Zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2014

Obsah: Slovo starosty

Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční
Odbor správy majetku a investic

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury

Odbor sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Městská policie


SLOVO STAROSTY

Mgr. Jiří Havelka, starosta města
Vážení spoluobčané,
opět je jeden rok za námi a my vám předkládáme výroční zprávu o činnosti Městského úřadu v Lysé nad Labem za rok 2014, který lze nazvat rokem volebním. Na podzim skončilo volební období 2010 – 2014 a občané v komunálních volbách 10. -11.11.2014 rozhodli o novém složení zastupitelstva města. Došlo k obměně nadpoloviční části zastupitelstva a výsledek voleb se projevil i změnou v radě města: z původní sestavy pokračují starosta Mgr. Jiří Havelka a člen rady pan Kolman. Novými členy rady jsou pan místostarosta Ing. Petr Eliška a neuvolnění členové rady pánové Jan Burian a Jan Krumpholc. Změny samozřejmě nastaly i ve složení výborů, kromě finančního a kontrolního výboru vznikl nový Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města. Změnami prošly i komise, které jsou iniciativními a poradními orgány města.

Nové zastupitelstvo vstupuje do nadcházejícího volebního období také s dobrou situací městských financí. Díky odpovědnému hospodaření předchozího vedení města lze ve volebním období realizovat projekty, o nichž se v minulosti hovořilo, ale nezbývaly na ně prostředky. Z těch hlavních uvádím: rekonstrukce úpravny vody, započetí rekonstrukce ulice Na Vysoké mezi, výkup pozemků pro II. etapu obchvatu, oprava střechy na ZŠ B. Hrozného 12, projekt městské sportovní haly, oprava chodníků na Sídlišti a na Kačíně, opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti. Náklady jsou odhadovány na 28 mil. Kč a všechny akce by měly přinést zlepšení života občanů ve městě.

Doufám, že vám tato výroční zpráva poskytne přehled o činnosti státní správy a samosprávy za uplynulý rok. Jak se sami dočtete, činnost úřadu je velmi rozmanitá. Do roku 2015 přeji čtenářům vše nejlepší.
ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2014

Ing. Miloš Dvořák - tajemník
Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

V organizačním uspořádání úřadu během roku 2014 nenastaly žádné změny. Pokračovalo působení Úřadu práce ve dvou kancelářích ve II. patře úřadu a ÚP se podílel na úhradě části odpovídajících provozních nákladů.
Členění úřadu na odbory: Stav k 31.12.14


Název (vedoucí+úředníci+externisté) Vedoucí 
 
Kancelář městského úřadu 1+7+3 Ing.Miloš Dvořák
Odbor vnitřních věcí 1+6 Irena Šťastná
Odbor finanční 1+5+1 Ing.Ivana Polenová
Odbor správy majetku 1+8 Ing.Vladimír Kopecký
Stavební úřad 1+5 Ing.Jiřina Čížková
Odbor obecní živnostenský úřad 1+3 Ing.Světlana Daňková
Odbor dopravy 1+9 Ing.Alena Novotná
Odbor životního prostředí 1+4+1 Miluše Pilařová
Odbor školství, sociálních věcí 1+10+2 PaedDr.Věra Bodnárová
zdravotnictví a kultury
V průběhu roku 2014 došlo k následujícím změnám v personálním obsazení: na začátku I. čtvrtletí získalo město dotaci 2,3 mil. Kč na rozšíření sociálně-právní ochrany. Dotace umožnila rozšíření stavu odboru o dvě nové síly, a to na dobu určitou do června 2015. Po dvoukolovém výběrovém řízení nastoupily paní Mgr. Lenka Mahelová a Bc. Veronika Pincová, kterou od listopadu vystřídala Lenka Sedláčková.

V únoru podepsal pan starosta se Svazem měst a obcí ČR smlouvu o meziobecní spolupráci. Na jejím základě nastoupili od března 2014 tři noví zaměstnanci – Bc. Robert Šalda, Jitka Vránová a Dita Čapková, jejichž pracovní poměr bude trvat do května 2015. Během uvedené doby se budou zabývat analýzou vztahů mezi obcemi v regionu a výstupem budou návrhy na zlepšení v řadě oblastí.

Aktivní spoluprací s Úřadem práce Nymburk se podařilo získat dvě místa v projektu Praxe pro mladé do 30 let. Od února nastoupila na jedno místo slečna Adéla Müllerová, která obsadila 2. pokladnu ve finančním odboru. Na druhé místo nastoupil v listopadu pan Lukáš Košnář, DiS., který začal pracovat pod vedením vodohospodáře pana Ing. Jelínka z odboru ŽP. Obě místa jsou hrazena z prostředků ÚP po dobu 11 měsíců. Během uvedené doby by měl absolvent získat pracovní dovednosti pro další kariérní růst.

Obsluha kontaktního pracoviště Czech POINTu byla čtvrtým rokem zajišťována v sekretariátu starosty, kde ji vykonávala sl. Mgr. Petra Nováková, která v březnu odešla na jiné místo do Prahy a nahradila ji sl. Kateřina Jungrová. Náhradní pracoviště je zřízeno na odboru vnitřních věcí – paní Mgr. Ludmila Procházková.

Pokračovala činnost stacionárního radaru ve Starém Vestci. Průměrný měsíční počet přestupků se od roku 2012 dále snížil a v roce 2014 dosahoval zhruba 1000 přestupků měsíčně.

Činnost projektového manažera v roce 2014 vykonávala paní Olga Vlastová, MSc. Celkem byly uzavřeny 3 smlouvy o dílo, 4 smlouvy o řízení projektu v době udržitelnosti, 3 dodatky, 3 příkazní smlouvy, 1 kupní smlouva, 2 Veřejnoprávní smlouvy, 2 plánovací smlouvy, 1 smlouva o poskytování služeb, 49 objednávek, 1 smlouva na dotaci a 1 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Dále bylo vypsáno 6 výběrových řízení dle směrnice města na zakázky do 3 mil. Kč na služby a 2 výběrové řízení dle směrnice města na zakázky do 6 mil. Kč na stavební práce. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek byla vypsána jedna zakázka jako zjednodušená veřejná zakázka do objemu 10 mil. Kč (Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší).

Bylo podáno celkem 10 žádostí o správní řízení v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče. Zároveň pokračovala spolupráce s Mikroregionem Polabí na akci „Skupinový vodovod pro obce Přerov n.L., Semice a Bříství“ (výpomoc s administrativou). Bohužel tato akce skončila nezdarem – obec Přerov nad Labem v roce 2014 odstoupila z projektu a přidělená dotace 132 mil. Kč musela být vrácena ještě před zahájením prací.

Projektový manažer dále v rámci dotačních programů získal dotaci 0,5 mil. Kč ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tematického zadání Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic.

V rámci získaných dalších dotací projektový manažer zajišťoval tyto akce:

- Operační program životního prostředí:

Přeměna okolí MŠ Dráček na případní zahradu, Lysá n.L. – celkové náklady 3,1 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti Masarykovy školy Lysá n.L. – celkové náklady 7,5 mil. Kč

- Regionální operační program:

Rekonstrukce místní komunikace na Staré vsi a Dolejší – celkové náklady 6,3mil Kč

- Rozpočet města:

Oprava komunikace Dobrovského sady – celkové náklady 0,8 mil. Kč

V rámci přidělených dotací provedl řádné monitorovací zprávy v období udržitelnosti u akcí: Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ J.A.Komenského – I.etapa a Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem.

V rámci kapitoly Vodního hospodářství projektový manažer zajišťoval tyto akce:

Intenzifikace ČOV – náklady 53 mil. Kč – 2014 zkušební provoz

V rámci kapitoly Kultura a tělovýchova byla zajišťována: Rekonstrukce školního hřiště II. etapa – celkové náklady na I. a II. etapu 14,200 mil. Kč.

K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr.Petra Drábka. V průběhu roku 2014 pokračovalo jeho působení během dvou dnů v týdnu (v úterý a ve středu) v celkovém rozsahu 6 hodin. Pan JUDr. Drábek poskytuje bezplatné právní konzultace pro občany města a tato služba je veřejností významně a stále více využívána.

Jednou z činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Tuto činnost vykonává jeden referent – pan Petr Blecha. Úkoly krizového řízení v roce 2014 byly zaměřeny na zkvalitnění Krizového plánu (přijatý a schválený v roce 2013). Referent se zúčastnil pravidelných porad pořádaných Krajským úřadem (KÚ), Hasičským záchranným sborem (HZS) a Státní správou hmotných rezerv (SSHR) - celkem se jednalo o 6 dnů porad. V měsíci září se referent KŘ zúčastnil Mezinárodní konference “Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací“ na Univerzitě Tomáše Bati, fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti v rozsahu 2dnů. Dále v měsíci září absolvoval komplexní kontrolu z KÚ a HZS Stč. kraje s výsledkem - prospěl.

Cvičení se SSHR a KÚ absolvoval v roce 2014 dvakrát, a to na jaře a poté na podzim vždy s výsledkem – splnil (celkem 6 dní cvičení). Dále se podílel na kontrole obce, kde spolu s HZS kontroloval její připravenost na mimořádné události. V roce 2014 byla zkontrolována obec Milovice. Nebyly zjištěny vážné nedostatky.

Referent průběžně po celý rok aktualizoval spojení a personální obsazení (po podzimních komunálních volbách) všech krizových pracovišť a výsledky hlásil na HZS Nymburk, KÚ a HZS Stč. kraje. Kromě výše uvedených činností referent absolvoval další školení pořádaná na KÚ a to: školení IS ARGIS (1den) a školení IS KRIZKOM (1 den).

Kancelář MěÚ mimo jiné zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou.

