Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2015

Povinný   subjekt:
Město   Lysá nad Labem IČO 00239402
Husovo   náměstí 23
289   22 Lysá nad Labem
Číselný   údaj/komentář

a.1)   Počet podaných žádostí o informaci za kalendářní rok 23

a.2)   Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0

b)   Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0

c.1)   Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti   rozhodnutí o odmítnutí žádosti Nebyly

c.2)   Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve   věci přezkoumání zákonnosti odmítnutí žádosti Nevznikly

d)   Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

e)   Počet stížností podaných podle §16a tohoto zákona, důvody jejich podání a   stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
f)   Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Nebyly   požadovány

Komentář: V roce 2015 došlo oproti roku 2014 k nárůstu počtu žádostí o informaci dle zák.č.106/1999 Sb, v roce 2014 jich bylo 13, v roce 2013 jich bylo 10.

I. Obsah podaných žádostí a poskytnutých informací:

Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací se zveřejňuje doprovodná informace, vyjadřující jejich obsah ( dle § 5 odst. 3 výše uvedeného zákona):

1) Dne 7.1.2015 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o poskytnutí kopie spisu, který je veden ve věci dopravního přestupku – překročení rychlosti vozidla ve Starém Vestci. Dne 12.1.2015 požádal tajemník žadatele o úhradu nákladů spojených s pořízením kopie, a to dle Sazebníku náhrad. Dne 20.1.2015 byl poplatek uhrazen a kopii spisu převzal žadatel osobně od tajemníka.

2) Dne 8.1.2015 požádala fyzická osoba z Nehvizd o poskytnutí kopie spisu, který je veden ve věci dopravního přestupku – překročení rychlosti vozidla ve Starém Vestci. Dne 9.1.2015 požádal tajemník žadatele o úhradu nákladů spojených s pořízením kopie, a to dle Sazebníku náhrad. Do 10.2.2015 nebyl poplatek uhrazen a žádost byla odložena.

3) Dne 05.01.2015 požádala firma Strategy One z Prahy 1 o informace, které se týkají rozsahu a stavu veřejného osvětlení.

Dne 14.01.2015 poskytl tajemník ve spolupráci s odborem SMI kompletní informaci:
1. Počet kusů veřejného osvětlení (VO) – lamp 1 250
2. Míra pokrytí zastavěného území 99,5 %
3. VO nevykazuje technické problémy. - možnost regulace jasu – NE - řízené zapínání a vypínání – NE - vedení el. rozvodu vzduchem – u 125 ks
4. Stávající rozsah je DOSTATEČNÝ.
5. 0
6. Stáří svítidel - kusy 0-5 let 313 6-10 187 11-20 375 21 a více 375
7. Stáří sloupů - kusy 0-5 let 250 6-10 250 11-20 375 21 a více 375
8. Druhy světelných zdrojů k 31.12.2014 - výbojka sodíková 875 kusů - zářivka 313 kusů - LED 62 kusů.
9. Generální oprava – nikdy se nedělala, pouze dílčí opravy
10. Inteligentní regulační systémy – NE
11. Plánování významných investic do VO NE
12. 0
13. Pasportizace – 100% výška, typ sloupu, svítidlo, stáří, výkon nejsou údaje o el. vedení
14. Celkový instalovaný příkon 125 kW
15. Doba provozu za rok 2014 4 000 h
16. Spotřeba za rok 2014 500 MWh
17. Roční náklady na spotřebovanou el. energii 2 075 000 Kč
18. Správa VO – prostřednictvím soukromé odborné firmy: Václav Bílek, Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá nad Labem Smlouva na dobu určitou na 3 roky – do r. 2016
19. Náklady na správu a údržbu VO za rok 2014 700 000 Kč
20. Údržba VO - viz bod 18.
21. Náklady na údržbu VO za rok 2014 – viz bod 19.
22. Investice do VO v roce 2014 - 500 000 Kč

