Průběžné zveřejňování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2016

Povinný subjekt: Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem
IČO 00239402


Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací se zveřejňuje buď plný text informace anebo doprovodná informace, vyjadřující jejich obsah ( dle § 5 odst. 3 výše uvedeného zákona):

1) Dne 28.1.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 3 o poskytnutí spisu. Dne 2.2.2016 tajemník MěÚ poskytl odpověď prostřednictvím datové schránky: na základě Vaší žádosti ze dne 28.01.2016 Vám zasílám spis zn. OD/xxxxx/15 k dopravnímu přestupku. Vzhledem k zaslání spisu datovou schránkou je poskytnutí informace bezplatné.

2) Dne 29.1.2016 požádala fyzická osoba (mailová adresa) o informaci dle výše uvedeného zákona – smlouva se společností Czech Radar a všech dodatků. Dne 12.2.2016 tajemník MěÚ poskytl mailem odpověď: Dobrý den, potvrzuji přijetí Vaší žádosti ze dne 29.01.2016, podání odpovídá správnímu řádu. Požadovaná smlouva a dodatky je veřejně přístupná na stránkách města, kde si ji každý může prohlédnout, případně stáhnout.

Z důvodu úspory svého času požadované texty přikládám.

3) Dne 4.2.2016 požádala firma Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, Praha 5, o poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb., týkající se investičních akcí na rok 2016. Dne 10.2.2016 informoval tajemník MěÚ paní Mgr. Šindelářovou, Research manager, o tom, že plánované investiční akce jsou veřejně dostupné ve schváleném rozpočtu města. Pro podrobný výčet požádal o upřesňující údaje – nebyla žádná odezva. Telefonické číslo na žádosti trvale nikdo neobsluhuje, proto další činnost byla ukončena.

4) Dne 9.3.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o informace týkající se provozu a servisu stacionárního radaru ve Starém Vestci. Identické dotazy obdržel Ing. Moc, starosta Starého Vestce. Dne 18.3.2016 odpověděl tajemník MěÚ mailem: Dobrý den, potvrzuji příjem žádosti o informace ze dne 09.03.2016, která odpovídá zákonu č. 106/1999 Sb.

Zasílám odpověď za výše uvedená čísla, ze Starého Vestce mě o to požádal pan starosta Ing. Zdeněk Moc.

ad 1) + 4) Na území obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem je umístěn jeden stacionární měřič rychlosti vozidel. Měřič je umístěn v centru obce Starý Vestec ve směru od obce Velenka.

Měřič není vlastnictvím žádné obce, zařízení je pronajímáno od společnosti Czech Radar, a.s.

Smlouva s dodatky č. 1 a 2 je veřejně dostupná dálkovým přístupem na stránkách města Lysá nad Labem v registru smluv. Nad rámec zákonných povinností Vám zasílám náhledy smluv v příloze mailu.

ad 2) Servis včetně cejchování měřidla zajišťuje Czech Radar, a.s.

ad 3) Smlouva + 2 dodatky jsou v příloze mailu.

5) Dne 23.3.2016 požádala fyzická osoba (mailová adresa) o informace týkající se spisové služby na MěÚ. Dne 5.4.2016 odpověděl tajemník MěÚ mailem: Veškerá korespondence (došlá i odeslaná) v papírové nebo elektronické podobě podléhá Spisovému a skartačnímu řádu MěÚ Lysá nad Labem. Každý dokument je opatřen skartačním znakem (A- archivace, S – skartace, V- výběr) který určuje, co se s danou písemností bude dít dále, a dobu, kdy se tak stane.

Příklady:

A/10 písemnost se po 10 letech předává do státního archivu

S/1 písemnost lze po 1 roce skartovat

V/5 písemnost je po 5 letech posouzena pracovníky státního archivu, zda se

písemnost skartuje nebo zařadí do státního archivu.

Pro zařazení dokumentů je vydána příloha o 32 stranách A4, která podrobně uvádí, jak příslušný dokument zařadit. Archivace a skartace se provádí zpravidla 1x za rok, je o tom zpracovaný protokol, který se ukládá u tajemníka úřadu, který je ze zákona odpovědný za tuto oblast.