Po dohodě s odborem školství, sociálních věcí a kultury byly nahrazeny 4 PC s nepodporovaným operačním systém Windows XP novými terminály a virtualizační technologií. Jednalo se o pilotní nasazení této technologie na úřadě.

V únoru roku 2014 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu Výzvu č. 22, jejímiž podporovanými aktivitami je: 1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury, 2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK, 3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP a 4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy. Město se rozhodlo tuto výzvu využít a požádalo o poskytnutí finanční podpory, která mu byla schválena a bude využita na pokračování virtualizace desktopů, zajištění větší bezpečnosti Informačního systému a elektronizaci agend a tím zefektivnění procesů uvnitř úřadu. Veřejná zakázka na dodavatele a její realizace je plánována na rok 2015.

V návaznosti na zavedení Základních registrů došlo ze strany Ministerstva vnitra ke změně způsobu získávání změn v Evidenci obyvatel z Centrálního Registru obyvatel, který v některých případech způsobuje problémy, je nutné nový způsob doladit, aby nedocházelo k  nepřesnostem.

V agendách pro výkon státní správy (Centrální evidence vozidel, Registr živnostenského podnikání) je strany ministerstev požadavek na digitalizaci dokumentů od 1.1.2015. V současné době je řešeno multifunkčními tiskárnami.

Od ledna 2014 je v ostrém provozu aplikace na Evidenci smluv, která byla pořízena z finančních prostředků Mikroregionu Polabí pro všechny obce. Důvodem pořízení byla snaha o vytvoření jednotné evidence veškerých smluv a jejich zveřejňování na Internetu. Aplikace umožňuje evidenci veškerých smluv, včetně dodatků, dokumentů a možnosti zveřejnění na webových stránkách města. Z původního programu byla převedena data, které by bylo vhodné zkontrolovat, popřípadě doplnit partnera, cenu, zodpovědnou osobu, začátek/konec platnosti smlouvy, dodatky a přiložit neskenované dokumenty. Dále budou do evidence doplněny smlouvy, které dosud nebyly evidovány a jsou platné.

Rovněž z finančních prostředků Mikroregionu Polabí byly pořízeny nové ORTOFOTO mapy pro celé území Mikroregionu a zapracovány do projektů v GIS.

Aplikace T-WIST REN (registr nemovitostí) byla rozšířena o modul Informace k nemovitostem umožňující pořizovat strukturované informace k nemovitostem v majetku města včetně grafického vyjádření.

Pro potřeby práce na Územně analytických podkladech, které město spravuje dle zákona, byla zakoupena na Stavební úřad vyšší verze sw ArcGIS, která umožňuje rozšířené editační možnosti pro geodatabáze.

Pro potřeby Odboru správy města byl zakoupen program KROS plus, který je nástrojem pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavebních zakázek.

Ministerstvo dopravy rozhodlo o přechodu ze speciální datové sítě na veřejný Internet. Tato změna se týkala aplikací pro správní agendy eTesty, Centrální registr řidičů a Informační systém digitálních tachografů, byla provedena v prosinci 2014 , tak aby od 1.1.2015 bylo možné agendy provozovat nový způsobem.

Z důvodu zastarání technologie potřebné pro běh stránek města a nemožnosti její aktualizace a modernizace bylo přistoupeno k úplnému nahrazení. Zároveň se naskytla možnost spustit stránky na dokončeném TC ORP Lysá nad Labem a výrazně tak ušetřit za provoz stránek v externím datovém centru. Přechodu se využilo k očištění od zastaralých informací a především přidání funkcí nových.

V roce 2014 byla pořízena následující technika.:

10 ks monitorů – výměna starých nevyhovujících
3 ks multifunkčních tiskáren – na pracovištích s potřebou skenování dokumentů
4 PC - 1x nové pracoviště zpracování přestupků z Radaru, 2x pracoviště GIS a 1x pracoviště Czechpointu
8 ks notebooků – vybavení nových radních/zastupitelů.

Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz byly zajišťovány dvěma zkušebními komisaři – vlastním komisařem panem Karlem Kuřátkem a na smlouvu panem Petrem Rychtářem z Kolína, který se věnuje motocyklistům.

Zkušební komisař provedl 380 řádných zkoušek z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění a 266 opakovaných zkoušek. Na poplatcích bylo vybráno 344.900,- Kč. U řádných zkoušek byla úspěšnost uchazečů 63,7 %. Zkušební komisař provádí i přezkoušení odborné způsobilosti při vrácení řidičského oprávnění – za rok to bylo 18 zkoušek řádných a 10 zkoušek opakovaných.
Uchazeči o řidičské oprávnění jsou připravování v 9 aktivních autoškolách, z toho 1 byla povolena nově.
Část popisu práce pana Kuřátka je tvořena agendou dlužníků. V této agendě bylo 135 dlužníků předáno exekutorovi, úhrnná výše jejich dluhů je 1.289.970,- Kč. V roce 2014 došlo k exekučnímu vystěhování v jednom případě.

Novinkou v agendě tajemníka bylo první vyvlastňovací řízení, které vedl městský úřad vůči vlastníkovi pozemku, právnické osobě. Předmětem vyvlastnění byl vklad práva na výstavbu nové elektrické přípojky pro vzdělávací zařízení. Vlastník pozemku ani po několika letech a řadě jednání nebyl ochoten svolit k výstavbě přípojky, a tak zbyla poslední zákonná možnost – vyvlastnění. Po 4 měsících, kdy byly prováděny úkony v rozsahu a termínech dle zákona, bylo právo stavby na pozemek vloženo a zapsáno do katastru nemovitostí.

Podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva města jsou již několik let připravovány v elektronické podobě. V papírové podobě se tiskne pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci. Členové rady a zastupitelstva města pracují pouze s elektronickou verzí. Od prosince 2013 je nasazena nová projekční technika ve velké zasedací místnosti, a tak se v roce 2014 zlepšil komfort přítomných zastupitelů a občanů při sledování podkladových materiálů.

Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 se konaly komunální volby, které přinesly velké změny. V patnáctičlenném zastupitelstvu se objevilo 8 nových tváří. Na ustavujícím zasedání 5.11.2014 obhájil post starosty pan Mgr. Jiří Havelka. Paní Marcela Chloupková po 16 letech ve funkci místostarostky skončila, zůstala ale v zastupitelstvu. Novým místostarostou se stal pan Ing. Petr Eliška. Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Jejich činnost byla formálně ukončena, aby se mohly zformovat nové výbory. Novou předsedkyní finančního výboru je paní Ing. Jitka Fialová, novou předsedkyní kontrolního výboru paní Romana Fischerová. Nově zřízeným výborem je Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města, jejímž předsedou byl jmenován pan Mgr. Hynek Fajmon.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, vedený dlouhodobě panem Josefem Koštířem, druhý pro městskou část Dvorce pod vedením paní Marie Herclíkové. Aktivně pokračuje činnost „nejmladšího“ Osadního výboru Řehačka, vedeného panem Zdeňkem Drapákem. Po komunálních volbách obhájili všichni tři předsedové svou pozici. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města. V Byšičkách je trvalou prioritou odkanalizování obce a vodovod a zlepšení podmínek pro život občanů. Ve Dvorcích se aktivita občanů zaměřila na odkanalizování druhé části obce, pokračuje se v pořádání řady kulturních a společenských akcí.

Obdobné změny nastaly u komisí – poradních a iniciativních orgánů rady města. Komise byly rovněž formálně zrušeny a ustaveny nové s obměněnými názvy a náplní práce: komise pro cestovní ruch a sport ( předsedkyně Dana Hančová), komise sociální a zdravotní (Mgr. Petr Kopecký), komise pro podporu podnikání a zaměstnání ( Robert Šťastný), komise pro rodinu, školství a kulturu (Mgr. Olga Kovaříková), komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě (Bc. Martin Robeš), komise stavební (Pavel Jehlička), komise pro životní prostředí (Mgr. Veronika Vaňáčková). Komise se budou scházet na základě dohodnutých plánů práce a budou předkládat radě města své návrhy na řešení problémů ve městě.


Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení, volby a zástup CzechPointu. Na úseku samosprávy zabezpečoval především jednání rady města, zastupitelstva města, provoz podatelny a zveřejňování informací na úřední desce. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 44.918 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 2.436 tis. Kč nižší.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 27.978 přijatých písemností, z toho datovou schránkou přišlo 7.514 písemností, a 133.757 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 3.241 písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 26.684 písemností, datovými schránkami 12.334 písemností, vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 96 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca 857 tis. Kč.

Z informačního systému evidence obyvatel byly poskytnuty údaje 213 žadatelům. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím ve 33 řízeních zrušen údaj o místě trvalého pobytu 44 občanům vč. dětí, 4 správní řízení byly zastaveny.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 38 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 61 občanských sňatků a 7 církevních sňatků a do knihy – narození l zápis. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 41. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 52 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 4 cizincům bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 2 občanům ČR bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno. Svatební obřady se konaly v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zámeckém parku, ve Staré Lysé – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus, v Přerově n.L. - Skanzen. Paní matrikářka vystavila 61 oddacích listů, 38 úmrtních listů. 1 rodný list a 29 druhopisů matričních dokladů. Podáno bylo 12 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijaty byly 2 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Bylo sepsáno 68 zápisů o určení otcovství, 36 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně. Před tajemníkem MěÚ Lysá nad Labem bylo složeno celkem 24 státoobčanských slibů.

