Zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2015

Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2015

*****

Obsah:
Činnost městského úřadu
Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční
Odbor správy majetku a investic
Stavební úřad
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy
Odbor školství a kultury
Odbor sociální a zdravotní
Odbor životního prostředí
Odbor informačních technologií
Městská policie


ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2015

Ing. Miloš Dvořák - tajemník

Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

V organizačním uspořádání úřadu během roku 2015 nastaly výrazné změny, podmíněné schváleným Programovým prohlášením zastupitelstva na volební období 2014 – 2018. Rok 2015 lze bez nadsázky nazvat rokem výběrových řízení. Celkem jich proběhlo 17 a zúčastnilo se v nich 155 uchazečů.

Rada města rozhodla o zřízení celkem 4 nových míst – referenta odboru správy majetku a investic (Jiří Procházka, nástup od 01.07.2015), referenta finančního odboru (Martina Tržická, od 01.08.2015), referenta odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury (Aneta Dušková, od 01.08.2015), referenta pro vnější vztahy, který je zařazen pod Kancelář úřadu (Jana Nováková, nástup od 01.09.2015). U pátého místa – referent odboru dopravy - došlo ke změně doby určité na dobu neurčitou (Hana Hřebíčková, od 14.09.2015).

Informatika byla vyvedena z Kanceláře úřadu a byl vytvořen nový odbor informačních technologií, vedoucí byla jmenována paní Petra Loudová. Naopak do Kanceláře úřadu byla přeřazena paní Magda Šulcová, DiS. z odboru správy majetku a investic.

V průběhu roku 2015 došlo k další změně v organizaci odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury. Dvě místa na rozšíření sociálně právní ochrany byla změněna z doby určité na dobu neurčitou: od 01.10.2015 Lenka Sedláčková, od 01.01.2016 Bc. Martina Myškovská, DiS. Náklady na tato dvě místa budou v roce 2016 hrazena z MPSV.

Další změny byly vyvolány odchodem zaměstnanců. V březnu 2015 ukončil pracovní poměr pan Ing. Tomáš Sopr z odboru ŽP. Nahradila ho sl. Bc. Andrea Rousková (od 01.04.2015). V červnu 2015 ukončil praxi (hrazenou z projektu Úřadu práce) pan Lukáš Košnář, s nímž se počítalo jako s náhradou za pana Ing. Jelínka, který avizoval ukončení svého pracovního poměru ke konci roku 2015 s následným odchodem do důchodu. Po výběrovém řízení nastoupil od 01.08.2015 pan Ing. Chobotský, ale pracovní poměr skončil ve zkušební době 3 měsíců. Po dalším výběrovém řízení nastoupil dne 31.10.2015 pan RNDr. Dusílek, který se po absolvování 2,5 hod. na pracovišti omluvil a oznámil, že nenastoupí. Poslední výběrové řízení vyhrála paní Ing. Vendula Štěpánková s nástupem od 1. ledna 2016.

Na stavebním úřadu ukončila ke konci roku pracovní poměr paní Ing. Magdalena Havlíková. Vystřídala ji paní Radana Mudrová, DiS. s nástupem od 1. ledna 2016.

Ve výčtu výběrových řízení by neměla chybět VŘ na urbanistu města (Ing. arch. Jan Ritter ml.) a cyklokoordinátora města (Dana Hančová), obě místa placená jako dohody o provedení práce.

V únoru 2014 podepsal pan starosta se Svazem měst a obcí ČR smlouvu o meziobecní spolupráci. Do projektu MOS nastoupili tři zaměstnanci – Bc. Robert Šalda, Jitka Vránová a Dita Čapková, jejichž pracovní poměr skončil v červnu, resp. v říjnu 2015. Během uvedené doby se zabývali analýzou vztahů mezi obcemi v regionu.

Členění úřadu na odbory: Stav k

31.12.15 Vedoucí

Kancelář městského úřadu   1+6 Ing.Miloš Dvořák

Odbor vnitřních věcí 1+6Irena Šťastná

Odbor finanční   1+6Ing.Ivana Polenová

Odbor správy majetku 1+8 Ing.Vladimír Kopecký

Stavební úřad 1+5 Ing.Jiřina Čížková

Odbor obecní živnostenský úřad1+3Ing.Světlana Daňková

Odbor dopravy 1+10Ing.Alena Novotná

Odbor životního prostředí 1+4Miluše Pilařová

Odbor školství, sociálních věcí 1+12PaedDr.Věra Bodnárová

zdravotnictví a kultury

Odbor informačních technologií  1+2Petra Loudová (od 01.06.2015)


Pokračovalo působení Úřadu práce ve dvou kancelářích ve II. patře úřadu a ÚP se podílel na úhradě části odpovídajících provozních nákladů.

Obsluha kontaktního pracoviště Czech POINTu byla pátým rokem zajišťována v sekretariátu starosty, kde ji vykonávala sl. Kateřina Jungrová, a to do doby návratu paní Šárky Černé z mateřské dovolené v listopadu 2015. Náhradní pracoviště je zřízeno na odboru vnitřních věcí – paní Mgr. Ludmila Procházková.

Pokračovala činnost stacionárního radaru ve Starém Vestci. Průměrný měsíční počet přestupků se od roku 2012 ustálil zhruba na 1000 přestupcích měsíčně.

Činnost projektového manažera v roce 2015 vykonávala paní Olga Vlastová, MSc. Celkem bylo uzavřeno: 3 smlouvy o dílo, 2 dodatky, 3 příkazní smlouvy, 1 Rámcová kupní smlouva, 4 Plánovací smlouvy, 42 Smluv o smlouvách budoucích, 36 objednávek, 2 smlouvy na dotaci a 1 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Celkem bylo vypsáno: 7 výběrových řízení dle směrnice města na zakázky do 3 mil. Kč na služby a 4 výběrové řízení dle směrnice města na zakázky do 6 mil. Kč stavební práce.
Bylo podáno celkem 12 žádostí do správních řízení v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče.
Projektový manažer v rámci dotačních programů získal dotaci Ministerstva financí v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (dotace 4,647 mil.Kč),

dotaci Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí – Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2. –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (dotace 5,057 mil.Kč)

V rámci získaných dotací zajišťoval tyto akce: v rámci kapitoly Obrana, bezpečnost - Přístavba nevytápěného skladu hasičské zbrojnice – celkové náklady 0,735 mil. Kč (dotace činila 0,403 mil. Kč).

V rámci kapitoly Služby pro obyvatelstvo – Vzdělávání: Vestavba učeben do suterénu pavilonu D ZŠ J.A. Komenského – celkové náklady včetně vybavení 9,800 mil. Kč (dotace činila 4,647 mil. Kč).

V rámci kapitoly Vodního hospodářství byly zajišťovány tyto akce: Intenzifikace ČOV – náklady 53 mil. Kč – 2015 zkušební provoz. V roce 2015 probíhalo výběrové řízení na provozovatele městského vodovodu a kanalizace. Výsledek bude znám v únoru 2016.
V rámci přidělených dotací projektový manažer provedl řádné monitorovací zprávy v období udržitelnosti u akcí: Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem

Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ J.A.Komenského – I.etapa

Rekonstrukce místní komunikace na Staré vsi a Dolejší.

Zároveň projektový manažer spolupracoval s Mikroregionem Polabí na akci „Skupinový vodovod pro obce Přerov n.L., Semice a Bříství“ (vyhledávání podkladů pro dříve uzavřené smlouvy) a na akci „Odkanalizování obcí Starý Vestec a Bříství “ (výpomoc s administrativou – fakturace za provozování). Na základě změn v zastupitelstvu obce Přerov nad Labem a jednání starostů se podařilo vrátit finanční prostředky ve výši skoro 700 tis. Kč do pokladny mikroregionu, což je částka, kterou uhradil mikroregion za Přerov n.L. za zmařenou investici na Skupinový vodovod.

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr.Petra Drábka. V průběhu roku 2015 pokračovalo jeho působení během dvou dnů v týdnu (v úterý a ve středu) v celkovém rozsahu 6 hodin. Pan JUDr. Drábek poskytuje bezplatné právní konzultace pro občany města a tato služba je veřejností významně a stále více využívána.

Jednou z činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Tuto činnost vykonává jeden referent – pan Petr Blecha. V uplynulém roce se pracovník uvedeného úseku zúčastnil dvou třídeních cvičení (jaro-podzim) pro využití informační podpory v oblasti HOPKS (hospodářská opatření pro krizové stavy).

Další dvě školení po dvou dnech absolvoval s KÚ,HZS a SSHR.

Jinak se na uvedeném úseku průběžně řeší následující otázky:
1) Plán nezbytných dodávek
2) Regulační opatření
3) Ropná bezpečnost
4) Připravenost na řešení krizových situací
5) Metodická pomoc OÚ ORP
6) Dílčí plán obrany
7) Operační příprava státního území

Mimo tuto činnost se musí referent na uvedeném úseku účastnit dalšího profesního vzdělávání v oblasti HOPKS v kurzech pořádaných SSHR.

Kancelář MěÚ mimo jiné zajišťovala správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou, od května 2015 je tato činnost v gesci nově zřízeného odboru informačních technologií.

Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz byly zajišťovány dvěma zkušebními komisaři – vlastním komisařem panem Karlem Kuřátkem a na smlouvu panem Petrem Rychtářem z Kolína, který se věnuje motocyklistům.

Pan Kuřátko vedl řádné zkoušky z odborné způsobilosti ve 494 případech, 91 opakovaných zkoušek z odborné způsobilosti – testy, ve 111 případech uchazeči opakovali jízdy.
Dále provedl 23 řádných zkoušek z přezkoušení odborné způsobilosti, dvě opakované zkoušky z přezkoušení z odborné způsobilosti – testy a 1 opakování praktické jízdy. Úspěšnost zkoušek odborné způsobilosti činí 73,68 %. Na poplatcích za provedení zkoušek bylo vybráno 416.000,- Kč. Pan Rychtář v roce 2015 odzkoušel 241 uchazečů o řidičské oprávnění na motocykly všech kategorií.

Dále se pan Kuřátko věnuje agendě autoškol: nebylo nutné odejmout žádnou registraci autoškoly, naopak byla 1 autoškola nově zaregistrována, takže celkem je evidováno 10 autoškol. Ve 14 případech došlo ke změnám v registraci AŠ.

Další agendou pana Kuřátka je agenda exekucí. V roce 2015 předal exekutorovi 176 případů v celkové částce 1.301.437,- Kč a došlo 4x k vyklizení bytu.


Podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva města jsou již několik let připravovány v elektronické podobě. V papírové podobě se tiskne pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci. Členové rady a zastupitelstva města pracují pouze s elektronickou verzí. Od poloviny roku 2015 bylo zavedeno pravidelné přenášení průběhu zasedání zastupitelstva pomocí internetu.

Dne 24.06.2015 na zasedání zastupitelstva došlo při projednávání zprávy, jak probíhá rekonstrukce muzea B. Hrozného, k hlasování o dotaci 11 mil. Kč. Na druhý pokus zastupitelstvo schválilo, že dotace městu zůstane. Následující prázdninové období vyostřilo vztahy mezi členy ZM. V září 2015 došlo k vypovězení koaliční smlouvy a v posunutém ZM 03.11.2015 došlo k hlasování o odvolání starosty města. V tajném hlasování bylo pro odvolání 7 hlasů, 4 proti, 4 se zdrželi – návrh nebyl schválen. Ihned poté oznámil pan Ing. Petr Eliška svou okamžitou rezignaci na funkci místostarosty. Obdobně reagovali neuvolnění členové rady města pan Jan Burian a pan Jan Krumpholc. Tím momentem skončila činnost rady města a kompetence přešly na zastupitelstvo města. Výsledkem byla 4 zasedání ZM během listopadu. Úspěchem vyjednávání v závěru roku se stalo schválení rozpočtu na rok 2016, čímž bylo zajištěno elementární fungování města a příspěvkových organizací.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Jejich činnost byla formálně ukončena, aby se mohly zformovat nové výbory. Předsedkyní finančního výboru je paní Ing. Jitka Fialová, předsedkyní kontrolního výboru paní Romana Fischerová. Od konce roku 2014 funguje Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města, jejímž předsedou byl jmenován pan Mgr. Hynek Fajmon. Také díky tomuto výboru se podařilo myšlence na II. etapu obchvatu vdechnout nový život.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, vedený dlouhodobě panem Josefem Koštířem, druhý pro městskou část Dvorce pod vedením paní Marie Herclíkové. Aktivně pokračuje činnost „nejmladšího“ Osadního výboru Řehačka, vedeného panem Zdeňkem Drapákem. Po komunálních volbách obhájili všichni tři předsedové svou pozici. V závěru roku 2015 pana Drapáka vystřídal pan Martin Koukal. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města. V Byšičkách je trvalou prioritou odkanalizování obce a vodovod a zlepšení podmínek pro život občanů. Ve Dvorcích se aktivita občanů zaměřila na odkanalizování druhé části obce, pokračuje se v pořádání řady kulturních a společenských akcí.

Komise jako poradní a iniciativní orgány rady města se v roce 2015 vyznačovaly velkou aktivitou. Komise pracovaly pod vedením následujících předsedů: komise pro cestovní ruch a sport ( předsedkyně Dana Hančová), komise sociální a zdravotní (Mgr. Petr Kopecký), komise pro podporu podnikání a zaměstnání ( Robert Šťastný), komise pro rodinu, školství a kulturu (Mgr. Olga Kovaříková), komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě (Bc. Martin Robeš), komise stavební (Pavel Jehlička), komise pro životní prostředí (Mgr. Veronika Vaňáčková). Komise se scházely na základě dohodnutých plánů práce, předkládaly radě města zápisy ze schůzí a návrhy na řešení problémů ve městě.

Odbor vnitřních věcí
Irena Šťastná, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a zástup CzechPointu. Na úseku samosprávy zabezpečoval především jednání rady města, zastupitelstva města, provoz podatelny a zveřejňování informací na úřední desce. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 51.680 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 4.100 tis. Kč nižší.
V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 28.896 přijatých písemností, z toho datovou schránkou přišlo 8.569 písemností, a 122.340 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 9.661 písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 21.781 písemností, datovými schránkami 11.441 písemností, vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 100 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca 970 tis. Kč.
Z informačního systému evidence obyvatel byly poskytnuty údaje 164 žadatelům. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů bylo zahájeno 23 správních řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 23 občanům (vč. dětí) byl údaj o místě trvalého pobytu zrušen, 8 správních řízení bylo zastaveno.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 37 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 63 občanských sňatků a 5 církevních sňatků a do knihy – narození 1 zápis. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 33. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 42 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 1 cizinci bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 3 občanům ČR bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno. Svatební obřady se konaly v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zámeckém parku, ve Staré Lysé – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus, v Přerově n.L. - Skanzen. Paní matrikářka vystavila 68 oddacích listů, 37 úmrtních listů, 1 rodný list a 35 druhopisů matričních dokladů. Podáno bylo 7 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijato bylo 1 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Bylo sepsáno 59 zápisů o určení otcovství, 10 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně. Před tajemníkem MěÚ Lysá nad Labem bylo složeno celkem 8 státoobčanských slibů.

V roce 2015 bylo ověřeno celkem 2.414 podpisů na listinách a 1.128 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka cca 150.280 Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.791 nových občanských průkazů (z toho 173 OP bylo vyřízeno v terénu – věznice, domov důchodců, ústav sociální péče, imobilní žadatelé v místě TP) a 1.729 cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dále bylo vydáno 56 ks občanských průkazů a 56 ks cestovních dokladů bez strojově čitelné zóny. Nahlášeno bylo 355 ztrát (odcizení) občanských průkazů a 75 ztrát (odcizení) a 2 poškození cestovních dokladů. Na správních poplatcích za OP, cestovní doklady a evidenci obyvatel bylo vybráno celkem 857.600 Kč, na blokových pokutách bylo vybráno za 166 přestupků 40.900 Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 2.793 změn, z toho bylo přihlášeno 1.489 osob, odhlášeno 579 osob, ukončeny 2 trvalé pobyty (odchod do ciziny), narozeno 325 dětí, zemřelo 181 osob, sňatek uzavřelo 246 osob, rozvedeno bylo 152 osob. Na správních poplatcích za změnu bydliště a poskytnutí údajů z informačního systému bylo podatelnou vybráno 24.000 Kč.

V minulém roce se odbor zabýval 34 přestupky z roku 2014 a 160 novými návrhy na projednání přestupků, 13 návrhů bylo postoupeno jinému správnímu orgánu, 34 jich bylo odloženo, 105 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení a 42 přestupků přešlo do roku 2016. Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let byly spáchány 2 přestupky. Na pokutách bylo uloženo 99.700 Kč. Zpracováno bylo 379 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 478 písemností.

Prostřednictvím Czech Pointu bylo v době zástupu vydáno 6 ověřených výstupů z katastru nemovitostí, 18 z rejstříku trestů, 4 z obchodního rejstříku a 2 z insolvenčního rejstříku. Vyřízeny byly čtyři žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datových schránek a vydání nových. Z moci úřední bylo provedeno 96 autorizovaných konverzí a 1 na žádost. Na poplatcích bylo vybráno celkem 3.610 Kč.

Rada města naposledy jednala dne 27.10.2015, poté klesl její zákonem stanovený počet členů pod 5 a její pravomoci převzalo zastupitelstvo města. Do října se RM sešla na 20 řádných jednáních a 4 mimořádném jednání v celkové délce cca 93 hodin a přijala 834 usnesení.

Zastupitelstvo města bylo svoláno 11 x a zastupitelé města jednali v celkové délce cca 61 hodin.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31.12.2015

ŽENY
přihlášeno  157
narozeno  42
odhlášeno  122
zemřelo  52
celkem 4.584 (4.559 v r. 2014)    

MUŽI
přihlášeno  149
narozeno  65
odhlášeno  87
zemřelo  48
celkem  4.436 (4.357 v r. 2014)

C e l k e m  9.020 (8.916 v r. 2014), (8.829 v r. 2013)

 

Odbor finanční
Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet na rok 2015 byl schválen v zastupitelstvu města dne 17.12.2014. Během roku byl rozpočet několikrát upravován v radě města a v zastupitelstvu bylo schváleno 7.rozpočtových opatření.

K 31.12.2015 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 217 434 tis.Kč tj. o 23 857 tis.Kč více než v roce 2014 a výdaje celkem 204 033 tis.Kč tj. o 30 068 tis.Kč více než v roce 2014 z toho provozní výdaje činily 128 765 tis.Kč a investiční výdaje 75 694 tis.Kč tzn. k 31.12.2015 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 13 401 tis.Kč.

Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let byly splněny na 105,29 % a celkové výdaje na 84,9 % z toho provozní na 91,9 % a investiční na 75,15 %.Rozpočet daňových příjmů celkem byl splněn 114,8 %. Největší položku tvoří podíly na daňových výnosech 91 667 tis.Kč v roce 2014 byl výnos 88 695 tis.Kč a příjem z výherních automatů celkem 9 011 tis.Kč v roce 2014 byl výnos 9 565 tis.Kč, daň z věcí nemovitých 6 255 tis.Kč v roce 2014 byl výnos 5 896 tis.Kč.

V roce 2015 byl vybráno na správních poplatcích 4823 tis.Kč, v roce 2014 byl příjem 4 665 tis.Kč. Město Lysá nad Labem nemá žádný úvěr.

Nedaňové příjmy byly splněny na 115,9 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má příjem z pokut, zejména pokuty za radar 11 913 tis.Kč (v roce 2014 byl výnos 14 066 tis.Kč) příjem z pokut dopravních 2 867 tis.Kč. Kapitálové příjmy byly ve výši 2 225 tis.Kč z toho nejvyšší částku tvoří příjem za prodaný byt čp.1517 ve výši 1790 tis.Kč.

V roce 2015 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 24 827 tis.Kč z toho největší na výkon státní správy 17 042 tis.Kč od Středočeského kraje, průtokové dotace ve výši 614 tis.Kč pro školy a na lesní správy, dále dotace na sociálně právní agendu dětí ve výši 3 483 tis.Kč, dotaci na standardizaci sociální agendy ve výši 825 tis.Kč, dotace na památky 1 373 tis.Kč, dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 1262 tis.Kč, dotace pro hasiče 147 tis.Kč, dotace na sportovní prvky 45 tis.Kč a dotaci 36 tis.Kč na výpočetní techniku pro odbor dopravy. Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí pouze ve výši 30 tis.Kč pro hasiče.

