Zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2017

Obsah:

Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční

Odbor správy majetku

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Odbor životního prostředí

Odbor informačních technologií

Odbor městského investora

Městská policie

ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2017

Ing. Miloš Dvořák -  tajemník

Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Do roku 2017 vstoupilo město s vedením města ve složení pan Ing. Karel Otava, starosta města, pan Jan Burian, neuvolněný místostarosta. Jako neuvolnění členové rady města pracovali Josef Kolman,  Bc. Martin Robeš a Jan Krumpholc. Situace se po náročném roce 2016 začala vracet do běžného pracovního rytmu. Rada se soustředila na realizaci především investičních akcí, které vlivem napětí v zastupitelstvu v předchozím období vázly. Na program se tak dostala řada projektů, které byly projekčně započaty před 10 i více lety, ale které byly z různých důvodů pozastaveny.

V organizačním uspořádání úřadu se projevila změna stylu práce, vyvolaná obměnou vedení města a rok 2017 byl charakteristický personálními změnami.

V průběhu dubna se ve finančním odboru zvýšil počet referentských míst o jedno. Do výběrového řízení se přihlásili 3 uchazeči, vítězem se stala paní Romana Matoušová. V listopadu bylo vyhlášeno další výběrové řízení, a to na místo mzdové účetní za paní Hanu Dlouhou, která ohlásila plánovaný odchod v 2/2018. Ze tří uchazeček byla vybrána paní Lenka Soustružníková s nástupem od 1.2.2018.

Rovněž v dubnu bylo vyhlášeno výběrové řízení v odboru dopravy na pozici referenta speciálního stavebního úřadu. Jediným uchazečem byla Kateřina Uhrová z agendy přestupků. Na uvolněné místo byla v květnu ze 4 uchazečů vybrána sl. Michaela Kozáková, která nastoupila 1.6.2017, ale vydržela jen do 30.11.2017, kdy odešla dohodou k jinému zaměstnavateli. Na uvolňované místo nastoupila 13.11.2017 sl. Andrea Görnerová.

Stavební úřad měl od 1.1.2017 novou vedoucí, paní Ing. Marii Mádlovou. Počáteční napětí bylo během zkušební doby řešeno pohovory uvnitř odboru, ale klid byl jen zdánlivý. V průběhu léta paní Ing. Mádlová ukončila pracovní poměr k 31.8.2017, ke stejnému datu skončila paní Zora Štěpánková z územního plánování. Výběrová řízení byla inzerována na portálu JOBS, kde se setkala s úspěchem. Z pěti přihlášených na vedoucího SÚ bylo 5 vysokoškoláků. Vítězem se stal pan Ing. Jan Hladík, do něhož byly vkládány velké naděje. Bohužel pan Hladík od 1.9. během zkušební doby nenaplnil očekávání a jeho působení bylo ukončeno  k 30.11.2017. Od 1.12. byla pověřena vedením odboru paní Irena Šulcová. Na uvolněné místo referenta nastoupila od 16.10.2017 zkušená paní Jana Dulová, která v minulosti působila na MěÚ Milovice a MěÚ Nymburk.

V odboru životního prostředí došlo k jedné změně: pan Bc. Luděk Horčička ukončil k 31.10.2017 pracovní poměr a na základě výběrového řízení nastoupil na Krajský úřad Středočeského kraje. Do výběrového řízení na volné místo došla jediná přihláška od paní Ing. Diany Samkové, která nastoupila od 1.11.2017. V její osobě získal úřad zkušeného úředníka s bohatou praxí.

Kancelář městského úřadu po opakovaných výběrových řízeních získala nového právníka města – ve 3. kole se vítězem stal Mgr. Martin Dostál, který nastoupil dne 1.10.2017.

Od 1.1.2017 začal v plném rozsahu fungovat obnovený odbor městského investora pod vedením pana PaedDr. Jana Štěpánka. Projektová manažerka paní Magda Šulcová byla po většinu roku dlouhodobě ve stavu nemocných, a proto její pozici zaujala paní Ing. Caroline Chudobová. Čtvrté místo od 1.1.2017 obsadila paní Michala Holovská, která prošla výběrem v závěru roku 2016. Paní Šulcová v 12/2017 odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Přes opakované zveřejňování volného místa se nepodařilo tuto pozici obsadit, a to ani po inzerci na JOBS.cz.

V červnu 2017 rada města projednávala zprávu o tom, jak je naplňována představa rady o činnosti technické skupiny pro údržbu veřejných prostranství. Vzhledem k minimálnímu pokroku rada rozhodla, že skupina bude zařazena pod Kancelář městského úřadu a vedoucím byl určen pan Tomáš Sedláček, a to s přihlédnutím k jeho bohatým technickým zkušenostem a organizačním schopnostem. Jeho osoba a uvedení do funkce vyvolalo v části zastupitelů negativní odezvu, navíc postup pana Sedláčka nebyl zdaleka přesvědčivý. Proto na základě dohody pan Sedláček ukončil svou činnost k 31.12.2017. Na uvolňované místo dorazily 2 nabídky, vítězem se stal pan Miloš Schirl, který v podobné funkci působil u MVČR a nastoupil k 1.1.2018.

Členění úřadu na odbory: Stav k

Název 31.12.17  Vedoucí Kancelář městského úřadu 1+5   Ing. Miloš Dvořák Odbor vnitřních věcí 1+6 Irena Šťastná  Odbor finanční 1+7 Ing. Ivana Polenová Odbor správy majetku 1+8 Ing. Vladimír Kopecký Stavební úřad 0+5 pověřena Irena Šulcová (od 1.12.2017) Odbor obecní živnostenský úřad 1+3 Ing. Světlana Daňková Odbor dopravy 1+9 Ing. Alena Novotná (1 neobs.) Odbor životního prostředí 1+4 Miluše Pilařová Odbor školství, sociálních věcí 1+13 PaedDr. Věra Bodnárová zdravotnictví a kultury Odbor informačních technologií 1+2 Petra Loudová Odbor městského investora 1+2 PaedDr. Jan Štěpánek  (1 neobs.)

Na jaře 2017 skončilo působení Úřadu práce ve dvou kancelářích ve II. patře úřadu a ÚP se od 1.4.2017 přesunul do nově zrekonstruovaných prostor v přízemí č.p. 29 v ulici ČSA, které byly upraveny na náklady města. ÚP tak získal důstojné prostory a bude se podílet na úhradě části odpovídajících provozních nákladů uvedené budovy města.

Obsluha kontaktního pracoviště Czech POINTu byla šestým rokem zajišťována v sekretariátu starosty, kde ji vykonávala sl. Kateřina Jungrová. V době její nepřítomnosti vydává výstupy z Cech Pointu paní Jana Křížová, referent vnějších vztahů.

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr. Petra Drábka. V průběhu roku 2017 pokračovalo jeho působení během tří dnů v týdnu (v úterý, ve středu a v pátek) v celkovém rozsahu 9 hodin týdně. Pan JUDr. Drábek poskytuje bezplatné právní konzultace pro občany města a tato služba je veřejností významně a stále více využívána. V průběhu roku 2017 se podařilo tuto funkci na třetí pokus konečně obsadit: právníkem města se od 1.10.2017 stal pan Mgr. Martin Dostál. V prvním čtvrtletí 2018 je plánováno předání většiny agend novému právníkovi. V závěru roku 2017 se pan Mgr. Dostál věnoval následujícím činnostem: provádění revizí a připomínkování smluv uzavíraných městem a jeho příspěvkovými organizacemi, poskytování právních rad orgánům města, jednotlivým odborům a příspěvkovým organizacím.

Jednou z činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Tuto činnost vykonává jeden referent – pan Petr Blecha. V roce 2017 se pracovník uvedeného úseku zúčastnil dvou třídenních cvičení (jaro a podzim) pro využití informační podpory v oblasti HOPKS (hospodářská opatření pro krizové stavy).

Další dvě školení po dvou dnech absolvoval s Krajským úřadem Středočeského kraje, Hasičským záchranným sborem, Správou státních hmotných rezerv  a Policií ČR.

Na uvedeném úseku se průběžně řeší následující otázky:

1) Plán nezbytných dodávek (PND)

2) Regulační opatření (RO)

3) Ropná bezpečnost

4)  Připravenost na řešení krizových situací a mimořádných událostí

5) Metodická pomoc OÚ ORP

6) Dílčí plán obrany (DPO)

7) Operační příprava státního území (OPSÚ)

Mimo tuto činnost se musí referent na uvedeném úseku účastnit dalšího profesního vzdělání v oblasti HOPKS v kurzech pořádaných SSHR.

Dále tomuto úseku byly svěřeny všechny Jednotky požární ochrany SDH (4) zřízené městem a kontrola dětských hřišť (2x měsíčně), též zřízených městem.

Na začátku roku 2017 byla výjimečně svolána Bezpečnostní rada obce v souvislosti s výskytem ptačí chřipky, kdy se část ORP dostala do pásma dozoru a musela být následně přijata určitá opatření, která však neměla vliv na běžný život obyvatel.

Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz byly zajišťovány celkem třemi zkušebními komisaři – vlastním komisařem panem Karlem Kuřátkem a na smlouvu s externími komisaři: panem Petrem Rychtářem z Kolína a Petrem Augustinem z Prahy, kteří se věnovali motocyklistům a řidičům nákladních automobilů.

Pan Kuřátko vedl řádné zkoušky z odborné způsobilosti v 654 případech, 155 opakovaných zkoušek z odborné způsobilosti v písemné podobě – testy, ve 230 případech uchazeči opakovali jízdy.
Dále provedl 50 řádných zkoušek z přezkoušení odborné způsobilosti, 10 opakovaných  přezkoušení z odborné způsobilosti – testy a 9 opakování praktické jízdy. Úspěšnost zkoušek odborné způsobilosti činí 65,77 %.

Na poplatcích za provedení zkoušek bylo vybráno 605.300,- Kč. Externí zkušební komisaři v roce 2017 odzkoušeli 122 uchazečů o řidičské oprávnění na motocykly všech kategorií a nákladní automobily, provedli 19 opravných testů a 10 opravných jízd. Povinná zkušební plocha pro výcvik a zkoušky motocyklistů mimo běžný silniční provoz byla na jaře 2017 řešena tříletým pronájmem asfaltového prostranství firmy Autodoprava Pohl.

Dále se pan Kuřátko věnuje agendě autoškol: nebylo nutné odejmout žádnou registraci autoškoly, nově nebyly zaregistrovány žádné autoškoly, takže celkem je evidováno 12 autoškol. V 7 případech došlo ke změnám v registraci AŠ.

Pan Kuřátko provedl 2 kontroly státního dozoru podle zákona č. 247/2000 Sb. Dále provedl 2 zkoušky profesní způsobilosti, za něž bylo vybráno 1.400,- Kč, avšak uchazeči zkoušky nesložili a neabsolvovali ani opravné zkoušky.

Podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva města jsou již několik let připravovány v elektronické podobě. V papírové podobě se tiskne pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci. Členové rady a zastupitelstva města pracují pouze s elektronickou verzí. Od poloviny roku 2015 bylo zavedeno pravidelné přenášení průběhu zasedání zastupitelstva pomocí internetu a pokračovalo i v letech 2016 a 2017.

Úspěchem vyjednávání v závěru roku se stalo schválení rozpočtu na rok 2018, čímž bylo zajištěno řádné fungování města a příspěvkových organizací.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Předsedou finančního výboru byl pan Ing. Jan Marek. Předsedkyní kontrolního výboru byla paní Romana Fischerová. V roce 2017 pokračoval v aktivní práci Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města pod vedením pana Mgr. Hynka Fajmona. Ke konci roku 2017 bylo nasmlouváno rozhodující množství pozemků, nutných k realizaci stavby. U zbývajících dvou vlastníků pozemků pod budoucím obchvatem dojde pravděpodobně k vyvlastnění potřebné výměry.

Kromě výše uvedených výborů existují i výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, vedený dlouhodobě panem Josefem Koštířem, druhý pro městskou část Dvorce pod vedením paní Marie Herclíkové. Aktivně pokračuje činnost „nejmladšího“ Osadního výboru Řehačka, vedeného panem Martinem Koukalem. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města. V Byšičkách je trvalou prioritou odkanalizování obce a vodovod a zlepšení podmínek pro život občanů. Ve Dvorcích se aktivita občanů zaměřila na odkanalizování druhé části obce, pokračuje se v pořádání řady kulturních a společenských akcí. Negativním rysem ve Dvorcích bylo napětí mezi osadním výborem a dobrovolnými hasiči, které se v průběhu roku 2017 stupňovalo a skončilo zrušením výjezdové jednotky JPO-V ve Dvorcích v závěru roku 2017. Činnost Sboru dobrovolných hasičů Dvorce by měla být zachována na spolkové úrovni.

Komise jako poradní a iniciativní orgány rady města se také v roce 2017 vyznačovaly velkou aktivitou. Komise pracovaly pod vedením následujících předsedů: komise pro cestovní ruch a sport ( předsedkyně Dana Hančová), komise sociální a zdravotní (Mgr. Petr Kopecký), komise pro podporu podnikání a zaměstnání ( Robert Šťastný) – komise zrušena ke konci roku 2017, komise pro rodinu, školství a kulturu (Mgr. Olga Kovaříková), komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě (Bc. Martin Robeš), komise stavební (Pavel Jehlička), komise pro životní prostředí (Mgr. Veronika Vaňáčková, kterou vystřídala Mgr. Tužinská Synková), komise stravovací (Mgr. Lukáš Buk).

Komise se scházely zpravidla na základě dohodnutých plánů práce, předkládaly radě města zápisy ze schůzí a návrhy na řešení problémů ve městě.

Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a voleb. Na úseku samosprávy zabezpečoval především jednání rady města, zastupitelstva města, provoz podatelny a zveřejňování informací na úřední desce. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 56.818 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 4.698 tis. Kč nižší.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 26.751 přijatých písemností, z toho datovou schránkou přišlo 13.262 písemností, a 93.458 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 4.768 písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 15.210 písemností, datovými schránkami 12.451 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca 720 tis. Kč.

Z informačního systému evidence obyvatel byly poskytnuty údaje 50 žadatelům. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů bylo zahájeno 32 správních řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 27 občanům (vč. dětí) byl údaj o místě trvalého pobytu zrušen.

Na správní poplatcích za změnu bydliště, zrušení údaje o místu trvalého pobytu a poskytnutí údajů z informačního systému bylo podatelnou vybráno 22.700 Kč.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 49 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 93 občanských sňatků a 8 církevních sňatků a do knihy – narození 2 zápisy. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 39. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 74 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 7 cizincům bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 3 občanům ČR bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno. Svatební obřady se konaly hlavně v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zámeckém parku, ve Staré Lysé – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus, v Přerově n. L. – Skanzen, penzion Polabí. Paní matrikářka vystavila 101 oddacích listů, 49 úmrtních listů, 2 rodné listy a 36 druhopisů matričních dokladů. Podáno bylo 5 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijato bylo 6 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Bylo sepsáno 67 zápisů o určení otcovství, 11 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně.

V roce 2017 bylo ověřeno celkem 2.333 podpisů na listinách a 930 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka cca 193.200 Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.798 nových občanských průkazů (z toho 193 OP bylo vyřízeno v terénu – věznice, domov důchodců, ústav sociální péče, imobilní žadatelé v místě TP) a 2.248 cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dále bylo vydáno 74 ks občanských průkazů bez strojově čitelné zóny. Vydáno bylo 521 potvrzení o OP, z toho 336 z důvodu nahlášení ztrát (odcizení) občanských průkazů. Nahlášeno bylo 115 ztrát, 9 odcizení a 1 poškození cestovních dokladů. Na správních poplatcích za OP, cestovní doklady bylo vybráno celkem 1.023.150 Kč, na blokových pokutách bylo vybráno 43.300 Kč.

V minulém roce se odbor zabýval 61 přestupkem z roku 2016 a 207 novými návrhy na projednání přestupků, 8 návrhů bylo postoupeno jinému Okresnímu státnímu zastupitelství, 69 jich bylo odloženo, 151 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení a 40 přestupků přešlo do roku 2018. Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a proti majetku. Osobami do 18 let bylo spácháno 7 přestupků. Na pokutách bylo uloženo 118.100 Kč. Zpracováno bylo 444 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 555 písemností.

Prostřednictvím Czech Pointu bylo z moci úřední provedeno 104 autorizovaných konverzí.

Rada města se v roce 2017 sešla na 29 jednáních v celkové délce cca 140 hodin a přijala 807 usnesení.

Zastupitelstvo města bylo svoláno 8 x a zastupitelé města jednali v celkové délce cca 41 hodin.

V říjnu 2017 odbor vnitřních věcí zajišťoval volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31. 12. 2017.

ŽENY přihlášeno 174

narozeno 60

odhlášeno 138

zemřelo 50

celkem 4.715 (4.669 v r. 2016)

MUŽI přihlášeno 156

narozeno 54

odhlášeno 112

zemřelo 57

celkem 4.501 (4.460 v r. 2016)

C e l k e m 9.216 (9.129 v r. 2016)

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet na rok 2017 byl schválen v zastupitelstvu města dne 14.12.2016. Během roku byl rozpočet upravován v radě města a v zastupitelstvu celkem 35x.

K 31.12.2017 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 223 690 tis.Kč a výdaje celkem 199 671 tis.Kč z toho provozní činily 154 419 tis.Kč a investiční 45 252 tis.Kč tzn. k 31.12.2017 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 24 019 tis.Kč.

Celkové příjmy byly splněny na 109,8 % a celkové výdaje na 85,2 % z toho provozní na 88,9 % a investiční na 74,6 %.

Rozpočet daňových příjmů celkem byl splněn 114,4 %. Největší položku tvoří podíly na daňových výnosech 114 234 tis.Kč a příjem z výherních automatů celkem 9 554 tis.Kč, daň z věcí nemovitých 6 095tis.Kč .

V roce 2017 byl vybráno na správních poplatcích 5296 tis.Kč.

Při finančním vypořádání dotací byla na účet kraje vrácena částka 593 tis.Kč za sociální agendu a 13 301,97 Kč za nevyčerpanou zálohu dotace na prezidentské volby. Naopak očekáváme v roce 2018 doplatek ve výši 8 142,39 Kč za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Nedaňové příjmy byly plněny na 98,8 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má příjem z pokut, zejména pokuty za radar 9 036 tis.Kč a pokuty dopravní 2 414 tis.Kč.

Kapitálové příjmy byly ve výši 1882 tis.Kč.

V roce 2017 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 30 788  tis.Kč z toho největší na výkon státní správy 19 049 tis.Kč od Středočeského kraje, průtokové dotace ve výši 2 971 tis.Kč pro školy na šablony, dotace na sociálně právní agendu dětí ve výši 3781 tis.Kč a sociální agendu 846 tis.Kč, dotace na památky 1 810 tis.Kč, dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 1 416 tis.Kč a  dotaci na volby 181 tis.Kč, dotace pro hasiče 273 tis.Kč a dotace na lesní správy 123 tis.Kč, doplatek dotace na zámecký park ze SFŽP z roku 2016 ve výši 338 tis.Kč,Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí ve výši 30 tis.Kč.

Dotace investiční výši 1733 tis.Kč. Dotace investiční byly na tyto akce: Dotace na cyklověž od Středočeského kraje 500 tis.Kč, dotace pro Městskou knihovnu na program Verbis 121 tis.Kč, dotace na lesní osnovy od Středočeského kraje 76 tis.Kč a dotace na vodovod a kanalizaci v Byšičkách 1036 tis.Kč od Ministerstva zemědělství.

Zůstatek na běžných účtech byl k 31.12.2017 ve výši 117 575 tis.Kč. Stav na fondu rezerv k 31.12.2017 je 3 094 tis.Kč. (Rozpočet na rok 2018 již počítal se zapojením částky 115 000 tis.Kč z roku 2017) tzn. volné zdroje zbývá 2 575 tis.Kč a 3094 tis.Kč. Město Lysá nad Labem nemá žádný úvěr.

Finanční odbor zajišťoval kompletní mzdovou agendu - měsíčně v průměru 165 výplatních pásek. Město se zapojilo do projektu veřejně prospěšných prací. Dále z dotačního projektu Úřadu práce zpracovával agendu pro pracovníky školního dozoru. Během roku bylo uhrazeno 3 706 faktur a poukazů. Byly zaúčtovány veškeré příjmy a výdaje i hospodářská činnost. Při pořizování dokladů byl ještě u každého dokladu pořizován pomocný analytický přehled. Každý měsíc bylo zpracováno kontrolní hlášení k DPH a přiznání k DPH. Ekonomické agendy byly vedeny v novém účetním programu GINIS. Každý měsíc byla zpracována účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány elektronicky na adresu Centrálního systému účetních informací státu. Finanční odbor vedl agendu evidence majetku města a měsíčně zpracovával a účtoval o odpisech majetku. Na konci roku byly připraveny podklady k provedení fyzické a dokladové inventarizace.

Finanční odbor vedl agendu poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Město Lysá nad Labem eviduje 1235 poplatníků a za rok 2017 bylo vybráno 208 529 Kč.

Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31.12.2017 bylo na účet města přijato 369 tis.Kč.

Během roku 2017 zaplatilo na pokladně 16 010 klientů tj. o 1171 klientů více jak v roce 2016. Výdajová pokladna eviduje 1216 dokladů. Na hlavní pokladně byl v provozu terminál pro platby platební kartou 1 709 dokladů v celkové hodnotě 1 883 584 Kč. V úředních dnech byla otevřena i druhá pokladna.

