Zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2018

Obsah:

Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční

Odbor správy majetku

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Odbor životního prostředí

Odbor informačních technologií

Odbor městského investora

Městská policie

ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2018

Ing. Miloš Dvořák -  tajemník

Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Do roku 2018 vstoupilo město s vedením města ve složení pan Ing. Karel Otava, starosta města, pan Jan Burian, neuvolněný místostarosta. Jako neuvolnění členové rady města pracovali Josef Kolman, Bc. Martin Robeš a Jan Krumpholc. Na podzim roku 2018 proběhly komunální volby do zastupitelstev a své místo obhájil pan Ing. Karel Otava, starosta města, na pozici neuvolněného 1. místostarosty nastoupil Mgr. Jiří Havelka a na pozici neuvolněné 2. místostarostky nastoupila Romana Fischerová, uvolněnou radní se stala Ing. Karolína Chudobová. Jako neuvolněný člen rady města pracoval Josef Kolman. Rada se soustředila na realizaci především investičních akcí. Na program se tak dostala řada projektů, které byly projekčně započaty před 10 i více lety, ale které byly z různých důvodů pozastaveny.

V organizačním uspořádání úřadu se projevila změna stylu práce, vyvolaná obměnou vedení města a rok 2018 byl charakteristický personálními změnami.

Členění úřadu na odbory: Stav k

Název 31.12.18  Vedoucí Kancelář městského úřadu 1+5   Ing. Miloš Dvořák Odbor vnitřních věcí 1+8 Mgr. Ludmila Procházková (1.8.2018) Odbor finanční 1+7 Lenka Soustružníková (od1.7.2018) Odbor správy majetku 1+9 Ing. Vladimír Kopecký Stavební úřad 1+5 Bc. Aleš Zouna (od 1.12.2018) Odbor obecní živnostenský úřad 1+3 Ing. Radek Pýcha (od 1.7.2018) Odbor dopravy 1+10 Ing. Alena Novotná Odbor životního prostředí 1+4 Ing. Diana Samková (3.5.2018) Odbor školství, sociálních věcí 1+14 PaedDr. Věra Bodnárová zdravotnictví a kultury Odbor informačních technologií 1+2 Petra Loudová Odbor městského investora 1+2 PaedDr. Jan Štěpánek

Obsluha kontaktního pracoviště Czech POINTu byla sedmým rokem zajišťována v sekretariátu starosty, kde ji vykonávala asistentka starosty. V době její nepřítomnosti vydává výstupy z Cech Pointu referentka vnějších vztahů.

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr. Petra Drábka. V průběhu roku 2018 pokračovalo jeho působení během tří dnů v týdnu (v úterý, ve středu a v pátek) v celkovém rozsahu 9 hodin týdně. Pan JUDr. Drábek poskytuje bezplatné právní konzultace pro občany města a tato služba je veřejností významně a stále více využívána. Během roku 2018 byla předána většina agend právníkovi Městského úřadu Lysá nad Labem, který se věnoval následujícím činnostem: provádění revizí a připomínkování smluv uzavíraných městem a jeho příspěvkovými organizacemi, poskytování právního servisu orgánům města, jednotlivým odborům a příspěvkovým organizacím. Právník zastupuje město před soudy a orgány veřejné správy. Právník města byl pověřen výkonem opatrovnictví nad osobami, které byly omezeny ve svéprávnosti a jimž bylo město Lysá nad Labem ustanoveno jako opatrovník.

Jednou z činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Tuto činnost vykonává jeden referent.

Na uvedeném úseku se průběžně řeší následující otázky:

1) Plán nezbytných dodávek (PND)

2) Regulační opatření (RO)

3) Ropná bezpečnost

4)  Připravenost na řešení krizových situací a mimořádných událostí

5) Metodická pomoc OÚ ORP  

6) Dílčí plán obrany (DPO)

7) Operační příprava státního území (OPSÚ)

Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz byly zajišťovány celkem třemi zkušebními komisaři – vlastním komisařem a na smlouvu s externími komisaři, kteří se věnovali motocyklistům a řidičům nákladních automobilů.

Vlastní komisař vedl řádné zkoušky z odborné způsobilosti v 736 případech, 197 pakovaných zkoušek z odborné způsobilosti. Na poplatcích za provedení zkoušek bylo vybráno 689.800,- Kč.

Podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva města jsou již několik let připravovány v elektronické podobě. V papírové podobě se tiskne pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci. Členové rady a zastupitelstva města pracují pouze s elektronickou verzí.

Úspěchem vyjednávání v závěru roku se stalo schválení rozpočtu na rok 2019, čímž bylo zajištěno řádné fungování města a příspěvkových organizací.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. V roce 2018 pokračoval v aktivní práci Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města. Kromě výše uvedených výborů existují i výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, druhý pro městskou část Dvorce. Aktivně pokračuje činnost „nejmladšího“ Osadního výboru Řehačka. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města. V Byšičkách je trvalou prioritou odkanalizování obce a vodovod a zlepšení podmínek pro život občanů. Ve Dvorcích se aktivita občanů zaměřila na odkanalizování druhé části obce, pokračuje se v pořádání řady kulturních a společenských akcí. Činnost Sboru dobrovolných hasičů Dvorce by měla být zachována na spolkové úrovni.

Komise jako poradní a iniciativní orgány rady města se také v roce 2018 vyznačovaly velkou aktivitou. V roce 2018 pracovaly následující komise pro cestovní ruch a sport,, komise sociální a zdravotní, komise pro rodinu, školství a kulturu, komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě, komise stavební, komise pro životní prostředí a komise stravovací.

Komise se scházely zpravidla na základě dohodnutých plánů práce, předkládaly radě města zápisy ze schůzí a návrhy na řešení problémů ve městě.

Odbor vnitřních věcí

Mgr. Ludmila Procházková, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a voleb. Na úseku samosprávy zabezpečoval v první polovině roku především jednání rady města, zastupitelstva města, provoz podatelny a zveřejňování informací na úřední desce. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 70.966 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly 60.536 tis. Kč.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 27.177 přijatých písemností, z toho datovou schránkou přišlo 9.155 písemností, a 78.702 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 4.010 písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 17.708 písemností, datovými schránkami 11.654 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca 720 tis. Kč.

Z informačního systému evidence obyvatel byly poskytnuty údaje 34 žadatelům. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů bylo zahájeno 14 správních řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 15 ti občanům (vč. dětí) byl údaj o místě trvalého pobytu zrušen.

Na správních poplatcích za změnu bydliště, zrušení údaje o místu trvalého pobytu a poskytnutí údajů z informačního systému bylo podatelnou vybráno 22.600 Kč.

Na úseku matriky bylo provedeno 46 zápisů do knihy úmrtí, do knihy manželství bylo zapsáno 97 občanských sňatků a 20 církevních sňatků. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 32. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 78 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 8 cizincům bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 3 občanům ČR bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno. Svatební obřady se konaly hlavně v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zámeckém parku a zámecké kapli, ve Staré Lysé – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus, v Přerově n. L. – Skanzen, penzion Polabí, restaurace Na Růžku a v Semicích, restaurace Na Jitrách. Paní matrikářka vystavila 117 oddacích listů, 46 úmrtních listů6 a 33 druhopisů matričních dokladů. Podáno bylo 10 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijata byla 2 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Bylo sepsáno 64 zápisů o určení otcovství, 7 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně.

V roce 2018 bylo ověřeno celkem 1.898 podpisů na listinách a 921 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka cca 176.100 Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.734 nových občanských průkazů (z toho 215 OP bylo vyřízeno v terénu – věznice, domov důchodců, ústav sociální péče, imobilní žadatelé v místě TP) a 2.033 cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dále bylo vydáno 39 ks občanských průkazů bez strojově čitelné zóny (od 01.07.2018 již nelze vydávat tyto doklady z důvodu ztráty, odcizení nebo poškození). Vydáno bylo 479 potvrzení o OP, z toho 335 z důvodu nahlášení ztrát (odcizení) občanských průkazů. Na úseku cestovních dokladů bylo ohlášeno 105 ztrát, 1 odcizení a 1 poškození. Na správních poplatcích za OP, cestovní doklady bylo vybráno celkem 1.004.000 Kč, na blokových pokutách bylo vybráno celkem 63.300 Kč.

V roce 2018 se odbor zabýval celkem 262 přestupky, z toho 54 přestupky z roku 2017 a 208 přestupky oznámenými v roce 2018. Okresnímu státnímu zastupitelství a jiným správním orgánům bylo postoupeno 21 přestupků, 49 jich bylo odloženo, 134 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení a 58 přestupků přešlo do roku 2019. Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a proti majetku. Osobami do 18 let bylo spácháno 6 přestupků. Na pokutách bylo uloženo 94.900 Kč. Zpracováno bylo 417 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 607 písemností.

Prostřednictvím Czech Pointu bylo z moci úřední provedeno 101 autorizovaných konverzí.

V období od 01.01.2018 do 30.06.2018 odbor zajišťoval pořizování zápisů z jednání Rady města, která se v prvním pololetí sešla na 17 jednáních v celkové délce cca 76 hodin a přijala 488 usnesení.

Zastupitelstvo města bylo v prvním pololetí svoláno 4 x a zastupitelé města jednali v celkové délce cca 20 hodin, přijali 116 usnesení.

V lednu 2018 odbor vnitřních věcí zajišťoval volbu prezidenta republiky, v říjnu volby do zastupitelstev obcí.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31. 12. 2018.

ŽENY přihlášeno 205

narozeno 55

odhlášeno 114

zemřelo 64

celkem 4.797 (4.715 v r. 2017)

 MUŽI přihlášeno 170

narozeno 67

odhlášeno 105

zemřelo 68

celkem 4.565 (4.501 v r. 2017)

C e l k e m 9.362 (9.216 v r. 2017)

Odbor finanční

Lenka Soustružníková, vedoucí oboru

Rozpočet na rok 2018 byl schválen v zastupitelstvu města dne 13.12.2017. Během roku byl rozpočet upravován v radě města a v zastupitelstvu celkem 40x.