V roce 2014 bylo ověřeno celkem 1.495 podpisů na listinách a 1.583 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 152.870 Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.395 nových občanských průkazů (z toho 165 OP bylo vyřízeno v terénu – věznice, domov důchodců, ústav sociální péče, imobilní žadatelé v místě TP) a 1.599 cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dále bylo vydáno 53 ks občanských průkazů a 72 ks cestovních dokladů bez strojově čitelné zóny. Nahlášeno bylo 360 ztrát (odcizení) občanských průkazů a 63 ztrát (odcizení) a 8 poškození cestovních dokladů. Na správních poplatcích za OP, cestovní doklady a evidenci obyvatel bylo vybráno celkem 800.470 Kč, na blokových pokutách bylo vybráno za 144 přestupků 28.000 Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 2.910 změn, z toho bylo přihlášeno 1.468 osob, odhlášeno 521 osob, ukončeno 14 trvalých pobytů (odchod do ciziny), narozeno 346 dětí, zemřelo 179 osob, uzavřeno 224 sňatků, rozvedeno 158 sňatků.

V minulém roce se odbor zabýval 40 přestupky z roku 2013 a 164 novými návrhy na projednání přestupků, 10 návrhů bylo postoupeno jinému správnímu orgánu, 55 jich bylo odloženo, 105 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení a 34 přestupků přešlo do roku 2014. Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let bylo spácháno 5 přestupků. Na pokutách bylo uloženo 47.600 Kč. Zpracováno bylo 300 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 528 písemností.

Prostřednictvím Czech Pointu bylo v době zástupu vydáno 16 ověřených výstupů z katastru nemovitostí, 20 z rejstříku trestů, 2 z obchodního rejstříku, 1 ze živnostenského rejstříku a 2 výpisy z bodového hodnocení. Vyřízeny byly dvě žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datových schránek a vydání nových. Z moci úřední bylo provedeno 86 autorizovaných konverzí a 1 na žádost. Na poplatcích bylo vybráno celkem 4.790 Kč.

Rada města se sešla na 22 řádných jednáních a 1 mimořádném jednání v celkové délce cca 92 hodin a přijala 698 usnesení.

Zastupitelstvo města bylo svoláno 9 x a zastupitelé města jednali v celkové délce cca 43,5 hodin.

Odbor vnitřních věcí v roce 2014 zajišťoval troje volby, a to volbu do Evropského parlamentu v květnu, volby do Zastupitelstva města Lysá nad Labem a do Senátu Parlamentu ČR v říjnu.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31.12.2014.

ŽENY
 • přihlášeno 181
 • narozeno 64
 • odhlášeno 136
 • zemřelo 57
celkem 4.559 (4.507 v r. 2013)

MUŽI
 • přihlášeno 142
 • narozeno 57
 • odhlášeno 119
 • zemřelo 45

celkem 4.357 (4.322 v r. 2013)

Celkem 8.916 (8.829 v r. 2013)Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboru

Rozpočet na rok 2014 byl schválen v zastupitelstvu města dne 18.12.2013. Během roku byl rozpočet několikrát upravován v radě města i v zastupitelstvu.

K 31.12.2014 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv ve výši 193 577 tis.Kč a výdaje celkem 173 965 tis.Kč z toho provozní činily 130 495 tis.Kč a investiční 43 470 tis.Kč tzn. k 31.12.2014 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 19 612 tis.Kč.

Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let byly splněny na 102,3 % a celkové výdaje na 84,5 % z toho provozní na 93,0 % a investiční na 66,3 %.

Rozpočet daňových příjmů celkem byl splněn 116,5 %. Největší položku tvoří podíly na daňových výnosech 88 695 tis.Kč (v roce 2013 byl výnos 81 332 tis.Kč) a příjem z výherních automatů celkem 9 565 tis.Kč (v roce 2013 byl výnos 7 334 tis.Kč), daň z nemovitostí 5 896 tis.Kč (v roce 2013 byl výnos 6 299 tis.Kč).

V roce 2014 byl vybráno na správních poplatcích 4 665 tis.Kč, v roce 2013 byl příjem 4 106 tis.Kč, v roce 2012 bylo vybráno na správních poplatcích 3 514 tis.Kč.

Město Lysá nad Labem splatilo úvěr na výstavbu MŠ Pampeliška a žádný jiný nemá.

Při finančním vypořádání dotací byla na účet kraje vrácena částka 1277,90 Kč za nevyčerpané dotace na volby v roce 2014.

Nedaňové příjmy byly splněny na 126,4 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má příjem z pokut, zejména pokuty za radar 14 066 tis.Kč a pokuty dopravní 1 593 tis.Kč.

Kapitálové příjmy byly splněny jen na 16,8 %, vlivem neprodaných nemovitostí čp.1517 a bytů v Milovicích.

V roce 2014 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 26 362 tis.Kč z toho největší na výkon státní správy 16 799 tis.Kč od Středočeského kraje, průtokové dotace ve výši 2 699 tis.Kč pro školy a dotace na sociálně právní agendu dětí ve výši 2 401 tis.Kč, dotaci na standardizaci sociální agendy ve výši 1 482 tis.Kč, dotace na památky 1 196 tis.Kč, dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 794 tis.Kč a na odbornou praxi do 30 let ve výši 187 tis.Kč, dotace na volby 460 tis.Kč, dotace pro hasiče 158 tis.Kč a dotace na lesní správy 156 tis.Kč. Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí pouze ve výši 30 tis.Kč.

Dotace investiční výši 3 080 tis.Kč byly na tyto akce: Digitalizace kina 300 tis.Kč, Rekonstrukce stokových systémů doplatek ve výši 18 tis.Kč, a na Přeměnu zahrady v MŠ Dráček ve výši 2 762 tis.Kč.
V roce 2014 byly realizovány další dvě dotační investiční akce Komunikace Na Staré Vsi a Dolejší a akce Snížení energetické náročnosti v ZŠ Hrozného. Na obě akce nepřišly dotace, a přesto byly všechny faktury uhrazeny z vlastních zdrojů města. Dotace budou zaslány na účet města až v roce 2015.

Finanční odbor zajišťoval kompletní mzdovou agendu - měsíčně v průměru 152 výplatních pásek. V roce 2014 byly dvakrát volby. Město se zapojilo do projektu veřejně prospěšných prací. Jednalo se o 8 pracovníků v období od března do prosince. Dále z dotačního projektu Úřadu práce zpracovával agendu pro dva pracovníky na odbornou praxi do 30let. Vedl mzdovou a účetní agendu projektu standardizace sociálně právní agendy a meziobecní spolupráce. Během roku bylo uhrazeno 3 712 faktur. Byly zaúčtovány veškeré příjmy a výdaje i hospodářská činnost. Při pořizování dokladů byl ještě u každého dokladu pořizován pomocný analytický přehled. Čtvrtletně byla zpracována přiznání k DPH a výpisy z evidence pro režim přenesené daňové povinnosti pro účely DPH. Každý měsíc byla zpracována účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány elektronicky na adresu Centrálního systému účetních informací státu. Finanční odbor vedl agendu evidence majetku města a měsíčně zpracovával a účtoval o odpisech majetku. Na konci roku byly připraveny podklady k provedení fyzické a dokladové inventarizace.

Finanční odbor vedl agendu poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Za rok 2014 bylo vybráno 230 tis.Kč. Agenda zaznamenala velkou změnu vlivem obecně závazné vyhlášky a slevy na čipované psy.

Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31.12.2014 bylo na účet města přijato 1 173 tis.Kč.

Počet klientů, kteří navštívili pokladnu během roku 2014, byl 14 484. Výdajová pokladna eviduje 1281 dokladů. Na pokladně byl zaveden terminál pro platby platební kartou a byla otevřena druhá pokladna.
Již od října 2014 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2015, který byl sestaven jako sumář požadavků od jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Požadavky na výdaje opět převyšovaly příjmy. Po projednání v radě města byl návrh rozpočtu vyrovnán a vyvěšen. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2015 dne 19.12.2014.
Finanční odbor zajišťuje účetnictví i pro Mikroregion Polabí. Stejně jako u města byly zpracovány výkazy a měsíčně odesílány do Centrálního systému účetních informací státu.
Odbor správy majetku a investic

Ing.Vladimír Kopecký, vedoucí odboru
Při činnosti na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů odbor provedl výběr plateb v hotovosti za svoz komunálního odpadu od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s firmou A. S. A.. Zpracoval výběry poplatků za odpady 4x v roce v systému SIPO a zpracoval výběry poplatků za odpady, které byly provedeny bankovním převodem. Bylo zasláno 965 na nezaplacené poplatky za svoz odpadů. Celkový výběr těchto poplatků pak činil 4 638 tis. Kč. Byly uzavřeny smlouvy s kolektivním systémem Asekol, Elektrowin a Ekolamp na odběr separovaného odpadu vč. fakturace za zpětný odběr elektrozařízení. Odměny od těchto společností za zpětný odběr separovaného odpadu činily v roce 2014 částku 157 042,- Kč. Pro MěÚ Milovice byl ručně zpracován výběr poplatků za odpady z bytů, které jsou v majetku města Lysá nad Labem v celkovém počtu 359 položek. Odbor provedl kontroly platby poplatků za odpady v obchodech a restauracích se sídlem v Lysé n. L., provedl kontrolu a následnou změnu poplatků u dětí do věku 6ti let a občanů starších 70ti let a další související administrativní práce při plnění úkolů. Ve spolupráci s firmou A. S. A. bylo pro občany města Lysá n. L. pokračováno v sezonním svozu bio odpadu ve formě placené služby.
Na úseku bytového fondu zajistil 2 jednací schůzky bytové komise, na vývěskách zveřejnil 43 záměrů, realizoval 5 směn bytů, přidělil 33 bytů s odprodejem dluhů ve výši 790 tis. Kč, zpracoval 111 zpráv do RM a 8 do ZM. V daném roce byla provedena 2 exekuční vystěhování z městských bytů. Bylo zpracováno 69 předžalobních výzev, podáno 13 nových žalob na vyklizení či na peníze a sepsáno 23 nových splátkových kalendářů. Úsek koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích. – realizoval opravu střechy budovy č.p. 600 v částce 700,3 tis. Kč, výměnu části oken v Milovicích za cca 480 tis. Kč, výměnu oken v č.p. 176 v Lysé n/L za 426 tis. Kč, rekonstrukci vchodových dveří v č.p. 214 za 79 tis. Kč, výměnu vodoměrů a spoustu dalších drobných oprav bytového a nebytového fondu v majetku města.