Již od října 2017 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2018. Po projednání v radě města, na finančním výboru a na pracovní schůzce zastupitelstva byl návrh rozpočtu vyrovnán a vyvěšen na úřední desce. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2018 dne 13.12.2017.

Odbor správy majetku

Ing.Vladimír Kopecký, vedoucí odboru

Při činnosti na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů odbor provedl výběr plateb za svoz komunálního odpadu od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s firmou FCC. Zpracoval výběry poplatků za odpady 2x v roce v systému SIPO a zpracoval výběry poplatků za odpady, které byly provedeny bankovním převodem a v hotovosti. Bylo zasláno 1 072 složenek na nezaplacené poplatky za svoz odpadů. Celkový výběr těchto poplatků pak činil 4 459 tis. Kč. Byly zpracovány faktury na  kolektivní systém Asekol a Elektrowin za odběr separovaného odpadu a za zpětný odběr elektrozařízení. Odměny od těchto společností za zpětný odběr separovaného odpadu činily v roce 2017 částku 115 710,- Kč. Pro MěÚ Milovice byl ručně zpracován výběr poplatků za odpady z bytů, které jsou v majetku města Lysá nad Labem v celkovém počtu 453 položek. Ve spolupráci s firmou FCC bylo pro občany města Lysá n. L. pokračováno v sezonním svozu bio odpadu ve formě placené služby. V souvislosti s programem „Třídění odpadu pomocí speciálních pytlů“, do kterého se do konce roku 2017 přihlásilo celkem 698 osob, byly prováděny činnosti související s registrací nových „třídičů“, tiskem etiket, výdejem pytlů, zajišťováním svozových dnů a v neposlední řadě výpočet předpisů za platby za svoz komunálního odpadu na rok 2018 s využitím dosažených slev jednotlivým účastníkům „pytlového sběru“. V rámci tohoto „Pytlového“ sběru bylo od jeho počátku vytříděno a odevzdáno celkem 75 359 kg odpadu. Z toho bylo 58 346 kg papíru, 5 888 kg PET lahví a 11 124 kg směsných plastů. Celková sleva na poplatcích za účast na „pytlovém“ sběru dosáhla hodnoty 151 tis. Kč.

Na úseku bytového fondu odbor zveřejnil na vývěskách 4 záměry, realizoval 1 směnu bytů, přidělil 32 bytů s odprodejem dluhů, zpracoval 101 zpráv do RM a do ZM. V daném roce bylo provedeno 1 exekuční vystěhování z městského bytu. Bylo zpracováno 78 předžalobních výzev, podáno 7 nových žalob na vyklizení či na peníze a sepsáno 12 nových splátkových kalendářů. Úsek koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích. – realizoval generální opravu balkonů včetně okenních sestav v BD Slepá 551 v hodnotě cca 1 331 tis. Kč., výměnu části oken v Milovicích a Lysé nad Labem za více jak 2 308 tis. Kč, výmalbu části sklepních prostor bytových domů v Milovicích, výměnu oken v BD v Lysé n/L i v Litoli a spoustu dalších drobných oprav bytového a nebytového fondu v majetku města.

Na počátku roku byla opět zřízena bytová komise. Došlo k vypracování nových pravidel pro přidělování městských bytů, statutu bytové komise, formuláře „žádost o nájem bytu“, domovního řádu a došlo ke kontrole všech uzavřených nájemních smluv a ke zpracování nových vzorů těchto smluv. Díky těmto opatřením došlo k výraznému omezení přílivu potencionálních neplatičů či problémových nájemníků. Zároveň došlo ke snížení dluhů v oblasti bytového hospodářství o 1 180 tis. Kč.

Při správě nebytových prostor byly uzavřeny 4 nové nájemní smlouvy, ukončena 1 nájemní smlouva. Bylo zveřejněno celkem 6 záměrů na pronájem NP a byly připraveny 3 výpůjční smlouvy. K podpisu výpůjčních smluv však v roce 2017 nedošlo.

Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města, podchodu v železniční stanici Lysá n. L. (135 tis. Kč.) a údržba veřejných WC v nákladu 437 tis. Kč, Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. Díky tlaku na platební morálku nájemců se daří držet pohledávky města za pronájem nebytových prostor na poměrně nízké úrovni do 75 tis. Kč. Neuhrazené pohledávky jsou, po zaslání předžalobních výzev, předány právníkovi k řešení soudní cestou nebo je na ně připravován splátkový kalendář. Byla provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.

Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2017 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města v nákladu 1 033 tis. Kč. Opravu části komunikace Sadová v částce 308 tis. Kč, opravu komunikace v Byšičkách v částce 115 tis. Kč, opravu části komunikace podél dráhy na Milovice v částce 356 tis. Kč a oprava polní cesty od ul. Poděbradova za 224 tis. Kč. Drobné opravy komunikací Resslova, Jaromírovy sady, Jedličkova sídliště, Na Vysoké mezi a cesty od BP k mostu přes Labe stály cca 221 tis. Kč. Opravy komunikace K Vesláku stály 61 tis. Kč. Drobné havarijní opravy vyšly městskou pokladnu na dalších cca 240 tis. Kč.

Byla provedena část rekonstrukce chodníků na Sídlišti v ceně 715 tis. Kč, rekonstrukce chodníků v ulici B. Němcové v ceně 688 tis. Kč, přeložení chodníku Pivovarská v ceně 157 tis. Kč. Opravy mozaikové dlažby a opravy propadlé dlažby na náměstí a na chodnících v celém městě stály 98 tis. Kč.

Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 47 rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací, 16 rozhodnutí na napojení na komunikace a 75 souhlasů s výkopovými pracemi, 16 stanovisek města, předloženo 45 příspěvků do jednání RM a 8 do ZM. Příjmy ve správě činily 350 tis. Kč z pronájmu parkovišť, 20 tis. Kč ze správních poplatků a 12 tis. Kč z pronájmu parkovacích míst a cca 145 tis. Kč z výběru parkovného na Husově náměstí.
Při správě dopravního značení byly, při nákladech 301 tis. Kč., provedeny instalace nového dopravního značení, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, přechodné značení při haváriích, provedeny opravy zpomalovacích prahů, opravy osvětlení přechodů, zajištěna výroba a instalace kovových zábran aj.

Příspěvek města na dopravní obslužnost a zajištění změn v jízdních řádech byl za rok 2017 v částce 1 400 tis. Kč.

V rozpočtové kapitole údržby majetku města byla zajištěna oprava a výroba několika kusů zábradlí za 91 tis. Kč, Výroba závěsných stojanů na kola stála 188 tis. Kč. Dále byly provedeny další desítky oprav na objektech ve správě a majetku města v celkové částce 152 tis. Kč. Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na opravy sedáků laviček, na nákup laviček nových, na opravy odpadkových košů, nákup nových kolostavů a opravu starých, opravy Meteostanice, opravy naučných stezek, opravu věžních hodin, výroba cedulí a nápisů a dalších drobných oprav bylo celkem vynaloženo dalších 298 tis. Kč.

Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně a čistoty města, údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství provádělo níže uvedené činnosti:

Psí útulek:

Ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2017 umístěno v útulku ve Velaz, a. s. Hrabanov celkem 56 psů odchycených na území města. 36 psů bylo vráceno majitelům a 20 zvířat dostalo nový domov. Za celý rok 2017 vydalo město Lysá n. L. za provoz tohoto zařízení 103 tis. Kč. Fota a seznamy psů, nalezených v Lysé nad Labem, jsou měsíčně uvedeny v městských LISTECH, na vývěsce v podloubí radnice a na internetových stránkách (www.pejscilysa.wz.cz).

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo město Lysá n. L. 298 tis. Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišel město na 3 581 tis. Kč a tříděný sběr na 1.950 tis. Kč. Celkový náklad na svoz popelnic se směsným odpadem byl v částce 3.890 tis. Kč. Celkové náklady za směsný i tříděný odpad se tedy v roce 2017 vyšplhaly na 9 719 tis. Kč.

Firma EKO-KOM zaslala čtvrtletní odměny za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 v těchto částkách:

 • IV. Q. 2016 - 233 941,- Kč
 • I. Q. 2017 - 251 512,- Kč
 • II. Q. 2017 -   266 972,- Kč
 • III. Q. 2017 - 242 836,- Kč Údržba veřejného osvětlení:Městská zeleň:Částka 3.400 tis. Kč byla vynaložena za veřejnou zeleň - je v ní zahrnuto havarijní kácení, ošetření chemickými postřiky, seče travnatých ploch, pěstební a zdravotní řezy keřů a stromů, drcení větví, řezy živých plotů, výsadbu květinových záhonů a jinou běžnou údržbu zeleně. V roce 2017 bylo provedeno odborné ošetření stromů v intravilánu města za 325 tis. Kč. Výsadba nové zeleně – cibulovin, letniček, stromů, keřů a trvalek byla ve městě provedena za částku 350 tis. Kč. daň z nemovitosti předplacená – je účtem průběžným, geometrické plány – 100 tis. Kč, odborné posudky – 80 tis. Kč, pozemkové úpravy – 200 tis. Kč, údržba hřbitova – 328 tis. Kč, Za spotřebu elektrické energie při provozování VO zaplatilo město 2 615 tis. Kč, Výkaz příjmů:Příjmy ze sběrného dvora: - za prodej dřeva 41 tis. Kč.
 • za zábor veřejného prostranství se vybralo 95 tis. Kč, za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet – 12.395 tis. Kč a hřbitovní poplatky činily v roce 2017 – 255 tis. Kč.
 • Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů daného úseku:
 • Údržba plochy kompostárny a shrnování bioodpadu na této ploše vyšly na 100 tis. Kč.
 • Náklady na údržbu zámeckého parku dosáhly celkově výše 950 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny náklady na terénních úpravách, založení nových záhonů s cibulovinami, výsadba živých plotů, výsadba letničkových záhonů, zálivky po parku. Proběhla instalace automatických závlah pro vybraná místa v parku, která vyšla na 250 tis. Kč.
 • Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce byly vyčísleny na 788 tis. Kč. Doplnění VO pak stálo dalších 376 tis. Kč.
 • Položka čistota města obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce. Tyto činnosti stály městskou pokladu více jak 3 400 tis. Kč.
 • Celkem r. 2017: 995261,- Kč
 • za uložení suti, odpady od živností 106 tis. Kč.Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2017 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem 120 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků, prodeje pozemků a jejich výkupu, směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemeni a žádostí k zeteplování domů, které sousedí s obecními pozemky. Na vývěskách města a na internetových stránkách bylo zveřejněno 23 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Pro jednání ZM bylo předloženo 41 zpráv.Ke konci roku 2017 bylo na odboru evidováno 111 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 552,7 tis. Kč, 115 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 71,2 tis. Kč a 38 nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města v ceně 127,3 tis. Kč.V prosinci byla provedena inventura pozemků. Během roku byla prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínek vč. vyřizování související agendy daného úseku. Byla zajištována agenda výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa a zajišťování potřebných souhlasů pro komplexní pozemkové úpravy v katastru Lysá nad Labem a Litol.
 • Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n. L. a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n. L.
 • Bylo zadáno 10 geometrických plánů – týkajících se prodeje, výkupu či směny pozemků. Zároveň bylo podáno 14 žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Objednán byl 1 znalecký posudek na finanční ocenění nemovitých věcí.
 • Za účelem prodeje obecních pozemků bylo sepsáno celkem 7 kupních smluv za celkovou částku 4 270 tis. Kč (prodávající Město Lysá n. L.), smluv o výkupu pozemků bylo 23 za částku 6 312 tis. Kč – (kupující Město Lysá n. L.). Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného sepsané v roce 2017 představují hodnotu 44 tis. Kč. V roce 2017 bylo podepsáno i 5 smluv o bezúplatném převodu pozemků od Středočeského kraje.

