Zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2013

Zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2013

 

Obsah:

Ohlédnutí za rokem 2013

Činnost městského úřadu
Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční
Odbor správy majetku a investic

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury

Odbor sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Městská policie


Ohlédnutí za rokem 2013

Mgr.Jiří Havelka, starosta města
Vážení spoluobčané,
opět je jeden rok za námi a my vám předkládáme výroční zprávu o činnosti Městského úřadu v Lysé nad Labem za rok 2013. V loňském roce se ve městě začalo realizovat několik velkých investic a pokračovaly investice z předchozích let. Namátkově vybírám rekonstrukci školního hřiště, výstavbu komunikací Lom a Lipová. Byla dokončena i výstavba kanalizace v okrajových částech města a rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod. Došlo k rozšíření čekárny chirurgické ambulance. Městské kino bylo plně digitalizováno, takže umožňuje promítání v digitálním standardu. Pokračovala také obnova klášterních teras. Proces jejich obnovy je rozfázován do pěti etap, v roce 2013 jsme ukončili druhou etapu. Průběžně pokračují rekonstrukce ve školách a školkách. Na většinu výše uvedených investic jsme získali značné dotace z fondů Evropské unie a národních fondů. Dalším velkým úkolem, který nás provázel celý rok 2013 a který nás bude provázet i rokem 2014, je schvalování nového územního plánu města. V letošním roce se předpokládá jeho definitivní schválení a více než pětiletá práce na tomto dokumentu bude zakončena. V roce 2013 došlo také k výkupu pozemků pod budoucím severojižním obchvatem za částku cca 2,5 mil. Kč. Přestože se nám nepodařilo postoupit v jednáních o pokračování obchvatu města, rozhodla se Rada města ve výkupech či případných směnách pozemků pokračovat i v letošním roce. Rada i nadále hledá možná řešení jak, situaci kolem obchvatu co nejdříve odblokovat. Doufám, že vám tato výroční zpráva poskytne přehled o činnosti státní správy a samosprávy za uplynulý rok. Jak se sami dočtete, činnost úřadu je velmi rozmanitá. Přeji Vám vše nejlepší do nového roku 2014.
Činnost městského úřadu v roce 2013

Ing.Miloš Dvořák, tajemník
Úřad plnil úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. V průběhu roku se uskutečnila řada externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk, proběhl také tradiční audit hospodaření města. V činnosti úřadu nebyly shledány nedostatky. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Organizační uspořádání úřadu během roku 2013 nedoznalo změn. Pokračovalo působení Úřadu práce ve dvou kancelářích ve II. patře úřadu a ÚP se podílel na úhradě části odpovídajících provozních nákladů.
Členění úřadu na odbory: Stav k

Název 31.12.13 Vedoucí Kancelář městského úřadu 1+7 Ing.Miloš Dvořák Odbor vnitřních věcí 1+6 Irena Šťastná Odbor finanční 1+5 Ing.Ivana Polenová Odbor správy majetku 1+8 Ing.Vladimír Kopecký Stavební úřad 1+5 Ing.Jiřina Čížková Odbor obecní živnostenský úřad 1+3 Ing.Světlana Daňková Odbor dopravy 1+9 Ing.Alena Novotná Odbor životního prostředí 1+4 Miluše Pilařová Odbor školství, sociálních věcí 1+10 PaedDr.Věra Bodnárová zdravotnictví a kultury

V průběhu roku 2013 došlo k následujícím změnám v personálním obsazení: na konci I. čtvrtletí odešla do důchodu paní Alena Šmídová (agenda pozemků) z odboru správy majetku a investic. Po výběrovém řízení, do něhož se přihlásilo 13 uchazečů, ji nahradila paní Jana Javorčíková. Velký zájem (33 uchazečů) byl o uvolněné místo ve finančním odboru v pokladně. Paní Alenu Kopeckou (která v dubnu přešla pod odbor dopravy, agenda přestupků) nahradila paní Darina Košvancová. Jen o trochu menší zájem (29 uchazečů) byl o uvolňované místo matrikářky po paní Květoslavě Valterové, která odchází do důchodu koncem ledna 2014. Na prvním místě se umístila paní Eliška Landová, která tak uvolnila místo na živnostenském úřadě. O něj pak byl rekordní zájem, přihlásilo se 36 uchazečů. Vítězem se stala paní Alena Myškovská, která nastoupila od listopadu 2013. Posledním vyhlášeným výběrovým řízením byla nabídka 2 pracovních míst na referenty sociálně-právní ochrany dětí, a to do června 2016. Prostředky na ně jsou získány z dotace z prostředků EU. Pohovory budou probíhat v lednu 2014.

Na stavební úřad se v srpnu 20132 vrátila po mateřské a rodičovské dovolené paní Ing. Markéta Kučerová. Jejím příchodem skončil pracovní poměr – zástup za mateřskou – paní Ing. Martině Obejdové, která převzala „štafetu“ mateřské dovolené.

Obsluha kontaktního pracoviště Czech POINTu byla třetím rokem zajišťována v sekretariátu starosty, kde ji vykonávala paní Jana Javorčíková a od II. čtvrtletí sl. Mgr. Petra Nováková. Náhradní pracoviště je zřízeno na odboru vnitřních věcí – paní Mgr.Ludmila Procházková.
Zkoušky uchazečů o řidičský průkaz byly zajišťovány dvěma zkušebními komisaři – vlastním komisařem panem Karlem Kuřátkem a na smlouvu panem Petrem Rychtářem z Kolína, který se věnuje motocyklistům.
Pokračovala činnost stacionárního radaru ve Starém Vestci. Průměrný měsíční počet přestupků se od roku 2012 mírně snížil a v roce 2013 dosahoval zhruba 2000 přestupků měsíčně. Z důvodu složitého zpracování přestupků bylo proto zřízeno nové pracovní místo referenta pro přestupky v dopravě, které se obsadilo od dubna 2013.
V průběhu let 2011 - 2012 probíhal projekt „Zvýšení kvality řízení a efektivnosti Městského úřadu Lysá nad Labem“, financovaný z 85% z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celková výše dotace je 4 mil. Kč a projekt byl fakticky ukončen v září 2012. Teprve v listopadu 2013 se podařilo projekt dokončit i účetně a město získalo od MVČR poslední část dotace 1 mil. Kč. Úspěchem bylo také finanční uzavření projektu Technologického centra, kdy město obdrželo dotaci 1,9 mil. Kč.
Činnost projektového manažera byla v roce 2013 vykonávala paní Olga Vlastová, MSc. Za uvedené období byly uzavřeny 3 smlouvy o dílo, 1 smlouva o řízení projektu, 2 dodatky, 7 objednávek, 2 smlouvy na dotaci.
Celkem byla vypsána 3 výběrová řízení dle směrnice města na zakázky do 3 mil. Kč. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek byla vypsána jedna zakázka jako zjednodušená veřejná zakázky do objemu 10 mil. Kč (Rekonstrukce varny ve školní jídelně Scolarest).

Bylo podáno celkem 5 žádostí o správních řízeních v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče.

Zároveň pokračovala spolupráce projektového manažera s Mikroregionem Polabí na akci „Skupinový vodovod pro obce Přerov n.L., Semice a Bříství“ (komunikace ohledně dotace ze SFŽP, výběrová řízení na koordinátora projektu a zadavatelskou činnost) a na akci „ Odkanalizování obcí Starý Vestec a Bříství “ (výpomoc s administrativou).

V rámci dotačních programů projektový manažer získal dotaci ze dvou operačních programů:

z OP životního prostředí:

Přeměna okolí MŠ Dráček na případní zahradu, Lysá n.L. (dotace 2,864 mil. Kč)

Snížení energetické náročnosti Masarykovy školy Lysá n.L. (dotace 5,044 mil. Kč)

z Regionálního OP:

Rekonstrukce místní komunikace na Staré vsi a Dolejší (dotace 7,410 mil. Kč)

V rámci přidělených dotací projektový manažer provedl řádné monitorovací zprávy za každé čtvrtletí u akcí: Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ J.A.Komenského a Územní plán. V rámci kapitoly Vodního hospodářství byla zajišťována tato akce: Intenzifikace ČOV – náklady 53 mil. Kč – 2013 zkušební provoz.

V rámci kapitoly Kultura a tělovýchova byla zajišťována akce: Rekonstrukce školního hřiště – náklady 14,200 mil. Kč.
K činnosti Kanceláře MěÚ patří rovněž poskytování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města pana JUDr.Petra Drábka. V průběhu roku 2013 pokračovalo jeho působení během dvou dnů v týdnu (v úterý a ve středu) v celkovém rozsahu 6 hodin. Pan JUDr. Drábek poskytuje bezplatné právní konzultace pro občany města a tato služba je veřejností významně využívána.
Jednou z činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Tuto činnost vykonává jeden referent – pan Petr Blecha. Úkoly krizového řízení v roce 2013 byly zaměřeny na zpracování nových Katalogových listů včetně nahlášení splnění úkolu na KÚ. Referent se zúčastnil pravidelných porad pořádaných KÚ, HZS a SSHR (celkem se jednalo o 6 dnů porad). V měsíci září se referent KŘ zúčastnil Mezinárodní konference “Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací“ na Univerzitě Tomáše Bati, fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti v rozsahu 2dnů.

Cvičení se SSHR a KÚ absolvoval v roce 2013 dvakrát, a to na jaře a poté na podzim vždy s výsledkem – splnil (celkem 7 dní cvičení). Dále se podílel na kontrole obce, kde spolu s HZS kontroloval její připravenost na mimořádné události. V roce 2013 byla zkontrolována obec Stratov. Nebyly zjištěny vážné nedostatky.

Referent průběžně po celý rok aktualizoval spojení a personální obsazení všech krizových pracovišť a výsledky hlásil na HZS Nymburk, KÚ a HZS Stč. kraje. Kromě výše uvedených činností referent absolvoval další školení pořádaná na KÚ a to: školení IS ARGIS (1den), školení IS KRIZKOM (1 den), školení obsluhy systému ECC NSRK CLIENT PLUS (1 den).
Kancelář MěÚ mimo jiné zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou.

Po dohodě s odborem školství, sociálních věcí a kultury byl nahrazen starý nevyhovující software pro Evidenci sociálních agend za novou aplikaci firmy Yamaco. Data z původního programu byla převedena, nová aplikace má vazbu na Základní registry, umožňuje elektronické podepisování dokumentů, zbývá dořešit vazbu na Spisovou službu.

