Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
za rok 2016
Povinný subjekt: Město Lysá nad Labem IČO 00239402
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

Číselný údaj/komentář

a.1) Počet podaných žádostí o informaci za kalendářní rok - 34
a.2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
c.1) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Nebyly
c.2) Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věci přezkoumání zákonnosti odmítnutí žádosti
Nevznikly
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
e) Počet stížností podaných podle §16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 2
(opožděné zaslání informace, opomenutí zaslat spis k přestupku, obě vyřešeny obratem)
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - Nebyly požadovány

Komentář: V roce 2016 došlo oproti roku 2015 k nárůstu počtu žádostí o informaci dle zák.č.106/1999 Sb. – 34 žádostí, v roce 2015 jich bylo 23, v roce 2014 jich bylo 13, v roce 2013 jich bylo 10.

I. Obsah podaných žádostí a poskytnutých informací:

Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací se zveřejňuje doprovodná informace, vyjadřující jejich obsah ( dle § 5 odst. 3 výše uvedeného zákona):

1) Dne 28.1.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 3 o poskytnutí spisu. Dne 2.2.2016 tajemník MěÚ poskytl odpověď prostřednictvím datové schránky: na základě Vaší žádosti ze dne 28.01.2016 Vám zasílám spis zn. OD/xxxxx/15 k dopravnímu přestupku. Vzhledem k zaslání spisu datovou schránkou je poskytnutí informace bezplatné.

2) Dne 29.1.2016 požádala fyzická osoba (mailová adresa) o informaci dle výše uvedeného zákona – smlouva se společností Czech Radar a všech dodatků. Dne 12.2.2016 tajemník MěÚ poskytl mailem odpověď: Dobrý den, potvrzuji přijetí Vaší žádosti ze dne 29.01.2016, podání odpovídá správnímu řádu. Požadovaná smlouva a dodatky je veřejně přístupná na stránkách města, kde si ji každý může prohlédnout, případně stáhnout.

Z důvodu úspory svého času požadované texty přikládám.

3) Dne 4.2.2016 požádala firma Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, Praha 5, o poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb., týkající se investičních akcí na rok 2016. Dne 10.2.2016 informoval tajemník MěÚ paní Mgr. Šindelářovou, Research manager, o tom, že plánované investiční akce jsou veřejně dostupné ve schváleném rozpočtu města. Pro podrobný výčet požádal o upřesňující údaje – nebyla žádná odezva. Telefonické číslo na žádosti trvale nikdo neobsluhuje, proto další činnost byla ukončena.

4) Dne 9.3.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o informace týkající se provozu a servisu stacionárního radaru ve Starém Vestci. Identické dotazy obdržel Ing. Moc, starosta Starého Vestce. Dne 18.3.2016 odpověděl tajemník MěÚ mailem: Dobrý den, potvrzuji příjem žádosti o informace ze dne 09.03.2016, která odpovídá zákonu č. 106/1999 Sb.

Zasílám odpověď za výše uvedená čísla, ze Starého Vestce mě o to požádal pan starosta Ing. Zdeněk Moc.

ad 1) + 4) Na území obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem je umístěn jeden stacionární měřič rychlosti vozidel. Měřič je umístěn v centru obce Starý Vestec ve směru od obce Velenka.

Měřič není vlastnictvím žádné obce, zařízení je pronajímáno od společnosti Czech Radar, a.s.

Smlouva s dodatky č. 1 a 2 je veřejně dostupná dálkovým přístupem na stránkách města Lysá nad Labem v registru smluv. Nad rámec zákonných povinností Vám zasílám náhledy smluv v příloze mailu.

ad 2) Servis včetně cejchování měřidla zajišťuje Czech Radar, a.s.

ad 3) Smlouva + 2 dodatky jsou v příloze mailu.

5) Dne 23.3.2016 požádala fyzická osoba (mailová adresa) o informace týkající se spisové služby na MěÚ. Dne 5.4.2016 odpověděl tajemník MěÚ mailem: Veškerá korespondence (došlá i odeslaná) v papírové nebo elektronické podobě podléhá Spisovému a skartačnímu řádu MěÚ Lysá nad Labem. Každý dokument je opatřen skartačním znakem (A- archivace, S – skartace, V- výběr) který určuje, co se s danou písemností bude dít dále, a dobu, kdy se tak stane.