Dotace investiční výši 25 614 tis.Kč byly na tyto akce: Dotace na přístavbu skladu v hasičské zbrojnici ve výši 403 tis.Kč, dotaci na akci Komunikace Stará Ves a Dolejší ve výši 2626 tis.Kč, dotaci na zateplení kina 2 277 tis.Kč, dotaci na rozšíření kapacity ZŠ Komenského v suterénu 4 647 tis.Kč a dotaci na ZŠ Hrozného snížení energetické náročnosti 4 670 tis.Kč a dotaci na revitalizaci muzea B.Hrozného ve výš 10 991 tis.Kč.

V roce 2015 byly realizovány další dvě dotační investiční akce Komunikace K Bažantnici a Konsolidaci IT. Na obě akce nepřišly dotace, a přesto byly všechny faktury uhrazeny z vlastních zdrojů města. Dotace budou zaslány na účet města až v roce 2016.

Finanční odbor zajišťoval kompletní mzdovou agendu - měsíčně v průměru 152 výplatních pásek. Město se zapojilo do projektu veřejně prospěšných prací. Jednalo se o 8 pracovníků v období od března do prosince. Dále z dotačního projektu Úřadu práce zpracovával agendu pro pracovníky školního dozoru. Vedl mzdovou a účetní agendu projektu standardizace sociálně právní agendy a meziobecní spolupráce. Během roku bylo uhrazeno 3 670 faktur. Byly zaúčtovány veškeré příjmy a výdaje i hospodářská činnost. Při pořizování dokladů byl ještě u každého dokladu pořizován pomocný analytický přehled. Čtvrtletně byla zpracována přiznání k DPH a výpisy z evidence pro režim přenesené daňové povinnosti pro účely DPH. Každý měsíc byla zpracována účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány elektronicky na adresu Centrálního systému účetních informací státu. Finanční odbor vedl agendu evidence majetku města a měsíčně zpracovával a účtoval o odpisech majetku. Na konci roku byly připraveny podklady k provedení fyzické a dokladové inventarizace.

Finanční odbor vedl agendu poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Město Lysá nad Labem eviduje 1104 poplatníků a za rok 2015 bylo vybráno 220 tis.Kč. Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31.12.2015 bylo na účet města přijato 1 306 tis.Kč.

Počet klientů, kteří navštívili pokladnu během roku 2015 byl 15 091, v roce 2014 to bylo 14 484 občanů tzn. o 607 méně. Výdajová pokladna eviduje 1283 dokladů. Na pokladně byl v provozu terminál pro platby platební kartou a první polovinu roku byla otevřena druhá pokladna.

Již od října 2015 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2016. Po projednání byl návrh rozpočtu vyrovnán a vyvěšen. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2016 dne 16.12.2015.

Finanční odbor zajišťuje účetnictví i pro Mikroregion Polabí. Stejně jako u města byly zpracovány výkazy a měsíčně odesílány do Centrálního systému účetních informací státu.


Odbor správy majetku a investic
Ing.Vladimír Kopecký, vedoucí odboru

Při činnosti na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů odbor provedl výběr plateb v hotovosti za svoz komunálního odpadu od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s firmou A. S. A.. Zpracoval výběry poplatků za odpady 4x v roce v systému SIPO a zpracoval výběry poplatků za odpady, které byly provedeny bankovním převodem a v hotovosti. Bylo zasláno 1 205 složenek na nezaplacené poplatky za svoz odpadů. Celkový výběr těchto poplatků pak činil 4 488 tis. Kč. Byly zpracovány faktury na  kolektivní systém Asekol, Elektrowin a Ekolamp za odběr separovaného odpadu a za zpětný odběr elektrozařízení. Odměny od těchto společností za zpětný odběr separovaného odpadu činily v roce 2015 částku 101 78,- Kč. Pro MěÚ Milovice byl ručně zpracován výběr poplatků za odpady z bytů, které jsou v majetku města Lysá nad Labem v celkovém počtu 398 položek. Odbor provedl kontroly platby poplatků za odpady v obchodech a restauracích se sídlem v Lysé n. L., provedl kontrolu a následnou změnu poplatků u dětí do věku 6ti let a občanů starších 70ti let a další související administrativní práce při plnění úkolů. Ve spolupráci s firmou A. S. A. bylo pro občany města Lysá n. L. pokračováno v sezonním svozu bio odpadu ve formě placené služby. Nově zavedl program „Třídění odpadu pomocí speciálních pytlů“, do kterého se do konce roku přihlásilo celkem 286 osob. Byly zpracovány a vyvěšeny Veřejné vyhlášky o vyměření místního poplatku za roky 2012, 2013 a 2014. Z platebních výměrů předaných k exekuci bylo uhrazeno 52,2 tis. Kč.

Na úseku bytového fondu odbor zveřejnil na vývěskách 37 záměrů, realizoval 6 směn bytů, přidělil 46 bytů s odprodejem dluhů ve výši 805 tis. Kč, zpracoval 162 zpráv do RM a 12 do ZM. V daném roce bylo provedeno 5 exekučních vystěhování z městských bytů. Bylo zpracováno 88 předžalobních výzev, podáno 15 nových žalob na vyklizení či na peníze a sepsáno 22 nových splátkových kalendářů. Úsek koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích. – realizoval regulaci plynových kotelen v BD Slepá 550 a 551 za 256 tis. Kč, opravy výtahů v BD 550, 551 a 620 za 516 tis. Kč, realizoval výměnu měřičů tepla v BD 550, 551 a 620 za 154 tis. Kč, výměnu části oken v Milovicích za cca 483 tis. Kč, výměnu oken v č.p. 1370 v Lysé n/L za 209 tis. Kč a spoustu dalších drobných oprav bytového a nebytového fondu v majetku města.

Při správě nebytových prostor bylo uzavřeno 6 nových nájemních smluv, ukončeny 3 nájemní smlouvy, uzavřeno 11 dodatků k nájemním smlouvám. Bylo zveřejněno celkem 13 záměrů na pronájem NP.

Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města, podchodu v železniční stanici Lysá n. L. (132 tis. Kč.) a údržba veřejných WC v nákladu 433 tis. Kč, Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. Díky tlaku na platební morálku nájemců se daří držet pohledávky města za pronájem nebytových prostor na poměrně nízké úrovni do 100 tis. Kč. Neuhrazené pohledávky jsou, po zaslání předžalobních výzev, předány právníkovi k řešení soudní cestou nebo je na ně připravován splátkový kalendář. Byla provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.

Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2015 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města v nákladu 726 tis. Kč. Opravu části komunikace Ve Skále v částce 173 tis. Kč, opravu komunikace na Sídlišti v částce 365 tis. Kč a vybudování parkovacích stání na Sídlišti za 318 tis. Kč. Opravy cesty k Řehačce, rozšíření vozovky na Sídlišti, dostavba komunikace u M3 Mašinka a další drobné opravy vyšla městskou pokladnu na dalších cca 210 tis. Kč.

Byla provedena rekonstrukce chodníků v Jedličkově sídlišti v ceně 514 tis. Kč, rekonstrukce chodníků na Sídlišti v ceně 560 tis. Kč, rekonstrukce chodníku u Vichrovy vily v ceně 48 tis. Kč, rekonstrukce chodníku u MěÚ v ceně 50 tis. Kč, úprava chodníku Fuksova ul. v ceně 34 tis. Kč. Zajištění opravy schodiště na Jedličkově sídlišti stálo 72 tis. Kč. Opravy mozaikové dlažby a opravy propadlé dlažby na náměstí a na chodnících v celém městě stály 124 tis. Kč.

Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 34 rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací, 22 rozhodnutí na napojení na komunikace a 60 souhlasů s výkopovými pracemi, 28 stanovisek města, předloženo 77 příspěvků do jednání RM a 9 do ZM. Příjmy ve správě činily 380 tis. Kč z pronájmu parkovišť, 30 tis. Kč ze správních poplatků a 18 tis. Kč z pronájmu parkovacích míst a cca 38 tis. Kč z výběru parkovného na Husově náměstí.Při správě dopravního značení byly, při nákladech 323 tis. Kč., provedeny instalace nového dopravního značení, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, přechodné značení při haváriích, provedeny opravy zpomalovacích prahů, opravy osvětlení přechodů, zajištěna výroba a instalace kovových zábran aj.

Příspěvek města na dopravní obslužnost a zajištění změn v jízdních řádech byl za rok 2015 v částce 2 182 tis. Kč.

V rozpočtové kapitole údržby majetku města byla zajištěna oprava a výroba několika kusů zábradlí za 134 tis. Kč, oprava schodišť za 70 tis. Kč. Dále byly provedeny další desítky oprav na objektech ve správě a majetku města v celkové částce 131 tis. Kč. Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na opravy sedáků laviček, na nákup laviček nových, na opravy odpadkových košů, nákup nových kolostavů a opravu starých, opravy Meteostanice, opravy naučných stezek, a dalších drobných oprav bylo celkem vynaloženo dalších 350 tis. Kč.

Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně a čistoty města, údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství provádělo níže uvedené činnosti:

Psí útulek:

Ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2015 umístěno v útulku ve Velaz, a. s. Hrabanov celkem 52 psů odchycených na území města. Za celý rok 2015 vydalo město Lysá n. L. za provoz tohoto zařízení 151 tis. Kč. Fota a seznamy psů, nalezených v Lysé nad Labem, jsou měsíčně uvedeny v městských LISTECH, na vývěsce v podloubí radnice a na internetových stránkách (www.pejscilysa.wz.cz).

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo město Lysá n. L. 250 tis. Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišel město na 3 mil. Kč a tříděný sběr na 1.912 tis. Kč. Celkový náklad na svoz popelnic se směsným odpadem byl v částce 3.830 tis. Kč. Celkové náklady za směsný i tříděný odpad se tedy v roce 2015 vyšplhaly na 9 000 tis. Kč.

Firma EKO-KOM zaslala čtvrtletní odměny za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 v těchto částkách:

- IV. Q. 2014 - 237 409,- Kč
- I. Q. 2015 - 249 232,- Kč
- II. Q. 2015 - 201 240,- Kč
- III. Q. 2015 - 210 069,- Kč
Celkem r. 2015:  897 950,- Kč

Položka čistota města obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce. Tyto činnosti stály městskou pokladu 2 900 tis. Kč.

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce byly vyčísleny na 720 tis. Kč.

Městská zeleň:

Náklady na údržbu zámeckého parku dosáhly celkově výše 900 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny náklady na srovnání terénu u černých vrat a u zahradnického domku, taktéž projekt automatických závlah pro vybraná místa v parku a vybudování oplocení zásobní zahrady.