4) Dne 15.01.2015 požádala společnost Play Games a.s., V Holešovičkách 4/1443, Praha 8, o poskytnutí informací, v čem spočívá regulace provozu hracích automatů v Lysé nad Labem. Společnost je provozovatelem přístrojů na jedné adrese, která byla schválenou OZV ze seznamu adres heren vyřazena. Dne 28.01. 2015 poskytl tajemník MěÚ následující informace:

Váš dopis byl zaevidován pod výše uvedeným č.j. dne 15.01.2015. Je adresován Zastupitelstvu města Lysá nad Labem. Vzhledem k tomu, že první zasedání zastupitelstva města (dále ZM) v roce 2015 je naplánováno na 18.02.2015, byla by překročena lhůta pro poskytnutí informace. Proto si dovoluji napsat jako administrátor obecně závazných vyhlášek a autor písemné zprávy pro zastupitele při rozhodování ve věci OZV č. 7/2014 dne 17.12.2014. Tuto podkladovou zprávu v příloze přikládám. K plošné a časové regulaci, jak je v současné době nastavena, přistoupilo ZM v listopadu 2011. Členové ZM respektovali podnikatelský záměr a rozhodli se, že nebudou rušit žádnou provozovanou hernu nebo pohostinství s hracími přístroji a za výchozí určili stav, který byl v listopadu 2011. Od začátku roku 2012 jsou tedy nastavena jednoduchá pravidla regulace: - provoz je možný jen na schválených adresách z přílohy OZV, - povolená doba provozu v pracovních dnech a v sobotu je v době od 12:00 do 24:00 hodin, - zákaz provozu v době státních svátků, ostatních svátků a nedělí. Tato pravidla jsou zakotvena v OZV č. 6/2011 a 7/2011, tedy dostatečně dlouhou dobu. Současně se zastupitelé shodli na tom, že před koncem každého roku předloží tajemník zprávu s vyhodnocením, jak jsou dodržována pravidla regulace a pro každý následující rok se bude schvalovat nová příloha OZV. Počáteční stav schválených adres byl 17, současný stav je 12. To znamená, že nebyla vyškrtnuta „toliko“ adresa Tyršova 220, jak uvádíte v žádosti. Důvodem pro vyřazení adresy Tyršova 220 je opakované porušení pravidel regulace. To bylo zjištěno kontrolní činností strážníků Městské policie Lysá nad Labem (MěP). Konstatování bylo uvedeno ve zprávě a zaznělo i v diskusi na ZM 17.12.2014. Zvukový záznam bude k dispozici na stránkách města od 2.2.2015. Z něj je patrné potvrzení ředitele MěP, že k porušení regulace došlo. Na zasedání byl přítomen i provozovatel pohostinství, který potvrdil, že nový člen obsluhy nechal přístroje zapnuté i v době, kdy měly být vypnuty. Dalším řečníkem byl zástupce jedné ze tří společností, která měla v provozovně svá zařízení (celkem se jedná o 23 přístrojů). Uvedl, že jejich společnost má přístroje dálkově ovládané a provoz v nepovolenou dobu není možný. Pro rozhodování zastupitelů však bylo rozhodující opakované potvrzení ředitele MěP, že k porušení regulace došlo. K Vašemu odkazu na § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, sděluji, že citovaný paragraf se týká zvýhodnění určitého soutěžitele v případě hospodářské soutěže. V Lysé nad Labem se nejedná o žádnou soutěž, protože v roce 2011 byly do seznamu adres zařazeny všechny objekty, v nichž byly hrací přístroje provozovány. Podmínky pro další setrvání v seznamu jsou velmi jednoduché, jak je uvedeno v předchozím textu. K vyřazení ze seznamu dochází v případě, že provozovatel opakovaně nerespektuje výzvy orgánů města, aby byla pravidla dodržována. V žádném případě k tomu nedojde v případě jednoho ojedinělého porušení regulace. Obecně závazné vyhlášky jsou po schválení zasílány MVČR, v případě hracích přístrojů i MFČR. Ani z jednoho ministerstva nebylo sděleno, že by vyhlášky byly v rozporu s platnou legislativou.