V aplikaci SDP2 na Evidenci dopravních přestupků z radaru došlo k vylepšení vazby na Spisovou službu a Evidenci pohledávek DDP a tím k zefektivnění práce s touto agendou na Odboru dopravy.

Databáze Evidence plátců za odpady v aplikaci DDP byla uvedena do aktuálního stavu a byly nastaveny postupy, jak tento stav udržovat. Zbývá dořešit poplatky za neobydlené domy a byty. Na doporučení pana starosty je třeba vytvořit interní směrnici, která bude řešit vymáhání dluhů a vracení přeplatků.

Byly aktualizovány dokumenty ISVS dle stávajícího stavu. V roce 2014 končí platnost atestu pro dlouhodobé řízení ISVS a proběhne nová atestace ISVS dle zákona 365/2000 Sb.

Na pokladně byl nainstalován platební terminál a propojen na program Pokladna. Po 2 měsíčním zkušebním období se ukázalo, že platební terminál žádným výrazným způsobem pokladnu nezatěžuje.

Aplikace T-WIST REN byla rozšířena o možnost ověření parcel a budov pomocí webových služeb dálkového přístupu. To umožnilo, mimo jiné, zefektivnění práce při přihlašování občanů k TP.

Kancelář městského úřadu, na požadavek zastupitelstva, vypsala veřejnou zakázku na dodávku a implementaci Klikacího rozpočtu. Aplikace je připravena a po uzavření roku 2013 a importu dat bude přístupná z webových stránek města.

Po obdržení informace od dodavatele o ukončení podpory aplikace Právní infodisk, bylo třeba nahradit stávající aplikaci novou. Vedením města byl vybrán systém právních informací CODEXIS ONLINE za zvýhodněných podmínek i pro obce Mikroregionu Polabí. K realizaci dojde začátkem roku 2014.

Koncem roku byl rozšířen systém T-WIST o aplikaci Evidence smluv, který by měl sloužit k přehledné evidenci veškerých smluv. Aplikace umožňuje evidovat veškeré dodatky ke smlouvám, přikládat naskenované smlouvy a vyhledávat dle mnoha kritérií. Do budoucna je možnost zveřejňovat smlouvy na webu města. Data z původní aplikace budou převedena a bude umožněno doplnit historické smlouvy, které nebyly evidovány v původní aplikaci. Obdobně jako Spisová služba bude tato aplikace k dispozici i obcím Mikroregionu Polabí.

V listopadu byla vypsána veřejná zakázka na dodávku virtualizace desktopů z důvodu potřeby řešit na Městském úřadě Lysá nad Labem staré PC s operačním systémem MS Windows XP, kterému končí podpora. Technologie virtualizace desktopů umožňuje sjednocovat a usnadňovat správu desktopů, aplikace a data spravovat centrálně a zvyšovat tak bezpečnost dat. Dále se výměnou starých PC za méně energeticky náročné terminály sníží provozní náklady. Začátkem roku bude domluven termín na implementaci a školení virtualizace.

Začátkem roku byly implementovány nové webové stránky Mikroregionu Polabí.

V rámci tvorby webových stránek pro Mikroregion byla zaměřena pozornost i na stávající řešení stránek Města Lysá nad Labem a po zhodnocení poměru cena dodaná hodnota, bylo rozhodnuto vydat se cestou použití OpenSource CMS s implementací na vlastní webhosting. Při nastavení CMS bude více než doposud zaměřena pozornost na vytvoření a podstatného rozšíření části webových stránek o informace potřebné v běžném životě občanů města. Testovací souběh a následné samostatné spuštění stránek bude probíhat začátkem roku 2014.

Hlavními cíli v rámci snižování nákladů za telekomunikační služby byly jak úspory v cenách veškerých telefonních přípojek, tak v cenách samotného hovorného. Stávající digitální přípojka 2MBL se nahradila modernější a levnější přípojkou VDSL. S touto změnou technologické platformy se vyměnily analogové telefonní přístroje za VoIP telefony (72 ks). Nyní využíváme služeb virtuální ústředny u poskytovatele telekomunikačních služeb. Tím máme zaručen aktivní dohled a servis v případě výpadků nebo poruch zařízení (SLA, max. délka poruchy 12 hod.). Veškerá telefonní čísla zůstala zachována (325 510 2xx). U hovorného se snížila cena při množstevní slevě na 0,60 Kč při volání do pevných sítí a 1,21 Kč při volání do mobilních sítí.

V roce 2013 byla pořízena tato technika:

Tiskárna OKI – náhrada na odboru dopravy za nefunkční

Pracoviště (PC, monitor, tiskárna) pro dalšího pracovníka přestupků na odboru dopravy

3 ks Tiskárny HP LJ Pro 400 – náhrada za zastaralé

Dataprojektor, plátno a notebook – nové vybavení do velké zasedací místnosti

Notebook - náhrada za nefunkční

4 ks tenkého klienta pro virtualizaci

2 ks switch – telefonní ústředna.
Zkušební komisař provedl 286 řádných zkoušek z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění a 154 opakovaných zkoušek. Na poplatcích bylo vybráno 244.200,- Kč. U řádných zkoušek byla úspěšnost uchazečů 68,2 %. Zkušební komisař provádí i přezkoušení odborné způsobilosti při vrácení řidičského oprávnění – za rok to bylo 10 zkoušek řádných a 3 zkoušky opakované. Zkušební komisař kromě uvedeného zahájil 1 kontrolu v rámci státního dozoru.
Uchazeči o řidičské oprávnění jsou připravování v 8 aktivních autoškolách, z toho 1 vznikla a 1 zanikla.
V agendě dluhů bylo evidováno 243 případů, předaných exekutorovi v úhrnné výši 1.691.134,- Kč. Počet případů k vystěhování činil 4 případy, dlužníků předaných k exekuci bylo za celý rok 219.Podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva města jsou již několik let připravovány v elektronické podobě. V papírové podobě se tiskne pouze 1 originální výtisk pro podpisy a archivaci a členové rady a zastupitelstva pracují pouze s elektronickou verzí. V závěru roku došlo k obnově projekční techniky ve velké zasedací místnosti, a tak se zlepšil komfort přítomných zastupitelů a občanů při sledování podkladových materiálů.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Finanční výbor řídí s přehledem pan Ing. Miroslav Firman. V činnosti výboru jsou patrné jeho odborné znalosti, což se odráží v kvalifikovaných návrzích pro jednání zastupitelstva města. Práce FV je dlouhodobě stabilní. Kontrolní výbor pracuje pod vedením předsedy pana Tomáše Sedláčka. V roce 2013 došlo k několika obměnám ve složení výborů, což je vždy schvalováno zastupitelstvem.

Úroveň práce komisí – poradních a iniciativních orgánů rady města - tradičně odráží aktivitu členů. Komise se scházejí v různých periodách a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska komisí při svých pravidelných jednáních. Tradičně dobře pracuje komise stavební, v roce 2013 odvedla velký kus práce při tvorbě nového územního plánu. Pravidelně se schází komise kulturní, bytová, sociální a zdravotní, sportovní. Stagnuje činnost komise dopravně bezpečnostní.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, vedený dlouhodobě panem Josefem Koštířem, druhý pro městskou část Dvorce pod vedením paní Marie Herclíkové. Novinkou z listopadu 2013 bylo zvýšení aktivity obyvatel v chatové oblasti Řehačka, což vyústilo v ustavení třetího Osadního výboru Řehačka, vedeného panem Zdeňkem Drapákem. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepšímu propojení s radou a zastupitelstvem města. V Byšičkách je trvalou prioritou odkanalizování obce a zlepšení podmínek pro život občanů. Ve Dvorcích se aktivita občanů projevuje  pořádáním řady kulturních a společenských akcí a je patrná snaha výboru prosadit některé investiční akce.Odbor vnitřních věcí

Irena Šťastná, vedoucí odboru
Odbor vnitřních věcí zabezpečoval na úseku státní správy především agendu matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a zástup CzechPointu. Na úseku samosprávy zabezpečoval především jednání rady města, zastupitelstva města, provoz podatelny, volby a zveřejňování informací na úřední desce. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní a investiční výdaje ve výši 40.778 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby, investice apod., za celý rok pak byly o cca 851 tis. Kč nižší.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 27.013 přijatých písemností, z toho datovou schránkou přišlo 6.937 písemností, a 120.946 odchozích písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 5.286 písemností, poštou bylo do jiných měst doručeno 20.476 písemností, datovými schránkami 10.225 písemností, vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 130 písemností, zbývající písemnosti byly doručeny jinou bezúplatnou formou. Na poštovném bylo vyplaceno cca 809 tis. Kč.

Z informačního systému evidence obyvatel byly poskytnuty údaje 70 žadatelům. Nazákladě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím ve 46 řízeních zrušen údaj o místě trvalého pobytu 64 občanům vč. dětí, 1 správních řízení bylo zastaveno.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 49 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 44 občanských sňatků a 1 církevní sňatek. Dodatečných zápisů do matričních knih (změny příjmení, rozvody manželství) bylo provedeno 38. Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno celkem 32 žádostí snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, nebo mimo dobu stanovenou radou města, 3 cizincům bylo prominuto předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a 3 občanům ČR bylo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydáno. Svatební obřady se konaly v Lysé nad Labem – v obřadní síni, zámeckém parku, ve Staré Lysé – zámek Bon Repos, v Ostré – Botanicus, v Přerově n.L. - Skanzen. Paní matrikářka vystavila 45 oddacích listů, 49 úmrtních listů a 23 druhopisů matričních dokladů. Podáno bylo 6 žádostí o povolení změny jména a příjmení a přijato bylo 5 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. Bylo sepsáno 63 zápisů o určení otcovství, 5 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně. Před tajemníkem MěÚ Lysá nad Labem bylo složeno celkem 6 státoobčanských slibů.

V roce 2012 bylo ověřeno celkem 1.982 podpisů na listinách a 1.900 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 143.680,-- Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.753 nových občanských průkazů (z toho 160 OP bylo vyřízeno v terénu – věznice, domov důchodců, ústav sociální péče, imobilní žadatelé v místě TP) a 1.441 cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dále bylo vydáno 66 ks občanských průkazů a 84 ks cestovních dokladů bez strojově čitelné zóny. Nahlášeno bylo 431 ztrát (odcizení) občanských průkazů a 80 ztrát (odcizení) a 6 poškození cestovních dokladů. Na správních poplatcích za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 700.150,-- Kč, na blokových pokutách bylo vybráno za 131přestupků 26.500,-- Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 2.977 změn, z toho bylo přihlášeno 1.505 osob, odhlášeno 522 osob, ukončen 1 trvalý pobyt (odchod do ciziny), narozeno 311 dětí, zemřelo 193 osob, uzavřeno 255 sňatků, rozvedeno 190 sňatků.