K 31.12.2018 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 285 260 tis. Kč a výdaje celkem 239 680 tis. Kč, z toho provozní činily 179 981 tis. Kč a investiční 59 699 tis. Kč, tzn. k 31.12.2018 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 45 580 tis. Kč.

Celkové příjmy byly splněny na 123,7 % a celkové výdaje na 68,4 % z toho provozní na 86,7 % a investiční na 41,86 %.

Rozpočet daňových příjmů byl celkem splněn na 107,3 %. Největší položku tvořily podíly na daňových výnosech 130 984 tis. Kč, příjem z výherních automatů celkem 7 337 tis. Kč a daň z věcí nemovitých 7 086 tis. Kč.

V roce 2018 bylo vybráno na správních poplatcích 6 015 tis. Kč.

Při finančním vypořádání dotací byla zaslána žádost o doplatek ve výši 264 tis. Kč za výkon SPOD, naopak částka 25 894,0 Kč za nevyčerpanou dotaci na prezidentské volby a částka 32 986,58 Kč za nevyčerpanou dotaci na volby do zastupitelstev obcí byla vrácena na účet kraje.

Nedaňové příjmy byly plněny na 82,24 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má příjem z pokut, zejména pokuty za radar 6 650 tis. Kč a pokuty dopravní 2 135 tis. Kč.

Kapitálové příjmy byly vykázány ve výši 27 375 tis. Kč. Částka 27 000 tis. Kč byla obdržena za prodej pozemků Správě železniční dopravní cesty (vstupní prostory nádraží).

V roce 2018 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 32 619 tis. Kč – z toho největší na výkon státní správy 20 252 tis. Kč od Středočeského kraje, průtokové dotace ve výši 3 242 tis. Kč pro školy na šablony, dotace na sociálně právní agendu dětí ve výši 3 847 tis. Kč a sociální agendu 677 tis. Kč, dotace na památky 1 800 tis. Kč, dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 1 500 tis. Kč, dotaci na volby 418 tis. Kč a dotace pro hasiče 241 tis. Kč. Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí ve výši 30 tis. Kč.

Investiční dotace obdržené v roce 2018, ve výši 20 752 tis. Kč, byly určené na tyto akce: dotace na cyklověž od Středočeského kraje 10 618 tis. Kč, dotace na rekonstrukci požární zbrojnice v Lysé nad Labem od Středočeského kraje ve výši 746 tis. Kč a z fondu hejtmana ve výši 497 tis. Kč, dále dotace na vodovod a kanalizaci v Byšičkách 7 272 tis. Kč od Ministerstva zemědělství a dotace na kanalizace ve Dvorcích ve výši 1 619 tis. Kč.

Zůstatek na běžných účtech byl k 31.12.2018 ve výši 204 655 tis. Kč. Stav na fondu rezerv k 31.12.2018 byl 3 098 tis. Kč. Rozpočet na rok 2019 již počítal se zapojením částky 118 974 tis. Kč z roku 2018, tzn. na volné zdroje zbývá 86 tis. Kč a 3 098 tis. Kč. Město Lysá nad Labem nemá žádný úvěr.

Finanční odbor zajišťoval kompletní mzdovou agendu – měsíčně v průměru 115 výplatních pásek. Město se zapojilo do projektu veřejně prospěšných prací. Dále z dotačního projektu zpracovával agendu pro pracovníky místního akčního plánu regionálního školství. Během roku bylo uhrazeno 3 990 faktur a poukazů. Byly zaúčtovány veškeré příjmy a výdaje i hospodářská činnost. Při pořizování dokladů byl ještě u každého dokladu pořizován pomocný analytický přehled. Každý měsíc bylo zpracováno kontrolní hlášení k DPH a přiznání k DPH. Ekonomické agendy byly vedeny v novém účetním programu GINIS. Každý měsíc byla zpracována účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány elektronicky na adresu Centrálního systému účetních informací státu. Finanční odbor vedl agendu evidence majetku města a měsíčně zpracovával a účtoval o odpisech majetku. Na konci roku byly připraveny podklady k provedení fyzické a dokladové inventarizace.

Finanční odbor vedl agendu poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Město Lysá nad Labem eviduje 1313 poplatníků a za rok 2018 bylo vybráno 216 120 Kč.

Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31.12.2018 bylo na účet města přijato 326 tis. Kč.

Během roku 2018 zaplatilo na pokladně 16 223 klientů tj. o 213 klientů více jak v roce 2017. Výdajová pokladna eviduje 1 440 dokladů. Na hlavní pokladně byl v provozu terminál pro platby platební kartou – 2 148 dokladů v celkové hodnotě 2 427 764 Kč. V úředních dnech byla otevřena i druhá pokladna.

Již od října 2018 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2019. Po projednání v radě města, na finančním výboru a na pracovní schůzce zastupitelstva byl návrh rozpočtu vyrovnán a vyvěšen na úřední desce. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2018 dne 12.12.2018.

Odbor správy majetku

Ing.Vladimír Kopecký, vedoucí odboru

Při činnosti na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů odbor provedl výběr plateb za svoz komunálního odpadu od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s firmou FCC. Zpracoval výběry poplatků za odpady 2x v roce v systému SIPO a zpracoval výběry poplatků za odpady, které byly provedeny bankovním převodem a v hotovosti. Ve spolupráci s RK Crhová a městským právníkem bylo zasláno 221 upomínek na nezaplacené poplatky za svoz odpadů. Celkový výběr těchto poplatků pak činil cca 5 200 tis. Kč. Byly zpracovány faktury na  kolektivní systém Asekol a Elektrowin za odběr separovaného odpadu a za zpětný odběr elektrozařízení. Odměny od těchto společností za zpětný odběr separovaného odpadu činily v roce 2018 částku 199 779,- Kč. Pro MěÚ Milovice byl ručně zpracován výběr poplatků za odpady z bytů, které jsou v majetku města Lysá nad Labem v celkovém počtu 468 položek. Ve spolupráci s firmou FCC bylo pro občany města Lysá n. L. pokračováno v sezonním svozu bio odpadu ve formě placené služby. V souvislosti s programem „Třídění odpadu pomocí speciálních pytlů“, do kterého se do konce roku 2018 přihlásilo celkem 801 osob, byly prováděny činnosti související s registrací nových „třídičů“, tiskem etiket, výdejem pytlů, zajišťováním svozových dnů a v neposlední řadě výpočet předpisů za platby za svoz komunálního odpadu na rok 2019 s využitím dosažených slev jednotlivým účastníkům „pytlového sběru“. V rámci tohoto „Pytlového“ sběru bylo v uplynulém období vytříděno a odevzdáno celkem 77 178 kg odpadu. Z toho bylo 58 785 kg papíru, 6 048 kg PET lahví a 19 944 kg směsných plastů. Celková sleva na poplatcích za účast na „pytlovém“ sběru dosáhla hodnoty 154,4 tis. Kč.

Na úseku bytového fondu odbor realizoval 1 směnu bytů, přidělil 31 bytů s odprodejem dluhů, zpracoval 113 zpráv do Bytové komise, RM a do ZM. V daném roce byla provedena 2 exekuční vystěhování z městského bytu. Bylo zpracováno 62 předžalobních výzev, podány 4 nové žaloby na vyklizení či na peníze a sepsáno 15 nových splátkových kalendářů. Úsek koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích. – realizoval rekonstrukce bytových jader v některých bytech v hodnotě cca 615 tis. Kč., výměnu části oken v Milovicích a Lysé nad Labem za více jak 3 021 tis. Kč a spoustu dalších drobných oprav bytového a nebytového fondu v majetku města.

Díky přijatým opatřením došlo k dalšímu výraznému omezení přílivu potencionálních neplatičů či problémových nájemníků. Zároveň došlo ke snížení dluhů v oblasti bytového hospodářství o 963 tis. Kč.

Při správě nebytových prostor byly uzavřeny 3 nové nájemní smlouvy, ukončeno 8 nájemních smluv. Bylo zveřejněno celkem 6 záměrů na pronájem. Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města a údržba veřejných WC v nákladu 437 tis. Kč. Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. Díky tlaku na platební morálku nájemců se daří držet pohledávky města za pronájem nebytových prostor na poměrně nízké úrovni do 75 tis. Kč. Neuhrazené pohledávky jsou, po zaslání předžalobních výzev, předány právníkovi k řešení soudní cestou nebo je na ně připravován splátkový kalendář. Byla provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.

Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2018 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města v nákladu 1 199 tis. Kč. Opravu komunikace ve Dvorcích v částce 696 tis. Kč, opravu komunikace Lomená v částce 61 tis. Kč, opravu části krajnice komunikace Na Zemské stezce v částce 47 tis. Kč, byly provedeny přípravné práce na cyklostezce za 54 tis. Kč a oprava cesty u hřbitova za 81 tis. Kč. Drobné opravy ostatních komunikací stály cca 270 tis. Kč.

Opravy mozaikové dlažby na náměstí i chodnících, opravy propadlé dlažby, překládky, opravy odvodnění a obrubníků a opravy po haváriích v celém městě stály téměř 1 300 tis. Kč.

Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 39 rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací, 8 rozhodnutí na napojení na komunikace a 8 souhlasů s výkopovými pracemi, povoleno bylo 5 uzavírek a předloženo 51 příspěvků do jednání RM a 10 do ZM.
Při správě dopravního značení byly, při nákladech 212 tis. Kč., provedeny instalace nového dopravního značení, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, přechodné značení při haváriích, provedeny opravy zpomalovacích prahů, opravy osvětlení přechodů, zajištěna výroba a instalace kovových zábran aj. Pronájem dopravního značení na objízdné trase kolem Kovony vyšel městskou pokladnu na 198 tis. Kč.

Příspěvek města na dopravní obslužnost a zajištění změn v jízdních řádech byl za rok 2018 v částce 1 700 tis. Kč.