5) Dne 16.02.2015 požádala fyzická osoba bytem v Praze 4 o poskytnutí kopie spisu, který je veden ve věci dopravního přestupku – překročení rychlosti vozidla ve Starém Vestci. Dne 18.02.2015 požádal tajemník žadatele o úhradu nákladů spojených s pořízením kopie, a to dle Sazebníku náhrad. Dne 08.03.2015 byl poplatek uhrazen a kopie spisu byla dne 09.03.2015 žadateli zaslána poštou.

6) Dne 18.02.2015 požádala fyzická osoba bytem v Praze 2 o poskytnutí kopie spisu, který je veden ve věci dopravního přestupku – překročení rychlosti vozidla ve Starém Vestci. Dne 18.02.2015 požádal tajemník žadatele o úhradu nákladů spojených s pořízením kopie, a to dle Sazebníku náhrad. Dne 02.03.2015 byl poplatek uhrazen a kopie spisu byla dne 03.03.2015 žadateli zaslána poštou.

7) Dne 16.02.2015 požádala fyzická osoba bytem ve Štětí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly měření rychlosti vozidel stacionárním radarem, který je umístěn v obci Starý Vestec. Tajemník poskytl žadateli odpovědi písemně mailem v plném rozsahu dne 23.02.2015 v tomto znění:

1) Vlastníkem měřicího zařízení v obci Starý Vestec je společnost CZECH RADAR a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, 110 00 Praha, IČ 27164900.

2) Uvedené zařízení je provozováno v souladu se Smlouvou o nájmu zařízení a poskytnutí služeb s nájmem zařízení spojených, uzavřenou mezi Městem Lysá nad Labem a společností CZECH RADAR. Cena nájmu byla stanovena ve výši 1000 Kč + DPH/měsíc. Dále dle Dodatku č. 2 smlouvy město hradí pronajímateli sjednanou úplatu, jejíž výše bude pohyblivá a bude činit 25 % z částek, které byly v tom kterém měsíci nájemcem inkasovány na základě využití informačního systému Správa dopravních přestupků při zpracování dat z měření obstarávaného městskou policií na měřicích zařízeních + DPH.

8) Dne 16.03.2015 požádala fyzická osoba bytem v Praze 2 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly firmy, vlastnící stacionární radar, který je umístěn v obci Starý Vestec, a smluv mezi městem Lysá nad Labem a společností Czech Radar, a.s. Tajemník poskytl žadateli odpovědi písemně mailem v plném rozsahu dne 26.03.2015, tj. poskytnuta Smlouva o nájmu zařízení a 2 dodatky.

9) Dne 18.03.2015 požádala advokátní kancelář JUDr. František Grznár z Horšovského Týna o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají vážení nákladních automobilů za rok 2014 a případné zahájené správní řízení s tím spojené. Tajemník poskytl žadateli odpovědi písemně v plném rozsahu dne 30.03.2015 v tomto znění:

Na základě informací odboru dopravy sděluji, že v roce 2014 nebylo zahájeno ani jedno správní řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu dle § 42b odst. 1 písm. r) zákona č. 13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Obecně lze k této problematice říci, že zjišťování hmotnosti nákladních vozidel na území našeho správního obvodu provádějí výhradně orgány Policie ČR nebo Celní správy ČR. Ani v minulosti jsme nezaznamenali, že by takovou činnost zajišťovala některá jiná společnost. Vzhledem k náročné přípravě byly provedeny v minulých letech 1 – 2 kontroly ročně.

10) Dne 14.04.2015 požádala společnost AB Facility z Prahy 10 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají poskytovaných služeb: vnitřní a venkovní služby, správa a údržba nemovitostí, využití energeticky úsporných opatření, poskytnutí kopií smluv. Tajemník poskytl žadateli odpovědi písemně v plném rozsahu dne 23.04.2015 v tomto znění:

1) Město Lysá nad Labem jako vlastník budovy městského úřadu zajišťuje vnitřní úklid vlastními uklízečkami, které mají uzavřenu pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Jsou zařazeny ve 2. třídě tabulky v příloze č. 3 dle Nařízení vlády č.224/2014 Sb.

