MěÚ

30.12.2020

3 000 000 Kč

2 000 181,48 Kč

Policie č.p. 1745

03.02.2020

101 780 000 Kč

95 528 271,40 Kč


7
Městská policie Lysá nad Labem

vrchní komisař Bc. Luboš Zita, velitel


Městská policie zajišťuje nepřetržitý výkon služby. Pro zajištění nepřetržitého výkonu, městské zastupitelstvo schválilo personální stav na 16 strážníků včetně velitele. Strážníci vykonávají 12 hodinové směny (denní a noční). Směnu tvoří vždy 3 strážníci (operační, řidič a velitel hlídky). V době čerpání dovolených může dojít k variantě, že denní směnu zajišťují 2 strážníci (operační a strážník v přímém výkonu). Při denní směně je kladen důraz na pěší výkon služby.


Současný personální stav činí 16 strážníků (12 mužů a 4 ženy). 1 strážník je ve výpovědní lhůtě.


Strážníci sídlí na nové adrese Přemyslova 1745/14. Po zhruba 22 letech se přestěhovali z již nevyhovujících prostor ze staré radnice MěÚ. Novou budovu využívají podle potřeby i policisté, kteří zde mají vybudované zázemí. Občanům zde slouží i POL POINT - kontaktní místo policie, kde mohou občané podat oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Toto zařízení je vybudováno na základech videokonferenčního systému. Konkrétní komunikace je možná prostřednictvím bezobslužného zařízení, které je umístěné na označeném kontaktním místě policie, nebo přímo z místa pobytu oznamovatele, jednoduchou obsluhou vlastního zařízení (personální počítač, notebook, tablet, mobilní telefon). Na straně policie je videokonferenční zařízení obsluhováno zkušeným policistou, který provádí zápis výslechu. Přenos výslechu je šifrován a ukládán na záznamové zřízení.Městská policie za rok 2020 eviduje celkem 6963 událostí. Bylo přijato celkem 1067 oznámení, z toho 554 telefonicky. Zjištěno bylo 51 trestných činů, které byly předány Policii ČR. Projednáno bylo celkem 2466 přestupků. Strážníci asistovali u 31 dopravních nehod. V 81 případech spolupracovali se složkami IZS. 117 událostí souvisí s odchytem psů a koček. Vzhledem k pandemii v souvislosti se šířením viru Covid – 19 byl při výkonu služby kladen důraz na dodržování přijatých opatření.


Přehledná mapa kriminality


Město je rozděleno celkem do 13 okrsků, za který má každý strážník odpovědnost. Každý měsíc je veliteli předložena zpráva z okrsku, která obsahuje zjištěné závady (dopravního značení, komunikací/chodníků, veřejného osvětlení, vraky/dlouhodobě odstavená vozidla, zábory veřejného prostranství apod.) a provedená opatření k jejich odstranění. Mapu okrsků občan najde na webových stránkách městské policie v záložce – O Městské policii/mapy okrsků.


Zdroj: http://geoportal.mestolysa.cz/mapa


Město je součástí projektu Bezpečné město, které klade důraz na informovanost občanů Městskou policií a Policií ČR přes webové stránky https://bezpecnalysa.cz/. V současnosti se pracuje na nové podobě webu.

Městská policie provozuje i vlastní webové stránky www.mplysa.cz, na kterých se občan může seznámit s praktickými informacemi např. o parkování, služebních okrscích, MKDS, měření rychlosti, právních norem, kontaktech apod.

Městská policie využívá radar pro měření rychlosti vozidel za účelem efektivnějšího dohledu na bezpečnost v silničním provozu. Měření může probíhat jak v ručním, tak automatickém módu. Měření rychlosti obecní policii přísluší ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb. Měřené úseky podléhají schválení Policie ČR a jejich přehlednou mapu můžou občané najít na webových stránkách městské policie.


Městská policie pro zvýšení zabezpečení majetku provozuje pult centrální ochrany.


Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) obsluhují strážníci od roku 2005. Za tu dobu prošel několika etapami modernizace a rozšíření o kamerové body. Kamerové body postupně přibývaly na místa, kde byl zjištěn výskyt zvýšené kriminalita. MKDS je významným prostředkem nejen pro odhalování protiprávního jednání, ale velkým přínosem je v oblasti prevence. MKDS obsluhují strážníci a pořízené záznamy slouží jako důkazní prostředek pro odhalování trestné činnosti i jejich pachatelů. Používání a nakládání se záznamy podléhají vnitřnímu předpisu, kterým se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování MKDS. V současné době je na území města Lysá nad Labem rozmístěno celkem 13 kamerových bodů. Přehledná mapa kamerových bodů je k dispozici na webu městské policie.


Městská policie zajišťuje i vydávání parkovacích známek na základě vydaného nařízení města o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav. Pro tyto účely využívá modul „Parkovací karty“ v informačním systému MP Manager. Za rok 2020 bylo vydáno celkem 2 303 parkovacích známek za 244 100 Kč.Na území města je využíván výkon trestu obecně prospěšných prací. Odsouzení provádějí úklidové práce na veřejném prostranství. Práce spočívá převážně sběrem odpadků. Tato činnost je zajišťována v součinnosti s Probační a mediační službou Nymburk.