V rozpočtové kapitole údržby majetku města byla zajištěna oprava několika kusů zábradlí po haváriích za 65 tis. Kč, Výroba a zastřešení závěsných stojanů na kola stálo 118 tis. Kč. Dále byly provedeny další desítky oprav na objektech ve správě a majetku města v celkové částce 119 tis. Kč. Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na opravy sedáků laviček, na nákup laviček nových, na opravy odpadkových košů, nákup nových kolostavů a opravu starých, opravy Meteostanice, opravy naučných stezek, opravu věžních hodin, výroba cedulí a nápisů a dalších drobných oprav bylo celkem vynaloženo dalších 567 tis. Kč.

Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně a čistoty města, údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství provádělo níže uvedené činnosti:

Psí útulek:

Ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2018 umístěno v útulku ve Velaz, a. s. Hrabanov celkem 62 psů odchycených na území města. 39 psů bylo vráceno majitelům a 23 zvířat dostalo nový domov. Za celý rok 2018 vydalo město Lysá n. L. za provoz tohoto zařízení 153 tis. Kč. Fota a seznamy psů, nalezených v Lysé nad Labem, jsou měsíčně uvedeny v městských LISTECH, na vývěsce v podloubí radnice a na internetových stránkách (www.pejscilysa.wz.cz).

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo město Lysá n. L. 445 tis. Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišel město na 3 989 tis. Kč a tříděný sběr na 2 750 tis. Kč. Celkový náklad na svoz popelnic se směsným odpadem byl v částce 4 250 tis. Kč. Celkové náklady za směsný i tříděný odpad se tedy v roce 2018 vyšplhaly na 11 434 tis. Kč.

Firma EKO-KOM zaslala čtvrtletní odměny za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 v těchto částkách:

 • IV. Q. 2017 - 256 214,- Kč
 • I. Q. 2018 - 221 975,- Kč
 • II. Q. 2018 -   272 567,- Kč
 • III. Q. 2018 - 296 070,- Kč V roce 2018 byly do vybraných stanovišť nově doplněny kontejnery na svoz kovových odpadů, BIO a na svoz textilu. Došlo i rozšíření počtu nádob na nápojové obaly.Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce byly vyčísleny na 744 tis. Kč. Doplnění VO pak stálo dalších 477 tis. Kč.Náklady na údržbu zámeckého parku dosáhly celkově výše 1 120 tis. Kč. Z této částky bylyČástka 2 900 tis. Kč byla vynaložena za veřejnou zeleň - je v ní zahrnuto havarijní kácení, ošetření chemickými postřiky, seče travnatých ploch, pěstební a zdravotní řezy keřů a stromů, drcení větví, řezy živých plotů, výsadbu květinových záhonů a jinou běžnou údržbu zeleně. V roce 2018 bylo provedeno odborné ošetření stromů v intravilánu města za 500 tis. Kč. Výsadba nové zeleně – cibulovin, letniček, stromů, keřů a trvalek byla ve městě provedena za částku 200 tis. Kč. daň z nemovitosti předplacená – je účtem průběžným, geometrické plány – 100 tis. Kč, odborné posudky – 100 tis. Kč, pozemkové úpravy – 200 tis. Kč, údržba hřbitova – 286 tis. Kč. Za spotřebu elektrické energie při provozování VO zaplatilo město 2 840 tis. Kč. Výkaz příjmů:Příjmy ze sběrného dvora: - za prodej dřeva 34 tis. Kč.
 • za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet se vybralo 12.995 tis. Kč a hřbitovní poplatky činily v roce 2018 – 289 tis. Kč.
 • Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů daného úseku:
 • Údržba plochy kompostárny a shrnování bioodpadu na této ploše vyšly na 100 tis. Kč.
 • hrazeny náklady na terénních úpravách, údržba vyčištěné parcely 4/1 založení nových záhonů s trvalkami, výsadba dřevin, výsadba letničkových záhonů, zálivky po parku a veškerá běžná údržba parku. Proběhla instalace další části automatických závlah pro vybraná místa v parku, která vyšla na 295 tis. Kč.
 • Městská zeleň:
 • Údržba veřejného osvětlení:
 • Položka čistota města obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce. Tyto činnosti stály městskou pokladu více jak 3 900 tis. Kč.
 • Celkem r. 2018: 1 046 826,- Kč
 • za uložení suti, odpady od živností 137 tis. Kč.Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2018 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem 102 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků, prodeje pozemků a jejich výkupu, směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemeni a žádostí k zateplování domů, které sousedí s obecními pozemky. Na vývěskách města a na internetových stránkách bylo zveřejněno 17 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Pro jednání ZM bylo předloženo 55 zpráv.Ke konci roku 2018 bylo na odboru evidováno 108 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 545 tis. Kč, 115 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 68,4 tis. Kč a 34 nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města v ceně 124,3 tis. Kč.V prosinci byla provedena inventura pozemků. Během roku byla prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínek vč. vyřizování související agendy daného úseku. Byla zajištována agenda výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa a zajišťování potřebných souhlasů pro komplexní pozemkové úpravy v katastru Lysá nad Labem a Litol.
 • Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n. L. a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n. L.
 • Bylo zadáno 14 geometrických plánů – týkajících se prodeje, výkupu či směny pozemků. Zároveň bylo podáno 12 žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Objednáno bylo 8 znaleckých posudků na finanční ocenění nemovitých věcí.
 • Za účelem prodeje obecních pozemků bylo sepsáno celkem 6 kupních smluv za celkovou částku 27 290 tis. Kč (prodávající Město Lysá n. L.), smluv o výkupu pozemků bylo 7 za částku 366 tis. Kč – (kupující Město Lysá n. L.). Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného sepsané v roce 2018 představují hodnotu 22 tis. Kč. V roce 2018 byly podepsány i 2 smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.

Další činností odboru správy majetku, pak bylo v roce 2018 zajištění stavebních povolení, stavebních dozorů, kolaudačních řízení, demoličních výměrů a související administrativní činnost. I zde bylo zpracováno mnoho dalších písemností a podkladů do jednání RM a ZM. Na menších stavebních akcích byl naším odborem vykonáván i stavební dozor. V průběhu roku 2018 byly zrealizovány mimo jiné tyto akce:

Oprava a údržba budovy MěÚ a obřadní síně za 2 449 tis. Kč, oprava další části hřbitovní zdi včetně jejího odvodnění za 406 tis. Kč, opravy smuteční obřadní síně stály 953 tis. Kč, rekonstrukce střechy č.p. 29 byla za 445 tis. Kč, doplnění VO a mnoho dalších akcí.

V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 20 smluv budoucích o zřízení věcného břemene a 13 smluv o zřízení věcného břemena s příjmem 87,4 tis. Kč. Dále byly sepsány 3 Plánovací smlouvy vč. dodatků, 6 kupních smluv na převod infrastruktury do majetku města a 3 dohody vlastníků provozně souvisejících VaK.

Bylo zpracováno 112 důvodových zpráv do jednání RM a 41 do jednání ZM, vystaveno více jak 50 faktur a vypsáno 9 veřejných zakázek na služby a stavební akce jako například ZŠ JAK – rekonstrukce stoupaček v pavilonu D za 1 953 tis. Kč, ZŠ Komenského výměna kotle a ohřívače za 669 tis. Kč a rekonstrukce šaten za dalších 124 tis. Kč. Opatření proti vlhkosti v ZŠ B. Hrozného č. p. 12 vyšla na 984 tis. Kč, práce v MŠ Pampeliška vyšly celkem na 1 181 tis. Kč. Výměna rozvaděče, měření a regulace v ZŠ Litol stála 139.483,00 Kč. Toalety pro imobilní v jídelně Skolarest vyšly na 200 tis. Kč. Dílčí opatření proti vlhkosti v suterénu ZUŠ pak na dalších 160.545 tis. Kč. Rekonstrukce prostor pro potřeby denního stacionáře v č. p. 1102 stála 3 413 tis.Kč.

Drobné opravy ve školách a školkách, kterých bylo celkem 16, stály 210 tis. Kč, provoz a údržba částí nádražní budovy (vstupních areálů) stál, do doby jejich prodeje, 141 tis. Kč a provoz a údržba veřejných toalet dalších 433 tis. Kč.

V rámci činností souvisejících se správou a údržbou vodovodních a kanalizačních řadů byly realizovány havarijní opravy vodovodního a kanalizačního řadu ve městě v hodnotě 883 tis. Kč. Práce na opravách a výměně vodovodních šoupat stály 759 tis. Kč. Čištění a opravy dešťových a kanalizačních vpustí stály 836 tis. Kč. Výměny vodoměrů stály dalších 283 tis. Kč. Oprava kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou v ulici Stržiště stála 2 108 tis. Kč, Výměna vodovodního řadu v ul. Komenského stála v roce 2018 800 tis. Kč včetně plateb za archeologický průzkum (690 tis. Kč), který zpozdil realizaci akce. Další opravy vodovodů a kanalizací, opravy a výměny čerpadel vyšly na dalších více jak 1 000 tis. Kč.

Deratizace a pokládky nástrah pak stály dalších 44 tis. Kč.

V rámci výše uvedené agendy bylo zpracováno celkem 13 důvodových zpráv pro RM a 5 pro ZM. Mimo uvedené akce většího rozsahu bylo provedeno velké množství akcí údržbového charakteru a akcí souvisejících s drobnějšími opravami a administrativní činností.

Stavební úřad

Bc. Aleš Zouna, vedoucí odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2018 vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Jiřice, Stratov, Ostrá, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství

Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností (Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Ostrá, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem,Starý Vestec).

 Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 přijal stavební úřad 1839 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednal:

Na úseku územního rozhodování: 

1 Veřejnoprávní smlouva – umístění a povolení stavby

36

Sloučených územních souhlasů a ohlášení staveb

65

Územních souhlasů

27

Územních rozhodnutí o umístění stavby a změny stavby

11

Územních rozhodnutí o dělení   pozemků

5

Územních rozhodnutí – změna využití území

36

Územních rozhodnutí ve spojeném   řízení se stavebním

Na úseku stavebního řádu :

4 Změna stavby před dokončením

21

Ohlášení staveb

25

Stavebních povolení včetně povolení změny před dokončením

18

Dodatečných povolení staveb

11

Povolení odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)

15

Řízení o nařízení odstranění nepovolených staveb

6

Kolaudačních rozhodnutí podle zákona č. 50/1976 Sb.

