Zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2019

Zpráva o činnosti


Městského úřadu a Městské policie

Lysá nad Labem


za rok 2019


*****


Obsah:

Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční

Odbor správy majetku

Odbor výstavby a životního prostředí

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Odbor informačních technologií

Odbor městského investora

Městská policieČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2019

Ing. Alena Novotná - tajemniceÚřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Do roku 2019 vstoupilo město s vedením města ve složení pan Ing. Karel Otava, starosta města, pozici neuvolněného 1. místostarosty vykonával Mgr. Jiří Havelka a na pozici neuvolněné 2. místostarostky působila Romana Fischerová, uvolněnou radní byla Ing. Karolína Stařecká dříve Chudobová. Jako neuvolněný člen rady města pracoval Josef Kolman. Rada se soustředila na realizaci především investičních akcí. Na program se tak dostala řada projektů, které byly projekčně započaty před 10 i více lety, ale které byly z různých důvodů pozastaveny.

V organizačním uspořádání úřadu se projevila změna stylu práce, vyvolaná obměnou vedení úřadu a rok 2019 byl charakteristický personálními a organizačními změnami.Členění úřadu na odbory: Stav k

Název 31.12.18 VedoucíKancelář městského úřadu 1+5 Ing. Alena Novotná (od 1. 1. 2019)Odbor vnitřních věcí 1+10 Mgr. Ludmila ProcházkováOdbor finanční 1+7 Ing. Bc. Markéta Vinklerová(od 1.3.2019)Odbor správy majetku 1+9 Ing. Vladimír KopeckýOdbor výstavby a životního prostředí 1+12 Ing. Diana Samková (od 1. 5. 2019)Odbor obecní živnostenský úřad 1+3 Ing. Radek PýchaOdbor dopravy 1+12 Kateřina Uhrová (od 1. 1. 2019)Odbor školství, sociálních věcí 1+13 PaedDr. Věra Bodnárovázdravotnictví a kulturyOdbor informačních technologií 1+2 Petra LoudováOdbor městského investora 1+2 PaedDr. Jan Štěpánek

Obsluha kontaktního pracoviště Czech POINTu byla převedena ze sekretariátu starosty, kde ji vykonávala asistentka starosty na živnostenský úřad. V době nepřítomnosti na živnostenském úřadě vydává výstupy z Cech Pointu nadále asistentka starosty.


K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím právníka města, přičemž právník zároveň město zastupuje před soudy a orgány veřejné správy. Právník města spolupracuje při výkonech opatrovnictví nad osobami, které byly omezeny ve svéprávnosti a jimž bylo město Lysá nad Labem ustanoveno jako opatrovník. Jedná se zejména o pomoc při řešení finanční situace opatrovanců, řešení exekucí, dávek sociální péče apod. V roce 2019 byly podány 3 žaloby na vyklizení bytů v Milovicích. Ve spolupráci s JUDr. Petrem Drábkem, který dokončuje rozpracované případy z minulých let, se daří nadále snižovat dluh nájemníků. V průběhu roku došlo k úpravám několika smluvních typů, např. veřejnoprávní smlouvy na poskytování dotací v rámci dotačních programů vyhlašovaných městem. Právník města dohlíží nad poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Právník města poskytuje bezplatné právní konzultace pro občany města vždy v pondělí a středu mezi 16. – 18. hodinou a tato služba je veřejností využívána. V roce 2019 službu využilo cca 50 občanů.


Jednou z činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Tuto činnost vykonává jeden referent.

Na uvedeném úseku se průběžně řeší následující otázky:

1) Plán nezbytných dodávek (PND)

2) Regulační opatření (RO)

3) Ropná bezpečnost

4) Připravenost na řešení krizových situací a mimořádných událostí

5) Metodická pomoc OÚ ORP  

6) Dílčí plán obrany (DPO)

7) Operační příprava státního území (OPSÚ)


Podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva města jsou již několik let připravovány v elektronické podobě. Nově je využíván program FormFlow. Členové rady a zastupitelstva města pracují pouze s elektronickou verzí.

Úspěchem vyjednávání v závěru roku se stalo schválení rozpočtu na rok 2020, čímž bylo zajištěno řádné fungování města a příspěvkových organizací.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. V roce 2019 pokračoval v aktivní práci Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města. Kromě výše uvedených výborů existují i výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, druhý pro městskou část Dvorce. Aktivně pokračuje činnost „nejmladšího“ Osadního výboru Řehačka. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města. V Byšičkách bylo trvalou prioritou odkanalizování obce a vodovod a zlepšení podmínek pro život občanů. Ve Dvorcích se aktivita občanů zaměřila na odkanalizování druhé části obce, pokračuje se v pořádání řady kulturních a společenských akcí. Činnost Sboru dobrovolných hasičů Dvorce by měla být zachována na spolkové úrovni.

Komise jako poradní a iniciativní orgány rady města se také v roce 2019 vyznačovaly velkou aktivitou. V roce 2019 pracovaly následující komise pro kulturu a cestovní ruch, komise sociální a zdravotní, komise pro rodinu a školství, komise pro dopravu a bezpečnost v dopravě, komise stavební, komise pro životní prostředí a komise pro aktivní a šťastný život seniorů, komise pro regeneraci MPZ, komise bytová a komise pro výstavbu sportovní haly.

Komise se scházely zpravidla na základě dohodnutých plánů práce, předkládaly radě města zápisy ze schůzí a návrhy na řešení problémů ve městě.Odbor vnitřních věcí

Mgr. Ludmila Procházková, vedoucí odboru


Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a voleb. Na úseku samosprávy zabezpečoval provoz podatelny, zveřejňování informací na úřední desce, personální agendu a provoz úřadu (nákupy materiálu, služeb apod.). K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 76 723 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod. za celý rok pak byly 68 832 tis. Kč.


V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 27 943 přijatých písemností, z toho datovou schránkou přišlo 10 023 písemností, a 101 687 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 6 104 písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 17 435 písemností, datovými schránkami 14 828 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca 720 tis. Kč.


Z informačního systému evidence obyvatel byly poskytnuty údaje 22 žadatelům. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů bylo zahájeno 15 správních řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Odbor zaevidoval tyto změny trvalého pobytu, 286 přihlášení z jiných obcí, 131 změn trvalého pobytu v rámci Lysé nad Labem a 1 přihlášení po nabytí státního občanství ČR, 107 osob se narodilo. Odstěhovalo se 242 osob, 2 osoby ukončily trvalý pobyt na území ČR, 90 osob zemřelo. Rovněž byly evidovány změny jména (1) a příjmení (70) a dále zřízení (3) a zrušení (3) adresy pro doručování písemností.

Na správních poplatcích za změnu bydliště, zrušení údaje o místu trvalého pobytu a poskytnutí údajů z informačního systému bylo vybráno 17 350 Kč.


Na úseku matriky bylo provedeno 57 zápisů do knihy úmrtí. Manželství uzavřelo celkem 90 párů (z toho 10 sňatků občana ČR s cizincem a 2 sňatky cizinců). Z uvedeného celkového počtu bylo 8 sňatků uzavřených před církví. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 44. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 61 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 12 cizincům bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 3 občanům ČR bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno. Svatební obřady se konaly hlavně v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zámeckém parku a zámecké kapli, ve Staré Lysé – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus, v Přerově n. L. – Skanzen, penzion Polabí, restaurace Na Růžku a v Semicích, restaurace Na Jitrách. Paní matrikářka vystavila 90 oddacích listů, 57 úmrtních listů a 41 druhopisů matričních dokladů. Podáno bylo 11 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijato 11 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. O určení otcovství bylo sepsáno 74 zápisů o určení otcovství, 7 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně. Byla provedena kontrola výkonu matriční agendy za rok 2018 v matričním obvodu MěÚ Milovice.

V roce 2019 bylo na odboru vnitřních věcí ověřeno celkem 1 782 podpisů na listinách a 692 stran fotokopií. Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka cca 163 980 Kč.


V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 2 982 nových občanských průkazů s biometrickými údaji (z toho 206 OP bylo vyřízeno v terénu – věznice, domov důchodců, ústav sociální péče, imobilní žadatelé v místě TP) a 17 občanských průkazů bez biometrických údajů.

Cestovních dokladů (pasů) bylo vydáno 1 819 cestovních dokladů s biometrickými údaji. Odbor vydal celkem 514 potvrzení o OP, z toho 360 z důvodu nahlášení ztrát (odcizení) občanských průkazů. Na úseku cestovních dokladů bylo ohlášeno 122 ztrát, 3 odcizení a 4 poškození. Na správních poplatcích za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 1.018.700 Kč. Na místě (tzv. blokové řízení) referentky uložily za přestupky na úseku občanských průkazů pokuty v celkové výši 56.400 Kč, na úseku cestovních dokladů uložily pokuty v celkové výši 3 100 Kč.

V roce 2019 se odbor zabýval celkem 220 přestupky. Jednalo o přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku, dále o přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů (jednalo se o přestupky, které nebyly vyřízeny v blokovém řízení), a dále o přestupky proti zákonu o střetu zájmů. Z celkového počtu bylo 15 přestupků předáno orgánům činným v trestním řízení nebo jinému správnímu orgánu, odloženo bylo 50 přestupků. Byly uloženy správní tresty pokut a náklady řízení v celkové výši 87 000 Kč. Zpracováno bylo 225 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 597 písemností, v průběhu roku byla zprovozněna elektronická úřední deska.


V roce 2019 odbor vnitřních věcí zajišťoval volby do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech 24.05. a 25. 05. 2019.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31. 12. 2019.ŽENY celkem 4 844 (4 797 v r. 2018)


MUŽI celkem 4 589 (4 565 v r. 2018)


C e l k e m 9 433 (9 362 v r. 2018)
Odbor finanční

Ing. Bc. Markéta Vinklerová, vedoucí oboru


Rozpočet na rok 2019 byl schválen v zastupitelstvu města dne 12. 12. 2018. Během roku byl rozpočet upravován v radě města a v zastupitelstvu celkem 17x.

K 31. 12. 2019 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 292 329 tis. Kč a výdaje celkem 347 079 tis. Kč, z toho provozní činily 206 581 tis. Kč a investiční 140 498 tis. Kč, tzn. k 31. 12. 2019, že byla vykázána převaha výdajů nad příjmy ve výši 54 750 tis. Kč.

Celkové příjmy byly splněny na 84,08 % a celkové výdaje na 69,89 %, z toho provozní na 87,4 % a investiční na 53,98 %.

Rozpočet daňových příjmů byl celkem splněn na 107,4 %. Největší položku tvořily podíly na daňových výnosech celkem 144 862 tis. Kč, příjmy z výherních automatů celkem 9 273 tis. Kč a daň z věcí nemovitých 6 579 tis. Kč.

V roce 2019 bylo vybráno na správních poplatcích 5 887 tis. Kč.