Při správě nebytových prostor byly uzavřeny 4 nové nájemní smlouvy, ukončeny 2 nájemní smlouvy, uzavřeno 9 dodatků k nájemním smlouvám. Bylo zveřejněno celkem 7 záměrů na pronájem NP.

Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města, podchodu v železniční stanici Lysá n. L. (142 tis. Kč.) a údržba veřejných WC v nákladu 433 tis. Kč, Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. Díky zvýšenému tlaku na platební morálku nájemců se daří držet pohledávky města za pronájem nebytových prostor na poměrně nízké úrovni do 100 tis. Kč. Neuhrazené pohledávky jsou, po zaslání předžalobních výzev, předány právníkovi k řešení soudní cestou nebo je na ně připravován splátkový kalendář. Byla provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.
Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2014 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města v nákladu 577 tis. Kč. Opravy nezpevněných komunikací po přívalových deštích stály 151 tis. Kč, oprava komunikace Na Vysoké mezi v částce 316 tis. Kč, oprava komunikace K Borku v částce 82 tis. Kč. Rekonstrukce komunikace U Braňky stála 2 008 tis. Kč a oprava ulice Čelakovského 373 tis. Kč. Rekonstrukce přístupové cesty u Sokola vyšla městskou pokladnu na 282 tis. Kč, komunikace Na Rybníčku 411 tis. Kč a parkovací místa na Sídlišti na dalších 359 tis. Kč.

Byla provedena rekonstrukce chodníku v Jedličkově ul. v ceně 316 tis. Kč, rekonstrukce chodníku u hasičárny v Pivovarské ul. v ceně 94 tis. Kč, rekonstrukce chodníku Jedličkova - Mlíčník v ceně 364 tis. Kč, rekonstrukce chodníku v Průběžné ul. na Sídlišti v ceně 328 tis. Kč, rekonstrukce chodníku Mánesova - Resslova ul. v ceně 441 tis. Kč, byl vydlážděn chodník v Čelakovského ul za 40 tis. Kč a z části přeložen chodník ve Veleslavínově ul. za 20 tis. Kč. Výstavba chodníku ve Šmeralově ulici stála 69 tis. Kč a chodníku v ČSA 430 tis. Kč. Zajištění opravy schodiště u nadjezdu na litolské straně stálo 551 tis. Kč. Opravy mozaikové dlažby a opravy propadlé dlažby na chodnících v celém městě stály 400 tis. Kč. Mimo to bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na připravované akce za cca 100 tis. Kč a další drobné opravy v intravilánu města.

Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 30 rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací, 12 rozhodnutí na napojení na komunikace a 54 souhlasů s výkopovými pracemi, 26 stanovisek města, předloženo 45 příspěvků do jednání RM a 8 do ZM. Příjmy ve správě činily 380 tis. Kč z pronájmu parkovišť, 30 tis. Kč ze správních poplatků a 18 tis. Kč z pronájmu parkovacích míst a cca 32 tis. Kč z výběru parkovného na Husově náměstí.
 
Při správě dopravního značení byly při nákladech 229 tis. Kč. provedeny instalace nového dopravního značení, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, přechodné značení při haváriích, provedeny opravy zpomalovacích prahů, opravy osvětlení přechodů, zajištěna výroba a instalace kovových zábran aj.Příspěvek města na dopravní obslužnost byl za rok 2014 v částce 1 348,2 tis. Kč.
V rozpočtové kapitole údržby majetku města byla provedena oprava žlabu v Žižkově ulici za 20 tis. Kč, oprava schodiště v ČSA za 16 tis. Kč. Dále byly provedeny další desítky oprav na objektech ve správě a majetku města v celkové částce 211 tis. Kč. Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na opravy zábradlí chodníků, sedáků laviček, odpadkových košů, střech BUS zastávek, opravy Meteostanice, opravy dětských hřišť, opravy studní na hřbitově, stojanů na kola a dalších drobných oprav bylo celkem vynaloženo 241 tis. Kč.
Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně a čistoty města, údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství provádělo níže uvedené činnosti:

Psí útulek:

Ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2014 umístěno v útulku ve Velaz, a. s. Hrabanov celkem 78 psů odchycených na území města. Kočky, umístěné v roce 2014 v útulku v počtu 14 byly po 2 měsících po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody. Za celý rok 2014 vydalo město Lysá n. L. za provoz tohoto zařízení 175 tis. Kč. Fota a seznamy psů, nalezených v Lysé nad Labem, jsou měsíčně uvedeny v městských LISTECH, na vývěsce v podloubí radnice a na internetových stránkách (www.pejscilysa.wz.cz).

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo město Lysá n. L. 300 tis. Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišel město na 3,2 mil. Kč a tříděný sběr na 1.912 tis. Kč. Celkový náklad na svoz popelnic se směsným odpadem byl v částce 3.778 tis. Kč. Celkové náklady za směsný i tříděný odpad se tedy v roce 2014 vyšplhaly na téměř 9 200 tis. Kč.

Firma EKO-KOM zaslala čtvrtletní odměny za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 v těchto částkách:

 • IV. Q. 2013 - 252 444,- Kč

 • I. Q. 2014 - 188 581,- Kč

 • II. Q. 2014 - 257 130,- Kč

 • III. Q. 2014 - 265 245,- Kč

Celkem r. 2014: 963 400,- Kč
Položka čistota města obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce. Tyto činnosti stály městskou pokladu 3 300 tis. Kč.

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce byly vyčísleny na 826 tis. Kč.

Městská zeleň:

Náklady na údržbu zámeckého parku dosáhly celkově výše 899 tis. Kč. Větší investicí v parku pak byla nově vybudovaná cesta za téměř 200 tis. Kč.

Částka 3 000 tis. Kč. byla vynaložena za veřejnou zeleň. Je v ní zahrnuto havarijní kácení, chemické postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy, drcení větví, řezy živých plotů, cena za květinovou výzdobu záhonů a jinou běžnou údržbu zeleně.

V roce 2014 bylo provedeno odborné ošetření stromů v intravilánu města za 150 tis. Kč. Výsadba nové zeleně – stromů, keřů a trvalek byla ve městě provedena za částku 340 tis. Kč.

Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů daného úseku:

daň z nemovitosti předplacená – je účtem průběžným, geometrické plány – 100 tis. Kč, odborné posudky – 80 tis. Kč, pozemkové úpravy – 355 tis. Kč, údržba hřbitova – 328 tis. Kč, výkup pozemků – 546 tis. Kč, elektrická energie – 2 100 tis. Kč,
Výkaz příjmů:

za zábor veřejného prostranství se vybralo 49 tis. Kč, za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet – 5.680 tis. Kč a hřbitovní poplatky činily v roce 2014 – 50 tis. Kč.

Příjmy ze sběrného dvora: - za prodej dřeva ... 45 tis. Kč.

 • za uložení suti, odpady od živností … 94 tis. Kč.
Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2013 předložilo na jednání Rady města Lysá nad Labem 125 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků, prodeje pozemků a jejich výkupu, směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemeni a žádostí k zeteplování domů, které sousedí s obecními pozemky. Na vývěskách města a na internetových stránkách bylo zveřejněno 47 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Pro jednání ZM bylo předloženo 56 zpráv.

Za účelem prodeje obecních pozemků bylo sepsáno celkem 29 kupních smluv za celkovou částku 817 tis. Kč (prodávající Město Lysá n. L.), smlouvy o výkupu pozemků za částku 543 tis. Kč – (kupující Město Lysá n. L.). Na směny pozemků byla sepsána 1 smlouva. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného sepsané v roce 2014 představují hodnotu 21 tis. Kč. V roce 2014 byla podepsána i 1 smlouva o bezúplatném převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Ke konci roku 2014 bylo na odboru evidováno 106 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 523,6 tis. Kč, 117 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 57,6 tis. Kč a 40 nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města v ceně 156,6 tis. Kč.

Bylo zadáno 11 geometrických plánů – týkajících se prodeje, výkupu či směny pozemků. Zároveň bylo podáno 14 žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.
Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n. L. a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n. L.

