Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
za rok 2014
 
Povinný subjekt: Město Lysá nad Labem             IČO 00239402

                           Husovo náměstí 23

                           289 22 Lysá nad Labem

Číselný údaj/

komentář

a.1) Počet podaných žádostí o informaci za kalendářní rok

13

a.2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c.1) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Nebyly

c.2) Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věci přezkoumání zákonnosti odmítnutí žádosti

Nevznikly

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

e) Počet stížností podaných podle §16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Nebyly požadovány


       
Komentář: V roce 2014 došlo oproti roku 2013 k nárůstu  počtu žádostí o informaci dle zák.č.106/1999 Sb, v roce 2013 jich bylo 10.
I. Obsah podaných žádostí a poskytnutých informací:
1) Dne 3.2.2014 požádal člen zastupitelstva města pan Tomáš Sedláček, Na Zemské stezce 242, Lysá nad Labem, o poskytnutí podkladů ke stavbě investora pana Michala Vrňáka v ulici Komenského, Lysá nad Labem. Ve spolupráci se stavebním úřadem tajemník MěÚ zaslal dne 17.2.2014 žadateli písemnou odpověď:
Paní Ing. Havlíková potvrdila, že s Vámi v této věci jednala. Poskytla Vám informace, které se týkají rekonstrukce domu v Komenského ulici, které plánuje provést pan Michal Vrňák, investor. Byl Vám poskytnut popis záměru a situace, z níž je zřejmý záměr investora, celková plocha a zastavěná plocha. To jsou potřebné údaje pro rozhodnutí o poplatku za vytvoření dvou parkovacích míst, o němž bude jednat zastupitelstvo města dne 19.02.2014. Údaje jsou obsaženy rovněž v podkladových materiálech, které jste obdržel dne 12.02.2014 v rámci přípravy na ZM.
Jediné, co Vám bylo odepřeno, bylo nahlížení do spisu s projektovou dokumentací stavby, protože podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nejste účastníkem řízení. Správní řád v
§ 27 vymezuje okruh účastníků řízení, což ve Vašem případě není splněno, a to ani jako předsedy kontrolního výboru.

Kontrolní výbor podle zákona o obcích má kompetence vymezeny především v § 119, tedy primárně „.. kontroluje  plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti…“. Činnost stavebního úřadu je výkonem státní správy v přenesené působnosti.

Stavební úřad, konkrétně paní Ing. Havlíková, jednala podle mého názoru zcela v souladu s oběma zákony. Poskytla Vám, podle zákona o obcích, nezbytné údaje, které potřebujete pro rozhodnutí jako zastupitel, zda prominout nebo snížit stanovený poplatek za dvě parkovací místa. Z údajů o zastavěné ploše je patrné, že rozšíření obytné plochy vyvolá potřebu 2 parkovacích stání, která investor nemůže umístit na svém pozemku. Podle správního řádu Vám odmítla nahlížení do spisu, protože nejste v postavení účastníka řízení.

2)  Společnost Naviga 4, s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8,  požádala dne 30.4.2014 o poskytnutí informací o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č. 938/2014 „Konsolidace IT ORP Lysá nad Labem“ v členění: cena, doba zpracování studie, počet pracovních dnů na odevzdání žádosti.
Dne 14.2.2014 poskytl tajemník MěÚ informace k uvedenému datu o všech podaných nabídkách, firmě bylo zasláno písemně.
3) Dne  26.5.2014 požádala fyzická osoba bytem v Nehvizdech o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly způsobu měření rychlosti vozidel stacionárním radarem, který je umístěn v obci Starý Vestec. Referentka odboru dopravy poskytla žadateli
4)  Advokátní kancelář  Mgr. Kamil FOTR, Božanovská 884/10, Praha 9 požádala dne 19.6.2014 o poskytnutí informací o počtu měřicích zařízení na měření rychlostit vozidel, o veřejnoprávních smlouvách s obceni na činnost městské policie na jejich území, o majetkovém poměru k radarům, o počtu příslušníků městské policie.
Dne 23.6.2.2014 poskytl tajemník MěÚ následující informace k uvedenému datu:
a) Město Lysá nad Labem disponuje dvěma měřicími zařízeními pro měření rychlosti vozidel:
- přenosný radar od firmy Custom Signals INC (USA), typ Pro Laser III. Rok pořízení 2006, pořizovací cena 546 tis. Kč,
- stacionární radar od firmy Traffi pax – Traffi Phot III SR (SRN). Rok uvedení do provozu 1/2012.
Radary jsou každoročně cejchovány u akreditované firmy.

b) Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Lysá nad Labem a Obcí Starý Vestec, na činnost Městské policie Lysá nad Labem na území obce. Smlouva je na dobu neurčitou. Schválena zastupitelstvy 25.11.2009 a 3.2.2010.

c) Vlastnictví:
- přenosný radar – v majetku města
- stacionární radar – v majetku společnosti Czech Radar, a.s., Anglické nábřeží 2434/1, 304 45 Plzeň. Doba nájmu je na dobu neurčitou, výše nájmu je smluvně stanovena na 1000 Kč/měsíc + příslušná sazba DPH.

d) Městská policie Lysá nad Labem: stav 1 ředitel + 13 strážníků.