Nedaňové příjmy byly plněny na 111,84 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má příjem z pokut, zejména pokuty za radar 6 604 tis. Kč a pokuty dopravní 3 942 tis. Kč.

Kapitálové příjmy byly vykázány ve výši 17 tis. Kč.

V roce 2019 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 35 153 tis. Kč – z toho největší na výkon státní správy ve výši 23 308 tis. Kč od Středočeského kraje, průtokové dotace ve výši 3 388 tis. Kč pro školy a školky na šablony, dotace na sociálně právní agendu dětí ve výši 4 239 tis. Kč a sociální agendu 594,5 tis. Kč, dotace na památky 1 509 tis. Kč, dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 337 tis. Kč, dotaci na volby do EP 276 tis. Kč, dotace pro hasiče 298 tis. Kč, průtokové dotace OPPMP pro školy ve výši 235 tis. Kč a dotaci na SLDB 2021 ve výši 30 tis. Kč. Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí ve výši 30 tis. Kč.

Při finančním vypořádání dotací byla zaslána žádost o doplatek ve výši 484 tis. Kč za výkon SPOD, naopak částka 31 403,20 Kč za nevyčerpanou dotaci na volby do Evropského Parlamentu a částka 29 890 Kč za nevyčerpanou dotaci na SLDB 2021 byla vrácena na účet kraje.

Investiční dotace obdržené v roce 2019, ve výši 29 816 tis. Kč, byly určené na tyto akce: dotace na dostavbu pav. C ZŠ Komenského z Min. financí ve výši 11 595 tis. Kč, dotace na rekonstrukci a výstavbu chodníků ul. Stržiště ze SFDI ve výši 2 049 tis. Kč, dotace na napojení vrtu HV3 ze SFŽP ve výši 2 418 tis. Kč, dotace na rozvoj IS a technolog. centra z Min. pro míst. rozvoj ve výši 6 580 tis. Kč, dále dotace na instalaci vzduchotechniky v kině Lysá nad Labem ve výši 903 tis. Kč z Min. ŽP, dotace na parkoviště P+R z Min. pro míst. rozvoj ve výši 2 735 tis. Kč a dotace na kanalizace ve Dvorcích z Min. ŽP ve výši 3 536 tis. Kč.


Celkový zůstatek na účtech města byl k 31. 12. 2019 ve výši 155 556 tis. Kč, z toho na fondu rezerv 15 906,5 tis. Kč. Rozpočet na rok 2020 již počítal se zapojením částky 140 000 tis. Kč z roku 2019 tzn., že na volné zdroje zbývá 15 556 tis. Kč. Město Lysá nad Labem nemá žádný úvěr.


Finanční odbor zajišťoval kompletní mzdovou agendu – měsíčně v průměru 171 výplatních pásek. Město se zapojilo do projektu veřejně prospěšných prací. Během roku bylo uhrazeno 4 715 faktur a poukazů. Byly zaúčtovány veškeré příjmy a výdaje i hospodářská činnost. Při pořizování dokladů byl ještě u každého dokladu pořizován pomocný analytický přehled. Každý měsíc bylo zpracováno kontrolní hlášení k DPH a přiznání k DPH. Ekonomické agendy byly vedeny v novém účetním programu GINIS. Každý měsíc byla zpracována účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány elektronicky na adresu Centrálního systému účetních informací státu. Finanční odbor vedl agendu evidence majetku města a měsíčně zpracovával a účtoval o odpisech majetku. Na konci roku byly připraveny podklady k provedení fyzické a dokladové inventarizace.

Finanční odbor vedl agendu poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Město Lysá nad Labem eviduje 1 376 poplatníků a za rok 2019 bylo vybráno 200 061 Kč. 

Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31. 12. 2019 bylo na účet města přijato 430 414 Kč.

Během roku 2019 zaplatilo na pokladně 16 687 klientů tj. o 464 klientů více jak v roce 2018. Výdajová pokladna eviduje 1 289 dokladů. Na hlavní pokladně byl v provozu terminál pro platby platební kartou – 2 624 dokladů v celkové hodnotě 2 652 847 Kč. V úředních dnech byla otevřena i druhá pokladna.


Již od října 2019 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2020. Po projednání v radě města, na finančním výboru a na pracovní schůzce zastupitelstva byl návrh rozpočtu vyrovnán a vyvěšen na stránkách města. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2020 dne 10. 12. 2019.
Odbor správy majetku

Ing. Vladimír Kopecký, vedoucí odboru


Při činnosti na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů odbor provedl výběr plateb za svoz komunálního odpadu od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s firmou FCC. Zpracoval výběry poplatků za odpady 2x v roce v systému SIPO a zpracoval výběry poplatků za odpady, které byly provedeny bankovním převodem a v hotovosti. Ve spolupráci s městským právníkem bylo zasláno velké množství upomínek na nezaplacené poplatky za svoz odpadů a byla zahájena spolupráce s FÚ Nymburk, kdy přeplatky na dani poplatníků dlužících městu byly poukázány na účet města. Tímto způsobem se podařilo snížit pohledávky o cca 37,5 tis. Kč. V červenci 2019 byl pak vytvořen hromadný předpisný seznam za rok 2018, kterým byl vyměřen a navýšen o 50% výše uvedený poplatek těm poplatníkům, kteří ho nezaplatili v roce 2018, nebo ho uhradili v nesprávné výši. Po nabytí právní moci byl tento hromadný předpisný seznam předán k vymáhání. Celkový výběr těchto poplatků pak činil cca 5 543 tis. Kč. Nedoplatky za odpady se podařilo snížit oproti roku 2018 o 307 tis. Kč. Byly zpracovány faktury na  kolektivní systém Asekol a Elektrowin za odběr separovaného odpadu a za zpětný odběr elektrozařízení. Odměny od těchto společností za zpětný odběr separovaného odpadu činily v roce 2019 částku 185 758,- Kč. Pro MěÚ Milovice byl ručně zpracován výběr poplatků za odpady z bytů, které jsou v majetku města Lysá nad Labem v celkovém počtu 456 položek. Ve spolupráci s firmou FCC bylo pro občany města Lysá n. L. pokračováno v sezonním svozu bio odpadu ve formě placené služby. V souvislosti s programem „Třídění odpadu pomocí speciálních pytlů“, do kterého se do konce roku 2019 přihlásilo celkem 874 osob, byly prováděny činnosti související s registrací nových „třídičů“, tiskem etiket, výdejem pytlů, zajišťováním svozových dnů a v neposlední řadě výpočet předpisů za platby za svoz komunálního odpadu na rok 2020 s využitím dosažených slev jednotlivým účastníkům „pytlového sběru“. V rámci tohoto „Pytlového“ sběru bylo v uplynulém období vytříděno a odevzdáno celkem 83 951 kg odpadu. Z toho bylo 60 979 kg papíru, 6 955 kg PET lahví a 16 017 kg směsných plastů. Celková sleva na poplatcích za účast na „pytlovém“ sběru dosáhla hodnoty 167,9 tis. Kč.


Na úseku bytového fondu odbor přidělil 9 bytů, zpracoval 79 zpráv do Bytové komise, RM a do ZM. V daném roce bylo provedeno 1 exekuční vystěhování z městského bytu. Bylo zpracováno 10 předžalobních výzev, podány 3 nové žaloby na vyklizení či na peníze a sepsáno 6 nových splátkových kalendářů. V roce 2019 došlo ke zvýšení nájmů v bytech i v nebytových prostorách určených k podnikání a v souvislosti s tím bylo odesláno přes 500 písemností a podepsáno stejné množství nových nájemních smluv nebo dodatků. Úsek koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích. – realizoval rekonstrukce bytových jader v některých bytech v hodnotě cca 1 900 tis. Kč., výměnu části oken v Milovicích a Lysé nad Labem za více jak 500 tis. Kč a spoustu dalších drobných oprav bytového a nebytového fondu v majetku města.

Díky opatřením přijatým již v minulém roce, došlo k dalšímu výraznému omezení přílivu potencionálních neplatičů či problémových nájemníků. Zároveň se podařilo udržet dluhy v oblasti bytového hospodářství ve výši z konce roku 2018.

Při správě nebytových prostor byly uzavřeny 2 nové nájemní smlouvy, ukončeny 2 nájemní smlouvy. Bylo zveřejněno celkem 5 záměrů na pronájem či výpůjčku. Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města a údržba veřejných WC v nákladu 437 tis. Kč. Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. Díky tlaku na platební morálku nájemců se daří držet pohledávky města za pronájem nebytových prostor na poměrně nízké úrovni do 100 tis. Kč. Neuhrazené pohledávky jsou, po zaslání předžalobních výzev, předány právníkovi k řešení soudní cestou nebo je na ně připravován splátkový kalendář. Byla provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.


Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2019 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města v nákladu 1 110 tis. Kč. Opravu propustku na Řehačce v částce 924 tis. Kč, opravu komunikace U Nadjezdu v částce 190 tis. Kč, opravu komunikace Ke Střelnici v částce 299 tis. Kč, opravu komunikace Jaromírovi sady metodou „PowrCem“ za 2 368 tis. kč, oprava komunikace Komenského za 1 936 tis. Kč. Drobné opravy ostatních komunikací stály v součtu dalších cca 617 tis. Kč. Rekonstrukce chodníku v Olbrachtově ulici stála 1 513 tis. Kč, chodníku v úseku Resslova – Uzavřená stála 730 tis. Kč. Překládka chodníku Komenského přišla na 650 tis. Kč a chodníku v Dvořákově ul na dalších 704 tis. Kč.

Opravy mozaikové dlažby na náměstí i chodnících, opravy propadlé dlažby, překládky, opravy odvodnění a obrubníků a opravy po haváriích v celém městě stály téměř 975 tis. Kč.


Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 50 rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací, 13 rozhodnutí na napojení na komunikace, 31 rozhodnutí o uzavírkách a objízdných trasách a 65 souhlasů s výkopovými pracemi a předloženo 31 příspěvků do jednání RM a 6 do ZM. Mimo to byla vyřizována agenda spojená s půjčováním vysoušečů a objednáváním a evidencí popisných čísel, řešeny různé pojistné události. Kapitolou sama pro sebe je pak vyřizování velkého množství korespondence, včetně elektronické.
Při správě dopravního značení byly, při nákladech 253 tis. Kč., provedeny instalace nového dopravního značení, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, přechodné značení při haváriích, provedeny opravy zpomalovacích prahů, opravy osvětlení přechodů, zajištěna výroba a instalace kovových zábran aj. Pronájem dopravního značení na objízdné trase kolem Kovony vyšel městskou pokladnu na 186 tis. Kč.


Příspěvek města na dopravní obslužnost a zajištění změn v jízdních řádech byl za rok 2019 v částce 1 910 tis. Kč.