Město jako vlastník veřejného prostranství zajišťuje venkovní úklid (čistota města, systém odpadového hospodářství, údržba veřejné zeleně) prostřednictvím společnosti A.S.A. Praha, IČO 45809712, středisko Lysá nad Labem, a to na základě 3 smluv, jejichž znění najdete na stránkách města www.mestolysa.cz - Samospráva - Evidence smluv.

Pro správu a údržbu nemovitostí v majetku města je využívána Zprostředkovací služba Crhová Ivana, a to na základě mandátní smlouvy ze dne 14.4.2006. Smlouva je na dobu neurčitou a zasílám  ji v příloze.

Pro údržbu, opravy a provoz veřejného osvětlení je uzavřena smlouva č. 2014-0137/SMI s panem Václavem Bílkem. Smlouva byla uzavřena dne 27.8.2014 na dobu 3 let a je rovněž v příloze.

Město je vlastníkem rozsáhlého zámeckého parku o rozloze asi 21 ha. Na její údržbu je uzavřena smlouva o dílo č. SM/07/9/OD/ČE s panem Bc. Davidem Kolářským. Smlouva je platná od 1.6.2007 na dobu neurčitou a je uvedena v příloze.

2) Město Lysá nad Labem využívá následující energeticky úsporná opatření:

- solární panely pro ohřev TUV pro potřebu školní jídelny v ZŠ Komenského Lysá nad Labem,
- zateplení školních pavilonů v ZŠ Komenského Lysá nad Labem,
- zateplení budovy č.p. 1318 ZŠ Hrozného, Lysá nad Labem.

3) Přílohy:
Smlouva – Crhová Ivana
Smlouva – Bílek Václav
Smlouva – Kolářský David


11) Dne 27.04.2015 požádala právnická osoba, firma CAUSIDICUS, se sídlem Jungmannova 2883/3, Břeclav, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly vyvlastňovacího řízení. Tajemník poskytl žadateli odpovědi písemně mailem v plném rozsahu dne 27.04.2015 v tomto znění:

Město Lysá nad Labem nevedlo od roku 2003, kdy se stalo obcí s rozšířenou působností, žádné vyvlastňovací řízení.

První vyvlastňovací řízení bylo vedeno v roce 2014. Vyvlastňovatelem byl určen tajemník MěÚ a šlo o vyvlastnění věcného břemene – právo uložení elektrického kabelu do pozemku právnické osoby. Společnost ČEZ Distribuce respektovala znalecký posudek na návrh vyvlastňovaného o ceně věcného břemene, a záležitost byla dořešena bez odvolání. V tomto případě byli účastníci řízení všichni známi.

12) Dne 26.01.2015 požádala fyzická osoba bytem v Olomouci o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly počtu zaměstnanců úřadu v období let 2006 – 2014. Po omluvě při telefonickém kontaktu žadatel upřesnil, že jde o údaje pro zpracování habilitační práce, která mapuje vývoj zaměstnanosti v územně samosprávných celcích za uvedené období. Tajemník poskytl žadateli odpovědi písemně mailem v plném rozsahu dne 13.07.2015:

Počty pracovníků MěÚ Lysá nad Labem, zařazených do městského úřadu (bez uvolněných funkcionářů a bez strážníků MěP) – stav k 31.12. daného roku. Čísla jsou k dispozici ve zprávách o činnosti MěÚ a MěP, které jsou zveřejněny na stránkách města.

Rok

Stav

Rok

Stav

2006

66,5

2011

66

2007

69

2012

64

2008

69

2013

66

2009

68

2014

66

2010

68

   13) Dne 05.05.2015 požádala Mgr. Hejzlarová z Fakulty sociálních věd UK Praha o údaje, zda občané města mohou čerpat finanční prostředky z Fondu pomoci v hmotné nouzi (kromě státem poskytovaných dávek). Ve spolupráci s paní Uhlířovou z odboru ŠSVZaK tajemník dne 10.06.2015 poskytl následující odpověď:

1.Existuje ve vaší obci/městské části titul/fond, jehož prostřednictvím mohou občané žádat o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi?

