Zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2016

Obsah:

Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční

Odbor správy majetku a investic

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury

Odbor sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Odbor informačních technologií

Odbor městského investora

Městská policie

ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2016

Ing. Miloš Dvořák -  tajemník

Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Do roku 2016 vstoupilo město se zastupitelstvem, které od 3.11.2015 plnilo i funkci rady města. Opakované pokusy o ustavení nové rady byly neúspěšné. Po rezignaci paní Marcely Chloupkové nastoupil na uvolněné místo pan Ing. Karel Otava z kandidátky ČSSD. Na červnovém zasedání zastupitelstva byl odvolán dosavadní starosta pan Mgr. Jiří Havelka, který zůstal řadovým členem zastupitelstva. Do funkce nového starosty byl jediným navrženým kandidátem pan Ing. Karel Otava. Byl přijatelnou osobou pro řadu volebních stran, a tak byl dne 15.6.2017 zvolen starostou města. Novým místostarostou (neuvolněným) se stal pan Jan Burian. Jediným členem rady města, který zůstal ve funkci z předchozího vedení, byl pan Josef Kolman, zbývajícími členy rady města byli zvoleni Bc. Martin Robeš a Jan Krumpholc. Rada se ujala svých úkolů a situace se začala vracet do běžného pracovního rytmu. Rada města dala zaměstnancům jasně najevo, že prvořadým úkolem je stabilizovat situaci na radnici a udělat maximum pro realizaci především investičních akcí, které vlivem napětí v zastupitelstvu vázly.

V organizačním uspořádání úřadu se v druhém pololetí roku 2016 odrazily změny, vyvolané změnou vedení města. Rok 2015 byl rokem výběrových řízení, rok 2016 byl jen o málo lepší.

V I. pololetí byly změny vyvolány obměnou zaměstnanců. Začátkem roku odešla na mateřskou dovolenou paní Kateřina Malá z odboru dopravy (únor 2016). Jako její zástup nastoupila od 1.1.2016 paní Alena Šemlejová. V průběhu května bylo vyhlášeno výběrové řízení za paní Naděždu Kholovou, která k 15.7.2016 ukončila pracovní poměr a odešla do důchodu. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 uchazečů, výsledkem byla změna pracovní smlouvy z doby určité na neurčitou u paní Šemlejové a smlouvu na dobu určitou (zástup za K. Malou) převzala od 1.6.2016 paní Romana Matoušová.

Ke konci května ukončili pracovní poměr dva zaměstnanci z důvodu přechodu k jinému zaměstnavateli. Tiskovou mluvčí Janu Novákovou nahradila po výběrovém řízení (3 uchazeči) paní Jana Křížová, nastoupila 1.6.2016. Z odboru správy majetku a investic odešel pan Jiří Procházka. Do prvního kola došly 2 přihlášky, z toho 1 uchazeč ji stornoval, a proto bylo výběrové řízení zrušeno. Do druhého kola se přihlásilo 8 uchazečů, vítězem se stal pan Tomáš Pilař, který nastoupil od 1.7.2016. Z téhož odboru odešla v létě paní Ivana Koštířová na mateřskou dovolenou. Po výběrovém řízení ji z 5 uchazečů nahradila paní Ing. Veronika Rybová, která nastoupila od 1.9.2016.

K 31.7.2016 ukončila pracovní poměr paní Olga Vlastová, MSc., projektový manažer. Po výběrovém řízení ze 4 uchazečů tuto pozici od srpna převzala paní Magda Šulcová, dipl. tech. Uvolněné místo referenta investic po výběrovém řízení z 3 uchazečů získala paní Michala Holovská, která z důvodu péče o dítě nastoupila od 1.1.2017. V sekretariátu starosty vystřídala paní Šárku Černou (odchod na mateřskou dovolenou) od srpna Kateřina Jungrová. 

Rada města na jednání 27.9.2016 rozhodla o zřízení (staro)nového odboru městského investora s celkem 4  místy: vedoucího, dvou referentů a projektového manažera, který byl přeřazen z KMÚ. Referent a projektový manažer byli již známi ( M. Holovská, M. Šulcová). Po výběrovém řízení z 5 uchazečů byl radou města jmenován vedoucím odboru pan PaedDr. Jan Štěpánek (od 14.11.2016). Zbývajícím referentem se stala paní Ing. Caroline Chudobová s nástupem od 1.1.2017.

Na stavebním úřadu ukončila ke konci III. čtvrtletí pracovní poměr paní Ing. Jiřina Čížková. Výběrová řízení probíhala opakovaně, a proto byla řízením odboru pověřena paní Irena Šulcová. Výběrové řízení v prosinci bylo obesláno 4 uchazeči. Vítězem se stala Ing. Marie Mádlová, která byla jmenována vedoucí stavebního úřadu od 1.1.2017.

Členění úřadu na odbory: Stav k

Název 31.12.16 Vedoucí Kancelář městského úřadu 1+4 Ing. Miloš Dvořák Odbor vnitřních věcí 1+6 Irena Šťastná Odbor finanční 1+6 Ing. Ivana Polenová Odbor správy majetku 1+8 Ing. Vladimír Kopecký Stavební úřad 0+5 pověřena Irena Šulcová (1.10. – 31.12.2016) Odbor obecní živnostenský úřad 1+3 Ing.Světlana Daňková Odbor dopravy 1+9 Ing.Alena Novotná Odbor životního prostředí 1+4 Miluše Pilařová Odbor školství, sociálních věcí 1+13 PaedDr.Věra Bodnárová zdravotnictví a kultury Odbor informačních technologií 1+2 Petra Loudová Odbor městského investora 1+1 PaedDr. Jan Štěpánek (od 14.11.2016)

Pokračovalo působení Úřadu práce ve dvou kancelářích ve II. patře úřadu a ÚP se podílel na úhradě části odpovídajících provozních nákladů. V posledním čtvrtletí byly zahájeny práce na rekonstrukci přízemí č.p. 29 v ul. ČSA, aby sem bylo možno přesunout kanceláře ÚP, které MěÚ potřebuje pro svou činnost.

Obsluha kontaktního pracoviště Czech POINTu byla pátým rokem zajišťována v sekretariátu starosty, kde ji vykonává sl. Kateřina Jungrová. V době její nepřítomnosti vydává výstupy z Cech Pointu paní Jana Křížová, referent vnějších vztahů.

Činnost projektového manažera v prvním pololetí roku 2016 vykonávala paní Olga Vlastová, MSc, která k 31.07.2016 ukončila pracovní poměr a její úkoly převzala paní Magda Šulcová.

Projektový manažer v rámci dotačních programů získal investiční dotace v celkové výši 11 mil. Kč. Z toho

dotace Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí – Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2. –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, dotace činila 1,025 tis. Kč. Dále dotace na zpracování lesních osnov 172 tis.Kč, dotace na implementaci IT 3195 tis.Kč, doplatek na zateplení kina 70 tis.Kč, dotace na modulární dráhu 285 tis.Kč, dotace na Komunikaci K Bažantnici 3746 tis.Kč, dotace na veřejné osvětlení 1627 tis.Kč.

V rámci kapitoly Obrana, bezpečnost byla získána dotace na opravu hasičského auta T 815 ve výši 940 tis. Kč.

V roce 2015 probíhalo výběrové řízení na provozovatele městského vodovodu a kanalizace, které přešlo do roku 2016. Koncesní smlouva na provozovatele byla podepsána se současným provozovatelem, společností Stavokomplet, s.r.o.

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr.Petra Drábka. V průběhu roku 2016 pokračovalo jeho působení během dvou dnů v týdnu (v úterý a ve středu) v celkovém rozsahu 6 hodin. Pan JUDr. Drábek poskytuje bezplatné právní konzultace pro občany města a tato služba je veřejností významně a stále více využívána. Z toho důvodu rada města 27.9.2016 rozhodla o zřízení vlastního právníka města. Do konce roku 2016 tato pozice nebyla obsazena.

Jednou z činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Tuto činnost vykonává jeden referent – pan Petr Blecha. V roce 2016 se pracovník uvedeného úseku zúčastnil dvou třídenních cvičení (jaro a podzim) pro využití informační podpory v oblasti HOPKS (hospodářská opatření pro krizové stavy).

Další dvě školení po dvou dnech absolvoval s Krajským úřadem Středočeského kraje, Hasičským záchranným sborem, Správou státních hmotných rezerv  a Policií ČR.

Na uvedeném úseku se průběžně řeší následující otázky:

1) Plán nezbytných dodávek (PND)

2) Regulační opatření (RO)

3) Ropná bezpečnost

4)  Připravenost na řešení krizových situací a mimořádných událostí

5) Metodická pomoc OÚ ORP

6) Dílčí plán obrany (DPO)

7) Operační příprava státního území (OPSÚ)

Mimo tuto činnost se musí referent na uvedeném úseku účastnit dalšího profesního vzdělání v oblasti HOPKS v kurzech pořádaných SSHR.

Dále tomuto úseku byly svěřeny všechny Jednotky požární ochrany SDH (4) zřízené městem a kontrola dětských hřišť (2x měsíčně), též zřízených městem.

Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz byly zajišťovány celkem pěti zkušebními komisaři – vlastním komisařem panem Karlem Kuřátkem a na smlouvu s panem  Petrem Rychtářem z Kolína, Janem Pohůnkem a Jaroslavem Koděrou z Českého Brodu a Petrem Augustinem z Prahy, kteří se věnovali motocyklistům.