V minulém roce se odbor zabýval 164 návrhy na projednání přestupků, 11 návrhů bylo postoupeno jinému správnímu orgánu, 41 jich bylo odloženo, 73 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení a 40 přestupků přešlo do roku 2014. Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let bylo spácháno 6 přestupků. Na pokutách bylo uloženo 43.100,-- Kč. Zpracováno bylo 318 pověstí na občany.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 471 písemností.

Prostřednictvím Czech Pointu bylo v době zástupu vydáno 12 ověřených výstupů z katastru nemovitostí, 1 z insolvenčního rejstříku. Z moci úřední bylo provedeno 78 autorizovaných konverzí. Na poplatcích bylo vybráno celkem 950,-Kč.

Rada města se sešla na 24 řádných jednáních a 1 mimořádném jednání v celkové délce cca 103 hodin a přijala 733 usnesení.

Zastupitelstvo města bylo svoláno 10 x a zastupitelé města jednali v celkové délce cca 62,5 hodin.

Odbor vnitřních věcí v roce 2013 zajišťoval dvoje volby, a to volbu prezidenta v lednu a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu.
Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem – k 31.12.2013.
ŽENY přihlášeno 165

narozeno 40

odhlášeno 96

zemřelo 53

celkem 4.507 (4.451 v r. 2012)
MUŽI přihlášeno 152

narozeno 47

odhlášeno 83

zemřelo 43

celkem 4.322 (4.249 v r. 2012)C e l k e m 8.829 (8.700 v r. 2012)
Odbor finanční

Ing.Ivana Polenová, vedoucí odboruRozpočet na rok 2013 byl schválen v zastupitelstvu města dne 19.12.2012. Během roku byl rozpočet několikrát upravován v radě města i v zastupitelstvu. K 31.12.2013 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let ve výši 201 176 tis.Kč a výdaje 179 647 tis.Kč tzn. k 31.12.2013 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 21 529 tis.Kč.

Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let byly splněny na 100,1 % a celkové výdaje na 93,4 % z toho provozní na 96,9 % a investiční na 86,5 %.

Příjmy města se dělí na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Rozpočet daňových příjmů byl splněn na 100,7 %. Velký vliv na plnění tohoto druhu příjmů mají příjmy z výnosu daní nebo podílu na výnosu sdílených daní podle zákona o rozpočtovém určení daní. Finanční úřad pro Středočeský kraj zaslal na účet města v roce 2013 částku 81 332 tis.Kč, v roce 2012 jen 63 321 tis.Kč, v roce 2011 částku 61 372 tis.Kč, v roce 2010 byly daňové příjmy 62 261 tis.Kč. Další významnou položkou je příjem z výherních automatů 7 334 tis.Kč a daň z nemovitosti ve výši 6 299 tis.Kč. Výnos z této daně je 100 % příjmem města.

V roce 2013 bylo vybráno na správních poplatcích 4 106 tis.Kč.

Nedaňové příjmy byly splněny na 99,1 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má příjem z pokut, zejména pokuty za radar. Naopak rozpočtovaný příjem za dopravní pokuty byl splněn na 94,5% a za parkování byl splněn jen na 65 % .

Kapitálové příjmy byly plněny jen na 93,7 %, vliv nemovitosti čp.1517.

V roce 2013 přijalo město dotace, a to neinvestiční ve výši 26 434 tis.Kč z toho na výkon státní správy 16 485 tis.Kč. Další dotace byly na sociálně právní agendu dětí 1798 tis.Kč, dotace na volby 401 tis.Kč, na veřejně prospěšné práce 380 tis.Kč, dotace na lesní správy 162 tis.Kč, doplatek dotace na lidské zdroje a zaměstnanost 1584 tis.Kč, dotace na Program regenerace památek 645 tis.Kč, dotace pro hasiče 614 tis.Kč, dotace průtokové pro ZŠ Komenského 1834 tis.Kč, ZŠ Hrozného 2 234 tis.Kč a ZŠ Litol 297 tis.Kč. Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí ve výši 351 tis.Kč.

Investiční dotace byly ve výši 19 554 tis.Kč. Dotace investiční byly na tyto akce: Rekonstrukce stokových systémů ve výši 1605 tis.Kč, na Revitalizaci historického centra 3205 tis.Kč, na Intenzifikaci ČOV ve výši 4 443 tis.Kč a na Technologické centrum 1916 tis.Kč a Rekonstrukci školního hřiště při ZŠ Komenského 8 270 tis.Kč a dále 115 tis.Kč průtoková dotace pro ZŠ Komenského.

Město Lysá nad Labem má k 31.12.2013 úvěr na výstavbu MŠ Pampeliška ve výši 1221 tis.Kč. Překlenovací úvěr ve výši 15 000 tis.Kč se podařilo podle úvěrové smlouvy uhradit.

Finanční odbor zajišťoval kompletní mzdovou agendu. V roce 2013 se město zapojilo do projektu veřejně prospěšných prací. Jednalo se o 7 pracovníků v období od dubna do prosince. Během roku bylo uhrazeno 4 074 faktur tj. o 383 faktur více, jak v roce 2012. Byly zaúčtovány veškeré příjmy a výdaje i hospodářská činnost. Při pořizování dokladů byl ještě u každého dokladu pořizován pomocný analytický přehled. Čtvrtletně byla zpracována přiznání k DPH a výpisy z evidence pro režim přenesené daňové povinnosti pro účely DPH. Každý měsíc byla zpracována účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly zasílány elektronicky na adresu Centrálního systému účetních informací státu.

Finanční odbor vedl agendu poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal. Za rok 2013 bylo vybráno 163 tis. Kč.

Na odboru je vedena agenda poplatku ze vstupného, do 31.12.2013 bylo na účet města přijato 1 078 tis.Kč.

Počet klientů, kteří navštívili pokladnu během roku 2013, byl 15 087. Výdajová pokladna eviduje 1164 dokladů, což představuje v průměru 65 pokladních dokladů denně, v úřední dny i více než 200.
Již od října 2013 se připravoval návrh rozpočtu na rok 2014, který byl sestaven jako sumář požadavků od jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Požadavky na výdaje opět převyšovaly příjmy. Po projednání v radě města byl návrh rozpočtu vyrovnán a vyvěšen. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2014 dne 18.12.2013.

Finanční odbor zajišťuje účetnictví i pro Mikroregion Polabí. Stejně jako u města byly zpracovány výkazy a měsíčně odesílány do Centrálního systému účetních informací státu.Odbor správy majetku a investic

Ing.Vladimír Kopecký, vedoucí odboruPři činnosti na úseku ochrany životního prostředí, likvidace odpadů odbor provedl výběr plateb v hotovosti za svoz komunálního odpadu od občanů, výměny nádob, zpracoval nové smlouvy, evidoval nádoby na odpad vč. kontroly s firmou A. S. A.. Zpracoval výběry poplatků za odpady 4x v roce v systému SIPO a zpracoval výběry poplatků za odpady, které byly provedeny bankovním převodem. Bylo zasláno 862 upomínek a podařilo se snížit dluhy z minulých let za nezaplacené poplatky za svoz odpadů o cca 650 tis. Kč. Celkový výběr těchto poplatků pak činil 4 486 tis. Kč. Byly uzavřeny smlouvy s kolektivním systémem Asekol, Elektrowin a Ekolamp na odběr separovaného odpadu vč. fakturace za zpětný odběr elektrozařízení. Odměny od těchto společností za zpětný odběr činily v roce 2013 částku 201 618,- Kč. Pro MěÚ Milovice byl ručně zpracován výběr poplatků za odpady z bytů, které jsou v majetku města Lysá nad Labem. Odbor provedl kontroly platby poplatků za odpady v obchodech a restauracích se sídlem v Lysé n. L., provedl kontrolu a následnou změnu poplatků u dětí do věku 6ti let a občanů starších 70ti let a další související administrativní práce při plnění úkolů. Ve spolupráci s firmou A. S. A. bylo pro občany města Lysá n. L. pokračováno v sezonním svozu bio odpadu ve formě placené služby.
Na úseku bytového fondu zajistil 2 jednací schůzeky bytové komise, na vývěskách zveřejnil 37 záměrů, realizoval 4 směny bytů, přidělil 33 bytů s odprodejem dluhů ve výši 348 tis. Kč, zpracoval 177 zpráv do RM a 22 do ZM. V daném roce bylo provedeno 6 exekučních vystěhování z městských bytů. Bylo zpracováno 57 předžalobních výzev, podáno 19 nových žalob na vyklizení či na peníze a sepsáno 35 nových splátkových kalendářů. Úsek koordinoval vedlejší hospodářskou činnost ve spolupráci s Realitní kanceláří při správě, údržbě a opravách bytového fondu jak v Lysé n. L., tak v Milovicích. – realizoval opravu střechy budovy č.p. 602 v částce 825 tis. Kč, výměnu části oken za 422 tis. Kč a spoustu dalších drobných oprav bytového a nebytového fondu v majetku města.

Při správě nebytových prostor byly uzavřeny 2 nové nájemní smlouvy, ukončeny 3 nájemní smlouvy, uzavřeny 4 dodatky k nájemním smlouvám. Bylo zveřejněno celkem 8 záměrů na pronájem NP.

Průběžně byla zajišťována údržba všech nebytových prostor v majetku města, podchodu v železniční stanici Lysá n. L. a údržba veřejných WC v nákladu 437 tis. Kč, Měsíčně byly prováděny kontroly plateb nájemného za nebytové prostory. Díky zvýšenému tlaku na platební morálku nájemců došlo ke snížení pohledávek města za pronájem nebytových prostor z 350 tis. Kč na současných 245 tis. Kč. Zbývající pohledávky jsou předány právníkovi k řešení soudní cestou nebo je na ně připravován splátkový kalendář. Byla provedena inventura majetku města (týká se bytových a nebytových domů, DKP včetně drobného movitého majetku) a další administrativní práce spojené se správou majetku města.
Oddělení správy a údržby komunikací, chodníků, dopravního značení a majetku města za rok 2013 realizovalo opravu výtluků na komunikacích města vč. Litole a Dvorců v nákladu 726 tis. Kč, oprava výtluků na Řehačce pak vyšla na dalších 300 tis Kč. Opravy nezpevněných komunikací po přívalových deštích stály 410 tis. Kč, oprava komunikace Jaromírovy sady v částce 148 tis. Kč, oprava komunikace Lipová v částce 860 tis. Kč, Oprava a odvodnění komunikace Komenského stála 348 tis. Kč a oprava ulice K Bažantnici 230 tis. Kč. Drobnější opravy nezpevněných komunikací a drobnější havárie stály 350 tis. Kč.