V listopadu byla provedena inventura pozemků. Během roku byla prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínekvč. vyřizování související agendy daného úseku.
Další činností odboru správy majetku je investiční výstavba, zajištění stavebních povolení, stavebních dozorů, kolaudačních řízení a související administrativní činnost, kde bylo zpracováno dalších 224 písemností, 41 podkladů do jednání RM a 5 podkladů do ZM. Dle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bylo zveřejněno 14 záměrů na zadání veřejné zakázky, uzavřeno 21 smluv o dílo. Na realizované investiční akce bylo zažádáno o stavební povolení a následně po dokončení, bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Na menších stavebních akcích byl naším odborem vykonáván i stavební dozor. V průběhu roku 2014 byly zrealizovány tyto níže specifikované investiční akce:

Oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Braňky v nákladu 996 tis. Kč, oprava přístupové cesty na hřbitově za 198 tis. Kč, Výstavba komunikace u MŠ Pampeliška v hodnotě 4 569 tis. Kč, Komunikace v ulici Lom II za 1 048 tis. Kč, Komunikace U Braňky a oprava komunikace Čelakovského za 3 402 tis. Kč, Oprava VaK na Sídlišti v hodnotě 3 718 tis. Kč, Oprava toalet v zámeckém parku u letního kina 468 tis. Kč, Rekonstrukce MK ul. Na rybníčku II. za 150 tis. Kč, Posunutí chodníku a výstavba parkovacích stání v ul. Okružní v ceně 2 654 tis. Kč, Revitalizace klášterních teras IV. etapa za 2 781 tis. Kč.
V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 5 smluv budoucích o zřízení věcného břemene s předpokládaným příjmem 53,7 tis. Kč a 9 smluv o zřízení věcného břemena s příjmem 93,5 tis. Kč, zpracováno 73 důvodových zpráv do jednání RM a 26 do jednání ZM, vypsáno 20 veřejných zakázek na služby a stavební akce – rekonstrukce střechy budovy MŠ Čtyřlístek v nákladu 892 tis. Kč., regulace topení MŠ Dráček za 94 tis. Kč., regulace topení v DPS za 119 tis. Kč, výměna oken a dveří hospodářské budovy MŠ Mašinka za 210 tis. Kč, rekonstrukce rozvodů vody a topení v MŠ Pampeliška za 689 tis. Kč, oprava střechy v MŠ Pampeliška za 72 a v MŠ Dráček za 632 tis. Kč, další etapa výměny oken a sítí na ZŠ B. Hrozného za 617 tis. Kč, výměna světel v ZŠ J. A. Komenského za 275 tis. Kč,, rekonstrukce toalet pavilonu B včetně rozvodů vody a topení za 2 032 tis. Kč, výměna dveří učeben pavilonu G v ZŠ J. A. Komenského za 83 tis Kč, rekonstrukce podlahy v chodbě pavilonu D – přízemí ZŠ J. A. Komenského za cca 603 tis. Kč, oprava stropů a vymalování tříd pavilonu D ZŠ J. A. Komenského za 208 tis. Kč, demolice přístavku v č.p. 13 za 113 tis, rekonstrukce tělocvičny v ZŠ B. Hrozného za 376 tis Kč, doplnění sítě VO za 328 tis. Kč a mnoho dalších akcí drobnějšího charakteru.

V rámci drobných oprav ve školách byla vyčerpána částka 182 tis. Kč.

V rámci činností souvisejících se správou a údržbou vodovodních a kanalizačních řadů byla realizována havarijní oprava vodovodního řadu v ulici ČSA v hodnotě 250 tis. Kč a započatá rekonstrukce filtračních jednotek na úpravně vody, při které se vyčerpalo 800 tis. Kč z předpokládané celkové hodnoty cca 4 mil. Kč.

V rámci výše uvedené agendy bylo zpracováno celkem 33 důvodových zpráv pro RM a 3 pro ZM a bylo zpracováno 12 veřejných zakázek a uzavřeno celkem 10 smluv o provedení díla a služeb. Mimo uvedené akce většího rozsahu bylo provedeno velké množství akcí údržbového charakteru a souvisejících s drobnějšími opravami a administrativní činností.
Stavební úřad

Ing.Jiřina Čížková, vedoucí odboru
Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2014 vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství

Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností (Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Ostrá, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec.)
Od 1.1.2014 do 31.12.2014 přijal stavební úřad 1711 písemností.

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednal:
Na úseku územního rozhodování:

38

Sloučených územních souhlasů a ohlášení staveb

75

Územních souhlasů

39

Územních rozhodnutí o umístění stavby a změny stavby

12

Územních rozhodnutí o dělení pozemků

5

Zjednodušených územních rozhodnutí

32

Územních rozhodnutí ve spojeném řízení se stavebním

1

Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby

4

Veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby
Na úseku stavebního řádu:

17

Ohlášení staveb

27

Stavebních povolení včetně povolení změny před dokončením

47

Dodatečných povolení staveb

13

Povolení odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)

45

Řízení o nařízení odstranění nepovolených staveb

16

Kolaudačních rozhodnutí podle zákona č. 50/1976 Sb.

37

Kolaudačních souhlasů

68

Oznámení o užívání a závěrečných kontrolních prohlídek

3

Povolení zkušebního provozu

10

Změn v užívání staveb (oznámení a rozhodnutí)

29

Výjimek z vyhlášek č. 268/2009 Sb. a 501/2006 Sb.
V rámci státního dozoru bylo provedeno 44 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 172 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

V rámci výkonu státní správy vkládal stavební úřad do registru nemovitostí nově vzniklé stavby a veškeré změny na stavbách, včetně reklamací vzniklých sčítáním lidu a budov.
Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona 20 přestupků a 8 správních deliktů.
Stavební úřad při zpracování agendy speciálního silničního stavebního úřadu vydal 14 stavebních povolení, 10 kolaudačních souhlasů, 4 předčasná užívání, 2 ohlášení stavby a uzavřel 2 veřejnoprávní smlouvy na povolení stavby .

V působnosti úřadu územního plánování bylo provedeno:
Územní plán Lysá nad Labem - práce byly dokončeny a územní plán byl vydán dne 14.5.2014

Regulační plán Vysoká Mez, změna č. 2 –práce byly dokončeny a regulační plán byl vydán 19.2.2014
V okolních obcích vykonával úřad funkci pořizovatele v:

 • Stará Lysá – proběhlo společné jednání nad návrhem

 • Starý Vestec, změna č.1 - práce byly dokončeny a územní plán byl vydán dne 5.3.2014

 • Přerov nad Labem - projednává se návrh změny č.1 územního plánu

 • Stratov – zastupitelstvo obce rozhodlo dne 26.11.2014 o pořízení nového územního plánu a 17.12.2014 obec požádala úřad územního plánování o jeho pořízení

 • Ostrá – Obec vybrala nového zpracovatele územního plánu a po opakovaných jednáních byly zahájeny práce na úpravě návrhu

Úřad územního plánování vydal v rozsahu své působnosti 86 stanovisek a vyjádření.
Obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru
Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání , na úseku evidence zemědělského podnikání, a také agendu týkající se výherních hracích přístrojů (toto pouze pro Lysou nad Labem) .
Pro živnostenské a zemědělské podnikání jsou v působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec. Podání dle živnostenského zákona může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice.
Na úseku živnostenského podnikání vykonává obecní živnostenský úřad všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnost volnou, která má 80 oborů, dále pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa“ (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, a to prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Stejně tak může oznámit i změny údajů na příslušné úřady. Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z  Rejstříku trestů elektronickou cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění). Stejným způsobem si živnostenský úřad žádá výpis Rejstříku trestů právnických osob.
K 31.12.2014 bylo v evidenci místně příslušných podnikatelů 4 774, z toho 4371 fyzických osob (z nich 134 cizinců ) a 403 právnických osob. Živnostenských oprávnění bylo evidováno celkem 6656.
V roce 2014 bylo vydáno 613 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo vydáno 451 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení , pokračování provozování živnosti, změny odpovědných zástupců). Bylo vydáno 100 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 58 výpisů z živnostenského rejstříku.
V roce 2014 bylo provedeno 57 kontrol podnikatelských subjektů (9 právnických osob, 48 fyzických osob) a 5 místních zjištění, která byla postoupena pro nepříslušnost jiným živnostenským úřadům. Uloženo bylo 14 blokových pokut v celkové výši 6 200,- Kč. Pravidelně byly prováděny společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.
Obecní živnostenský úřad poskytoval rady týkající se živnostenského a zemědělského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s výše uvedenou problematikou. V důsledku propojení informačního systému registru živnostenského podnikání a centrální evidence osob dostává živnostenský úřad aviza o změnách pobytu (trvalého i dlouhodobého ), se  kterými je třeba dále pracovat.
Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 bylo provedeno 6 zápisů nových zemědělských podnikatelů do evidence a zároveň jim bylo vydáno osvědčení zemědělského podnikatele (4 fyzické osoby, 2 právnické osoby). Z evidence byli vyřazeni 3 zemědělští podnikatelé.

Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2014 odborem obecní živnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v celkové výši 212 785,- Kč.
Další činností , kterou vykonává obecní živnostenský úřad je povolování výherních hracích přístrojů a s tím spojená agenda. V této oblasti postupuje odbor podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2014 bylo vydáno celkem 17 rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů, z toho 12 nových a 5 změnových. Celkem bylo povoleno 30 výherních hracích přístrojů.

Za provozování výherních hracích přístrojů byly vybrány správní poplatky ve výši 50 000,- Kč.

Dílčí odvody z provozu  VHP a jiných technických zařízení činily 9 565 089,- Kč ( příjem obce).
Odbor dopravy Ing.Alena Novotná, vedoucí odboru
Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2014 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.
činnost podle zákona č. 13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

36

vydaných stanovisek

190
Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti pro taxislužbu.
činnost podle zákona č. 111/1994 Sb.

počet

vydaných průkazů řidičům taxi

22

počet zařazených vozidel taxi

16
Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.
činnost podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

vydaných stanovení úpravy provozu

84

vydaných stanovisek

29registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

19 380

počet vydaných řidičských průkazů

1 551

počet přidělených ŘO

893

počet vydaných mez.řid.průkazů

63

počet odebraných řidičských oprávnění

146

počet vydaných potvrzení o ztrátě

134

počet vydaných karet řidiče

75bodový systém

počet

předběžně zadržených řidičských průkazů

194

celkem potrestaných řidičů

1 802

 

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.
registr vozidel

počet

nově přihlášená vozidla

397

individuálně dovezená vozidla

80

odhlášená vozidla ze správního obvodu Lysá n. Labem

1352

přihlášená vozidla do správního obvodu Lysá n. Labem

1 442

vozidla trvale vyřazená z provozu

242

vozidla dočasně vyřazená z provozu

330

vozidla v převodu

2 021

odcizená vozidla

42

celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n. Labem

22 332

celkem provedených elektronických operací v systému RV

6 818
Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.činnost podle zákona č. 200/1990 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

518

počet postoupených přestupků

15

odložených nebo zastavených

přestupků

187

počet uložených pokut

495

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

257

na pokutách celkem uloženo v Kč
2 809 200,-
Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával v roce 2013 přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.
Vymáhání poplatků v roce 2014:

počet zavedených rozhodnutí
790

počet sjednaných splátkových kalendářů
67

napsáno upomínek
85

předáno k exekuci
117
V roce 2014 byla odborem dopravy zpracovávána agenda spojená se stacionárním radarem umístěným ve Starém Vestci. Přestupky, které nám přeposílá Městská policie jsou zpracovávány podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.