Tato procedura je stejná pro papírové i elektronické dokumenty. V papírové podobě se skartace provádí odvozem do specializované firmy, která je certifikovaná pro tuto činnost a proces je zabezpečen proti úniku dokumentů. V elektronické podobě se skartace provádí smazáním záznamu.

Datové zprávy jsou v elektronické podobě, takto se uchovávají na serverech MěÚ, a to po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

6) Dne 24.3.2016 požádala fyzická osoba z Pardubic o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 29.3.2016 vyzval tajemník MěÚ žadatele k úhradě poplatku za kopírování. Úhrada byla připsána na účet města k 13.4.2016 a následující den byla kopie spisu žadateli odeslána.

7) Dne 30.3.2016 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 4.4.2016 vyzval tajemník MěÚ žadatele k úhradě poplatku za kopírování spisu.

8) Dne 6.4.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 7.4.2016 byl spis OD/xxxxx/16 poskytnut zdarma v elektronické podobě.

9) Dne 6.4.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 7.4.2016 byl spis OD/yyyyy/16 poskytnut zdarma v elektronické podobě.

10) Dne 8.4.2016 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o zaslání kopie spisu k dopravnímu přestupku. Dne 13.4.2016 vyzval tajemník MěÚ žadatele k úhradě poplatku za kopírování spisu.

11) Dne 15.4.2016 požádala fyzická osoba ze Znojma o poskytnutí informací o programovém vybavení pro spisovou službu. Dne 25.4.2016 odpověděl tajemník MěÚ v tomto rozsahu: MěÚ Lysá nad Labem používá spisovou službu, která je certifikována jako agendový informační systém veřejné správy.

Dodavatel: T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové.

Kontakty: www.tmapy.cz info@tmapy.cz

Nasazení spisové služby na profesionální úrovni bylo vynuceno přechodem veřejné správy na datové schránky po roce 2009. Naše předchozí spisová služba nebyla s DS kompatibilní, a proto na základě veřejné zakázky po výběrovém řízení byla vybrána firma T-MAPY.

12) Dne 3.5.2016 požádala fyzická osoba z Pardubic o podrobné informace týkající se provozování stacionárního radaru v obci Starý Vestec. Dne 18.5.2016 poskytl tajemník MěÚ odpověď bezplatně v elektronické podobě v tomto rozsahu:

ad1)

Stacionární radar ve Starém Vestci je provozován na základě Smlouvy o nájmu zařízení z 26.11.2009 mezi městem Lysá nad Labem a společností CZECH RADAR a.s. Smlouva je doplněna dvěma dodatky. Všechny dokumenty jsou v příloze ve formátu PDF. V letech 2014 – 2016 nebyly uzavírány žádné další dodatky.

ad 2) Statistika:

Rok 2013

Od 1.1. do 31.12.2013 zahájeno 20 101 případů

odloženo či zastaveno 13 044 případů

počet uložených pokut 325

vybráno v tis. Kč 11 607


Rok 2014

Od 1.1. do 31.12.2014 zahájeno 13 947 případů

odloženo či zastaveno 17 885 případů

počet uložených pokut 1 666

vybráno v tis. Kč 15 378


Rok 2015

Od 1.1. do 31.12.2015 zahájeno 19 579 případů

odloženo či zastaveno 15 217 případů

počet uložených pokut 1 802

vybráno v tis. Kč 15 206


Údaje jsou převzaty z výroční zprávy o činnosti MěÚ Lysá nad Labem, a to vždy za celý uzavřený rok. Údaje uvádím i přes to, že bych Vás mohl jen informovat o tom, že zprávy jsou přístupné dálkovým přístupem na www.mestolysa.cz

ad 3) + 4) Citované judikáty jsou Městskému úřadu Lysá nad Labem známy.

ad 5) Firma CZECH RADAR a.s. žádné pokuty nevybírá, a není to ani v součinnosti města s firmou. Firma je vlastníkem technického zařízení, které si město na základě smlouvy pronajímá. Firma garantuje provozuschopnost zařízení a dokládá přesnost měření, ale není žádným způsobem zapojena do nakládání se získanými daty. Získaná data vyhodnocuje Městská policie Lysá nad Labem. Ztotožnění vozidla probíhá v centrálním registru vozidel a následné zpracování provádějí oprávněné úřední osoby, které jsou zaměstnanci města. Tito zaměstnanci nejsou nikterak finančně zainteresováni na výši vybraných pokut, které jsou příjmem města.