5) Dne  16.7.2014 požádala fyzická osoba bytem v Lysé nad Labem o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly uzavřených smluv na pronajaté pozemky ve vlastnictví města, na nichž jsou umístěny objekty (garáže) cizího vlastníka. Referentka odboru správy majetku a investic poskytla téhož dne žadateli kopie nájemních smluv bez citlivých
6) Dne  04.09.2014 požádala fyzická osoba bytem v Lysé nad Labem o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly 5 oblastí odpadového hospodářství města – nakládání s komunálním odpadem. Tajemník ve spolupráci s vedoucím odboru správy a majetku poskytli žadateli následující písemné vyjádření:
ad 1 ) Odvoz komunálního odpadu byl v 90. létech XX. století zajišťován Technickými službami Lysá nad Labem, pro skládkování byla využívána místní skládka na Kruhovce – bývalá cihelna. Frekvence svozu byla 1x týdně. V roce 1996, kdy byl starostou města pan Mgr. Petr Kopecký (ODS), došlo k ukončení činnosti technických služeb a vzhledem k zaplnění skládky byla uzavřena lokalita Kruhovka. Následně byla zavedena četnost svozu 1x za 14 dnů, skládkovalo se mimo město, technické služby byly nahrazeny externí firmou. Uvedené řešení bylo vyvoláno skutečností, že město nemá vhodnou lokalitu pro uložení odpadu, jako tomu je např. v Benátkách nad Jizerou.
V roce 1998 byla schválena obecně závazná vyhláška (OZV), týkající se nakládání s domovním odpadem. OZV byla schválena zastupitelstvem města dne 9.2.1998, kdy byl starostou města pan Tomáš Sedláček (KDU-ČSL). Četnost vývozu zůstala zachována 1 x za 14 dnů a uplatňuje se dodnes. Tzn., že nastavená četnost takto funguje minimálně 18 let. Vzhledem k tomu, že ve vedení města se za uplynulou dobu vystřídaly strany různé politické orientace, případně nezávislí, a kdokoliv z nich mohl četnost vývozu změnit, pak spojování četnosti vývozu odpadů s politikou považuji za irelevantní.

ad 2) Dodatečnou službu odvozu odpadu na každý týden zakoupit nelze. Důvodem je nastavení svozového systému tak, jak město požadovalo ve veřejné zakázce při výběru firmy, která svoz zajišťuje. Ve městě je umístěno 1 910 kusů nádob o objemu 120 litrů a 834 kusů nádob o objemu 240 litrů, je určen plán svozových tras a dny vývozu.
Nádoby jsou přidělovány podle počtu členů v domácnosti. Vychází se z obecné normy 3 litry komunálního odpadu na občana a den (před vytříděním). Ve vašem případě jsou k trvalému pobytu hlášeny dvě osoby, tedy nádoba 120 litrů je zcela dostačující.

ad 3) Možných řešení pro odvoz odpadu je několik:
- v případě jednorázového množství odpadu – na MěÚ Lysá nad Labem, (Husovo nám. 23, II. patro, paní R. Novotná) nebo v provozovně firmy A.S.A. v Čechově ulici (paní Krejčíková) lze zakoupit plastové pytle s logem ASA. Cena pytle 120 litrů je 42 Kč. Tyto pytle jsou odváženy společně při vývozu komunálního odpadu,
- požadavek na výměnu nádoby 120 za 240 litrů – lze uplatnit na MěÚ Lysá nad Labem u paní R. Novotné za úhradu příslušného poplatku,
- odvoz popela v zimním období – na vyžádání obdrží žadatel plechovou popelnici 110 litrů na popel. Odváží se pouze vychladlý popel. Požadavek lze uplatnit na MěÚ Lysá nad Labem u paní R. Novotné.