Další činností odboru správy majetku, pak bylo v roce 2017 zajištění stavebních povolení, stavebních dozorů, kolaudačních řízení, demoličních výměrů a související administrativní činnost. I zde bylo zpracováno mnoho dalších písemností a podkladů do jednání RM a ZM. Na menších stavebních akcích byl naším odborem vykonáván i stavební dozor. V průběhu roku 2017 byly zrealizovány mimo jiné tyto akce:

Zajištění nového cenomanského vrtu v oblasti prameniště za 1 585 tis. Kč, oprava další části hřbitovní zdi včetně jejího odvodnění za 872 tis. Kč, zateplení části hasičské zbrojnice za 191 tis. Kč, opravy v budove MěÚ za 300 tis. Kč, opravy promítací kabiny letního kyna za 149 tis. Kč, oprava hasičské zbrojnice v Byšičkách za 105 tis. Kč, rekonstrukce části prostor v č.p. 29 pro potřeby Úřadu práce za 447 tis. Kč, doplnění VO a mnoho dalších akcí.

V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 18 smluv budoucích o zřízení věcného břemene a 12 smluv o zřízení věcného břemena s příjmem 586 tis. Kč. Dále bylo sepsáno 9 Plánovacích smluv vč. dodatků.

Bylo zpracováno 105 důvodových zpráv do jednání RM a 52 do jednání ZM, vypsáno 9 veřejných zakázek na služby a stavební akce jako například ZŠ Speciální – rekonstrukce toalet a stoupaček za 2 273 tis. Kč, ZŠ Komenského rekonstrukce rozvodů kotelny za téměř 85 tis. Kč a rekonstrukce toalet ve školní jídelně za dalších 941 tis. Kč, Oprava kotelny v ZŠ B. Hrozného č. p. 12 vyšla na 600 tis. Kč, MŠ Dráček – nátěr střechy za 70 tis. Kč, V rámci drobných oprav a havárií ve školách byla vyčerpána částka 218 tis. Kč. Demolice nářaďovny v ZŠ Litoli a pořízení stavební buňky pak vyšla na 267 tis. Kč. Výmalba části podchodu ČD na litolské straně stála 91 tis. Kč.

Drobné opravy ve školách a školkách, kterých bylo celkem 31 stály 406 tis. Kč, provoz a údržby částí nádažní budovy (vstupních areálů) stál 245 tis. Kč a provoz a údržba veřejných toalet dalších 469 tis. Kč.

Podařilo se uzavřít nájemní smlouvu s Českými dráhami, a. s. s ročním nájmem v hodnotě 498 tis. Kč.

V rámci činností souvisejících se správou a údržbou vodovodních a kanalizačních řadů byly realizovány havarijní opravy vodovodního a kanalizačního řadu ve městě v hodnotě 685 tis. Kč. Práce na opravách a výměně vodovodních šoupat stály 1 660 tis. Kč. Čištění a opravy dešťových a kanalizačních vpustí stály 516 tis. Kč a čištění vodních toků pak dalších 51 tis. Kč. Výměny vodoměrůstály dalších 234 tis. Kč.

Odchyt holubů a deratizace a pokládky nástrah pak stála dalších 183 tis. Kč.

V rámci výše uvedené agendy bylo zpracováno celkem 11 důvodových zpráv pro RM a 5 pro ZM. Mimo uvedené akce většího rozsahu bylo provedeno velké množství akcí údržbového charakteru a souvisejících s drobnějšími opravami a administrativní činností.

Stavební úřad

Irena Šulcová, pověřena vedením odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2017 vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství

Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností (Lysá nad Labem, Milovice,  Stará Lysá, Ostrá, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec.)

Od 1.1.2017 do 31.12.2017 přijal stavební úřad 1757 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednal:

Na úseku územního rozhodování:

28

Sloučených územních souhlasů a ohlášení staveb

70

Územních souhlasů

47

Územních rozhodnutí o umístění stavby

34

Územních rozhodnutí o dělení pozemků

10

Zjednodušených územních rozhodnutí

33

Územních rozhodnutí ve spojeném řízení se stavebním

Na úseku stavebního řádu

15

Ohlášení staveb

29

Stavebních povolení včetně povolení změny před dokončením

12

Dodatečných povolení staveb

12

Povolení odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)

6

Řízení o nařízení odstranění nepovolených staveb

6

Kolaudačních rozhodnutí podle zákona č. 50/1976 Sb.  

32

Kolaudačních souhlasů

65

Oznámení o užívání a závěrečných kontrolních prohlídek

7

Změn v užívání staveb (oznámení a rozhodnutí)

31

Výjimek z vyhlášek č. 268/2009 Sb. a 501/2006 Sb.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 41 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 144 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

V rámci výkonu státní správy vkládal stavební úřad do registru nemovitostí nově vzniklé stavby a veškeré změny na stavbách.

Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona u 7 přestupků.

Úřad územního plánování v roce 2017 pokračoval v projednávání změn č. 1 a č. 1A územního plánu Lysá nad Labem, jejichž zadání bylo schváleno zastupitelstvem města dne 11. 5. 2016. Změna č. 1A byla vydána zastupitelstvem města dne 13. 12. 2017, projednávání změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem stále pokračuje, dne 21.6.2017 proběhlo společné jednání.

Pro Lysou nad Labem bylo v roce 2017 dokončeno zpracování Územní studie Ke Spalovně, pořizovatel schválil možnost jejího využití dne 16. 6. 2017. Dále byla zpracována Územní studie Lysá nad Labem – Na Mlíčníku, pořizovatel schválil možnost jejího využití dne 28. 8. 2017.


Pořizovatelskou funkci vykonával v těchto okolních obcích:
Přerov nad Labem – bylo dokončeno projednání 2. změny územního plánu Přerov nad Labem, změna nabyla účinnosti dne 21. 6. 2017

Jiřice – byla zpracována zpráva o uplatňování územního plánu Jiřic, z níž vyplynula potřeba změny územního plánu; schválením zprávy o uplatňování ÚP Jiřic dne 3. 5. 2017 bylo zároveň schváleno zadání změny územního plánu Jiřic

Starý Vestec – byla zpracována zpráva o uplatňování územního plánu Starého Vestce, která byla zastupitelstvem obce schválena dne 3. 5. 2017. Ze zprávy vyplynula potřeba nového územního plánu; pořizovatel začal připravovat návrh zadání územního plánu Starého Vestce.


Stratov – bylo dokončeno pořizování územního plánu, zastupitelstvo obce vydalo územní plán Stratov dne 7. 8. 2017, účinnosti nabyl dne 31. 8. 2017

Semice - Pokračovalo pořizování územního plánu, proběhlo veřejné projednání územního plánu Semic, pořizovatel zpracovával vyhodnocení připomínek a námitek k územnímu plánu

Stará Lysá – Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny územního plánu z vlastního podnětu dne 18. 5. 2017. Pořizovatel zpracoval a projednal návrh zadání změny územního plánu Stará Lysá.

Pro Starou Lysou pořizovatel zpracoval zadání třech územních studií. Územní studie ÚS 2 Stará Lysá – západ již byla dokončena, pořizovatel schválil možnost jejího využití dne 14. 12. 2017. Územní studie ÚS 1 a ÚS 4 jsou rozpracované.

Milovice – bylo zpracováno zadání Územních studií Mlynařice 1 a Mlynařice 2

Úřad územního plánování vydal v rozsahu své působnosti 81 vyjádření a 12 územně plánovacích informací.

Obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání , na úseku evidence zemědělského podnikání, a také agendu, týkající se výherních hracích přístrojů (toto pouze pro  Lysou nad Labem) .

Pro živnostenské a zemědělské podnikání jsou v působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec. Podání dle živnostenského zákona může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice, podání dle zákona o zemědělství lze učinit na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Na úseku živnostenského podnikání vykonává obecní živnostenský úřad všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnost volnou, která má 79 oborů, dále pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola, zpracování aviz o změnách z veřejných rejstříků). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa“ (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, a to  prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Stejně tak může oznámit i změny údajů na příslušné úřady. Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z  Rejstříku trestů elektronickou cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění). Stejným způsobem si živnostenský úřad žádá výpis Rejstříku trestů právnických osob.

K 31.12.2017 bylo v evidenci místně příslušných podnikatelů 5 119, z toho 4 630  fyzických osob (včetně osob zahraničních ) a 489 právnických osob. Živnostenských oprávnění bylo evidováno celkem 7 205.

V roce 2017 bylo vydáno 465 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo vydáno 287 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení , pokračování v provozování živnosti,  změny odpovědných zástupců). Na vlastní žádost bylo vydáno 76 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 25 výpisů z živnostenského rejstříku. Celkem v roce 2017 bylo přijato 940 podnětů. Bylo dále zpracováno 1401 avizo (tj. informace z ostatních veřejných rejstříků).

V roce 2017 bylo provedeno 56 kontrol podnikatelských subjektů (17 právnických osob, 39 fyzických osob) a 13 místních zjištění, z toho 10 bylo postoupeno pro nepříslušnost jiným živnostenským úřadům. Uloženo bylo 8 blokových pokut v celkové výši 4 000,- Kč. Pravidelně  byly prováděny společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.

Obecní živnostenský úřad poskytoval rady, týkající se živnostenského a zemědělského podnikání,  byla vyřizována korespondence a další činnosti související s výše uvedenou problematikou.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2017 bylo provedeno  6 zápisů nových zemědělských podnikatelů do evidence a zároveň jim byla vydána osvědčení zemědělského podnikatele (jednalo se o fyzické osoby  ).  Z evidence byli vyřazeni 4 zemědělští podnikatelé.

Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2017 odborem obecní živnostenský úřad  byly vybrány správní poplatky v celkové výši 225 775,- Kč.

Další činností , kterou vykonával obecní živnostenský úřad bylo povolování výherních hracích přístrojů a s tím spojená agenda. V této oblasti postupoval odbor podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (do konce roku 2016). Pro rok 2017 bylo vydáno celkem 8 rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů, z toho 7 nových a 1 změnové. Celkem bylo povoleno 17 výherních hracích přístrojů.

Od roku 2017 se jedná o vydávání povolení k umístění herního prostoru hazardních her podle zákona č. 186/2016 o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí odvody  z  provozu  VHP a  jiných  technických  zařízení  činily za rok 2017 9 5554 832,02 Kč (příjem obce). 

Odbor dopravy

Ing.Alena Novotná, vedoucí odboru

Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2017 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost podle zákona č. 13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

69

vydaných stanovisek

281

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o zařazení vozidel taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. Rozhodoval o udělení oprávnění řidiče taxislužby podle § 21c odst. 1 a 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

činnost podle zákona č. 111/1994 Sb.

počet

vydaných průkazů řidičům taxi

14

počet zařazených vozidel taxi

18

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

stanovení přechodné úpravy provozu

116

stanovení místní úpravy provozu

 36 

registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

20 513

počet vydaných řidičských průkazů

2468

počet přidělených ŘO

1039

počet vydaných mez.řid.průkazů

119

počet odebraných řidičských oprávnění

158 

počet vydaných potvrzení o ztrátě

102

počet vydaných karet do digitálních tachografů

116

bodový systém

počet

předběžně zadržených řidičských průkazů

184

celkem potrestaných řidičů

2 017

celkem vybodovaných řidičů

14

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.

registr vozidel

počet

nově přihlášená vozidla

816

vývoz vozidel

205

odhlášená vozidla ze správního obvodu Lysá n. Labem

1289

vozidla dočasně vyřazená z provozu

197

odcizená vozidla

103

celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n. Labem

25 718

celkem provedených elektronických operací v systému RV

7 310

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost podle zákona č. 250/2016 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

956

počet postoupených přestupků

12

odložených nebo zastavených

přestupků

401

počet uložených pokut

531

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

225

na výzvách provozovateli vybráno v Kč

6 603 010,-

Na pokutách celkem vybráno v Kč

4 964 873,-

Vymáhání poplatků v roce 2017.

počet zavedených rozhodnutí

 531

počet sjednaných splátkových kalendářů

73

napsáno upomínek

1 360

předáno k exekuci

758

V roce 2017 byla odborem dopravy zpracovávána agenda spojená se stacionárním radarem umístěným ve Starém Vestci. Přestupky, které nám přeposílá Městská policie jsou zpracovávány podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

         
       
         
               
 

Činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

 
 

počet přestupků

10 711

 
 

počet postoupených přestupků

1

 
 

odložených či zastavených přestupků

9 482

 
 

počet uložených pokut

1 153

                   

V roce 2017 přešla na odbor dopravy ze stavebního úřadu agenda speciálního stavební úřadu tzn. povolování a kolaudování dopravních staveb.

Činnost podle zákona č. 183/2006 Sb.

počet

vydaná stavební povolení

13

vydané kolaudační souhlasy

7

prodloužení stavebního povolení

7

na správních poplatcích vybráno za celý odbor

  2 695 045,- Kč

na pokutách vybráno za celý odbor

11 000 991,- Kč

CELKEM vybráno

13 696 036,- Kč

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Úsek školství:

Školy zřizované městem Lysá nad Labem:

Mateřské školy : MŠ Dráček - ředitelka pí Bc.Marcela Michňová – počet dětí 50, MŠ Čtyřlístek - ředitelka  pí Miroslava Bodláková  – počet dětí  150, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, Dis.  – počet dětí 100, MŠ Mašinka - ředitelka pí Bc. Jaroslava Černá – počet dětí 78

Základní školy : ZŠ B.Hrozného - ředitelka PaedDr.Irena Jarešová  – počet dětí 535, ZŠ J.A.Komenského – ředitelka  Mgr.Marie Nováková – počet dětí 555, ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška – počet dětí 106

Základní umělecká škola F.A.Šporka - ředitelka Mgr. Vlasta Blažková – počet dětí 899

Školy zřizované Krajským úřadem SK:

Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy - ředitel Mgr.Petr Tomek – počet dětí cca 82

Střední školy : Obchodní akademie - ředitelka  RNDr.Ivana Dvořáková – počet dětí cca 111 a  Střední škola oděvního a grafického designu  - ředitelka Ing.Bc.Irena Mázlová – počet dětí cca 242

Stravovací zařízení:

Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o. – zajišťuje stravování pro MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, ZŠ JAK, ZŠ B.Hrozného, ZŠ TGM, OA, ZŠ (speciální) a SŠOGD

Školní jídelna při MŠ Dráček

Školní jídelna při MŠ Čtyřlístek

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno celkem 22.301 tis. Kč, z toho 2.971 tis. Kč činila neinvestiční státní dotace ŠABLONY.  Z provozního rozpočtu byly uskutečněny následující akce týkající se údržby školských zařízení nebo jejich vybavení:

MŠ Mašinka - malování malé budovy, prořez stromů na zahradě, MŠ Čtyřlístek - doplnění hracích prvků na školní zahradu, MŠ Dráček - vybavení kuchyně oprava herního prvku na zahradě, stavební oprava skladu, oprava nátěru plotu, nátěr střechy, MŠ Pampeliška - doplnění umyvadel do koupelen, oprava střechy a okap. chodníčku, ZŠ Komenského - výměna lina a nábytku, nákup žákovského nábytku, obnova počítačové infrastruktury, oprava rozvodů kotelny, nátěry radiátorů pav. G, ZŠ B. Hrozného - výměna obložení malé šatny, oprava kotelny, výmalba, výměna dveří a prahů 1. patro, ZUŠ - zabezpečovací čipový systém, ŠJ Scolarest - žaluzie v malé jídelně, malování.

Státní správa ve školství

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích. Milovice: ZŠ T. G. Masaryka Milovice – ředitelka Mgr. Lada Flachsová –  počet žáků ZŠ 608, ZŠ a MŠ Juventa Milovice – Mladá – ředitel Mgr. Jaroslav Minařík – počet dětí MŠ 80,  počet žáků ZŠ 921, MŠ U Broučků – ředitelka Radka Němečková – počet dětí 120, MŠ Sluníčko – ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 288, MŠ Kostička – ředitelka Bc. Jana Křišťanová – počet dětí 112, ŠJ Milovice – ředitelka Iveta Pelcová – počet strávníků 592

Ostrá: MŠ Ostrá – ředitelka Mgr. Jitka Fránková – počet dětí 28

Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 51 – počet žáků ZŠ 126, ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem – ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 176

Semice: ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 228, MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 64

Stratov: MŠ Stratov – ředitelka Bc. Renáta Kňapová – počet dětí 28

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Náplní práce sociálních pracovníků obce je sociální práce s občany. Mezi nejdůležitější formy této práce patří zejména poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé sociální situace nebo k jejímu předcházení, vyhledávání občanů, kteří takovou pomoc potřebují, práce s těmito občany a spolupráce s institucemi poskytujícími sociální služby.

V roce 2017 bylo v evidenci odboru celkem 716 spisů rodin s trvalým pobytem a 163 spisů rodin s faktickým pobytem ve správním obvodu MěÚ v Lysé nad Labem. Pracovníci zdejšího odboru se zúčastnili 371 soudních jednání ve věci výchovy a výživy dětí před a po rozvodu, soudních jednání trestního senátu a dalších soudních jednání v zájmu nezletilých dětí, kde byli ustanoveni kolizním opatrovníkem. K 31.12.2017 bylo v našem správním obvodu umístěno 14 dětí v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Za rok 2017 bylo na žádost odboru vydáno Okresním soudem v Nymburce 13 předběžných opatření dle ust. § 452 odst. 1 Zákona č. 292/2013 Sb., zvláštní řízení soudní, kdy je dítě ohroženo na zdraví či životě, nebo je závažně narušen nebo ohrožen jeho příznivý vývoj. Pracovníci odboru během roku asistovali orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii ČR) u případů domácího násilí, u kterého byly přítomny nezl. děti, u případů, kdy došlo k vykázání jednoho z rodičů ze společného obydlí. Rovněž spolupracovali u případů, kdy došlo k tělesnému týrání dětí, popřípadě, kdy došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte nebo se jednalo o zanedbávání dětí. Na konci roku 2017 bylo zdejším odborem evidováno 34 pěstounů a 12 poručníků, v pěstounské péči je do současné doby umístěno 39 dětí, v péči jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu 5 dětí, 3 děti v pěstounské péči na přechodnou dobu a 11 dětí v osobní péči poručníka. Rovněž odbor eviduje 1 podanou žádost o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči a 3 žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli.

Nelze opomenout, že pracovnice sociálně-právní ochrany dětí věnovaly spoustu času rodinám, které se ocitly v obtížné finanční situaci, která měla za následek rostoucí dluhy na nájemném. Toto se týká zejména města Milovic. Těmto rodinám byla nabídnuta veškerá možná pomoc spočívající v sociálním poradenství, spolupráci s firmami zabývající se správou nemovitostí, spolupráci s Odborem správy majetku města a městským právníkem.

Úsek sociálně-právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež

V roce 2017 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval se 74 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole, útěků z domova, užívání OPL (omamných psychotropních látek a jedů) atd. Z celkového počtu 74 dětí jde o 19 nezletilých, dětí do 15 let a 55 mladistvých, 15-18 let, 22 dívek a 52 chlapců. Trestnou činnost v roce 2017 páchalo 13 mladistvých a 1 nezletilý. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 74 dětí jich 56,8 % bydlí v Milovicích, 29,7 % v Lysé nad Labem a 13,5 % zbývá na děti z ostatních obcí v místní příslušnosti MěÚ Lysá nad Labem.

Srovnání počtu dětí evidovaných kurátorem pro děti a mládež dle jejich bydliště od roku 2010.

Bydliště / rok

Milovice

Lysá nad Labem

Ostatní obce

2010

54, 65

37,21

8,14

2011

54,78

37,39

7,83

2012

53,76

37,64

8,6

2013

60,7

32,8

6,5

2014

67,9

20,8

11,3

2015

74

16

10

2016

65,2

19,1

15,7

2017

56,8

29,7

13,5

počty uvedeny v %

V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.

Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit, že v roce 2017 byl zaznamenán pokračující nárůst užívání marihuany a metamfetaminu (pervitinu), které jsou v našem regionu bohužel velmi lehce dostupné. Rovněž je nutné upozornit na velký nárůst konzumace alkoholu a to nejen u mladistvých, ale i u nezletilých!!