Částka 3.000 tis. Kč byla vynaložena za veřejnou zeleň - je v ní zahrnuto havarijní kácení, ošetření chemickými postřiky, seče travnatých ploch, pěstební a zdravotní řezy keřů a stromů, drcení větví, řezy živých plotů, výsadbu květinových záhonů a jinou běžnou údržbu zeleně.

V roce 2015 bylo provedeno odborné ošetření stromů v intravilánu města za 140 tis. Kč. Výsadba nové zeleně – cibulovin, letniček, stromů, keřů a trvalek byla ve městě provedena za částku 450 tis. Kč.

Povedlo se vyčistit okolí cesty na Šibák a položit panelovou cestu na ploše kompostárny o celkové částce 130 tis. Kč. Údržba plochy kompostárny a shrnování bioodpadu na této ploše vyšly na 100 tis. Kč.

Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů daného úseku:

daň z nemovitosti předplacená – je účtem průběžným, geometrické plány – 100 tis. Kč, odborné posudky – 80 tis. Kč, pozemkové úpravy – 200 tis. Kč, údržba hřbitova – 328 tis. Kč, výkup pozemků – 2 000 tis. Kč, elektrická energie – 2 100 tis. Kč,

Výkaz příjmů:

za zábor veřejného prostranství se vybralo 45 tis. Kč, za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet – 5.501 tis. Kč a hřbitovní poplatky činily v roce 2015 – 83 tis. Kč.

Příjmy ze sběrného dvora: - za prodej dřeva 22 tis. Kč.
- za uložení suti, odpady od živností 126 tis. Kč.Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2015 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem 143 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků, prodeje pozemků a jejich výkupu, směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemeni a žádostí k zeteplování domů, které sousedí s obecními pozemky. Na vývěskách města a na internetových stránkách bylo zveřejněno 35 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Pro jednání ZM bylo předloženo 46 zpráv.

Za účelem prodeje obecních pozemků bylo sepsáno celkem 14 kupních smluv za celkovou částku 355,5 tis. Kč (prodávající Město Lysá n. L.), smluv o výkupu pozemků bylo 9 za částku 1 089,6 tis. Kč – (kupující Město Lysá n. L.). Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného sepsané v roce 2015 představují hodnotu 20 tis. Kč. V roce 2015 byla podepsána i 1 smlouva o bezúplatném převodu pozemků od Státního pozemkového úřadu, 1 smlouva o výkupu objektů od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za částku 875 000,- Kč. a 1 smlouva darovací od Středočeského kraje.

Ke konci roku 2015 bylo na odboru evidováno 111 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 519,7 tis. Kč, 117 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 52,8 tis. Kč a 48 nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města v ceně 147 tis. Kč.

Bylo zadáno 12 geometrických plánů – týkajících se prodeje, výkupu či směny pozemků. Zároveň bylo podáno 7 žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Objednáno bylo 6 znaleckých posudku na finanční ocenění nemovitých věcí.

Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n. L. a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n. L.

V listopadu byla provedena inventura pozemků. Během roku byla prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínek vč. vyřizování související agendy daného úseku. Byla zajištována agenda výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa a zajišťování potřebných souhlasů pro komplexní pozemkové úpravy v katastru Lysá nad Labem a Litol.

Další činností odboru správy majetku, spolu s kanceláří úřadu, je investiční výstavba, zajištění stavebních povolení, stavebních dozorů, kolaudačních řízení a související administrativní činnost, kde bylo zpracováno dalších 236 písemností, 46 podkladů do jednání RM a 10 podkladů do ZM. Dle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bylo zveřejněno 14 záměrů na zadání veřejné zakázky, uzavřeno 12 smluv o dílo. Na realizované investiční akce bylo zažádáno o stavební povolení a následně po dokončení, bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Na menších stavebních akcích byl naším odborem vykonáván i stavební dozor. V průběhu roku 2015 byly zrealizovány tyto níže specifikované investiční akce:

Vybudování chodníku vč. vjezdů v ulici Fuksova v nákladu 356 tis. Kč, chodníku vč. vjezdů a VO v ulici Nerudova v nákladu 730 tis. Kč, Přístavba výtahu do zdravotního střediska ve Vichrově vile vyšla na 1 690 tis. Kč a odvlhčení a rekonstrukce suterénu téže budovy pak dalších 918 tis. Kč. Doplnění sítě VO ve městě stálo 770 tis. Kč, úprava zastřešení jeviště letního kina 290 tis. Kč a rekonstrukce branky do Zámeckého parku dalších 192 tis. Kč. Oprava části hřbitovní zdi včetně jejího odvodnění stála 430 tis. Kč. Revitalizace klášterních teras IV. etapa za 2 350 tis. Kč. Rekonstrukce muzea vyšla na 17 mil. Kč, z toho byla získána dotace ve výši 11 mil. Kč. Rekonstrukce ulice K Bažantnici stála 4,875 tis. Kč. Ulice kpt. Jaroše stála 2,3 mil. Kč. Rekonstrukce kina vyšla na 3,7 mil. Kč, z toho dotace pokryla 2,3 mil. Kč.

V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 11 smluv budoucích o zřízení věcného břemene a 14 smluv o zřízení věcného břemena s příjmem 125,7 tis. Kč, zpracováno 69 důvodových zpráv do jednání RM a 42 do jednání ZM, vypsáno 11 veřejných zakázek na služby a stavební akce – Centrum sociálních služeb - rekonstrukce vytápění a ohřevu vody v nákladu 240 tis. Kč, MŠ Pampeliška – výměna radiátorů, úpravy soc. zařízení za 220 tis. Kč, ZŠ Komenského rekonstrukce chlapeckých WC pav. D v ceně 2 104 tis. Kč, ZŠ Komenského rekonstrukce topení, vody a kanalizace pav. B za 925 tis. Kč, ZŠ Komenského rekonstrukce elektroinstalace pav. B za 171 tis. Kč a výmalba tohoto pavilonu za 73 tis. Kč, ZŠ Hrozného rekonstrukce VaK a topení v nákladu 2.597 tis. Kč a MŠ Čtyřlístek – výměna vnitřních svislých dešťových svodů za 42 tis. Kč. a mnoho dalších akcí drobnějšího charakteru.

V rámci drobných oprav a havárií ve školách byla vyčerpána částka 529 tis. Kč.

Stavební úřad
Ing.Jiřina Čížková, vedoucí odboru

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2015 vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství

Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností (Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Ostrá, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec.)


Od 1.1.2015 do 31.12.2015 přijal stavební úřad 1884 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednal:

Na úseku územního rozhodování: 

38

Sloučených územních souhlasů a   ohlášení staveb

72

Územních souhlasů

57

Územních rozhodnutí o umístění   stavby a změny stavby

9

Územních rozhodnutí o dělení   pozemků

10

Zjednodušených územních rozhodnutí

30

Územních rozhodnutí ve spojeném   řízení se stavebním

Na úseku stavebního řádu

12

Ohlášení staveb

29

Stavebních povolení včetně   povolení změny před   dokončením

43

Dodatečných povolení staveb

11

Povolení odstranění staveb   (rozhodnutí a oznámení)

42

Řízení o nařízení odstranění   nepovolených staveb

15

Kolaudačních rozhodnutí podle   zákona č. 50/1976   Sb.

47

Kolaudačních souhlasů

60

Oznámení o užívání a závěrečných   kontrolních prohlídek

1

Povolení zkušebního provozu

10

Změn v užívání staveb   (oznámení a rozhodnutí)

25

Výjimek z vyhlášek č.   268/2009 Sb. a 501/2006 Sb.

V rámci státního dozoru bylo provedeno 51 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 169 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

V rámci výkonu státní správy vkládal stavební úřad do registru nemovitostí nově vzniklé stavby a veškeré změny na stavbách.

Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona 33 přestupků a 6 správních deliktů.

Stavební úřad při zpracování agendy speciálního silničního stavebního úřadu vydal 14 stavebních povolení, 12 kolaudačních souhlasů, 1 předčasné užívání, 1 ohlášení stavby a uzavřel 3 veřejnoprávní smlouvy na povolení stavby .

V působnosti úřadu územního plánování bylo provedeno: Lysá nad Labem

V roce 2015 byly práce především na územních studiích a to v rozsahu:

  • Územní studie Hrabanov – schválena 1.4.2015
  • Územní studie Za Zámkem – schválena 5.5.2015
  • Územní studie Ke Spalovně – vybrán zpracovatel studie

Byly započaty přípravné práce na změnu územního plánu Lysá nad Labem – sběr podkladů a podnětů pro změnu a příprava materiálů pro zastupitelstvo Města.

V okolních obcích vykonával úřad funkci pořizovatele v:

Stará Lysá – dokončeno projednání územního plánu, Územní plán Stará Lysá vydán, účinnost od 30.9.2015

Přerov nad Labem - Projednání 1. Změny územního plánu dokončeno, projednání zastupitelstvem obce proběhne v lednu 2016

Stratov – Zadání územního pláni zpracováno a schváleno zastupitelstvem obce Stratov dne 9.11.2015

Ostrá – dokončeno projednání, Územní plán Ostrá vydán, účinnost od 25.12.2015

Semice - Zadání územního pláni zpracováno a schváleno zastupitelstvem obce Stratov dne 17.12.2015

Úřad územního plánování vydal v rozsahu své působnosti 109 stanovisek, vyjádření a územně plánovacích informací.

Obecní živnostenský úřad
Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru

Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání , na úseku evidence zemědělského podnikání, a také agendu týkající se výherních hracích přístrojů (toto pouze pro Lysou nad Labem) .

Pro živnostenské a zemědělské podnikání jsou v působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec. Podání dle živnostenského zákona může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice.

Na úseku živnostenského podnikání vykonává obecní živnostenský úřad všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnost volnou, která má 80 oborů, dále pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa“ (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, a to prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Stejně tak může oznámit i změny údajů na příslušné úřady. Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z  Rejstříku trestů elektronickou cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění). Stejným způsobem si živnostenský úřad žádá výpis Rejstříku trestů právnických osob.

K 31.12.2015 bylo v evidenci místně příslušných podnikatelů 4 876, z toho 4 444 fyzických osob (z nich 137 cizinců ) a 432 právnických osob. Živnostenských oprávnění bylo evidováno celkem 6877.