Příklady:
A/10 písemnost se po 10 letech předává do státního archivu
S/1 písemnost lze po 1 roce skartovat
V/5 písemnost je po 5 letech posouzena pracovníky státního archivu, zda se písemnost skartuje nebo zařadí do státního archivu.

Pro zařazení dokumentů je vydána příloha o 32 stranách A4, která podrobně uvádí, jak příslušný dokument zařadit. Archivace a skartace se provádí zpravidla 1x za rok, je o tom zpracovaný protokol, který se ukládá u tajemníka úřadu, který je ze zákona odpovědný za tuto oblast.

Tato procedura je stejná pro papírové i elektronické dokumenty. V papírové podobě se skartace provádí odvozem do specializované firmy, která je certifikovaná pro tuto činnost a proces je zabezpečen proti úniku dokumentů. V elektronické podobě se skartace provádí smazáním záznamu.

Datové zprávy jsou v elektronické podobě, takto se uchovávají na serverech MěÚ, a to po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

6) Dne 24.3.2016 požádala fyzická osoba z Pardubic o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 29.3.2016 vyzval tajemník MěÚ žadatele k úhradě poplatku za kopírování. Úhrada byla připsána na účet města k 13.4.2016 a následující den byla kopie spisu žadateli odeslána.

7) Dne 30.3.2016 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 4.4.2016 vyzval tajemník MěÚ žadatele k úhradě poplatku za kopírování spisu.

8) Dne 6.4.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 7.4.2016 byl spis OD/xxxxx/16 poskytnut zdarma v elektronické podobě.

9) Dne 6.4.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 7.4.2016 byl spis OD/yyyyy/16 poskytnut zdarma v elektronické podobě.

10) Dne 8.4.2016 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 13.4.2016 vyzval tajemník MěÚ žadatele k úhradě poplatku za kopírování spisu.

11) Dne 15.4.2016 požádala fyzická osoba ze Znojma o poskytnutí informací o programovém vybavení pro spisovou službu. Dne 25.4.2016 odpověděl tajemník MěÚ v tomto rozsahu: MěÚ Lysá nad Labem používá spisovou službu, která je certifikována jako agendový informační systém veřejné správy.

Dodavatel: T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové.

Kontakty: www.tmapy.cz info@tmapy.cz

Nasazení spisové služby na profesionální úrovni bylo vynuceno přechodem veřejné správy na datové schránky po roce 2009. Naše předchozí spisová služba nebyla s DS kompatibilní, a proto na základě veřejné zakázky po výběrovém řízení byla vybrána firma T-MAPY.

12) Dne 3.5.2016 požádala fyzická osoba z Pardubic o podrobné informace týkající se provozování stacionárního radaru v obci Starý Vestec. Dne 18.5.2016 poskytl tajemník MěÚ odpověď bezplatně v elektronické podobě v tomto rozsahu:

ad1)

Stacionární radar ve Starém Vestci je provozován na základě Smlouvy o nájmu zařízení z 26.11.2009 mezi městem Lysá nad Labem a společností CZECH RADAR a.s. Smlouva je doplněna dvěma dodatky. Všechny dokumenty jsou v příloze ve formátu PDF. V letech 2014 – 2016 nebyly uzavírány žádné další dodatky.

ad 2) Statistika:

Rok 2013

Od 1.1. do 31.12.2013 zahájeno 20 101 případů
odloženo či zastaveno 13 044 případů
počet uložených pokut 325
vybráno v tis. Kč 11 607

Rok 2014

Od 1.1. do 31.12.2014 zahájeno 13 947 případů
odloženo či zastaveno 17 885 případů
počet uložených pokut 1 666
vybráno v tis. Kč 15 378

Rok 2015

Od 1.1. do 31.12.2015 zahájeno 19 579 případů
odloženo či zastaveno 15 217 případů
počet uložených pokut 1 802
vybráno v tis. Kč 15 206