Z popisu procesu nikterak nevyplývá „široká míra participace pronajímatele na vedení přestupkového řízení a na vymáhání uložených pokut“.

S Vaším názorem, že činnost MěÚ Lysá nad Labem je protiprávní, se neztotožňuji.

Přílohy: (v PDF) Smlouva o nájmu…, Dodatek č. 1, Dodatek č. 2

13) Dne 4.5.2016 požádala fyzická osoba z Lysé nad Labem o sdělení jména zaměstnance, jehož náklady (i částečné) jsou hrazeny dle smlouvy uzavřené mezi městem a společností Czech Radar. Dne 18.5.2016 poskytl tajemník MěÚ bezplatně mailem na udanou mailovou adresu následující odpověď:

Smlouva se společností CZECH RADAR s oběma dodatky Vám byla poskytnuta v elektronické podobě na Váš USB flash disk.

Dodatkem č. 1 ze dne 26.11.2009 byl do čl. VII smlouvy vložen nový odstavec č.7. V Dodatku č. 2 ze dne 08.08.2012, čl. 2, se tento odstavec bez náhrady vypouští.

Požadovaná informace tedy zní: žádné pracovní místo ke dni 25.1.2016 a 1.4.2016 nebylo hrazeno dle článku II odstavce 4 Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2009.

14) Dne 29.4.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o informace, které se týkají práce s dokumenty v datových schránkách, v elektronické podobě nebo v papírové formě ve spisové službě. Dne 3.5.2016 odpověděl tajemník MěÚ následujícím způsobem:

ad 1)

Sděluji, že datové zprávy jsou doručovány a zpracovávány v elektronické podobě, takto se uchovávají na serverech MěÚ, a to po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

ad 2, 3, 4) Veškerá korespondence (došlá i odeslaná) v papírové nebo elektronické podobě podléhá Spisovému a skartačnímu řádu MěÚ Lysá nad Labem, který se striktně drží metodiky MVČR (včetně přílohy) a byl schválen Státním oblastním archivem Nymburk. Každý dokument je opatřen skartačním znakem (A- archivace, S – skartace, V- výběr) který určuje, co se s danou písemností bude dít dále, a dobu, kdy se tak stane.

Příklady:

A/10 písemnost se po 10 letech předává do státního archivu

S/1 písemnost lze po 1 roce skartovat

V/5 písemnost je po 5 letech posouzena pracovníky státního archivu, zda se

písemnost skartuje nebo zařadí do státního archivu.

Pro zařazení dokumentů je vydána příloha o 32 stranách A4, která podrobně uvádí, jak příslušný dokument zařadit. Archivace a skartace se provádí zpravidla 1x za rok, je o tom zpracovaný protokol, který se ukládá u tajemníka úřadu, který je ze zákona odpovědný za tuto oblast.

Tato procedura je stejná pro papírové i elektronické dokumenty. V papírové podobě se skartace provádí odvozem do specializované firmy, která je certifikovaná pro tuto činnost a proces je zabezpečen proti úniku dokumentů. V elektronické podobě se skartace provádí smazáním záznamu.

ad 4)

DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

276 Doprava

276.1 Koordinace dopravy, zabezpečení dopravní obslužnosti

276.1.1 Integrované dopravní systémy A/10

276.1.2 Dopravní průzkumy A/10

276.2 Jízdní řády S/5

276.3 Mechanizace nakládky a vykládky S/5

276.4 Provozní objekty, pomocné objekty a zařízení, čekárny, zastávky, stanoviště V/5

276.5 Státní odborný dozor na dodržování podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích S/5

276.6 Rozvoj motorismu S/5

276.7 Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:

276.7.1 Registrace provozování autoškol, odvolání k registraci

provozování autoškol, změny a odnětí V/10

276.7.2 Státní dozor ve věcech upravených zákonem V/5

276.7.3 Odborná způsobilost učitelů autoškol V/101)

276.7.4 Kontrola zkušebních komisařů S/10

276.7.5 Odvolání proti rozhodnutí ve věci odborné způsobilosti k řízení

motorových vozidel S/10

276.7.6 Schvalování výcvikového vozidla pro použití k výcviku v autoškole a změny

v jeho užívání S/5

276.7.7 Zařazení žadatelů o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám S/5

276.7.8 Osvědčení profesní způsobilosti řidiče S/5

276.7.9 Protokoly o zkouškách žadatelů o řidičská oprávnění S 20

276.9 Eurolicence S/5

276.10 Bezpečnost silničního provozu V/5

277 Silniční doprava

277.1 Nákladní přeprava:

277.1.1 Stanovisko k vydání a odebrání koncese S/10

277.1.2 Povolení pro dopravní činnost, která není živností S/5

277.1.3 Povolení k provozu nákladních vozidel o sobotách a nedělích S/5

277.1.4 Osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti v nákladní dopravě S/51)

277.1.5 Finanční způsobilost k provozování nákladní dopravy S/5

277.1.6 Sdělení o vozidlech k vykonávání dopravy S/5

277.2 Přeprava osob:

277.2.1 Stanovisko k vydání koncese S/10

277.2.2 Licence k provozování pravidelné autobusové dopravy V/5

277.2.3 Povolení k přepravě osob, která není živností S/5

277.2.4 Osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti k dopravě osob S/51)

277.2.5 Smlouvy o závazku veřejné služby S/51)

277.2.6 Finanční způsobilost k provozování dopravy osob S/5

277.2.7 Sdělení o vozidlech k vykonávání dopravy S/5

277.3 Taxislužba:

277.3.1 Odborná způsobilost, zkoušky S/15

277.3.2 Místopis, zkoušky S/15

277.3.3 Odvolání proti rozhodnutí S/5

277.4 Nemotorová doprava S/5

278 Technika silniční dopravy

278.5 Osvědčení k provozování stanic technické kontroly S/101)

278.6 Osvědčení k provozování stanic měření emisí S/101)

278.7 Odvolací řízení ve věci osvědčení k provozování stanic měření emisí S/10

279 Městská doprava

279.1 Osvědčení o oprávnění podnikání v městské hromadné dopravě S/151)

279.2 Odvolací řízení S/5

280 Pozemní komunikace, provoz na pozemních komunikacích

280.1 Stavby a rušení silnice nebo místní komunikace A/10

280.2 Příprava plánů investic a velkých oprav V/10

280.4 Dopravní inženýrství (stanovení dopravního značení) S/5

280.6 Běžná údržba pozemních komunikací a mostů S/5

280.7 Zimní údržba pozemních komunikací S/5

280.8 Objížďky, uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí S/5

280.9 Odvolání proti rozhodnutí týkajících se pozemních komunikací V/10

280.10 Zvláštní užívání pozemních komunikací S/5

280.13 Stavební a kolaudační řízení pozemních komunikací A/20

280.14 Evidence, kategorizace a změny v síti pozemních komunikací A/10

280.15 Cyklostezky V/5

280.16 Nemovitosti

280.16.1 Připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti na pozemní komunikaci A/10

280.16.2 Zřizování věcných břemen A/10

280.17 Reklamní zařízení S/5

280.18 Kontrolní vážení S/5

280.21 Pověření osob oprávněných k zastavování vozidel S/5

280.22 Udělení, podmínění, omezení, odnětí a vrácení řidičského oprávnění, zrušení jeho podmínění nebo omezení S/5

280.23 Přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění S/5

280.24 Přezkoušení držitele řidičského oprávnění z odborné způsobilosti S/5

280.25 Registr řidičů, vydávání dat z registru řidičů a z evidenčních karet řidičů S/20

280.26 Neplatné řidičské průkazy S/1

ad5)

Účetnictví GINIS od firmy Gordic

Spisová služba od firmy T-MAPY

15) Dne 11.5.2016 požádal pan JUDr. Ing. Ondřej Horázný, Ondříčkova 1304/9, Praha 3, zastupující jednoho klienta, o poskytnutí smlouvy se společností Czech Radar a všech dodatků. Dne 11.5.2016 zaslal tajemník MěÚ požadované dokumenty bezplatně na udanou mailovou adresu.