V roce 2015 bylo vydáno 455 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo vydáno 273 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení , pokračování provozování živnosti, změny odpovědných zástupců). Bylo vydáno 68 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 50 výpisů z živnostenského rejstříku.

V roce 2015 bylo provedeno 54 kontrol podnikatelských subjektů (14 právnických osob, 40 fyzických osob) a 5 místních zjištění, která byla postoupena pro nepříslušnost jiným živnostenským úřadům. Uloženo bylo 15 blokových pokut v celkové výši 6 700,- Kč. Pravidelně byly prováděny společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.

Obecní živnostenský úřad poskytoval rady týkající se živnostenského a zemědělského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s výše uvedenou problematikou. V důsledku propojení informačního systému registru živnostenského podnikání a centrální evidence osob dostává živnostenský úřad aviza o změnách pobytu (trvalého i dlouhodobého ), se  kterými je třeba dále pracovat.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2015 bylo provedeno 8 zápisů nových zemědělských podnikatelů do evidence a zároveň jim bylo vydáno osvědčení zemědělského podnikatele (7 fyzických osob, 1 právnická osoba). Z evidence byl vyřazen 1 zemědělský podnikatel.

Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2015 odborem obecní živnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v celkové výši 215 145,- Kč.

Další činností , kterou vykonává obecní živnostenský úřad je povolování výherních hracích přístrojů a s tím spojená agenda. V této oblasti postupuje odbor podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2015 bylo vydáno celkem 10 rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů, z toho 7 nových a 3 změnová. Celkem bylo povoleno 17 výherních hracích přístrojů. Za provozování výherních hracích přístrojů byly vybrány správní poplatky ve výš 34 000,- Kč. Dílčí odvody z provozu  VHP a jiných technických zařízení činily 9 010 643,- Kč ( příjem obce).

Odbor dopravy

Ing.Alena Novotná, vedoucí odboru

Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2015 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.
činnost podle zákona č. 13/1997   Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

  52

vydaných stanovisek

  220

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby v Centrálním registru dopravců. Rozhodoval o udělení oprávnění řidiče taxislužby podle § 21c odst. 1 a 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
činnost podle zákona č. 111/1994   Sb.

počet

vydaných průkazů řidičům taxi

  15

počet zařazených vozidel taxi

  17

Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost podle zákona č. 361/2000   Sb.

počet

vydaných stanovení úpravy provozu

  138

vydaných stanovisek

  40

registr řidičů

  počet

celkem evidovaných řidičů

  19 719

počet vydaných řidičských průkazů

  2 138

počet přidělených ŘO

  953

počet vydaných mez.řid.průkazů

  90

počet odebraných řidičských   oprávnění

  180

počet vydaných potvrzení o ztrátě

  114

počet vydaných karet do   digitálních tachografů

  127

bodový systém

  počet

předběžně zadržených řidičských   průkazů

  286

celkem potrestaných řidičů

  1 955

celkem vybodovaných řidičů

122Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.

registr vozidel

  počet

nově přihlášená vozidla

  603

vývoz vozidel

  142

odhlášená vozidla ze správního   obvodu Lysá n. Labem

1026

přihlášená vozidla do správního   obvodu Lysá n. Labem

  890

zánik vozidel k 30.6.2015

  1942

vozidla dočasně vyřazená   z provozu

  199

odcizená vozidla

  99

celkem zaregistrovaná vozidla ve   správním obvodě Lysá n. Labem

15 867

celkem provedených elektronických   operací v systému RV

  8 925

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.činnost podle zákona č. 200/1990   Sb.

  počet

počet zahájených přestupků

  1032

počet postoupených přestupků

  13

odložených nebo zastavených
 
  přestupků

  382

počet uložených pokut

  553

počet zákazů činnosti (zákaz   řízení)

  348

na výzvách provozovateli vybráno v   Kč

  114 200,-

Na pokutách celkem vybráno v Kč

  2 814 901,-

Vymáhání poplatků v roce 2015.počet zavedených rozhodnutí

553

počet sjednaných splátkových   kalendářů

76

napsáno upomínek

2054

předáno k exekuci

1061

V roce 2015 byla odborem dopravy zpracovávána agenda spojená se stacionárním radarem umístěným ve Starém Vestci. Přestupky, které nám přeposílá Městská policie jsou zpracovávány podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

  Činnost podle zákona č.     200/1990 Sb.

  počet

 
  počet přestupků

  19 579

 
  počet postoupených přestupků

  10

 
  odložených či zastavených   přestupků

  15 217

 
  počet uložených   pokut  

  1 802

 
  celkem vybráno v Kč

  11 940 650,-

 
                   
                   
na správních poplatcích vybráno

2 195 725,- Kč

na pokutách vybráno

15 206 270,- Kč

CELKEM vybráno

17 401 995,-KčOdbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru

Úsek školství:

Školy zřizované městem Lysá nad Labem:

Mateřské školy : MŠ Dráček - ředitelka pí Bc.Marcela Michňová – počet dětí 50, MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Miroslava Bodláková – počet dětí 150, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, Dis. (od 1.9.2014 pověřena zastupováním po dobu MD Mgr.Štěpánka Vošická )– počet dětí 100, MŠ Mašinka - ředitelka pí Bc. Jaroslava Černá – počet dětí 78

Základní školy : ZŠ B.Hrozného - ředitelka PaedDr.Irena Jarešová – počet dětí 527, ZŠ J.A.Komenského – ředitelka Mgr.Marie Nováková – počet dětí 523, ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška – počet dětí 110

Základní umělecká škola F.A.Šporka - ředitelka Mgr. Vlasta Blažková – počet dětí 620, od 1.10.2015 byla navýšena kapacita a počet žáků vzrostl na 803 z důvodu nové pracoviště školy v Milovicích

Školy zřizované Krajským úřadem SK:

Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy - ředitel Mgr.Petr Tomek – počet dětí cca 82

Střední školy : Obchodní akademie - ředitelka RNDr.Ivana Dvořáková – počet dětí cca 110 a Střední škola oděvního a grafického designu - ředitelka Ing.Bc.Irena Mázlová – počet dětí cca 241Stravovací zařízení:

Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o. – zajišťuje stravování pro MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, ZŠ JAK, ZŠ B.Hrozného, ZŠ TGM, OA, ZŠ (speciální) a SŠOGD

Školní jídelna při MŠ Dráček

Školní jídelna při MŠ Čtyřlístek

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno celkem 16.699 tis.Kč, z toho 645 tis Kč činily státní dotace a dotace z EU (projekty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Z provozního rozpočtu byly uskutečněny následující akce:

MŠ Mašinka malování, obklady na schodišti, nátěr oplocení, oprava zídky, MŠ Čtyřlístek keramická dílna, hrací prvky na zahradu, MŠ Dráček oprava komínu u kotelny, odpady a oprava podlahy ve skladu, přebroušení schodiště a nové zábradlí, MŠ Pampeliška výmalba po rekonstrukci, ZŠ J.A.Komenského oprava plotu položení PVC ve 3 kabinetech, malování, nábytek do učeben a kabinetů, výměna tabulí, ZŠ B.Hrozného nábytek do tříd a ŠD, ZŠ T.G.Masaryka nátěr plechové střechy ŠD, ZUŠ F.A.Šporka rekonstrukce podlahy v modelovně, bicí souprava, vybavení 5ti kusů PC notačním programem, školní jídelna Scolarest vybavení novými stoly do obou jídelen.

Od října 2015 rada města zřídila Stravovací komisi, se kterou odbor spolupracuje na úseku školního stravování.

Státní správa ve školství

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích. Milovice: ZŠ T. G. Masaryka Milovice – ředitelka Mgr. Lada Flachsová – počet žáků ZŠ 563, ZŠ a MŠ Juventa Milovice – Mladá – ředitel Mgr. Jaroslav Minařík – počet dětí MŠ 98, počet žáků ZŠ 705, MŠ U Broučků – ředitelka Radka Němečková – počet dětí 120, MŠ Sluníčko – ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 303, MŠ Kostička – ředitelka Bc. Jana Křišťanová – počet dětí 112, ŠJ Milovice – ředitelka Iveta Pelcová – počet strávníků 540

Ostrá: MŠ Ostrá – ředitelka Mgr. Jitka Fránková – počet dětí 28

Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 70 – počet žáků ZŠ 102, ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem – ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 169

Semice: ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 202, MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 65

Stratov: MŠ Stratov – ředitelka Bc. Renáta Kňapová – počet dětí 28Úsek kultury:

Městská knihovna vyčerpala 2.940 tis.Kč, na provoz a údržbu kin bylo vydáno 891 tis. Kč.

Na údržbu a opravu dětských hřišť a sportovního areálu u ZŠ Komenského se vydalo 1066 tis. Kč. Areál se rozrostl o nové posilovací prvky za celkovou částku 206 tis.Kč a byla zhotovena dlažba v okolí buněk za 40 tis. Kč.

Dětské hřiště ve Vichrově ulici bylo rozšířeno a doplněno o nové prvky ve výši 330 tis.Kč. Nově vzniklo dětské hřiště na Jedličkově sídlišti u čp.1402 za částku 175 tis.Kč a ve Dvorcích za částku 126 tis.Kč.

Na podporu sport. organizací a sportovních akcí město vydalo formou dotací 1.500 tis. Kč. Byl zřízen fond na provoz, opravy a rekonstrukce sportovních areálů ve výši 600 tis.Kč. Na podporu společenských organizací a kulturních akcí město vydalo 750 tis.Kč. Odbor školství a kultury pořádal vzpomínková shromáždění s kladením věnců ve dnech státních svátků v květnu a v říjnu, již tradiční novoroční ohňostroj a byl spolupořadatelem kulturní akce Zimní setkání v zámeckém parku. Dne 4.3.2015 se konalo na radnici slavnostní předávání medailí oceněným významným občanům našeho města a náš odbor se organizačně podílel na této slavnostní akci.

Odbor zajišťoval také vydávání nových propagačních materiálů a dotisk již chybějících ve výši 170 tis.Kč. Jako každý rok potěšila občany města v době adventní vánoční světelná výzdoba, jejíž instalace, dokoupení žárovek a údržba činila 173 tis.Kč. 29.ledna bylo na městském úřadě prvňáčkům ze ZŠ J.A.Komenského předáno první vysvědčení. Ke Dni učitelů jsme připravili na městském úřadě setkání ředitelů a jejich zástupců ze všech lyských škol s představiteli našeho města.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Střední školy oděvního a grafického designu. Vycházejícím žákům ze ZŠ B.Hrozného byly pamětní listy města předány v zámecké kapli.