Údaje jsou převzaty z výroční zprávy o činnosti MěÚ Lysá nad Labem, a to vždy za celý uzavřený rok. Údaje uvádím i přes to, že bych Vás mohl jen informovat o tom, že zprávy jsou přístupné dálkovým přístupem na www.mestolysa.cz

ad 3) + 4) Citované judikáty jsou Městskému úřadu Lysá nad Labem známy.

ad 5) Firma CZECH RADAR a.s. žádné pokuty nevybírá, a není to ani v součinnosti města s firmou. Firma je vlastníkem technického zařízení, které si město na základě smlouvy pronajímá. Firma garantuje provozuschopnost zařízení a dokládá přesnost měření, ale není žádným způsobem zapojena do nakládání se získanými daty. Získaná data vyhodnocuje Městská policie Lysá nad Labem. Ztotožnění vozidla probíhá v centrálním registru vozidel a následné zpracování provádějí oprávněné úřední osoby, které jsou zaměstnanci města. Tito zaměstnanci nejsou nikterak finančně zainteresováni na výši vybraných pokut, které jsou příjmem města.

Z popisu procesu nikterak nevyplývá „široká míra participace pronajímatele na vedení přestupkového řízení a na vymáhání uložených pokut“.

S Vaším názorem, že činnost MěÚ Lysá nad Labem je protiprávní, se neztotožňuji.

Přílohy: (v PDF) Smlouva o nájmu..., Dodatek č. 1, Dodatek č. 2

13) Dne 4.5.2016 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o sdělení jména zaměstnance, jehož náklady (i částečné) jsou hrazeny dle smlouvy uzavřené mezi městem a společností Czech Radar. Dne 18.5.2016 poskytl tajemník MěÚ bezplatně mailem na udanou mailovou adresu následující odpověď:

Smlouva se společností CZECH RADAR s oběma dodatky Vám byla poskytnuta v elektronické podobě na Váš USB flash disk.

Dodatkem č. 1 ze dne 26.11.2009 byl do čl. VII smlouvy vložen nový odstavec č.7. V Dodatku č. 2 ze dne 08.08.2012, čl. 2, se tento odstavec bez náhrady vypouští.

Požadovaná informace tedy zní: žádné pracovní místo ke dni 25.1.2016 a 1.4.2016 nebylo hrazeno dle článku II odstavce 4 Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2009.

14) Dne 29.4.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o informace, které se týkají práce s dokumenty v datových schránkách, v elektronické podobě nebo v papírové formě ve spisové službě. Dne 3.5.2016 odpověděl tajemník MěÚ následujícím způsobem:

ad 1)

Sděluji, že datové zprávy jsou doručovány a zpracovávány v elektronické podobě, takto se uchovávají na serverech MěÚ, a to po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

ad 2, 3, 4) Veškerá korespondence (došlá i odeslaná) v papírové nebo elektronické podobě podléhá Spisovému a skartačnímu řádu MěÚ Lysá nad Labem, který se striktně drží metodiky MVČR (včetně přílohy) a byl schválen Státním oblastním archivem Nymburk. Každý dokument je opatřen skartačním znakem (A- archivace, S – skartace, V- výběr) který určuje, co se s danou písemností bude dít dále, a dobu, kdy se tak stane.

Příklady:

A/10 písemnost se po 10 letech předává do státního archivu
S/1 písemnost lze po 1 roce skartovat
V/5 písemnost je po 5 letech posouzena pracovníky státního archivu, zda se
písemnost skartuje nebo zařadí do státního archivu.

Pro zařazení dokumentů je vydána příloha o 32 stranách A4, která podrobně uvádí, jak příslušný dokument zařadit. Archivace a skartace se provádí zpravidla 1x za rok, je o tom zpracovaný protokol, který se ukládá u tajemníka úřadu, který je ze zákona odpovědný za tuto oblast.