49

Kolaudačních souhlasů

47

Oznámení o užívání a závěrečných kontrolních prohlídek

8

Změn v užívání staveb (oznámení a rozhodnutí)

19

Výjimek z vyhlášek č. 268/2009 Sb. a 501/2006 Sb.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 31 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 140 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

V rámci výkonu státní správy vkládal stavební úřad do registru nemovitostí nově vzniklé stavby a veškeré změny na stavbách v celkovém počtu 819.

Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona u 7 přestupků, další dva přestupky byly zahájeny v  roce 2018 a rozhodnuto bylo v roce 2019.

Úřad územního plánování v roce 2018 pokračoval v projednávání změn č. 1 územního plánu Lysá nad Labem, jejichž zadání bylo schváleno zastupitelstvem města dne 11. 5. 2016. Změna č. 1 byla vydána zastupitelstvem města dne 20. 6. 2018, po té bylo vyhotoveno úplné znění po změně č. 1. Změna nabyla účinnosti dne 9. 8. 2018.

V roce 2018 byla též zpracována, projednána a schválena Zpráva o uplatňování územního plánu Lysé nad Labem za období 2014 - 2018.

Pro Lysou nad Labem byla v roce 2018 zpracována Územní studie K Závodišti, pořizovatel schválil možnost jejího využití dne 21. 11. 2018. Dále bylo zahájeno zpracování Územní studie Lysá nad Labem - Přístaviště, pořizovatel předal zadání územní studie architektovi dne 17. 9. 2018.

Pořizovatelskou funkci vykonával v těchto okolních obcích:

Jiřice – schválením zprávy o uplatňování ÚP Jiřic dne 3. 5. 2017 bylo zároveň schváleno zadání změny územního plánu Jiřic; v roce 2018 ovšem projektant nestihl vyhotovit návrh změny územního plánu, takže projednávání bude pokračovat v roce 2019

Starý Vestec – pořizuje se nový územní plán Starého Vestce, 24. 10. 2018 proběhlo společné jednání nad návrhem, v dalším roce se bude pokračovat veřejným projednáním návrhu územního plánu

Semice – bylo dokončeno pořizování územního plánu Semic. Zastupitelstvo Semic vydalo územní plán 25. 9. 2018 a účinnosti nabyl dne 12. 10. 2018.

Stará Lysá – Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny územního plánu z vlastního podnětu dne 18. 5. 2017. V roce 2018 zpracoval pořizovatel zadání změny č. 1 územního plánu Staré Lysé, proběhlo společné i veřejné projednání, zastupitelstvo obce vydalo změnu územního plánu dne 19. 9. 2018, po té bylo zpracováno úplné znění územního plánu po změně č. 1 územního plánu, účinnosti změna č. 1 nabyla dne 1. 11. 2018.

Pro Starou Lysou byly dále pořizovány dvě územní studie - Územní studie ÚS 1 – Východ byla zpracována v roce 2018 a pořizovatel schválil možnost jejího využití dne 2. 11. 2018; ÚS 4 je rozpracovaná

Milovice – bylo dokončeno zpracování Územních studií Mlynařice 1 a Mlynařice 2, které byly sloučeny v jednu dokumentaci, pořizovatel schválil možnost jejího využití dne 22. 1. 2018

Úřad územního plánování vydal v rozsahu své působnosti 84 vyjádření, 14 územně plánovacích informací a 271 závazných stanovisek podle § 96b stavebního zákona. Svá závazná stanoviska z hlediska územního plánování dále zapracoval do 74 koordinovaných závazných stanovisek.

Obecní živnostenský úřad

Ing. Radek Pýcha, vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání, na úseku evidence zemědělského podnikání a také agendu týkající se výherních hracích přístrojů.

Pro živnostenské a zemědělské podnikání jsou v působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec (správní obvod obce s rozšířenou působností). Podání dle živnostenského zákona (§ 71) může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice. Podání podle zákona o zemědělství (§ 2ha zák. o zemědělství) lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Na úseku živnostenského podnikání vykonává obecní živnostenský úřad všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnost volnou, která má 79 oborů, dále pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola, zpracování avíz o změnách z veřejných rejstříků). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa“ – CRM (zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, a to prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Stejně tak může oznámit i změny údajů na příslušné úřady. Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z  Rejstříku trestů způsobem umožňujícím dálkový přístup (pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění). Stejným způsobem si živnostenský úřad žádá o výpis Rejstříku trestů právnických osob.

K 31. 12. 2018 bylo v evidenci 5 208 místně příslušných podnikatelů, z toho 4 713 fyzických osob (včetně osob zahraničních) a 495 právnických osob (včetně zahraničních právnických osob). Živnostenských oprávnění bylo evidováno celkem 7 401.

V roce 2018 bylo živnostenským úřadem Lysá nad Labem vydáno 454 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Dále bylo vydáno 250 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení, pokračování v provozování živnosti, změny odpovědných zástupců). Bylo vydáno 82 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění – z toho 4 rozhodnutí sankční. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 27 výpisů z živnostenského rejstříku. Celkem v roce 2018 bylo přijato 889 podnětů. Bylo dále zpracováno 1643 avíz (tj. informace z ostatních veřejných rejstříků).

V roce 2018 bylo provedeno 53 kontrol podnikatelských subjektů (17 právnických osob, 36 fyzické osoby) a 14 záznamů o úkonech předcházejících kontrole podle § 3 zákona o kontrole, z toho 8 bylo postoupeno pro nepříslušnost jiným živnostenským úřadům. Uloženo bylo 8 blokových pokut v celkové výši 4 800,- Kč. Pravidelně byly prováděny společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.

Obecní živnostenský úřad poskytoval rady týkající se živnostenského a zemědělského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s výše uvedenou problematikou.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2018 bylo zpracováno 28 žádostí o výpis z evidence. Nově požádala 1 fyzická osoba o zápis nového zemědělce do evidence a 1 právnická osoba. Celkem je v obvodu Lysá nad Labem evidováno 143 zemědělských subjektů (112 fyzických osob, 1 zahraniční fyzická osoba a 30 právnických osob).

Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2018 odborem obecní živnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v celkové výši 192 720,- Kč.

Další činností vykonávanou obecním živnostenským úřadem je vydávání povolení k umístění herního prostoru hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2018 bylo vydáno 7 povolení, 8 změnových povolení, 1 povolení bylo zrušeno. Dílčí odvody z provozu technických zařízení činily za rok 2018 7 336 874,95 Kč (příjem obce).

Odbor dopravy

Ing. Alena Novotná, vedoucí odboru

Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2018 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost podle zákona č. 13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

62

vydaných stanovisek

290

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o zařazení vozidel taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. Rozhodoval o udělení oprávnění řidiče taxislužby podle § 21c odst. 1 a 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

činnost podle zákona č. 111/1994 Sb.

počet

vydaných průkazů řidičům taxi

39

počet zařazených vozidel taxi

16

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

stanovení přechodné úpravy provozu

128

stanovení místní úpravy provozu

45

registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

20 988

počet vydaných řidičských průkazů

2 567

počet přidělených ŘO

976

počet vydaných mez. řid. průkazů

170

počet odebraných řidičských oprávnění

198

počet vydaných potvrzení o ztrátě

127

počet vydaných karet do digitálních tachografů

239

bodový systém

počet

předběžně zadržených řidičských průkazů

183

celkem potrestaných řidičů

2 307

celkem vybodovaných řidičů

21

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.

registr vozidel

počet

nově přihlášená vozidla

787

vývoz vozidel

166

odhlášená vozidla ze správního obvodu Lysá n. Labem

nelze již zjistit

vozidla dočasně vyřazená z provozu

273

odcizená vozidla

103

celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n. Labem

27 182

celkem provedených elektronických operací v systému RV

11 408

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost podle zákona č. 250/2016 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

1 275

počet postoupených přestupků

10

odložených nebo zastavených

přestupků

647

počet uložených pokut

523

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

246

na výzvách provozovateli vybráno v Kč

4 931 506,-

Na pokutách celkem vybráno Kč

3 730 140,-

Vymáhání poplatků v roce 2018.

počet zavedených rozhodnutí

546

počet sjednaných splátkových kalendářů

75

napsáno upomínek

511

V roce 2018 byla odborem dopravy zpracovávána agenda spojená se stacionárním radarem umístěným ve Starém Vestci. Přestupky, které nám přeposílá Městská policie jsou zpracovávány podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

         
               
 

Činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

 
 

počet přestupků

7 133

 
 

počet postoupených přestupků

1

 
 

odložených či zastavených přestupků

4 884

 
 

počet uložených pokut

1 013

                   

Speciální stavební úřad tzn. povolování a kolaudování dopravních staveb.

Činnost podle zákona č. 183/2006 Sb.

počet

vydaná stavební povolení

16

vydané kolaudační souhlasy

15

prodloužení stavebního povolení

3

   

na pokutách vybráno za celý odbor

8 661 646,- Kč

CELKEM vybráno

8 661 646,- Kč

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Úsek školství:

Školy zřizované městem Lysá nad Labem:

Mateřské školy : MŠ Dráček - ředitelka pí Bc.Marcela Michňová – počet dětí 50, MŠ Čtyřlístek - ředitelka  pí Miroslava Bodláková  – počet dětí  150, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, Dis.  – počet dětí 100, MŠ Mašinka - ředitelka pí Bc. Jaroslava Černá do 30.6.2018, Bc. Jana Stegmülerová od 1.10.2018 – počet dětí 78

Základní školy : ZŠ B.Hrozného - ředitelka PaedDr.Irena Jarešová  – počet dětí 542, ZŠ J.A.Komenského – ředitelka  Mgr.Marie Nováková – počet dětí 587, ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška – počet dětí 102

Základní umělecká škola F.A.Šporka - ředitelka Mgr. Vlasta Blažková – počet dětí 912

Školy zřizované Krajským úřadem SK:

Praktická škola a Základní škola se vzdělávacím programem základní školy a základní školy speciální  - ředitel Mgr.Petr Tomek – počet dětí cca 87

Střední školy :

Obchodní akademie - ředitelka RNDr.Ivana Dvořáková – počet dětí cca 130

Střední škola oděvního a grafického designu  - ředitelka Ing.Bc.Irena Mázlová – počet dětí cca 247

Stravovací zařízení:

Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o. – zajišťuje stravování pro MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, ZŠ J.A.Komenského, ZŠ B.Hrozného, ZŠ TGM, OA, ZŠ (speciální), SŠOGD a pro veřejnost

Školní jídelna při MŠ Dráček

Školní jídelna při MŠ Čtyřlístek

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo schváleno v rozpočtu města celkem 21.714 tis. Kč.  Z provozního rozpočtu školám byly poskytnuty účelové prostředky na údržbu:  MŠ Čtyřlístek na WC pro personál a rodiče, ZŠ B.Hrozného na výměnu vnitřních dveří II. etapa a ZŠ J.A.Komenského na malování.

