Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

za rok 2017

Povinný subjekt: Město Lysá nad Labem IČO 00239402

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

Číselný údaj/

komentář

a.1) Počet podaných žádostí o informaci za kalendářní rok

32

a.2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c.1) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Nebyly

c.2) Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věci přezkoumání zákonnosti odmítnutí žádosti

Nevznikly

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

e) Počet stížností podaných podle §16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Nebyly požadovány

Komentář: V roce 2017 došlo oproti roku 2016 k mírnému poklesu – 32 žádostí, v roce 2016 došlo 34 žádostí, v roce 2015 jich bylo 23, v roce 2014 jich bylo 13, v roce 2013 jich bylo 10.

Žádosti byly poskytovány bezplatně, většinou jsou poskytovány v elektronické podobě.

  1. I. Obsah podaných žádostí a poskytnutých informací:

Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací se zveřejňuje doprovodná informace, vyjadřující jejich obsah ( dle § 5 odst. 3 výše uvedeného zákona) a četnost:

Popis informace Četnost

Přehled členů rady města od r. 2002 1

Přehled stavebních akcí města, stavební řízení, pozemky 6

Informace o VKP Milovice 1

Informace o podmínkách pro chovnou stanici psů 1

Dopravní přestupky – kopie spisů, informace 12

Provoz stacionárního radaru 2

Informace o financích města a účtech města 2

Informace pro ministerstvo obrany 1

Informace o územním plánu 1

Informace o GDPR 1

Informace o způsobu vymáhání pohledávek 1

Informace o odchytu ptactva ve městě 1

Informace o odběru obalových materiálů 1

Statistika kontrol domácích topenišť 1

Celkem 32

Zpracoval: Ing. Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Zveřejněno: 29.03.2017

Vytvořeno 29.3.2018 12:03:20 | přečteno 69x | ernest
load