Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)


Zpráva je vydávána v souladu s § 18 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím na základě evidence vedené Odborem kanceláře městského úřadu, Městského úřadu Lysá nad Labem.

  1. Počet podaných informací: 78

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 11.

  1. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 4.

  1. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V tomto roce nedošlo k soudnímu projednání ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytování informace, a tudíž nebyly v této souvislosti vynaloženy žádné výdaje.

  1. Výčet poskytovaných výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytností: 0

  1. Počet stížností podaných dle § 16 a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 6.

Ve třech případech se stížnost týkala nedodržení termínu odpovědí na žádosti, které byly podány v roce 2018, v jednom případě si žadatel stěžoval na neposkytnutí informace, ve dvou případech se stížnost týkala postupu při vyřizování žádosti. Jeden žadatel si oprávněně stěžoval na opožděné předání odvolání nadřízenému orgánu.

  1. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:

V roce 2019 bylo určeno, že žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím bude vyřizovat příslušný vedoucí odboru, kterému dotaz náleží. Pakliže se bude dotaz týkat více odboru, spadá vyřízení pod kancelář úřadu, ve spolupráci s vedoucími dotčených odborů.

Poskytnuté informace jsou zveřejněny na webu města Lysá nad Labem v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, blíže viz https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb

V souladu s veřejně přístupným sazebníkem, bylo v roce 2019 oznámeno ve 4 případech žadatelům hrazení nákladů v souladu s § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím v celkové výši 49 046 Kč, z toho nebyla uhrazena žádná částka.

V čtyřech případech bylo proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podáno odvolání, kdy nadřízeným orgánem bylo toto rozhodnutí 3 x potvrzeno, 1 x bylo částečně potvrzeno a částečně vráceno k novému projednání.

Z celkového počtu 78 žádostí o poskytnutí informace bylo vydáno 11 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v 4 případech byla žádost o poskytnutí informace odložena a v 63 případech byla informace poskytnuta.

Ing. Alena Novotná

tajemnice MěÚ Lysá nad Labem

Vytvořeno 25.2.2020 10:41:32 | přečteno 32x | ernest
load