Pan Kuřátko vedl řádné zkoušky z odborné způsobilosti ve 394 případech, 124 opakovaných zkoušek z odborné způsobilosti – testy, ve 110 případech uchazeči opakovali jízdy.
Dále provedl 29 řádných zkoušek z přezkoušení odborné způsobilosti, čtyři opakované zkoušky z přezkoušení z odborné způsobilosti – testy a 3 opakování praktické jízdy. Úspěšnost zkoušek odborné způsobilosti činí 70,1 %. Na poplatcích za provedení zkoušek bylo vybráno 557.000,- Kč. Externí zkušební komisaři v roce 2016 odzkoušeli 197 uchazečů o řidičské oprávnění na motocykly všech kategorií, provedli 40 opravných testů a 53 opravných jízd. Novinkou při zkouškách motocyklů v roce 2016 byla povinná zkušební plocha mimo běžný silniční provoz. Tato plocha byla zapůjčena laskavostí vedení města Milovice, a to bezplatně.

Dále se pan Kuřátko věnuje agendě autoškol: nebylo nutné odejmout žádnou registraci autoškoly, naopak byly 2 autoškoly nově zaregistrovány, takže celkem je evidováno 12 autoškol. V 16 případech došlo ke změnám v registraci AŠ.

Další agendou pana Kuřátka je agenda exekucí. V roce 2016 nepředal exekutorovi žádný případ. Došlo 2x k exekučnímu vyklizení bytu.


Podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva města jsou již několik let připravovány v elektronické podobě. V papírové podobě se tiskne pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci. Členové rady a zastupitelstva města pracují pouze s elektronickou verzí. Od poloviny roku 2015 bylo zavedeno pravidelné přenášení průběhu zasedání zastupitelstva pomocí internetu a pokračovalo i v roce 2016.

Úspěchem vyjednávání v závěru roku se stalo schválení rozpočtu na rok 2017, čímž bylo zajištěno řádné fungování města a příspěvkových organizací.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Předsedkyní finančního výboru byla do poloviny roku paní Ing. Jitka Fialová. Po jejím odstoupení ze zastupitelstva ji vystřídal náhradník z kandidátky Kulturně! pan Ing. Jan Marek, který se na zářijovém zasedání zastupitelstva stal novým členem zastupitelstva a převzal i funkci předsedy FV. Předsedkyní kontrolního výboru byla paní Romana Fischerová. V roce 2016 aktivně fungoval Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města pod vedením pana Mgr. Hynka Fajmona. Díky tomuto výboru se podařilo myšlence na II. etapu obchvatu vdechnout nový život a ke konci roku 2016 bylo nasmlouváno rozhodující množství pozemků, nutných k realizaci stavby.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, vedený dlouhodobě panem Josefem Koštířem, druhý pro městskou část Dvorce pod vedením paní Marie Herclíkové. Aktivně pokračuje činnost „nejmladšího“ Osadního výboru Řehačka, vedeného panem Martinem Koukalem. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města. V Byšičkách je trvalou prioritou odkanalizování obce a vodovod a zlepšení podmínek pro život občanů. Ve Dvorcích se aktivita občanů zaměřila na odkanalizování druhé části obce, pokračuje se v pořádání řady kulturních a společenských akcí. Negativním rysem ve Dvorcích bylo napětí mezi osadním výborem a dobrovolnými hasiči, což bylo řešeno až začátkem roku 2017.

Komise jako poradní a iniciativní orgány rady města se také v roce 2016 vyznačovaly velkou aktivitou. Komise pracovaly pod vedením následujících předsedů: komise pro cestovní ruch a sport ( předsedkyně Dana Hančová), komise sociální a zdravotní (Mgr. Petr Kopecký), komise pro podporu podnikání a zaměstnání ( Robert Šťastný), komise pro rodinu, školství a kulturu (Mgr. Olga Kovaříková), komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě (Bc. Martin Robeš), komise stavební (Pavel Jehlička), komise pro životní prostředí (Mgr. Veronika Vaňáčková).

Stravovací komise pod vedením pana Mgr. Lukáše Buka v roce 2016 projevila velkou aktivitu především ve zlepšení kvality stravy dovážené ze Scolarestu do mateřských škol.

Všechny komise se scházely na základě dohodnutých plánů práce, předkládaly radě města zápisy ze schůzí a návrhy na řešení problémů ve městě.

Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a voleb. Na úseku samosprávy zabezpečoval především jednání rady města, zastupitelstva města, provoz podatelny a zveřejňování informací na úřední desce. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 51.792 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 2.835 tis. Kč nižší.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 27.333 přijatých písemností, z toho datovou schránkou přišlo 13.942 písemností, a 106.774 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 4.330 písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 18.423 písemností, datovými schránkami 11.624 písemností, vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 121 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca 818 tis. Kč.

Z informačního systému evidence obyvatel byly poskytnuty údaje 111 žadatelům. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů bylo zahájeno 30 správních řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 35 občanům (vč. dětí) byl údaj o místě trvalého pobytu zrušen.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 35 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 65 občanských sňatků a 5 církevních sňatků a do knihy – narození 3 zápisy. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 29. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 50 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 7 cizincům bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 3 občanům ČR bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno. Svatební obřady se konaly hlavně v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zámeckém parku, ve Staré Lysé – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus, v Přerově n. L. - Skanzen. Paní matrikářka vystavila 70 oddacích listů, 35 úmrtních listů, 3 rodné listy a 32 druhopisů matričních dokladů. Podáno bylo 13 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijaty byly 4 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.  Bylo sepsáno 62 zápisů o určení otcovství, 9 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně.

V roce 2016 bylo ověřeno celkem 2.198 podpisů na listinách a 1.110 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka cca 166.930 Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.651 nových občanských průkazů (z toho 170 OP bylo vyřízeno v terénu – věznice, domov důchodců, ústav sociální péče, imobilní žadatelé v místě TP) a 1.687 cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dále bylo vydáno 54  ks občanských průkazů bez strojově čitelné zóny. Nahlášeno bylo 363 ztrát (odcizení) občanských průkazů a 82 ztrát (odcizení) a 4 poškození cestovních dokladů.  Na správních poplatcích za OP, cestovní doklady bylo vybráno celkem 864.200 Kč, na blokových pokutách bylo vybráno za 136 přestupků 44.200 Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 3.010 změn, z toho bylo přihlášeno 1.587 osob, odhlášeno 528 osob, ukončeno 5 trvalých pobytů (odchod do ciziny), narozeno 303 dětí, zemřelo 191 osob, sňatek uzavřelo 240 osob, rozvedeno bylo 156 osob. Na správních poplatcích za změnu bydliště a poskytnutí údajů z informačního systému bylo podatelnou vybráno 24.250 Kč.

V minulém roce se odbor zabýval 42 přestupky z roku 2015 a 218 novými návrhy na projednání přestupků, 20 návrhů bylo postoupeno jinému správnímu orgánu, 65 jich bylo odloženo, 136 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení a 39 přestupků přešlo do roku 2017.  Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let byl spáchán 1 přestupek. Na pokutách bylo uloženo 50.900 Kč. Zpracováno bylo 462 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 525 písemností.

Prostřednictvím Czech Pointu bylo v době zástupu vydáno 9 ověřených výstupů z katastru nemovitostí, 11 z rejstříku trestů, 1 výpis bodového hodnocení. Z moci úřední bylo provedeno 134 autorizovaných konverzí. Na poplatcích bylo vybráno celkem 2.500 Kč.

Zákonný počet členů rady města (na 5) byl doplněn na ZM dne 15. 06. 2016. Rada města v roce 2016 poprvé jednala dne 21. 06. 2016 a do konce roku se sešla na 20 jednáních v celkové délce cca 92 hodin a přijala 473 usnesení.

Zastupitelstvo města bylo svoláno 13 x a zastupitelé města jednali v celkové délce cca 69 hodin.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31. 12. 2016.

ŽENY přihlášeno 185

narozeno 61

odhlášeno 120

zemřelo 45

celkem   4.665 (4.584 v r. 2015)

MUŽI přihlášeno 131

narozeno 56

odhlášeno 117

zemřelo 47

celkem  4.459 (4.436 v r. 2015)

C e l k e m 9.124 (9.020 v r. 2015)

Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu města dne 16.12.2015. Během roku byl rozpočet několikrát upravován v radě města a v zastupitelstvu 11x.

K 31.12.2016 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 215 493 tis.Kč a výdaje celkem 168 234 tis.Kč z toho provozní činily 133 322 tis.Kč a investiční 34 912 tis.Kč tzn. k 31.12.2016 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 47 259 tis.Kč.

Celkové příjmy byly splněny na 108 % a celkové výdaje na 78 % z toho provozní na 92,0 % a investiční na 49 %.

Rozpočet daňových příjmů celkem byl splněn 113 %. Největší položku tvoří podíly na daňových výnosech 102 468 tis.Kč a příjem z výherních automatů celkem 9 572 tis.Kč, daň z věcí nemovitých 6 858 tis.Kč .

V roce 2016 byl vybráno na správních poplatcích 5004 tis.Kč.

Při finančním vypořádání dotací byla na účet kraje vrácena částka 81 444 Kč za nevyčerpané dotace na volby.

Nedaňové příjmy byly splněny na 108 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má příjem z pokut, zejména pokuty za radar 11 650 tis.Kč a pokuty dopravní 2 513 tis.Kč.

Kapitálové příjmy byly splněny jen na 59 %.

V roce 2016 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 25 620  tis.Kč z toho největší na výkon státní správy 17 525 tis.Kč od Středočeského kraje, průtokové dotace ve výši 50 tis.Kč pro školy, dotace na sociálně právní agendu dětí ve výši 3639 tis.Kč a sociální agendu 1182 tis.Kč, dotace na památky 1 329 tis.Kč a na restuarování branky ohradní zdi 191 tis.Kč, na úpravu vstupní haly Výstaviště 100 tis.Kč, dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 981 tis.Kč a  dotaci na volby 211 tis.Kč, dotace pro hasiče 139 tis.Kč a dotace na lesní správy 161 tis.Kč, dotaci na modulární dráhu 15 tis.Kč a 67 tis.Kč na implementaci IT. Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí  ve výši 30 tis.Kč.