Činnost podle zákona č. 200/1990 Sb.

početpočet přestupků

13 947počet postoupených přestupků

10odložených či zastavených přestupků

17 885počet uložených pokut

1 666celkem uloženo v Kč

17 674 500,-počet zákazů činnosti

2


na správních poplatcích vybráno

1 915 670,- Kč

na pokutách vybráno

15 377 653,- KčCELKEM vybráno
17 293 323,-KčOdbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru
Úsek školství:

Školy zřizované městem Lysá nad Labem:

Mateřské školy : MŠ Dráček - ředitelka pí Bc.Marcela Michňová – počet dětí 50, MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Miroslava Bodláková – počet dětí 150, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, Dis. (od 1.9.2014 pověřena zastupováním po dobu MD Mgr.Štěpánka Vošická )– počet dětí 100, MŠ Mašinka - ředitelka pí Bc. Jaroslava Černá – počet dětí 78

Základní školy : ZŠ B.Hrozného - ředitelka PaedDr.Irena Jarešová – počet dětí 525, ZŠ J.A.Komenského – ředitelka Mgr.Marie Nováková – počet dětí 505, ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška – počet dětí 110

Základní umělecká škola F.A.Šporka - ředitelka Mgr. Vlasta Blažková – počet dětí 620
Školy zřizované Krajským úřadem SK:

Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy - ředitel Mgr.Petr Tomek – počet dětí cca 89

Střední školy : Obchodní akademie - ředitelka RNDr.Ivana Dvořáková – počet dětí cca 124 a Střední škola oděvního a grafického designu - ředitelka Ing.Bc.Irena Mázlová – počet dětí cca 245
Stravovací zařízení:

Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o.(došlo pouze ke změně názvu, dříve Eurest)

Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno celkem 18.680 tis.Kč, z toho 2.699 tis Kč činily státní dotace a dotace z EU (projekty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Z provozního rozpočtu byly uskutečněny následující akce: vybavení školních jídelen mateřských škol Čtyřlístek a Dráček, ZŠ Komenského - vybavení nábytkem do 2 tříd a kabinetů, výměna starých tabulí, výměna lina, výměna světel, obnova PC, ŠD ZŠ Komenského - malování a nábytek, ZŠ B.Hrozného - nábytek do tříd a kabinetů, vybavení hřiště školní družiny, žaluzie a sítě do oken, zatemnění tříd, výměna oken východ a sever, ZUŠ F.A.Šporka -vybavení pěti PC notačním programem.

  Státní správa ve školství: Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.
Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích. Milovice: ZŠ T. G. Masaryka Milovice – ředitelka Mgr. Lada Flachsová – počet žáků ZŠ 560, ZŠ a MŠ Juventa Milovice – Mladá – ředitel Mgr. Jaroslav Minařík – počet dětí MŠ 50, od 1. 9. 2014 z důvodu navýšení kapacity 98 - počet žáků ZŠ 572, MŠ U Broučků – ředitelka Radka Němečková – počet dětí 120, MŠ Sluníčko – ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 299, MŠ Kostička – ředitelka Bc. Jana Křišťanová – počet dětí 112, ŠJ Milovice – ředitelka Iveta Pelcová – počet strávníků 500.

Ostrá: MŠ Ostrá – ředitelka Mgr. Jitka Fránková – počet dětí 28

Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 71 – počet žáků ZŠ 122, ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem – ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 182

Semice: ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 189, MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 65

Stratov: MŠ Stratov – ředitelka Mgr. Helena Šmídová , od 1.8.2014 je novou ředitelkou Bc. Renáta Kňapová – počet dětí 28
Úsek kultury:

Městská knihovna vyčerpala 2.880 tis.Kč, na provoz a údržbu kin bylo vydáno 900 tis. Kč. V kině byla provedena výměna sedaček a s tím související stavební úpravy výši 1.258 tis.Kč. Na údržbu a opravu dětských hřišť a sportovního areálu u ZŠ Komenského se vydalo 953 tis. Kč. Na dětské hřiště ve Vichrově ulici byly doplněny nové prvky ve výši 73 tis.Kč. Na podporu sport. organizací a sportovních akcí město vydalo formou dotací 1.408 tis. Kč. Byl zřízen fond na provoz , opravy a rekonstrukce sportovních areálů ve výši 536 tis.Kč.Na podporu společenských organizací a kulturních akcí město vydalo 666 tis.Kč. Odbor školství a kultury pořádal vzpomínková shromáždění s kladením věnců ve dnech státních svátků v květnu a v říjnu, již tradiční novoroční ohňostroj a byl spolupořadatelem kulturní akce Zimní setkání v zámeckém parku. 4.3. se konalo na radnici slavnostní předávání medailí oceněným významným občanům našeho města a náš odbor se organizačně podílel na této slavnostní akci.

Odbor zajišťoval také vydávání nových propagačních materiálů a dotisk již chybějících ve výši 237 tis.Kč. Jako každý rok potěšila občany města v době adventní vánoční světelná výzdoba, jejíž instalace, dokoupení žárovek a údržba činila 174 tis.Kč. 30.ledna na městském úřadě bylo prvňáčkům ze ZŠ J.A.Komenského předáno první vysvědčení. Ke Dni učitelů jsme připravili na městském úřadě setkání ředitelů a jejich zástupců ze všech lyských škol s představiteli našeho města.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Střední školy oděvního a grafického designu. Vycházejícím žákům ze ZŠ B.Hrozného byly pamětní listy města předány v zámecké kapli.

V obřadní síni bylo přivítáno 53 nově narozených občánků města.
Úsek památkové péče:

V roce 2014 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR - Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a programu Podpora obnovy kulturních památek na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu.

Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 1.115.000,- Kč. Z této dotace se hradila další etapa obnovy měšťanského domu čp. 177 (Jednoty) ve výši 40.000,- Kč, město poskytlo 144.000,- Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem na restaurování sochy sv. Augustina z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z Programu regenerace se zafinancovala částka 40.000,- Kč, z rozpočtu města 56.000,- Kč.

Z daného programu se také hradila oprava horní a střední části klášterních teras. Jednalo se již o IV. etapu obnovy této náročné akce jak po stránce finanční, tak i stavební, a to částkou 1.035.000,- Kč, z rozpočtu města 1.745.992,- Kč.

Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (zkráceně „Program ORP“) jsme získali 145.000,- Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Dotace byla rozdělena na restaurování kapličky sv. Václava se sochami andělů - anděla Blažené/Radostné a Žalostné smrti. Z programu bylo hrazeno 81.000,- Kč, z rozpočtu města 9.500,- Kč. Zbývající část ve výši 64.000,- Kč byla poskytnuta spol. Zámek Bon Repos, s.r.o. na další etapu restaurování kapličky sv. Simeona v obci Stará Lysá, podíl vlastníka činil 64.800,- Kč.

V roce 2014 byl zrestaurován kříž Ve Skále (u sportovního areálu). Celá akce obnovy byla hrazena z rozpočtu města částkou ve výši 19.435,- Kč. Současně byly z rozpočtu města zrestaurovány pomníky na hřbitově - Rudé armády ve výši 17.135,- Kč a pomník obětem II. světové války za 16.905,- Kč.

V loňském roce došlo dále k sejmutí sochy „Tančící“ ze sídliště z důvodu havarijního stavu tohoto sousoší, které bylo transferováno do depositu městského úřadu. Náklady na tuto akci činily 16.905,- Kč.

V témže roce byly betonové vázy, původně osazené na zámecké zdi a v rámci restaurování uložené v depositu MěÚ, transferovány a instalovány v zámeckém parku. Město v rámci pravidelné údržby kamenného díla pokračovalo v konzervaci soch ze zámeckého parku.

V  roce 2014 byl vypracován restaurátorský záměr na dokončení sochařské a dekorativní výzdoby z ohradní zámecké zdi akademickým sochařem Vojtěchem Adamcem. Byla vyhotovena projektová dokumentace – návrh kovových vrat (do zásobní zahrady v zámeckém parku). Projekt vypracovala společnost AGORA, arch. a stavební ateliér Liberec, s.r.o. a rovněž byla zahájena I. etapa prací, která se týkala „Aktualizace Programu regenerace MPZ Lysá nad Labem“, kterou zpracovává Ing. arch. Jitka Brychtová.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 7 rozhodnutí na kulturní památky, 13 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 15 závazných stanovisek dle § 149 správního řádu, 2 rozhodnutí o příspěvku na obnovu kulturní památky, 3 závazná stanoviska a 38 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů – Program regenerace a Program „ORP“.

Celkově se město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 1.450.000,- Kč.Úsek sociálních věcí a zdravotnictví

Město Lysá nad Labem se v roce 2014 zapojilo do projektu „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany v rámci výzvy C2“, která se zaměřuje na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční dotace byla poskytnuta pro realizaci grantového projektu s názvem: „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Lysá nad Labem“ a to na období od 01.02.2014 do 30.06.2015. Díky této finanční dotaci bylo navýšeno personální obsazení odboru o dvě pracovnice.