 Charitativní fond Města Lysá nad Labem.

2. Kolik osob v roce 2014 žádalo o tuto finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi sociální komisi či výbor, případně sociální odbor ve vaší obci/městské části?

 Žádalo 12 osob a 7 organizací, ve kterých jsou občané s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem.3. Kolika osobám v roce 2014 sociální komise/výbor přiznala tuto finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi?

 Pomoc byla poskytnuta 11 osobám a 6 organizacím (4 organizace s účastí 10 lidí z Lysé, 1 organizace z Lysé pro postižené, 1 organizace s celostátní působností – Linka Bezpečí.)

4. Jaká byla celková částka rozdělená touto formou v roce 2014?

100 000 Kč – částka stále stejná několik let.5. Kolik z této celkové částky bylo vyplaceno prostřednictvím voucherů/poukazů?

Žádný poukaz, výplata převodem na účet nebo v hotovosti.

6. Kolik z osob, kterým byla finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi, tvořili samoživitelky/lé (rodiče vychovávající dítě/děti bez partnera)?

5 osob

7. Jaká jsou kritéria pro přiznání finanční pomoci mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi?

Trvalé bydliště v Lysé nad Labem + doložení příjmu rodiny, případně doporučení od lékaře.

8. Jsou tato kritéria zachycena v nějakém dokumentu? Pokud ano, uveďte prosím název dokumentu a ideálně i odkaz na URL adresu.

CHF zřízen v roce 1992 usnesením rady města č. 92/95. Poslední aktualizace proběhla radou města dne 19.5.2015, č. usn. 414. Po podpisu zápisu zašleme znění mailem a bude umístěno na stránkách města.


14) Dne 14.07.2015 požádala fyzická osoba z Prahy 1 o spis k dopravnímu přestupku 3. osoby – zadržení ŘP při řízení vozidla pod vlivem alkoholu (žadatel není účastníkem řízení). Dne 24.07.2015 vydala úřední osoba rozhodnutí a současně byl žadatel vyzván k uhrazení poplatku – nákladů na kopírování spisu 1,5 Kč/stránku. Poplatek 23 Kč byl uhrazen do 31.07.2015 a kopie spisu po anonymizaci osobních údajů byla žadateli zaslána poštou dne 04.08.2015.

15) Dne 15.07.2015 požádala právnická osoba, společnost Právo ve veřejném zájmu, z.s., Praha, zastoupena paní Mgr. Bielinovou, o informaci o platech tajemníka a vedoucích odborů v rozdělení na základní plat a odměny za rok 2014. Dne 17.07. 2015 poskytl tajemník údaje v plném rozsahu s upozorněním, že zpracovatel je povinen chránit citlivé osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů a že informace nejsou určeny k dalšímu šíření.

16) Dne 04.08.2015 požádala fyzická osoba z Lysé n.L. o spis k dopravnímu přestupku – stání vozidla žadatele na veřejné zeleni (žadatel je účastníkem řízení). Žadatel zaslal žádost datovou schránkou a prostřednictvím datové schránky byl žadateli spis dne 10.08.2015 zaslán. S ohledem na elektronickou podobu se poskytuje kopie spisu bezplatně.

17) Dne 25.8.2015 požádal pan Vladimír Duník, zastupitel, Čelákovice, o sdělení platů vedoucích úředníků za rok 2014. Pan Duník byl vyzván k doplnění podání, aby odpovídalo zákonu č. 106/1999 Sb., což učinil dne 14.9.2015. Dne 15.9.2015 odeslal tajemník panu Duníkovi tabulku s úplnými požadovanými údaji.

18) Dne 26.08.2015 požádala fyzická osoba z Bášti o poskytnutí kopie spisu k dopravnímu přestupku, a to v elektronické podobě. Tajemník informaci poskytl dne 11.9.2015 v plném rozsahu s omluvou za mírné zpoždění při vyřizování odpovědi. Informace byla poskytnuta zdarma.