Závěr

Bezpečnostní situaci z pohledu městské policie lze považovat za stabilně velmi dobrou. Během roku městská policie neřešila žádnou mimořádnou událost, která by významně ovlivnila bezpečnost ve městě. Z celkového počtu evidovaných událostí byly nejvíce zastoupeny přestupky v dopravě, které jsou nejčastěji projednávanou událostí. Dalšími v pořadí jsou přestupky proti veřejnému pořádku a proti majetku.


a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci,

h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

Strážníci vykonávají 12hodinové směny (denní a noční). Noční směnu tvoří vždy 3 strážníci (operační, řidič a velitel hlídky), denní směnu s ohledem na personální podstav, tvoří 2 strážníci (operační a strážník v přímém výkonu). Při denní směně je kladen důraz na pěší výkon služby.

Jedním z hlavních úkolů v roce 2019 byl pro strážníky dohled na dodržování dopravního značení na trase kolem Kovony (viz tabulka níže), která byla extrémně využívána při rekonstrukci železničního nadjezdu. Během této doby se na trase nestala žádná dopravní nehoda. Tato skutečnost vypovídá nejen o dobře odvedené práci strážníků a policistů, ale i o ukázněnosti projíždějících řidičů.


Zdroj: MKDS


Město je rozděleno celkem do 13 okrsků, za který má každý strážník odpovědnost. Každý měsíc je veliteli předložena zpráva z okrsku, která obsahuje zjištěné závady (dopravního značení, komunikací/chodníků, veřejného osvětlení, vraky/dlouhodobě odstavená vozidla, zábory veřejného prostranství apod.) a provedená opatření k jejich odstranění. Mapu okrsků občan najde na webových stránkách městské policie v záložce – O Městské policii/mapy okrsků.

Město je součástí projektu Bezpečné město, které klade důraz na informovanost občanů Městskou policií a Policií ČR přes webové stránky https://bezpecnalysa.cz/.

Městská policie provozuje i vlastní webové stránky www.mplysa.cz, na kterých se občan může seznámit s praktickými informacemi např. o parkování, služebních okrsků, MKDS, měření rychlosti, právních norem, kontaktů a jiných důležitých a souvisejících odkazech.

Zastupitelstvem schválený počet strážníků pro zajištění nepřetržitého výkonu služby je stanoven na 15+1. Současný stav činí 12+1 strážníků (9 mužů a 4 ženy).


Věková struktura strážníků a čekatelů

18-21

21-30

31-40

41-50

51-60

61 a více

0

0

1

6

5

1


Hlavní prioritou je naplnění počtu strážníků do optimálního stavu, což by výrazně snížilo počet přesčasových hodin a zvýšila by se tím i bezpečnost strážníků v denní směně.

Městkou policií je využíván radar za účelem efektivnějšího dohledu na bezpečnost v silničním provozu. Měření může probíhat jak v ručním, tak automatickém módu. Měření rychlosti obecní policii přísluší ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb.. Měřené úseky podléhají schválením Policie ČR a jejich přehlednou mapu můžou občané najít na webových stránkách městské policie.

Při své práci využíváme i Alkohol tester Dräger 6810 je vybaven vnitřní pamětí pro 250 měření s reálným datem a časem, komunikačním rozhraním pro PC a přenosovou funkcí pro tisk protokolu na mobilní bezdrátové tiskárně. Městská policie je vybavena mobilní tiskárnou Dräger Mobile Printer, která vytiskne výsledky dechových zkoušek na alkohol přímo na místě.


Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) obsluhují strážníci od roku 2005. Za tu dobu prošel několika etapami modernizace a rozšíření o kamerové body.


Kamerové body postupně přibývaly na místa, kde byla zjištěna dlouhodobá zvýšená kriminalita. MKDS je významným prostředkem nejen pro odhalování protiprávního jednání, ale velkým přínosem je v oblasti prevence. MKDS obsluhují strážníci a pořízené záznamy slouží jako důkazní prostředek pro odhalování trestné činnosti i jejich pachatelů. Používání a nakládání se záznamy podléhají Vnitřnímu předpisu, kterým se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování MKDS. V současné době je na území města Lysá nad Labem rozmístěno celkem 13 kamerových bodů. Přehledná mapa kamerových bodů je k dispozici na webu městské policie.

Městská policie zajišťuje vydávání parkovacích známek, na základě nařízení města o placeném stání na místních komunikacích, v době výstav. Pro tyto účely využívá modul „Parkovací karty“ v IS MP Manager. Vydávání parkovacích známek je pro tak vysoký počet žadatelů velmi náročné. V letech 2018-2019 byla služba posílena o jednoho strážníka a zřízeno bylo i detašované pracoviště pro jejich vydávání. Statistika vydaných parkovacích známek za poslední 3 roky.Městská policie provádí přednáškovou činnost na základních, mateřských a středních školách, ale i v seniorských klubech. Tuto činnost zajišťuje strážník preventista. Tematicky jsou přednášky zaměřeny podle věkové kategorie. Žáci mateřských škol a základních škol I. stupně jsou tematicky zaměřeny na dopravní výchovu, osobnímu bezpečí, běžným rizikům. Pro tuto výuku používáme CD z dílny neziskové organizace Záchranný kruh. Přednášky pro žáky základních škol II. stupně a studenty střední školy jsou zaměřeny převážně na účinky a rizika užívání návykových látek. Pro tuto přednášku spolupracujeme s externím pracovníkem. Se seniory jsou přednášky zaměřeny na jejich „NE“bezpečný věk, kde se věnujeme i nekalým praktikám tzv. „šmejdů“, kteří se zaměřují převážně na tuto skupinu obyvatel. Zde využíváme CD z dílny Ministerstva vnitra.Vytvořeno 20.7.2022 12:09:02 | přečteno 20x | jiri.virava
load