Na závěr je důležité vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.

Přenesená působnost v sociální oblasti

V roce 2017 bylo v rámci sociální práce obce s rozšířenou působností řešeno 534 případů. Šlo především o zajištění pomoci s vyřizováním osobních dokladů, zajištění ubytování, řešení záležitostí u soudů, pomoc s vyřizováním dluhů, zajištění lékařské péče a vypracování zpráv a posudků. Dále byly řešeny případy exekucí a insolvence u nájemníků bytového fondu měst Čelákovice, Lysá nad Labem a Milovice, kteří mají své trvalé bydliště ve správním obvodu ORP Lysá nad Labem. Opakovaná pomoc byla poskytnuta v 213 případech, v 324 případech šlo o pomoc jednorázovou.

V rámci práce sociálního kurátora, byla osobám ve výkonu trestu a propuštěným z výkonu trestu poskytnuta spolupráce a pomoc celkem v 131 případech, celkem 75 osobám.

Bylo přijato 5 podnětů k řešení přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Ve 2 případech bylo rozhodnuto o vině a došlo k uložení pokut v celkové výši 5000,- Kč. V souvislosti s touto agendou bylo vydáno 156 posudků spolehlivosti u osob žádajících o vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu.

Odbor rovněž spolupracoval s lékařskými pracovišti při vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

Na úseku samostatné působnosti 2017

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2017 cca 77 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 25 žádostí o byty pro manželské dvojice.

V případě potřeby pomáhal odbor sepisovat žádosti o umístění do bytu v DPS na odboru, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů. V r. 2017 byly umístěny 2 manželské páry do bytu pro manželské dvojice a 1 obyvatel DPS byl přestěhován do vhodnějšího bytu v DPS.

Pod záštitou tohoto odboru pracovala sociální a zdravotní komise, která měla původně 11 členů, v současné době má 6 členů. Členové komise se v loňském roce sešli 2 x. Společně s odborem projednávali žádosti o finanční dotace z Charitativního programu, různé záležitosti týkající se dětí, seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů, podávali návrhy na využití Sociálního investičního programu, setkávali se s představiteli různých zdravotních nebo sociálních organizací apod.

Odbor dále zpracovával materiály pro jednání rady města. Radě města na úseku samosprávy bylo v r. 2017 předloženo 26 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně. Rozpočet Charitativního programu byl v r. 2017 ve výši 400.000,00 Kč, na konci roku byl ponížen o částku 31.000,00 Kč. Rozpočet byl zcela vyčerpán.

Sociální investiční program v roce 2017 disponoval částkou 430.000,00 Kč. Z tohoto programu byla hrazena částka ve výši 50.000,00 Kč na výměnu manuální plošinové desky za automatickou v budově č.p. 1032 na Husově náměstí.

Z rozpočtu položky Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 5.220,00 Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. Tato položka byla posílena částkou 31.000,00 Kč z Charitativního programu, na úhradu 2 sociálních pohřbů a na vyplacení příspěvku pro vážně zraněného policistu z Okresního ředitelství Policie ČR Nymburk. Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepisoval žádosti a vypracoval celkem 3 rozhodnutí o ustanovení příjemce dávky důchodového pojištění. Město podpořilo finanční dotací ve výši celkem 30.000,00 Kč na programy primární prevence na základních školách B. Hrozného a J. A. Komenského. Město rovněž finančně podporuje činnost Klubu důchodců Lysá nad Labem, Klubu důchodců Litol a seniorů v DPS. Dále se finančně podílí na činnosti organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. a organizace domácí hospic Na blízku z.ú.

Odbor dlouhodobě spolupracuje s některými občanskými sdruženími, které působí v našem regionu, především s  Centrem sociálních a zdravotních služeb o.p.s. Poděbrady a Fokusem Mladá Boleslav z.s., Centrem sociálních služeb z.ú. v Lysé nad Labem a Farní charitou z.s. v Lysé nad Labem.

Na úseku samostatné působnosti pro sociální věci bylo provedeno v roce 2017 cca 100 místních šetření.

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ve spolupráci s Odborem správy majetku realizuje vybudování denního stacionáře pro seniory v domě s pečovatelskou službou na adrese Masarykova ulice č.p. 1102, Lysá nad Labem (bývalé prostory lékárny Dr. Max). Následným provozovatelem stacionáře bude Centrum sociálních a zdravotních služeb o.p.s. Poděbrady.

Na podnět OŠSVZaK bude v letošním roce realizována Odborem městského investora rekonstrukce domu Na Františku 253, Lysá nad Labem, s finančním přispěním fondů EU. Po rekonstrukci vznikne v objektu 8 nových bytů, které budou sloužit pro krizové bydlení.

Úsek památkové péče:

V roce 2017 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR - Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a programu Podpora obnovy kulturních památek na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 1 810 000 Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem se na restaurování sochy sv. Jana Evangelisty z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z Programu regenerace zafinancovala částka v plné výši 140 000 Kč. Z daného programu se také hradilo pokračování obnovy včetně statického zajištění ohradní zámecké zdi v ulici Ke skále na p.č. 6/2, částkou 1 576 000 Kč, z rozpočtu města 3 835 439 Kč a současně se hradila obnova (restaurování) kamenného soklu ze zámecké zdi na parc.č. 18 (vedle vrátnice – vstupu do areálu zámku) částkou 44 000 Kč, z rozpočtu města 242 695 Kč. Jednalo se o 1. etapu restaurování kamenného soklu, který je součástí litinového plotu. V rámci dané obnovy bylo současně provedeno restaurování sloupků litinové branky pro pěší z ohradní zámecké zdi a plotu (vedle vrátnice). Celkové náklady činily 286 695 Kč. V roce 2016 byla restaurována branka pro pěší, která byla uložena v depositu městského úřadu do doby restaurování uvedených sloupků. V listopadu loňského roku bylo dílo (restaurované sloupky i kamenná zídka) předáno a následně byla osazena litinová branka.  Dále bylo provedeno restaurování sochy putti Sochařství z alegorie sedmera svobodných umění za 50 000 Kč z uvedeného Programu, z rozpočtu města 7 500 Kč.

Z rozpočtu města, položky Příspěvek fyzickým a právnickým osobám, byl Domovu Na Zámku poskytnut finanční příspěvek ve výši 16 600 Kč na nátěr kapličky a oplechování střechy kaple zámku, včetně čištění žlabů.

Z rozpočtu města byla také provedena oprava kapličky v Byšičkách částkou ve výši 156 342 Kč a oprava domku s váhou, který je situován vedle uvedené kapličky, částkou ve výši 52 098 Kč.

Z rozpočtu města byla dále částkou ve výši 146 531 Kč hrazena II. etapa úpravy vstupní haly Výstaviště s.r.o. v Lysé nad Labem – hala C. Navázalo se na I. etapu úpravy vstupního prostoru výstaviště z roku 2016. Realizace v roce 2017 zahrnovala instalaci velkoplošné fotografie Muzea B. Hrozného a interaktivní mapy včetně ovládacího pultu.  V mapě jsou prezentovány kulturní památky a významné objekty města včetně stručných informací k jednotlivým objektům, které jsou podsvětleny, stejně jako body na mapě. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí jak samotný bod na mapě, tak i příslušná fotografie, čímž se vytvoří ucelená vizuální spojnice mezi objektem a relevantními informace.

Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (zkráceně „Program ORP“) jsme získali 193 000 Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Dotace byla poskytnuta v plné výši na I. etapu opravy střechy kostela sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem. Obnova spočívala v opravě krovu a střechy kostela a s tím souvisejícími pracemi. Podíl vlastníka činil 300 000 Kč.

Jako každý rok byla provedena konzervace dalších soch nejen ze zámeckého parku, tentokrát se jednalo o sochu sv. Františka (z ul. Na Františku), sochy Pomony, Lva (jižního), Lvice a Sfingy ze zámeckého parku. Dále došlo k transferu sochy putti Literatura – Gramatika a kropenky z depositu archivu do objektu radnice. Pod obě kamenná díla byly zhotoveny dřevěné sokly s bronzovými destičkami. Rádi bychom v označování kulturních památek těmito destičkami pokračovali i dále, jak v případě soch, tak i obnovené zámecké zdi a dalšího díla.

V roce 2017 byl také proveden restaurátorský průzkum v objektu radnice (kancelář p. starosty). Byl zjišťován charakter povrchů, původní barevnost a případná existence uměleckořemeslné nebo umělecké výzdoby. Průzkumem bylo nalezeno několik barevných souvrství, ale žádné dekorativní ani zobrazující /vegetabilní, zoomorfní, antropomorfní/ motivy nebyly nalezeny. Z uvedeného důvodu bylo možné realizovat instalaci odrazového /zrcadlového/ obkladu ve vnitřní ploše štukového zrcadla.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 7 rozhodnutí na kulturní památky, 7 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 2 rozhodnutí o příspěvku na obnovu kulturní památky, 24 závazných stanovisek, 2 závazná stanoviska k územně plánovací dokumentaci a 51 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů – Program regenerace a Program „ORP“.

Celkově se Město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 4 703 000 Kč.

Odbor ŠSVZaK na úseku památkové péče spolupracuje s Komisí regenerace městské památkové zóny. Komise regenerace MPZ se zpravidla schází dvakrát ročně. Členové Komise regenerace MPZ navrhují a doporučují dle aktuálního stavu památek nejohroženější z nich k obnově, monitorují obnovu objektů v městské památkové zóně, poukazují na různé stavební činnosti v území a pomáhají při regeneraci památek.

Úsek kultury:

Městská knihovna vyčerpala v roce 2017 3.110 tis. Kč, na provoz a údržbu kin bylo vydáno 900 tis. Kč a navíc pak 150 tis. Kč na opravu promítací kabiny letního kina.

Na údržbu a opravu dětských hřišť a sportovního areálu u ZŠ Komenského se vydalo 1.217 tis. Kč. Dětská hřiště byla doplněna o nové hrací prvky v celkové výši 202 tis. Kč.