V rozpočtové kapitole údržby majetku města byla zajištěna oprava několika kusů zábradlí po haváriích za 58 tis. Kč, Oprava ZUŠ po pojistné události stála 245 tis. Kč, ale z pojišťovny došlo k vymožení 253 tis. Kč zpět. Dále byly provedeny další desítky oprav na objektech ve správě a majetku města v celkové částce 789 tis. Kč. Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na opravy sedáků laviček, na nákup laviček nových, na opravy odpadkových košů, nákup nových kolostavů a opravu starých, opravy Meteostanice, opravy naučných stezek, opravu věžních hodin, výroba cedulí a nápisů a dalších drobných oprav bylo celkem vynaloženo dalších 182 tis. Kč.


Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně a čistoty města, údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství provádělo níže uvedené činnosti:

Psí útulek:

Ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2019 umístěno v útulku ve Velaz, a. s. Hrabanov celkem 46 psů odchycených na území města. 34 psů bylo vráceno majitelům a 12 zvířat dostalo nový domov. Za celý rok 2019 vydalo město Lysá n. L. za provoz tohoto zařízení 172 tis. Kč. Fota a seznamy psů, nalezených v Lysé nad Labem, jsou měsíčně uvedeny v městských LISTECH, na vývěsce v podloubí radnice a na internetových stránkách (www.pejscilysa.wz.cz).

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo město Lysá n. L. 402 tis. Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišel město na 3 965 tis. Kč a tříděný sběr na 2 572 tis. Kč. Celkový náklad na svoz popelnic se směsným odpadem byl v částce 4 031 tis. Kč. Náklady na pytlový sběr vyšly na 196 tis. Kč. Celkové náklady za směsný i tříděný odpad se tedy v roce 2019 vyšplhaly na 11 166 tis. Kč.

Firma EKO-KOM zaslala čtvrtletní odměny za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 v těchto částkách:

 • IV. Q. 2018 - 266 261 Kč

 • I. Q. 2019 - 319 668 Kč

 • II. Q. 2019 - 298 843 Kč

 • III. Q. 2019 - 287 683 Kč

Celkem r. 2019: 1 172 455 Kč


Položka čistota města obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce. Tyto činnosti stály městskou pokladu více jak 3 245 tis. Kč. Za poklesem nákladů je skutečnost, že s ohledem na mírný průběh zimy nebyly čerpány finance na zimní údržbu v plánované výši. Není možné opominout i skutečnost, že Město zřídilo „Technickou skupinu“, která se na čistotě města podílí.

V roce 2019 byly do vybraných stanovišť nově doplněny kontejnery na svoz kovových odpadů, BIO a na svoz textilu. Došlo i rozšíření počtu nádob na nápojové obaly.

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce byly vyčísleny na 930 tis. Kč. Doplnění VO pak stálo dalších 401 tis. Kč.

Městská zeleň:

Náklady na údržbu zámeckého parku dosáhly celkově výše 1 308 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny náklady na terénní úpravy, údržba parcely 4/1, založení nových záhonů s trvalkami, výsadba dřevin, výsadba letničkových záhonů, zálivky po parku a veškerá běžná údržba parku. Údržba automatických závlah v parku vyšla na 18 tis. Kč. V roce 2019 se Město začalo starat i o údržbu zámeckých teras.

Částka 3 130 tis. Kč byla vynaložena za veřejnou zeleň - je v ní zahrnuto veškeré kácení, ošetření chemickými postřiky, seče travnatých ploch, pěstební a zdravotní řezy keřů a stromů, drcení větví, řezy živých plotů, výsadba květinových záhonů a jiná běžná údržba zeleně. V roce 2019 bylo provedeno odborné ošetření stromů v intravilánu města za 408 tis. Kč. Výsadba nové zeleně – cibulovin, letniček, stromů, keřů a trvalekbyla ve městě provedena za částku 400 tis. Kč. Z toho bylo vysazeno 80 nových stromů. Vyčištění pozemků od náletových dřevin stálo 183 tis. Kč.


Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů daného úseku:

daň z nemovitosti předplacená – je účtem průběžným, geometrické plány – 100 tis. Kč, odborné posudky – 100 tis. Kč, pozemkové úpravy – 250 tis. Kč, údržba hřbitova – 287 tis. Kč. Za spotřebu elektrické energie při provozování VO zaplatí město cca 3 000 tis. Kč.


Výkaz příjmů:

za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet se vybralo 13.570 tis. Kč a hřbitovní poplatky činily v roce 2019 – 296 tis. Kč.

Příjmy ze sběrného dvora: - za prodej dřeva 53 tis. Kč.

 • za uložení suti, odpady od živností 158 tis. Kč.


Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2019 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem 113 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků, prodeje pozemků a jejich výkupu, směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemenu. Na vývěskách města a na internetových stránkách bylo zveřejněno 18 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Pro jednání ZM bylo předloženo 59 zpráv.

Za účelem prodeje obecních pozemků byla sepsána 1 kupní smlouva za částku 1,- Kč (prodávající Město Lysá n. L.), smluv o výkupu pozemků bylo 25 za částku 45 807 tis. Kč – (kupující Město Lysá n. L.). Smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného sepsané v roce 2019 bylo 14 a představují hodnotu 21 tis. Kč, smluv o zřízení věcného břemene byly podepsány 4. V roce 2019 byla podepsána i 1 smlouva o bezúplatném převodu pozemků. Dále byla zpracována 2 prohlášení o uznání vlastníka pozemku ve prospěch města.

Ke konci roku 2019 bylo na odboru evidováno 115 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 412 tis. Kč, 115 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 69,9 tis. Kč a 33 nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města v ceně 115 tis. Kč.

Bylo zadáno 16 geometrických plánů – týkajících se prodeje, výkupu či směny pozemků. Zároveň bylo podáno 14 žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Objednáno bylo celkem 5 znaleckých posudků na finanční ocenění nemovitých věcí, 1 hydrogeologický posudek a 1 posouzení technického stavu věcí.


Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n. L. a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n. L.

V prosinci byla provedena inventura pozemků. Během roku byla prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínekvč. vyřizování související agendy daného úseku. Byla zajištována agenda výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa a zajišťování potřebných souhlasů pro komplexní pozemkové úpravy v katastru Lysá nad Labem a Litol.


Další činností odboru správy majetku, pak bylo v roce 2019 zajištění stavebních povolení, stavebních dozorů, kolaudačních řízení, demoličních výměrů a související administrativní činnost. I zde bylo zpracováno mnoho dalších písemností a podkladů do jednání RM a ZM. Na menších stavebních akcích byl naším odborem vykonáván i stavební dozor. V průběhu roku 2019 byly zrealizovány mimo jiné tyto akce:

Oprava a údržba budovy MěÚ a obřadní síně za 921 tis. Kč, oprava hasičské zbrojnice za 1 598 tis. Kč, opravy a úpravy budovy č. p. 28 a 29 pro potřeby technické skupiny a ÚP stály 1 903 tis. Kč, opravy ve smuteční síni byly za 130 tis. Kč, doplnění VO a mnoho dalších akcí.


V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 18 smluv budoucích o zřízení věcného břemene a 7 smluv o zřízení věcného břemena s příjmem 121,7 tis. Kč. Dále bylo sepsáno 5 Plánovacích smluv vč. dodatků, 5 kupních smluv na převod infrastruktury do majetku města a 6 dohod vlastníků provozně souvisejících VaK.

Bylo zpracováno velké množství důvodových zpráv do jednání RM a ZM, vystaveno více jak 50 faktur a vypsáno 8 veřejných zakázek na služby a stavební akce jako například ZŠ JAK – rekonstrukce stoupaček v pavilonu D za 1 115 tis. Kč, ZŠ Komenského rekonstrukce toalet pavilonu C za 3 057 tis. Kč. Zadláždění vjezdu vč. odvlhčení a opravy zdi v ZŠ B. Hrozného č. p. 12 vyšla na 963 tis. Kč, rekonstrukce podlah v 1. a 2. patře pak stála 660 tis. Kč. Práce v MŠ Čtyřlístek vyšly celkem na 581 tis. Kč. Opravy tělocvičny v ZŠ Litol stály 452 tis. Kč. Rekonstrukce šaten na hřišti v Litoli dosáhly hodnoty 4 086 tis. Kč.


Drobné opravy ve školách a školkách 288 tis. Kč, provoz a údržba veřejných toalet dalších 437 tis. Kč.


V rámci činností souvisejících se správou a údržbou vodovodních a kanalizačních řadů byly realizovány havarijní opravy vodovodního a kanalizačního řadu ve městě v hodnotě 1 833 tis. Kč. Práce na opravách a výměně vodovodních šoupat a hydrantů stály 3 018 tis. Kč. Čištění a opravy dešťových a kanalizačních vpustí stály 699 tis. Kč. Výměny vodoměrů stály dalších 34 tis. Kč. Výměna vodovodního řadu v ul. Komenského stála v roce 2019 cca 2 000 tis. Kč. Další opravy vodovodů a kanalizací, opravy a výměny čerpadel vyšly na dalších více jak 1 000 tis. Kč. Zdaleka největší akcí však byla výměna VaK v křižovatce pod nadjezdem v Litoli, a v ulici Na Zemské stezce po obou stranách nadjezdu, včetně rekonstrukce přípojek, VO, chodníků a komunikace. Akce proběhla v souvislosti s uzavřením oblasti při rekonstrukci nadjezdu. Celkové náklady dosáhly hodnoty převyšující částku 12 mil. Kč.

Deratizace a pokládky nástrah pak stály dalších 104 tis. Kč.

Mimo uvedené akce většího rozsahu bylo provedeno velké množství akcí údržbového charakteru a akcí souvisejících s drobnějšími opravami a administrativní činností.
Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Diana Samková, vedoucí odboruOdbor výstavby a životního prostředí zahrnuje od 1. 5. 2019 agendy obecného stavebního úřadu, úřadu územního plánování, vodoprávního úřadu, životního prostředí a památkové péče.

Stavební úřad

v roce 2019 vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Jiřice, Stratov, Ostrá, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství

Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností (Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Ostrá, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec).

 Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 přijal stavební úřad 1808 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednal:

Na úseku územního rozhodování: 

41Sloučených územních souhlasů a ohlášení staveb
80Územních souhlasů
17Územních rozhodnutí o umístění stavby a změny stavby
15Územních rozhodnutí o dělení   pozemků
3Územních rozhodnutí – změna využití území
27Územních rozhodnutí ve spojeném   řízení se stavebním

Na úseku stavebního řádu:

1 Veřejnoprávní smlouva - povolení stavby

4   Změna stavby před dokončením

19Ohlášení staveb
19Stavebních povolení včetně povolení změny před dokončením
21Dodatečných povolení staveb
6Povolení odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)
11Řízení o nařízení odstranění nepovolených staveb
6Kolaudačních rozhodnutí podle zákona č. 50/1976 Sb.
48Kolaudačních souhlasů
1Oznámení o užívání a závěrečných kontrolních prohlídek


768


Oznámení o dokončení stavbyZměn v užívání staveb (oznámení a rozhodnutí)
20Výjimek z vyhlášek č. 268/2009 Sb. a 501/2006 Sb.
  2 Zkušební provoz


1 Nutné zabezpečovací práce


21 Ověření projektové dokumentace


4 Závazná stanoviska


2 Stížnosti


V rámci státního dozoru bylo provedeno 91 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 110 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

V rámci výkonu státní správy vkládal stavební úřad do registru nemovitostí nově vzniklé stavby a veškeré změny na stavbách v celkovém počtu 470.