Státní správa ve školství

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích. Milovice: ZŠ T. G. Masaryka Milovice – ředitelka Mgr. Lada Flachsová –  počet žáků ZŠ 621, ZŠ a MŠ Juventa Milovice – Mladá – ředitel Mgr. Jaroslav Minařík – počet žáků ZŠ 959, počet dětí MŠ 85 (od 1. 9. 2018 se tato MŠ nesoucí neoficiální název „U Veverek“ stala součástí MŠ Kostička) , MŠ U Broučků – ředitelka Radka Němečková – počet dětí 120, MŠ Sluníčko – ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 283, MŠ Kostička – ředitelka Bc. Jana Křišťanová – počet dětí 112 (od 1. 9. 2018 se počet dětí zvýšil o 85), ŠJ Milovice – ředitelka Iveta Pelcová – počet strávníků 646

Ostrá: MŠ Ostrá – ředitelka Mgr. Jitka Fránková – počet dětí 28

Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 48 – počet žáků ZŠ 145, ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem – ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 191

Semice: ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 217, MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 61

Stratov: MŠ Stratov – ředitelka Bc. Renáta Kňapová – počet dětí 28

Úsek sociálních věcí a zdravotnictví

Náplní práce sociálních pracovníků obce je sociální práce s občany. Mezi nejdůležitější formy této práce patří zejména poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé sociální situace nebo k jejímu předcházení, vyhledávání občanů, kteří takovou pomoc potřebují, práce s těmito občany a spolupráce s institucemi poskytujícími sociální služby.

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

V roce 2018 bylo v evidenci odboru celkem 588 spisů rodin s trvalým pobytem a 119 spisů rodin s faktickým pobytem ve správním obvodu MěÚ v Lysé nad Labem. Pracovníci zdejšího odboru se zúčastnili 319 soudních jednání ve věci výchovy a výživy dětí před a po rozvodu, soudních jednání trestního senátu a dalších soudních jednání v zájmu nezletilých dětí, kde byli ustanoveni kolizním opatrovníkem. K 31.12.2018 bylo v našem správním obvodu umístěno 13 dětí v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Za rok 2018 bylo na žádost odboru vydáno Okresním soudem v Nymburce 5 předběžných opatření dle ust. § 452 odst. 1 Zákona č. 292/2013 Sb., zvláštní řízení soudní, kdy je dítě ohroženo na zdraví či životě, nebo je závažně narušen nebo ohrožen jeho příznivý vývoj. Pracovníci odboru během roku asistovali orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii ČR) u případů domácího násilí, u kterého byly přítomny nezl. děti, u případů, kdy došlo k vykázání jednoho z rodičů ze společného obydlí. Rovněž spolupracovali u případů, kdy došlo k tělesnému týrání dětí, popřípadě, kdy došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte nebo se jednalo o zanedbávání dětí. Na konci roku 2018 bylo zdejším odborem evidováno 38 pěstounů a 8 poručníků, v pěstounské péči je do současné doby umístěno 45 dětí, v péči jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu 4 dětí, 3 děti v pěstounské péči na přechodnou dobu a 8 dětí v osobní péči poručníka. Rovněž odbor eviduje 1 podanou žádost o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči a 2 žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli.

 Nelze opomenout, že pracovnice sociálně-právní ochrany dětí věnovaly spoustu času rodinám, které se ocitly v obtížné finanční situaci, která měla za následek rostoucí dluhy na nájemném. Toto se týká zejména města Milovic. Těmto rodinám byla nabídnuta veškerá možná pomoc spočívající v sociálním poradenství, spolupráci s firmami zabývající se správou nemovitostí, spolupráci s Odborem správy majetku města a městským právníkem.

Úsek sociálně-právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež

V roce 2018 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 46 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole, útěků z domova, užívání OPL (omamných psychotropních látek a jedů) atd. Z celkového počtu 46 dětí jde o 13 nezletilých, dětí do 15 let a 33 mladistvých, 15-18 let, 11 dívek a 35 chlapců. Trestnou činnost v roce 2018 páchalo 7 mladistvých a 5 nezletilých. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 46 dětí jich 78,3 % bydlí v Milovicích, 17,4 % v Lysé nad Labem a 4,3 % zbývá na děti z ostatních obcí v místní příslušnosti MěÚ Lysá nad Labem.

Srovnání počtu dětí evidovaných kurátorem pro děti a mládež dle jejich bydliště od roku 2010.

Bydliště / rok

Milovice

Lysá nad Labem

Ostatní obce

2010

54, 65

37,21

8,14

2011

54,78

37,39

7,83

2012

53,76

37,64

8,6

2013

60,7

32,8

6,5

2014

67,9

20,8

11,3

2015

74

16

10

2016

65,2

19,1

15,7

2017

56,8

29,7

13,5

2018

78,3

17,4

4,3

počty uvedeny v %

V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.

Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit, že v roce 2018 byl zaznamenán pokračující nárůst užívání marihuany, metamfetaminu (pervitinu) a extáze, které jsou v našem regionu bohužel velmi lehce dostupné. Rovněž je nutné upozornit na velký nárůst konzumace alkoholu a to nejen u mladistvých, ale i u nezletilých!!

Na závěr je důležité vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.

Přenesená působnost v sociální oblasti

V roce 2018 bylo v rámci sociální práce obce s rozšířenou působností řešeno 556 případů. Šlo především o zajištění pomoci s vyřizováním osobních dokladů, zajištění ubytování, řešení záležitostí u soudů, pomoc s vyřizováním dluhů, zajištění lékařské péče a vypracování zpráv a posudků. Dále byly řešeny případy exekucí a insolvence u nájemníků bytového fondu měst Čelákovice, Lysá nad Labem a Milovice, kteří mají své trvalé bydliště ve správním obvodu ORP Lysá nad Labem. Opakovaná pomoc byla poskytnuta v 325 případech, v 221 případech šlo o pomoc jednorázovou.

V rámci práce sociálního kurátora, byla osobám ve výkonu trestu a propuštěným z výkonu trestu poskytnuta spolupráce a pomoc celkem v 150 případech, celkem 102 osobám.

Bylo přijato 16 podnětů k řešení přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Ve 10 případech bylo rozhodnuto o vině a došlo k uložení pokut v celkové výši 27.500,- Kč. V souvislosti s touto agendou bylo vydáno 194 posudků spolehlivosti u osob žádajících o vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu.


 Odbor rovněž spolupracoval s lékařskými pracovišti při vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

Na úseku samostatné působnosti

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2018 72 žádostí o byty pro jednotlivce a 22 žádostí o byty pro manželské dvojice.

V případě potřeby pomáhal odbor sepisovat žádosti o umístění do bytu v DPS na odboru, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů. V r. 2018 bylo umístěno 6 občanů do volných bytů pro jednotlivce.

Odbor dále zpracovával materiály pro jednání rady města. Radě města na úseku samosprávy bylo v r. 2018 předloženo 26 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně. Rozpočet Charitativního programu byl v r. 2018 ve výši 200.000,00 Kč, na konci roku byl ponížen o částku 10.000,00 Kč. Rozpočet byl zcela vyčerpán.

Sociální investiční program v roce 2018 disponoval částkou 430.000,00 Kč. Z tohoto programu nebylo čerpáno. Celá částka byla převedena na zvláštní účet Města Lysá nad Labem.

Z rozpočtu položky Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 12.000,00 Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. Tato položka byla posílena částkou 10.000,00 Kč z Charitativního programu, na úhradu 1 sociálního pohřbu. Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepisoval žádosti a vypracoval celkem 3 rozhodnutí o ustanovení příjemce dávky důchodového pojištění. Město podpořilo finanční dotací ve výši celkem 60.000,00 Kč programy primární prevence na Základních školách B. Hrozného a J. A. Komenského. Město rovněž finančně podporuje činnost Klubu důchodců Lysá nad Labem, Klubu důchodců Litol a seniorů v DPS. Dále se finančně podílí na činnosti organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. a organizace Domácí hospic Nablízku z.ú.

Odbor dlouhodobě spolupracuje s některými občanskými sdruženími, které působí v našem regionu, především s  Centrem sociálních a zdravotních služeb o.p.s. Poděbrady a Fokusem Mladá Boleslav z.s., Centrem sociálních služeb z.ú. v Lysé nad Labem a Farní charitou z.s. v Lysé nad Labem.

Na úseku samostatné působnosti pro sociální věci bylo provedeno v roce 2018 cca 135 místních šetření.

Na podzim loňského roku byl zkolaudován a slavnostně otevřen denní stacionář v domě s pečovatelskou službou na adrese Masarykova ulice č.p. 1102, Lysá nad Labem, jehož provozovatelem je Centrum sociálních a zdravotních služeb o.p.s., Poděbrady.

Na podnět OŠSVZaK bude v letošním roce realizována Odborem městského investora rekonstrukce domu Na Františku 253, Lysá nad Labem, s finančním přispěním fondů EU. Po rekonstrukci vznikne v objektu 8 nových bytů, které budou sloužit pro krizové bydlení.

Úsek kultury:

Městská knihovna vyčerpala v roce 2018 3.400 tis. Kč.

Na provoz a údržbu kin bylo vydáno 240 tis. Kč a na činnost kin 800 tis. Kč.