V obřadní síni bylo přivítáno 54 nově narozených občánků města.


Dne 28.10.2015 bylo slavnostně otevřeno Muzeum Bedřicha Hrozného po rekonstrukci. Odbor ŠSVZak zajišťoval doprovodný program (hudební trio, slavnostní koncert v kostele – smyčcové kvinteto, Jan Mikušek) včetně prezentace o samotné rekonstrukci. K příležitosti znovuotevření muzea nechal odbor zhotovit nové pohlednice a pamětní listy. Znovuotevření Muzea B. Hrozného předcházely oslavy dne vzniku samostatného československého státu 28.10., na které odbor též zajistil hudební doprovod a propagaci. Největší akcí roku 2015 byly pro odbor oslavy 100let od rozluštění chetitštiny B. Hrozným, které se konaly 21. – 22. listopadu. Tuto akci odbor zajištoval celou včetně propagace, vytvoření loga a razítka, sestavení programu, zajištění občerstvení, zajištění cen a pamětních darů a to vše ve spolupráci se ZUŠ F.A.Šporka, Farním sborem ČCE, Muzeem B. Hrozného, Obchodní akademií, ZŠ B. Hrozného, SŠ OGD, městskou knihovnou a souborem Náplavka. V rámci těchto velkých oslav probíhal den otevřených dveří v místní ZŠ B. Hrozného a Muzeu B. Hrozného. Na přednášky byli pozváni odborníci na život a dílo B. Hrozného např. Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D., PhDr. Jana Součková, DrSc., Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., Mgr. Miroslav Soukup.

V rámci rozvoje obcí a měst odbor ŠSVZaK na podzim zakoupil pro město venkovní šachy a navázal tak spolupráci na projektu „Šachy na ulici“. Herní stůl spolu s herními figurkami (včetně sady náhradních figurek s úložným boxem) stál 14 381,- Kč.

Odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracuje s Komisí pro rodinu, školství, kulturu. Komise pro RŠaK se schází každý měsíc kromě měsíce července a srpna v období letních prázdnin

a prosinci. Členové Komise pro RŠaK navrhují a doporučují výši jednotlivých dotací z Programu na podporu kultury města Lysé nad Labem a výši dotací na činnost společenských organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, dále poukazují na různé kulturní akce, či případné nedostatky v oblasti kultury, školství a rodiny.

Zároveň odbor ŠSVZaK na úseku kultury spolupracuje s Komisí pro cestovní ruch a sport, která se schází pravidelně jednou za měsíc a mimo jiné se též podílí na hodnocení žádostí a navrhuje výši jednotlivých dotací z Programu na podporu sportu a volného času ve městě Lysá nad Labem a výši dotací na činnost sportovních organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem. Komise pro CRaS se zabývá vznikem nového dětského hřiště v zámeckém parku, novou volnočasovou zónou u Labe, rozšířením cyklostezek atd.

Úsek památkové péče:

V roce 2015 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR - Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a programu Podpora obnovy kulturních památek na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 1.073.000,- Kč. Z této dotace se hradila další etapa obnovy měšťanského domu čp. 177 (Jednoty) – zajištění statiky a restaurování barokních dveří v interiéru ve výši 85.000,- Kč, město poskytlo 14.000,- Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem na restaurování sochy sv. Antonína z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z Programu regenerace se zafinancovala částka 133.000,- Kč.

Z daného programu se také hradila oprava dolní a střední terasy včetně bočních klášterních teras. Jednalo se již o V. etapu obnovy této náročné akce jak po stránce finanční, tak i stavební, a to částkou 336.000,- Kč, z rozpočtu města 2.012.000,- Kč. Dále z tohoto programu započala oprava zámecké zdi a vstupů při Komenského ulici částkou 519.000,- Kč, z rozpočtu města 868.000,- Kč.

Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (zkráceně „Program ORP“) jsme získali 147.000,- Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Dotace poskytnuta v plné výši spol. Zámek Bon Repos, s.r.o. na další etapu restaurování kapličky sv. Simeona v obci Stará Lysá, podíl vlastníka činil 174.000,- Kč.

Město v rámci pravidelné údržby kamenného díla pokračovalo v konzervaci soch ze zámeckého parku.

V  roce 2015 byla Ing. arch. Jitkou Brychtovou vypracována „Aktualizace Programu regenerace MPZ“. Nově vypracovaný projekt navrhuje pokračování obnovy historického jádra města, věnuje pozornost obnově centra jako celku, ale i jednotlivým památkám a významným objektům. Jedná se o důležitý dokument, který je současně podkladem k žádosti o dotace v rámci Programu regenerace MPZ, o které město Lysá nad Labem každoročně žádá.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 12 rozhodnutí na kulturní památky, 20 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 2 rozhodnutí o příspěvku na obnovu kulturní památky, 7 závazných stanovisek k územně plánovací dokumentaci a 32 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů – Program regenerace a Program „ORP“.

Celkově se město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 2.944.000,- Kč.

Odbor ŠSVZaK na úseku památkové péče spolupracuje s Komisí regenerace městské památkové zóny. Komise regenerace MPZ se zpravidla schází dvakrát ročně. Členové Komise regenerace MPZ navrhují a doporučují dle aktuálního stavu památek nejohroženější z nich k obnově, monitorují obnovu objektů v městské památkové zóně, poukazují na různé stavební činnosti v území a pomáhají při regeneraci památek.

Úsek sociálních věcí a zdravotnictví

V říjnu 2015 byl ukončen projekt „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“, která se zaměřuje na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Finanční dotace byla poskytnuta pro realizaci grantového projektu s názvem: „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Lysá nad Labem“ a to na období od 01.02.2014 do 31.10.2015. Díky této finanční dotaci bylo navýšeno personální obsazení odboru o dvě pracovnice. Ukončením projektu bylo ohroženo personální obsazení odboru a proto byl na žádost Radou města Lysá nad Labem upraven organizační řád odboru a tento byl navýšen o dvě pracovní pozice na dobu neurčitou.

Pokračující výraznou změnou ve fungování odboru byla novelizace některých zákonných norem např. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních atd. Nejvýraznější změnou bylo zavedení do praxe nového občanského zákoníku, který velmi podstatně navýšil práci pracovníků sociálně-právní ochrany dětí.

Náplní práce sociálních pracovníků obce je sociální práce s občany. Mezi nejdůležitější formy této práce patří zejména poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé sociální situace nebo k jejímu předcházení, vyhledávání občanů, kteří takovou pomoc potřebují, práce s těmito občany a spolupráce s institucemi poskytujícími sociální služby.

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

V roce 2015 bylo v evidenci odboru celkem 1830 spisů rodin s trvalým pobytem a 193 spisů rodin s faktickým pobytem ve správním obvodu MěÚ v Lysé nad Labem. Pracovníci zdejšího odboru se zúčastnili 429 soudních jednání ve věci výchovy a výživy dětí před a po rozvodu, soudních jednání trestního senátu a dalších soudních jednání v zájmu nezletilých dětí, kde byli ustanoveni kolizním opatrovníkem. K 31.12.2015 bylo v našem správním obvodu umístěno 23 dětí v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Za rok 2015 bylo na žádost odboru vydáno Okresním soudem v Nymburce 9 předběžných opatření dle ust. § 452 odst. 1 Zákona č. 292/2013 Sb., zvláštní řízení soudní, kdy je dítě ohroženo na zdraví či životě, nebo je závažně narušen nebo ohrožen jeho příznivý vývoj. Pracovníci odboru během roku asistovali orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii ČR) u případů domácího násilí, u kterého byly přítomny nezl. děti, u případů, kdy došlo k vykázání jednoho z rodičů ze společného obydlí. Rovněž spolupracovali u případů, kdy došlo k tělesnému týrání dětí, popřípadě, kdy došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte nebo se jednalo o zanedbávání dětí. Na konci roku 2015 bylo zdejším odborem evidováno 29 pěstounů, v pěstounské péči je do současné doby umístěno 27 dětí.

Nelze opomenout, že pracovnice sociálně-právní ochrany dětí věnovaly spoustu času rodinám, které se ocitly v obtížné finanční situaci, která měla za následek rostoucí dluhy na nájemném. Toto se týká zejména města Milovic. Těmto rodinám byla nabídnuta veškerá možná pomoc spočívající v sociálním poradenství, spolupráci s firmami zabývající se správou nemovitostí, spolupráci s Odborem správy majetku města a městským právníkem.

Úsek sociálně-právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež

V roce 2015 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 50 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole, útěků z domova, užívání OPL (omamných psychotropních látek a jedů) atd. Z celkového počtu 50 dětí jde o 9 nezletilých, dětí do 15 let a 41 mladistvých, 15-18 let, 17 dívek a 33 chlapců. Trestnou činnost v roce 2015 páchalo 6 mladistvých a 2 nezletilí. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 50 dětí jich 70 % bydlí v Milovicích, 16 % v Lysé nad Labem a 10 % zbývá na děti z ostatních obcí v místní příslušnosti MěÚ Lysá nad Labem.

K zamyšlení je srovnání počtu dětí evidovaných kurátorem pro děti a mládež dle jejich bydliště od roku 2010.Bydliště   / rok

Milovice

Lysá   nad Labem

Ostatní   obce

2010

54,   65

37,21

8,14

2011

54,78

37,39

7,83

2012

53,76

37,64

8,6

2013

60,7

32,8

6,5

2014

67,9

20,8

11,3

2015

74

16

10

počty uvedeny v %

V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.

Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit, že v roce 2015 byl zaznamenán pokračující nárůst užívání marihuany a metamfetaminu (pervitinu), které jsou v našem regionu bohužel velmi lehce dostupné. Rovněž je nutné upozornit na velký nárůst konzumace alkoholu a to nejen u mladistvých, ale i u nezletilých!!

Na závěr je důležité vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.Přenesená působnost v sociální oblasti

V roce 2015 bylo v rámci sociální práce na obci řešeno cca. 721 případů. Šlo především o zajištění pomoci s vyřizováním osobních dokladů, zajištění ubytování, řešení záležitostí u soudů, pomoc s vyřizováním dluhů, zajištění lékařské péče a vypracování zpráv a posudků. Dále byly řešeny případy exekucí a insolvence u nájemníků bytového fondu měst Čelákovice, Lysá nad Labem a Milovice.