Na podporu sport. organizací a sportovních akcí město vydalo v roce 2017 formou dotací
2.100 tis. Kč. Z fondu na provoz, opravy a rekonstrukce sportovních areálů, který byl zřízen v roce 2016, bylo vydáno 900 tis. Kč. Na podporu společenských organizací a kulturních akcí město vydalo 1.000 tis. Kč. Odbor školství a kultury pořádal tyto akce:

 1. Novoroční ohňostroj 1.1.2017 (kompletní zajištění).
 2. Vernisáž a výstava Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky 16.2.-17.3.2017 (spolupráce s archivem a Kotěrovým centrem architektury a Státním okresním archivem Nymburk se sídlem v Lysé n. L., zajištěno bylo zapůjčení výstavy, propagace, občerstvení a vystoupení na vernisáž).
 3. Koncert Harrogate ladies´ college chapel choir (VB) a Ama Musica 21.2.2017
 4. (spolupráce s Farním sborem ČCE a The Prague ConcertCo, zajištěna byla propagace, grafické návrhy, financování).
 5. Předávání vyznamenání a křest knihy Lysá nad Labem barokní perla Polabí 4.3.2017 (kompletní zajištění).
 6. Ples města Lysá nad Labem 10.3.2017
 7. (kompletní zajištění).
 8. Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové 30.3.2017
 9. (kompletní zajištění).
 10. Den učitelů 27.3.2017
 11. (kompletní zajištění).
 12. Výstava Regiony + Tourist Propag 27.4. – 1.5.2017
 13. (kompletní zajištění).
 14. 8.května – Den vítězství
 15. (kladení věnců s kulturním programem na hřbitově).
 16. 115 let od založení 1. župy 20.5.2017
 17. (spolupráce při propagaci, financování).
 18. Městské slavnosti Lysá žije 2017
 19. (kompletní zajištění).
 20. Hasičská dechová hudba na Zámku v Lysé n. L. 1.7. a 27.8.2017
 21. (2 koncerty Hasičské dechové hudby v atriu augustiniánského kláštera, včetně zajištění koncertů byla zajištěna propagace a občerstvení, akce se uskutečnila ve spolupráci s Domovem Na Zámku a kinem).
 22. Legiovlak 9.7.2017
 23. (v kompetenci starosty města – spolupráce s Hasičskou dechovou hudbou, baráčníky, Sokolem, Skauty, ČD a Československou obcí legionářskou).
 24. 300 let obce Byšičky 9.9.2017
 25. (spolupráce s SDH Byšičky + místními obyvateli – propagace, reklama (facebook, web města, Listy…), grafické návrhy plakátů, bannerů atd., tisk, financování akce, zpracování žádostí o dotace, vydání nové publikace k výročí, pozvánky hostů, zajištění laviček z letního kina atd. dle potřeb SDH Byšičky).
 26. Den seniorů 2.10.2017
 27. Koncert skupiny Olympic 14.10.2017
 28. 28.října
 29. (kladení věnců v rámci státního svátku, zajištění hudby a koncertu Hasičské dechové hudby, dále zajištění propagace, darů a občerstvení).
 30. Advent 2.12.2017
 31. (spolupráce se Spolkem rodáků – program, propagace).
 32. Vánoční koncert v rámci Stříbrných vánočních trhů 9.12.2017 – vystoupení Petr Kotvald, hosté Ama Musica pod vedením Jany Erbenové.
 33. Zimní setkání v zámeckém parku prosinec 2017
 34. Kulturní a společenské akce konané ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem:
 35. (Spolek rodáků, Město, Domov Na Zámku)
 1. Školení veřejných zakázek – leden
 2. Koncepce cyklistiky – únor
 3. Předávání vyznamenání a křest knihy Lysá nad Labem barokní perla Polabí - březen
 4. Ples města Lysá nad Labem - březen
 5. Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové - březen
 6. Výstava Regiony + Tourist Propag 2017 - duben
 7. Kavárnička a posezení pro seniory – červen
 8. Den seniorů – říjen
 9. Koncert skupiny Olympic – říjen
 10. Vánoční koncert – Petr Kotvald

Odbor zajišťoval také vydávání nových propagačních materiálů a dotisk již chybějících ve výši 386 tis. Kč. Jako každý rok potěšila občany města v době adventní vánoční světelná výzdoba, jejíž instalace, dokoupení žárovek a údržba činila 173 tis. Kč. Výměna prvků a přizdobení vánočního stromu na náměstí činilo 140 tis. Kč. Koncem ledna bylo na městském úřadě prvňáčkům ze ZŠ J. A. Komenského předáno první vysvědčení. Ke Dni učitelů jsme připravili na městském úřadě setkání ředitelů a jejich zástupců ze všech lyských škol s představiteli našeho města.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9. tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Střední školy oděvního a grafického designu. Vycházejícím žákům ze ZŠ B.Hrozného byly pamětní listy města předány v zámecké kapli.

V obřadní síni bylo přivítáno 74 nově narozených občánků města.

Odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracuje s Komisí pro rodinu, školství, kulturu. Členové Komise pro RŠaK navrhují a doporučují výši jednotlivých dotací z Programu na podporu kultury města Lysé nad Labem a výši dotací na činnost společenských organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, dále poukazují na různé kulturní akce, či případné nedostatky v oblasti kultury a školství.

Zároveň odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracuje s Komisí pro cestovní ruch a sport, podílí se na hodnocení žádostí a navrhuje výši jednotlivých dotací z Programu na podporu sportu a volného času ve městě Lysá nad Labem a výši dotací na činnost sportovních organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem. Komise pro CRaS se zabývá rozšířením cyklostezek, nově projektem nové víceúčelové haly či koncepcí sportu atd.

Odbor kultury pravidelně aktualizuje kulturní kalendář na oficiálním webu města, ve spolupráci s tiskovou mluvčí se podílí na úpravách Listů a zveřejňování akcí na oficiálním facebooku Města Lysá nad Labem.

Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová, vedoucí odboru

Odbor životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále odbor životního prostředí vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb, v roce 2017 bylo předloženo 217 projektů, vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a dalším záměrům, které by mohly mít nebo mají vliv na životní prostředí. Dále bylo zpracováno 37 závazných koordinovaných stanovisek ke stavbám.

V působnosti odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.

Orgán ochrany přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. v roce 2017 vypravil pro celý správní obvod celkem 229 písemností. Stěžejními dokumenty byla stanoviska k územním plánům obcí Milovice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec a Stratov. Podstatnou část agendy zabírala korespondence a jednání s občanskými sdruženími LYSIN – lyská iniciativa a ZO ČSOP Semická hůrka.

V rámci závazných stanovisek ke změně krajinného rázu byl vydán 1 souhlas (výstavba dochlorovací stanice). Významné krajinné prvky byly řešeny v 12 kladných (údržba vodotečí, výstavba v registrovaném krajinném prvku, kácení dřevin v prvcích ÚSES) a 2 záporná stanoviska (kácení dřevin v prvcích ÚSES). Dále byly vydány 4 souhlasy k ošetření památných stromů. Orgán ochrany přírody vyhlásil 2 nové památné stromy, udělil 3 souhlasy ze zákazů obecné ochrany ptáků a udělil 5 pokut v souhrnné výši 57.000,-Kč. Dále Bylo prověřeno 21 oznámení o pěstebním kácení dřevin a 31 oznámení o havarijním kácení.

Pouze ve správním obvodu Lysé nad Labem bylo vydáno 17 povolení ke kácení (jak na městských pozemcích, tak i na soukromých zahradách), 15 nesouhlasů ke kácení dřevin, 12 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby. Pro podjatost bylo 1 řízení o kácení dřevin (ulice ČSA) postoupeno k vyřízení MěÚ Český Brod.

Týrání zvířat – zákon č. 246/1992 Sb. v roce 2017 bylo rozhodnuto o 7 přestupcích – únik zvířat z místa chovu a týrání a uloženy sankce ve výši 13.900,-Kč.

Rostlinolékařská péče – zákon č. 326/2004 Sb. v roce 2017 byly řešeny 2 podněty na omezení šíření škodlivých organismů.

Ochrana ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb.

Úřad kontroluje provoz nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, a proto v roce 2017 řešil 3 stížnosti, které se týkali nevhodného spalování v kotlích. Na základě proběhlých kontrol nebylo shledáno porušení povinností provozovatele stacionárního zdroje uvedených v § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán ochrany ovzduší vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2. V rámci této agendy bylo vydáno 98 závazných stanovisek.

Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb.

V roce 2017 bylo provedeno 59 kontrol u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. U většiny kontrol byla dojednána náprava. Byl řešen podnět ohledně špatného nakládání s pneumatikami v k.ú. Milovice nad Labem a Benátecké Vrutici. Bylo přijato a zpracováno 174 hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI.

Lesy- činnost orgánu státní správy lesů je vykonávána v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákonem 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s dalšími prováděcími vyhláškami.

V rámci své působnosti a kompetencí mu svěřených se orgán státní správy lesů vyjadřuje k  předloženým  žádostem, zejména ve věci provádění stavební činnosti, dělení pozemků, tvorbě územních plánů atd.

Správní orgán vedl 8 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v ochranném pásmu lesa, byly vydány 3 odklady z doby zalesnění a zajištění porostů a 1 výjimka o povolení těžby v porostech mladších osmdesáti let. Správní orgán, vedl jedno řízení dle § 22 zákona o lesích k zajištění bezpečnosti majetku a osob, jedno o trvalém odnětí z pozemků určených k plnění lesa, jedno závazné stanovisko k dělení pozemků a dvě rozhodnutí v pochybnostech.

Od Krajského úřadu Středočeského kraje bylo získáno celkem 197.216,- Kč jako příspěvek na lesní hospodářské osnovy, výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin a činnost odborných lesních hospodářů. Následně orgán státní správy lesů prováděl kontrolu účelnosti vynaložených finančních prostředků.

Státní správa lesa při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Myslivost – V rámci výkonu státní správy myslivosti byla vedena 3 řízení ve věci omezení vstupu do částí honitby dle zákona č. 449/2001 Sb., jeden souhlas s lovem bez vypracování plánů a jedno zvýšení plánu lovu černé zvěře. Byla zpracovávána kompletní myslivecká statistika za uplynulý hospodářský rok 2017 pro 8 honiteb. OMS Nymburk byla poskytnuta dotace ve výši 30 000,-Kč na nákup medikované směsi pro spárkatou zvěř. Uživatelům honiteb bylo vydáno 210 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, dva lovecké lístky pro české občany a 12 loveckých lístků pro cizince. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk, Poděbrady a Českomoravskou mysliveckou jednotou proběhla v rámci výstavy NATURA VIVA 2017 hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s výstavou trofejí.

Rybářství- činnost orgánu státní správy rybářství je vykonávána v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. Celkem bylo vydáno 234 státních rybářských lístků.

Na správních poplatcích a pokutách na úseku státní správy lesa, myslivosti a rybářství bylo celkem vybráno 94 160,- Kč.

Ochrana vod – činnost vodoprávního úřadu je vykonávána podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – speciální stavební úřad a podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vodoprávní úřad přijal celkem 254 písemností. Bylo vydáno 54 stavebních povolení včetně dodatečných povolení, 2 prodloužení povolení stavby, 12 povolení nakládání s vodami včetně prodloužení povolení, 9 ohlášení domovních čistíren odpadních vod, 6 ohlášení udržovacích prací, 2 povolení odstranění stavby, 36 kolaudačních souhlasů, 2 zákazy užívání, 27 souhlasů s provedením stavby nebo činnosti podle §17 odst. 1 vodního zákona, 1 povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace pro novou zubní ordinaci, 39 závazných stanovisek, 8 rozhodnutí schválení havarijních plánů, 2 rozhodnutí schválení kanalizačních řádů, 1 zrušení ochranného pásma vodního zdroje opatřením obecné povahy, 5 vyjádření k umístění stavby či pozemku v záplavovém území řeky Labe. Vodoprávní úřad šetřil 6 podnětů, 2 žádosti postoupil pro nepříslušnost.