Tato procedura je stejná pro papírové i elektronické dokumenty. V papírové podobě se skartace provádí odvozem do specializované firmy, která je certifikovaná pro tuto činnost a proces je zabezpečen proti úniku dokumentů. V elektronické podobě se skartace provádí smazáním záznamu.

ad 4) Zaslán výpis ze skartačního řádu. 

ad5) Účetnictví GINIS od firmy Gordic, Spisová služba od firmy T-MAPY

15) Dne 11.5.2016 požádal pan JUDr. Ing. Ondřej Horázný, Ondříčkova 1304/9, Praha 3, zastupující jednoho klienta, o poskytnutí smlouvy se společností Czech Radar a všech dodatků. Dne 11.5.2016 zaslal tajemník MěÚ požadované dokumenty bezplatně na udanou mailovou adresu.

16) Dne 20.5.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o zaslání kopie spisu v elektronické podobě. Dne 26.5.2016 poskytl tajemník MěÚ informace v elektronické podobě do datové schránky žadatele, a proto je poskytnutí informace bezplatné.

17) Dne 2.6.2016 požádala fyzická osoba ze Znojma o poskytnutí informací o počtu a schválení žádostí o zateplení objektů v tomto rozsahu: jednotlivě pro roky 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 (do data doručení této žádosti) o informaci:

1) kolik žádostí bylo podáno na základě Usnesení Rady města Lysá nad Labem č. 282/II ze dne 2. 5. 2012, které ukládá, aby stavebník, pokud bude provádět tepelnou izolaci nemovitosti silnější než 5 cm a bude zasahovat do pozemků ve vlastnictví města, požádal město o souhlas,

2) kolik výše uvedených žádostí bylo předáno ke schválení radě nebo zastupitelstvu Města Lysá nad Labem s kladným vyjádřením příslušného odboru (např. stavebního úřadu a/nebo odboru správy majetku a investic),

3) kolik z těchto žádostí bylo schváleno radou nebo zastupitelstvem Města Lysá nad Labem.

Dne 13.6.2016 poskytl tajemník MěÚodpověď v tomto rozsahu:

Odpověď bude poskytnuta v elektronické podobě bezplatně.
Uvádím odkaz na stránky města, kde jsou usnesení rady a zastupitelstva zveřejňována a žadatel může z veřejně dostupných zdrojů informaci získat.
V tabulce uvádím požadované údaje. V letech 2012 – 2015 posuzovala žádosti rada města, od 11/2015 přešly kompetence na zastupitelstvo města.

Ke všem žádostem byla připojena vyjádření stavebního úřadu nebo odboru správy majetku, v některých případech rada (resp. zastupitelstvo) města připojilo do usnesení podmínky (viz index). Za uvedenou dobu nebyla schválena 1 žádost ze dne 11.5.2016.

18) Dne 11.06.2016 požádala společnost ODVOZ VOZU s.r.o., IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2, o poskytnutí informací o správním deliktu pod sp. zn. OD/xxxxx/15. Dne 13.6.2016 tajemník poskytl následující odpověď: podatelna MěÚ Lysá nad Labem zaevidovala dne 11.06.2016 pod č,j, OD/xxxxx/16 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Ke sp. zn.yyyyyy sděluji, že dne 28.04.2016 odbor dopravy MěÚ Lysá nad Labem dle ustanovení § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, postoupil kompletní spisový materiál uvedené věci k přezkoumání a vydání rozhodnutí odvolacímu správnímu orgánu, jímž je Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Podatelna KÚ přijala písemnost dne 02.05.2016. O postoupení spisu byla vaše společnost informována.

MěÚ Lysá nad Labem v této chvíli nedisponuje žádnými podklady ke spisu OD/112975/15, a proto vám požadované informace nemůžeme zaslat. Jakmile obdržíme spis z KÚ, budou vám informace poskytnuty.

19) Dne 21.07.2016 požádala společnost ODVOZ VOZU s.r.o., IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2, o poskytnutí informací o správním deliktu pod sp. zn. OD/xxxxx/15. Dne 22.07.2016 poskytl tajemník odpověď v tomto znění:

Ke sp. zn. OD/xxxxx/15 sděluji, že dne 11.05.2016 odbor dopravy MěÚ Lysá nad Labem dle ustanovení § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, postoupil kompletní spisový materiál uvedené věci k přezkoumání a vydání rozhodnutí odvolacímu správnímu orgánu, jímž je Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Podatelna KÚ přijala písemnost dne 16.05.2016.