V rámci práce sociálního kurátora, byla osobám ve výkonu trestu a propuštěným z výkonu trestu poskytnuta spolupráce a pomoc celkem ve 141 případech, celkem 78 osobám.

Byly přijaty 3 podněty k řešení přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Ve všech případech bylo rozhodnuto o vině a uložení pokut v celkové výši 9.000,- Kč. V souvislosti s touto agendou bylo vydáno 108 posudků spolehlivosti u osob žádajících o vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu.

Odbor rovněž spolupracoval s lékařskými pracovišti při vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.Na úseku samostatné působnosti

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2015 cca 67 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 23 žádostí o byty pro manželské dvojice. V případě potřeby pomáhal odbor sepisovat žádosti o umístění do bytu v DPS na odboru, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů. V r. 2015 byly umístěny 3 osoby do bytu pro jednotlivce a 2 manželské páry do bytu pro manželské dvojice.

Odbor do 31. 10. 2015 spolupracoval s firmou MS development s. r. o. ohledně nově postavených bytů pro seniory v domech Rozmarýna a Šalvěj v Lysé n. L. Město tímto poskytlo občanům možnost zajistit si bydlení a pomohlo uspokojit nevyřízené žádosti o byty pro tuto skupinu obyvatel. Odbor poskytoval základní informace, přijímal žádosti. Pracovnice také písemně oslovila většinu uchazečů ze seznamu žadatelů o byt v DPS, cekem cca 109 dopisů. Všem tak byla předána informace o možnosti nových bytů. Celkem odbor přijal 66 žádostí, z toho 48 žádostí bylo zpracováno pro jednání rady města. Dále byla zpracována aktualizace Kritérií pro umísťování do Domu s pečovatelskou službou v Lysé n. L. a byla předložena radě města ke schválení.

Pod záštitou odboru pracovala sociální a zdravotní komise, která měla původně 11 členů, v současné době má 10 členů. Členové komise se v loňském roce většinou sešli 1 x měsíčně. Společně s odborem projednávali žádosti o finanční příspěvky z Charitativního programu, různé záležitosti týkající se dětí, seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů, podávali návrhy na vybudování bezbariérových přechodů ve městě, návrhy na využití Sociálního investičního programu, setkávali se s představiteli různých zdravotních nebo sociálních organizací apod. Rozpočet Charitativního programu byl v r. 2015 ve výši 100.000,00 Kč a byl téměř vyčerpán. Částkou 795.000,00 Kč ze Sociálního investičního programu (tato částka byla ušetřena z let 2013 a 2014) byla částečně zainvestována výstavba nového výtahu ve Vichrově vile v Lysé nad Labem. Jednalo se o investiční akci za cca 1.600.000,00 Kč a celou výstavbu zajišťoval odbor správy majetku a investic. V roce 2015 byl rozpočet Sociálního investičního programu celkem 450.000,00 Kč. Částka 30.000,00 Kč byla převedena na organizaci Sociální pomoc v mimořádných případech, částka 420.000,00 Kč je uložena na zvláštním účtu. Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 1.516,00 Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. Byly vypraveny 3 sociální pohřby. Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepisoval žádosti a vypracoval celkem 1 rozhodnutí o ustanovení příjemce dávky důchodového pojištění a 2 rozhodnutí o zrušení. Odbor rovněž pracoval s rozpočty Klubu důchodců v Lysé nad Labem a v Litoli, které byly téměř vyčerpány.

Město podpořilo finančním příspěvkem programy primární prevence na Základní škole B. Hrozného a J. A. Komenského, a to celkovou částkou 30.000,00 Kč.

Odbor životního prostředí
Miluše Pilařová, vedoucí odboru

Odbor životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále odbor životního prostředí vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb, v roce 2015 bylo předloženo 189 projektů, vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a dalším záměrům, které by mohly mít nebo mají vliv na životní prostředí. Dále bylo zpracováno 33 závazných koordinovaných stanovisek. Na základě požadavku RM a ZM zadal odbor životního prostředí zpracování měření IMISÍ na vytypovaných křižovatkách ve městě, závěr z měření je k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách města.

V působnosti odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. v roce 2015 řešila jako stěžejní dokumenty k ochraně přírody a krajiny územní plány obcí Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Lysá nad Labem a Milovice. V rámci závazných stanovisek ke změně krajinného rázu byl vydán celkem 1 nesouhlas a 5 souhlasů (GSM vysílače, stavby v krajině). Významné krajinné prvky byly řešeny v 9 kladných (údržby vodních toků, výstavba v registrovaném krajinném prvku) a 4 záporných stanoviscích (přestavby chat v údolní nivě Labe). Dále bylo vydáno 1 rozhodnutí o zvláštní ochraně ptáků (jiřičky) a 2 souhlasy k ošetření památných stromů. Ve věci kácení dřevin vydáno 15 rozhodnutí ke kácení (jak na městských pozemcích, tak i na soukromých zahradách), 8 nesouhlasů ke kácení dřevin, 5 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby. Bylo prověřeno 14 oznámení o pěstebním kácení dřevin a 14 oznámení o havarijním kácení. Tato oznámení přijímáme za celý správní obvod.

Podstatnou část agendy zabírala korespondence a jednání s občanskými sdruženími LYSIN – lyská iniciativa a ZO ČSOP Semická hůrka. Dále pak s Českou inspekcí životního prostředí, kdy se správní orgán průběžně vyjadřoval k udáním doručeným na ČIŽP (kácení Pivovarská ulice, kácení u zdravotního střediska, prořez stromů v Jedličkově ulici a v ulici Na Zemské stezce).

Týrání zvířat – zákon č. 246/1992 Sb. v roce 2015 bylo rozhodnuto o 3 přestupcích – únik zvířat z místa chovu.

Rostlinolékařská péče – zákon č. 326/2004 Sb. v roce 2015 bylo řešeno 6 podnětů na omezení šíření škodlivých organismů.

Ochrana ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb.

Úřad kontroluje provoz nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, a proto v roce 2015 řešil 7 stížností, které se mnohdy týkali šíření zápachu a 1 postoupení přestupku od Městské policie. Většina těchto šetření byla řešena pouhou domluvou, případně byla dojednána náprava, ve 2 případech byla uložena pokuta. Dále v rámci této agendy bylo vydáno 33 závazných stanovisek.

Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb.

V roce 2015 bylo provedeno 74 kontrol u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Bylo řešeno 5 stížnosti ohledně nakládání s odpady, z toho byly 2 stížnosti na vznik černých skládek. Bylo zpracováno 1460 evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI.


Lesní zákon č. 289/1995 Sb.: Správní orgán vedl 14 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v ochranném pásmu lesa, bylo vydáno pět odkladů z doby zalesnění a zajištění porostů a jedna výjimka z velikosti holé seče. Správní orgán vedl jedno řízení dle § 22 zákona o lesích zajištění bezpečnosti majetku a osob, o dočasném odnětí z pozemků určených k plnění lesa a zákazu vstupu z důvodu sucha. Dále byla ve správním řízení udělena výjimka z provádění těžby v porostech mladších osmdesáti let a udělena pokuta za jízdu v lese. Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.: Bylo vydáno 300 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, jeden lovecký lístek pro české občany a pět loveckých lístků pro cizince. V roce 2015 bylo vedeno šest řízení o vydání souhlasu s mimořádným lovem zvěře a to dvě řízení z důvodu výcviku lovecky upotřebitelných psů, jedno řízení z důvodu pořádání podzimních zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů, tři řízení o povolení lovu na nehonebním pozemku a tři souhlasy s lovem bez vypracování plánů (2x černá zvěře, 1x mufloní zvěř). Správní orgán vedl jedno správní řízení ve věci omezení vstupu do částí honitby v době kladení mláďat jedno řízení o zvýšení plánu lovu černé zvěře. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk, Poděbrady a Českomoravskou mysliveckou jednotou proběhla v rámci výstavy NATURA VIVA 2015 hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s výstavou trofejí.

Rybářství - zákon č. 99/2004 Sb.: Celkem bylo vydáno 227 státních rybářských lístků. Od 1. 9. 2012 přešla na obecní úřad obce s rozšířenou působností agenda přestupků na úseku rybářství z Krajského úřadu. V letošním roce byly řešeny tři přestupky na úseku rybářství. 


Celkově bylo na správních poplatcích a pokutách na úseku státní správy lesa, myslivosti a rybářství vybráno 92.700 Kč, přičemž pokuty uložené za porušení zákona o lesích jsou příjmem SFŽP.


Vodní zákon č. 254/2001 Sb.: Vodoprávní úřad přijal celkem 332 podání pro vodoprávní řízení. Bylo vydáno 7 stavebních povolení – vodovod, kanalizace, 40 stavebních povolení a povolení nakládání s vodami – studny, DČOV, dešťové kanalizace, vsaky, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, 2 dodatečná stavební povolení a nakládání s vodami na studny, 2 povolení zkušebního provozu (ČOV Boží Dar, technologické zařízení pro odstranění dusičnanů v úpravně vody Lysá nad Labem), 3 prodloužení platnosti stavebních povolení a povolení nakládání s vodami, 1 prodloužení platnosti stavebního povolení, 13 samostatných rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami – odběry vod ze studní, 1 souhlasy s realizací DČOV dle § 15a odst. 4 vodního zákona, 13 souhlasů se stavbou v záplavovém území dle § 17 vodního zákona, 36 kolaudačních souhlasů, 2 schválení havarijních plánů čerpacích stanic PHM, 45 závazných stanovisek ve smyslu znění § 104 odst. 9 vodního zákona, 10 vyjádření dle § 18 vodního zákona, Na správních poplatcích bylo vybráno 58.000,- Kč.Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/92 Sb.: Bylo vydáno 38 závazných stanovisek - souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů, komunikací, zpevněných ploch, 2 souhlasy s vedením podzemní trasy, 1 rozhodnutí o peněžitém odvodu za zábor zemědělské půdy v k.ú. Ostrá ve výši 336. 636,- Kč. .