Byla provedena rekonstrukce chodníku náměstí v ceně 401 tis. Kč, byl vydlážděn chodník u „Skolarestu“ za 306 tis. Kč, chodník na hřbitově za 202 tis. Kč, oprava chodníku Na Mlíčníku stála 175 tis. Kč, oprava chodníku v ulici Riegrova za 19,8 tis. Kč. Opravy mozaikové dlažby stály 51 tis. Kč a opravy propadlé dlažby na chodnících v celém městě stály 190 tis. Kč. Mimo to bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na připravované akce, a další drobné opravy v intravilánu města.
Na úseku správy a údržby komunikací, chodníků a majetku města bylo vydáno 27 rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací, 15 rozhodnutí na napojení na komunikace a 55 souhlasů s výkopovými pracemi, 22 stanovisek města, předloženo 51 příspěvků do jednání RM a 8 do ZM. Příjmy ve správě činily 398,5 tis. Kč z pronájmu parkovišť, 30 tis. Kč ze správních poplatků a 20 tis. Kč z pronájmu parkovacích míst.
Při správě dopravního značení byly při nákladech 197 tis. Kč. provedeny instalace nového dopravního značení, provedeny opravy svislého a vodorovného značení na komunikacích města, značení na Husově náměstí, provedeny opravy zpomalovacích prahů, zajištěna výroba a instalace kovových zábran aj.Příspěvek města na dopravní obslužnost byl za rok 2013 v částce 1 279,2 tis. Kč.
V rozpočtové kapitole údržby majetku města byla provedena oprava zábradlí za 15 tis. Kč, oprava zdi u DPS za 18,2 tis. Kč a zajištění PD na opravu schodiště u nadjezdu stálo 35 tis. Kč. Dále byly provedeny další desítky oprav na objektech ve správě a majetku města v celkové částce 145 tis. Kč. Součástí kapitoly je rovněž správa a údržba městského mobiliáře, kde na opravy zábradlí chodníků, sedáků laviček, odpadkových košů, střech BUS zastávek, opravy Meteostanice, opravy dětských hřišť, opravy studní na hřbitově, stojanů na kola a dalších drobných oprav bylo celkem vynaloženo 215 tis. Kč.
Oddělení ochrany životního prostředí, údržby zeleně, údržby VO, správy psího útulku a odpadového hospodářství zpracovalo pro zasedání RM celkem 5 důvodových zpráv, zveřejnilo 1 veřejnou zakázku a provádělo tuto níže uvedenou činnost:

Psí útulek:

Ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2013 umístěno v útulku ve Velaz, a. s. Hrabanov celkem 73 psů odchycených na území města. Kočky umístěné v útulku v počtu 11 byly po 2 měsících po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody, některá koťátka si odnesli noví majitelé. Za celý rok 2013 vydalo město Lysá n. L. za provoz tohoto zařízení 183 tis. Kč. Fota a seznamy psů, nalezených v Lysé nad Labem, jsou měsíčně uvedeny v městských LISTECH, na vývěsce v podloubí radnice a na internetových stránkách (www.pejscilysa.wz.cz).

Odpadové hospodářství:

Za odvoz kontejnerů vydalo město Lysá n. L. 300 tis. Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišel město na 3,3 mil. Kč a tříděný sběr na 1.912 tis. Kč. Celkový náklad na svoz popelnic se směsným odpadem byl v částce 3.765 tis. Kč. Celkové náklady za směsný i tříděný odpad se tedy v roce 2013 vyšplhaly na téměř 9 300 tis. Kč.

Firma EKO-KOM zaslala čtvrtletní odměny za tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů s evidenčním číslem 60/0042 v těchto částkách:

  • IV. Q. 2012 - 281 296,- Kč

  • I. Q. 2013 - 148 426,- Kč

  • II. Q. 2013 - 281 745,- Kč

  • III. Q. 2013 - 310 690,- Kč
Položka čistota města obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce. Tyto činnosti stály městskou pokladu 3 100 tis. Kč.

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce prováděné firmou pana Václava Bílka byly vyčísleny na 910 tis. Kč.

Městská zeleň:

Náklady na údržbu zámeckého parku dosáhly celkově výše 898 tis. Kč. Velkou investicí v parku byly nově vybudované rozvody vody a elektřiny za téměř 600 tis. Kč.

Částka 3 000 tis. Kč. byla vynaložena za veřejnou zeleň. Je v ní zahrnuto havarijní kácení, chemické postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy, drcení větví, řezy živých plotů, cena za květinovou výzdobu záhonů a jinou běžnou údržbu zeleně.

V roce 2013 bylo provedeno odborné ošetření stromů v intravilánu města za 62 tis. Kč. Výsadba nové zeleně byla ve městě provedena za částku 150 tis. Kč. Na podzim roku 2013 bylo vysazeno celkem 82 ks stromů.

Přehled další hospodářské činnosti a souvisejících nákladů daného úseku:

daň z nemovitosti předplacená – je účtem průběžným, geometrické plány – 40 tis. Kč, odborné posudky – 40 tis. Kč, pozemkové úpravy – 284 tis. Kč, čištění vpustí – 473 tis. Kč, Havárie VaK, - 850 tis. Kč., údržba hřbitova – 328 tis. Kč, výkup pozemků – 2 625 tis. Kč, elektrická energie – 2 000 tis. Kč,

Průběžné práce na aktivaci DTM (digitálně technické mapy) a pasportů zeleně, veřejného osvětlení a kanalizace stály 135 tis. Kč.
Výkaz příjmů:

za zábor veřejného prostranství se vybralo 59 tis. Kč, za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet – 5.680 tis. Kč a hřbitovní poplatky činily v roce 2013 – 13 tis. Kč.

Příjmy ze sběrného dvora: - za prodej dřeva ... 38 tis. Kč.

  • za uložení suti, odpady od živností … 99 tis. Kč.
Oddělení správy pozemků v majetku města v roce 2013 předložilo na jednání Rady města

Lysá nad Labem 143 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků, prodeje pozemků a jejich výkupu, směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemeni a žádostí k zeteplování domů, které sousedí s obecními pozemky. Na vývěskách města a na internetových stránkách bylo zveřejněno 51 záměrů na prodej a pronájem pozemků. Pro jednání ZM bylo předloženo 28 zpráv.

Za účelem prodeje obecních pozemků bylo sepsáno celkem 18 kupních smluv za celkovou částku 4,073 mil. Kč (prodávající Město Lysá n. L.), smlouvy o výkupu pozemků za částku 2 447 tis. Kč – (kupující Město Lysá n. L.). Na směny pozemků byla sepsána 1 smlouva. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného sepsané v roce 2013 představují hodnotu 29 tis. Kč.

Ke konci roku 2013 bylo na odboru evidováno 99 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků, za částku 459,5 tis. Kč, 117 platných nájemních smluv na pronájem obecních pozemků pod stavbami garáží za částku 52 tis. Kč a 38 nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města v ceně 125,5 tis. Kč.

Bylo zadáno 11 geometrických plánů – týkajících se prodeje pozemků.

Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n. L. a na konání kynologických svodů zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n. L.

V obecních lesích byla provedena těžba souší (samovýrobou na Šibeničním vrchu) za 2 tis. Kč.

V listopadu byla provedena inventura pozemků. Během roku byla prováděna kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínekvč. vyřizování související agendy daného úseku
Další činností odboru správy majetku je investiční výstavba, zajištění stavebních povolení, stavebních dozorů, kolaudačních řízení a související administrativní činnost, kde bylo zpracováno 220 písemností, 27 podkladů do jednání RM a 16 podkladů do ZM. Dle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bylo zveřejněno 8 záměrů na zadání veřejné zakázky, uzavřeno 8 smluv o dílo vč. výkonu stavebního dozoru a 3 dodatky. V průběhu roku 2013 byly zrealizovány tyto níže specifikované investiční akce:

Rekonstrukce stokových systémů v nákladu 3,35 mil. Kč, vodovodní a le. přípojka za 610 tis. Kč a byla zpracována PD na komunikaci Okružní za 100 tis. Kč., rekonstrukce ulice Lom za 4 733 tis. Kč, rekonstrukce varny školní jídelny za 4 690 tis. Kč., pokračování v rekonstrukci zámeckých teras vyšlo na cca 1,5 mil. Kč.
V další činnosti odboru daného úseku bylo uzavřeno 6 smluv budoucích o zřízení věcného břemene s předpokládaným příjmem 14 tis. Kč a 14 smluv o zřízení věcného břemena s příjmem 737 tis. Kč, zpracováno 67 důvodových zpráv do jednání RM a 31 do jednání ZM, vypsáno 13 veřejných zakázek na služby a stavební akce – dokončení zateplení budovy MŠ Čtyřlístek v nákladu 421 tis. Kč., zateplení a výmalba MŠ Dráček za 472 tis. Kč., rekonstrukce elektroinstalace MŠ Mašinka za 143 tis. Kč, provedena rekonstrukce podlah pavilonu D ZŠ Komenského za 540 tis. Kč a oprava podlahy vstupu za 182 tis. Kč, vyměna vodovodního rozvodu za 535 tis. Kč. V ZŠ Speciální byla provedena oprava podlahy v učebně v hodnotě 49 tis. Kč. Nákladově největší akcí v této oblasti byla výměna oken vč. zatemnění objektu ZŠ B. Hrozného 12 v hodnotě 1 752 tis. Kč.

Dále pak byly dokončeny práce na propojení ZŠ Komenského a budovy 1. stupně ZŠ B. Hrozného teplovodním kanálem, s cílem dosáhnout úspory při nákladech na dodávky tepla za 581 tis. Kč. Rekonstrukce elektrorozvodů a výmalba tělocvičny ZŠ B. Hrozného vyšla na dalších 120 tis. Kč. Průkazy energetické náročnosti (PENB) stály 40 tis. Kč

V rámci údržby a oprav nádražní budovy bylo čerpáno 20 tis. Kč na výmalbu její části 20 tis. Kč, na opravy a provozní výdaje výtahu více jak 27 tis. Kč, na výměny rozbitých skel a na ostatní opravy pak dalších 58 tis. Kč.