Na údržbu a opravu dětských hřišť a sportovního areálu u ZŠ Komenského se vydalo 1.270 tis. Kč. Dětská hřiště byla doplněna o nové hrací prvky v celkové výši 301 tis. Kč.

Na podporu činnosti sportovních organizací a sportovních akcí město vydalo v roce 2018 formou dotací 3.100 tis. Kč. Na podporu činnosti společenských organizací a kulturních akcí město vydalo 1.100 tis. Kč. Odbor školství a kultury pořádal tyto akce:

 • 1.1.2018 Novoroční ohňostroj (kompletní zajištění)
  1. 2.2. 2018 Ples města Lysá nad Labem (kompletní zajištění)
 • 4.3.2018 Předávání vyznamenání (kompletní zajištění)
 • 12.-15.4.2018 Výstava regiony (vytvoření nových prezentačních panelů, stánek města společný s bývalými državami hraběcího rodu Šporků – 300 let od spojení rodů Swéerts a Špork).
 • 5.5.2018 Koncert Hany Zagorové a P.Rezka (kompletní zajištění)
 • 8.5.2018 Kladení věnců (oslava Dne vítězství s kulturním programem na hřbitově)
 • 25.-26.5.2018 Lysá žije 2018 (kompletní zajištění městských slavností)
 • 4.6.2018 Koncert Jaroslava Svěceného (organizace koncertu- Lukáš Sommer, město uhradilo zvuk, produkci a vystoupení)
  1. 1.7.2018 Koncert Hasičské dechové hudby v atriu augustinianského kláštera
  2. (propagace akce, zajištění občerstvení, vypůjčení laviček z kina)
 • 2.9.2018 Koncert Hasičské dechové hudby + slavnostní otevření teras
  1. (zajištění laviček, občerstvení, propagace)
  2. 7.9.2018 Dny Polské kultury v Lysé nad Labem
  3. (zajištění propagace, květin, zajištění ubytování účinkujících, seznámení s městem a jeho kulturním bohatstvím)
  4. 8.9.2018 Den sportu a volnočasových aktivit
  5. (propagace akce, oslovení místních spolků, zajištění areálu, odměny pro účinkující děti).
 • 22.9.2018 150.výročí TJ Sokol
  1. (spolupráce s kinem, zajištění dárků)
 • 13.10.2018 Západočeský symfonický orchestr – „Má vlast“ od B. Smetany, koncert ke 100.výročí založení ČSR a vystoupení žáků ZUŠ F.A.Šporka z Lysé nad Labem (komplexní zajištění)
 1. 20.10.2018 Divadlo 1+1 jsou 3 (spolupráce s kinem)
 2. 28.10.2018 Den vzniku samostatného československého státu – oslavy 100.výročí založení ČSR (kladení věnců, koncert Hasičské dechové hudby z Lysé n.L. a vystoupení ZUŠ F.A.Šporka ve spolupráci s kinem, předávání plaket ke 100.výročí založení ČSR, propagace akce, dárky pro účinkující)
 3. 9.11.2018 Vysvěcení kapličky sv. Huberta, výsadba vinice hraběte F.A.Šporka, Svatohubertská troubená mše (zajištění akce s Městskou policií, vedení průvodu v den konání)
 4. 11.11.2018 Koncert k 100. výročí založení ČSR (zajištění zázemí v kostele sv.Jana Křtitele, občerstvení, po celou dobu akce zajištění cateringu, dárky pro účinkující)
 5. 20.11.2018 Přednáška na téma: Prevence rakoviny (komplexní zajištění ve spolupráci s Městskou knihovnou)
 6. 1.12.2018 Advent ( spolupráce se Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem)
 7. 7.12.2018 Zimní setkání aneb úcta k historické kráse v prostorách Státního okresního archivu ve spolupráci se Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem (zajištění cateringu s Domovem na Zámku, zajištění květin a darů)
 8. 15.12.2018 Koncert Petry Černocké (komplexní zajištění na Výstavišti v Lysé nad Labem)Kulturní a společenské akce konané ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem:
 • Ples města Lysá nad Labe, - únor
 • Předávání vyznamenání - březen
 • Výstava Regiony 2018 – duben
 • Koncert Hany Zagorové a P. Rezka - květen
 • Dny polské kultury - září
 • Výstava Kůň, přivítání polské generace- září
 • Den seniorů – říjen
 • Koncert Západočeského symfonického orchestru -říjen
 • Vánoční koncert – Petra Černocká – prosinec

Odbor zajišťoval vydávání nových propagačních materiálů a dotisk již chybějících ve výši 380 tis. Kč, dále dotisk knihy o Lysé nad Labem ve výši 120 tis. Kč. Jako každý rok potěšila občany města v době adventní vánoční světelná výzdoba, jejíž instalace, dokoupení žárovek a údržba činila 169 tis. Kč.

Koncem ledna bylo na městském úřadě prvňáčkům ze ZŠ J. A. Komenského předáno první vysvědčení. V rámci Dne učitelů proběhlo slavnostní setkání ředitelů a jejich zástupců ze všech lyských škol s představiteli našeho města.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy a maturitní vysvědčení studentům Obchodní akademie a Střední školy oděvního a grafického designu. Vycházejícím žákům ze ZŠ B.Hrozného byly pamětní listy města předány v evangelickém kostele, žákům ZŠ J.A.Komenského v prostorách jejich školy.

V obřadní síni bylo přivítáno 68 nově narozených občánků města.

Odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracoval s Komisí pro rodinu, školství, kulturu. Členové Komise pro RŠaK navrhovali a doporučili výši jednotlivých dotací z Programu na podporu kultury města Lysé nad Labem a výši dotací z Programu na činnost společenských organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, dále se vyjadřovali ke kulturním akcím ve městě, či k případným nedostatkům v oblasti kultury a školství.

Zároveň odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracoval s Komisí pro cestovní ruch a sport, která se podílela na hodnocení žádostí a navrhovala výši jednotlivých dotací z Programu na podporu sportu a volného času ve městě Lysá nad Labem a výši dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem. Komise pro CRaS se zabývala také rozšířením cyklostezek, nově projektem nové víceúčelové haly či koncepcí sportu atd.

Odbor kultury pravidelně aktualizoval kulturní kalendář na oficiálním webu města, ve spolupráci s tiskovou mluvčí se podílel na úpravách Listů a zveřejňování akcí na oficiálním facebooku Města Lysá nad Labem.

Úsek památkové péče:

V roce 2018 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR - Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a programu Podpora obnovy kulturních památek na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 1 775 000 Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem se na repasi a výměnu oken v 2. NP fary č.p. 7 z Programu regenerace zafinancovala částka ve  výši 264 000 Kč, z města 100 000 Kč a také Středočeský kraj - Domov Na Zámku obdržel na repasi 20ks oken zámku č.p. 1. z Programu 380 000 Kč a 100 000 Kč z města. Z daného programu se také hradilo pokračování obnovy včetně statického zajištění ohradní zámecké zdi v ulici Ke skále na p.č. 6/2, částkou 1 131 000 Kč, z rozpočtu města 4 910 149 Kč / uznatelné náklady/.  V rámci tohoto Programu bylo provedeno restaurování kamenných laviček v zámeckém parku – nepamátek, v celkové výši 63 250 Kč, z Programu byla poskytnuta částka ve výši 25 000 Kč.

Město dále obdrželo ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek částku ve výši 60 000 Kč na obnovu 3 schodišť ze zámeckého parku v Lysé nad Labem, město poskytlo 48 445 Kč.

V roce 2018 bylo také provedeno restaurování jižní vstupní litinové brány a části plotu /vedle vrátnice/ - vstup do areálu zámeckého parku v celkové výši 1 286 678 Kč. Na tuto akci bylo požádáno v rámci Programu regenerace – rezervy, žádost bohužel nebyla uspokojena. V letošním roce je zamýšleno obnovu dokončit a zrestaurovat pravé křídlo vrat a část plotu.

Dále započala 1. etapa restaurování 2ks bust z ohradní zámecké zdi formou vysekání kamenných kopií ve výši 150 000 Kč. V roce 2019 budou práce dokončeny. Z rozpočtu města byla mimo jiné provedena instalace 11ks vitrín ve 2. patře MěÚ, kde jsou prezentovány obrazy RNDr. Karla Janouška, které městu pan Janoušek daroval.

Dále bylo provedeno odlití 4ks bronzových destiček s logem města a MK ČR. Destičky jsou instalovány na zámecké zdi v Komenského ul. – proti ZŠ B. Hrozného, na zámecké zdi se sochařskou a dekorativní výzdobou v Zámecké ulici – u vrátnice, dále u vstupu na klášterní terasy a sokl (pracovní název „patníček“) s bronzovou destičkou najdete u sochy Sfingy (jižní) v zámeckém parku.

V roce 2018 také proběhlo restaurování drobných lidových památek, a to křížku v ul. U Nové hospody ve výši 45 195 Kč a křížku v Litoli na křižovatce v ulici Mírová a Dukelská ve výši 48 530 Kč.

Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (zkráceně „Program ORP“) jsme získali 187 000 Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Finanční prostředky byly v plné výši použity na obnovu střešního pláště barokní sýpky v Ostré.

Jako každý rok byly provedeny konzervace sochařských děl, v roce 2018 se jednalo o soubor 12ti měsíců a antických bohů ze zámeckého parku.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 35 závazných stanovisek, 4 rozhodnutí na kulturní památky, 4 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 70 vyjádření v rámci koordinovaného stanoviska, 2 závazná stanoviska k územně plánovací dokumentaci, 42 ostatních vyjádření a 8 smluv. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů MK ČR a KrÚ SK - Program regenerace, Program „ORP“ a Fond kultury a obnovy památek.

Celkově se Město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 1 818 000 Kč.

Odbor ŠSVZaK na úseku památkové péče spolupracuje s Komisí regenerace městské památkové zóny. Komise regenerace MPZ se zpravidla schází dvakrát ročně. Členové Komise regenerace MPZ navrhují a doporučují dle aktuálního stavu památek nejohroženější z nich k obnově, monitorují obnovu objektů v městské památkové zóně, poukazují na různé stavební činnosti v území a pomáhají při regeneraci památek.