Dotace investiční výši 11 060 tis.Kč. Dotace investiční byly na tyto akce: dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ Hrozného doplatek z roku 2015 ve výši 1025 tis.Kč, dotace na hasičské auto T815 940 tis.Kč, dotace na zpracování lesních osnov 172 tis.Kč, dotace na implementaci IT 3195 tis.Kč, doplatek na zateplení kina 70 tis.Kč, dotace na modulární dráhu 285 tis.Kč, dotace na Komunikaci K Bažantnici 3746 tis.Kč, dotace na veřejné osvětlení 1627 tis.Kč.

Finanční odbor zajišťoval kompletní mzdovou agendu - měsíčně v průměru 152 výplatních pásek. Město se zapojilo do projektu veřejně prospěšných prací. Dále z dotačního projektu Úřadu práce zpracovával agendu pro pracovníky školního dozoru. Během roku bylo uhrazeno 3 790 faktur. Byly zaúčtovány veškeré příjmy a výdaje i hospodářská činnost. Při pořizování dokladů byl ještě u každého dokladu pořizován pomocný analytický přehled. Každý měsíc bylo zpracováno kontrolní hlášení k DPH a přiznání k DPH. Ekonomické agendy byly vedeny v novém účetním programu GINIS. Každý měsíc byla zpracována účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány elektronicky na adresu Centrálního systému účetních informací státu. Finanční odbor vedl agendu evidence majetku města a měsíčně zpracovával a účtoval o odpisech majetku. Na konci roku byly připraveny podklady k provedení fyzické a dokladové inventarizace.

Finanční odbor vedl agendu poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Město Lysá nad Labem eviduje 1136 poplatníků a za rok 2016 bylo vybráno 212 276 Kč.

Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31.12.2016 bylo na účet města přijato 856 tis.Kč.

Během roku 2016 zaplatilo na pokladně 14 839 klientů. Výdajová pokladna eviduje 1283 dokladů. Na hlavní pokladně byl v provozu terminál pro platby platební kartou 1 410 dokladů v celkové hodnotě 1 501 967 Kč. V úředních dnech byla otevřena i druhá pokladna.

Již od října 2016 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2017. Po projednání v radě města, na finančním výboru a na pracovní schůzce zastupitelstva byl návrh rozpočtu vyrovnán a vyvěšen na úřední desce. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2017 dne 14.12.2016.

Odbor správy majetku a investic

Ing.Vladimír Kopecký, vedoucí odboru

Při činnosti na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů odbor provedl výběr plateb za svoz komunálního odpadu od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s firmou FCC. Zpracoval výběry poplatků za odpady 2x v roce v systému SIPO a zpracoval výběry poplatků za odpady, které byly provedeny bankovním převodem a v hotovosti. Bylo zasláno 1 122 složenek na nezaplacené poplatky za svoz odpadů. Celkový výběr těchto poplatků pak činil 4 314 tis. Kč. Byly zpracovány faktury na  kolektivní systém Asekol, Elektrowin a Ekolamp za odběr separovaného odpadu a za zpětný odběr elektrozařízení. Odměny od těchto společností za zpětný odběr separovaného odpadu činily v roce 2016 částku 284 517,- Kč. Pro MěÚ Milovice byl ručně zpracován výběr poplatků za odpady z bytů, které jsou v majetku města Lysá nad Labem v celkovém počtu 437 položek. Odbor provedl kontroly platby poplatků za odpady v obchodech a restauracích se sídlem v Lysé n. L., provedl kontrolu a následnou změnu poplatků u dětí do věku 6ti let a občanů starších 70ti let a další související administrativní práce při plnění úkolů. Ve spolupráci s firmou FCC bylo pro občany města Lysá n. L. pokračováno v sezonním svozu bio odpadu ve formě placené služby. V souvislosti s programem „Třídění odpadu pomocí speciálních pytlů“, do kterého se do konce roku 2016 přihlásilo celkem 559 osob, byly prováděny činnosti související s registrací nových „třídičů“, tiskem etiket, výdejem pytlů a zajišťováním svozových dnů a v neposlední řadě výpočet předpisů za platby za svoz komunálního odpadu na rok 2017 s využitím dosažených slev jednotlivým účastníkům „pytlového sběru“. V rámci tohoto „Pytlového“ sběru bylo od jeho počátku vytříděno a odevzdáno celkem 59 464 kg odpadu. Z toho bylo 46 369 kg papíru, 1 131 kg PET lahví a 8 516 kg směsných plastů.

Na úseku bytového fondu odbor zveřejnil na vývěskách 42 záměrů, realizoval 10 směn bytů, přidělil 41 bytů s odprodejem dluhů, zpracoval 68 zpráv do RM a do ZM. V daném roce bylo provedeno 6 exekučních vystěhování z městských bytů. Bylo zpracováno 82 předžalobních výzev, podáno 14 nových žalob na vyklizení či na peníze a sepsáno 17 nových splátkových kalendářů. Úsek koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích. – realizoval generální opravu balkonů včetně okenních sestav v BD Slepá 550 v hodnotě cca 1 800 tis. Kč., rekonstrukci střechy v Lesní č.p. 620 za 363 tis. Kč, výměnu části oken v Milovicích za více jak 1 350 tis. Kč, instalaci sítí proti holubům, výmalbu společných prostor bytových domů v Milovicích, regulaci v kotelnách za 318 tis. Kč, výměnu oken v BD v Lysé n/L i v Litoli a spoustu dalších drobných oprav bytového a nebytového fondu v majetku města.

Při správě nebytových prostor bylo uzavřeno 6 nových nájemních smluv, ukončeno 5 nájemních smluv, uzavřeno 7 dodatků k nájemním smlouvám. Bylo zveřejněno celkem 9 záměrů na pronájem NP a byly uzavřeny 2 výpůjční smlouvy.

Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města, podchodu v železniční stanici Lysá n. L. (135 tis. Kč.) a údržba veřejných WC v nákladu 437 tis. Kč, Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. Díky tlaku na platební morálku nájemců se daří držet pohledávky města za pronájem nebytových prostor na poměrně nízké úrovni do 100 tis. Kč. Neuhrazené pohledávky jsou, po zaslání předžalobních výzev, předány právníkovi k řešení soudní cestou nebo je na ně připravován splátkový kalendář. Byla provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.

Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2016 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města v nákladu 550 tis. Kč. Opravu části komunikace Školní náměstí v částce 245 tis. Kč, opravu spár v komunikacích v částce 65 tis. Kč. Drobné opravy komunikací Lidická a Poděbradova stály cca 72 tis. Kč. Opravy výtluků a cest na Řehačce stály 64 tis. Kč. Drobné havarijní opravy vyšly městskou pokladnu na dalších cca 250 tis. Kč.

Byla provedena další část rekonstrukce chodníků v Jedličkově sídlišti v ceně 593 tis. Kč, rekonstrukce chodníků na Sídlišti v ceně 55 tis. Kč, rekonstrukce chodníku Ke Skále v ceně 328 tis. Kč, rekonstrukce chodníku v atriu kina v ceně 42 tis. Kč, úprava chodníku Raisova ul. v ceně 24 tis. Kč. Opravy mozaikové dlažby a opravy propadlé dlažby na náměstí a na chodnících v celém městě stály 141 tis. Kč.

Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 36 rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací, 19 rozhodnutí na napojení na komunikace a 61 souhlasů s výkopovými pracemi, 18 stanovisek města, předloženo 47 příspěvků do jednání RM a 8 do ZM. Příjmy ve správě činily 380 tis. Kč z pronájmu parkovišť, 20 tis. Kč ze správních poplatků a 16 tis. Kč z pronájmu parkovacích míst a cca 128 tis. Kč z výběru parkovného na Husově náměstí.
Při správě dopravního značení byly, při nákladech 305 tis. Kč., provedeny instalace nového dopravního značení, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, přechodné značení při haváriích, provedeny opravy zpomalovacích prahů, opravy osvětlení přechodů, zajištěna výroba a instalace kovových zábran aj.

Příspěvek města na dopravní obslužnost a zajištění změn v jízdních řádech byl za rok 2016 v částce 1 383 tis. Kč.

V rozpočtové kapitole údržby majetku města byla zajištěna oprava a výroba několika kusů zábradlí za 125 tis. Kč, úpravy a opravy budovy kina, vč. letního, stály 85 tis. Kč. Dále byly provedeny další desítky oprav na objektech ve správě a majetku města v celkové částce 195 tis. Kč. Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na opravy sedáků laviček, na nákup laviček nových, na opravy odpadkových košů, nákup nových kolostavů a opravu starých, opravy Meteostanice, opravy naučných stezek, výroba cedulí a nápisů a dalších drobných oprav bylo celkem vynaloženo dalších 363 tis. Kč.

Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně a čistoty města, údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství provádělo níže uvedené činnosti:

Psí útulek:

Ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2016 umístěno v útulku ve Velaz, a. s. Hrabanov celkem 29 psů odchycených na území města. Za celý rok 2016 vydalo město Lysá n. L. za provoz tohoto zařízení 127 tis. Kč. Fota a seznamy psů, nalezených v Lysé nad Labem, jsou měsíčně uvedeny v městských LISTECH, na vývěsce v podloubí radnice a na internetových stránkách (www.pejscilysa.wz.cz).

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo město Lysá n. L. 179 tis. Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišel město na 3 mil. Kč a tříděný sběr na 1.920 tis. Kč. Celkový náklad na svoz popelnic se směsným odpadem byl v částce 3.830 tis. Kč. Celkové náklady za směsný i tříděný odpad se tedy v roce 2016 vyšplhaly na 9 000 tis. Kč.