V průběhu roku 2019 spolupracoval stavební úřad s Katastrálním úřadem při revizi katastru nemovitostí pro obce Přerov nad Labem, Bříství.

V rámci příprav pro sčítání lidu, domů a bytů, které se uskuteční na jaře roku 2021, stavební úřad došetřil, a doplnil do statistiky technickoekonomické atributy u 119 stavebních objektů

Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona u 12 přestupků, další dva přestupky byly zahájeny již v  roce 2018 a rozhodnuto o nich bylo v roce 2019.


Úřad územního plánování

Dne 26. 6. 2019 schválilo zastupitelstvo města z vlastního podnětu pořízení změny č. 2 a 3 územního plánu Lysá nad Labem zkráceným způsobem. Vybraný zpracovatel začal pracovat na návrhu těchto změn.

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem též v červnu rozhodlo o pořízení územní studie Nová Litol, která bude podkladem pro změnu územního plánu. V roce 2019 pořizovatel zhotovil zadání územní studie a probíhal výběr architekta, který tuto studii vypracuje.

Pro Lysou nad Labem byla zpracována územní stude Přístaviště, jejíž možnost využití jako podkladu pro rozhodování v území pořizovatel schválil dne 20. 5. 2019.

V lednu 2019 pořizovatel zhotovil zadání územní studie Lysá nad Labem - Byšičky, a zaslal jí žadateli. Návrh územní studie zatím nebyl pořizovateli předložen.

Pořizovatelskou funkci vykonával v těchto okolních obcích:

Jiřice – schválením zprávy o uplatňování ÚP Jiřic dne 3. 5. 2017 bylo zároveň schváleno zadání změny územního plánu Jiřic; v roce 2019 ovšem projektant nestihl vyhotovit návrh změny územního plánu, takže projednávání bude pokračovat v roce 2020.

Starý Vestec – pořizuje se nový územní plán Starého Vestce, proběhlo veřejné projednání, a protože bylo třeba návrh upravit, tak i opakované veřejné projednání. Pořizovatel provedl vyhodnocení výsledků projednávání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrh byl předložen zastupitelstvu obce Starý Vestec k vydání.

Pro Obec Semice byla pořizována územní studie Na Husánku, jejíž pořízení byla dáno územním plánem jako podmínka pro rozhodování v území. Využití územní studie bylo pořizovatelem schváleno de 20. 11. 2019.

V roce 2019 pořizovatel zpracovával tři zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Tyto zprávy se zpracovávají každé 4 roky od vydání územního plánu. Byly posuzovány územní plány Přerova nad Labem, Staré Lysé a Ostré. Zprávu o uplatňování Přerova nad Labem schválilo zastupitelstvo obce dne 6. 11. 2019. Zpráva je zároveň zadáním změny územního plánu. Zpráva o uplatňování územního plánu Ostrá byla schválena zastupitelstvem obce dne 10. 12. 2019, a nevyplynula z ní potřeba pořízení změny územního plánu. Zpráva o uplatňování územního plánu Stará Lysá byla zpracována a projednána. Schválena bude na začátku roku 2020 a bude zároveň zadáním změny územního plánu Staré Lysé.

Pro Starou Lysou byla dále v roce 2018 pořizována Územní studie ÚS 4 – jih, pořizovatel schválil možnost jejího využití dne 29. 1. 2019.

Úřad územního plánování vydal v rozsahu své působnosti 48 vyjádření, 18 územně plánovacích informací a 151 závazných stanovisek podle § 96b stavebního zákona. Svá závazná stanoviska z hlediska územního plánování podle § 96b stavebního zákona dále zapracoval do 79 koordinovaných závazných stanovisek a 80 závazných stanovisek odboru výstavby životního prostředí. Pořizovatel dále posoudil 9 návrhů na změnu územních plánu v rámci ORP, které se svým stanoviskem předložil zastupitelům obcí k rozhodnutí.Životní prostředí


 OVŽP vykonává činnost na úseku státní správy jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a jako obecní úřad obce s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

OVŽP vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb. V roce 2019 vydal OVŽP jako dotčený orgán 203 závazných stanovisek a 77 závazných koordinovaných stanovisek k záměrům, k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a dalším záměrům, které by mohly mít nebo mají vliv na životní prostředí.

V působnosti OVŽP jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.


Ochrana ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb.

Úřad kontroluje provoz nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, a proto v roce 2019 řešil 1 stížnost, která se týkala nevhodného spalování v kotli. Na základě proběhlé kontroly nebylo shledáno porušení povinností provozovatele stacionárního zdroje uvedených v § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán ochrany ovzduší vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2. V rámci této agendy bylo vydáno 74 závazných stanovisek.


Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb.

V roce 2019 bylo provedeno 73 kontrol u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. U kontrol nakládání s odpady z provozu zařízení byla dojednána náprava. Bylo přijato a zpracováno 209 hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu. V roce 2019 bylo těchto závazných stanovisek vydáno 205.

Ochrana vod – činnost vodoprávního úřadu je vykonávána podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – speciální stavební úřad a podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vodoprávní úřad přijal celkem 493 písemností spojených se svou činností, z toho bylo 297 podání. Bylo vydáno 23 stavebních povolení včetně dodatečných povolení, 34 společných územních a stavebních řízení, 4 povolení prodloužení platnosti stavebního povolení, 9 povolení změny stavby před dokončením, 1 povolení odstranění stavby, 1 povolení výjimky z obecných podmínek pro výstavbu, 95 povolení nakládání s vodami včetně prodloužení povolení, 7 společných územních souhlasů a souhlasů s provedením ohlášené stavby domovní čistírny odpadních vod, 1 povolení změny dokončené stavby, 44 kolaudačních souhlasů včetně kontrolních prohlídek po dokončení stavby, 1 rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu, 1 povolení k některým činnostem podle § 14 vodního zákona, 7 souhlasů s provedením stavby nebo činnosti podle § 17 odst. 1 vodního zákona, 17 souhlasů s provedením průzkumných hydrogeologických vrtů podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, 1 povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, 9 závazných stanovisek, 13 závazných stanovisek k souboru staveb, 4 rozhodnutí schválení havarijních plánů, 1 schválení kanalizačního řádu, 4 vyjádření k existenci stavby či pozemku v záplavovém území vodního toku Labe, 1 potvrzení existence vodního díla, 2 stanoviska ke změně druhu pozemku. Vodoprávní úřad šetřil 3 podněty, 1 přestupek a 1 žádost postoupil pro místní nepříslušnost.

Na správních poplatcích bylo vybráno 85 000 Kč.

Orgán ochrany přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb.v roce 2019 vypravil pro celý správní obvod celkem 313 písemností. Stěžejními dokumenty byla stanoviska k územním plánům obcí Stará Lysá a Starý Vestec. Podstatnou část zabírala korespondence v přestupkové agendě. Významné krajinné prvky byly řešeny v 5 kladných závazných stanoviscích (údržba vodotečí, kácení, stavby); 2 řízení byla zastavena (kácení dřevin v prvcích ÚSES). Dále byly vydány 3 souhlasy k ošetření památných stromů a 2 souhlasy k činnosti v ochranném pásmu památných stromů. Byly řešeny 2 výjimky k odstřelu kormorána. Orgán ochrany přírody udělil 2 pokuty (za poškození dřeviny a poškození významného krajinného prvku) v souhrnné výši 10 000 Kč. Dále Bylo prověřeno 17 oznámení o pěstebním kácení dřevin a 7 oznámení o havarijním kácení.

Pouze v katastrálním území Lysé nad Labem a Litol bylo vydáno 22 povolení ke kácení (jak na městských pozemcích, tak i na soukromých zahradách), 7 nesouhlasů ke kácení dřevin, 16 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby.

Orgán ochrany přírody průběžně spolupracoval s dalšími orgány veřejné správy, zejména Českou inspekcí životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Týrání zvířat – zákon č. 246/1992 Sb.v roce 2019 vypravil pro celý správní obvod celkem 78 písemností. Bylo rozhodnuto o 17 přestupcích (únik zvířat z místa chovu a týrání). Celkem byly uloženy sankce v souhrnné výši 147 600 Kč. Kromě toho byla 3 zvířata odebrána do (předběžné)náhradní péče a 1 zvíře propadlo do majetku státu. Ve 2 případech byl uložen zákaz chovu.

Orgán ochrany zvířat průběžně spolupracoval s dalšími orgány veřejné správy, zejména Krajskou veterinární správou pro Středočeský kraj a Městskou policií Lysá nad Labem a Milovice (odebírání zvířat).

Rostlinolékařská péče – zákon č. 326/2004 Sb. V roce 2019 byly řešeny 4 podněty na omezení šíření škodlivých organismů. V obvodu města Lysá nad Labem bylo zaevidováno 40 stanovišť včelstev.


Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/92 Sb.: V roce 2019 bylo přijato 183 písemností, 1192 písemností odchozí pošta, bylo vydáno 79 závazných stanovisek - souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, podnikatelských staveb, komunikací, zpevněných ploch dle §9 zákona, dle § 11 zákona bylo vydáno 100 rozhodnutí o peněžitém odvodu za zábor zemědělské půdy, celkem byly odvody předepsány v částce 1 588 198 Kč. 

Dle §1 odst. 4) byla vydána 3 rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o zemědělskou půdu, dle §7 bylo vydáno 2 vyjádření s vedením podzemní trasy na zemědělské půdě.


Lesy- činnost orgánu státní správy lesů je vykonávána v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákonem 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s dalšími prováděcími vyhláškami.

V rámci své působnosti a kompetencí mu svěřených se orgán státní správy lesů vyjadřuje k předloženým žádostem, zejména ve věci provádění stavební činnosti, dělení pozemků, tvorbě územních plánů atd.

Správní orgán vydal 7 závazných stanovisek k umístění stavby v pásmu do 50 m od lesa. Bylo vydáno 9 odkladů z doby zalesnění a zajištění porostů a jedna výjimka z velikosti a šířky holé seče. Správní orgán vedl jedno řízení o trvalém odnětí z pozemků určených k plnění lesa.

Od Krajského úřadu Středočeského kraje bylo získáno celkem 155 731 Kč jako příspěvek na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin a činnost odborných lesních hospodářů. Následně orgán státní správy lesů prováděl kontrolu účelnosti vynaložených finančních prostředků.

Státní správa lesa při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.