Velmi výraznou změnou ve fungování odboru byla novelizace některých zákonných norem např. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních atd. Nejvýraznější změnou bylo zavedení do praxe nového občanského zákoníku, který velmi podstatně navýšil práci pracovníků sociálně-právní ochrany. Největším úkolem pracovníků odboru v roce 2014, kromě péče o děti a jejich rodiny, bylo vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany, které hodnotí např. místní a časovou dostupnost, prostředí a podmínky, informovanost o výkonu, personální zajištění, profesní rozvoj zaměstnanců atd., a které jsou pro všechna pracoviště sociálně-právní ochrany závazné od 01.01.2015.
Náplní práce sociálních pracovníků obce je sociální práce s občany. Mezi nejdůležitější formy této práce patří zejména poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé sociální situace nebo k jejímu předcházení, vyhledávání občanů, kteří takovou pomoc potřebují, práce s těmito občany a spolupráce s institucemi poskytujícími sociální služby.

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

V roce 2014 bylo v evidenci odboru celkem 1574 spisů rodin s trvalým pobytem a 160 spisů rodin s faktickým pobytem ve správním obvodu MěÚ v Lysé nad Labem. Pracovníci zdejšího odboru se zúčastnili 403 soudních jednání ve věci výchovy a výživy dětí před a po rozvodu, soudních jednání trestního senátu a dalších soudních jednání v zájmu nezletilých dětí, kde byli ustanoveni kolizním opatrovníkem. K 31.12.2014 bylo v našem správním obvodu umístěno 24 dětí v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Za rok 2014 byly na žádost odboru vydány Okresním soudem v Nymburce 2 předběžná opatření dle ust. § 452 odst. 1 Zákona č. 292/2013 Sb., zvláštní řízení soudní, kdy je dítě ohroženo na zdraví či životě, nebo je závažně narušen nebo ohrožen jeho příznivý vývoj. Pracovníci odboru během roku asistovali orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii ČR) u případů domácího násilí, u kterého byly přítomny nezl. děti, u případů, kdy došlo k vykázání jednoho z rodičů ze společného obydlí. Rovněž spolupracovali u případů, kdy došlo k tělesnému týrání dětí, popřípadě, kdy došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte nebo se jednalo o zanedbávání dětí. Na konci roku 2014 bylo zdejším odborem evidováno 25 pěstounů, v pěstounské péči je do současné doby umístěno 24 dětí.

Nelze opomenout, že pracovnice sociálně-právní ochrany dětí věnovaly spoustu času rodinám, které se ocitly v obtížné finanční situaci, která měla za následek rostoucí dluhy na nájemném. Toto se týká zejména města Milovic. Těmto rodinám byla nabídnuta veškerá možná pomoc spočívající v sociálním poradenství, spolupráci s firmami zabývající se správou nemovitostí, spolupráci s Odborem správy majetku města a městským právníkem.Úsek sociálně-právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež
V roce 2014 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 53 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole, útěků z domova, užívání OPL (omamných psychotropních látek a jedů) atd. Z celkového počtu 53 dětí jde o 20 nezletilých, dětí do 15 let a 33 mladistvých, 15-18 let, 14 dívek a 39 chlapců. Ve srovnání s rokem 2013 nedošlo k navýšení, ale bohužel ani k snížení trestné činnosti. Za rok 2013 byly evidovány 4 děti, které spáchaly protiprávní čin, v roce 2014 to bylo dětí 5, lehce se snížil počet dětí řešených na přestupkových komisích z 10 dětí v roce 2013 na 6 dětí v roce 2014. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 53 dětí jich 67,9 % bydlí v Milovicích, 20,8 % v Lysé nad Labem a 11,3 % zbývá na děti z ostatních obcí v místní příslušnosti MěÚ Lysá nad Labem.
K zamyšlení je srovnání počtu dětí evidovaných kurátorem pro děti a mládež dle jejich bydliště od roku 2010.
Bydliště / rok

Milovice

Lysá nad Labem

Ostatní obce

2010

54, 65

37,21

8,14

2011

54,78

37,39

7,83

2012

53,76

37,64

8,6

2013

60,7

32,8

6,5

2014

67,9

20,8

11,3

počty uvedeny v %
V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.
Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit, že v roce 2014 byl zaznamenán pokračující nárůst užívání marihuany a metamfetaminu (pervitinu), které jsou v našem regionu bohužel velmi lehce dostupné.
Na závěr je důležité vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.
Přenesená působnost v sociální oblasti

V roce 2014 bylo v rámci sociální práce na obci řešeno cca. 320 případů. Šlo především o zajištění pomoci s vyřizováním osobních dokladů, zajištěním ubytování, řešením záležitostí u soudů, pomoc s vyřizováním dluhů i lékařské péče a vypracování zpráv a posudků. Dále byly řešeny případy exekucí a insolvence u nájemníků bytového fondu měst Čelákovice, Lysá nad Labem a Milovice.

V rámci práce sociálního kurátora, byla osobám ve výkonu trestu a propuštěným z výkonu trestu poskytnuta spolupráce a pomoc celkem ve 148 případech.

Bylo přijato 14 podnětů k řešení přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Všechny přestupky byly řešeny naším úřadem a v 12 případech bylo rozhodnuto o vině a uložení pokut v celkové výši 7 500,- Kč. V souvislosti s agendou přestupků bylo vydáno 98 zpráv o pověsti žadatelů o udělení, nebo prodloužení zbrojního průkazu.
  Odbor rovněž spolupracoval s lékařskými pracovišti při vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

Na úseku samostatné působnosti

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2014 74 žádostí o byty pro jednotlivce a 27 žádostí o byty pro manželské páry.

V případě potřeby pomáhal odbor sepisovat žádosti o umístění v DPS, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů. V r. 2014 byly umístěny 3 osoby do bytů pro jednotlivce a 1 manželský pár do bytu pro manžele.

Pod záštitou tohoto odboru pracovala sociální a zdravotní komise, která měla 8 členů. Členové komise se pravidelně scházeli 1x měsíčně. Společně s odborem projednávali žádosti o finanční příspěvky z Charitativního fondu, umístění žadatelů do DPS, záležitosti týkající se dětí, seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů. Materiály pak odbor dále zpracovával pro jednání rady města. Radě města bylo v r. 2014 předloženo 27 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně. Rozpočet Charitativního fondu byl v r. 2014 ve výši 100.000,00 Kč a byl zcela vyčerpán.

Odbor rovněž pracoval s rozpočty Klubu důchodců v Lysé nad Labem a v Litoli, rozpočty byly zcela vyčerpány. Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 3.300,00 Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. Byl vypraven 1 sociální pohřeb. Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepisoval žádosti a vypracoval celkem 4 rozhodnutí o ustanovení příjemce dávky důchodového pojištění a 1 rozhodnutí o zrušení.

V roce 2013 byl zřízen nový Sociální investiční fond, který byl založen na podporu investičních akcí sociálního charakteru zhotovených v Lysé n. L. Pro tuto organizaci byla v rozpočtu pro rok 2014 stanovena částka k čerpání ve výši 410.000,00 Kč. Odbor měl k dispozici ještě zbývající částku z roku 2013 ve výši 385.000,00 Kč. Obě tyto částky byly v roce 2014 převedeny do rozpočtu města na rok 2015 na položku vybudování výtahu ve Vichrově vile v Masarykově ulici. Spolu s dalšími finančními prostředky města se jedná celkem o investiční akci za cca 1.600.000,00 Kč.

Odbor spolupracoval s některými občanskými sdruženími, které působí v našem regionu, především s Centrem sociálních a zdravotních služeb, o.p.s. Poděbrady a Fokusem Mladá Boleslav.

Na úseku samostatné působnosti pro sociální věci bylo provedeno v roce 2014 cca 130 místních šetření.


V listopadu 2014 byla podepsána smlouva o spolupráci Města Lysá n. L. a firmy MS development s.r.o. Jedná se o výstavbu bytů pro seniory a zajištění jejich obsazení v domech Rozmarýna a Šalvěj v rámci projektu Zahrada v Lysé nad Labem. Město Lysá n. L. tímto poskytuje občanům možnost zajistit si bydlení a pomáhá uspokojit nevyřízené žádosti o byty pro tuto skupinu obyvatel. Odbor přijímá žádosti o tyto byty a poskytuje základní informace.
Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová, vedoucí odboru
Odbor životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále odbor životního prostředí vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím staveb, v roce 2014 bylo předloženo 181 projektů, vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a dalším záměrům, které by mohly mít nebo mají vliv na životní prostředí. Dále bylo zpracováno 26 závazných koordinovaných stanovisek.

V působnosti odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. v roce 2014 řešila jako stěžejní dokumenty k ochraně přírody a krajiny územní plány obcí Lysá nad Labem a Milovice. V rámci závazných stanovisek ke změně krajinného rázu byl vydán celkem 1 nesouhlas a 2 souhlasy. Významné krajinné prvky byly řešeny v 5 kladných a 2 záporných stanoviscích. V rámci poškození životního prostředí nebyly výjimečně řešeny přestupky ani správní delikty (dočasně snížená ochrana dřevin rostoucích mimo les). Dále bylo vydáno 1 rozhodnutí o zvláštní ochraně ptáků (kormoráni) a 1 souhlas k činnosti v ochranném pásmu památného stromu. Ve věci kácení dřevin vydáno 9 rozhodnutí ke kácení, 7 nesouhlasů ke kácení dřevin, 8 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby. Bylo prověřeno 26 oznámení o pěstebním kácení dřevin a 14 oznámení o havarijním kácení. Výrazně nižší počet rozhodnutí o povolení kácení byl zapříčiněn novelou zákona, kdy bylo dočasně na soukromých zahradách možné kácení dřevin bez povolení.

Týrání zvířat – zákon č. 246/1992 Sb. v roce 2014 bylo rozhodnuto o 3 přestupcích.