Firma EKO-KOM zaslala čtvrtletní odměny za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 v těchto částkách:

 • IV. Q. 2015 - 181 784,- Kč
 • I. Q. 2016 - 233 079,- Kč
 • II. Q. 2016 - 248 829,- Kč
 • III. Q. 2016 - 246 039,- Kč  Údržba veřejného osvětlení:Městská zeleň:Částka 3.200 tis. Kč byla vynaložena za veřejnou zeleň - je v ní zahrnuto havarijní kácení, ošetření chemickými postřiky, seče travnatých ploch, pěstební a zdravotní řezy keřů a stromů, drcení větví, řezy živých plotů, výsadbu květinových záhonů a jinou běžnou údržbu zeleně. V roce 2016 bylo provedeno odborné ošetření stromů v intravilánu města za 385 tis. Kč. Výsadba nové zeleně – cibulovin, letniček, stromů, keřů a trvalek byla ve městě provedena za částku 300 tis. Kč.daň z nemovitosti předplacená – je účtem průběžným, geometrické plány – 100 tis. Kč, odborné posudky – 80 tis. Kč, pozemkové úpravy – 200 tis. Kč, údržba hřbitova – 328 tis. Kč, Za spotřebu elektrické energie při provozování VO zaplatilo město 2 634 tis. Kč,Výkaz příjmů:Příjmy ze sběrného dvora: - za prodej dřeva 13 tis. Kč.
 • za zábor veřejného prostranství se vybralo 102 tis. Kč, za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet – 12.414 tis. Kč a hřbitovní poplatky činily v roce 2016 – 255 tis. Kč.
 • Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů daného úseku:
 • Údržba plochy kompostárny a shrnování bioodpadu na této ploše vyšly na 100 tis. Kč.
 • Náklady na údržbu zámeckého parku dosáhly celkově výše 900 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny náklady na terénních úpravách, založení nových záhonů s cibulovinami, výsadba živých plotů, výsadba letničkových záhonů, zálivky po parku. Proběhla instalace automatických závlah pro vybraná místa v parku, která vyšla na 200 tis. Kč.
 • Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce byly vyčísleny na 692 tis. Kč. Doplnění VO pak stálo dalších 328 tis. Kč.
 • Položka čistota města obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce. Tyto činnosti stály městskou pokladu více jak 3 000 tis. Kč.
 • Celkem r. 2016: 909 731,- Kč
 • za uložení suti, odpady od živností 152 tis. Kč.Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2016 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem 87 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků, prodeje pozemků a jejich výkupu, směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemeni a žádostí k zeteplování domů, které sousedí s obecními pozemky. Na vývěskách města a na internetových stránkách bylo zveřejněno 52 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Pro jednání ZM bylo předloženo 132 zpráv.Ke konci roku 2016 bylo na odboru evidováno 108 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 573,6 tis. Kč, 115 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 50,2 tis. Kč a 64 nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města v ceně 133,4 tis. Kč. V prosinci byla provedena inventura pozemků. Během roku byla prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínek vč. vyřizování související agendy daného úseku. Byla zajištována agenda výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa a zajišťování potřebných souhlasů pro komplexní pozemkové úpravy v katastru Lysá nad Labem a Litol.
 • Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n. L. a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n. L.
 • Bylo zadáno 60 geometrických plánů – týkajících se prodeje, výkupu či směny pozemků. Zároveň bylo podáno 6 žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Objednáno bylo 5 znaleckých posudku na finanční ocenění nemovitých věcí.
 • Za účelem prodeje obecních pozemků bylo sepsáno celkem 14 kupních smluv za celkovou částku 1 975 tis. Kč (prodávající Město Lysá n. L.), smluv o výkupu pozemků bylo 40 za částku 12 284 tis. Kč – (kupující Město Lysá n. L.). Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného sepsané v roce 2016 představují hodnotu 24 tis. Kč. V roce 2016 byla podepsána i 1 smlouva o bezúplatném převodu pozemků od Středočeského kraje.

Další činností odboru správy majetku, pak byla v části roku 2016, spolu s kanceláří úřadu, investiční výstavba, zajištění stavebních povolení, stavebních dozorů, kolaudačních řízení a související administrativní činnost. I zde bylo zpracováno mnoho dalších písemností a podkladů do jednání RM a ZM. Na menších stavebních akcích byl naším odborem vykonáván i stavební dozor. V průběhu roku 2016 byly zrealizovány mimo jiné tyto investiční akce:

Rekonstrukce ulice Spojovací včetně VO v ceně 888 tis. Kč, PD na vybudování nového chodníku v ulici Ke Skále vč. požádání o stavební povolení, zpracování PD na chodníky na Sídlišti, oprava další části hřbitovní zdi včetně jejího odvodnění za 515 tis. Kč, doplnění VO a mnoho dalších akcí.

V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 12 smluv budoucích o zřízení věcného břemene a 13 smluv o zřízení věcného břemena s příjmem 188 tis. Kč. Byly uzavřeny 3 smlouvy o zřízení věcného břemene jako závazek z kupní smlouvy (prodej plynovodu v Zámecké ulici). Po zápisu do KN by měla být uvolněna částka pro město 670.427,- Kč.

Bylo zpracováno 82 důvodových zpráv do jednání RM a 47 do jednání ZM, vypsáno 12 veřejných zakázek na služby a stavební akce jako například ZŠ Speciální – rekonstrukce podlah v učebnách za 228.658,- Kč, ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D za 2.335.273,- Kč, Výměna světel v tělocvičně ZŠ Jana Amose Komenského Lysá nad Labem stála 116.007,54 Kč, ZŠ B. Hrozného č. p. 12 – rekonstrukce podlah a obložení vyšla na 845.039,- Kč, MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce elektroinstalace za 573.609,- Kč, ZŠ Komenského, - školní jídelna - rekonstrukce topení stála 1.438.278,17 Kč, ZŠ Hrozného čp. 12 – výmalba po rekon. vody za 149.791,- Kč, ZŠ Komenského rekonstrukce rozvodů kotelny TUV – 90.581,- Kč, úpravy a zateplení západní strany MŠ Mašinka přišlo na více jak 188 tis. Kč.

V rámci drobných oprav a havárií ve školách byla vyčerpána částka 218 tis. Kč.

V rámci činností souvisejících se správou a údržbou vodovodních a kanalizačních řadů byly realizovány havarijní opravy vodovodního a kanalizačního řadu ve městě v hodnotě 840 tis. Kč. Práce na oplocení prameniště stály 586 tis. Kč. Zokruhování vodovodu v ulici U Nové hospody přišlo na 274 tis. Kč. Čištění a opravy dešťových a kanalizačních vpustí stály 463 tis. Kč a čištění vodních toků pak dalších 74 tis. Kč. Byla zadána PD na výstavbu kanalizace v ulici Za Zámkem a v ulici Za Pávem a zahájeny práce na zajištění dalšího vrtu na prameništi.

V rámci výše uvedené agendy bylo zpracováno celkem 28 důvodových zpráv pro RM a 4 pro ZM. Mimo uvedené akce většího rozsahu bylo provedeno velké množství akcí údržbového charakteru a souvisejících s drobnějšími opravami a administrativní činností.

Stavební úřad

Irena Šulcová, pověřena vedením odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2016 vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Jiřice, Stratov, Ostrá, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství
Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností (Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Ostrá, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec.)

Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 přijal stavební úřad 1946 písemností.
Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednal:
Na úseku územního rozhodování

34

Sloučených územních souhlasů a ohlášení staveb

64

Územních souhlasů

59

Územních rozhodnutí o umístění stavby a změny stavby

12

Územních rozhodnutí o dělení   pozemků

8

Zjednodušených územních rozhodnutí

43

Územních rozhodnutí ve spojeném   řízení se stavebním

Na úseku stavebního řádu:

18

Ohlášení staveb

24

Stavebních povolení včetně povolení změny před dokončením

27

Dodatečných povolení staveb

9

Povolení odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)

17

Řízení o nařízení odstranění nepovolených staveb

12

Kolaudačních rozhodnutí podle zákona č. 50/1976 Sb.

38

Kolaudačních souhlasů

176

Oznámení o užívání a závěrečných kontrolních prohlídek

1

Povolení zkušebního provozu

5

Změn v užívání staveb (oznámení a rozhodnutí)

20

Výjimek z vyhlášek č. 268/2009 Sb. a 501/2006 Sb.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 56 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.
Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 183 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

V rámci výkonu státní správy vkládal stavební úřad do registru nemovitostí nově vzniklé stavby a veškeré změny na stavbách.  Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona 14 přestupků a 4 správní delikty.

Stavební úřad při zpracování agendy speciálního silničního stavebního úřadu vydal 6 stavebních povolení, 11 kolaudačních souhlasů, 1 předčasné užívání, 1 ohlášení stavby, 1 povolení změny stavby před dokončením, 1 souhlas s ohlášením změny stavby a 2 rozhodnutí o zákazu užívání stavby.

Úřad územního plánování zahájil v roce 2016 projednávání změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem. Zastupitelstvo města odsouhlasilo zadání změny územního plánu Lysá nad Labem dne 11. 5. 2016. V průběhu projednávání byla pro urychlení změna rozdělena na změnu č. 1 a č. 1A.

Pro Lysou nad Labem bylo v roce 2016 zahájeno zpracování Územní studie Ke Spalovně, zpracování bude probíhat i v roce 2017.


Pořizovatelskou funkci vykonával v těchto okolních obcích:
Přerov nad Labem – bylo zahájeno projednání 2. změny územního plánu, bylo zpracováno zadání a proběhlo společné jednání nad návrhem změny č. 2 územního plánu Přerov nad Labem
Stratov – Pokračovalo pořizování územního plánu, proběhlo společné a veřejné projednání návrhu územního plánu Stratov.

Semice - Pokračovalo pořizování územního plánu, proběhlo společné jednání o návrhu územního plánu Semice
Úřad územního plánování vydal v rozsahu své působnosti 109 stanovisek, vyjádření a územně plánovacích informací.

Obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání, na úseku evidence zemědělského podnikání, a také agendu týkající se výherních hracích přístrojů (toto pouze pro  Lysou nad Labem) .

Pro živnostenské a zemědělské podnikání jsou v působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem následující  obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec. Podání dle živnostenského zákona může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice.