Myslivost – V rámci výkonu státní správy myslivosti byla vedena 3 řízení ve věci omezení vstupu do částí honitby dle zákona č. 449/2001 Sb., jeden souhlas s lovem bez vypracování plánů a dvě zvýšení plánu lovu černé zvěře. Bylo vedeno jedno řízení o přestupku. Byla zpracovávána kompletní myslivecká statistika za uplynulý hospodářský rok 2018 pro 8 honiteb. OMS Nymburk byla poskytnuta dotace ve výši 20 000 Kč na nákup krmné soli pro spárkatou zvěř. Uživatelům honiteb bylo vydáno 230 Ks plomb a lístků o původu ulovené zvěře a 5 loveckých lístků. Byly ustanoveny 2 myslivecké stráže. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk, Poděbrady a Českomoravskou mysliveckou jednotou proběhla v Lysé nad Labem hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s výstavou trofejí.


Rybářství - činnost orgánu státní správy rybářství je vykonávána v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. Celkem bylo vydáno 175 státních rybářských lístků.

Na správních poplatcích a pokutách na úseku státní správy lesa, myslivosti a rybářství bylo celkem vybráno 99 853 Kč.

Památková péče:

V roce 2019 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR - Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 1 509 000 Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem se na konečnou fázi repase a výměny oken fary č. p. 7 z Programu regenerace zafinancovala částka ve  výši 190 000 Kč, z města 39 469 Kč. Finanční částka 1 319 000 Kč z téhož Programu a částka 1 416 537 Kč z města jako vlastníka se investovala do celkové obnovy domku zahradníka v zámeckém parku.

Středočeský kraj - Domov Na Zámku obdržel na repasi 20 ks oken zámku č. p. 1. z Programu 380 000 Kč a 100 000 Kč z města. Celková repase a výměna těchto oken se v roce 2019 dokončila.

V roce 2018 bylo také provedeno restaurování jižní vstupní litinové brány a části plotu (vedle vrátnice) - vstup do areálu zámeckého parku v celkové výši 1 286 678 Kč. Na tuto akci bylo požádáno v rámci Programu regenerace – rezervy, žádost bohužel nebyla uspokojena. V roce 2019 se celkovou obnovu brány podařilo dokončit (zrestaurování pravého křídla vrat a části plotu) za finanční částku 1 500 000 Kč placenou městem. Další akcí města byla 2. etapa revitalizace cest v zámeckém parku. Město investovalo 2 382 314 Kč.

Dále bylo dokončeno restaurování 2 ks bust z ohradní zámecké zdi formou vysekání kamenných kopií ve výši 150 000 Kč.


Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (zkráceně „Program ORP“) jsme získali 180 000 Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Finanční prostředky byly v plné výši použity na 1. etapu opravy krovu a střešního pláště lodi a presbyteria v kostele sv. Máří Magdalény v Semicích.


Na úseku památkové péče bylo vydáno 13 závazných stanovisek, 25 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně a kulturní památky, 79 vyjádření v rámci koordinovaného stanoviska a 203 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů MK ČR a KrÚ SK - Program regenerace, Program „ORP“ a Fond kultury a obnovy památek.


Celkově se Město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 5 588 320 Kč.


OVŽP na úseku památkové péče spolupracuje s Komisí regenerace městské památkové zóny. Komise regenerace MPZ se zpravidla schází dvakrát ročně. Členové Komise regenerace MPZ navrhují a doporučují dle aktuálního stavu památek nejohroženější z nich k obnově, monitorují obnovu objektů v městské památkové zóně, poukazují na různé stavební činnosti v území a pomáhají při regeneraci památek.Obecní živnostenský úřad

Ing. Radek Pýcha, vedoucí odboruObecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání, na úseku evidence zemědělského podnikání a také agendu týkající se výherních hracích přístrojů.


Přehled nejdůležitějších změn v roce 2019 v agendě živnostenského úřadu


Důležitým dokumentem byla z hlediska živnostenského podnikání v roce 2019 novela nařízení vlády č. 143/2019, která nabyla účinnosti 1. 7. 2019. Kromě doplnění a změny obsahových náplní některých živností, přineslo toto nařízení v souvislosti se změnou zákona o distribuci pojištění a zajištění novou vázanou živnost „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“, která byla dříve v § 3 živnostenského zákona – tj. činnost, která není živností podle tohoto zákona. Dále se tímto nařízením zrušila vázaná živnost „Zpracování návrhu katalogizačních dat“, která se svou náplní přesunula do živnosti volné. Další důležitou změnou bylo zapracování novely zákona o cestovním ruchu, kterou byla rozšířena koncesovaná živnost „Provozování cestovní kanceláře“ na „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb“ a s tím související změna obsahové náplně oboru živnosti volné „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“.

V souvislosti se zprovozněním nové aplikace elektronického podání JRF (od 1. 1. 2019), probíhala v roce 2019 zvýšená kontrola zpracování elektronických podání zaslaných prostřednictvím této aplikace do datových schránek úřadů. Tato aplikace by měla být pro veřejnost další z možností, jak učinit podání na živnostenském úřadě.

V rámci pravidelných porad s Krajským živnostenským úřadem bylo dohodnuto, že i v budoucím období se bude pokračovat ve společné kontrolní činnosti s pracovníky ČOI ve stejném rozsahu a v termínech podle dosavadního harmonogramu.


Statistická část (Podnikatelé, Zemědělští podnikatelé, Hazardní hry, CzechPoint, Validační místo)


K 31. 12. 2019 bylo v evidenci 5 306 (o 98 více než 2018) místně příslušných podnikatelů, z toho 4 807 fyzických osob (včetně osob zahraničních) a 499 právnických osob (včetně zahraničních právnických osob). Živnostenských oprávnění bylo evidováno celkem 7 613 (o 212 více než v 2018).

V roce 2019 bylo živnostenským úřadem Lysá nad Labem vydáno 421 výpisů ze živnostenského rejstříku (o 33 méně než v roce 2018) jako průkazů živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Dále bylo vydáno 285 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku - o 35 více než v roce 2018 (zápis provozovny, přerušení, pokračování v provozování živnosti, změny odpovědných zástupců). Bylo vydáno 96 rozhodnutí (o 14 více než 2018) o zrušení živnostenského oprávnění – z toho 7 rozhodnutí sankčních. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 28 výpisů (o 1 více) z živnostenského rejstříku. Celkem v roce 2019 bylo přijato 871 podnětů (o 18 méně). Bylo dále zpracováno 1 555 avíz (tj. informace z ostatních veřejných rejstříků).

V roce 2019 bylo provedeno 86 kontrol (o 32 více než v 2018) podnikatelských subjektů (23 právnických osob, 63 fyzických osob) z toho 5 bylo postoupeno pro nepříslušnost jiným živnostenským úřadům. Uloženo bylo 16 blokových pokut (o 8 více než 2018) v celkové výši 7 600 Kč. Pravidelně byly prováděny společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.


Obecní živnostenský úřad poskytoval rady týkající se živnostenského a zemědělského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s výše uvedenou problematikou.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2019 byla vydána 2 osvědčení FO, 6 usnesení FO, 5 potvrzení o přerušení FO, 2 osvědčení PO a 1 usnesení PO. Celkem je v obvodu Lysá nad Labem evidováno 135 (o 8 méně než v roce 2018) zemědělských subjektů (103 fyzických osob, 1 zahraniční fyzická osoba a 31 právnických osob).

Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2019 odborem obecní živnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v celkové výši 199 720 Kč (197,3 tis. živnostenští podnikatelé a 2,42 tis. zemědělští podnikatelé).

Další činností vykonávanou obecním živnostenským úřadem je vydávání povolení k umístění herního prostoru hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2019 bylo vydáno 8 změnových povolení, 2 povolení byla na žádost zrušena. Dílčí odvody z provozu technických zařízení činily za rok 2019 9 273 395,88 Kč (příjem obce).

Od 1. 4. 2019 začal na odboru fungovat CzechPoint a za rok 2019 se vydalo 5 výpisů z bodového hodnocení řidiče, 1 výpis z insolvenčního rejstříku, 50 výpisů z katastru nemovitostí, 24 výpisů z veřejných rejstříků, 128 výpisů z rejstříku trestů, 1 rejstřík trestů právnických osob, 6 výpisů z živnostenského rejstříku, 1 zprostředkovaná identifikace a 1 poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě. Bylo evidováno 59 konverzí dokumentů.

Od roku 2019 funguje živnostenský odbor rovněž jako tzv. „Validační místo MojeID“ pro občany, které má za cíl zajistit v centrálním registru dostatek informací pro jednoznačnou identifikaci vlastníka kontaktu pro případ, že je taková identifikace potřeba. Zatím evidujeme spíše malý zájem o tuto službu (4 validace za rok 2019).
Odbor dopravy

Kateřina Uhrová, vedoucí odboru


Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2019 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.


činnost podle zákona č. 13/1997 Sb.počet
vydaných rozhodnutí73
vydaných stanovisek238


Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o zařazení vozidel taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. Rozhodoval o udělení oprávnění řidiče taxislužby podle § 21c odst. 1 a 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě


činnost podle zákona č. 111/1994 Sb.počet
vydaných průkazů řidičům taxi32
počet zařazených vozidel taxi29Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.


činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.počet
stanovení přechodné úpravy provozu131
stanovení místní úpravy provozu44registr řidičůpočet
celkem evidovaných řidičů21 414
počet vydaných řidičských průkazů1 882
počet přidělených ŘO1 044
počet vydaných mez. řid. průkazů194
počet odebraných řidičských oprávnění208
počet vydaných potvrzení o ztrátě99
počet vydaných karet do digitálních tachografů114bodový systémpočet
předběžně zadržených řidičských průkazů187
celkem potrestaných řidičů2 805
celkem vybodovaných řidičů22


Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl centrální registr silničních vozidel.registr vozidelpočet
nově přihlášená vozidla931
vývoz vozidel344
odhlášená vozidla ze správního obvodu Lysá n. Labemnelze již zjistit
vozidla dočasně vyřazená z provozu295
odcizená vozidla-
celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n. Labem
25 518
celkem provedených elektronických operací v systému RV10 393


Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.činnost podle zákona č. 250/2016 Sb.počet
počet zaevidovaných přestupků1 608
počet postoupených přestupků44
odložených nebo zastavenýchpřestupků
333
počet uložených pokut662
počet zákazů činnosti (zákaz řízení)328


Vymáhání pokut v roce 2019.počet zavedených rozhodnutí
662
počet sjednaných splátkových kalendářů
34
napsáno upomínek
225
předáno k exekuci
556


V roce 2019 byla odborem dopravy zpracovávána agenda spojená se stacionárním radarem umístěným ve Starém Vestci. Přestupky, které nám přeposílá Městská policie a jsou zpracovávány podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacíchČinnost podle zákona č. 361/2000 Sb.počet

počet zaevidovaných přestupků10 040

počet postoupených přestupků2

odložených či zastavených přestupků0

počet uložených pokut1 066Již druhým rokem odbor dopravy vykonává agendu speciálního stavebního úřadu, tzn. povolování a kolaudování dopravních staveb, včetně s tím spojené agendy např. povolování změny stavby před jejím úplným dokončením, prodloužení platnosti stavebního povolení, souhlas s ohlášením stavby, provádění průběžných kontrol realizace stavby, stanovení zkušebního provozu, povolení předběžného užívání stavby, nařízení odstranění stavby, účast na kontrolních dnech atd.
Činnost podle zákona č. 183/2006 Sb.
Počet

vydaná stavební a společná povolení

18

vydané kolaudační souhlasy

14

prodloužení stavebního povolení

3
změna stavby před jejím dokončením3
stanovení zkušebního provozu2
povolení předběžného užívání stavby3
souhlas s ohlášením stavby1V květnu 2019 na odboru dopravy opětovně zahájil svou činnost zkušební komisař, s oprávnění pro skupinu „B1“ a „B“. Provoz je zajišťován jedním vlastním zkušebním komisařem.