Ochrana ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb.

V roce 2014 si již většina provozovatelů zvykla na novou úpravu legislativy ochrany ovzduší. Díky ní zdejší úřad kontroluje provoz nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, a proto řešil 8 stížností, které se mnohdy týkali šíření zápachu a 1 postoupení přestupku od Městské policie. Většina těchto šetření byla řešena pouhou domluvou, případně byla dojednána náprava, ovšem ve třech případech byla uložena pokuta. Dále v rámci této agendy bylo vydáno 26 závazných stanovisek.

Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb.

V roce 2014 prodělala odpadová legislativa značné změny, proto bylo zapotřebí tyto konzultovat s obcemi. Dále bylo provedeno 94 kontrol v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Bylo řešeno 7 stížností ohledně nakládání s odpady, bylo zpracováno 1454 evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů. Dále bylo vedeno 5 správních řízení ohledně porušení zákona o odpadech. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI.

Lesní zákon č. 289/1995 Sb.: Správní orgán vedl 16 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v ochranném pásmu lesa, byly vydány dva odklady z doby zalesnění a zajištění porostů a jedna výjimka z velikosti holé seče. Správní orgán vedl jedno prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa jedno řízení o dočasném odnětí z pozemků určených k plnění lesa. Dále byly ve správním řízení uděleny tři výjimky z provádění těžby v porostech mladších osmdesáti let. Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.: Bylo vydáno 200 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, čtyři lovecké lístky. V roce 2014 bylo vedeno šest řízení o vydání souhlasu s mimořádným lovem zvěře a to jedno řízení z důvodu výcviku lovecky upotřebitelných psů, jedno řízení z důvodu pořádání podzimních zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů, jedno řízení o povolení lovu na nehonebním pozemku a tři souhlasy s lovem bez vypracování plánů (2x černá zvěře, 1x mufloní zvěř). Správní orgán vedl jedno správní řízení ve věci omezení vstupu do částí honitby v době kladení jedno řízení o změně plánu lovu černé zvěře. Dále byla řešena jedna stížnost a schváleno jedno zařízení k chovu zvěře v zajetí. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady proběhla v rámci výstavy NATURA VIVA 2014 hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s výstavou trofejí.

Rybářství - zákon č. 99/2004 Sb.: Celkem bylo vydáno 122 státních rybářských lístků. Od 1. 9. 2012 přešla na obecní úřad obce s rozšířenou působností agenda přestupků na úseku rybářství z Krajského úřadu. Zatím nebyly žádné přestupky na úseku rybářství projednávány. Vodní zákon č. 254/2001 Sb.: Vodoprávní úřad přijal celkem 267 podání pro vodoprávní řízení. Bylo vydáno 6 stavebních povolení – vodovod, kanalizace, 23 stavebních povolení a povolení nakládání s vodami – studny, DČOV, dešťové kanalizace, vsaky, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, 2 dodatečná stavební povolení a nakládání s vodami na studny, 1 veřejmoprávní smlouva, 1 prodloužení platnosti povolení zkušebního provozu, 4 prodloužení platnosti stavebních povolení a povolení nakládání s vodami, 1 prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami, 8 samostatných rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami – odběry vod ze studní, 3 souhlasy s realizací DČOV dle § 15a odst. 4 vodního zákona, 14 souhlasů se stavbou v záplavovém území dle § 17 vodního zákona, 1 kolaudační rozhodnutí, 32 kolaudačních souhlasů, 3 schválení havarijních plánů čerpacích stanic PHM, 43 závazných stanovisek dle § 104 odst. 9 vodního zákona, 4 vyjádření dle § 18 vodního zákona, 1 rozhodnutí o schválení manipulačního a provozního řádu. Na správních poplatcích bylo vybráno 55.900,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/92 Sb.: Bylo vydáno 32 závazných stanovisek - souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů, komunikací, zpevněných ploch, 3 souhlasy s vedením podzemní trasy.
Městská policie Lysá nad Labem

Bc.Luděk Přibyl, ředitel
V roce 2014 strážníci Městské policie řešili celkem 22.182 událostí. Z toho bylo 2.801 přestupků řešeno v blokovém řízení, 16 101 přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu (14.084 radar Starý Vestec). Dále bylo Policii ČR oznámeno 22 důvodných podezření ze spáchání trestného činu a u 18 osob bylo zjištěno podezření z řízení pod vlivem alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky. Rovněž bylo v roce 2014 zadrženo 7 pachatelů trestných činů, zjištěno 8 vraků vozidel a 3 černé skládky.
Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 52 osob. Ve spolupráci s Policií ČR bylo řešeno 214 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 47 doporučených dopisů a dále bylo provedeno 84 prověrek k trvalému pobytu. Při výkonu služby bylo zkontrolováno 253 podezřelých osob a městským kamerovým dohlížecím systémem bylo zjištěno a objasněno 37 případů porušení zákona. Rovněž strážníci zjistili 68 závad na veřejném osvětlení, 92 závad na dopravním značení a 36 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna firma Václav Bílek, na závady dopravního značení upozorněn Odbor správy majetku a investic Města Lysá n.L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 119 psů a koček.

Při výkonu služby byla devíti majitelům psů uložena bloková pokuta za znečištění veřejného prostranství . Jedná se o dlouhodobě problematický jev , při kterém je bohužel problematické dokazování přestupku konkrétnímu pachateli.
Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany (PCO), který monitoruje 95 objektů (školy, podniky, prodejny, rod. domy) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. Začátkem roku 2014 došlo v Lysé nad Labem k  mimořádné události. Jednalo se o udušení dvou osob zplodinami hoření, v oblasti Šibeniční vrch.
Stávající počet strážníků je stanoven na 14 + 1. V  roce 2014 byl faktický stav 13+1. Jedno místo zůstává neobsazeno z ekonomických důvodů, vzhledem k finanční nákladnosti na vyškolení, vystrojení, vybavení a platové náklady na jednoho strážníka .
Bc.Luděk Přibyl

velitel městské policie

Strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A – Byšičky,Dvorce

Ing. Moravec

B - Litol II.

Kačík

C - Litol I.

Štusová

D - Lom

Rohlík

E - Sídliště

Ambrož

F - město – střed

Kaplan

G - Kačín

Vykydal

H -zámek

Skořepa

I - Školní nám.

Zitová

J - Poděbradova

Bc.Zita

K - Havlíčkovo nám.

Frank

L - nádraží

Bc. Černý

M – Litol I./1

neobsazenoRozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny.

Rozpočtové příjmy za rok 2014:

Uložené blokové pokuty celkem: 299.600,- Kč

Z toho pokuty nezaplacené k  31.12.2014 za 20.700,- Kč - vymáháno formou exekuce finančním odborem MěÚ Lysá n.L. a  upomínkou ze strany MěP Lysá n.L.

Pult centrální ochrany: 319.000,- Kč

Příjmy celkem 618.600,- Kč
Rozpočtové výdaje za rok 2014:

Stav k 01.12.2014

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis.  Oděvy100


  Knihy a tisk30


  Drobný hmotný majetek

  140


  Materiál40


  Pohonné hmoty100


  Služby telekomunikací
39


  Služby peněžních ústavů pojištění

10


  Školení a vzdělávání
14


  Nákup služeb30


  Opravy a údržba58


  Ceniny10


  Platy zaměstnanců
4334


  Povinné zdravotní pojistění
390


  Povinné sociální pojištění
1082

Celkem6377

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. V roce 2014 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům byla upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného pořádku v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům. Tyto nedostatky jsou přetrvávajícího charakteru.

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) je na velmi dobré úrovni. Městská policie spolupracovala ve 103 případech s hasiči (Sbor dobrovolných hasičů Lysá n.L., Hasičský záchranný sbor Nymburk ) a ve 162 případech s Policií ČR. Jedná se o spolupráci zejména při zajištění místa činu krizových situací, jako jsou např. požáry, dopravní nehody, pátrací akce, škodní události se škodou značného rozsahu, apod.
Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpečnosti silničního provozu a protidrogové prevence, a to zejména formou komunikace s občany. Dále provádíme zvýšenou kontrolu krizových míst a postupování zjištěných poznatků kompetentním orgánům. V rámci prevence kriminality bylo ve spolupráci s OO PČR Lysá nad Labem a SDH Lysá nad Labem uspořádáno na školním hřišti v  Lysé nad Labem „Setkání se složkami IZS“. V roce 2014 provedli strážníci městské policie spolu s příslušníky Policie ČR besedy ve všech mateřských školách v Lysé nad Labem. V měsíci prosinci proběhly na základních školách besedy o nebezpečnosti zábavné pyrotechniky, které byly pořádány ve spolupráci s pyrotechnikem p. Cézou. Dále byly provedeny besedy se seniory, a to se zaměřením na téma „Bezpečné stáří“. Tyto besedy se každý rok periodicky opakují.
V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz internetové stránky Městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět více o činnosti městské policie a zároveň zde zjistí, do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště, který strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj. Rovněž je zde prováděna pravidelná aktualizace novel a doplnění zákonů souvisejících s bezpečností ve městě.
Protidrogová politika je ze strany městské policie plněna hlavně v oblasti primární prevence, kde se společně s PČR účastníme zejména besed ve všech školních zařízeních v Lysé nad Labem. V oblasti terciální prevence spolupracujeme s terénními pracovníky o. s. Laxus , K – centrum Nymburk. Při setkáních se navzájem informujeme o místech, kde se scházejí drogově závislé osoby a o stavu drogové scény ve městě. Městská policie Lysá nad Labem rovněž zajišťuje sběr použitého injekčního materiálu, který je odhozen na veřejném prostranství . 
Vytvořeno 20.7.2022 12:00:16 | přečteno 43x | jiri.virava
load