Na úseku živnostenského podnikání vykonává obecní živnostenský úřad všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnost volnou, která má 80 oborů, dále pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa“ (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, a to  prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Stejně tak může oznámit i změny údajů na příslušné úřady. Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z  Rejstříku trestů elektronickou cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění). Stejným způsobem si živnostenský úřad žádá výpis Rejstříku trestů právnických osob.

 K 31.12.2016 bylo v evidenci místně příslušných podnikatelů  4 988, z toho 4 532  fyzické osoby (včetně osob zahraničních ) a 456 právnických osob. Živnostenských oprávnění bylo evidováno celkem 7 111.

V roce 2016 bylo vydáno 466 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo vydáno 270 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení , pokračování v provozování živnosti,  změny odpovědných zástupců). Bylo vydáno 86 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Na žádost policie, soudů, exekutorů byly vydány 34 výpisy z živnostenského rejstříku. Celkem v roce 2016 byl přijat 961 podnět. Byla dále zpracována 1482 aviza (tj. informace z ostatních veřejných rejstříků).

V roce 2016 byly provedeny 52 kontroly podnikatelských subjektů (19 právnických osob, 33 fyzické osoby) a 7 místních zjištění, z toho 6 bylo postoupeno pro nepříslušnost jiným živnostenským úřadům. Uloženo bylo 12 blokových pokut v celkové výši 5 400,- Kč. Pravidelně  byly prováděny společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.

Obecní živnostenský úřad poskytoval rady týkající se živnostenského a zemědělského podnikání,  byla vyřizována korespondence a další činnosti související s výše uvedenou problematikou.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2016 bylo provedeno  6 zápisů nových zemědělských podnikatelů do evidence a zároveň jim bylo vydáno osvědčení zemědělského podnikatele (3 fyzické osoby, 3 právnické osoby).  Z evidence byl vyřazen 1 zemědělský podnikatel.

Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2016 odborem obecní živnostenský úřad  byly vybrány správní poplatky v celkové výši 222 840,- Kč.

Další činností , kterou vykonává obecní živnostenský úřad je povolování výherních hracích přístrojů a s tím spojená agenda. V této oblasti postupuje odbor podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (do konce roku 2016).

V roce 2016 bylo vydáno celkem 9 rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů, z toho 7 nových a 2 změnová. Celkem bylo povoleno 20 výherních hracích přístrojů.

Za provozování výherních hracích přístrojů byly vybrány správní poplatky ve výši 41 000,- Kč. Dílčí  odvody  z  provozu  VHP a  jiných  technických  zařízení  činily 9 571 988,- Kč

 ( příjem obce).

Odbor dopravy

Ing.Alena Novotná, vedoucí odboru

Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2016 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost podle zákona č. 13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

48

vydaných stanovisek

270

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. Rozhodoval o udělení oprávnění řidiče taxislužby podle § 21c odst. 1 a 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

činnost podle zákona č. 111/1994 Sb.

počet

vydaných průkazů řidičům taxi

10

počet zařazených vozidel taxi

17

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

vydaných stanovení úpravy provozu

150

vydaných stanovisek

38 

registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

20 005

počet vydaných řidičských průkazů

1952

počet přidělených ŘO

795

počet vydaných mez.řid.průkazů

93

počet odebraných řidičských oprávnění

218 

počet vydaných potvrzení o ztrátě

118

počet vydaných karet do digitálních tachografů

116

bodový systém

počet

předběžně zadržených řidičských průkazů

182

celkem potrestaných řidičů

2 502

celkem vybodovaných řidičů

28

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.

registr vozidel

počet

nově přihlášená vozidla

749

vývoz vozidel

121

odhlášená vozidla ze správního obvodu Lysá n. Labem

1289

přihlášená vozidla do správního obvodu Lysá n. Labem

1004

zánik vozidel k 30.6.2015

739

vozidla dočasně vyřazená z provozu

455

odcizená vozidla

103

celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n. Labem

24 482

celkem provedených elektronických operací v systému RV

7 327

Podle zákona č. 316/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost podle zákona č. 200/1990 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

940

počet postoupených přestupků

3

odložených nebo zastavených

přestupků

401

počet uložených pokut

403

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

216

na výzvách provozovateli vybráno v Kč

84 800,-

Na pokutách celkem vybráno v Kč

2 513 366,-

Vymáhání poplatků v roce 2016.

počet zavedených rozhodnutí

1 508

počet sjednaných splátkových kalendářů

151

napsáno upomínek

1 660

předáno k exekuci

742

V roce 2016 byla odborem dopravy zpracovávána agenda spojená se stacionárním radarem umístěným ve Starém Vestci. Přestupky, které nám přeposílá Městská policie jsou zpracovávány podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

       
 

       

       

       

     

       
   

         
 

Činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

 
 

počet přestupků

12 234

 
 

počet postoupených přestupků

2

 
 

odložených či zastavených přestupků

11591

 
 

počet uložených pokut

1 103

 

celkem vybráno v Kč

11 650 375,-

 
                   

na správních poplatcích vybráno za celý odbor

  2 107 330,- Kč

na pokutách vybráno za celý odbor

14 163 741,- Kč

CELKEM vybráno

16 271 071,- Kč

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Úsek školství:

Školy zřizované městem Lysá nad Labem:

Mateřské školy : MŠ Dráček - ředitelka pí Bc. Marcela Michňová – počet dětí 50, MŠ Čtyřlístek - ředitelka  pí Miroslava Bodláková  – počet dětí  150, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, Dis. (od 1.9.2014 do 31.12.2016 pověřena zastupováním po dobu MD Mgr. Štěpánka Vošická ) – počet dětí 100, MŠ Mašinka - ředitelka pí Bc. Jaroslava Černá – počet dětí 78

Základní školy : ZŠ B. Hrozného - ředitelka PaedDr. Irena Jarešová  – počet dětí 527, ZŠ J.A.Komenského – ředitelka  Mgr.Marie Nováková – počet dětí 546, ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr. Petr Eliška – počet dětí 106.

Základní umělecká škola F.A.Šporka -  ředitelka Mgr. Vlasta Blažková – počet dětí 868

Školy zřizované Krajským úřadem SK:

Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy - ředitel Mgr.Petr Tomek – počet dětí cca 96

Střední školy : Obchodní akademie - ředitelka  RNDr.Ivana Dvořáková – počet dětí cca 109 a  Střední škola oděvního a grafického designu  - ředitelka Ing.Bc.Irena Mázlová – počet dětí cca 222

Stravovací zařízení:

Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o. – zajišťuje stravování pro MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, ZŠ JAK, ZŠ B.Hrozného, ZŠ TGM, OA, ZŠ (speciální) a SŠOGD

Školní jídelna při MŠ Dráček

Školní jídelna při MŠ Čtyřlístek

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno celkem 16.368 tis.Kč, z toho 50 tis. Kč činila státní dotace  pro ZŠ J.A.Komenského na primární prevenci. Z provozního rozpočtu byly uskutečněny následující akce týkající se údržby školských zařízení nebo jejich vybavení:

MŠ Mašinka zakoupení nábytku pro zaměstnance do skladu, MŠ Čtyřlístek nové hrací prvky na školní zahradu, MŠ Dráček koberec do II. třídy, ZŠ B. Hrozného oprava šaten, výmalba po rekonstrukci vody, nábytek do tříd a školní družiny ZŠ J.A.Komenského, výměna lina, nábytek do 4 učeben, obnova zastaralého PC v počtu 13 kusů, zakoupení notebooků, ZUŠ F.A.Šporka nákup pianin.

Státní správa ve školství

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích. Milovice: ZŠ T. G. Masaryka Milovice – ředitelka Mgr. Lada Flachsová –  počet žáků ZŠ 582, ZŠ a MŠ Juventa Milovice – Mladá – ředitel Mgr. Jaroslav Minařík – počet dětí MŠ 99,  počet žáků ZŠ 829, MŠ U Broučků – ředitelka Radka Němečková – počet dětí 120, MŠ Sluníčko – ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 289, MŠ Kostička – ředitelka Bc. Jana Křišťanová – počet dětí 112, ŠJ Milovice – ředitelka Iveta Pelcová – počet strávníků 550

Ostrá: MŠ Ostrá – ředitelka Mgr. Jitka Fránková – počet dětí 28

Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 50 – počet žáků ZŠ 123, ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem  – ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 170

Semice: ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 220, MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 65

Stratov: MŠ Stratov – ředitelka Bc. Renáta Kňapová – počet dětí 28

Úsek sociálních věcí a zdravotnictví

Náplní práce sociálních pracovníků obce je sociální práce s občany. Mezi nejdůležitější formy této práce patří zejména poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé sociální situace nebo k jejímu předcházení, vyhledávání občanů, kteří takovou pomoc potřebují, práce s těmito občany a spolupráce s institucemi poskytujícími sociální služby.