Byla provedena přístavba čekárny u lékařů za 610 tis. Kč

V rámci činností souvisejících se správou a údržbou vodovodních a kanalizačních řadů byla realizována havarijní stavba vodovodní přípojky v ulici Čelakovského v hodnotě 102 tis. Kč a rekonstrukce vod. přípojky v ul. Jedličkova v ceně 232 tis. Kč. Mezi další významné akce pak jistě patří oprava kanalizace v č.p. 253 za 266 tis. Kč.

V rámci výše uvedené agendy bylo zpracováno celkem 15 důvodových zpráv pro RM a ZM a bylo uzavřeno celkem 9 smluv o provedení díla a služeb. Mimo uvedené akce většího rozsahu bylo provedeno velké množství akcí údržbového charakteru a souvisejících s drobnějšími opravami a administrativní činností.
Stavební úřad

Ing.Jiřina Čížková, vedoucí odboru
Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2013 vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství

Na úseku územního plánování vykonával svoji působnost v rozsahu obce s rozšířenou působností (Lysá nad Labem, Milovice, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec.)
Od 1.1.2013 do 31.12.2013 přijal stavební úřad 1876 písemností.
Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednal:

Na úseku územního rozhodování:

16

Sloučených územních souhlasů a ohlášení staveb

65

Územních souhlasů

76

Územních rozhodnutí o umístění stavby , změny stavby, dělení pozemků, zjednodušených územních rozhodnutí

44

Územních rozhodnutí ve spojeném řízení se stavebním
Na úseku stavebního řádu

21

Ohlášení staveb

42

Stavebních povolení včetně povolení změny před dokončením

48

Dodatečných povolení staveb

6

Odstranění staveb (rozhodnutí a oznámení)

39

Kolaudačních rozhodnutí a povolení zkušebního provozu a předčasné užívání

37

Kolaudační souhlasy

51

Oznámení o užívání a závěrečné kontrolní prohlídky

14

Změn v užívání staveb (oznámení a rozhodnutí)

54

Výjimek z vyhlášek č. 268/2009 Sb. a 501/2006 Sb.
V rámci státního dozoru bylo provedeno 51 kontrolních prohlídek staveb, na jejichž základě byly řešeny stížnosti a podněty občanů na stavby a činnosti se stavbami přímo souvisejícími.

Na základě různých žádostí stavební úřad vydal 162 stanovisek, potvrzení a vyjádření.

Stavební úřad projednal a rozhodl ve věci porušení stavebního zákona 17 přestupků a správních deliktů.

Stavební úřad při zpracování agendy speciálního stavebního úřadu silničního projednal celkem 29 žádostí a vydal 16 stavebních povolení, 10 kolaudačních souhlasů, 2 předčasná užívání a 1 ohlášení stavby.
V působnosti úřadu územního plánování bylo provedeno:

Územní plán Lysá nad Labem - vyhodnocení připomínek a námitek po veřejném jednání a závěr byl předán zpracovateli územního plánu k dokončení prací

Regulační plán Vysoká Mez –proběhlo společné jednání a veřejné projednání návrhu
V okolních obcích vykonával úřad funkci pořizovatele v:

  • Stará Lysá – zpracovatel zpracovává návrh

  • Starý Vestec – byla projednána změna č.1 územního plánu

  • Přerov nad Labem- projednáno zadání změny č.1 územního plánu

Úřad územního plánování vydal v rozsahu své působnosti 78stanovisek a vyjádření.Obecní živnostenský úřad

Ing.Světlana Daňková, vedoucí odboru
Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání , na úseku evidence zemědělského podnikání a také agendu týkající se výherních hracích přístrojů (toto pouze pro Lysou nad Labem) .

Pro živnostenské a zemědělské podnikání jsou v působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec. Podání dle živnostenského zákona může podnikatel učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice.

Na úseku živnostenského podnikání vykonává obecní živnostenský úřad všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnost volnou, která má 80 oborů, dále pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované, vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola). Obecní živnostenský úřad plní současně i funkci „Centrálního registračního místa“ (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi, provést oznámení vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, a to prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF). Stejně tak může oznámit i změny údajů na příslušné úřady. Napojení informačního systému registru živnostenského podnikání na Rejstřík trestů umožňuje živnostenskému úřadu získat výpis z  Rejstříku trestů elektronickou cestou ( pouze pro potřeby vydání živnostenského oprávnění). Stejným způsobem od roku 2012 si živnostenský úřad žádá výpis Rejstříku trestů právnických osob.

Dne 1.6.2012 vstoupil v platnost zákon č.119/2012 Sb., který novelizoval zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Tímto zákonem byl novelizován i živnostenský zákon v části týkající se veškeré dopravy (např. taxislužba byla podřazena pod osobní dopravu malými vozidly, dále se zpřísnily podmínky pro provozování dopravy velkými vozidly ) . Do 31.5.2013 se prováděly ruční transformace tzv. velké dopravy ( tj. nákladní nad 3,5 tuny a osobní nad 9 osob včetně řidiče)
K 31.12.2013 bylo v evidenci místně příslušných podnikatelů 4 725, z toho 4335 fyzických osob (z nich 137 cizinců ) a 390 právnických osob. Živnostenských oprávnění bylo evidováno celkem 6 410. Počet podnikatelů s přerušenou živností byl 702. Počet provozoven ve správním obvodu činil celkem 911, z toho bylo 528 provozoven vlastních podnikatelských subjektů.

V roce 2013 bylo vydáno 567 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění (fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo vydáno 358 vyrozumění o provedení zápisu změn údajů v živnostenském rejstříku (zápis provozovny, přerušení , pokračování provozování živnosti, změny odpovědných zástupců). Bylo vydáno 88 rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění. Na žádost policie, soudů, exekutorů bylo vydáno 53 výpisů ze živnostenského rejstříku.

V roce 2013 bylo provedeno 74 kontrol podnikatelských subjektů (22 právnických osob, 52 fyzických osob, z toho 7 zahraničních fyzických osob) a 4 místní zjištění, která byla postoupena pro nepříslušnost jiným živnostenským úřadům. Uloženo bylo 8 blokových pokut v celkové výši 3 800,- Kč. Pravidelně 1x měsíčně byly prováděny společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.
Obecní živnostenský úřad poskytoval rady týkající se živnostenského a zemědělského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s výše uvedenou problematikou. V návaznosti na časté novely živnostenského zákona se průběžně prováděly transformace některých živností. V důsledku propojení informačního systému registru živnostenského podnikání a centrální evidence osob dostává živnostenský úřad aviza o změnách pobytu (trvalého i dlouhodobého ), se kterými je třeba dále pracovat.

Na úseku evidence zemědělského podnikatele obecní živnostenský úřad postupuje dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 byly provedeny 3 zápisy nových zemědělců do evidence a zároveň jim bylo vydáno osvědčení zemědělského podnikatele (2 fyzické osoby, 1 právnická osoba). Na vlastní žádost byli vyřazeni z evidence 3 zemědělci.

Na úseku živnostenského a zemědělského podnikání za rok 2013 odborem obecní živnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v celkové výši 182 060,-Kč.
Další činností , kterou vykonává obecní živnostenský úřad je povolování výherních hracích přístrojů a s tím spojená agenda. V této oblasti postupuje odbor podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2013 bylo vydáno celkem 20 rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů, z toho 16 nových a 4 změnová. Celkem bylo povoleno 38 výherních hracích přístrojů.

Za provozování výherních hracích přístrojů byl vybrány správní poplatky ve výši 97 100,- Kč. Dílčí odvody z provozu  VHP a jiných technických zařízení činily 7 816 905,- Kč

( příjem obce).


Odbor dopravy Ing.Alena Novotná, vedoucí odboru
Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, vykonával v roce 2013 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II. a III. třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II. a III. třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničních ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III. třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.
činnost v roce 2013 podle zákona č. 13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

37

vydaných stanovisek

189
Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti pro taxislužbu.
činnost v roce 2013 podle zákona č. 111/1994 Sb.

počet

vydaných průkazů řidičům taxi

24

počet zařazených vozidel taxi

29Odbor dopravy prováděl podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy. Též vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.
činnost v roce 2013 podle zákona č. 361/2000 Sb.

počet

vydaných stanovení úpravy provozu

74

vydaných stanovisek

22registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

18 801

počet vydaných řidičských průkazů

2 670

počet přidělených ŘO

922

počet vydaných mezin.řid.průkazů

67

počet odebraných řidičských oprávnění (vydané zákazy řízení i jiným úřady a soudy)

106

počet vydaných potvrzení o ztrátě

146

počet vydaných karet řidiče

228

počet vydaných profesních osvědčení

5bodový systém

počet

předběžně zadržených řidičských průkazů

148

celkem potrestaných řidičů

1 742

Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.
registr vozidel

počet

nově přihlášená vozidla

365

individuálně dovezená vozidla

73

odhlášená vozidla ze správního obvodu Lysá n. Labem

1404

přihlášená vozidla do správního obvodu Lysá n. Labem

1 426

vozidla trvale vyřazená z provozu

321

vozidla dočasně vyřazená z provozu

234

vozidla v převodu

1 984

odcizená vozidla

38

vozidla provozovaná ve správním obvodě Lysé n. Labem

13 686

celkem zaregistrovaná vozidla ve správním obvodě Lysá n. Labem
21 459

celkem provedených elektronických operací v systému RV

6 936
Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.
činnost v roce 2013 podle zákona č. 200/1990 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

558

počet postoupených přestupků

14

odložených nebo zastavených

přestupků
309

počet uložených pokut

337

na pokutách uloženo celkem

2 907 650,-Kč

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

157
Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích odbor dopravy projednával v roce 2013 přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Též podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.Vymáhání poplatků v roce 2013:
počet zavedených rozhodnutí
911

počet sjednaných splátkových kalendářů
48

napsáno upomínek
161

předáno k exekuci
103
V roce 2013byla odborem dopravy zpracovávána agenda spojená se stacionárním radarem umístěným ve Starém Vestci. Přestupky, které nám přeposílá Městská policie jsou zpracovávány podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.činnost v roce 2013 podle zákona č.

200/1990 Sb.

početpočet přestupků

20 101počet postoupených přestupků

2odložených či zastavených přestupků

13 044počet uložených pokut

325celkem uloženo

11 606 800,- Kčpočet zákazů činnosti

18


celkem za rok 2013 vybránona správních poplatcích

1 914 950,- Kč

na pokutách (uloženo)

13  659 350,-Kč


Celkem odbor dopravy za rok 2013 přispěl do rozpočtu města částkou 15 574 300,- Kč.Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

PaedDr.Věra Bodnárová, vedoucí odboru
K personální změně došlo pouze ve spolupráci s externími pracovníky, kdy v červnu odešla do důchodu dětská psycholožka PhDr. Radana Holubová, kterou od února 2013 vystřídala PhDr. Jitka ČMUHAŘOVÁ.