MěÚ Lysá nad Labem v této chvíli nedisponuje žádnými podklady ke spisu OD/xxxxx/15, a proto vám požadované informace nemůžeme zaslat. Jakmile obdržíme spis z KÚ, budou vám informace poskytnuty.

20) Dne 07.08.2016 požádala fyzická osoba z Lysé n. L. dotaz, zda a jakým způsobem je možné řešit štěkání psů z chovné stanice uprostřed zástavby RD, a to především v době nočního klidu. Dne 06.09.2016 odpověděl tajemník ve smyslu, že věc nelze řešit jako sousedský spor. Možnou cestou je požádat o spolupráci Krajskou veterinární správu, zda nedochází k týrání zvířat. Žadateli byl zaslán kontakt na příslušného veterináře. Pokud by se uskutečnilo šetření na místě, poskytne součinnost odbor ŽP.

21) Dne 31.07.2016 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o upřesnění druhů pozemků a regulativů v lokalitě U Cihelny. Dne 18.08.2018 odeslal tajemník následující odpověď:

K regulativům pro pozemky p.č. 2431/12, 13, 14 a 15 sděluji, že dle schváleného územního plánu se vyjmenované pozemky nacházejí v zóně Bydlení hromadného, kde hlavním využitím je bydlení v bytových domech a viladomech. Přípustné využití jsou plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), dětská hřiště, maloobchod, ubytovací zařízení, zařízení péče o děti, drobné lokální nevýrobní služby, ordinace, sportovní zařízení v uzavřených objektech, zařízení pro kulturu a církevní účely, administrativa, nezbytná technická vybavenost, parkoviště a garáže pro rezidenty lokality.

Možnosti využití jednotlivých pozemků lze zjistit také na https://mestolysa.cz/cz/uzemni-planovani/uzemni-plan-lysa-nad-labem/vydany-up kde je umístěn kompletní územní plán Lysá nad Labem, vydaný dne 14.5.2014.

22) Dne 22.08.2016 požádala fyzická osoba z Týnce nad Labem o poskytnutí smlouy včetně dodatků o nájmu stacionárního radaru ve Starém Vestci. Tajemník dne 01.09.2016 odeslal odpověď a požadované informace: smlouva se společností, která je vlastníkem stacionárního radaru ve Starém Vestci, je volně dostupná na stránkách města. Nicméně posílám smlouvu i oba dodatky v příloze. Vzhledem k tomu, že se informace poskytuje v elektronické podobě mailem, je poskytnutí informace bezplatné.

23) Dne 08.09.2016 požádala fyzická osoba z Hradce Králové o následující informace k provozu stacionárního radaru. Dne 19.09.2016 tajemník zaslal následující odpovědi:

Ad 1) Vlastníkem stacionárního radaru v obci Starý Vestec je společnost Czech Radar a.s.
Ad 2) Technickou správu zařízení zajišťuje společnost Czech Radar a.s.
Ad 3 ) Zařízení je instalováno v jednom směru a měří rychlost vozidel, přijíždějících od Poděbrad.
Ad 4) Nositelem povolení je obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem.
Ad 5) K projednání přestupků proti rychlosti vozidel je oprávněna obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem.
Ad 6) Nájemcem stacionárního radaru je Město Lysá nad Labem.
Ad 7) Pronajímatelem stacionárního radaru je společnost Czech Radar a.s.
Ad 8) Výše nájemného je stanovena ve smlouvě mezi Městem a Czech Radarem, je stanovena částkou 1000 Kč/měs. + DPH.
Ad 9) Výše nájemného je stanovena jednou pevnou částkou, která se neměnila po celou dobu trvání smlouvy.
Ad 10) Statistika dopravních přestupků + Ad 13) Výše nájmu a výše provize
Ad 11) Statistika počtu odvolání dopravních přestupků souvisejících s měřením rychlosti v obci Starý Vestec:
Počet odvolání: 2013 – 0, 2014 – 4, 2015 – 4.
Ad 12) Statistika napadených rozhodnutí Krajského úřadu u soudu souvisejících s měřením rychlosti v obci Starý Vestec:
Napadená rozhodnutí: 2013 – 0, 2014 – 0, 2015 – 0.
Ad 14) Určení míst k měření rychlostí vozidel od Policie ČR – viz příloha.
Ad 15) Smlouva mezi Městem a Czech Radarem + 2 dodatky – viz příloha. Není jasné, co je míněno termínem “...podrobné vyúčtování mezi pronajímatelem a nájemcem“. Město platí nájem a provizi, čísla v tabulce jsou převzata z ročních závěrek.
Ad 16) Veřejnoprávní smlouva mezi Městem a obcí Starý Vestec – viz příloha.
Ad 17) Pro instalaci stacionárního zařízení byly splněny všechny zákonné podmínky. Měření rychlosti a zpracování dat je prováděno v souladu s platnou legislativou.
Ad 18) Anonymizované rozhodnutí KÚ – viz příloha.
Ad 19) Rozsudek soudu k probíhajícímu měření – dosud žádný nebyl.
Ad 20) Rozsudek soudu k měření rychlosti stacionárním radarem ve Starém Vestci – dosud žádný nebyl.