Odbor informačních technologií
Petra Loudová, vedoucí odboru

V rámci Výzvy č.22 z Integrovaného operačního programu proběhla začátkem roku 2015 nadlimitní veřejné zakázka na dodavatele projektu Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem.Vítězem se stala firma Gordic. Dodávka zahrnovala tyto části projektu :

- virtualizace desktopů, které nahradily PC s nepodporovaným nebo nevyhovujícím operačním systémem včetně antivirové ochrany
- náhrada mailového server za Exchange včetně klientských licencí a antivirové ochrany
- výměna stávajícího firewallu zajistila zvýšení bezpečnosti počítačové sítě MěÚ Lysá nad Labem
- nahrazení programů Gordic Win komplexním databázovým ekonomickým informačním systémem, který umožnil rozšíření práce s jednotlivými agendami i pro další pracovníky úřadu mimo finanční odbor
- nahrazení programu DC-Mzdy komplexním databázovým informačním systémem pro vedení personální a mzdové agendy, který by umožnil rozšíření práce s jednotlivými agendami a vazbu na další informační systémy úřadu
- rozšíření intranetové aplikace Portál úředníka o modul Koordinované stanovisko a Integrace s poštovním serverem za účelem sdílení kalendářů a úkolů

Realizace celého projektu byla ukončena v listopadu 2015 a uvedena do ostrého provozu.

Referentky odboru dopravy a vnitřních věcí začaly využívat ke zpracování své přestupkové agendy SW VITA modul Přestupky, který umožňuje vazbu na ekonomický systém GINIS a spisovou službu.

Rovněž systém na evidenci přestupků z radaru SDP2 umožňuje lepší vazbu na nový ekonomický systém GINIS.

Na základě rozhodnutí vedení města bylo pořízeno softwarové a hardwarové vybavení pro evidenci systému tříděného pytlového odpadu.

Byl zakoupen nový databázový server MS SQL 2014, který umožní nárůst výkonu a tím zvýšení dostupnosti a výkonu aplikací. Důvodem potřeby upgradu stávajícího databázového serveru MS SQL 2008 zakoupeného v roce 2008 pro software stavebního úřadu VITA, bylo pořízení dalších aplikací, které využívají tento databázový server - Portálu úředníka, softwarové vybavení pro ekonomické agendy, mzdy, personalistiku a docházkový systém.

Byla revidována a doplněna projektová dokumentace pro projekt Rozvody pro výpočetní techniku, včetně stavebních prací. Realizace projektu je plánována v roce 2016-7.

Geografický informační systém byl v roce 2015 aktualizován o nové a podrobnější ortofotomapy. Byl rozšířen o KÚ Kounice tak, aby byl funkční pro všechny členy Mikroregionu. Byla provedena migrace databázového serveru z MySQL na Postgres, který splňuje všechny požadavky související s mapovým serverem. Kromě běžných aktualizací stávajících vrstev byly projekty obohaceny o vrstvu volebních okrsků a okrsků Městské policie v Lysé nad Labem.

V roce též začala platit vyhláška o Digitální technické mapě města, jejíž realizace nečiní stavebníkům žádné obtíže.

Pro informování veřejnosti byly za účelem pořizování obrazových a zvukových záznamů ze zastupitelstva zakoupeny tři kusy stolních mikrofonů Olympus. Tento obrazový a zvukový materiál lze sledovat online na webových stránkách Města Lysá nad Labem.

Mimo výše uvedené byla v roce 2015 byla pořízena výpočetní technika:

2 ks notebooku – dovybavení zastupitelů
1 ks notebooku pro tiskovou mluvčí
1 ks PC pro nového referenta odboru dopravy
6 ks multifunkčních tiskáren – náhrada za staré tiskárny,skenery a kopírky
1 ks barevné multifunkční tiskárny - náhrada za starší typ na pracovišti CzechPointu
1 ks plotteru pro Stavební úřad - náhrada za neopravitelný
Elektronická váha + čtečka čárových kódů pro systém sběru tříděného pytlového odpadu na separačním dvoře.

Městská policie Lysá nad Labem

Bc.Luděk Přibyl, ředitel

V roce 2015 strážníci Městské policie řešili celkem 25.768 událostí. Z toho bylo 2.710 přestupků řešeno v blokovém řízení, 22 501 přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu ( 19.579 radar Starý Vestec). Dále bylo Policii ČR oznámeno 20 důvodných podezření ze spáchání trestného činu a u 20 osob bylo zjištěno podezření z řízení pod vlivem alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky . Rovněž bylo v roce 2015 zadrženo 20 pachatelů trestných činů, zjištěno 8 vraků vozidel a 2 černé skládky.

Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 33 osob. Ve spolupráci s Policií ČR bylo řešeno 305 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 22 doporučených dopisů a dále bylo provedeno 62 prověrek k trvalému pobytu. Při výkonu služby bylo zkontrolováno 299 podezřelých osob a městským kamerovým dohlížecím systémem bylo zjištěno a objasněno 39 případů porušení zákona. Rovněž strážníci zjistili 72 závad na veřejném osvětlení, 109 závad na dopravním značení a 28 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna firma Václav Bílek, na závady dopravního značení upozorněn Odbor správy majetku a investic Města Lysá n.L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 123 psů a koček.

Při výkonu služby byla šesti majitelům psů uložena bloková pokuta za znečištění veřejného prostranství . Jedná se o dlouhodobě problematický jev , při kterém je bohužel složité dokazování přestupku konkrétnímu pachateli.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany (PCO), který monitoruje 93 objektů (školy, podniky, prodejny, rod. domy) na katastru města.

V roce 2015 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o působení MP Lysá nad Labem na území města Benátky nad Jizerou . Tuto službu zajišťuje městská policie formou 8 služeb v kalendářním měsíci .

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2015 došlo v Lysé nad Labem ke dvěma mimořádným událostem, při kterých zahynuly dvě osoby. Při první události došlo k zásadnímu porušení pracovních předpisů a následnému smrtelnému úrazu. Při druhé události se
jednalo o požár rodinného domu se smrtelným následkem. Jako pravděpodobná příčina požáru byla stanovena manipulace s otevřeným ohněm.

Stávající počet strážníků je stanoven na 14 + 1. V  roce 2015 byl ukončen dvěma strážníkům pracovní poměr z důvodů nesplnění předepsaného vzdělání (Frank,Vykydal). Jeden strážník ukončil pracovní poměr na vlastní žádost (Černý). Za tyto strážníky byli ve výběrovém řízení přijati dva čekatelé (Roubíček, Bieda) a jeden strážník s platným osvědčením (Zvěřinová).

Bc.Luděk Přibyl

velitel městské policie

Strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A – Byšičky,Dvorce I.

Ing. Moravec

B - Litol II.

Kačík  

C - Litol I.

Štusová

D - Lom

Rohlík

E - Sídliště

Ambrož

F - město – střed

Kaplan

G - Kačín

Roubíček

H -zámek

Skořepa

I - Školní   nám.

Zitová

J -   Poděbradova

Bc.Zita

K - Havlíčkovo nám.

Zvěřinová

L - nádraží

Bieda

M – Litol I./1

Tesař

O – Byšičky,Dvorce II.Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny.


Rozpočtové příjmy za rok 2015:

Uložené blokové pokuty celkem: 293.550,- Kč

Z toho pokuty nezaplacené k  31.12.2015 za 7000,- Kč - vymáháno formou exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n.L. a  upomínkou ze strany MěP Lysá n.L.

PCO: 299.697,- Kč

Příjmy celkem 593.247,- Kč

Rozpočtové výdaje za rok 2015:Bezpečnost a   veřejný pořádek
 

    0
 

Oděvy
 

112
 

111
 

1
 

Knihy a tisk
 

22
 

22
 

0
 

Drobný hmotný   majetek
 

93
 

93
 

0
 

Materiál
 

21
 

21
 

0
 

Pohonné hmoty
 

83
 

83
 

0
 

Služby   telekomunikací
 

30
 

30
 

0
 

Poštovní služby
 

0
 

0
 

0
 

Služby   peněžních ústavů pojištění
 

0
 

0
 

0
 

Školení a   vzdělávání
 

33
 

33
 

0
 

Nákup služeb
 

51
 

51
 

0
 

Opravy a údržba
 

166
 

165
 

1
 

Ceniny
 

8
 

8
 

0
 

Platy   zaměstnanců
 

4828
 

5161
 

-333
 

Povinné   zdravotní pojistění
 

459
 

458
 

1
 

Povinné sociální   pojištění
 

1261
 

1261
 

0
 

Služby MěP pro   Benátky n.J. org.731
 

  -306
 

306
 

Celkem
 

7167
 

7191
 

-24

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. V roce 2015 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům byla upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného pořádku v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům. Tyto nedostatky jsou přetrvávajícího charakteru.

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) je na velmi dobré úrovni. Městská policie spolupracovala ve 123 případech s hasiči (Sbor dobrovolných hasičů Lysá n.L., Hasičský záchranný sbor Nymburk ) a ve 212 případech s Policií ČR. Jedná se o spolupráci zejména při zajištění místa činu krizových situací, jako jsou např. požáry, dopravní nehody, pátrací akce, škodní události se škodou značného rozsahu, apod.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpečnosti silničního provozu a protidrogové prevence, a to zejména formou komunikace s občany. Dále provádíme zvýšenou kontrolu krizových míst a postupování zjištěných poznatků kompetentním orgánům. V rámci prevence kriminality bylo ve spolupráci s OO PČR Lysá nad Labem a SDH Lysá nad Labem uspořádáno na školním hřišti v  Lysé nad Labem „Setkání se složkami IZS“. V roce 2015 provedli strážníci městské policie spolu s příslušníky Policie ČR besedy ve všech mateřských školách v Lysé nad Labem. V měsíci prosinci proběhly na základních školách besedy o nebezpečnosti zábavné pyrotechniky, které byly pořádány ve spolupráci s pyrotechnikem p. Cézou. Dále byly provedeny besedy se seniory, a to se zaměřením na téma „Bezpečné stáří“. Tyto besedy se každý rok periodicky opakují.

V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz internetové stránky Městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět více o činnosti městské policie a zároveň zde zjistí, do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště, který strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj. Rovněž je zde prováděna pravidelná aktualizace novel a doplnění zákonů souvisejících s bezpečností ve městě.Protidrogová politika je ze strany městské policie plněna hlavně v oblasti primární prevence, kde se společně s PČR účastníme zejména besed ve všech školních zařízeních v Lysé nad Labem. V oblasti terciální prevence spolupracujeme s terénními pracovníky o. s. Laxus , K – centrum Nymburk. Při setkáních se navzájem informujeme o místech, kde se scházejí drogově závislé osoby a o stavu drogové scény ve městě. Městská policie Lysá nad Labem rovněž zajišťuje sběr použitého injekčního materiálu, který je odhozen na veřejném prostranství .

Vytvořeno 20.7.2022 12:00:51 | přečteno 53x | jiri.virava
load