ad 4) Požadavek na zvýšení četnosti svozu nádob 120 a 240 litrů nebyl zatím na úřadě zaznamenán. Tento rok byla zastupitelstvem města schválena OZV č.4/2014, která zachovává dosavadní četnost svozů.
Týdenní četnost svozů se uplatňuje u kontejnerů o objemu 1100 litrů v místech vyšší koncentrace obyvatel, tj. na sídlištích. Kapacita je počítána opět podle počtu obyvatel, kteří mají kontejner k dispozici.
Pokud se týká biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a jeho svozu, tato služba je obyvatelům města již několikátým rokem zajišťována. BRO není komunálním odpadem, a proto je tato služba za úhradu. Službu lze zajistit v provozovně firmy A.S.A. v Čechově ulici (paní Krejčíková), k dispozici jsou dva druhy plastových nádob hnědé barvy – 120 litrů, cena za svozové období duben až říjen je 625,- Kč, nebo 240 litrů s cenou 894,- Kč. Také zde je vývoz 1x za 14 dnů.
Kromě této placené možnosti lze využít služeb sběrného dvora, který je umístěn na adrese Ke Vrutici č.p.1738, Lysá nad Labem. BRO a jiný  odpad (včetně nebezpečného) zde lze odložit v pracovní době od pondělí do soboty, uvedené na vstupních vratech. Sběrný dvůr je určen obyvatelům s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem.

ad 5) Pokud se týká zápachu z použitých plen, sbíral jsem zkušenosti od kolegů a kolegyň z úřadu. Nejjednodušším způsobem je uzavírání víka popelnice. Další metodou je vkládání pleny do samostatného sáčku. Některé rodiny používají zvláštní odpadkový koš jen na pleny, jehož součástí je pachový filtr. Po naplnění se pleny vyjmou v plastovém pytli z koše, pytel se uzavře a odloží do popelnice. Sám jsem na vlastních dětech osobně vyzkoušel dnes již historický způsob – látkové pleny, praní a žehlení.
O BRO jsem se zmiňoval v bodu č. 4.  Poslední částí je tedy metodická příručka pro nakládání s odpadem. Takovou příručku město nemá a ani jsem se v okolních městech nepídil po tom, zda je někde zpracována. Nezbývá tedy než vás odkázat na „alibistické“ třídění odpadu, které městu zpětně přináší část prostředků, které do odpadového hospodářství vkládá.

Každoročně zpracovávám přehled nákladů, kolik likvidace odpadu město stojí, a to v přepočtu na 1 občana.  V roce 2006 byla tato částka 526 Kč/os./rok, v r. 2010 to bylo 738,- Kč, v r. 2012 částka činila 812,- Kč.
Komunálními volbami 10.-11.10.2014 skončí volební období 2010-2014. Pokud vás tato problematika zajímá, můžete dát novým zastupitelům návrh na zvýšení poplatku za odpad současně s úpravou četnosti svozů. V současné době je poplatek za odpad limitován částkou 1000 Kč/os./rok. Vzrůstající náklady, které je nutno dotovat z rozpočtu města, by tento návrh zdůvodnily.

7) Dne  18.9.2014 požádala fyzická osoba bytem v Praze 8 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly měření rychlosti vozidel stacionárním radarem, který je umístěn v obci Starý Vestec, vyplácení platů referentům odboru dopravy, smlouvy na měření rychlosti vozidel s firmou Czech Radar, vyplacení poměrné části vybraných pokut uvedené společnosti, výběr místa pro radar. Tajemník poskytl žadateli odpovědi písemně v plném rozsahu dne 2.10.2014 v tomto znění:
ad1) Odměny referentů odboru dopravy nejsou nijak závislé na objemu vybraných pokut.
ad 2) Přestupky zjištěné stacionárním radarem zpracovávají tři referentky odboru dopravy. Jsou zařazeny podle Katalogu prací a odměňovány odpovídajícím tarifním platem. Jeho výši s ohledem na ochranu osobních údajů nemohu poskytnout. Plat je hrazen výhradně z rozpočtu města.
ad 3) Společnost Czech Radar, a.s., obdržela na základě smlouvy za období 1.5.2012 do 18.9.2014 celkem 6 425 845 Kč.
ad 4) Krajské ředitelství policie Středočeského kraje určilo místa k měření vozidel dne 10.2.2010 pod č.j. KRPS-16911-1/ČJ-2010-010806. V obci Starý Vestec jsou jako vhodná místa určena místa na silnici č. II/611 v celém úseku obce.
Mezi Městem Lysá nad Labem a Obcí Starý Vestec  je uzavřena veřejnoprávní smlouva o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec. Smlouva byla schválena oběma zastupitelstvy ve dnech 25.11.2009 a 3.2.2010 a schválena KÚ SK dne 15.6.2010. Městská policie je ze zákona oprávněna měřit rychlost vozidel.
ad 5) Veřejná zakázka byla vyhlášena  dne 22.12.2008. Do stanoveného termínu byly doručeny dvě nabídky:
1. AŽD Praha s.r.o., IČO 48029483, měsíční nájem 50 218 Kč včetně DPH
2. CZECH RADAR, a.s., IČO 27164900,  měsíční nájem 1 190 Kč včetně DPH
Kompletní dokumentace je uložena na odboru správy majetku a investic. Nabídky jsou značně obsáhlé a budou vám poskytnuty v kopii proti úhradě v odhadované výši 1000-1500 Kč dle Sazebníku náhrad, který je zveřejněn na stránkách města.
Žádám o úhradu zálohy 1 500 Kč, která vám bude vyúčtována při převzetí kopií.
Obě zakázky byly hodnoceny na zasedání zastupitelstva města dne 24.6.2009. Zápis je k dispozici na stránkách města včetně diskuse, zdůvodnění výběru a hlasování.