žadatelé o řidičské oprávnění, vrácení řidičského oprávnění80368,7% úspěšnost
provedené zkoušky z pravidel provozu na PK947771 řádné176 opravné
provedené zkoušky z ovládání a údržby vozidel4843 řádné5 opravné
provedené zkoušky z praktické jízdy1 071793 řádné278 opravné
Počet registrovaných autoškol v ORP
120 nových registrací0 odejmutí stávajících reg.8 změn v udělené reg.
Na poplatcích vybráno668 400 Kč


V roce 2019 bylo na pokutách za celý odbor dopravy (obecné přestupky, stacionární radar) vybráno (do celkové částky jsou zahrnuty i uhrazené částky z výzev provozovateli MV):
na pokutách vybráno za celý odbor5 602 837 Kč
na výzvách vybráno za celý odbor4 199 050 Kč

CELKEM vybráno

9 801 887 KčOdbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboruÚsek školství:


Školy zřizované městem Lysá nad Labem:


Mateřské školy : MŠ Dráček - ředitelka Bc. Marcela Michňová – počet dětí 50, MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Miroslava Bodláková – počet dětí 148, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, DiS. – počet dětí 99, MŠ Mašinka - ředitelka Bc. Jana Stegmülerová do 23.8.2019, Lucie Pařízková, DiS. Od 24. 8. 2019– počet dětí 78

Základní školy : ZŠ B. Hrozného - ředitelka PaedDr. Irena Jarešová – počet dětí 541, ZŠ J. A. Komenského – ředitelka Mgr. Marie Nováková – počet dětí 582, ZŠ T. G. Masaryka - Litol - ředitel Mgr. Petr Eliška – počet dětí 103

Základní umělecká škola F. A. Šporka- ředitelka Mgr. Vlasta Blažková – počet dětí 715


Školy zřizované Krajským úřadem SK:


Praktická škola a Základní škola se vzdělávacím programem základní školy a základní školy speciální - ředitel Mgr. Petr Tomek – počet dětí cca 86

Střední školy:

Obchodní akademie - ředitelka RNDr. Ivana Dvořáková – počet dětí cca 155

Střední škola designu - ředitelka Ing. Bc. Irena Mázlová – počet dětí cca 263


Stravovací zařízení:


Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r. o. – zajišťuje stravování pro MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. M., OA, ZŠ (speciální), SŠD a pro veřejnost


Školní jídelna při MŠ Dráček

Školní jídelna při MŠ Čtyřlístek


Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno v rozpočtu města celkem 33 407 tis. Kč. Z provozního rozpočtu školám byly poskytnuty účelové prostředky na údržbu a nákup zařízení: MŠ Čtyřlístek na revitalizaci svahu, MŠ Dráček na malování, ZŠ J. A. Komenského na malování, dokončení strukturované sítě PC, nákup nábytku, ZUŠ nákup klavíru a hudebních dechových nástrojů, školní jídelna Scolarest – nákup konvektomatu a myčky do výdejny v Litoli.

Nově byl vytvořen Program volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem, kde příspěvkové organizace města mohly čerpat částku 500 tis. Kč.

Odbor spolupracuje s komisí pro rodinu a školství, která projednává problematiku na úseku školství např. školní stravování, vyjadřuje se k dotacím pro školy, investičním záměrům.


Státní správa ve školství


Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.


Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích. Milovice: ZŠ T. G. Masaryka Milovice – ředitelka Mgr. Lada Flachsová – počet žáků ZŠ 612, ZŠ Juventa Milovice – Mladá – ředitel Mgr. Jaroslav Minařík – počet žáků ZŠ 993, MŠ U Broučků – ředitelka Radka Němečková – počet dětí 120, MŠ Sluníčko – ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 264, MŠ Kostička – ředitelka Bc. Jana Křišťanová – počet dětí 207, ŠJ Milovice – ředitelka Iveta Pelcová – počet strávníků 635, ZUŠ Milovice – zahájila činnost 1. 9. 2019 - ředitelka MgA. Romana Matějková – počet žáků 195

Ostrá: MŠ Ostrá – ředitelka Mgr. Jitka Fránková – počet dětí 28

Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 53 – počet žáků ZŠ 144, ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem – ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 193

Semice: ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 237, MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 58

Stratov: MŠ Stratov – ředitelka Bc. Renáta Kňapová – počet dětí 28

Stará Lysá: MŠ Zitinka – zahájila činnost 1. 9. 2019 – ředitelka Klára Cásková – počet dětí 20


Úsek sociálních věcí a zdravotnictví


Náplní práce sociálních pracovníků obce je sociální práce s občany. Mezi nejdůležitější formy této práce patří zejména poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé sociální situace nebo k jejímu předcházení, vyhledávání občanů, kteří takovou pomoc potřebují, práce s těmito občany a spolupráce s institucemi poskytujícími sociální služby.


V roce 2019 bylo v evidenci odboru celkem 384 spisů rodin s trvalým pobytem a 127 spisů rodin s faktickým pobytem ve správním obvodu MěÚ v Lysé nad Labem. Pracovníci zdejšího odboru se zúčastnili 293 soudních jednání ve věci výchovy a výživy dětí před a po rozvodu, soudních jednání trestního senátu a dalších soudních jednání v zájmu nezletilých dětí, kde byli ustanoveni kolizním opatrovníkem. K 31. 12. 2019 bylo v našem správním obvodu umístěno 14 dětí v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Za rok 2019 bylo na žádost odboru vydáno Okresním soudem v Nymburce 9 předběžných opatření dle ust. § 452 odst. 1 Zákona č. 292/2013 Sb., zvláštní řízení soudní, kdy je dítě ohroženo na zdraví či životě, nebo je závažně narušen nebo ohrožen jeho příznivý vývoj. Pracovníci odboru během roku asistovali orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii ČR) u případů domácího násilí, u kterého byly přítomny nezl. děti, u případů, kdy došlo k vykázání jednoho z rodičů ze společného obydlí. Rovněž spolupracovali u případů, kdy došlo k tělesnému týrání dětí, popřípadě, kdy došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte nebo se jednalo o zanedbávání dětí. Na konci roku 2019 bylo zdejším odborem evidováno 38 pěstounů a 11 poručníků, v pěstounské péči je do současné doby umístěno 43 dětí, v péči jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu 4 dětí, 2 děti v pěstounské péči na přechodnou dobu a 11 dětí v osobní péči poručníka. Rovněž odbor eviduje 1 podanou žádost o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči a 3 žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli.

Nelze opomenout, že pracovnice sociálně-právní ochrany dětí věnovaly spoustu času rodinám, které se ocitly v obtížné finanční situaci, která měla za následek rostoucí dluhy na nájemném. Toto se týká zejména města Milovic. Těmto rodinám byla nabídnuta veškerá možná pomoc spočívající v sociálním poradenství, spolupráci s firmami zabývající se správou nemovitostí, spolupráci s Odborem správy majetku města a městským právníkem.


Úsek sociálně-právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež


V roce 2019 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 38 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní rizikové formy chování spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole, útěků z domova, užívání OPL (omamných psychotropních látek a jedů) atd. Z celkového počtu 38 dětí jde o 14 nezletilých, dětí do 15 let a 24 mladistvých, 15-18 let, 9 dívek a 29 chlapců. Trestnou činnost v roce 2019 páchalo 6 mladistvých a 5 nezletilých. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 38 dětí jich 79 % bydlí v Milovicích, 15,8 % v Lysé nad Labem a 5,2 % zbývá na děti z ostatních obcí v místní příslušnosti MěÚ Lysá nad Labem.


Srovnání počtu dětí evidovaných kurátorem pro děti a mládež dle jejich bydliště od roku 2010.


Bydliště / rokMiloviceLysá nad LabemOstatní obce
201054, 6537,218,14
201154,7837,397,83
201253,7637,648,6
201360,732,86,5
201467,920,811,3
2015741610
201665,219,115,7
201756,829,713,5
201878,317,44,3
20197915,85,2

počty uvedeny v %


V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.


Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit, že v roce 2019 byl zaznamenán pokračující nárůst užívání marihuany, metamfetaminu (pervitinu) a extáze, které jsou v našem regionu bohužel velmi lehce dostupné. Rovněž je nutné upozornit na velký nárůst konzumace alkoholu a to nejen u mladistvých, ale i u nezletilých!!


Na závěr je důležité vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.


Přenesená působnost

V roce 2019 bylo v rámci sociální práce obce s rozšířenou působností řešeno 447 případů. Šlo především o případy zajištění pomoci s vyřizováním osobních dokladů, zajištěním ubytování, řešením záležitostí u soudů, pomoc s vyřizováním dluhů i lékařské péče a vypracování zpráv a posudků. Dále byly řešeny případy exekucí a insolvence u nájemníků bytového fondu měst Čelákovice, Lysá nad Labem a Milovice, kteří mají své trvalé bydliště ve správním obvodu ORP Lysá nad Labem. Opakovaná pomoc byla poskytnuta ve 189 případech, v 258 případech šlo o pomoc jednorázovou.

V rámci práce sociálního kurátora byla 100 osobám ve výkonu trestu a propuštěným z výkonu trestu poskytnuta spolupráce a pomoc ve 153 případech.

Bylo přijato 13 návrhů k řešení přestupků podle zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V 9 případech bylo rozhodnuto o vině a došlo k uložení pokut v celkové výši 21 000 Kč a propadnutí zadržených omamných látek. Dva přestupky byly odloženy a projednání dvou bude ukončeno v roce 2020.

V souvislosti s touto agendou bylo také vydáno 221 posudků spolehlivosti u osob žádajících o vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu nebo žádajících o podmínečné propuštění z výkonu trestu.

Odbor rovněž spolupracoval s lékařskými pracovišti při vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

Na úseku samostatné působnosti:

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2019 cca 66 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 22 žádosti o byty pro manželské dvojice.

V případě potřeby pomáhal odbor sepisovat žádosti o umístění do bytu v DPS, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů. V roce 2019 byli umístěni 3 žadatelé do bytu pro jednotlivce.