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

V roce 2016 bylo v evidenci odboru celkem 726 spisů rodin s trvalým pobytem a 363 spisů rodin s faktickým pobytem ve správním obvodu MěÚ v Lysé nad Labem. Pracovníci zdejšího odboru se zúčastnili 327 soudních jednání ve věci výchovy a výživy dětí před a po rozvodu, soudních jednání trestního senátu a dalších soudních jednání v zájmu nezletilých dětí, kde byli ustanoveni kolizním opatrovníkem. K 31.12.2016 bylo v našem správním obvodu umístěno 21 dětí v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Za rok 2016 bylo na žádost odboru vydáno Okresním soudem v Nymburce 5 předběžných opatření dle ust. § 452 odst. 1 Zákona č. 292/2013 Sb., zvláštní řízení soudní, kdy je dítě ohroženo na zdraví či životě, nebo je závažně narušen nebo ohrožen jeho příznivý vývoj. Pracovníci odboru během roku asistovali orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii ČR) u případů domácího násilí, u kterého byly přítomny nezl. děti, u případů, kdy došlo k vykázání jednoho z rodičů ze společného obydlí. Rovněž spolupracovali u případů, kdy došlo k tělesnému týrání dětí, popřípadě, kdy došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte nebo se jednalo o zanedbávání dětí. Na konci roku 2016 bylo zdejším odborem evidováno 23 pěstounů a 12 poručníků, v pěstounské péči je do současné doby umístěno 31 dětí, v péči jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu 8 dětí a 2 děti v pěstounské péči na přechodnou dobu. Rovněž odbor eviduje 2 podané žádosti o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Nelze opomenout, že pracovnice sociálně-právní ochrany dětí věnovaly spoustu času rodinám, které se ocitly v obtížné finanční situaci, která měla za následek rostoucí dluhy na nájemném. Toto se týká zejména města Milovic. Těmto rodinám byla nabídnuta veškerá možná pomoc spočívající v sociálním poradenství, spolupráci s firmami zabývající se správou nemovitostí, spolupráci s Odborem správy majetku města a městským právníkem.

Úsek sociálně-právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež

V roce 2016 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 89 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole, útěků z domova, užívání OPL (omamných psychotropních látek a jedů) atd. Z celkového počtu 89 dětí jde o 25 nezletilých, dětí do 15 let a 64 mladistvých, 15-18 let, 29 dívek a 60 chlapců. Trestnou činnost v roce 2016 páchalo 5 mladistvých a 2 nezletilí.  Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 89 dětí jich 65,2 % bydlí v Milovicích, 19,1 % v Lysé nad Labem a 15,7 % zbývá na děti z ostatních obcí v místní příslušnosti MěÚ Lysá nad Labem.

K zamyšlení je srovnání počtu dětí evidovaných kurátorem pro děti a mládež dle jejich bydliště od roku 2010.

Bydliště / rok

Milovice

Lysá nad Labem

Ostatní obce

2010

54, 65

37,21

8,14

2011

54,78

37,39

7,83

2012

53,76

37,64

8,6

2013

60,7

32,8

6,5

2014

67,9

20,8

11,3

2015

74

16

10

2016

65,2

19,1

15,7

počty uvedeny v %

V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.

Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit, že v roce 2016 byl zaznamenán pokračující nárůst užívání marihuany a metamfetaminu (pervitinu), které jsou v našem regionu bohužel velmi lehce dostupné. Rovněž je nutné upozornit na velký nárůst konzumace alkoholu a to nejen u mladistvých, ale i u nezletilých!!

Na závěr je důležité vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.

Přenesená působnost v sociální oblasti

V roce 2016 bylo v rámci sociální práce obce s rozšířenou působností řešeno 540 případů. Šlo především o zajištění pomoci s vyřizováním osobních dokladů, zajištění ubytování, řešení záležitostí u soudů, pomoc s vyřizováním dluhů, zajištění lékařské péče a vypracování zpráv a posudků. Dále byly řešeny případy exekucí a insolvence u nájemníků bytového fondu měst Čelákovice, Lysá nad Labem a Milovice, kteří mají své trvalé bydliště ve správním obvodu ORP Lysá nad Labem. Opakovaná pomoc byla poskytnuta ve 139 případech, ve 401 případech šlo o pomoc jednorázovou.

V rámci práce sociálního kurátora, byla osobám ve výkonu trestu a propuštěným z výkonu trestu poskytnuta spolupráce a pomoc celkem ve 149 případech, celkem 80 osobám.

Bylo přijato 8 podnětů k řešení přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Ve 3 případech bylo rozhodnuto o vině a došlo k uložení pokut v celkové výši 500,- Kč. V souvislosti s touto agendou bylo vydáno 204 posudků spolehlivosti u osob žádajících o vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu.


Odbor rovněž spolupracoval s lékařskými pracovišti při vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

Na úseku samostatné působnosti 2016:

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2016 cca 64 žádosti o byty pro jednotlivce a cca 22 žádosti o byty pro manželské dvojice.

V případě potřeby pomáhal odbor sepisovat žádosti o umístění do bytu v DPS na odboru, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů. V r. 2016 byly umístěny 2 manželské páry do bytu pro manželské dvojice a 2 obyvatelé DPS byli přestěhováni do vhodnějšího bytu v DPS.

Pod záštitou tohoto odboru pracovala sociální a zdravotní komise, která měla původně 11 členů, v současné době má 8 členů. Členové komise se v loňském roce sešli 4 x. Společně s odborem projednávali žádosti o finanční dotace z Charitativního programu, různé záležitosti týkající se dětí, seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů, podávali návrhy na využití Sociálního investičního programu, setkávali se s představiteli různých zdravotních nebo sociálních organizací apod.

Odbor dále zpracovával materiály pro jednání rady města. Radě města na úseku samosprávy bylo v r. 2016 předloženo 20 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně. Rozpočet Charitativního programu byl v r. 2016 ve výši 100.000 Kč, na konci roku byl posílen o částku 9.000 Kč z organizace Sociální pomoc v mimořádných případech. Rozpočet byl zcela vyčerpán.

Sociální investiční program v roce 2016 disponoval částkou 430.000 Kč. Z tohoto programu byla hrazena částka ve výši 287.980 Kč na výrobu, dodávku a montáž šikmé schodišťové plošiny, která umožnila bezbariérový příchod na kardiologii a k zubnímu lékaři na Husově náměstí čp. 1032.

V roce 2016 byla vytvořena nová organizace Zájmová činnost seniorů, která sdružuje dlouhodobě fungující Klub důchodců Lysá nad Labem a Klub důchodců Litol a nově vzniklý spolek Senioři v DPS. Rozpočet Zájmové činnosti seniorů byl téměř vyčerpán.

Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 9.000 Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. Částka 9.000 Kč byla převedena na posílení Charitativního programu. Nebyl vypraven žádný sociální pohřeb. Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepisoval žádosti a vypracoval celkem 3 rozhodnutí o ustanovení příjemce dávky důchodového pojištění. Město podpořilo finanční dotací ve výši celkem 30.000 Kč na programy primární prevence na Základní škole B. Hrozného a J. A. Komenského.

Odbor dlouhodobě spolupracuje s některými občanskými sdruženími, které působí v našem regionu, především s  Centrem sociálních a zdravotních služeb o.p.s. Poděbrady a Fokusem Mladá Boleslav, Centrem sociálních služeb v Lysé nad Labem a Farní charitou v Lysé nad Labem.

Na úseku samostatné působnosti pro sociální věci bylo provedeno v roce 2016 cca 90 místních šetření.

Úsek památkové péče:

V roce 2016 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR - Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a programu Podpora obnovy kulturních památek na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu a krajských dotací.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 1.329.000 Kč. Z této dotace se hradily práce související s výměnou stropních konstrukcí evangelické fary č.p. 442 ve výši 178.000 Kč, město poskytlo 200.000 Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem na restaurování sochy sv. Jana z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z Programu regenerace se zafinancovala částka 140.000 Kč. Z daného programu se také hradilo pokračování obnovy ohradní zámecké zdi v Komenského ulici na p.č. 4/1 a 6/2, včetně repase brány u objektu bývalé pokladny a brány do letního kina, zídek a byla provedena oprava přístupového schodiště do letního kina částkou 912.000 Kč, z rozpočtu města 912.606 Kč a restaurování vázy a dvou byst ze zámecké zdi za 99.000 Kč, město uhradilo 500 Kč. Uvedenými kamennými prvky byla doplněna dekorativní zámecká zeď v Zámecké ulici.

Z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje (dále též „dotace KrÚ“) město získalo částku ve výši 191.000 Kč na restaurování litinové branky ze zámecké zdi. Jedná se o postranní branku vedle hlavní brány u vrátnice. Město poskytlo 10.365 Kč. Branka je v současné době uložena v depositu MěÚ, neboť je nutné provedení restaurování sloupků, na které bude branka osazena. Po provedení uvedeného restaurování bude branka instalována zpět na své místo. Dále byla z krajské dotace ve výši 100.000 Kč hrazena úprava vstupní haly Výstaviště s.r.o. v Lysé nad Labem – hala C. Město vyčlenilo na tuto akci cca 65.000 Kč. Úprava spočívala v uplatnění velkoplošných fotografií a kamenných prvků, které vytvoří jakýsi „3D“ efekt a iluzi procházky zámeckým parkem.

Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (zkráceně „Program ORP“) jsme získali 184.000 Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Dotace byla poskytnuta v plné výši spol. Zámek Bon Repos, s.r.o. na další etapu restaurování kapličky sv. Simeona v obci Stará Lysá v rozsahu odvlhčení, restaurování kamenných a repasi truhlářských prvků. Podíl vlastníka činil 189.423 Kč.

Město v rámci pravidelné údržby kamenného díla pokračovalo v konzervaci soch ze zámeckého parku. Byly restaurovány dvě vázy z kufsteinu ze zámeckého parku, kamenný křížek „U Křížku“. Byla zhotovena fotokopie obrazu prof. Dr. R. Jedličky a v témže roce započaly restaurátorské práce na zhotovení kopie bysty prof. Dr. R. Jedličky, která byla zapůjčena z Jedličkova ústavu v Praze. Oba exponáty budou prezentovány v přednáškovém sále objektu Muzea B. Hrozného. Dále byla zhotovena kopie sousoší „Tančící“ ze sídliště. V roce 2016 byl dále zrestaurován kříž a pomník Rudé armády na hřbitově a provedena oprava a nátěr zvoničky v Byšičkách.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 9 rozhodnutí na kulturní památky, 12 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 2 rozhodnutí o příspěvku na obnovu kulturní památky, 5 závazných stanovisek k územně plánovací dokumentaci a 34 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů – Program regenerace, Program „ORP“ a dotace KrÚ.

Celkově se Město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 2.229.000 Kč.

