Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022  o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)

Zpráva je vydávána v souladu s § 18 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím na základě evidence vedené Odborem kanceláře městského úřadu, Městského úřadu Lysá nad Labem.

  • Počet podaných žádostí: 101

  • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 69

  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 14

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními  řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V tomto roce nedošlo k soudnímu projednání ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytování informace, a tudíž nebyly v této souvislosti vynaloženy žádné výdaje.

  • Výčet poskytovaných výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytností: 0

Počet stížností podaných dle § 16 a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

  • Celkem bylo podáno 14 stížností. 

V 9 případech si žadatel stěžoval na postup při vyřizování informace, a s tím spojené neposkytnutí informace, v 1 případě se stížnost týkala nedodržení termínu odpovědi na žádost, 1 případě se jednalo o stížnost na jednání referenta, v 1 případě si žadatel stěžoval na podání lživé informace, ve 2 případech se stížnost týkala nečinnosti.

Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:

V roce 2022 bylo určeno, že žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím bude vyřizovat odbor kanceláře městského úřadu. Pakliže se bude dotaz týkat více odborů, žádost bude zpracována ve spolupráci s vedoucími dotčených odborů.

Poskytnuté informace jsou zveřejněny na webu města Lysá nad Labem v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, blíže viz Úřední deska: https://ud.mestolysa.cz/.

V souladu s veřejně přístupným sazebníkem bylo v roce 2022 oznámeno ve 3 případech žadatelům hrazení nákladů v souladu s § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím v celkové výši 762 Kč, z toho byla uhrazena částka 454 Kč.

Ve 14 případech bylo proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podáno odvolání, kdy nadřízeným orgánem bylo rozhodnutí městského úřadu 11x potvrzeno, 1x bylo částečně potvrzeno a částečně vráceno k novému projednání, 1x odloženo, 1x bylo nařízeno poskytnutí odpovědi a snížení poplatku za poskytnutou informaci.

Z celkového počtu 101 žádostí o poskytnutí informace bylo vydáno 69 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v 11 případech byla žádost o poskytnutí informace odložena, v 1 případě bylo vydáno usnesení na základě námitky podjatosti úředníků MěÚ Lysá nad Labem a v 71 (po rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje v 73) případech byla informace poskytnuta.

Mgr. Robert Šťastný

tajemník MěÚ Lysá nad Labem


Vytvořeno 28.2.2023 8:04:04 | přečteno 857x | jiri.virava
load