24) Dne 07.09.2016 zaslala společnost Mobilita 2014 z.s., Roháčova 14/145, 130 00 Praha 3, žádost o informace: vlastník radaru, určení míst k měření, součinnost s Policií ČR. Dne 15.09.2016 odeslána odpověď tajemníka: Ad 1) Smlouva mezi městem a společností Czech Radar + 2 dodatky – viz příloha. Ad 2) 4 dokumenty – Určení míst – viz příloha.
Ad 3) Podmínka součinnosti Policie ČR a Městské policie Lysá nad Labem je v případě stacionárního radaru naplněna v podobě určení místa k měření rychlosti vozidel ze dne 10.02.2010.

25) Dne 15.09.2016 požádala fyzická osoba z Milovic o informace, kdy a za jakou cenu budou privatizovány byty v Milovicích, které jsou v majetku Lysé nad Labem. Dne 23.09.2016 odeslal tajemník odpověď v následujícím znění:

O privatizaci bytů v Milovicích Zastupitelstvo města Lysá nad Labem jednalo, a to několikrát a dosti obsáhle. Byty byly rekonstruovány kolem roku 1998 ze 3 finančních zdrojů státu a byla stanovena vázací podmínka, že po dobu 20 let nesmí být byty prodány.

Město shromáždilo veškeré dostupné dokumenty, ale podmínky vinkulace
se nepodařilo eliminovat. Proto zastupitelstvo rozhodlo, že je nutné nechat doběhnout termíny tak, jak je stanoveno v podmínkách dotace.

Z toho vyplývá, že současné zastupitelstvo už pravděpodobně žádné konkrétní
termíny ani ceny nestanoví a privatizace tedy bude úkolem pro další zastupitelstvo.
Do nájemních smluv se tedy vrátila možnost předkupního práva, aby bydlící občané „byli první na řadě“.

26) Dne 19.09.2016 požádala fyzická osoba z Hradce Králové o doplnění informací ze dne 08.09.2016 (viz bod 23). Dne 30.09.2016 odeslal tajemník následující odpověď: Veškerou technickou správu zařízení včetně každoročního seřizování a cejchování zajišťuje společnost Czech Radar a.s.

27) Dne 14.09.2016 zaslal fyzická osoba žádost o informaci – poskytnutí kopie spisu. Dne 23.09.2016 byla kopie spisu poskytnuta bezplatně.

28) Dne 19.10.2016 zaslala společnost Ekoport z.s., Herbenova 1897, 272 01 Kladno, žádost o poskytnutí řady technických informací, které se týkají provozu ČOV Lysá nad Labem. Dne 21.12.2016 zaslal tajemník vyplněnou tabulku s požadovanými údaji a omluvou za zpoždění při zpracování.