Odbor ŠSVZaK na úseku památkové péče spolupracuje s Komisí regenerace městské památkové zóny. Komise regenerace MPZ se zpravidla schází dvakrát ročně. Členové Komise regenerace MPZ navrhují a doporučují dle aktuálního stavu památek nejohroženější z nich k obnově, monitorují obnovu objektů v městské památkové zóně, poukazují na různé stavební činnosti v území a pomáhají při regeneraci památek.

Úsek kultury:

Městská knihovna vyčerpala 2.851 tis.Kč, na provoz a údržbu kin bylo vydáno 900 tis. Kč.

Na údržbu a opravu dětských hřišť a sportovního areálu u ZŠ Komenského se vydalo 1250 tis. Kč. Byly nakoupeny 4 nové hrací prvky na dětská hřiště v Poděbradově ulici a v Litoli.

Na podporu sport. organizací a sportovních akcí město vydalo formou dotací 1.700 tis. Kč. Město podpořilo provoz, opravy a rekonstrukce sportovních areálů ve výši 700 tis.Kč. Na podporu společenských organizací a kulturních akcí město vydalo částku 800 tis.Kč. Odbor školství a kultury pořádal tyto akce:

 1. Novoroční ohňostroj
 2. Vernisáž a výstava Slavné stavby rodiny Luragů 21.01.2016 – 19.02.2016
 3. Masopustní rej 06.02.2016
 4. Divadlo Commedia finita
 5. 8.května – Den vítězství
 6. Výstava Regiony 2016
 7. Městské slavnoti Lysá žije
 8. Zámecká promenáda
 9. Koncert skupiny Čechomor
 10. 1.října – Den seniorů a otevření nové haly
 11. 28.října – kladení věnců v rámci státního svátku
 12. Spolupráce při akci – Advent
 13. Spolupráce při akci – Zimní setkání v zámeckém parku
 14. Vánoční kamion Coca-cola – 11.12.2016

Odbor zajišťoval také vydávání nových propagačních materiálů a dotisk již chybějících ve výši 320 tis. Kč. Jako každý rok potěšila občany města v době adventní vánoční světelná výzdoba, jejíž instalace, dokoupení žárovek a údržba činila 175 tis. Kč. Koncem ledna bylo na městském úřadě prvňáčkům ze ZŠ J.A.Komenského předáno první vysvědčení. Ke Dni učitelů jsme připravili na městském úřadě setkání ředitelů a jejich zástupců ze všech lyských škol s představiteli našeho města.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9. tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Střední školy oděvního a grafického designu. Vycházejícím žákům ze ZŠ B. Hrozného byly pamětní listy města předány v zámecké kapli.

V obřadní síni bylo přivítáno 60 nově narozených občánků města.

Odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracuje s Komisí pro rodinu, školství, kulturu. Komise pro RŠaK se schází každý měsíc kromě měsíce července a srpna v období letních prázdnin a prosinci. Členové Komise pro RŠaK navrhují a doporučují výši jednotlivých dotací z Programu na podporu kultury města Lysé nad Labem a výši dotací na činnost společenských organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, dále poukazují na různé kulturní akce, či případné nedostatky v oblasti kultury, školství a rodiny.

Zároveň odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracuje s Komisí pro cestovní ruch a sport, která se schází pravidelně jednou za měsíc a mimo jiné se též podílí na hodnocení žádostí a navrhuje výši jednotlivých dotací z Programu na podporu sportu a volného času ve městě Lysá nad Labem a výši dotací na činnost sportovních organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem. Komise pro CRaS se zabývá rozšířením cyklostezek, nově projektem nové víceúčelové haly či koncepcí sportu atd.

Vzhledem k narůstajícím počtům akcí odbor ŠSVZaK nechal zřídit e-mailovou adresu kalendar@mestolysa.cz , kam je možné zaslat letáček a informace o konání různých společenských i sportovních akcí, které následně vkládáme na oficiální web města do kulturního kalendáře.

Odbor kultury se ve spolupráci s tiskovou mluvčí podílí na úpravách Listů a zveřejňování akcí na oficiálním facebooku Města Lysá nad Labem.

Nadále s odborem dlouhodobě spolupracuje na základě dohody o pracovní činnosti dětská psycholožka PhDr. Jitka Čmuhařová.

Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová, vedoucí odboru

Odbor životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále odbor životního prostředí vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb, v roce 2016 bylo předloženo 208 projektů, vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a dalším záměrům, které by mohly mít nebo mají vliv na životní prostředí. Dále bylo zpracováno 37 závazných koordinovaných stanovisek.

V působnosti odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.

Orgán ochrany přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. v roce 2016 vypravil pro celý správní obvod celkem 204 písemností. Stěžejními dokumenty byla stanoviska k územním plánům obcí Lysá nad Labem, Milovice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice a Stratov. Podstatnou část agendy zabírala korespondence a jednání s občanskými sdruženími LYSIN – lyská iniciativa a ZO ČSOP Semická hůrka. Dále pak s Českou inspekcí životního prostředí, kdy se správní orgán průběžně vyjadřoval k udáním doručeným na ČIŽP (kácení v zámeckém parku ulice, prořez stromů v Jedličkově ulici).

V rámci závazných stanovisek ke změně krajinného rázu byly vydány celkem 2 nesouhlasy (výstavba v blízkosti registrovaného významného krajinného prvku) a 6 souhlasů (optimalizace železniční trati, stavby v krajině). Významné krajinné prvky byly řešeny v 10 kladných (přeložky vodního toku, údržba vodotečí, výstavba v registrovaném krajinném prvku) a 1 záporném stanovisku (výstavba v lese). Dále byl vydán 1 souhlas k ošetření památných stromů a bylo rozhodnuto o zrušení jednoho památného stromu. Bylo prověřeno 14 oznámení o pěstebním kácení dřevin a 23 oznámení o havarijním kácení.

Pouze ve správním obvodu Lysé nad Labem bylo vydáno 13 rozhodnutí ke kácení (jak na městských pozemcích, tak i na soukromých zahradách), 3 nesouhlasy ke kácení dřevin, 7 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby.

Týrání zvířat – zákon č. 246/1992 Sb. v roce 2016 bylo rozhodnuto o 10 přestupcích – únik zvířat z místa chovu a týrání.

Rostlinolékařská péče – zákon č. 326/2004 Sb. v roce 2016 bylo řešeno 5 podnětů na omezení šíření škodlivých organismů.

Ochrana ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb.

Úřad kontroluje provoz nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, a proto v roce 2016 řešil 4 stížnosti, které se mnohdy týkali šíření zápachu. Většina těchto šetření byla řešena pouhou domluvou, případně byla dojednána náprava. Dále v rámci této agendy bylo vydáno 102 závazných stanovisek.

Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb.

V roce 2016 bylo provedeno 56 kontrol u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Byly řešeny 2 stížnosti ohledně nakládání s odpady. Bylo zpracováno 1546 evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI.

Lesní zákon č. 289/1995 Sb.: Správní orgán vedl 14 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v ochranném pásmu lesa, bylo vydáno pět odkladů z doby zalesnění a zajištění porostů a jedna výjimka z velikosti holé seče. Správní orgán vedl jedno řízení dle § 22 zákona o lesích zajištění bezpečnosti majetku a osob, o dočasném odnětí z pozemků určených k plnění lesa a zákazu vstupu z důvodu sucha. Dále byla ve správním řízení udělena výjimka z provádění těžby v porostech mladších osmdesáti let a udělena pokuta za jízdu v lese. Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.: Bylo vydáno 300 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, jeden lovecký lístek pro české občany a pět loveckých lístků pro cizince. V roce 2015 bylo vedeno šest řízení o vydání souhlasu s mimořádným lovem zvěře a to dvě řízení z důvodu výcviku lovecky upotřebitelných psů, jedno řízení z důvodu pořádání podzimních zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů, tři řízení o povolení lovu na nehonebním pozemku a tři souhlasy s lovem bez vypracování plánů (2x černá zvěře, 1x mufloní zvěř). Správní orgán vedl jedno správní řízení ve věci omezení vstupu do částí honitby v době kladení mláďat jedno řízení o zvýšení plánu lovu černé zvěře. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk, Poděbrady a Českomoravskou mysliveckou jednotou proběhla v rámci výstavy NATURA VIVA 2015 hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s výstavou trofejí.

Rybářství - zákon č. 99/2004 Sb.: Celkem bylo vydáno 227 státních rybářských lístků. Od 1. 9. 2012 přešla na obecní úřad obce s rozšířenou působností agenda přestupků na úseku rybářství z Krajského úřadu. V letošním roce byly řešeny tři přestupky na úseku rybářství.

Celkově bylo na správních poplatcích a pokutách na úseku státní správy lesa, myslivosti a rybářství vybráno 92.700 Kč, přičemž pokuty uložené za porušení zákona o lesích jsou příjmem SFŽP.

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.: Vodoprávní úřad přijal celkem 332 podání pro vodoprávní řízení. Bylo vydáno 7 stavebních povolení – vodovod, kanalizace, 40 stavebních povolení a povolení nakládání s vodami – studny, DČOV, dešťové kanalizace, vsaky, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, 2 dodatečná stavební povolení a nakládání s vodami na studny, 2 povolení zkušebního provozu (ČOV Boží Dar, technologické zařízení pro odstranění dusičnanů v úpravně vody Lysá nad Labem), 3 prodloužení platnosti stavebních povolení a povolení nakládání s vodami, 1 prodloužení platnosti stavebního povolení, 13 samostatných rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami – odběry vod ze studní, 1 souhlasy s realizací DČOV dle § 15a odst. 4 vodního zákona, 13 souhlasů se stavbou v záplavovém území dle  § 17 vodního zákona, 36 kolaudačních souhlasů, 2 schválení havarijních plánů čerpacích stanic PHM, 45 závazných stanovisek ve smyslu znění § 104 odst. 9 vodního zákona, 10 vyjádření dle § 18 vodního zákona, Na správních poplatcích bylo vybráno 58.000,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/92 Sb.: Bylo vydáno 30 závazných stanovisek - souhlasů a 24 rozhodnutí k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů, komunikací, zpevněných ploch, 2 souhlasy s vedením podzemní trasy, 1 rozhodnutí o peněžitém odvodu za zábor zemědělské půdy v k.ú. Lysá nad Labem ve výši 43.574,- Kč.