V nově zrekonstruovaném sportovním areálu u ZŠ J.A.Komenského od září začali pracovat dva správci – pan Kunc a pan Bodnár.

Úsek školství:
Školy zřizované městem Lysá nad Labem:

Mateřské školy : MŠ Dráček - ředitelka pí Bc.Marcela Michňová – počet dětí 50, MŠ Čtyřlístek - ředitelka pí Miroslava Bodláková – počet dětí 150, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Kristýna Kaňková, Dis. – počet dětí 100, MŠ Mašinka - ředitelka pí Bc. Jaroslava Černá – počet dětí 78

Základní školy : ZŠ B.Hrozného - ředitelka PaedDr.Irena Jarešová – počet dětí 505, ZŠ J.A.Komenského – ředitelka Mgr.Marie Nováková – počet dětí 476, ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška – počet dětí 111

Základní umělecká škola F.A.Šporka - ředitelka Bc. Vlasta Blažková – počet dětí 620
Školy zřizované Krajským úřadem SK:

Základní škola se vzdělávacím programem zvláštní a pomocné školy - ředitel Mgr.Petr Tomek – počet dětí cca 94

Střední školy : Obchodní akademie - ředitelka RNDr.Ivana Dvořáková – počet dětí cca 135 a Střední škola oděvního a grafického designu - ředitelka Ing.Bc.Irena Mázlová – počet dětí cca 308

Stravovací zařízení:

Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o. (došlo pouze ke změně názvu, dříve Eurest)
Na provoz škol zřizovaných městem a školní jídelny bylo vyčerpáno celkem 19.431 tis.Kč, z toho 4.480 tis Kč činily státní dotace a dotace z EU (projekty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Z provozního rozpočtu byly uskutečněny následující akce: vybavení mateřských škol pračkou a sušičkou, nákup nábytku, tabulí, obnova PC v ZŠ Komenského , nákup nábytku v ZŠ B.Hrozného a vybavení PC pro výuku hudební nauky v ZUŠ F.A.Šporka.

Státní správa ve školství: Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.
Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích. Milovice: V Milovicích došlo 1. 8. 2013 k reorganizaci základního školství, tzn. administrativnímu přerozdělení školních budov. Stávající ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice byla rozdělena na ZŠ T. G. Masaryka Milovice a ZŠ a MŠ Juventa, p. o. Milovice – Mladá. Důvodem k tomuto kroku bylo ucelení školství pro část města Milovice a část města Mladá.

ZŠ T. G. Masaryka Milovice – ředitelka Mgr. Lada Flachsová – počet žáků ZŠ 553, ZŠ a MŠ Juventa Milovice – Mladá – ředitel Mgr. Jaroslav Minařík – počet dětí MŠ 50 - počet dětí ZŠ 426, MŠ U Broučků – ředitelka Radka Němečková – počet dětí 120, MŠ Sluníčko – ředitelka Bc. Soňa Růžičková – počet dětí 299, MŠ Kostička – ředitelka Bc. Jana Křišťanová – počet dětí 112, ŠJ Milovice – ředitelka Iveta Pelcová – počet strávníků 500

Ostrá: MŠ Ostrá – ředitelka Jitka Fránková – počet dětí 28

Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem – ředitelka Mgr. Yveta Hrušková – počet dětí MŠ 75 – počet žáků ZŠ 104, ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem – ředitelka Petra Jírová - počet strávníků 154

Semice: ZŠ Semice – ředitel Mgr. Pavel Jareš – počet žáků 192, MŠ Semice – ředitelka Zdenka Procházková – počet dětí 65

Stratov: MŠ Stratov – ředitelka Mgr. Helena Šmídová – počet dětí 28
Úsek kultury:

Na rozpočtu oddílu Kultura bylo v r. 2013 vyčerpáno celkem 9.143 tis. Kč.

Z toho Městská knihovna vyčerpala 2.816 tis.Kč, na provoz a údržbu kin bylo vydáno 900 tis. Kč, dotace města na podporu společenských organizací a kulturních akcí činily 580 tis. Kč. V kině byla provedena digitalizace dle DCI 3D ve výši 1.843 tis.Kč. Na údržbu dětských hřišť a hřišť u ZŠ Komenského se vydalo 464 tis. Kč. Na podporu sport. organizací a sportovních akcí město vydalo formou dotací 1.668 tis. Kč. Byl zřízen fond na provoz , opravy a rekonstrukce sportovních areálů. Odbor školství a kultury pořádal vzpomínková shromáždění s kladením věnců ve dnech státních svátků v květnu a v říjnu, již tradiční novoroční ohňostroj a byl spolupořadatelem kulturní akce Zimní setkání v zámeckém parku. Dále odbor organizačně zajistil stánek Mikroregionu Polabí a reprezentoval naše město od 15.-17.2. na výstavě „Regiony ČR“ na Výstavišti v Lysé n.L.

4.3. se konalo na radnici slavnostní předávání medailí oceněným významným občanům našeho města a náš odbor se organizačně podílel na této slavnostní akci.

Odbor zajišťoval také vydávání nových propagačních materiálů a dotisk již chybějících ve výši 162 tis.Kč. Jako každý rok potěšila občany města v době adventní vánoční světelná výzdoba, jejíž instalace a údržba činila 174 tis.Kč. 31.ledna na městském úřadě bylo prvňáčkům ze ZŠ J.A.Komenského předáno první vysvědčení. Ke Dni učitelů jsme připravili na městském úřadě setkání našich pedagogů s  vystoupením ze ZUŠ F.A.Šporka a malým pohoštěním.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Střední školy oděvního a grafického designu. Vycházejícím žákům ze ZŠ B.Hrozného byly pamětní listy města předány v zámecké kapli.

V obřadní síni bylo přivítáno 53 nově narozených občánků města.
Úsek památkové péče:

V roce 2013 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvkům z rozpočtu města, Ministerstva kultury ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností mimo městskou památkovou zónu (dále též „Podpora obnovy kulturních památek“).Město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dotaci v celkové výši 645.000,- Kč. Z této dotace se hradila další etapa obnovy měšťanského domu čp. 177 (Jednoty) ve výši 43.000,- Kč, město poskytlo 90.000,- Kč. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem na restaurování sochy sv. Matouše z ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele z programu regenerace se zafinancovala částka 25.000,- Kč, z rozpočtu města 110.000,- Kč. V roce 2012 byla zahájena I. a II. etapa obnovy dolní terasy, na kterou město navázalo i v roce 2013, kdy byla dokončena III. etapa obnovy horní (západní) části klášterních teras. Z programu regenerace byla uhrazena částka ve výši 528.000,- Kč, město poskytlo 699.000,- Kč (částka bez DPH). V roce 2013 byla též restaurována váza s bukranionem, která se nachází na nádvoří zámku. Z programu regenerace byla uhrazena částka ve výši 49.000,- Kč, město poskytlo 32.400,- Kč. Restaurováním této vázy byla dokončena obnova v režimu restaurování veškerého kamenného díla nejen ze zámeckém parku, ale vůbec v celé Lysé.
Díky ministerskému programu Podpora obnovy kulturních památek jsme získali 107.000,- Kč na obnovu památek mimo městskou památkovou zónu. Částka byla v plné výši poskytnuta společnosti Zámek Bon Repos, s.r.o.,na I. etapu obnovy kapličky sv. Simeona Stylity v Čihadlech. Vlastník se na dané akci obnovy podílel částkou ve výši 130.080,- Kč. V I. etapě byla realizována obnova střechy kapličky.

V rámci pravidelné údržby již zrestaurovaných soch bylo v loňském roce provedeno biocidní ošetření soch, a to boha Hefaista, alegorické sochy Leden, Únor a Březen a Květen. V případě sochy Květen byla navíc provedena i částečná modelace degradované sochy. Celkové náklady byly ve výši 27.600,- Kč. Současně bylo provedeno nezbytné restaurování zábradlí u sochy sv. Jana Nepomuckého ve výši 5.000,- Kč. V zájmu města je i péče o lidové památky. Město zajistilo opravu fasády a nátěr kapličky v Byšičkách ve výši téměř 20.000,- Kč. Kapličce sv. Václava v Byšičkách byl také obnoven nátěr střechy ve výši 19.500,- Kč. Město dále zrestaurovalo křížek se stříbrným Kristem, který se nachází na křižovatce ulic Družstevní a Na Zemské stezce. Město za restaurování uhradilo téměř 15.000,- Kč. V roce 2013 byla též očištěna pamětní deska na sídlišti a byly provedeny retuše v celkové výši cca 3.000,- Kč. Pamětní deska je věnována rodinám vojáků tankové divize a leteckého pluku. V témže roce bylo dále provedeno restaurování pamětní desky Josefa Pecky. Vzhledem k nepříznivému počasí bude deska instalována na jaře letošního roku. Pamětní deska bude umístěna na svém původním místě, tj. v přízemí na čelní fasádě provozní budovy v areálu společnosti DYWIDAG PREFA a.s., Lysá nad Labem. Společnost DYWIDAG PREFA a.s., poskytla městu finanční dar a uhradila opravu této pamětní desky v plné výši, tj. za částku ve výši 14.835,- Kč.

Vzhledem k havarijnímu stavu zámecké brány (hlavní vstup do areálu zámeckého parku – u vrátnice) a nutnosti její funkčnosti bylo nezbytné provést urychleně opatření na zabezpečení právě levého křídla, v návaznosti na restaurátorský záměr, který vypracovali ak. soch. Vojtěch Adamec a ak. soch. Josef Majrych. Náklady na zabezpečení činily 47.000,- Kč.

V roce 2013 byla také provedena oprava, vyčištění a mechanizace věžních hodin v celkové výši téměř 60.000,- Kč.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 7 rozhodnutí na kulturní památky, 14 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 17 stanovisek dle § 149 správního řádu, 3 závazná stanoviska, 2 rozhodnutí o finančním příspěvku a 32 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů – Program regenerace MPZ a MPR a program Podpora obnovy kulturních památek z MK ČR.

Celkově se město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních i lidových památek částkou cca 1.450.000,- Kč.
Úsek sociálních věcí a zdravotnictví

Velmi výraznou změnou ve fungování odboru byla novelizace Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která vstoupila v platnost 01.01.2013. Nejvýraznější obměnou prošlo znění zákona v zprostředkování osvojení a pěstounské péče, kdy zákon tuto formu výchovy dětí upřednostňuje před formou institucionální. Druhou největší změnou je nastavení standardů kvality sociálně-právní ochrany, které budou hodnotit např. místní a časovou dostupnost, prostředí a podmínky, informovanost o výkonu, personální zajištění výkonu, profesní rozvoj zaměstnanců atd., a které budou pro všechny pracoviště sociálně-právní ochrany závazné od 01.01.2015.