Odbor životního prostředí

Ing. Diana Samková, vedoucí odboru

Odbor životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a jako obecní úřad obce s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále odbor životního prostředí vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb, v roce 2018 bylo předloženo 195 projektů, vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a dalším záměrům, které by mohly mít nebo mají vliv na životní prostředí. Dále bylo zpracováno 74 závazných koordinovaných stanovisek ke stavbám.

V působnosti odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.

Orgán ochrany přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. v roce 2018 vypravil pro celý správní obvod celkem 189 písemností. Stěžejními dokumenty byla stanoviska k územním plánům obcí Lysá nad Labem, Stará Lysá, Starý Vestec, Přerov nad Labem. Podstatnou část agendy zabírala korespondence a jednání s občanskými sdruženími LYSIN – lyská iniciativa a ZO ČSOP Semická hůrka.

V rámci závazných stanovisek ke změně krajinného rázu byl vydán 1 souhlas. Významné krajinné prvky byly řešeny ve 12 kladných (údržba vodotečí, výstavby mostků přes vodoteče, kácení dřevin v prvcích ÚSES, výstavba vodojemu v registrovaném VKP) a 1 řízení bylo zastaveno. Dále byly vydány 3 souhlasy k ošetření památných stromů a 1 výjimka ze zákazů u památných stromů. Orgán ochrany přírody udělil 2 souhlasy ze zákazů obecné ochrany ptáků (zateplení objektu a odstřel kormorána) a udělil pokutu za přestupek ve výši 3.000,-Kč. Dále Bylo prověřeno 10 oznámení o pěstebním kácení dřevin a 26 oznámení o havarijním kácení.

Pouze ve správním obvodu Lysé nad Labem bylo vydáno 21 povolení ke kácení (jak na městských pozemcích, tak i na soukromých zahradách), 3 nesouhlasů ke kácení dřevin, 14 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby a 5 řízení o kácení bylo zastaveno. Pro podjatost bylo 1 řízení o kácení dřevin (ulice Mírová) postoupeno k vyřízení MěÚ Český Brod.

Orgán ochrany přírody průběžně spolupracoval s dalšími orgány veřejné správy, zejména Českou inspekcí životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

V rámci odborné pomoci zajistil dotaci na ošetření památných stromů pro Obec Stratov, Sbor Českobratrské církve evangelické, Město Lysá nad Labem, pana Daňka, pana Becka a paní Bednářovou.

Z poradenské činnosti vykonávané vůči subjektům ve správním obvodu jako zvláště významné hodnotíme zpracování „Zámecký park Lysá nad Labem. Vyhodnocení plánu rozvoje 2011–2015“.

Týrání zvířat – zákon č. 246/1992 Sb. v roce 2018 bylo rozhodnuto o 12 přestupcích – únik zvířat z místa chovu a týrání a uloženy sankce ve výši 42.500,-Kč.

Orgán ochrany zvířat průběžně spolupracoval s dalšími orgány veřejné správy, zejména Krajskou veterinární správou pro Středočeský kraj a Městskou policií Lysá nad Labem a Milovice (odebírání zvířat).

Rostlinolékařská péče – zákon č. 326/2004 Sb. v roce 2018 byly řešeny 2 podněty na omezení šíření škodlivých organismů. V obvodu města Lysá nad Labem bylo zaevidováno 40 stanovišť včelstev.

Ochrana ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb.

Úřad kontroluje provoz nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, a proto v roce 2018 řešil 3 stížnosti, které se týkali nevhodného spalování v kotlích. Na základě proběhlých kontrol nebylo shledáno porušení povinností provozovatele stacionárního zdroje uvedených v § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán ochrany ovzduší vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2. V rámci této agendy bylo vydáno 95 závazných stanovisek. Bylo uloženo 1 napomenutí za nevhodné spalování v otevřeném ohništi.

Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb.

V roce 2018 bylo provedeno 629 kontrol u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. U většiny kontrol byla dojednána náprava. Bylo přijato a zpracováno 188 hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu. V roce 2018 bylo těchto závazných stanovisek vydáno 205.

Lesy- činnost orgánu státní správy lesů je vykonávána v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákonem 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s dalšími prováděcími vyhláškami.

V rámci své působnosti a kompetencí mu svěřených se orgán státní správy lesů vyjadřuje k předloženým žádostem, zejména ve věci provádění stavební činnosti, dělení pozemků, tvorbě územních plánů atd.

Správní orgán vedl 7 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v pásmu do 50 m od lesa. Byly vydány 4 odklady z doby zalesnění a zajištění porostů. Správní orgán vedl jedno řízení dle § 22 zákona o lesích k zajištění bezpečnosti majetku a osob, jedno o trvalém odnětí z pozemků určených k plnění lesa a jedno rozhodnutí v pochybnostech.

Od Krajského úřadu Středočeského kraje bylo získáno celkem 158.631,- Kč jako příspěvek na lesní hospodářské osnovy, výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin a činnost odborných lesních hospodářů. Následně orgán státní správy lesů prováděl kontrolu účelnosti vynaložených finančních prostředků.

Státní správa lesa při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Myslivost – V rámci výkonu státní správy myslivosti byla vedena 3 řízení ve věci omezení vstupu do částí honitby dle zákona č. 449/2001 Sb., jeden souhlas s lovem bez vypracování plánů a jedno zvýšení plánu lovu černé zvěře. Byla zpracovávána kompletní myslivecká statistika za uplynulý hospodářský rok 2017 pro 8 honiteb. OMS Nymburk byla poskytnuta dotace ve výši 30 000,-Kč na nákup medikované směsi pro spárkatou zvěř a 20 000,- Kč na pořízení výstavních panelů. Uživatelům honiteb bylo vydáno 180 plomb a lístků o původu ulovené zvěře a 12 loveckých lístků pro cizince. Byly ustanoveny 2 mysl. Stráže. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk, Poděbrady a Českomoravskou mysliveckou jednotou proběhla v Pátku u Poděbrad hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s výstavou trofejí.

Rybářství- činnost orgánu státní správy rybářství je vykonávána v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. Celkem bylo vydáno 225 státních rybářských lístků.

Na správních poplatcích a pokutách na úseku státní správy lesa, myslivosti a rybářství bylo celkem vybráno 127 560,- Kč.

Ochrana vod – činnost vodoprávního úřadu je vykonávána podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – speciální stavební úřad a podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vodoprávní úřad přijal celkem 270 písemností. Bylo vydáno 28 stavebních povolení včetně dodatečných povolení, 25 společných územních a stavebních řízení, 3 stavební povolení změny stavby před dokončením, 41 povolení nakládání s vodami včetně prodloužení povolení, 3 souhlasy s provedením ohlášené domovní čistírny odpadních vod, 5 společných územních souhlasů a souhlasů s provedením ohlášené domovní čistírny, 2 ohlášení udržovacích prací, 35 kolaudačních souhlasů, 3 zákazy užívání, 18 souhlasů s provedením stavby nebo činnosti podle §17 odst. 1 vodního zákona, 1 povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace pro novou zubní ordinaci, 18 závazných stanovisek, 2 závazná stanoviska k souboru staveb, 4 rozhodnutí schválení havarijních plánů, 9 vyjádření k existenci stavby či pozemku v záplavovém území řeky Labe. Vodoprávní úřad šetřil 1 podnět, 1 žádost postoupil pro nepříslušnost.

Na správních poplatcích bylo vybráno 82 800,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/92 Sb.: V roce 2018 bylo přijato 231 písemností, 585písemností odchozí pošta, bylo vydáno 71 závazných stanovisek - souhlasů k trvalému a 1 k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, podnikatelských staveb, komunikací, zpevněných ploch dle §9 zákona, dle § 11 zákona bylo vydáno 59 rozhodnutí o peněžitém odvodu, celkem odvody činily  656.398,-Kč.  Dle §1 odst.4) byla vydána 2 rozhodnutí v pochybnostech zda se jedná o zemědělskou půdu, dle §7 bylo vydáno 5 vyjádření s vedením podzemní trasy na zemědělské půdě.

Odbor informačních technologií

Petra Loudová, vedoucí odboru

Odbor IT pořídil ohnivzdorný tresor pro ukládání zálohovacích pásek, který je umístěn v archivu Odboru dopravy a po rekonstrukci budovy pro Městskou policii bude přestěhován do těchto prostor.

Bylo aktualizováno potřebné programové vybavení s ohledem na směrnici GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ekonomický systém GINIS byl rozšířen o potřebný počet licencí, tak aby plně vyhovoval potřebám městského úřadu.

V souvislosti s projektem Ministerstva dopravy „Digitalizace fotografií a podpisů a částečné rozvolnění místní příslušnosti agendy řidičů“) byla na Odboru dopravy kompletně nově vybaveno přepážkové pracoviště evidence řidičů.

Dle § 19 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, skončila dne 19. 9. 2018 možnost pro veřejnou správu podepisovat dokumenty „pouze“ zaručeným elektronickým podpisem. Z tohoto důvodu bylo potřeba všem úředníkům pořídit token (kvalifikovaný prostředek) a zajistit na něm umístěný kvalifikovaný elektronický podpis podle nařízení eIDAS (zkratka pro nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu).

Během července začala realizace stavební připravenosti pro vyvolávací systém na Odboru dopravy. Realizace samostatného vyvolávacího systému proběhla v srpnu a od října je v ostrém provozu, v listopadu byla přidána možnost objednávání klientů prostřednictvím Internetu.

V dubnu 2017 byla podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“, součástí byla studie proveditelnosti a souhlasné stanovisko hlavního architekta egovernmentu. V srpnu byla dotace schválena a v listopadu byla dopracována zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku k tomuto projektu, která byla na pobočce Centrum pro regionální rozvoj schválena 27. 2. 2018.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem ,,Rozvoj informačních systémů a technologického centra" byla zveřejněna 9. 3. 2018. Rada města schválila výsledky veřejné zakázky 15. 5. 2018, dokumentace veřejné zakázky byla předána ke kontrole na pobočku Centra pro regionální rozvoj, která ji schválila 28. 8. 2018 s tím, že nelze posunout termín realizace, smlouva byla podepsána 4. 9. 2018. Na předimplementační, implementační analýzy a samotnou realizaci projektu bylo výrazně méně času, projekt se podařilo realizovat v termínu.