Na správních poplatcích bylo vybráno 75.000,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/92 Sb.: Bylo vydáno 60 závazných stanovisek - souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů, komunikací, zpevněných ploch, 3 souhlasy s vedením podzemní trasy

Odbor informačních technologií

Petra Loudová, vedoucí odboru

V prvním čtvrtletí bylo dokončeno Požárně bezpečnostní řešení budovy Městského úřadu a výstup zapracován do Projektové dokumentace k projektu „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá nad Labem“. V tomto projektu byla řešena přestavba strukturovaného kabelového rozvodu a instalace odděleného elektro rozvodu pro výpočetní techniku v rozsahu 4 zásuvky na pracoviště. Součástí projektu byly i stavební úpravy. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce byla vyhlášena v květnu 2017 a smlouva s vítězem soutěže podepsána 17.7.2017. Realizace projektu probíhala v období srpen – prosinec za plného provozu městského úřadu bez větších problémů.

V dubnu 2017 byla podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“, součástí byla studie proveditelnosti a souhlasné stanovisko hlavního architekta egovernmentu. V srpnu byla dotace schválena a v listopadu byla dopracována zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku k tomuto projektu, která je v současné době na pobočce Centrum pro regionální rozvoj ke schválení.

Byly zmigrovány databáze ze starého databázového serveru MS SQL 2008 na nový MS SQL 2014

Geografický informační systém ORP (GIS) byl převeden do nového řešení, součástí je i nové uživatelské prostředí SPINBOX, které umožňuje rychlejší, jednodušší a příjemnější práci s aplikacemi a daty GIS. Jeho součástí je též nová aplikace Informace k nemovitostem. Ta je nyní využívána pro přehled o aktuálním stavu vykupovaných pozemků pro obchvat Města.
Během roku probíhaly intenzivní práce na přípravě a vyčištění dat pro plánovaný Pasport hřbitovů.

V září byla implementována nová verze Spisové služby, kromě nového vzhledu a několika zásadních úprav a rozšíření, reaguje na změny a aktualizace legislativy.

Mimo výše uvedené byla v roce 2017 pořízena výpočetní technika:

1 ks PC – obnova starého nevyhovujícího pro skenovací linku

1 ks multifunkční tiskárna – dovybavení odboru městského investora

1 ks výkonnější tiskárny – náhrada na odboru dopravy pro zpracování přestupků z radaru

7 ks monitor – náhrada za nevyhovující

2 ks kopírek – náhrada za nevyhovující na Odboru vnitřních věcí a Stavební úřadě

Odbor městského investora

PaedDr. Jan Štěpánek, vedoucí odboru

Odbor MI měl v roce 2017 čtyři pracovníky, z toho jednu referentku od 2/2017 dlouhodobě nemocnou. Odbor zajišťoval investiční akce uvedené v příloze. Na dotacích bylo získáno cca 35.000.000,- Kč. Celkem bylo rozpracováno 56 akcí a z toho v roce 2017 dokončeno 8 + 1 akcí ( označeno žlutě). Proinvestováno bylo více než 60.000.000,-

 • Komunikace K Borku
 • Chodník Ke Skále
 • Komunikace Na Výsluní
 • Ohradní zeď  část „C“
 • Oprava hasičského vozu Tatra 815
 • Cyklověž Čapkova ul. u nádraží
 • Chodník Průběžná
 • Cenomanský vrt
 • Zahájena realizace kanalizace Byšičky. Stavba bude dokončena v roce 2018

Na rok 2018 je zažádáno o dotaci u 9 akcí.

Důsledně dodržujeme podmínky uvedené ve smlouvách s dodavateli, postupujeme dle zákona o zadávání VZ.

Městská policie Lysá nad Labem

Bc.Luděk Přibyl, ředitel

V roce 2017 strážníci Městské policie řešili celkem 18.568 událostí. Z toho 1008 přestupků řešili v blokovém řízení, 11 058 přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu .

(10.711 radar Starý Vestec). Dále Policii ČR oznámili 20 důvodných podezření ze spáchání trestného činu a u 20 osob zjistili podezření z řízení pod vlivem alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky. Rovněž v roce 2017 zadrželi 5 pachatelů trestných činů a zajistili 3 vraky vozidel.

Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 12 osob. Ve spolupráci s Policií ČR řešili 62 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy doručili 72 doporučených dopisů a dále provedli 14 prověrek k trvalému pobytu. Při výkonu služby zkontrolovali 78 podezřelých osob a městským kamerovým dohlížecím systémem zjistili a objasnili 42 případů porušení zákona. Nejzávažnější byl případ znásilnění mladé dívky v ulici Přemyslova. Díky pozornosti službu konajícího strážníka zajistili a ztotožnili na MKDS podezřelá osoba . Po předání poznatku PČR zjistili, že se jedná o pachatele tohoto skutku. Rovněž strážníci zjistili 56 závad na veřejném osvětlení, 76 závad na dopravním značení a 12 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení upozornili firmu Václav Bílek, na závady dopravního značení upozornili Odbor správy majetku a investic Města Lysá n.L a Správu údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství řešili s příslušným zakladatelem. Při výkonu služby odchytli a umístili do útulku celkem 140 psů a  koček.

Při výkonu služby dvěma majitelům psů uložili blokovou pokutu za znečištění veřejného prostranství. Jedná se o dlouhodobě problematický jev, při kterém je bohužel složité dokazování přestupku konkrétnímu pachateli.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany (PCO), který monitoruje 99 objektů (školy, podniky, prodejny, rod. domy) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem.  V roce 2017 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

Stávající počet strážníků je stanoven na  15 + 1. V  roce 2017 byl ukončen pracovní poměr se zaměstnancem Adélou Zvěřinovou. Tímto vznikl u městské policie početní podstav jednoho strážníka. Na uvolněné místo je vypsáno výběrové řízení.

Bc.Luděk Přibyl

velitel městské policie

Strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A – Byšičky,Dvorce I.

Ing. Moravec

B - Litol  II.

Kačík    

C - Litol  I.

Štusová

D - Lom

Rohlík

E -  Sídliště

Ambrož

F -  město – střed

Kaplan

G - Kačín

Roubíček

H -zámek

Skořepa

I - Školní  nám.

Zitová

J -  Poděbradova

Bc.Zita

K - Havlíčkovo nám.

Tůma

L - nádraží

Bieda

M – Litol I./1

Gromanová

O – Byšičky,Dvorce II.

Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny mimo položek 5011 platy zaměstnanců překročení o 930 840,- ; 5031 povinné pojištění na soc. zabez. překročení o 262 715,- ; 5032 povinné pojištění na veř. zdravotní pojištění překročení o 79 775,- Kč. K překročení těchto položek došlo z důvodu 10% nárůstu platů, vyplacení odměn a proplacení přesčasů. Hlavním důvodem je však pozdní reakce ředitele MP na stav financí na těchto položkách.

Rozpočtové příjmy za rok 2017:

Uložené blokové pokuty celkem: 292.000,- Kč

Z toho pokuty placené v hotovosti 180.800,- Kč

Z toho pokuty na místě nezaplacené 111.200,- Kč 

Nezaplacené pokuty jsou vymáhány upomínkou ze strany MěP Lysá n.L. a formou exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n.L.

PCO: 272 018,- Kč

Příjmy celkem 564.018,- Kč

Rozpočtové výdaje za rok 2017

Bezpečnost a veřejný pořádek

 

Oděvy

100

99.856

0.144

Knihy a tisk

30

14.941

15.059

Drobný hmotný majetek

55

3.461

51.539

Materiál

40

12.896

27.103

Pohonné hmoty

87

84.117

2.882

Služby telekomunikací

73

72.237

762

Poštovní služby

5

1.123

3.877

Služby peněžních ústavů pojištění

10

4

6

Školení a vzdělávání

45

41.743

3.257

Nákup služeb

65

65.178

-0.178

Opravy a údržba

375

238.748

136.251

Nákup kolků

10

7.200

2.800

Platy zaměstnanců

4900

5830

-930

Povinné zdravotní pojistění

445

524

-79

Povinné sociální pojištění

1195

1457

-262

Náhrady mezd v době nemoci

30

9.714

20.286

Stroje, přístroje,zařízení

135

134.419

0.581

Celkem

7600

8602.965

-1002.965

   

 

   

 

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. V roce 2017 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům byla upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného pořádku v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům. Tyto nedostatky jsou přetrvávajícího charakteru.

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) je na velmi dobré úrovni. Městská policie spolupracovala ve 103 případech s hasiči (Sbor dobrovolných hasičů Lysá n.L., Hasičský záchranný sbor Nymburk ) a ve 284 případech s Policií ČR. Jedná se o spolupráci zejména při zajištění místa činu krizových situací, jako jsou např. požáry, dopravní nehody, pátrací akce, škodní události se škodou značného rozsahu, apod.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpečnosti silničního provozu a protidrogové prevence, a to zejména formou komunikace s občany. Dále provádíme zvýšenou kontrolu krizových míst a postupování zjištěných poznatků kompetentním orgánům. V roce 2017 provedli strážníci městské policie besedy ve všech mateřských školách v Lysé nad Labem. V měsíci prosinci proběhly na základních školách besedy o nebezpečnosti zábavné pyrotechniky, které byly pořádány ve spolupráci s pyrotechnikem p. Cézou.  Dále byly provedeny besedy se seniory, a to se zaměřením na téma „Bezpečné stáří“. Tyto besedy se každý rok periodicky opakují.

V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz  internetové stránky Městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět více o činnosti městské policie a zároveň  zde zjistí, do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště, který strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj. Rovněž je zde prováděna pravidelná aktualizace novel a doplnění zákonů souvisejících s bezpečností ve městě.

Protidrogová politika je ze strany městské policie plněna hlavně v oblasti primární prevence, kde se společně s PČR účastníme zejména besed ve všech školních zařízeních v Lysé nad Labem. V oblasti terciální prevence spolupracujeme s terénními pracovníky o. s. Laxus . V tomto případě se jedná o protidrogovou prevenci. Při setkáních se navzájem informujeme o místech, kde se scházejí drogově závislé osoby a o stavu drogové scény ve městě. Městská policie Lysá nad Labem rovněž zajišťuje sběr použitého injekčního materiálu, který je odhozen na veřejném prostranství.


Vytvořeno 20.7.2022 12:05:14 | přečteno 107x | jiri.virava
load