Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)

Zpráva je vydávána v souladu s § 18 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím na základě evidence vedené Odborem kanceláře městského úřadu, Městského úřadu Lysá nad Labem.

Počet podaných žádostí: 66

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 24

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 8

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V tomto roce nedošlo k soudnímu projednání ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytování informace, a tudíž nebyly v této souvislosti vynaloženy žádné výdaje.

Výčet poskytovaných výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytností: 0

Počet stížností podaných dle § 16 a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
Celkem bylo podáno 14 stížností. Ve čtyřech případech se stížnost týkala nedodržení termínu odpovědí na žádosti, vosmi případech si žadatel stěžoval na postup při vyřizování informace, a s tím spojené neposkytnutí informace a ve dvou případech nesouhlasil s výzvou k úhradě za mimořádné vyhledávání informací.

Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:
V roce 2021 bylo určeno, že žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím bude vyřizovat odbor kanceláře městského úřadu. Pakliže se bude dotaz týkat více odborů, žádost bude zpracována ve spolupráci s vedoucími dotčených odborů.

Poskytnuté informace jsou zveřejněny na webu města Lysá nad Labem v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, blíže viz https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb
V souladu s veřejně přístupným sazebníkem bylo v roce 2021 oznámeno ve 4 případech žadatelům hrazení nákladů v souladu s § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím v celkové výši 14 999 Kč, z toho nebyla uhrazena žádná částka.

V 8 případech bylo proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podáno odvolání, kdy nadřízeným orgánem bylo rozhodnutí městského úřadu 3 x potvrzeno, 3 x bylo částečně potvrzeno a částečně vráceno k novému projednání a 2 x vráceno a nařízeno poskytnutí odpovědi.

Z celkového počtu 66 žádostí o poskytnutí informace bylo vydáno 24 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v 5 případech byla žádost o poskytnutí informace odložena a v 48 (po rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje v 51) případech byla informace poskytnuta.


Ing. Alena Novotná
tajemnice MěÚ Lysá nad Labem
Vytvořeno 26.1.2022 12:15:53 | přečteno 139x | ernest
load