Náplní práce sociálních pracovníků obce je sociální práce s občany. Mezi nejdůležitější formy této práce patří zejména poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence pro řešení nepříznivé sociální situace nebo k jejímu předcházení, vyhledávání občanů, kteří takovou pomoc potřebují, práce s těmito občany a spolupráce s institucemi poskytujícími sociální služby.
V srpnu 2013 se náš odbor připojil s žádostí o grantový projekt k výzvě C2 vypsané Ministerstvem práce a sociálních věcí financované z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, Evropského sociálního fondu. Název globálního grantu je "Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách" a jedná se o vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. V rámci výzvy bude podpořena standardizace orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (včetně úřadů městských obvodů a městských částí, které jsou statutem města pověřeny k výkonu agendy sociálně-právní ochrany) a krajských úřadů. V prosinci 2013 náš odbor ve výběrovém řízení uspěl s žádostí o finanční podporu a pod názvem "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Lysá nad Labem" získal finanční dotaci na dvě personální pozice sociálně-právní ochrany na období od 01.02.2014 do 30.06.2015. V současné době probíhá výběrové řízení na obsazení těchto pozic.
Úsek sociálně-právní ochrany dětí

V roce 2013 bylo v evidenci odboru celkem 1401 spisů rodin s trvalým pobytem a 150 spisů rodin s faktickým pobytem ve správním obvodu MěÚ v Lysé nad Labem. Pracovníci zdejšího odboru se zúčastnili okolo 330 soudních jednání ve věci výchovy a výživy dětí před a po rozvodu, soudních jednání trestního senátu a dalších soudních jednání v zájmu nezletilých dětí, kde byli ustanoveni kolizním opatrovníkem. K 31.12.2013 bylo v našem správním obvodu umístěno 22 dětí v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Za rok 2013 bylo na žádost odboru vydáno Okresním soudem v Nymburce 9 předběžných opatření dle ust. § 76a o. s. ř., kdy je dítě ohroženo na zdraví či životě, nebo je závažně narušen nebo ohrožen jeho příznivý vývoj. Pracovníci odboru během roku asistovali orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii ČR) u případů domácího násilí, u kterého byly přítomny nezl. děti, u případů, kdy došlo k vykázání jednoho z rodičů ze společného obydlí. Rovněž spolupracovali u případů, kdy došlo k tělesnému týrání dětí, popřípadě, kdy došlo k sexuálnímu zneužívání dítěte nebo se jednalo o zanedbávání dětí. Novelizací Zákona o sociálně-právní ochraně dětí od 01.01.2013 vzrostl počet pěstounů na 20 osob a v pěstounské péči je celkem umístěno 23 dětí.

Nelze opomenout, že pracovnice sociálně-právní ochrany dětí věnovaly spoustu času rodinám, které se ocitly v obtížné finanční situaci, která měla za následek rostoucí dluhy na nájemném. Toto se týká zejména města Milovic. Těmto rodinám byla nabídnuta veškerá možná pomoc spočívající v sociálním poradenství, spolupráci s firmami zabývající se správou nemovitostí, spolupráci s Odborem správy majetku města a městským právníkem.
Úsek sociálně-právní ochrany – práce kurátora pro děti a mládež

V roce 2013 kurátor pro děti a mládež aktivně pracoval s 61 dětmi a jejich rodinami. Jednalo se o děti, u kterých se projevily dlouhodobé nebo akutní sociálně patologické jevy spočívající zejména v trestné činnosti, přestupcích, výchovných problémech, neomluvených absencích ve škole, útěků z domova atd. Z celkového počtu 61 dětí jde o 7 nezletilých, dětí do 15 let a 54 mladistvých, 15-18 let, 22 dívek a 39 chlapců. Oproti roku 2012 se lehce zvýšila trestná činnost, za rok 2012 byly evidovány 4 děti páchající trestnou činnost, v roce 2013 to bylo 6 dětí, rovněž bylo zaevidováno 10 skutků řešených na přestupkové komisi, tedy o 3 skutky více oproti předešlému roku. Pro srovnání lze uvést, že z celkového počtu 61 dětí jich 60,7 % bydlí v Milovicích, 32,8 % v Lysé nad Labem a 6,5 % zbývá na děti z ostatních vesnic v okolí.

V drtivé většině evidovaných případů sociální patologie lze příčinu vysledovat v nedůsledném a nevhodném působení rodiny, velké absenci volnočasových aktivit, asociálním výchovném prostředí, odosobněných vztazích mezi dětmi a mládeží.

Poruchy chování  u dětí a mládeže se vyskytují v podobě lhaní, útěků a toulání, krádeží, agresivních poruch chování. Dále jsou to poruchy spojené se životním stylem, užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. U posledního zmiňovaného se vsoučasné době jedná o jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Stále alarmující vzestup závislosti na psychotropních látkách je převážně snahou jak uniknout z aktuální situace, dosáhnout pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků, inspirace. Je nutné upozornit, že v roce 2013 byl zaznamenán enormní nárůst užívání marihuany, která je v našem regionu bohužel velmi lehce dostupná.

Na závěr je důležité vyzvednout kvalitní roli všech škol v regionu, které se aktivně podílejí na prevenci a nápravě sociálně patologických jevů dětí a mládeže v úzké spolupráci se sociálním odborem.
Přenesená působnost v sociální oblasti

V roce 2013 bylo v rámci sociální práce na obci řešeno cca. 300 případů. Šlo především o případy zajištění pomoci s vyřizováním osobních dokladů, zajištěním ubytování, řešením záležitostí u soudů, pomoc s vyřizováním dluhů i lékařské péče a vypracování zpráv a posudků. Dále byly řešeny případy exekucí a insolvence u nájemníků bytového fondu měst Čelákovice, Lysá nad Labem a Milovice.

V rámci práce sociálního kurátora byla osobám ve výkonu trestu a propuštěným z výkonu trestu poskytnuta spolupráce a pomoc v 141 případech, celkem 78 osobám.

Bylo přijato 35 podnětů k řešení přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Dvanáct přestupků bylo postoupeno na příslušné úřady dle místa trvalého bydliště obviněných a v 23 případech bylo rozhodnuto o vině a uložení pokut v celkové výši 60 000,- Kč.
Odbor rovněž spolupracoval s lékařskými pracovišti při vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

Na úseku samostatné působnosti

Odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Lysé nad Labem. V evidenci uchazečů o byty v DPS bylo v r. 2013 cca 81 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 27 žádostí o byty pro manželské dvojice. V případě potřeby pomáhal odbor sepisovat žádosti o umístění v DPS, postupně se prováděla sociální šetření u žadatelů. V r. 2013 bylo umístěno 7 osob do bytu pro jednotlivce.

Pod záštitou tohoto odboru pracovala sociální a zdravotní komise, která měla 8 členů, setkání se konaly 1x měsíčně. Členové komise společně s odborem projednávali žádosti o finanční příspěvky z Charitativního fondu, umístění žadatelů do DPS, záležitosti týkající se dětí, starých a zdravotně postižených spoluobčanů. Materiály pak odbor dále zpracovával pro jednání rady města. Radě města bylo v r. 2013 předloženo 32 zpráv. Výsledky z jednání rady města byly žadatelům vždy oznámeny písemně. Rozpočet Charitativního fondu byl v r. 2013 ve výši 100.000,- Kč a byl zcela vyčerpán.

Odbor rovněž pracoval s rozpočty Klubu důchodců v Lysé nad Labem a v Litoli, rozpočty byly zcela vyčerpány. Z rozpočtu organizace Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 11.000,- Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně. Nebyl vypraven žádný sociální pohřeb. Odbor rozhodoval o zvláštním příjemci, sepisoval žádosti a vypracoval celkem 6 rozhodnutí o ustanovení příjemce dávky důchodového pojištění a 1 rozhodnutí o zrušení.
V roce 2013 byl zřízen nový Sociální investiční fond, který byl založen na podporu investičních akcí sociálního charakteru zhotovených v Lysé n./L. Rozpočet na rok 2013 byl ve výši 405.000,- Kč, z toho bylo čerpáno 20.000,- Kč. Zbývající částka byla převedena na zvláštní účet a může být čerpána v roce 2014 nebo se finanční prostředky na tomto účtu mohou našetřit pro případ větších investičních akcí.

Odbor spolupracoval s některými občanskými sdruženími, které působí v našem regionu, především s Centrem sociálních a zdravotních služeb, o.p.s. Poděbrady a Fokusem Mladá Boleslav.

Na úseku samostatné působnosti pro sociální věci bylo provedeno v roce 2013 cca 130 místních šetření.
Odbor životního prostředí

Miluše Pilařová, vedoucí odboru
Odbor životního prostředí vykonává činnost na úseku státní správy jako pověřená obec a jako obec s rozšířenou působností v souladu s níže uvedenými zákony. Spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Milovice. Zúčastňuje se místních šetření svolaných stavebními úřady, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále se odbor životního prostředí vyjadřuje k projektovým dokumentacím staveb, v roce 2013 bylo předloženo 149 projektů, vydává stanoviska k územním plánům obcí, regulačním a zastavovacím studiím a dalším záměrům, které by mohly mít nebo mají vliv na životní prostředí. Dále bylo zpracováno 24 závazných koordinovaných stanovisek.

V působnosti odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Stratov.

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb. v roce 2013 řešila jako stěžejní dokumenty k ochraně přírody a krajiny územní plány obcí Lysá nad Labem a Milovice.V rámci závazných stanovisek ke změně krajinného rázu bylo vydáno celkem 7 nesouhlasů a 2 souhlasy. Významné krajinné prvky byly řešeny v 12 kladných a 3 záporných stanoviscích. V rámci poškození životního prostředí byly řešeny celkem 2 přestupky, za které byly uloženy pokuty ve výši 5500,-Kč. Dále bylo vydáno 1 rozhodnutí o zvláštní ochraně ptáků a 1 rozhodnutí o ošetření památného stromu. Ve věci kácení dřevin vydáno 27 rozhodnutí ke kácení, 7 nesouhlasů ke kácení dřevin, 13 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby. Bylo přijato 22 oznámení o pěstebním kácení dřevin a 16 oznámení o havarijním kácení a 1 rozhodnutí o náhradní výsadbě bylo změněno.