ad 6 + 7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu zařízení a o poskytnutí služeb s nájmem zařízení spojených byl podepsán téhož dne jako Smlouva, a to z jednoduchého důvodu: byla použita typová smlouva jako u všech dodavatelů. V praxi z jiných měst se ukázalo, že je vhodné provázat výši náhrad na činnost referentů s počtem odeslaných výzev přestupcům.
ad 8) Dodatek č. 2 ke  Smlouvě o nájmu zařízení a o poskytnutí služeb s nájmem zařízení spojených byl schválen radou města dne 7.8.2012, usnesením č. 497. Zápisy z jednání rady města nejsou podle zákona o obcích veřejným dokumentem.
Důvodem byly komplikace při výpočtu náhrad právě podle Dodatku č. 1, jak ukázaly naše zkušenosti od května 2012, kdy byl radar zapojen do ostrého provozu. Dodatek č. 2 jasně vymezuje podíly smluvních stran z měsíčně vybraných pokut. Žádné další náhrady se již nevyplácejí.
ad 9) Umístění stacionárního radaru v obci Starý Vestec vycházelo z požadavku vedení obce a bylo konzultováno s Dopravním inspektorátem Nymburk a odborem dopravy MěÚ Lysá nad Labem.  
8) Dne  24.9.2014 požádala fyzická osoba bytem v Lysé nad Labem o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly měření rychlosti vozidel stacionárním radarem, který je umístěn v obci Starý Vestec, evidování přestupků a výběru pokut. Tajemník poskytl žadateli odpovědi písemně v plném rozsahu dne 6.10.2014 v tomto znění:
Stacionární radar ve Starém Vestci byl uveden do ostrého provozu od 1.5.2012. Radar fotografuje všechna motorová vozidla, jedoucí rychlostí 60 km/h a vyšší. Rychlostní limit je nastavitelný.
ad3) Po fotografickém zaznamenání rychle jedoucího vozidla je snímek v digitální podobě zpracován dálkovým přenosem po linii:
Radar – ředitel Městské policie Lysá n.L. – Centrální registr vozidel (CRV) – odbor dopravy (OD) MěÚ Lysá n.L. – provozovatel vozidla – řidič.
Žádný jiný subjekt do tohoto řetězce nevstupuje.

ad 1+2) Po ztotožnění vozidla v CRV zašle referent OD výzvu provozovateli motorového vozidla k uhrazení částky závislé na překročení rychlosti. Pokud provozovatel vozidla ve lhůtě do 15 dnů uhradí částku, případ se zastaví, není kvalifikován jako přestupek a nemá vliv ani na bodové konto řidiče. Zaplacená částka není pokutou.
Pokud provozovatel oznámí jméno řidiče, případ přechází do přestupkového řízení, částka se zvýší o náklady řízení a řidiči jsou odečteny body v závislosti na překročení rychlosti. Takové případy jsou kvalifikovány jako přestupky a sankcí je pokuta.
V ojedinělých případech volí řidič „zdržovací taktiku“ a  např. za pomoci právníků prodlužuje průběh vyřizování případu, odvolává se atd. Pokud není přestupek vyřízen ve lhůtě 1 roku, ze zákona se odkládá.

A nyní k číslům, která jsou použita z výročních zpráv úřadu a publikována na stránkách města:
Rok 2012:
Od 1.5. do 31.12.2015  zahájeno    5 481 případů
    odloženo či zastaveno    3 233 případů
    počet uložených pokut    1 103
    vybráno v tis. Kč    1 773
Rok 2013
Od 1.1. do 31.12.2013    zahájeno    20 101 případů
    odloženo či zastaveno    13 044 případů
    počet uložených pokut    325
    vybráno v tis. Kč    11 607

Čísla za rok 2014 budou k dispozici po uzavření celého roku, zhruba v polovině ledna 2015.