29) Dne 07.10.2016 zaslala fyzická osoba žádost o poskytnutí informací o radaru. Dne 21.10.2016 byla odeslána odpověď a požadované dokumenty: Odpověď bude poskytnuta v plném rozsahu elektronicky, tzn. bez poplatku. Smlouva s vlastníkem zařízení je zveřejněna na stránkách města, pro urychlení ji zasílám v příloze včetně dvou dodatků.

30) Dne 24.10.2016 zaslala fyzická osoba žádost o informaci, jak byla vyřešena žádost o výměnu oken v bytě v Milovicích, kterou v srpnu 2016 adresoval odboru správy majetku.

Odbor SM s kanceláří paní Crhové věc prověřil. Dne 15.11.2016 tajemník odpověděl – tazatel není nájemcem bytu. Nájemce byl v září informován, že jeho byt je zařazen v seznamu bytů, které jsou určeny k výměně oken a balkonových sestav.

31) Dne 31.10.2016 zaslala fyzická osoba žádost o kopii spisu, který je veden k dopravnímu přestupku. Dne 20.11.2016 zaslala tatáž osoba stížnost na nedodržení 15 dnů pro odpověď. Dne 23.11.2016 tajemník spis poskytl bezplatně s omluvou, že ke zpoždění vůbec došlo.

32) Ve dnech 09.11. a 15.11.2016 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o poskytnutí informací o osobách z jednoho bytového domu. Dne 23.11.2016 tajemník odeslal odpověď:

Dne 09.11.2016 zaevidovala podatelna MěÚ žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Jde o kopii dopisu ............... ze dne .......... 2016.

K věci uvádím následující skutečnosti:

1) Nejedná se o dopis, ale o sdělení mailem z adresy ....... na adresu tajemníka.
Pokud se týká pořádání večírků, vztahuje se k věci pouze jediná věta:
„ Na závěr bych chtěla říci, že se tu nekonají žádné party, jak tvrdí pan XY"
Ostatní informace se týkají popisů situace a vztahů, které v domě panují.
Proto není poskytnutí dalších informací, případně kopie celého sdělení, relevantní. Ve věci sousedského sporu na adrese............ Lysá nad Labem, nevedu žádný spis.

2) Návrh dohody, jak jste ji koncipoval, nebyl pro SVJ přijatelný. Městský úřad nemůže nikomu nařizovat, jakou dohodu má uzavřít a zda ji uzavřít.

V dopisu z 05.04.2016 jsem uvedl v závěru tento text:
„Pokud máte dojem, že je Vám činěna újma na Vašich právech ze strany jiných obyvatel domu č. p........, doporučuji Vám se obrátit na paní Mgr. Procházkovou v rámci přestupkového řízení, anebo na okresní soud v rámci občanskoprávního řízení.
Tímto vyjádřením považuji ze svého pohledu Vaši záležitost za uzavřenou a dále se jí již nebudu zabývat.“
Toto své stanovisko zastávám i nadále. Z mého pohledu se jedná o sousedský spor a městský úřad není kompetentní jej řešit.

33) Dne 15.11.2016 zaslala společnost Mobilita 2014 z.s., Roháčova 14/145, 130 00 Praha 3, žádost o poskytnutí informací ke stacionárnímu radar – doba měření, příručka pro ovládání software. Dne 29.11.2016 tajemník odeslal následující odpověď:

ad 1. V obci Starý Vestec nejsou stanoveny žádné další podmínky ani časové údaje pro měření rychlosti, tzn. že platí příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ad. 2. Není patrné, co míníte pojmem „kopie uživatelské příručky“. Při zahájení užívání systému SDP proběhlo řádné zaškolení oprávněných úředních osob, které systém používají. Školení provedla dodavatelská firma. Při každé aktualizaci software probíhá periodické školení oprávněných osob. S osobními údaji, které jsou v systému zpracovávány, je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

34) Dne 15.12.2016 zaslala společnost HP Domy s.r.o., Tovární 1118/43, 779 00 Olomouc, žádost o poskytnutí kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 21.12.2016 byla kopie spisu v elektronické formě poskytnuta – bezplatně.

Zpracoval: Ing. Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Zveřejněno: 15.02.2017
Vytvořeno 17.2.2017 12:49:00 | přečteno 30x | ernest
load