Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2011

 

Povinný subjekt: Město Lysá nad Labem IČO 00239402

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

Číselný údaj/

komentář

a.1) Počet podaných žádostí o informaci za kalendářní rok

23

a.2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c.1) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Nebyly

c.2) Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věci přezkoumání zákonnosti odmítnutí žádosti

Nevznikly

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

e) Počet stížností podaných podle §16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Nebyly požadovány

Komentář: V roce 2011 došlo k výraznému nárůstu počtu žádostí o informaci dle zák.č.106/1999 Sb. Z celkového počtu 23 žádostí s 18 (78,3%) týkalo řešení prostoru v centru města s výhledem na 20 let dopředu v souvislosti s podáváním námitek a připomínek ke konceptu územního plánu.

2 žádosti se týkaly uplatňování správního řádu a 1 žádost obecného postupu při zřizování přechodů pro obce – všechny jako podklad ke studijním pracím.

1 žádost se týkala sdělení počtu žádostí a stížností podaných občanem v roce 2011 a 1 žádost byl požadavek na poskytnutí podkladů v elektronické podobě k výběrovému řízení na provozovatele kina.

01.03.2012 Ing.Miloš Dvořák, tajemník

Vytvořeno 10.6.2013 11:44:27 | přečteno 42x | ernest
load