16) Dne 20.5.2016 požádala fyzická osoba z Prahy 9 o zaslání kopie spisu v elektronické podobě. Dne 26.5.2016 poskytl tajemník MěÚ informace v elektronické podobě do datové schránky žadatele, a proto je poskytnutí informace bezplatné.

17) Dne 2.6.2016 požádala fyzická osoba ze Znojma o poskytnutí informací o počtu a schválení žádostí o zateplení objektů v tomto rozsahu: jednotlivě pro roky 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 (do data doručení této žádosti) o informaci:

1) kolik žádostí bylo podáno na základě Usnesení Rady města Lysá nad Labem č. 282/II ze dne 2. 5. 2012, které ukládá, aby stavebník, pokud bude provádět tepelnou izolaci nemovitosti silnější než 5 cm a bude zasahovat do pozemků ve vlastnictví města, požádal město o souhlas,

2) kolik výše uvedených žádostí bylo předáno ke schválení radě nebo zastupitelstvu Města Lysá nad Labem s kladným vyjádřením příslušného odboru (např. stavebního úřadu a/nebo odboru správy majetku a investic),

3) kolik z těchto žádostí bylo schváleno radou nebo zastupitelstvem Města Lysá nad Labem.

Dne 13.6.2016 poskytl tajemník MěÚodpověď v tomto rozsahu:

Odpověď bude poskytnuta v elektronické podobě bezplatně.

Uvádím odkaz na stránky města, kde jsou usnesení rady a zastupitelstva zveřejňována a žadatel může z veřejně dostupných zdrojů informaci získat.

V tabulce uvádím požadované údaje. V letech 2012 – 2015 posuzovala žádosti rada města, od 11/2015 přešly kompetence na zastupitelstvo města.


RM 2012 RM 2013 RM 2014 RM 2015 RM 2016
datum

počet

datum

počet

datum

počet

datum

počet

datum

počet

2.5.

2

8.1.

1

11.3.

1

21.4.

2

2.3.

12

28.8.

1

5.2.

1

8.4.

1

5.5.

1

30.3.

1+14

9.10.

2+11

12.3.

1

22.4.

1

2.6.

1

11.5.

15

6.11

12

9.4.

1+13

3.6.

1

16.6.

1

23.4.

1

5.8.

1

29.9.

1

18.6.

1

2.9.

2

13.10.

12

13.8.

2

16.9.

124.9.

1Celkem

7

Celkem

10

Celkem

8

Celkem

7

Celkem

3+1 neschv.


Podmínky:

x1 s podmínkou vrácení dlaždic
x2 s podmínkou max. tloušťky 100 mm
x3 s podmínkou záboru chodníku a zabezpečení výkopových prací
x4 dodržet podmínky stavebního úřadu a DI Nymburk, max.tloušťka 100 mm
x5 neschváleno

Ke všem žádostem byla připojena vyjádření stavebního úřadu nebo odboru správy majetku, v některých případech rada (resp. zastupitelstvo) města připojilo do usnesení podmínky (viz index). Za uvedenou dobu nebyla schválena 1 žádost ze dne 11.5.2016.

18) Dne 11.06.2016 požádala společnost ODVOZ VOZU s.r.o., IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2, o poskytnutí informací o správním deliktu pod sp. zn. OD/xxxxx/15. Dne 13.6.2016 tajemník poskytl následující odpověď: podatelna MěÚ Lysá nad Labem zaevidovala dne 11.06.2016 pod č,j, OD/xxxxx/16 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Ke sp. zn.yyyyyy sděluji, že dne 28.04.2016 odbor dopravy MěÚ Lysá nad Labem dle ustanovení § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, postoupil kompletní spisový materiál uvedené věci k přezkoumání a vydání rozhodnutí odvolacímu správnímu orgánu, jímž je Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Podatelna KÚ přijala písemnost dne 02.05.2016. O postoupení spisu byla vaše společnost informována.

MěÚ Lysá nad Labem v této chvíli nedisponuje žádnými podklady ke spisu OD/112975/15, a proto vám požadované informace nemůžeme zaslat. Jakmile obdržíme spis z KÚ, budou vám informace poskytnuty.

Zpracoval: Ing. Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem
Zveřejněno: 13.06.2016
Vytvořeno 13.6.2016 14:56:50 | přečteno 46x | ernest
load