Odbor informačních technologií

Petra Loudová, vedoucí odboru

Rok 2016 byl prvním rokem, kdy se kompletně vede účetnictví v systému GINIS a mzdová a personální agenda v systému DC2.

V únoru byla vypsána veřejná zakázka na renovace a dodávky tonerů v režimu náhradního plnění. Firma Z+M servis dodala zboží v tomto režimu za 115 879,- Kč bez DPH.

V červnu zastupitelstvo města schválilo projektový záměr na projekt „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“, realizovaný z Integrovaného regionální operačního programu (dále IROP) - Výzvy č. 28. V říjnu byla vyhlášena veřejná zakázka na Zhotovení studie proveditelnosti a podání žádosti o poskytnutí dotace. Rada města schválila jako dodavatele firmu EQUICA a.s., která v současné době zakázku realizuje.

Rovněž byl schválen projekt „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá nad Labem“, ke kterému bylo třeba vypracovat Požárně bezpečnostní řízení budovy. V současné době se PBŘ zapracovává do projektové dokumentace.

S nabitím účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“ nebo „ZRS“) k 1. 7. 2016, vznikla úřad povinnost zveřejňovat smlouvy dle tohoto zákona. Z toho důvodu  byl aktualizován program na Evidenci smluv, je propojen na ZRS a povinnost zveřejňovat smlouvy umožňuje.

Přijetím zákona č. 204/2015 Sb. změna zákona o přestupcích vznikl Informační systém evidence přestupků (ISEP), úřad má od 1. 10. 2016 povinnost data do toho registru vkládat. Program VITA, ve kterém jsou přestupky vedeny je propojen na ISEP a umožňuje vkládat, editovat data o přestupcích a dělat opisy dat.

V listopadu 2016 skončilo roční období tříděného pytlového sběru, slevy za tříděný odpad byly promítnuty do předpisů komunálního odpadu na rok 2017.

V listopadu byla převedena data agendy matrika z původního programu Triáda do informačního systému Ginis a od ledna 2017 je agenda Matriky a Vidimace a legalizace plně provozována v tomto informačním systému.

Mimo výše uvedené byla v roce 2016 pořízena výpočetní technika:

2 ks PC – obnova starých nevyhovujících

7 ks monitor – náhrada za nevyhovující

6 ks multifunkční tiskárna – náhrada za staré tiskárny, skenery a kopírky

1 ks barevné multifunkční tiskárna - náhrada za nefunkční na Odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

1 ks tiskárna štítků čárových kódů – doplnění další tiskárny na podatelnu

5 ks terminál – náhrada nevyhovujících a zastaralých PC

3 ks snímač čárových kódů – doplněny uživatelům VITY a GINISU

2 ks Wi-Fi router – výměna za staré nevyhovující

1 ks Server DELL R530 – náhrada za zastaralý server

Odbor městského investora

PaedDr. Jan Štěpánek, vedoucí odboru

Odbor MI je nejmladším odborem úřadu. Byl ustaven, resp. znovuobnoven vedením města, které vzešlo z červnového zastupitelstva 2016. Vedoucí odboru byl jmenován do funkce od 14.11.2016.

Prvními úkoly odboru je doplnění stavu do plánovaného počtu 1+3 a především inventura dokumentů, které jsou k dispozici z činnosti předchozího projektového manažera paní Olgy Vlastové a Magdy Šulcové.

Odbor se aktivně zapojil do akce Výměna části osvětlení v Lysé nad Labem. Celkové náklady akce činí 4,2 mil. Kč, z toho 1,6 mil. Kč dotace. Jednalo se o výměnu více než 233 ks svítidel typu LED ve vybraných lokalitách města. Důsledným přístupem odboru byla zakázka dokončena v termínu do poloviny prosince.

Obdobně důsledně byla kontrolována zakázka na opravu části ohradní zámecké zdi v ul. Komenského.

Městská policie Lysá nad Labem

Bc.Luděk Přibyl, ředitel

 V roce 2016 strážníci Městské policie řešili celkem 18.686 událostí. Z toho bylo 971 přestupků řešeno v blokovém řízení, 17 715 přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu ( z toho 12 318 radar Starý Vestec). Dále bylo Policii ČR oznámeno 26 důvodných podezření ze spáchání trestného činu a u 20 osob bylo zjištěno podezření z řízení pod vlivem alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky. Rovněž bylo v roce 2016 zadrženo 15 pachatelů trestných činů, zjištěno 6 vraků vozidel a 1 černá skládka.

Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 28 osob. Ve spolupráci s Policií ČR bylo řešeno 284 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 58 doporučených dopisů a dále bylo provedeno 54 prověrek k trvalému pobytu. Při výkonu služby bylo zkontrolováno 272 podezřelých osob a městským kamerovým dohlížecím systémem bylo zjištěno a objasněno 42 případů porušení zákona. Rovněž strážníci zjistili 86 závad na veřejném osvětlení, 82 závad na dopravním značení a 32 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna firma Václav Bílek, na závady dopravního značení upozorněn Odbor správy majetku a investic Města Lysá n. L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 110 psů a koček.

Při výkonu služby byla čtyřem majitelům psů uložena bloková pokuta za znečištění veřejného prostranství. Jedná se o dlouhodobě problematický jev, při kterém je bohužel složité dokazování přestupku konkrétnímu pachateli. 

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany (PCO), který monitoruje 97 objektů (školy, podniky, prodejny, rod. domy) na katastru města.

V roce 2016 byla v prosinci ukončena veřejnoprávní smlouva o působení MP Lysá nad Labem na území města Benátky nad Jizerou.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2016 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

Stávající počet strážníků je stanoven na 15 + 1. V  roce 2016 byla jako strážník přijata Renata Gromanová a jako čekatel Michal Tůma. Tímto je u městské policie naplněn optimální tabulkový stav strážníků.

Bc.Luděk Přibyl

velitel městské policie

Strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A – Byšičky,Dvorce I.

Ing. Moravec

B - Litol  II.

Kačík

C - Litol  I.

Štusová

D - Lom

Rohlík

E -  Sídliště

Ambrož

F -  město – střed

Kaplan

G - Kačín

Roubíček

H -zámek

Skořepa

I - Školní  nám.

Zitová

J -  Poděbradova

Bc.Zita

K - Havlíčkovo nám.

Zvěřinová

L - nádraží

Bieda

M – Litol I./1

Gromanová

O – Byšičky,Dvorce II.

Tůma

Čekatel

Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny.

Rozpočtové příjmy za rok 2016:

Uložené blokové pokuty celkem: 310.300,- Kč

Z toho pokuty placené v hotovosti 209.300,- Kč

Z toho pokuty na místě nezaplacené 101.000,- Kč 

Nezaplacené pokuty jsou vymáhány upomínkou ze strany MěP Lysá n.L. a formou exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n.L.

Pult centrální ochrany: 302.642,- Kč

Příjmy celkem 612.942,- Kč

Rozpočtové výdaje za rok 2016:

Oděvy, knihy a tisk, drobný hmotný majetek a materiál 178.000,- Kč

PHM     81.000,- Kč

Telekomunikace, poštovné, ceniny     83.000,- Kč

Školení a vzdělávání     88.000,-. Kč

Služby, opravy a údržba     326.000,- Kč

Platy zaměstnanců     5.169.000,- Kč

Sociální a zdravotní pojištění     1.875.000,- Kč

Celkem 7.800.000,- Kč

     
 

           
               

 Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. V roce 2016 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům byla upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného pořádku v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům. Tyto nedostatky jsou přetrvávajícího charakteru.

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) je na velmi dobré úrovni. Městská policie spolupracovala ve 103 případech s hasiči (Sbor dobrovolných hasičů Lysá n.L., Hasičský záchranný  sbor Nymburk ) a ve 284 případech s Policií ČR. Jedná se o spolupráci zejména při zajištění místa činu krizových situací, jako jsou např. požáry, dopravní nehody, pátrací akce, škodní události se škodou značného rozsahu, apod.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpečnosti silničního provozu a protidrogové prevence, a to zejména formou komunikace s občany. Dále provádíme zvýšenou kontrolu krizových míst a postupování zjištěných poznatků kompetentním orgánům.  V roce 2016 provedli strážníci městské policie besedy ve všech mateřských školách v Lysé nad Labem. V měsíci prosinci proběhly na základních školách besedy o nebezpečnosti zábavné pyrotechniky, které byly pořádány ve spolupráci s pyrotechnikem p. Cézou.  Dále byly provedeny besedy se seniory, a to se zaměřením na téma „Bezpečné stáří“. Tyto besedy se každý rok periodicky opakují.

V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz  internetové stránky Městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět více o činnosti městské policie a zároveň zde zjistí, do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště, který strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj. Rovněž je zde prováděna pravidelná aktualizace novel a doplnění zákonů souvisejících s bezpečností ve městě.

Protidrogová politika je ze strany městské policie plněna hlavně v oblasti primární prevence, kde se společně s PČR  účastníme zejména besed ve všech školních zařízeních v Lysé nad Labem. V oblasti terciální prevence spolupracujeme s terénními pracovníky o. s. Laxus, K – centrum Nymburk. Při setkáních se navzájem informujeme o místech, kde se scházejí drogově závislé osoby a o stavu drogové scény ve městě. Městská policie Lysá nad Labem rovněž zajišťuje sběr použitého injekčního materiálu, který je odhozen na veřejném prostranství.


Vytvořeno 20.7.2022 12:03:14 | přečteno 134x | jiri.virava
load