Pro volební období 2019 – 2002 byly zřízeny Komise pro sociální věci a zdravotnictví a Komise pro aktivní a šťastný život seniorů. Každá komise má 7 členů a obě pracují pod záštitou našeho odboru. Obě komise se setkávají jednou měsíčně nebo dle potřeby. Komise pro sociální a zdravotnictví se sešla v loňském roce 7 x a společně s odborem projednávala žádosti o finanční dotace z Charitativního programu, různé záležitosti týkající se dětí, seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů, setkávala se s představiteli různých zdravotních nebo sociálních organizací apod. Komise pro aktivní a šťastný život seniorů se sešla také 7 x a projednávala záležitosti týkající se seniorů v našem městě.

Odbor dále zpracovával materiály pro jednání rady města. Radě města na úseku samosprávy bylo v r. 2019 předloženo 25 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně.

Odbor hospodaří s finančními prostředky Charitativního programu, rozpočet činil 200 000 Kč a byl téměř vyčerpán. Dále odbor hospodaří s finančními prostředky Sociálního investičního programu, rozpočet činil 430 000 Kč, z tohoto programu byla převedena částka 50 000 Kč na posílení rozpočtu Senior TAXI, jiné čerpání nebylo.

Odbor dlouhodobě pracuje s Klubem důchodců v Lysé nad Labem, s Klubem důchodců v Litoli a se Seniory v DPS. Jsou sdruženy pod organizaci Zájmová činnost seniorů a mají svůj rozpočet, který vyčerpaly především za kulturní akce.

Město Lysá nad Labem podpořilo projekt Senior TAXI částkou 550 000 Kč, na odboru bylo vydáno 95 průkazů uživatelům Senior TAXI.

Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 6 000 Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. Byly vypraveny dva sociální pohřby. Na úseku Zvláštní příjemce důchodového pojištění bylo sepsáno pouze jedno rozhodnutí o zrušení zvláštního příjemce. Město Lysá nad Labem podpořilo finančním příspěvkem ve výši celkem 50 000 Kč programy primární prevence na Základní škole B. Hrozného a J. A. Komenského. Dále Město Lysá nad Labem, prostřednictvím našeho odboru, poskytlo dotaci na činnost Centra sociálních a zdravotních služeb, o.p.s. Poděbrady a Domácího hospice Nablízku, z.ú.

Odbor dlouhodobě spolupracuje s některými občanskými sdruženími, které působí v našem regionu, především s  Centrem sociálních a zdravotních služeb, o.p.s. Poděbrady, Fokusem Mladá Boleslav, z. s., Centrem sociálních služeb v Lysé nad Labem, z.ú., Farní charitou v Lysé nad Labem, Domácím hospicem Nablízku, z.ú. aj.

Na úseku samostatné působnosti pro sociální věci bylo provedeno v roce 2019 cca 120 místních šetření.


Úsek kultury:


Městská knihovna v roce 2019 vyčerpala 3 400 000 Kč.

Na provoz a údržbu kin bylo vydáno 298 175 Kč a na činnost kin 800 tis. Kč.


Na údržbu a opravu dětských hřišť a sportovního areálu u ZŠ Komenského se vydalo 1 490 tis Kč. Dětská hřiště byla doplněna o nové hrací prvky v celkové výši 160 tis. Kč.


Na podporu činnosti sportovních organizací a sportovních akcí město vydalo v roce 2019 formou dotací 3 100 000 Kč. Bylo vyhověno 29 žádostem. Na podporu činnosti společenských organizací a kulturních akcí město vydalo 1 100 000 Kč. Bylo vyhověno 39 žádostem.

Odbor školství a kultury pořádal tyto akce:


 1. 1. 1. 2019 Novoroční ohňostroj (kompletní zajištění)

 2. 8. 2. 2019 Ples města Lysá nad Labem (kompletní zajištění)

 3. 4. 3. 2019 Předávání vyznamenání (kompletní zajištění)

 4. 17. 3. 2019 PAVEL KOŽÍŠEK – S kouzly kolem světa - v městském kině (divadlo, kompletní zajištění)

 5. LUKÁŠ PAVLÁSEK – STAND UP v městském kině (divadlo, kompletní zajištění)

 6. 11. - 13. 4. 2019 Výstava regiony (vytvoření nových prezentačních panelů Bedřicha Hrozného, vytvoření nových roll-upů Bedřicha Hrozného, zajištění karikaturisty - pro veřejnost zdarma, prezentace města, knihovny).

 7. 4. 5. 2019 SYMPOSIUM k výročí 100 let staroorientalistiky a 140 let od narození Bedřicha Hrozného (oslavy ve spolupráci s Muzeem Bedřicha Hrozného a Farním sborem Českobratrské církve evangelické, koncert Ančerlova kvarteta)

 8. 7. 5. – 23. 5. 2019 Výstava v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k připomenutí významných výročí vědců světového významu – rodáků města Lysá nad Labem

- 140 LET OD NAROZENÍ Prof. PhDr. BEDŘICHA HROZNÉHO - 150 LET OD NAROZENÍ Prof. MUDr. RUDOLFA JEDLIČKY

(vernisáž, výstava ve spolupráci s Muzeem Bedřicha Hrozného, kompletní zajištění)

 1. 8. 5. 2019 Kladení věnců (oslava Dne vítězství s kulturním programem na hřbitově)

 2. 24. - 25. 5. 2019 Lysá žije 2019 (kompletní zajištění městských slavností)

 3. 9. 6. 2019 Podvečer plný překvapení (kulturní akce ve spolupráci se Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem)

 4. 30. 6. 2019 Koncert Hasičské dechové hudby v atriu augustinianského kláštera

(kompletní zajištění, ve spolupráci se Státním okresním archivem Nymburk a Domovem Na Zámku v Lysé nad Labem)

 1. 24. 8. 2019 Salsa night – Když Lysá tančí v letním kině

(kulturní akce ve spolupráci s Humbukem)

 1. 1. 9. 2019 Koncert Hasičské dechové hudby v atriu augustinianského kláštera

(kompletní zajištění, ve spolupráci se Státním okresním archivem Nymburk a Domovem Na Zámku v Lysé nad Labem)

 1. 7. 9. 2019 ŠPORKOVY BYŠIČKY (kulturní akce ve spolupráci se Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem a Sborem dobrovolných hasičů Byšičky)

 2. 13. 9. 2019 Benefiční akce pro Jakuba na výstavišti

(kulturní akce ve spolupráci s Alešem Grocholem a Janem Kucziakem)

 1. 14. 9. 2019 Den sportu a volnočasových aktivit

(prezentace místních sportovních spolků na víceúčelovém sportovním areálu u ZŠ J. A. Komenského)

 1. 20. - 22. 9. 2019 Dny Polské kultury v Lysé nad Labem v rámci výstavy Kůň

(kulturní akce ve spolupráci s KLUB POLSKI)

 1. 27. 9. 2019 Tchýně na zabití v městském kině

(divadlo, kompletní zajištění)

 1. 2. 10. 2019 Snídaně se starostou města Lysá nad Labem na výstavišti – u příležitosti Mezinárodního dne seniorů

(kulturní akce ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. středisko Lysá nad Labem)

 1. 28. 10. 2019 Den vzniku samostatného československého státu – oslavy k založení ČSR (kladení věnců, koncert Hasičské dechové hudby z Lysé n.L., kompletní zajištění)

 2. 19. 11. 2019 Oslavy k výročí 150 let od narození MUDr. Rudolfa Jedličky v městském kině(koncert kapely Vážky, beseda s autorem knihy Samaritán v bílém plášti panem Alešem Dvořákem, projekce filmů z festivalu Mental Power Prague Film Festival, kompletní zajištění ve spolupráci s Domovem Mladá Milovice)

 3. 30. 11. 2019 Přivítání adventu na Husově náměstí(spolupráce se Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem, koncert Leony Machálkové)

 4. 7. 12. 2019 Advent v knihovně (výroba vánoční dekorace, vánoční pohádkové čtení, spolupráce s městskou knihovnou)

 5. 15. 12. 2019 Advent v Muzeu Bedřicha Hrozného (výroba vánoční dekorace, vánoční zvyky, výstava loutek, spolupráce s Muzeem Bedřicha Hrozného)

 6. 21. 12. 2019 Koncert Yvetty Blanarovičové (kompletní zajištění na Výstavišti v Lysé nad Labem)

 7. 22. 12. 2019 Advent v městském kině (diskotéka, dětské divadélko, projekce pohádky za zvýhodněné vstupné, spolupráce s městským kinem)
Kulturní a společenské akce konané ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem:

 1. Ples města Lysá nad Labem - únor

 2. Předávání vyznamenání - březen

 3. Výstava Regiony 2019 – duben

 4. Výstava Dny polské kultury v rámci výstavy Kůň - září

 5. Benefiční akce pro Jakuba - září

 6. Den seniorů – říjen

 7. Vánoční koncert – Yvetta Blanarovičová – prosinec


Odbor zajišťoval také vydávání nových propagačních materiálů a dotisk již chybějících, dvě veřejné sbírky - v rámci adventu na pomoc rodinám v sociální nouzi a na pomoc při požáru domu v zámeckém parku.

Dále se připravovaly materiály do RM a ZM, přijímaly se a zpracovávaly Oznámení o konání akcí a Oznámení o konání shromáždění.

Referentka odboru společně s místostarostkou Romanou Fischerovou popřály a předaly malý dárek 140 jubilantům, kterým se přeje vždy k 80., 85. a od 90. jmenin každý rok.

Odbor zajišťoval novou vánoční světelnou výzdobu v Masarykově ulici ve výši 265 524 Kč.

Koncem ledna bylo na městském úřadě prvňáčkům ze ZŠ J. A. Komenského předáno první vysvědčení. V rámci Dne učitelů proběhlo slavnostní setkání ředitelů a jejich zástupců ze všech lyských škol s představiteli našeho města.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy a maturitní vysvědčení studentům Obchodní akademie a Střední školy designu. Vycházejícím žákům ze ZŠ B. Hrozného byly pamětní listy města předány v evangelickém kostele, žákům ZŠ J. A. Komenského v prostorách jejich školy a žákům Praktické a základní školy v obřadní síni.

V obřadní síni bylo přivítáno 58 nově narozených občánků města.


Odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracoval s komisí pro kulturu a cestovní ruch. Členové komise navrhovali a doporučili výši jednotlivých dotací z Programu na podporu kultury města Lysé nad Labem a výši dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, dále se vyjadřovali ke kulturním akcím ve městě, či k případným nedostatkům v oblasti kultury.

Zároveň odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracoval s komisí pro sport, která se podílela na hodnocení žádostí a navrhovala výši jednotlivých dotací z Programu na podporu sportu a volného času ve městě Lysá nad Labem a výši dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem. Komise se zabývala projektem nové víceúčelové haly atd.


Odbor pravidelně aktualizoval kulturní kalendář na oficiálním webu města, ve spolupráci s tiskovou mluvčí se podílel na úpravách Listů a zveřejňování akcí na oficiálním facebooku města Lysá nad Labem.


