Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)


Zpráva je vydávána v souladu s § 18 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím na základě evidence vedené Odborem kanceláře městského úřadu, Městského úřadu Lysá nad Labem.

Počet podaných žádostí: 107

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 32

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 12

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V tomto roce nedošlo k soudnímu projednání ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytování informace, a tudíž nebyly v této souvislosti vynaloženy žádné výdaje.

Výčet poskytovaných výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytností: 0

e. Počet stížností podaných dle § 16 a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Celkem bylo podáno 14 stížností. Ve dvou případech se stížnost týkala nedodržení termínu odpovědí na žádosti, v sedmi případech si žadatel stěžoval na postup při vyřizování informace, a s tím spojené neposkytnutí informace, v jednom případě si žadatel neoprávněně stěžoval, že poskytnuté informace nejsou zveřejňovány na webových stránkách města, v jednom případě si žadatel neoprávněně stěžoval, že mu odpověď nebyla zaslána do datové schránky (vzhledem k objemu informací nebylo možné) a ve třech případech nesouhlasil s výzvou k úhradě za mimořádné vyhledávání informací.

f. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:

V roce 2020 bylo určeno, že žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím bude vyřizovat příslušný vedoucí odboru, kterému dotaz náleží. Pakliže se bude dotaz týkat více odborů, spadá vyřízení pod odbor kanceláře úřadu a žádost bude zpracována ve spolupráci s vedoucími dotčených odborů.

Poskytnuté informace jsou zveřejněny na webu města Lysá nad Labem v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, blíže viz https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb

V souladu s veřejně přístupným sazebníkem, bylo v roce 2020 oznámeno v 10 případech žadatelům hrazení nákladů v souladu s § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím v celkové výši 81 939 Kč, z toho nebyla uhrazena žádná částka.

Ve 12 případech bylo proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podáno odvolání, kdy nadřízeným orgánem bylo rozhodnutí městského úřadu 6 x potvrzeno, 2 x bylo částečně potvrzeno a částečně vráceno k novému projednání a 4 x vráceno a nařízeno poskytnutí odpovědi.

Z celkového počtu 107 žádostí o poskytnutí informace bylo vydáno 32 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v 9 případech byla žádost o poskytnutí informace odložena a v 75 (po rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje v 79) případech byla informace poskytnuta.

Ing. Alena Novotná

tajemnice MěÚ Lysá nad Labem

Vytvořeno 24.2.2021 6:28:45 | přečteno 45x | ernest
load