Aktivity projektu:

Dlouhodobý digitální archiv s řízenou dokumentací (DMS)

Elektronické vedení materiálů rady a zastupitelstva města

Elektronické formuláře a podání na Portále občana

Elektronizace agendy Hřbitovní místa

Rozšíření stávající Správy uživatelů a oprávnění k výkonu agend o vazbu na Základní registry

Navýšení kapacity technologického centra

Mimo výše uvedené byla v roce 2018 pořízena technika:

4 ks PC – obnova starých nevyhovujících na Odboru vnitřních věcí

1 ks Notebooku – obnova nevyhovujícího p. Chudobové

5 ks multifunkčních tiskáren – náhrada zastaralých na odborech ŠSK, OD, SÚ, IT a dovybavení asistentky tajemnice

1 ks PC + 2 ks monitoru + 1 ks dokladové tiskárny - nové vybavení přepážkového pracoviště evidence řidičů na Odboru dopravy

1 ks můstkové váhy - výměna poškozené na separačním dvoře pro pytlový sběr

Odbor městského investora

PaedDr. Jan Štěpánek, vedoucí odboru

Odbor městského investora měl v roce 2018 4 pracovníky. V říjnu 2018 byla projektová manažerka Ing. Chudobová zvolena do RM, což znamenalo zvýšené nároky na práci ostatních pracovníků odboru. Stejně jako v předešlých letech postupujeme při zadávání zakázek podle zákona o VZ a důsledně uplatňujeme podmínky uvedené ve smlouvách se zhotoviteli, včetně sankcí za nedodržení termínů.

V roce 2018 bylo realizováno a dokončeno 12 akcí za celkovou částku 38.149.225,- Kč, z toho na 4 dotační akce jsme získali celkem 16.546.951,-Kč

Kanalizace a vodovod Byšičky – cena 14.592.099, z toho dotace 8.309.000

Vzduchotechnika kino – cena 1.558.236, z toho dotace 902.684

Oprava hasičské zbrojnice – cena 2.485.844, z toho dotace 1.246.333

Akce kanalizace Dvorce musela být přerušena vzhledem ke klimatickým podmínkám a bude dokončena na jaře 2019. Cena realizace je 9.273.836, z toho dotace 6.088.934

PŘEHLED UKONČENÝCH AKCÍ V ROCE 2018

Akce

cena

Spojovací chodba MŠ Mašinka

1.545.888

Kanalizace vodovod Byšičky

14.592.099

Oprava ohradní zdi IV. Etapa

7.410.613

Bezbariérové přechody

731.948

Oprava hasičské zbrojnice Lysá

2.485.845

Vzduchotechnika kino

1.558.239

Komunikace U Vodárny

1.172.711

Klášterní terasy

4.822.404

Cesty v zámeckém parku

2.138.237

Zeď 4/1

1.195.702

VO Dvorce

470.543

Řehačka hřiště

25.000

Kanalizace Dvorce

2.701.478

Celkem Kč 

38.149.225

Je rozpracováno 52 akcí a z toho 19 PD je připraveno k realizaci v roce 2019.

Na rok 2019 máme přislíbených dalších 62.000.000 z dotačních programů.

Městská policie Lysá nad Labem

Bc.Luděk Přibyl, ředitel

ČINNOST.

 V roce 2018 bylo strážníky Městské policie řešeno celkem 9.201 událostí. Z toho bylo 1701 přestupků řešeno v blokovém řízení, 7 538 přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu (7.166 radar Starý Vestec)[1]. Dále bylo Policii ČR oznámeno 29 důvodných podezření ze spáchání trestného činu a u 11 osob bylo zjištěno podezření z řízení pod vlivem alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky. Rovněž bylo v roce 2018 zadrženo 7 pachatelů trestných činů a zjištěny 2 vraky vozidel.

 Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 6 osob. Ve spolupráci s Policií ČR bylo řešeno 56 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 72 doporučených dopisů a dále bylo provedeno 5 prověrek k trvalému pobytu.  Při výkonu služby bylo zkontrolováno 87 podezřelých osob a městským kamerovým dohlížecím systémem bylo zjištěno a objasněno 22 případů porušení zákona. Rovněž strážníci zjistili 60 závad na veřejném osvětlení, 34 závad na dopravním značení a 10 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna firma Václav Bílek, na závady dopravního značení upozorněn Odbor správy majetku a investic Města Lysá n.L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 120 psů a  koček.

Při výkonu služby byla jednomu majiteli psa uložena bloková pokuta za znečištění veřejného prostranství. Jedná se o dlouhodobě problematický jev, při kterém je bohužel složité dokazování přestupku konkrétnímu pachateli. 

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany (PCO), který monitoruje 99 objektů (školy, podniky, prodejny, rod. domy) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2018 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ.

 Stávající počet strážníků je stanoven na  15 + 1. V  roce 2017 byl ukončen pracovní poměr s jedním zaměstnancem. Tímto vznikl u městské policie početní podstav jednoho strážníka. Na uvolněné místo je vypsáno výběrové řízení.

ROZPOČET.

Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny mimo položek 5011 platy zaměstnanců navýšení o 662 000,-Kč ; 5031 povinné pojištění na soc.zabez. navýšení o 175 000,-Kč; 5032 povinné pojištění na veř. zdravotní pojištění navýšení o 63 000,- Kč. K navýšení  těchto položek došlo z důvodu  nárůstu platů, vyplacení odměn a proplacení přesčasů.

Rozpočtové příjmy za rok 2018:

Uložené blokové pokuty celkem: 374.600,- Kč

Z toho pokuty placené v hotovosti 265.400,- Kč

Z toho pokuty na místě nezaplacené 109.200,- Kč 

Z toho k vymáhání 58.300.- Kč

Nezaplacené pokuty jsou vymáhány upomínkou ze strany MěP Lysá n.L.  a formou exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n.L.

PCO: 262 334,- Kč

Příjmy celkem 636.934,- Kč

Rozpočtové výdaje za rok 2017:

Bezpečnost a veřejný pořádek

 

Oděvy

150.000

129.098

20.902

Knihy a tisk

40.000

22.645

17.355

Drobný hmotný majetek

140.000

68.163

71.837

Materiál

40.000

35.229

4.771

Pohonné hmoty

100.000

77.399

22.601

Služby telekomunikací

60.000

74.136

-14.136

Poštovní služby

5.000

1.299

3.701

Služby peněžních ústavů pojištění

10.000

0

10.000

Školení a vzdělávání

115.000

40.400

75.000

Nákup služeb

65.000

53.793

11.207

Opravy a údržba

277.000

186.548

90.452

Nákup kolků

20.000

5.400

14.600

Platy zaměstnanců

6524.000

6524000

0

Povinné zdravotní pojistění

587.000

587.000

0

Povinné sociální pojištění

1631036

1631036

0

Náhrady mezd v době nemoci

30.000

25.227

4.773

Stroje, přístroje,zařízení

513.000

507.474

5.526

Celkem

10307000

9968.847

324.017

 

 

 

 

OSTATNÍ

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. V roce 2018 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům byla upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného pořádku v určité lokalitě. Dále mezi časté žádosti občanů patří provádění měření dovolené rychlosti a to zejména v ulicích Poděbradova, Sojovická, Čechova, K Milovicům, Na Zemské stezce, Dobrovského sady, Družstevní, Mírová, Čs.armády a Komenského . V těchto ulicích je měření rychlosti prováděno namátkově. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům. Tyto nedostatky jsou přetrvávajícího charakteru.

Spolupráce mezi MěP a složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) je na velmi dobré úrovni. Městská policie spolupracuje se všemi složkami IZS ,Sborem dobrovolných hasičů Lysá n.L., Hasičským záchranným  sborem Nymburk, Policií ČR a RZS. Jedná se o spolupráci zejména při zajištění místa činu krizových situací, jako jsou např. požáry, dopravní nehody, pátrací akce, škodní události se škodou značného rozsahu,  apod. V roce 2018 byla poskytnuta asistence složkám IZS celkem ve 158 případech.

PREVENCE

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpečnosti silničního provozu a protidrogové prevence, a to zejména formou komunikace s občany. Dále provádíme zvýšenou kontrolu krizových míst a postupování zjištěných poznatků kompetentním orgánům.  V roce 2018 provedli strážníci městské policie  besedy ve všech mateřských školách v Lysé nad Labem. V měsíci prosinci proběhly na základních školách besedy o nebezpečnosti zábavné pyrotechniky, které byly pořádány ve spolupráci s pyrotechnikem p. Cézou.  Dále byly provedeny besedy se seniory, a to se zaměřením na téma „Bezpečné stáří“. Tyto besedy se každý rok periodicky opakují.

V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz  internetové stránky Městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět více o činnosti městské policie a zároveň  zde zjistí, do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště, který strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj. Rovněž je zde prováděna pravidelná aktualizace novel a doplnění zákonů souvisejících s bezpečností ve městě. Dále bylo město Lysá nad Labem zařazeno do projektu bezpečná města. Na internetu je provozovaná webová stránka Bezpečná Lysá, která rovněž slouží občanům k lepší informovanosti.

Protidrogová politika je ze strany městské policie plněna hlavně v oblasti primární prevence, kde se společně s PČR účastníme zejména besed ve všech školních zařízeních v Lysé nad Labem. V oblasti terciální prevence spolupracujeme s terénními pracovníky o. s. Laxus . V tomto případě se jedná o protidrogovou prevenci. Při setkáních se navzájem informujeme o místech, kde se scházejí drogově závislé osoby a o stavu drogové scény ve městě. Městská policie Lysá nad Labem rovněž zajišťuje sběr použitého injekčního materiálu, který je odhozen na veřejném prostranství.

  Viz statistický přehled příloha č.1


Vytvořeno 20.7.2022 12:05:41 | přečteno 59x | jiri.virava
load