Agendu památkové péče vykonává od 1. 5. 2019 odbor výstavby a životního prostředí.

Odbor informačních technologií

Petra Loudová, vedoucí odboru


Začátkem roku se začal využívat nový systém pro elektronické vedení materiálů rady a zastupitelstva města, během zkušeností došlo k úpravám tohoto systému, aby lépe vyhovoval potřebám při zpracování a distribuci matriálů, vedení jednání RM/ZM a zpracování zápisů a usnesení RM/ZM.

Vedení města, vedoucí odborů a vybraní terénní zaměstnanci byli vybaveni novými mobilními telefony.

Pracoviště CzechPointu bylo přesunuto z Kanceláře úřadu na Živnostenský úřad a s tím souvisí i nové technické vybavení těchto dvou pracovišť. Zároveň bylo zřízeno na těchto pracovištích validační místo služby MojeID, které je jednou z možností přihlášení k Portálu občana.

Portál občana prošel atestací Ministerstva vnitra a dlaždice města Lysá nad Labem byla nasazena do před produkčního prostředí Národního portálu občana.

Změnou organizační struktury úřadu byl sloučen Stavební úřad a Odbor životního prostředí a vznikl nový Odbor výstavy a životního prostředí, zároveň bylo do nově vzniklého odboru převedeno změnou organizační struktury i funkční místo památkové péče. Všechny tyto změny bylo nutné promítnout v informačních systémech úřadu, což se uprostřed kalendářního roku podařilo bez problémů.

Byly dokoupeny licence softwarového vybavení VITA pro agendy životního prostředí a památkovou péči, nově vzniklý odbor tedy používá jednotný systém.

Během prvního pololetí se ladila nová verze programového vybavení pro zpracování přestupků z radaru, včetně integrace s ekonomickým systémem a spisovou službou, ostrý provoz byl zahájen od června 2019.

Během června byl rozšířen vyvolávací systém na Odbor vnitřních věcí (správní agendy OP a CD) a od října byla přidána možnost objednání klientů prostřednictvím Internetu.

V červnu byla vyhlášena výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky - Elektronická úřední deska pro město Lysá nad Labem. V září byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem a v říjnu proběhla realizace. Elektronická úřední deska je v ostrém provozu od listopadu 2019.

V srpnu bylo pořízeno technické vybavení pro novou spisovnu.

Geografický informační systém byl v roce 2019 rozšířen o Pasport odpadového hospodářství, Pasport památek a Pasport vodních zdrojů a čistíren odpadních vod.

Mimo výše uvedené byla v roce 2019 pořízena technika:

27 ks PC – obnova starých nevyhovujících (ukončení podpory WIN 7), vybavení pro nově vzniklá funkční místa

3 ks monitorů - obnova starých nevyhovujících, vybavení pro nově vzniklá funkční místa

2 ks multifunkčních tiskáren – obnova staré nevyhovující, vybavení pro nově vzniklé funkční místo

2 ks Notebooku – vybavení pro zastupitele

1 ks tablet – obnova starého tabletu

21 ks mobilních telefonů – pro vedení města, vedoucí odborů a terénní zaměstnance


Odbor městského investora

PaedDr. Jan Štěpánek, vedoucí odboru


Stejně jako v předešlých letech postupujeme při zadávání zakázek podle zákona o VZ a důsledně uplatňujeme podmínky uvedené ve smlouvách se zhotoviteli. I přes personální změny a dlouhodobé neobsazení 4. místa na odboru MI se podařilo realizovat akce za 153 160 000 Kč, z toho jsme na dotační akce získali celkem 68 844 000 Kč


Dokončené akce OMI v roce 2019částkazískané dotace v roce 2019
Komunikace V Zátiší3400 
Chodník Husova ulice600 
Přístupová cesta terasy200 
Komunikace Za Labem1000 
ZUŠ rekonstrukce10900 
PD Klimatizace v budově MěÚ16001130
Chodníky Stržiště69001694
Napojení vrtu HV345002420
Kanalizace Za Zámkem realizace2000 
Komunikace Za zámkem realizace1500 
PD Chodníky Družstevní400 
Kanalizace Dvorce80005176
Zateplení čp.29 v ČSA bývalé Privum90001616
PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem1100
Chodníky Dvorce realizace488 
Komunikace Jaromírovy sady1100 
Úprava křižovatky Resslova280 
Včelí domek31001350
Revitalizace cest v zámeckém parku II. etapa2500 
Vodovod a kanalizace Byšičky - dokončení67 
20 akcí, z toho 3 PD58635 


 
Stavby rozpracované v roce 2019 s dokončením v 1. pol. 2020  
Komunikace 28. října13500 
Parkoviště P+R4100036178
ZŠ Komenského dostavba pav. C navýšení kapacity vč. šaten950011595
Č. p. 253 Na Františku - soc. bydlení realizace145557685
Rozvoj lokality v Litoli300 
Policejní služebna realizace10000 
Informační centrum po MěP1500 
Rekonstrukce sálu v ulici Masarykova č. p. 582800 
8 akcí78455 


 
PD a VZ rozpracované s dokončením v roce 2020  
PD Chodníky Mírová1000 
PD Poděbradova cyklostezka400 
PD park 30. výročí osvobození600 
PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu1500 
VZ Rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK500 
PD ZŠ TGM rozšíření kapacity800 
PD č. p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity)800 
PD Sportovní hala3500 
PD Dům č. p. 13300 
PD rekonstrukce radnice800 
PD Přístavba hasičské zbrojnice Byšičky1470 
VZ Radar2450 
12 akcí14120 


 
studie  
PD čp. 268 a konírny350 
Příprava revitalizace Nového sídliště800 
PD areál Čechova800 
3 akce1950 
celková částka v tis15316068844
Městská policie Lysá nad Labem

Bc. Luboš Zita, vrchní strážník


a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci,

h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

Strážníci vykonávají 12hodinové směny (denní a noční). Noční směnu tvoří vždy 3 strážníci (operační, řidič a velitel hlídky), denní směnu s ohledem na personální podstav, tvoří 2 strážníci (operační a strážník v přímém výkonu). Při denní směně je kladen důraz na pěší výkon služby.

Jedním z hlavních úkolů v roce 2019 byl pro strážníky dohled na dodržování dopravního značení na trase kolem Kovony (viz tabulka níže), která byla extrémně využívána při rekonstrukci železničního nadjezdu. Během této doby se na trase nestala žádná dopravní nehoda. Tato skutečnost vypovídá nejen o dobře odvedené práci strážníků a policistů, ale i o ukázněnosti projíždějících řidičů.


Zdroj: MKDS


Město je rozděleno celkem do 13 okrsků, za který má každý strážník odpovědnost. Každý měsíc je veliteli předložena zpráva z okrsku, která obsahuje zjištěné závady (dopravního značení, komunikací/chodníků, veřejného osvětlení, vraky/dlouhodobě odstavená vozidla, zábory veřejného prostranství apod.) a provedená opatření k jejich odstranění. Mapu okrsků občan najde na webových stránkách městské policie v záložce – O Městské policii/mapy okrsků.

Město je součástí projektu Bezpečné město, které klade důraz na informovanost občanů Městskou policií a Policií ČR přes webové stránky https://bezpecnalysa.cz/.

Městská policie provozuje i vlastní webové stránky www.mplysa.cz, na kterých se občan může seznámit s praktickými informacemi např. o parkování, služebních okrsků, MKDS, měření rychlosti, právních norem, kontaktů a jiných důležitých a souvisejících odkazech.

Zastupitelstvem schválený počet strážníků pro zajištění nepřetržitého výkonu služby je stanoven na 15+1. Současný stav činí 12+1 strážníků (9 mužů a 4 ženy).Věková struktura strážníků a čekatelů
18-2121-3031-4041-5051-6061 a více
001651Hlavní prioritou je naplnění počtu strážníků do optimálního stavu, což by výrazně snížilo počet přesčasových hodin a zvýšila by se tím i bezpečnost strážníků v denní směně.

Městkou policií je využíván radar za účelem efektivnějšího dohledu na bezpečnost v silničním provozu. Měření může probíhat jak v ručním, tak automatickém módu. Měření rychlosti obecní policii přísluší ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb. Měřené úseky podléhají schválení Policie ČR a jejich přehlednou mapu můžou občané najít na webových stránkách městské policie.

Při své práci využíváme i Alkohol tester Dräger 6810 je vybaven vnitřní pamětí pro 250 měření s reálným datem a časem, komunikačním rozhraním pro PC a přenosovou funkcí pro tisk protokolu na mobilní bezdrátové tiskárně. Městská policie je vybavena mobilní tiskárnou Dräger Mobile Printer, která vytiskne výsledky dechových zkoušek na alkohol přímo na místě.

Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) obsluhují strážníci od roku 2005. Za tu dobu prošel několika etapami modernizace a rozšíření o kamerové body.

Kamerové body postupně přibývaly na místa, kde byla zjištěna dlouhodobá zvýšená kriminalita. MKDS je významným prostředkem nejen pro odhalování protiprávního jednání, ale velkým přínosem je v oblasti prevence. MKDS obsluhují strážníci a pořízené záznamy slouží jako důkazní prostředek pro odhalování trestné činnosti i jejich pachatelů. Používání a nakládání se záznamy podléhají Vnitřnímu předpisu, kterým se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování MKDS. V současné době je na území města Lysá nad Labem rozmístěno celkem 13 kamerových bodů. Přehledná mapa kamerových bodů je k dispozici na webu městské policie.

Městská policie zajišťuje vydávání parkovacích známek, na základě nařízení města o placeném stání na místních komunikacích, v době výstav. Pro tyto účely využívá modul „Parkovací karty“ v IS MP Manager. Vydávání parkovacích známek je pro tak vysoký počet žadatelů velmi náročné. V letech 2018-2019 byla služba posílena o jednoho strážníka a zřízeno bylo i detašované pracoviště pro jejich vydávání. Statistika vydaných parkovacích známek za poslední 3 roky.


Městská policie provádí přednáškovou činnost na základních, mateřských a středních školách, ale i v seniorských klubech. Tuto činnost zajišťuje strážník preventista. Tematicky jsou přednášky zaměřeny podle věkové kategorie. Žáci mateřských škol a základních škol I. stupně jsou tematicky zaměřeny na dopravní výchovu, osobnímu bezpečí, běžným rizikům. Pro tuto výuku používáme CD z dílny neziskové organizace Záchranný kruh. Přednášky pro žáky základních škol II. stupně a studenty střední školy jsou zaměřeny převážně na účinky a rizika užívání návykových látek. Pro tuto přednášku spolupracujeme s externím pracovníkem. Se seniory jsou přednášky zaměřeny na jejich „NE“bezpečný věk, kde se věnujeme i nekalým praktikám tzv. „šmejdů“, kteří se zaměřují převážně na tuto skupinu obyvatel. Zde využíváme CD z dílny Ministerstva vnitra.Vytvořeno 20.7.2022 12:07:27 | přečteno 78x | jiri.virava
load