Týrání zvířat – zákon č. 246/1992 Sb. v roce 2013 bylo rozhodnuto o 1 přestupku.

Ochrana ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb.

Dne 1.9. 2012 vstoupil v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší, který krom mnoha jiné změnil kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší a povinnosti ohledně hlášení a poplatků za znečišťování ovzduší, jež se podávaly začátkem roku 2013. Odbor ŽP proto musel mnohým provozovatelům zprostředkovávat výklad nové legislativy. Dále v roce 2013 bylo řešeno 6 stížnosti ohledně znečišťování ovzduší. Při jejich řešení byla udělena 1 pokuta za přestupek. V rámci této agendy bylo vydáno 17 závazných stanovisek.

Nakládání s odpady – zákon č. 185/2001 Sb.

Bylo vydáno 6 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, provedeno 10 kontrol v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Bylo řešeno 9 stížností ohledně nakládání s odpady. V roce 2013 bylo zpracováno 1410 evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů. Dále byla prováděna 3 správní řízení o porušení zákona o odpadech. Je vedena a zpracovávána evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v programu EVI.

Lesní zákon č. 289/1995 Sb.: Správní orgán vedl 12 řízení o udělení výjimky z umístění stavby v ochranném pásmu lesa, byly vydány dva odklady z doby zalesnění a zajištění porostů. Dále byly vedeny dvě správní řízení ve věci uložení nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků, jedno prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa a souhlas s terénními úpravami. Dále byla ve správním řízení udělena výjimka z provádění těžby v porostech mladších osmdesáti let. Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s. p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí a dodržování ustanovení lesního zákona.

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin č. 149/2003 Sb.: Byla vydána dvě potvrzení o původu reprodukčního materiálu a jedenkrát provedena kontrola při sběru reprodukčního materiálu.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.: Bylo vydáno 200 plomb a lístků o původu ulovené zvěře, čtyři lovecké lístky. V roce 2012 byly vedeny tři řízení o vydání souhlasu s mimořádným lovem zvěře z důvodu výcviku lovecky upotřebitelných psů, dvě řízení o povolení lovu na nehonebním pozemku a tři souhlasy s lovem bez vypracování plánů (2x černá zvěře, 1x mufloní zvěř). Správní orgán vedl jedno správní řízení ve věci omezení vstupu do částí honitby v době kladení jedno řízení o změně plánu lovu černé zvěře. Dále byla řešena jedna stížnost. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady proběhla v červnu hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře spojená s přednáškou. Správní orgán uspořádal poradu hospodářů a předsedů mysliveckých sdružení, následně také bylo uspořádáno školení pro myslivecké stráže. V rámci správního řízení bylo ustanoveno šest hospodářů mysliveckých sdružení a prozkoušeno a ustanoveno 22 mysliveckých stráží. Správní orgán vedl jedno řízení o vyhlášení obory, které bylo přerušeno z důvodu doplnění podkladů a správní řízení ve věci změny hranic honitby.

Rybářství - zákon č. 99/2004 Sb.: Celkem bylo vydáno 127 státních rybářských lístků. Nově od 1. 9. 2012 přešla na obecní úřad obce s rozšířenou působností agenda přestupků na úseku rybářství z Krajského úřadu. Zatím nebyly žádné přestupky na úseku rybářství projednávány. Vodní zákon č. 254/2001 Sb.: Vodoprávní úřad přijal celkem 273 podání pro vodoprávní řízení. Bylo vydáno 8 stavebních povolení – vodovod, kanalizace, 32 stavebních povolení a povolení nakládání s vodami – studny, DČOV, dešťové kanalizace, vsaky, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků, 4 dodatečná stavební povolení a nakládání s vodami na studny, 1 povolení zkušebního provozu, 1 prodlodloužení platnosti stavebního povolení, 3 prodloužení platnosti stavebních povolení a povolení nakládání s vodami, 9 samostatných rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami – odběry vod ze studní, 4 souhlasy s realizací DČOV dle § 15a odst. 4 vodního zákona, 10 souhlasů se stavbou v záplavovém území dle § 17 vodního zákona, 1 kolaudační rozhodnutí, 29 kolaudačních souhlasů, 1 přerušení vodoprávního řízení, 1 schválení havarijních plánů čerpacích stanic PHM, 43 závazných stanovisek dle § 104 odst. 9 vodního zákona, 3 vyjádření dle § 18 vodního zákona. Na správních poplatcích bylo vybráno 51.400,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/92 Sb.: Bylo vydáno 33 závazných stanovisek - souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro výstavbu rodinných domů, komunikací, zpevněných ploch, 3 souhlas s vedením podzemní trasy.Městská policie Lysá nad Labem

Bc.Luděk Přibyl, ředitel
V roce 2013 strážníci Městské policie řešili celkem 24 363 událostí. Z toho bylo 689 přestupků řešeno v blokovém řízení, 23 674 přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu, z toho bylo 19 133 přestupků, zaznamenaných radarem ve Starém Vestci. Dále bylo Policii ČR oznámeno 26 důvodných podezření ze spáchání trestného činu a u 21 osob bylo zjištěno podezření z řízení pod vlivem alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky. Rovněž bylo v roce 2013 zadrženo 5 pachatelů trestných činů, zjištěno 10 vraků vozidel a 2 černé skládky.
Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 47 osob. Ve spolupráci s Policií ČR bylo řešeno 203 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 37 doporučených dopisů a dále bylo provedeno 79 prověrek k trvalému pobytu. Při výkonu služby bylo zkontrolováno 253 podezřelých osob a městským kamerovým dohlížecím systémem bylo zjištěno a objasněno 55 případů porušení zákona. Rovněž strážníci zjistili 98 závad na veřejném osvětlení, 51 závad na dopravním značení a 52 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna firma Václav Bílek, na závady dopravního značení upozorněn Odbor správy majetku a investic Města Lysá n.L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 73 psů a 46 koček.

Při výkonu služby byla třem majitelům psů uložena bloková pokuta za znečištění veřejného prostranství . Jedná se o dlouhodobě problematický jev , při kterém je bohužel problematické dokazování přestupku konkrétnímu pachateli.

Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany (PCO), který monitoruje 94 objektů (školy, podniky, prodejny, rod. domy) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2013 nedošlo v Lysé nad Labem k  mimořádné události.

Stávající počet strážníků je stanoven na 14 + 1. V  roce 2013 jeden strážník ukončil pracovní poměr. Na jeho místo zatím nebyl nikdo přijat.

Bc.Luděk Přibyl

ředitel městské policie

Strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A – Byšičky,Dvorce

Ing. Moravec

B - Litol II.

Kačík

C - Litol I.

Štusová

D - Lom

Rohlík

E - Sídliště

Ambrož

F - město – střed

Kaplan

G - Kačín

Vykydal

H -zámek

Skořepa

I - Školní nám.

Zitová

J - Poděbradova

Bc.Zita

K - Havlíčkovo nám.

Frank

L - nádraží

Bc. Černý

M – Litol I./1

neobsazenoRozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny.
Rozpočtové příjmy za rok 2013:
Uložené blokové pokuty celkem: 349.000,- Kč. Z toho pokuty nezaplacené k  31.12.2013 za 49.700,- Kč - vymáháno formou exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n.L. a  upomínkou ze strany MěP Lysá n.L.

Příjmy za Pult centrální ochrany činily 337.442,- Kč. Celkové příjmy MěP za rok 2013 jsou 686.442,- Kč.
Rozpočtové výdaje za rok 2013:
5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

úprava

31.12.2013

Skut.-Schvál.úprava

  Oděvy55

55

0
  Knihy a tisk30

7

-23
  Drobný hmotný majetek

  139

130

-9
  Materiál40

16

-24
  Pohonné hmoty100

82

-18
  Služby telekomunikací
40

31

-9
  Služby peněžních ústavů pojištění

10

5

-5
  Školení a vzdělávání
21

21

0
  Nákup služeb28

24

-4
  Opravy a údržba211

211

0
  Ceniny10

3

-7
  Platy zaměstnanců
4800

4629

-171
  Povinné zdravotní pojistění
432

414

-18
  Povinné sociální pojištění
1200

1150

-50Celkem7116

6778

-338Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní připomínky k práci MěP. V roce 2013 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům byla upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného pořádku v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům. Tyto nedostatky jsou přetrvávajícího charakteru.

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) je na velmi dobré úrovni. Městská policie spolupracovala v 98 případech s hasiči (Sbor dobrovolných hasičů Lysá n.L., Hasičský záchranný sbor Nymburk ) a ve 126 případech s Policií ČR. Jedná se o spolupráci zejména při zajištění místa činu krizových situací, jako jsou např. požáry, dopravní nehody, pátrací akce, škodní události se škodou značného rozsahu, apod.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpečnosti silničního provozu a protidrogové prevence, a to zejména formou komunikace s občany. Dále provádíme zvýšenou kontrolu krizových míst a postupování zjištěných poznatků kompetentním orgánům. V rámci prevence kriminality bylo ve spolupráci s OO PČR Lysá nad Labem a SDH Lysá nad Labem uspořádáno na školním hřišti v  Lysé nad Labem „Setkání se složkami IZS“. V roce 2013 provedli strážníci městské policie spolu s příslušníky Policie ČR besedy ve všech mateřských školách v Lysé nad Labem. V měsíci prosinci proběhly na základních školách besedy o nebezpečnosti zábavné pyrotechniky, které byly pořádány ve spolupráci s pyrotechnikem p. Cézou. Dále byly provedeny besedy se seniory, a to se zaměřením na téma „Bezpečné stáří“. Tyto besedy se každý rok periodicky opakují.
V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz internetové stránky Městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět více o činnosti městské policie a zároveň zde zjistí, do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště, který strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj. Rovněž je zde prováděna pravidelná aktualizace novel a doplnění zákonů souvisejících s bezpečností ve městě.
Protidrogová politika je ze strany městské policie plněna hlavně v oblasti primární prevence, kde se společně s PČR účastníme zejména besed ve všech školních zařízeních v Lysé nad Labem. V oblasti terciální prevence spolupracujeme s terénními pracovníky o. s. Laxus , K – centrum Nymburk. Při setkáních se navzájem informujeme o místech, kde se scházejí drogově závislé osoby a o stavu drogové scény ve městě. Městská policie Lysá nad Labem rovněž zajišťuje sběr použitého injekčního materiálu, který je odhozen na veřejném prostranství .
Vytvořeno 20.7.2022 11:59:46 | přečteno 50x | jiri.virava
load