Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2013

Povinný subjekt: Město Lysá nad Labem IČO 00239402

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem
Číselný údaj/

komentář
a.1) Počet podaných žádostí o informaci za kalendářní rok10
a.2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti2
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti1
c.1) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádostiNebyly
c.2) Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věci přezkoumání zákonnosti odmítnutí žádostiNevznikly
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí0
e) Počet stížností podaných podle §16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení0
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákonaNebyly požadovány


Komentář: V roce 2013 došlo oproti roku 2012 k nárůstu počtu žádostí o informaci dle zák.č.106/1999 Sb, v roce 2012 jich bylo 8.

I. Obsah podaných žádostí a poskytnutých informací:


1) Advokát JUDr.Ing.Bugan Bystrík z Prahy 9 požádal dne 1.2.2013 o poskytnutí informace o tom, jaké žádosti o výjimku z regulace provozní doby hostinských a podobných zařízení dle OZV č.2/2012 byly projednávány v radě města a s jakým výsledkem.

Dne 14.2.2013 poskytl tajemník MěÚ následující informace k uvedenému datu: výjimky byly poskytnuty provozovnám A1 a Calypsso opakovaně vždy na 3 měsíce, výjimky schválila rada města usnesením. Advokátovi byly sděleny termíny a čísla usnesení.

2) Fyzická osoba z Lysé nad Labem požádala dne 22.3.2013 o poskytnutí kompletního zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 3.12.2011, kde se projednávalo více než 200 připomínek a námitek k návrhu územního plánu města. Žadatel vzhledem k rozsáhlosti nahrávky poskytl vlastní USB flash-disk. Žádosti bylo vyhověno dne 5.4.2013, kdy žadatel převzal osobně záznamové médium s nahrávkou.

3) Fyzická osoba z Lysé nad Labem požádala mailem dne 25.3.2013 o poskytnutí úplných Pokynů ke zpracování návrhu Územního plánu města Lysá nad Labem. Ve spolupráci se stavebním úřadem bylo žádosti vyhověno dne 3.4.2013 a Pokyny byly zaslány mailem.

4) Společnost MOTOR expert s.r.o., z Přerova, požádala dne 12.4.2013 o poskytnutí seznamu Stanic pro měření emisí ve správním obvodu ORP Lysá nad Labem a o rozsah činnosti, kategorie a typy vozidel, které se na té které SME provádějí. Vyplněný seznam odeslala vedoucí odboru dopravy mailem dne 17.4.2013.

5) Advokát JUDr. Lukáš Frencl z Prahy 4 požádal dne 22.07.2013 o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., jak město zajišťuje služby odpadového hospodářství, údržbu komunikací a péči o zeleň. Dle požadavku zaslal tajemník odpověď mailem dne 25.7.2013 v tomto rozsahu:

Výhradním partnerem města pro svoz komunálního odpadu, separovaného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, zimní a letní údržby komunikací, údržbu veřejné zeleně je:

A.S.A., spol. s r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO 45 80 97 12.

Středisko: Čapkova 598, 289 22 Lysá nad Labem

Smlouva je s výpovědní lhůtou 1 rok. V případě porušení smluvních povinností je možná výpovědní lhůta 6 měsíců.

6) Fyzická osoba z Lysé nad Labem požádala dne 21.8.2013 písemně dle zákona č.106/1999 Sb., o poskytnutí stanovisek k návrhu územního plánu Lysé nad Labem – názor stavebního úřadu, územního plánování, stavební komise, zpracovatele, názor rady města.

Dne 2.9.2013 vydal tajemník rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a to na základě §11 odst. 1 písm. b) citovaného zákona. Jedná se o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, tj. usnesení zastupitelstva města. Toto odmítnutí platí do doby přijetí usnesení ZM dne 2.10.2013.

Adresát převzal rozhodnutí osobně na MěÚ až 18.9.2013 (dlouhodobě v zahraničí).

Projednání námitek a připomínek proběhlo na zasedání ZM 2.10. a 16.10.2013. Žadatel se dostavil dne 21.10.2013 na MěÚ a obdržel požadované podklady v elektronické podobě.

7) Fyzická osoba z Prahy požádala mailem dne 17.10.2013 o poskytnutí 2 informací:

- počet ustanovených mysliveckých stráží, evidovaných MěÚ

- počet zahájených správních řízení v roce 2012 na základě oznámení přestupku či jiného správního deliktu mysliveckou stráží.

Dne 17.10.2013 referent p. Horčička odpověděl mailem:

- ORP Lysá nad Labem eviduje 20 ustanovených mysliveckých stráží

- v roce 2012 nebyl projednáván žádný přestupek ani správní delikt z podnětu myslivecké stráže.

8) Právnická osoba – firma ARBOR servis, s.r.o., Vintířov 45, 357 35 Chodov, IČ 26326175, požádala mailem dne 21.10.2013 o poskytnutí informací:

- aktuální jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření.

Dne 04.11.2013 tajemník MěÚ odpověděl mailem a sdělil tabulkou údaje, které jsou trvale zveřejněny na stránkách města – portál Město – Zastupitelstvo – Složení.

9) Advokát Mgr. Kinclová z Lysé nad Labem požádala dne 22.10.2013 datovou schránkou o poskytnutí velkého souboru informací, týkajících se územního plánu města. Vzhledem k nepřesnostem v žádosti a nejasnostem byla dne 29.10.2013 vyzvána k doplnění žádosti. Dne 18.11.2013 správní orgán vydal rozhodnutí o neposkytnutí informací z důvodu přetrvávajících nejasností v žádosti. Dne 27.11.2013 podala paní Mgr. Kinclová odvolání v termínu, spis byl zkompletován a dne 06.12.2013 byl odeslán odvolacímu správnímu orgánu – Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Dne 06.01.2014 bylo doručeno rozhodnutí KÚ o zrušení rozhodnutí MěÚ a vrácení k novému projednání.

10) Právnická osoba – Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 32/762, 150 00 Praha 5, IČO 28473531, požádala o zaslání seznamu investičních akcí, které jsou obsaženy ve schváleném rozpočtu města a s jejichž realizací se počítá v roce 2014. Vzhledem ke svátkům, čerpání dovolené a rozsahu práce zpracovala souhrnný přehled paní Vlastová, MSc., projektový manažer až začátkem ledna a dne 09.01.2014 byla požadovaná informace zaslána žadateli datovou schránkou.

27.02.2014 Ing.Miloš Dvořák, tajemník

Vytvořeno 1.5.2014 11:54:54 | přečteno 52x | ernest
load