9) Dne  15.10.2014 požádala fyzická osoba bytem v Praze 8 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly měření rychlosti vozidel stacionárním radarem, který je umístěn v obci Starý Vestec, konkrétně hmotné zainteresovanosti  referentů odboru dopravy na výběru pokut, částky vybraných pokut, přehled přestupků od začátku měření, nastavení výkonu fotoblesku v radaru. Tajemník poskytl žadateli odpovědi písemně v plném rozsahu dne 27.10.2014 v tomto znění:
ad 1) Plat referentů odboru dopravy je stanoven v souladu s příslušným nařízením vlády. Základem je tarifní plat, k němuž se přidává pohyblivá složka, tj. osobní ohodnocení. Osobní ohodnocení nezávisí na výši vybraných pokut, ale na celkovém hodnocení zaměstnance, které se provádí 1x ročně. Při hodnocení se bere v úvahu 9 kritérií: spolupráce, samostatnost, přístup k práci, přístup ke klientovi, využívání pracovní doby, komunikační dovednosti, vztah ke vzdělávání, ochota k práci nad rámec povinností, vlastní kritérium odboru. Každé kritérium je hodnoceno stupnicí 0 – 100 bodů. Výsledkem hodnocení je případný návrh na úpravu osobního ohodnocení.

ad 2) Město Lysá nad Labem získalo za celou dobu užívání stacionárního radaru tyto finance (souhrnná čísla, nejsme schopni účetně odlišit, zda platila fyzická osoba anebo provozovatel):
1.5.2012 – 31.12.2012    1 622 600 Kč
1.1.2013 – 31.12.2013    9 111 263 Kč
1.1.2014 – 23.10.2014    10 105 947 Kč

ad 3) až  6)
                                              Statistika přestupků

 
Překročení rychlosti

2012

2013

1-9/2014

o 1 – 10 km/h

12 249

0

0

o 11 – 20 km/h

24 876

15 138

8 350

o 21 – 30 km/h

6 856

5 114

2 769

o 31 – 40 km/h

1 726

1 138

638

o 41 a více km/h

645

430

254

Celkem

46 352

21 820

12 011

 

Pozn. Od 1.5.2012 je zaznamenávána rychlost 60 km/h a vyšší.

ad 7) Pro tuto odpověď jsem kontaktoval firmu Czech Radar. Nastavení výkonu v rozmezí 50 – 300 W se děje automaticky, na základě vyhodnocení světelných podmínek v okolí radaru a obsluha toto nastavení nemůže svévolně měnit. Správné funkce zařízení jsou pravidelně 1x ročně kontrolovány a seřizovány při povinném cejchování radaru, jako doklad o tom se vydává certifikát.   

10)  Dne  22.10.2014 požádala fyzická osoba bytem v Lysé nad Labem o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkaly smluv na zábor veřejného prostranství v centru města – tzv. předzahrádky u prodejen a pohostinských zařízení. Tajemník ve spolupráci s referentkou odboru správy majetku a investic poskytl žadateli kopie smluv bez citlivých osobních údajů v plném rozsahu dne 23.10.2014 proti úhradě 126,- Kč podle sazebník – za ½ hodiny práce a náklady na kopie.
11)  Dne  02.12.2014 požádala fyzická osoba bytem v Lysé nad Labem o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – poskytnutí kopie spisu, který je veden ve věci dopravního přestupku. Tajemník dne 08. 12. 2014 písemně vyzval žadatele k doplnění údajů dle InfZ, aby bylo možné této žádosti vyhovět. Lhůta pro doplnění je dle InfZ 30 dnů.
12)  Dne  04.12.2014 požádala fyzická osoba bytem v Hradci Králové o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., – poskytnutí kopie spisu, který je veden ve věci dopravního přestupku. Tajemník dne 10.12. 2014  písemně vyzval žadatele k úhradě 37,50 Kč nákladů na pořízení kopie spisu dle sazebníku náhrad. Žadatel částku uhradil převodem na účet dne 16.12.2014.
13)  Dne  22.10.2014 požádala fyzická osoba bytem v Lysé nad Labem o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., – poskytnutí kopie spisu, který je veden ve věci dopravního přestupku. Tajemník dne 10.12. 2014  písemně vyzval žadatele k úhradě 30,00 Kč nákladů na pořízení kopie spisu dle sazebníku náhrad.
15.01.2015   Ing.Miloš Dvořák, tajemník


Vytvořeno 16.1.2015 6:29:11 | přečteno 56x | ernest
load