19) Dne 3.11.2015 požádala fyzická osoba z Olomouce o poskytnutí jmenných seznamů členů Rady města Lysá nad Labem od roku 2002, včetně uvedení politické příslušnosti. Dne 11.11.2015 odeslal tajemník úplnou odpověď v tomto znění:


2002

Václav Houštecký obč. sdružení Město-občan-prosperita (MOP) starosta

Marcela Chloupková ČSSD místostarostka

Mgr. Josef Tomek MOP

Ing. Karel Otava MOP

Josef Kolman obč. sdružení Naše Lysá (NL)

2006

Mgr. Jiří Havelka ODS starosta

Tomáš Sedláček KDU-ČSL 1.místostarosta

Marcela Chloupková ČSSD místostarostka

Ing. Vladislav Šťastný ODS

Milan Horvát ODS (od 28.11.2007 nastoupil Mgr. Petr Kopecký, ODS)

2010

Mgr. Jiří Havelka ODS starosta

Marcela Chloupková ČSSD místostarostka

Mgr. Petr Kopecký ODS

Václav Houštecký MOP

Josef Kolman NL

2014

Mgr. Jiří Havelka ODS starosta

Ing. Petr Eliška * obč. sdružení Kulturně! místostarosta

Josef Kolman NL

Jan Burian * KDU-ČSL

Jan Krumpholc * obč. sdružení Lysá v pohybu

Pozn.

* … rezignoval na funkci v RM dne 03.11.2015, nové složení RM k 10.11.2015 nezvoleno.

20) Dne 06.11.2015 požádala fyzická osoba z Bohuslavic o poskytnutí kopie spisu k dopravnímu přestupku, a to v elektronické podobě. Tajemník informaci poskytl dne 11.11.2015 v plném rozsahu. Informace byla poskytnuta zdarma.

21) Dne 18.11.2015 požádala fyzická osoba z Úval o provedení šetření u nezletilé osoby. Žádost řešil orgán SPOD a vzhledem k citlivým údajům nejsou uvedeny žádné další informace. Odpověď odeslala Z. Kučerová 16.12.2015 v zákonném rozsahu.

22) Dne 8.12.2015 požádala společnost Heagl s.r.o., Na Vyhlídce 2582, 738 01 Frýdek-Místek, o informaci, jaký systém právních informací používá Městský úřad Lysá nad Labem. Dne 15.12.2015 poskytl tajemník odpovědi v plném rozsahu v tomto znění:

1. Použití sytému CODEXIS - Ano, nositelem licencí je Mikroregion Polabí, Husovo nám.

23, 289 22 Lysá nad Labem,IČO 71216286.

2. V případě užití CODEXISu následují odpovědi na další otázky.

2.1. Využití doplňku Liberis – ne.

2.2. Název užívaného doplňku – Kodifikace.

2.3. Počet licencí – 6.

2.4. Cena pořízení – 53.520,- Kč bez DPH.

2.5. Od kdy je uzavřena smlouva na využívání CODEXISu – od 1.1.2014.

2.6. Do kdy je uzavřena smlouva na využívání CODEXISu – do 31.12.2016.

23) Dne 9.12.2015 požádala společnost TC 101, Beranových 130, 199 00 Praha 9, o údaje týkající se rozsahu činnosti fungujících stanic měření emisí (SME) na území obce s rozšířenou působností. Dne 16.12.2015 odeslal tajemník odpověď s uvedením 3 SME: 1) Jaroslav Tichý, AUTO TICHÝ Lysá nad Labem, 2) CARTRUCK s.r.o., Lysá nad Labem, 3) Václav Čmugr, Přerov nad Labem. U všech SME bylo uvedeno IČO, adresa provozovny, druhy vozidel, druhy motorů, značky vozidel, datum zahájení provozu, datum zahájení rozšířeného provozu.

Zpracoval: Ing. Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Zveřejněno: 16.02.2016Vytvořeno 16.2.2016 7:28:16 | přečteno 55x | ernest
load